Auteur Piet Heres Website: www.pietheres.nl  (voor email zie website)

Genealogie Eikelboom

I Jan Eijkelboom (Theunissen) is geboren in 1654 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 29-01-1654 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden omstreeks 1737, ongeveer 83 jaar oud.
Notitie bij Jan: De familienaam Eikelboom is afgeleid van een oude boerderijnaam.
Al in 1520 wordt in Veessen de boerderij met name genoemd.
1691: De Eikelboom, gelegen aan de IJsseldijk tussen Veessen en Epe, behoorde met 40 morgen land tot de grootste boerderijen van Veessen [D. Otten, Boerderijnamen in Heerde]
Ook in later archiefmateriaal wordt ,,de Eikelboom" veelvuldig genoemd.
Uit een protocol van 30-8-1715 valt op te maken dat de boerderij dichtbij de grens van Epe-Heerde lag. Jan Toenissen was toen pachter van de boerderij Den Eijckelboom in Veessen


27-2-1681: Jan Teunissen, j.m. en Berentje Jansz Gelderman, j.d. won. Alhier [Trouwboek Heerde].
8-5-1691: Het ’erff ende goet, de Eijkelboom genaemt, soo als het selve, te weten de landerijen door Burgemeester Raesvelt stuckenwijse daier bij ’t voorsz. erff sijn aengecoft, op verscheiden tijden ald die van olts daer bij gehoort hebben: […] mede een camp door wijlen de heer Krijth aengekoft, toebehorende de heer Gerhardt Krijdth tot Vosbergen ende heer Arnoldt Krijdth en sijn huijsfrou ende mevrou Arnolda Krijdth douagrijra van wijlen de de heer Henrick van Wijnbergen: sijnde ’t selve erff groot 40 mergen landts met al ’t getimmer daer op staende […] beswaert met een somme van vijer duijsent segge 4000 gl. ad ses persent, ten behoeve van Berent Adrijaen ter Borcht, scholtis tot Bueren ende Corelia van Zuchtelen E.L
30-8-1715: ’Het erve en goet van Eijkelboom genaamd, soo als ’tselve in den ampte van Heerde, kerspels Veesen en Oene met sijn recht en geregtigheit is gelegen, bestaende in huijs, hoff, boogardts,
95 schuere en barg, staende nae het huijs aen met saeij-, hooij-, den weijlanden in een camp, het Deventer dampjen, alsmede een camp de Koeweijde, gelegen aen de Woltse Wteringe met de vijf vierdedeel mergen daar aen schietende, voorts een camp de weijde camp, alsmede een camp een Blanckencamp en dan nog eene camp den Saeris genaemt, uitgesondert het 8e part soo de dogter van Dijckhuisen is toecomende, en dan nog een streepje weijlant aen de dijck mede in Oene gelegen, soo en in dier voegen als de gem. percelen bij Jan Teunissen meijerswijse gebruikt worden, toecomende de welgeb. vrouwe Gerda Arnolda Krijt douairiere Wijnbergen tot Vosbergen. beneffens de Hr. Robbert van Keppel en deselfs Eheliefste Vrouwe Judith Crijt, voorst de Heer Just Gijsb: en Anna Sophia Krijt. Anno 1714 den 27 Sept. gecredeert en getransporteert aen ende ten behove van tijn duisent vijfhondert gl. alles brederen inholt der originele opdragt bij transportanten beneffens geerfdens’.
10-2-1733: Jan Toenissen Ejckelboem maakt een nieuw testament. Aan zijn zoon Gerrit Jans Eckelboom, bij wijlen zijn eerste huisvrouw Bertjen Geldermans verwekt, een som van 150 gulden in geld, 150 gld met een interest tegens vier van ’t honderd die van nu af zal beginnen te lopen. Voorts legateert hij uit zijn na te laten goederen aan het onmondige kind van wijlen zijn zoon Baerent Jans Eckelboem en Bigien Henderikx Schoenhoven, met name Gerrit Barens Eckelboom, een som van 150 gulden, ’waar bij gemelde Gerrit Berthsoon nae doede van den coemparant geproffitert en genoeten te woorden en sullx het voorschreven kindt is voorschreven 150 gulden […] is onderhoelden, sullen de dese 150 gulden nae doode van den coemparant uyt de naegelaeten gerede en ongerede goederen van de coemparante aen des selfs soon Gerrit Jans, woende tot Welssum is gestelt en voeldaen woorden en de penningen te inploieren ten einde als vooren, edoch met dese bedinge nochtaens dat bij aldien het voorschreven onmundige kindt Gerritjen Baerens voornoemd is, voorschreven 150 gulden niet mogte kunnen opgebraght woorden, dat dan de voordere broeders en susters van gemelte Gerrit Jans van Welsen het voorschreven kind mede sullen helpen onderhoelden en soe het gemelde kind moegte koemen t ’overlieden eerdat de voorschreven 150 gulden heb moegte vertert hebben de overigen penningen daervan gemelde Gerrit Jansen van Welssum en sijn susters en broeders oock sullen genietten oock legaeten en geeft hij coemparant an de onm[un]gighe dochter van gemelte Berent Jans en Bygien Henderikx Gertjen Berens Eckelboem gemelde thien ducatoens warmede ider haer nae doode van den comparant uyt sijne naegelaeten gerede en ongerede goederen geproffitert en genoeten te worden’. Betekend en bezegeld 2-3-1731 [ORA Veluwe, Scholtambt Heerde, protocolnr 896
Beroep:
Meijer (=pachter)
Jan:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1681 in Heerde met Berentje Gelderman (Jansen), 30 of 31 jaar oud, nadat zij op 17-02-1681 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Berentje is geboren in 1650 in Veessen (Gem. Heerde), dochter van Jan Gelderman (Arentsen) en Janneken Jans. Zij is gedoopt op 06-11-1650 in Veessen (Gem. Heerde). Berentje is overleden vóór 1731, ten hoogste 81 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, omstreeks 1691 met Geertien. Geertien is overleden.
Kinderen van Jan en Berentje:
1 Gerrit Eikelboom (Jans), geboren in 1682 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt II-a.
2 Theunis Eikelboom (Jans), geboren in 1684 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt II-b.
3 Jenneken Eijkelboom (Jans), geboren in 1689 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 10-03-1689 in Veessen (Gem. Heerde). Jenneken is overleden.
Kinderen van Jan en Geertien:
4 Anna Eikelboom (Jans), geboren omstreeks 1691 in Veessen (Gem. Heerde). Anna is overleden. Anna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 05-06-1713 in Heerde met Hendrick van de Dullinck (Juriens), nadat zij op 21-05-1713 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Hendrick is geboren in Heerde (buurtschap Horsthoek). Hendrick is overleden.
5 Berent Eikelboom (Jans), geboren omstreeks 1692. Volgt II-c.
6 Willem Eikelboom (Jans), geboren omstreeks 1695 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt II-d.
II-a Gerrit Eikelboom (Jans) is geboren in 1682 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Eijkelboom (Theunissen) (zie I) en Berentje Gelderman (Jansen). Hij is gedoopt op 24-12-1682 in Veessen (Gem. Heerde). Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: 15-2-1724: Erfdeling tussen Jannes Hengevelt en Berent Schultink als voogden van Gerrit Hengevelt
en Machtelt Jacobs, kinderen van Jacob Alberts, ter ene zijde, en Gerrit Jansen en zijn vrouw Maritje
Jacobs ter andere zijn. Gerrit Jansen heeft schulden van de pacht van de Hofstede en 1/3 van de
Lubbersmate, van de gehele hofstede van Jacob Alberts. Door Gerrit Hengevelt wordt 1/3 uitgekeerd
aan Gerrit Jansen namens zijn vrouw en aan Machtelt Jacobs een som geld [ORA Olst, fol.344].
