Aanstelling van Coenraed Mertens tot Schoter

Hier een zo goed mogelijke vertaling van bovenstaande

Na 't overlijden van Bartelt Reinsen opengebleven inde.
Dat weder een Schoter aldaer wierd aangestelt.

so is 't dat ik bij provisie en tot wederopseggens ??? hebbe gequalificeerd en aengesteld gelijk aen stelle ??? bij desen COENRAED MERTENS tot Schoter van den Eekter Enk en de Saerlanden tussen de sandweg en 't Eekt.
En sulks op navolgende instructie Den Schoter zal voor syne beloninge van ieder peerd dat hij schuttet ??? hebben het sy voor of na sonnen ondergang hem 't sy van Uitheemsch of Inheemsch op een anders land of hout, vier stuyvers van ieder beest twee stuyvers; van ieder schaep een stuyver tot tien schapen toe en van meerder getal niet.
En van ieder verken ander halve stuyver.
Hem sal van geen weilanden schutten of sal last hebben van Hooilanden ofte Zaailand zal hij ook schutten mogen sonder last.
En verder sig den Landregte van Veluwe te reguleren.
Ende sulks alles bij provisie en voorbehoudens sodane veranderingen als na gelegentheid van saken sou kunnen ??? bevonden worden te behoren.
Op sodane verdere baten Emolumenten en profyten daertoe reets staende of nog te stellen.

Oldebroek 18-9-1771
was getekent W.v.Haersolt