11-12-1726: Jannes Hengevelt en Berent Schultink, als momberen over Machteltien Jacobs,
onmondige dochter van wijlen Jacob Alberts, voorts Gerrit Hengevelt van der Linde en Aeltien Jacobs,
eheluiden, bekennen getransporteerd te hebben aan Gerrit Jansen en Maria Jacobs eheluiden, hun
aanparten van een zeker land, zijnde een derde part in Lubberts mate, in Welsem gelegen [ORA Olst
nr.5, fol.164].
24-5-1728: Gerrit Jansen en Maria Jacobs, Jacob Hengevelt en Aeltjen Jacobs, en dan nog Jannes
Hengeveld als voogd over Machteld Jacobs, verkopen aan Berent Schultink ¼ deel van de katerstede die door de koper bewoond wordt, 1/12 in de Lubbersmate en 1/20 van Berent Timmermans hofsteede
[ORA Olst nr.5, fol.192].
27-5-1729: Momberschapsverborging Gerrit Jans van den Eijckelboom en Reijnder Schoonhoven, voor de onmondige kinderen van Berent Jans van den Eijckelboom en Beijgien van Schoonhoven, met namen Geertien, Jan, Henrick, Mechtelt, Jannigien en Gerrit van den Eijckelboom [ORA Veluwe en Veluwezoom; Inventarissen onmondigen, nr.493, fol.746].
23-7-1738: Gerrit Jans Eikelboom en Maria Jacobs kopen van Jan Gelderman en Magteld Jacobs een stuk zaailand te Welsum, genaamd ‘De Hofstede’. Ten oosten ligt Hendrik Kosters Dornebosch
hofstede, ten zuiden de katerstede ‘t Verken, ten westen Jacob Jansen met de akker van Evert Berents en ten noorden de kopers zelf. [ORA Olst 5, fol.473].
8-1742: Gerrit Jans Eikelboom en Hermen Jacobs worden aangesteld als momberen over Gargien,
Jacob, Jan, Jennegien en Koert, onmondige kinderen van wijlen Gerrit Hengeveld en Aeltien Jacobs [ORA Olst 20; zie ook 1751, ORA Olst 15, fol.153].
1744: Garrit Jansen pacht het erve Zielgoed te Welsum van het Stift ter Hunnepe voor f 200. Ook
pacht hij een deel van de Oenerwaarden voor f 80 (het grootste deel is in 1720 verkocht). Idem in 1759 [HCO; Stift ter Hunnepe; toegang 190.1 inv.nr. 15].
13-2-1744: Gerrit Jans Eikelboom en Maria Jacobs lenen geld van Johanna Catharina van Markel.
Onderpand is het land ‘De Hofstede’. Op 9-6-1755 is de schuld voldaan [ORA Olst 11/527].
18-10-1747: Gerrit Jans Eikelboom en Berend Veurhorst verkopen aan Derk Derks Koster hun
eigendommelijke katerstede ‘Elsenhoff’, gelegen te Welsum in de buurt van have de Hogenhoff [ORA Olst 5].
1748: Gerrit Jans Eijkelboom woont met 4 kinderen boven de 10 jaar en 2 dienstboden te Welsum
[Volkstelling Olst 1748].
1751: Gerrit Jans Eikelboom woont in Welsum nr.91 in een huis, in eigendom van ’t Stift ter
Hunnepe, met 1 vuurstede en 1 oven [Vuurstedengeld; oude quohier: Willem Jacobs].
Gerrit trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 07-06-1716 in Veessen (Gem. Heerde) met Maria van Linden (Jacobs), ongeveer 26 jaar oud, nadat zij op 16-05-1716 in Veessen (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren omstreeks 1690 in Welsum (Gem. Olst), dochter van Jacob van Linden (Alberts) en Aeltien Jansen. Maria is overleden.
Kinderen van Gerrit en Maria:
1 Albert Eikelboom (Gerrits), geboren op 23-08-1717 in Olst. Albert is overleden.
2 Jan Eikelboom (Gerrits), geboren op 18-10-1718 in Olst. Jan is overleden.
3 Geertjen Eikelboom (Gerrits), geboren op 02-09-1721 in Olst. Geertjen is overleden. Geertjen trouwde, 28 of 29 jaar oud, in 1750 met Floor van Voorst (Teunis), ongeveer 20 jaar oud. Floor is geboren omstreeks 1730. Floor is overleden.
4 Geertruij Eikelboom (Gerrits), geboren op 14-03-1723 in Olst. Geertruij is overleden.
5 Aaltje Eikelboom (Gerrits), geboren op 06-08-1724 in Olst. Aaltje is overleden vóór 17-01-1775 in Welsum (Gem. Olst), ten hoogste 50 jaar oud. Aaltje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1743 in Olst met Berend Voorhorst (Jans), ongeveer 40 jaar oud. Berend is geboren in 1703, zoon van Jan Voorhorst (Lamberts) en Hendrikje Gesink (Berents). Hij is gedoopt op 06-08-1703 in Olst. Berend is overleden op 02-04-1771 in Welsum (Gem. Olst), 67 of 68 jaar oud.
Notitie bij Berend: Berent Janssen Voorhorst na opdracht van Arnold van Suchtelen ten behoeve van Berend en zijn vrouw Aaltien Garrits. Genoemd als leners van "’t Goed to Hoensbroeke mit synen toebehoren, gheleghen in dier buerscap toe Welsum in dien Kerspel tot Olst".
De geschiedenis van het Goed Hoenbroeke (later de Hombrake) gaat terug tot vermeldingen in 1396, toen genaamd ’t Hoembrake, met Herman Badinc als eigenaar. De bovengenoemde Arnold van Suchtelen was provisor van het Elisabeth Gasthuis binnen Deventer, die de nalatenschap regelde van ene
Gheertruyt Luyloffs Luyloffsdochter.

18-3-1739: Berend Voorhorst leent 100 gulden aan Jacob Beumer.
4-5-1739: Berend Voorhorst koopt van Jacob Beumer en diens vrouw Aaltje Berents een stuk land in Welsum, genaamd ‘De Kleine Geersmate’, met ten oosten ’t stift ter Hunnepe, ten westen Luilof Willems Beumer, ten zuiden de straate en ten noorden ’t Cappitel van Deventer.
24-4-1745: Berend Jans Veurhorst heeft op 10 maart van Jannis Gerrits Veurhorst gekocht het halve boomgaardjen te Welsum, voor f. 90 [ORA Olst nr.57, fol.107; 50e penning]
17-10-1747: Berend Veurhorst koopt van Jannes Gerrits Voorhorst en zijn vrouw Gerrigien Teunis hun vrije allodiale eigendommelijke halve boomgaardjes.
18-10-1747: Berend Veurhorst en Gerrit Jans Eikelboom verkopen aan Derk Derks Koster hun eigendommelijke katerstede ‘Elsenhoff’, gelegen te Welsum in de buurt van have de Hogenhoff. Ook verkoopt Berend Veurhorst hem twee akkers bouwland, genaamd ‘De Kleine Geersmate’, gelegen te Welsum tussen de Groote Geersmate van Luilof Jans Beumer en de katerstede van Luilof Willems Beumer.
18-10-1747: Berend Veurhorst verkoopt aan Jacob Jansen zijn eigendommelijke kampje bouwland, genaamd ‘De Hofstede’ met daarbij het boomgaardje, en ook het boomgaardje, genaamd ‘Bartencampje’ te Welsum.
1748: Berent Jans woont met zijn vrouw, 3 kinderen onder de 10 jaar en 4 dienstboden te Welsum [Volkstelling Olst 1748].
19-11-1748: Berend Jansen Voorhorst en Aaltien Garrits worden beleend met het erve en goed Hombraake, onder het gericht van Olst, gelegen in de boerschap Welsum, met alle zijn recht en gerechtigheden, ap- en dependentien. Op 2-4-1771, na de dood van Berend Jans Voorhorst, gaat het leen over op Aeltjen Gerrits (hulder haar zoon Jan Berent Voorhorst). Jan Berent Voorhorst wordt op 17-1-1775 met dit goed beleend, na de dood van zijn moeder [Overijssels Leenrepertorium].
1750: Berend Jans, in Olst, wordt ingedeeld in de 9e klasse (jaarinkomen van 400-600 gulden) en betaalt 4-12 gulden [Personele quotatie 1750].
1751: Berend Jans Veurhorst is eigenaar en bewoner van een huis in Welsum, nr. 92, met 2 vuursteden. (Oude quohier: Albert Derks) [Vuurstedengeld 1751].
20-4-1754: Berent Jans Veurshorst komt voor in het testament van zijn broer Gerrit Jansen Veurhorst (getrouwd met Hermken Burgerinks), in de Engel te Welsum, evenals zijn broers Lammert Jansen Veurhorst en Luilof Jansen Beumer (getrouwd met Angenetha Berents), en Gerrits nicht Janna Bekkenkamps (getrouwd met Berent Lamberts Dingshof). [ORA Olst, 15/173].
26-3-1762: Gerrit Beernts Eykelboom en Eva de Hoog hebben verkocht voor 192 gulden aan Berent Jans Voorhorst en Aaltje Geerits Eykelboom 1/3 part in een huis en hof te Veessen [ORA Veluwe
30-12-1766: Beernt Janssen Voorhorst en Aaltje Gerrits Eijkelboom transporteren aan Jan Gelderman en Anna Everts vijf akkers zaailand in Veessen. Ook transporteren zij aan Jan Beernts Schipper en Jennigjen Jans de halfscheid in een kamp weideland groot 1½ morgen, de Schippershoeve genaamd, waarin de kopers de tweede helft toebehoort [ORA Veluwe en Veluwezoom; Protocol van Bezwaar Veessen; nr.907, fol.296].
5-11-1767: Berent Jans en Aaltje Geerits hebben voor 200 gulden verkocht aan Jan Hogeboom en Geertjen Willems 1/3 deel in een huis en […] met een hoekje voor de agterdeur met nooteboomen, gelegen in Veessen [ORA Veluwe en Veluwezoom; Protocol van Bezwaar Veessen; nr.907, fol.305v].
17xx: Albert Jans Bakhuis en Berent Gerrits Eikelboom worden aangesteld als voogden over de onmondige kinderen van Berend Voorhorst en Aaltje Gerrits Eikelboom: Gerrit, Jan, Jacob, Lammert, Hendrik en Janna [ORA Olst, nr.20.325].
6 Jacomina Eikelboom (Gerrits), geboren op 16-12-1725 in Olst. Jacomina is overleden.
7 Jennigjen Eikelboom (Gerrits), geboren in 1728 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 01-08-1728 in Veessen (Gem. Heerde). Jennigjen is overleden.
8 Berent Eikelboom (Gerrits), geboren op 18-12-1729 in Olst. Berent is overleden vóór 1731, ten hoogste 2 jaar oud.
9 Berend Eikelboom (Gerrits), geboren op 08-04-1731 in Olst. Berend is overleden vóór 1732, ten hoogste 1 jaar oud.
10 Berend Eikelboom (Gerrits), geboren op 13-07-1732 in Olst. Berend is overleden.
II-b Theunis Eikelboom (Jans) is geboren in 1684 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Eijkelboom (Theunissen) (zie I) en Berentje Gelderman (Jansen). Hij is gedoopt op 12-10-1684 in Veessen (Gem. Heerde). Theunis is overleden.
Notitie bij Theunis: Theunis ook wel genoemd Toon Jansen.
Theunis vertrek 18 maart 1708 uit Veessen naar Oene en heeft daar zijn hele trouwen in Oene gewoond
Theunis trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 18-03-1708 in Oene (Gem. Epe) met Liesbeth Daems, 27 of 28 jaar oud, nadat zij op 18-02-1708 in Oene (Gem. Epe) in ondertrouw zijn gegaan. Liesbeth is geboren in 1680 in Terwolde (Gem. Voorst). Liesbeth is overleden. Liesbeth is weduwe van Geurt Greve(n) (Rijks) (ovl. vóór 1708), met wie zij trouwde in 1701 in Oene (Gem. Epe).
Kinderen van Theunis en Liesbeth:
1 Berent Eikelboom (Theunis), geboren in 1710 in Oene (Gem. Epe). Volgt III-a.
2 Janna Eikelboom (Theunis), geboren in 1711 in Oene (Gem. Epe). Zij is gedoopt op 11-11-1711 in Oene (Gem. Epe). Janna is overleden.
3 Jan Eikelboom (Theunis), geboren in 1717 in Oene (Gem. Epe). Hij is gedoopt op 24-01-1717 in Oene (Gem. Epe). Jan is overleden.
4 Jennigjen Eikelboom (Theunis), geboren in 1718 in Oene (Gem. Epe). Zij is gedoopt op 18-09-1718 in Oene (Gem. Epe). Jennigjen is overleden.
5 Daem Eikelboom (Theunis), geboren in 1721 in Oene (Gem. Epe). Hij is gedoopt op 19-01-1721 in Oene (Gem. Epe). Daem is overleden vóór 1723, ten hoogste 2 jaar oud.
6 Daem Eikelboom (Theunis), geboren in 1723 in Oene (Gem. Epe). Hij is gedoopt op 20-10-1723 in Oene (Gem. Epe). Daem is overleden.
7 Geurt Eikelboom (Theunis), geboren in 1726 in Oene (Gem. Epe). Volgt III-b.
II-c Berent Eikelboom (Jans) is geboren omstreeks 1692, zoon van Jan Eijkelboom (Theunissen) (zie I) en Geertien. Berent is overleden vóór 1730, ten hoogste 38 jaar oud.
Beroep:
Veehouder
Berent:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 03-07-1718 in Veessen (Gem. Heerde) met Bije van Schoonhoven (Hendriks), nadat zij op 04-06-1718 in Veessen (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Bije is overleden vóór 1729.
(2) trouwde, ongeveer 37 jaar oud, op 07-05-1729 in Veessen (Gem. Heerde) met Maria Greve (Geurts), 23 jaar oud, nadat zij op 07-05-1729 in Veessen (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in 03-1706 in Oene (Gem. Epe), dochter van Geurt Greve(n) (Rijks) en Liesbeth Daems. Maria is overleden vóór 1732, ten hoogste 26 jaar oud. Maria trouwde later op 03-02-1730 in Veessen (Gem. Heerde) met Jan Gelderman (geb. ±1705).
Kinderen van Berent en Bije:
1 Geertien Eikelboom, geboren in 1719 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 10-03-1719 in Veessen (Gem. Heerde). Geertien is overleden.
2 Jan Eijkelboom (Berents), geboren in 1720 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt III-c.
3 Hendrick Eikelboom (Berents), geboren in 1721 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 23-11-1721 in Veessen (Gem. Heerde). Hendrick is overleden vóór 1737, ten hoogste 16 jaar oud.
4 Magteld Eikelboom (Berents), geboren in 1723 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 24-10-1723 in Veessen (Gem. Heerde). Magteld is overleden.
5 Jannegien Eikelboom (Berents), geboren in 1725 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 30-03-1725 in Veessen (Gem. Heerde). Jannegien is overleden.
6 Gerrit Eikelboom (Berents), geboren in 1727 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 25-05-1727 in Veessen (Gem. Heerde). Gerrit is overleden.
II-d Willem Eikelboom (Jans) is geboren omstreeks 1695 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Eijkelboom (Theunissen) (zie I) en Geertien. Willem is overleden. Willem:
(1) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 31-10-1717 in Veessen (Gem. Heerde) met Maria Jacobs, nadat zij op 09-10-1717 in Veessen (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Maria is geboren in Vorchten (Gem. Heerde). Maria is overleden in 1724.
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 01-11-1725 in Veessen (Gem. Heerde) met Aertien Emgberts, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op 01-11-1725 in ondertrouw zijn gegaan. Aertien is geboren omstreeks 1700 in Veessen (Gem. Heerde). Aertien is overleden.
Kinderen van Willem en Maria:
1 Jan Eikelboom (Willems), geboren in 1720 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 15-12-1720 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden vóór 1726, ten hoogste 6 jaar oud.
2 Grietien Eikelboom (Willems), geboren in 1723 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 18-04-1723 in Veessen (Gem. Heerde). Grietien is overleden.
Kinderen van Willem en Aertien:
3 Jan Eikelboom (Willems), geboren in 1726 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 29-09-1726 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden.
4 Emgbert Eikelboom (Willems), geboren in 1727 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 19-10-1727 in Veessen (Gem. Heerde). Emgbert is overleden.
5 Berent Eikelboom (Willems), geboren in 1730 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 08-01-1730 in Veessen (Gem. Heerde). Berent is overleden vóór 1731, ten hoogste 1 jaar oud.
6 Berent Eikelboom (Willems), geboren in 1731 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 12-08-1731 in Veessen (Gem. Heerde). Berent is overleden.
7 Geertien Eikelboom (Willems), geboren in 1733 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 25-01-1733 in Veessen (Gem. Heerde). Geertien is overleden vóór 1737, ten hoogste 4 jaar oud.
8 Gerrit Eikelboom (Willems), geboren in 1734 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt III-d.
9 Geertjen Eikelboom (Willems), geboren in 1737 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 25-11-1737 in Veessen (Gem. Heerde). Geertjen is overleden op 05-03-1773 in Veessen (Gem. Heerde), 35 of 36 jaar oud. Geertjen trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1765 met Jan Hogeboom (Klaas), ongeveer 23 jaar oud. Jan is geboren in 1742 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Claes Hogeboom (Jansen) en Willemtien Arends. Hij is gedoopt op 07-01-1742 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden op 09-05-1803 in Veessen (Gem. Heerde), 60 of 61 jaar oud. Hij is begraven op 13-05-1803 in Veessen (Gem. Heerde). Jan trouwde later omstreeks 1775 met Geertje van de Worp (Derks) (1729-1795). Jan trouwde later op 07-06-1801 in Veessen (Gem. Heerde) met Maria Holthuis (Jansen) (1763-1837).
III-a Berent Eikelboom (Theunis) is geboren in 1710 in Oene (Gem. Epe), zoon van Theunis Eikelboom (Jans) (zie II-b) en Liesbeth Daems. Hij is gedoopt op 02-02-1710 in Oene (Gem. Epe). Berent is overleden. Berent trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 03-11-1731 in Epe met Janna Dijkhuizen (Jans), 30 jaar oud. Janna is geboren op 27-02-1701 in Olst. Janna is overleden.
Kinderen van Berent en Janna:
1 Geurtjen Eikelboom (Berents), geboren in 1739 in Oene (Gem. Epe). Zij is gedoopt op 06-09-1739 in Oene (Gem. Epe). Geurtjen is overleden.
2 Jannes Dijkhuizen (Eikelboom Berents), geboren in 1742 in Oene (Gem. Epe). Volgt IV-a.
3 Lisebet Eikelboom (Berents), geboren in 1742 in Oene (Gem. Epe). Zij is gedoopt op 28-01-1742 in Oene (Gem. Epe). Lisebet is overleden.
4 Aart Eikelboom (Berents), geboren in 1744 in Oene (Gem. Epe). Hij is gedoopt op 30-09-1744 in Oene (Gem. Epe). Aart is overleden.
III-b Geurt Eikelboom (Theunis) is geboren in 1726 in Oene (Gem. Epe), zoon van Theunis Eikelboom (Jans) (zie II-b) en Liesbeth Daems. Hij is gedoopt op 20-10-1726 in Oene (Gem. Epe). Geurt is overleden op 23-10-1820 om 20:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 93 of 94 jaar oud [bron: Aktenr 77]. Bij de overlijdensaangifte van Geurt was de volgende getuige aanwezig: Roelof Koopman en Jan Wijchers (buren van de overledene).
Notitie bij Geurt: Overleden in het huis met nr 183 in de buurtschap Hoorn
Geurt trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 26-12-1753 in 0ene (Gem.Epe) met Berendina Radstake (Coenderts), 25 of 26 jaar oud, nadat zij op 17-01-1753 in Oene (Gem. Epe) in ondertrouw zijn gegaan. Berendina is geboren in 1727 in Oene (Gem. Epe), dochter van Koendert Joosten Radstake en Barber Hendriks. Zij is gedoopt op 30-08-1727 in Oene (Gem. Epe). Berendina is overleden op 21-01-1801 in Heerde, 73 of 74 jaar oud.
Kinderen van Geurt en Berendina:
1 Coendert Eikelboom (Geurts), geboren in 1753 in Oene (Gem. Epe). Hij is gedoopt op 26-12-1753 in Oene (Gem. Epe). Coendert is overleden vóór 1760, ten hoogste 7 jaar oud.
2 Gijsbert Eikelboom (Geurts), geboren in 1754 in Vaassen (Gem.Epe). Hij is gedoopt op 26-12-1754 in Vaassen (Gem.Epe). Gijsbert is overleden.
3 Elisabeth Eikelboom (Geurts), geboren in 1756 in Vaassen (Gem.Epe). Zij is gedoopt op 23-04-1756 in Vaassen (Gem.Epe). Elisabeth is overleden.
4 Christina Eikelboom (Geurts), geboren in 1757 in Vaassen (Gem.Epe). Zij is gedoopt op 11-04-1757 in Vaassen (Gem.Epe). Christina is overleden.
5 Hermijn (Mientje) Eikelboom (Geurts), geboren in 1758 in Vaassen (Gem.Epe). Zij is gedoopt op 31-12-1758 in Vaassen (Gem.Epe). Mientje is overleden op 12-02-1830 in Zuuk (Gem. Epe), 71 of 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 18]. Mientje:
(1) trouwde met Jan Jonker. Jan is overleden.
(2) trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 26-11-1786 in Epe met Hendrik van Dragt, nadat zij op 03-11-1786 in Epe in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is geboren in Epe. Hendrik is overleden vóór 1813.
(3) trouwde, 54 of 55 jaar oud, op 05-02-1813 in Epe [bron: Aktenummer: 2] met Jan van Straten, 62 jaar oud. Jan is geboren op 16-08-1750 in Nijbroek (Gem. Voorst). Jan is overleden op 15-01-1829 in Wissel (Gem. Epe), 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 6].
6 Coendert Eikelboom (Geurts), geboren op 12-10-1760 in Vaassen (Gem.Epe). Volgt IV-b.
7 Derk Eijkelboom (Geurts), geboren in 1763 in Epe. Volgt IV-c.
8 Teunis Eikelboom (Geurts), geboren in 1764 in Epe. Volgt IV-d.
9 Barbara Eikelboom (Geurts), geboren in 1766 in Epe. Zij is gedoopt op 15-06-1766 in Epe. Barbara is overleden.
10 Jan Eikelboom (Geurts), geboren in 1768 in Epe. Hij is gedoopt op 01-12-1768 in Epe. Jan is overleden.
III-c Jan Eijkelboom (Berents) is geboren in 1720 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Berent Eikelboom (Jans) (zie II-c) en Bije van Schoonhoven (Hendriks). Hij is gedoopt op 30-06-1720 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden omstreeks 1785, ongeveer 65 jaar oud.
Beroep:
Veehouder
Jan trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1747 met Jannigje van Putten (Jans), ongeveer 22 jaar oud. Jannigje is geboren omstreeks 1725. Jannigje is overleden na 1800, minstens 75 jaar oud.
Kinderen van Jan en Jannigje:
1 Berent Eikelboom (Jans), geboren in 1748 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 21-02-1748 in Veessen (Gem. Heerde). Berent is overleden.
2 Anna Eikelboom (Jans), geboren in 1749 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 09-03-1749 in Veessen (Gem. Heerde). Anna is overleden op 03-11-1821 in Veessen (Gem. Heerde), 71 of 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 67]. Anna trouwde met Albert Pluim. Albert is overleden vóór 1821.
3 Bije Eikelboom (Jans), geboren in 1751 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 29-08-1751 in Veessen (Gem. Heerde). Bije is overleden. Bije trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 25-02-1781 met Asuerus Dwars.
4 Jan Eijkelboom, geboren in 1754 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt IV-e.
5 Hendrikjen Eikelboom (Jans), geboren in 1758 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 09-04-1758 in Veessen (Gem. Heerde). Hendrikjen is overleden op 15-10-1838 in Veessen (Gem. Heerde), 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenummer: 71]. Hendrikjen trouwde met Bernhardus Kroneman. Bernhardus is geboren in 1745. Bernhardus is overleden op 25-04-1823 in Veessen (Gem. Heerde), 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 28].
Beroep:
Koopman
6 Willem Eikelboom (Jans), geboren op 20-12-1760 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt IV-f.
7 Gerrit Eikelboom (Jans), geboren in 1763 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 06-11-1763 in Veessen (Gem. Heerde). Gerrit is overleden in 1799, 35 of 36 jaar oud.
8 Hendrik Eikelboom (Jans), geboren in 1766 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 06-07-1766 in Veessen (Gem. Heerde). Hendrik is overleden in 1770, 3 of 4 jaar oud.
III-d Gerrit Eikelboom (Willems) is geboren in 1734 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Willem Eikelboom (Jans) (zie II-d) en Aertien Emgberts. Hij is gedoopt op 08-03-1734 in Veessen (Gem. Heerde). Gerrit is overleden vóór 1802, ten hoogste 68 jaar oud. Gerrit trouwde met Aaltje Jansen. Aaltje is geboren in Welsum (Gem. Olst). Aaltje is overleden. Aaltje trouwde later op 25-04-1802 met Jan Hendrik Nijensteen (geb. 1769).
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
1 Aartjen Eijkelboom, geboren in 1792 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 26-12-1792 in Veessen (Gem. Heerde). Aartjen is overleden op 21-11-1840 in Heerde, 47 of 48 jaar oud [bron: Aktenummer: 94]. Aartjen trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 26-12-1817 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr: 5] met Lambert Post, 23 jaar oud. Lambert is geboren op 06-03-1794 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Harmen Post (Alberts) en Gergjen Meijer. Hij is gedoopt op 09-03-1794 in Vorchten (Gem. Heerde). Lambert is overleden op 08-01-1865 om 09:00 in Heerde, 70 jaar oud [bron: Aktenr: 1]. Bij de overlijdensaangifte van Lambert was de volgende getuige aanwezig: Jan Ruiter en Willem Dezijn.
Notitie bij Lambert: Lambert heeft verder geboerd op de ’’de Lindehoeve"
Beroep:
Boerenknecht
2 Willemina Eijkelboom, geboren in 1797 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 05-03-1797 in Veessen (Gem. Heerde). Willemina is overleden op 14-06-1885 om 01:00 in Veessen (Gem. Heerde), 87 of 88 jaar oud (oorzaak: marasmus senilis, afnemen der krachten) [bron: Aktenr: 49]. Bij de overlijdensaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Albert Wijnand van Essen en Hendrik Meijer. Willemina trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 29-09-1816 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr: 3] met Arend Jan Kraaijenbrink, 24 of 25 jaar oud. Arend is geboren in 1791 in Borculo, zoon van Arend Kraaijenbrink en Aaltjen Hesselink. Arend is overleden op 04-03-1870 in Veessen (Gem. Heerde), 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenr: 37].
Beroep:
Onderwijzer
3 Gerritdina Eikelboom, geboren op 27-02-1802 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 07-03-1802 in Veessen (Gem. Heerde). Gerritdina is overleden op 03-03-1867 in Olst (buurtschap Hengforden), 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 23]. Gerritdina trouwde, 19 jaar oud, op 23-02-1822 in Heerde [bron: Aktenummer: 4] met Jan Roetert, 27 jaar oud. Jan is geboren op 16-10-1794 in Diepenveen (Ov). Jan is overleden op 31-05-1857 in Terwolde (Gem. Voorst), 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 85].
IV-a Jannes Dijkhuizen (Eikelboom Berents) is geboren in 1742 in Oene (Gem. Epe), zoon van Berent Eikelboom (Theunis) (zie III-a) en Janna Dijkhuizen (Jans). Hij is gedoopt op 28-01-1742 in Oene (Gem. Epe). Jannes is overleden op 15-09-1824 in Oene (Gem. Epe), 81 of 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 63].
Notitie bij Jannes: Jannes wordt bij zijn huwelijk benoemd als Dijkhuizen, hij heeft de naam van zijn moeder aangenomen.
Beroep:
Landbouwer
Jannes trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 29-04-1764 in Epe met Cornelia Kamphuis (Lubberts), 25 of 26 jaar oud, nadat zij op 03-03-1764 in Epe in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is geboren in 1738 in Oene (Gem. Epe), dochter van Lubbert Hendriks en Marie Herms. Zij is gedoopt op 12-12-1738 in Oene (Gem. Epe). Cornelia is overleden vóór 1824, ten hoogste 86 jaar oud.
Kinderen van Jannes en Cornelia:
1 Janna Dijkhuizen (Eikelboom), geboren in 1765 in Oene (Gem. Epe). Zij is gedoopt op 17-02-1765 in Oene (Gem. Epe). Janna is overleden.
2 Maria Dijkhuizen (Eikelboom), geboren in 1766 in Oene (Gem. Epe). Zij is gedoopt op 05-10-1766 in Oene (Gem. Epe). Maria is overleden.
3 Barta Dijkhuizen (Eikelboom), geboren in 1769 in Oene (Gem. Epe). Zij is gedoopt op 25-06-1769 in Oene (Gem. Epe). Barta is overleden.
4 Leide Dijkhuizen (Eikelboom), geboren op 04-01-1772 in Oene (Gem. Epe). Zij is gedoopt op 12-01-1772 in Oene (Gem. Epe). Bij de doop van Leide was de volgende getuige aanwezig: Christina Lubbers. Leide is overleden.
5 Geurtjen Dijkhuizen (Eikelboom), geboren op 01-02-1774 in Oene (Gem. Epe). Zij is gedoopt op 06-02-1774 in Oene (Gem. Epe). Bij de doop van Geurtjen was de volgende getuige aanwezig: Gerritjen Lubbers Kamphuis. Geurtjen is overleden op 13-02-1840 in Oene (Gem. Epe), 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 17]. Geurtjen trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1801 met Jan Burgers, ongeveer 25 jaar oud. Jan is geboren in 1776. Jan is overleden op 18-12-1813 in Welsum (Gem. Olst), 36 of 37 jaar oud [bron: Aktenr 52].
6 Berend Dijkhuizen (Eikelboom), geboren op 25-03-1777 in Oene (Gem. Epe). Hij is gedoopt op 28-03-1777 in Oene (Gem. Epe). Bij de doop van Berend was de volgende getuige aanwezig: Willempje Lubbers. Berend is overleden.
IV-b Coendert Eikelboom (Geurts) is geboren op 12-10-1760 in Vaassen (Gem.Epe), zoon van Geurt Eikelboom (Theunis) (zie III-b) en Berendina Radstake (Coenderts). Hij is gedoopt op 28-10-1760 in Vaassen (Gem.Epe). Coendert is overleden op 12-06-1826 om 12:00 in Heerde, 65 jaar oud [bron: Aktenr: 28]. Bij de overlijdensaangifte van Coendert was de volgende getuige aanwezig: Jan Wichert Koopman en Gerrit Waterkamp (Giesberts).
Beroep:
Landbouwer en Koopt/Verkoopt roerend goed
Coendert trouwde, 28 jaar oud, op 02-11-1788 in Heerde met Jantje Brummel (Cornelis), 22 of 23 jaar oud, nadat zij op 10-10-1788 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Jantje is geboren in 1765 in Epe, dochter van Kornelis Brummel (Willems) en Janna van Putten (Jans). Zij is gedoopt op 31-03-1765 in Epe. Jantje is overleden op 04-02-1837 in Heerde, 71 of 72 jaar oud [bron: Aktenr: 9].
Kinderen van Coendert en Jantje:
1 Berendina (Dina) Eikelboom, geboren op 12-11-1788 in Heerde. Zij is gedoopt op 16-11-1788 in Heerde. Bij de doop van Dina was de volgende getuige aanwezig: Mientje Geurts. Dina is overleden op 20-11-1858 om 21:00 in Heerde (buurtschap Assendorp), 70 jaar oud [bron: Aktenr: 124]. Bij de overlijdensaangifte van Dina was de volgende getuige aanwezig: Jan Rorije (Teunis) en Harmen Visser. Dina trouwde, 26 jaar oud, op 18-02-1815 in Heerde [bron: Aktenr: 4] met Steven Pleiter, 31 jaar oud. Steven is geboren op 02-10-1783 in Heerde, zoon van Wijcher Pleiter (Stevens) en Geertjen Dekker (Gerrits). Hij is gedoopt op 05-10-1783 in Heerde. Bij de doop van Steven was de volgende getuige aanwezig: Albertjen Pleiters. Steven is overleden op 09-03-1846 om 09:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 62 jaar oud [bron: Aktenr: 27]. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Derk van Noord en Arien Kronenberg.
Beroep:
Landbouwer
2 Janna Eikelboom (Koenders), geboren op 18-06-1790 in Heerde. Zij is gedoopt op 27-06-1790 in Heerde. Bij de doop van Janna was de volgende getuige aanwezig: Willempje Kornelis. Janna is overleden op 25-06-1844 in Oene (Gem. Epe), 54 jaar oud [bron: Aktenummer: 91]. Janna trouwde, 22 jaar oud, op 24-12-1812 in Heerde [bron: Aktenummer: 19] met Teunis van Koldenhoven (Driessen), 23 of 24 jaar oud. Teunis is geboren in 1788 in Heerde. Hij is gedoopt op 11-01-1788 in Heerde. Teunis is overleden op 29-06-1857 in Oene (Gem. Epe), 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 70].
Beroep:
Landbouwer
3 Cornelisjen Eikelboom, geboren op 19-10-1791 in Heerde. Zij is gedoopt op 23-10-1791 in Heerde. Bij de doop van Cornelisjen was de volgende getuige aanwezig: Hermijna Brummels. Cornelisjen is overleden op 28-05-1793 in Heerde, 1 jaar oud.
4 Gergjen Eikelboom, geboren op 23-06-1793 in Heerde. Zij is gedoopt op 30-06-1793 in Heerde. Bij de doop van Gergjen was de volgende getuige aanwezig: Willempje Brummels. Gergjen is overleden op 16-06-1864 in Wijhe, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 48]. Gergjen trouwde, 26 jaar oud, op 24-10-1819 in Heerde [bron: Aktenummer: 15] met Steven Eilander, 22 of 23 jaar oud. Steven is geboren in 1796 in Heerde, zoon van Steven Eilander en Teuntjen Kolkert (Teunissen). Hij is gedoopt op 06-04-1796 in Heerde. Steven is overleden op 10-06-1864 in Wijhe, 67 of 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 48].
Beroep:
Landbouwer
5 Kornelia Eikelboom, geboren op 05-09-1794 in Heerde. Zij is gedoopt op 07-09-1794 in Heerde. Bij de doop van Kornelia was de volgende getuige aanwezig: Jantje Harms. Kornelia is overleden op 24-06-1851 om 08:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 56 jaar oud [bron: Aktenr: 60]. Bij de overlijdensaangifte van Kornelia was de volgende getuige aanwezig: Berend Jan Rorije en Hendrik Draaijer. Kornelia trouwde, 25 jaar oud, op 06-05-1820 in Heerde [bron: Aktenr: 8] met Gerrit Breken (Willems), 33 jaar oud. Gerrit is geboren op 02-02-1787 in Heerde, zoon van Willem Breken (Gerrits) en Wemme Berents. Hij is gedoopt op 25-02-1787 in Heerde. Gerrit is overleden op 06-04-1876 in Epe, 89 jaar oud [bron: Aktenr: 52].
Beroep:
Landbouwer
6 Kornelis Eikelboom, geboren op 05-09-1794 in Heerde. Hij is gedoopt op 07-09-1794 in Heerde. Kornelis is overleden vóór 1807, ten hoogste 13 jaar oud.
7 Geurt Eikelboom (Coenderts), geboren op 09-10-1795 in Heerde. Volgt V-a.
8 Hendrikjen Eikelboom, geboren op 20-05-1800 in Heerde. Zij is gedoopt op 25-05-1800 in Heerde. Hendrikjen is overleden op 03-12-1879 om 23:00 in Heerde (buurtschap Markluiden), 79 jaar oud [bron: Aktenr: 162]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikjen was de volgende getuige aanwezig: Roelof Bijsterbosch en Hendrik van Lohuizen. Hendrikjen trouwde, 22 jaar oud, op 19-04-1823 in Heerde [bron: Aktenr: 9] met Arent van Olst, 30 jaar oud. Arent is geboren op 03-04-1793 in Heerde, zoon van Harmen van Olst (Arents) en Geertjen Eilander (Egberts). Arent is overleden op 09-04-1879 in Epe, 86 jaar oud [bron: Aktenr: 68]. (oorzaak: verdronken in een sloot te Oene (Gem. Epe)
Notitie bij Arent: De familie woonde in de Keuterstraat
Beroep:
Landbouwer
9 Kornelis Eikelboom, geboren op 22-12-1807 in Heerde. Volgt V-b.
IV-c Derk Eijkelboom (Geurts) is geboren in 1763 in Epe, zoon van Geurt Eikelboom (Theunis) (zie III-b) en Berendina Radstake (Coenderts). Hij is gedoopt op 03-04-1763 in Epe. Derk is overleden op 20-02-1845 in Hattem, 81 of 82 jaar oud [bron: Aktenr 16].
Beroep:
Landbouwer
Derk:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 24-05-1790 in Hattem met Magteldje Arends, 41 of 42 jaar oud, nadat zij op 08-05-1790 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Magteldje is geboren in 1748 in Hattem. Magteldje is overleden op 21-01-1818 in Hattem, 69 of 70 jaar oud [bron: Aktenr 4]. Magteldje is weduwe van Jan van Olst (Claas) (1728-vóór 1790), met wie zij trouwde op 30-04-1783 in Hattem.
(2) trouwde, 54 of 55 jaar oud, op 25-09-1818 in Hattem [bron: Aktenummer: 8] met Dina Wildeman, 19 of 20 jaar oud. Dina is geboren in 1798 in Hattem, dochter van Pauwel Wildeman en Geertruid Steenbergen. Zij is gedoopt op 22-02-1798 in Hattem. Dina is overleden op 29-04-1861 in Hattem, 62 of 63 jaar oud [bron: Aktenummer: 28].
Notitie bij Dina: Ook wel genoemd: (Stennbergen)
Kinderen van Derk en Dina:
1 Berendina Eijkelboom, geboren op 07-04-1819 in Hattem [bron: Aktenr 017]. Berendina is overleden op 13-05-1834 in Heerde, 15 jaar oud [bron: Aktenummer: 45].
2 Pauwel Eijkelboom, geboren op 08-07-1821 in Hattem. Volgt V-c.
3 Geurtje Eijkelboom, geboren op 08-10-1823 in Hattem [bron: Aktenr 047]. Geurtje is overleden op 27-02-1834 in Heerde, 10 jaar oud [bron: Aktenummer: 14].
4 Geerlig Eijkelboom, geboren op 14-03-1826 in Hattem. Volgt V-d.
5 Jantjen Eijkelboom, geboren op 25-07-1828 om 18:00 in Hattem [bron: Aktenr 045]. Jantjen is overleden op 18-12-1898 in Hattem, 70 jaar oud.
Notitie bij Jantjen: Gewoond hebbende in Wijk A nr. 176 te Hattem, geboren in het huis in Wijk C nr. 45
Overleden te haren huize in Wijk A nr. 176
Jantjen trouwde, 31 jaar oud, op 09-02-1860 in Hattem [bron: Aktenummer: 3] met Jacob Visser, 25 jaar oud. Jacob is geboren op 13-09-1834 om 20:00 in Heerde, zoon van Albert Visser (Jans) en Grietje Hoekert. Jacob is overleden op 05-02-1907 in Hattem, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 5].
Beroep:
Boerenknecht
6 Koendert Eikelboom, geboren op 13-11-1830 in Hattem [bron: Aktenr 071]. Koendert is overleden op 19-11-1830 in Hattem, 6 dagen oud.
7 Geertjen Eikelboom, geboren op 13-11-1830 in Hattem [bron: Aktenr 072]. Geertjen is overleden op 20-10-1832 in Hattem, 1 jaar oud.
8 Teunis Eikelboom, geboren op 09-08-1833 in Heerde. Volgt V-e.
IV-d Teunis Eikelboom (Geurts) is geboren in 1764 in Epe, zoon van Geurt Eikelboom (Theunis) (zie III-b) en Berendina Radstake (Coenderts). Hij is gedoopt op 04-11-1764 in Epe. Teunis is overleden op 31-05-1843 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenr: 36]. Bij de overlijdensaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Liefers (Martens) en Steven IJzerman. Teunis bleef kinderloos.
Beroep:
Bouwman
Teunis:
(1) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 28-02-1796 in Heerde met Jantjen Jacobs, 54 of 55 jaar oud, nadat zij op 05-02-1796 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Jantjen is geboren in 1741 in Heerde. Jantjen is overleden op 27-10-1811 in Heerde, 69 of 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 22].
(2) trouwde, 47 of 48 jaar oud, op 11-04-1812 in Heerde [bron: Aktenummer: 7] met Megteldje Derks, 43 of 44 jaar oud. Megteldje is geboren in 1768 in Heerde, dochter van Derk Gerrits en Elisabeth Werners. Zij is gedoopt op 17-01-1768 in Heerde. Megteldje is overleden op 18-02-1845 in Wapenveld (Gem. Heerde), 76 of 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 21]. Megteldje is weduwe van Jacob Augustinus (1759-1810), met wie zij trouwde op 02-04-1797 in Heerde.
IV-e Jan Eijkelboom is geboren in 1754 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Eijkelboom (Berents) (zie III-c) en Jannigje van Putten (Jans). Hij is gedoopt op 01-12-1754 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden op 15-12-1809, 54 of 55 jaar oud. Jan:
(1) trouwde met Janna van de Vosse. Janna is geboren in Veessen (Gem. Heerde). Janna is overleden vóór 1797.
(2) trouwde, 42 of 43 jaar oud, op 12-04-1797 in Vorchten (Gem. Heerde) met Eva Liefers, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op 31-03-1797 in Veessen (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 12-04-1797 in Veessen (Gem. Heerde). Eva is geboren in 1773 in Veessen (Gem. Heerde), dochter van Liefert Jans en Aaltjen Gerrits. Zij is gedoopt op 31-10-1773 in Veessen (Gem. Heerde). Eva is overleden op 22-01-1826 om 20:00 in Heerde, 52 of 53 jaar oud [bron: Aktenr: 6]. Bij de overlijdensaangifte van Eva was de volgende getuige aanwezig: Rijkert Rieksen (veldwachter) (buurman van de overledene) en Jan van Norel (grondeigenaar). Eva trouwde later op 16-04-1813 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr: 3] met Ernst Overbosch (1782-1838).
Kinderen van Jan en Eva:
1 Janna Eijkelboom, geboren in 1797 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 18-06-1797 in Veessen (Gem. Heerde). Janna is overleden.
2 Jan Eijkelboom, geboren in 1799 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 21-04-1799 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden vóór 1801, ten hoogste 2 jaar oud.
3 Jan Eikelboom, geboren op 07-02-1801 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt V-f.
4 Jannigjen Eikelboom, geboren op 18-11-1802 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 21-11-1802 in Veessen (Gem. Heerde). Jannigjen is overleden op 17-10-1827 in Zuuk (Gem. Epe), 24 jaar oud [bron: Aktenummer: 64]. Jannigjen trouwde, 20 jaar oud, op 27-09-1823 in Heerde [bron: Aktenr: 26] met Willem Overbosch, 22 jaar oud. Willem is geboren op 28-06-1801 in Epe, zoon van Evert Overbosch en Gergjen Schokkenkamp (Willems). Willem is overleden op 13-12-1886 in Epe, 85 jaar oud [bron: Aktenr: 167]. Willem trouwde later op 28-05-1829 in Heerde [bron: Aktenummer: 14] met Willempje Keizer (1804-1884).
Beroep:
Landbouwer/Veearts
5 Hendrik Eikelboom, geboren in 1804 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt V-g.
6 Aaltjen Eijkelboom, geboren in 1806 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 25-05-1806 in Veessen (Gem. Heerde). Aaltjen is overleden op 03-02-1872 om 05:00 in Veessen (Gem. Heerde), 65 of 66 jaar oud [bron: Aktenr: 12].Bij de overlijdensaangifte van Aaltjen was de volgende getuige aanwezig: Jan Dul (koopman) en Teunis Jacobs (klompenmaker). Aaltjen:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 05-04-1828 in Heerde [bron: Aktenr: 6] met Petrus de Bruin, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltjen en Petrus was de volgende getuige aanwezig: Jan van Noorel (grondeigenaar) en Willem Coenjes en Berend van Dijk en Johannes Dikkeschei. Petrus is geboren op 27-08-1797 in Epe zoon van Petrus de Bruin en Hendrika Jacoba Kroon. Petrus is overleden op 14-11-1839 in Veessen (Gem. Heerde), 42 jaar oud [bron: Aktenr: 81].
Beroep:
Gemeente Ontvanger
(2) trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 24-07-1841 in Heerde [bron: Aktenr: 21] met Frederick Willem Pilgrim, 45 of 46 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltjen en Frederick was de volgende getuige aanwezig: Petrus de Bruin en Aart van de Put (veldwachter) en Willem van Zomeren en Johannes Dikkeschei. Frederick is geboren in 1795 in Huissen (Gld) zoon van Johan Frederic Pilgrim en Johanna Cornelia Backer. Frederick is overleden op 12-05-1853 in Veessen (Gem. Heerde), 57 of 58 jaar oud [bron: Aktenr 38].
Beroep:
Arbeider
7 Liefert Eikelboom, geboren in 1808 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt V-h.
IV-f Willem Eikelboom (Jans) is geboren op 20-12-1760 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Eijkelboom (Berents) (zie III-c) en Jannigje van Putten (Jans). Hij is gedoopt op 26-12-1760 in Veessen (Gem. Heerde). Willem is overleden op 16-02-1846 in Zwartsluis, 85 jaar oud [bron: Aktenr 14].
Notitie bij Willem: Willem Jans Eikelboom vertrekt naar Zwartsluis en wordt daar in geschreven als Willem Eikelboom. Hij gaat op 1 augustus1789 te Zwartsluis in ondertrouw en op 16 augustus te Hasselt met Grietje van den Berg. Wonende aan de Nieuwesluis
Beroep:
Grutter en Veehouder
Willem:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 30-08-1789 in Zwartsluis met Grietje van den Berg, 25 jaar oud, nadat zij op 01-08-1789 in Zwartsluis in ondertrouw zijn gegaan. Grietje is geboren op 27-07-1764 in Hasselt (Ov). Grietje is overleden op 15-11-1798 in Zwartsluis, 34 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 16-03-1800 in Zwartsluis met Aaltje Doggenaar, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 21-01-1778 in Hasselt (Ov). Aaltje is overleden op 21-03-1828 in Zwartsluis, 50 jaar oud [bron: Aktenummer: 14].
Kinderen van Willem en Grietje:
1 Jannetje Eikelboom, geboren in 1788 in Zwartsluis. Zij is gedoopt op 23-05-1788 in Zwartsluis. Jannetje is overleden in 1856 in Zwartsluis, 67 of 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 73]. Jannetje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 21-07-1815 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 13] met Jacob Boxem (Alberts), 30 of 31 jaar oud. Jacob is geboren in 1784 in Wanneperveen, zoon van Albert Boxem (Jacobs) en Annigje Peters. Jacob is overleden in 1856 in Zwartsluis, 71 of 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 6].
Beroep:
Schipper
2 Hendrik Eikelboom, geboren in 1791 in Zwartsluis. Hij is gedoopt op 15-11-1791 in Zwartsluis. Hendrik is overleden.
3 Jan Eikelboom, geboren in 1792 in Zwartsluis. Volgt V-i.
4 Maria Eikelboom, geboren in 1794 in Zwartsluis. Zij is gedoopt op 08-11-1794 in Zwartsluis. Maria is overleden op 04-02-1867 in Meppel, 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 23]. Maria trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 01-03-1817 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 5] met Arend Sterken, 30 of 31 jaar oud. Arend is geboren in 1786 in Zwartsluis. Arend is overleden.
Beroep:
Smid
5 Reinder Eikelboom, geboren in 1794 in Zwartsluis. Volgt V-j.
6 Jacob Eikelboom, geboren in 1797 in Zwartsluis. Hij is gedoopt op 27-02-1797 in Zwartsluis. Jacob is overleden op 29-09-1816 in Zwartsluis, 18 of 19 jaar oud [bron: Aktenr 42].
Kinderen van Willem en Aaltje:
7 Hendrikje Eikelboom, geboren in 1800 in Zwartsluis. Zij is gedoopt op 15-11-1800 in Zwartsluis. Hendrikje is overleden vóór 1815 in Zwartsluis, ten hoogste 15 jaar oud.
8 Hendrik Eikelboom, geboren op 06-11-1801 in Zwartsluis. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Niet openbaar. Hij is gedoopt op 09-11-1801 in Zwartsluis. Hendrik is overleden vóór 1803, ten hoogste 2 jaar oud.
9 Hendrick Eikelboom, geboren op 08-11-1803 in Zwartsluis. Bij de geboorteaangifte van Hendrick was de volgende getuige aanwezig: Niet openbaar. Hij is gedoopt op 08-11-1803 in Zwartsluis. Hendrick is overleden op 12-09-1811 in Zwartsluis, 7 jaar oud [bron: Aktenr 31].
10 Gerrit Eikelboom, geboren op 07-03-1806 in Zwartsluis. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Niet openbaar. Hij is gedoopt op 09-03-1806 in Zwartsluis. Gerrit is overleden op 16-09-1811 in Zwartsluis, 5 jaar oud [bron: Aktenr 33].
11 Jantje Eikelboom, geboren op 18-11-1808 in Zwartsluis. Jantje is overleden op 11-01-1885 in Zwartsluis, 76 jaar oud [bron: Aktenr 4]. Jantje trouwde, 27 jaar oud, op 13-08-1836 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 16] met Jan Veuger, 34 jaar oud. Jan is geboren op 12-02-1802 in Zwartsluis. Jan is overleden in 1890 in Zwartsluis, 87 of 88 jaar oud [bron: Aktenummer: 107].
Beroep:
Arbeider
12 Berendina Eikelboom, geboren op 30-06-1811 in Zwartsluis. Berendina is overleden op 13-03-1820 in Zwartsluis, 8 jaar oud [bron: Aktenr 10].
13 Hendrikje Eikelboom, geboren op 30-05-1815 in Zwartsluis. Hendrikje is overleden op 04-01-1852 in Zwartsluis, 36 jaar oud [bron: Aktenr 1]. Hendrikje trouwde, 21 jaar oud, op 04-03-1837 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 3] met Gerrit van de Beld, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op 20-09-1810 in Zwartsluis. Gerrit is overleden.
Beroep:
Schippersknecht
14 Gerritdina Jacoba Eikelboom, geboren op 08-09-1817 in Zwartsluis. Gerritdina is overleden op 09-01-1907 in Hasselt (Ov), 89 jaar oud [bron: Aktenr: 5]. Zij is begraven in Hasselo (Ov). Gerritdina trouwde, 26 jaar oud, op 04-05-1844 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 10] met Hendrik Woelderink, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 15-05-1815 in Zwartsluis. Hendrik is overleden op 08-05-1884 in Hasselt (Ov), 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 25].
Beroep:
Bakker
15 Berend Eikelboom, geboren op 23-03-1821 in Zwartsluis. Berend is overleden op 03-08-1821 in Zwartsluis, 4 maanden oud [bron: Aktenr 29].
V-a Geurt Eikelboom (Coenderts) is geboren op 09-10-1795 in Heerde, zoon van Coendert Eikelboom (Geurts) (zie IV-b) en Jantje Brummel (Cornelis). Hij is gedoopt op 11-10-1795 in Heerde. Bij de doop van Geurt was de volgende getuige aanwezig: Jantje Harms. Geurt is overleden op 27-06-1879 om 10:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 83 jaar oud [bron: Aktenr: 99]. Bij de overlijdensaangifte van Geurt was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Koopman en Egbert Beekman.
Beroep:
Landbouwer
Geurt trouwde, 27 jaar oud, op 28-06-1823 in Heerde [bron: Aktenr: 21] met Janna Keizer, 18 jaar oud. Janna is geboren op 30-10-1804 in Heerde, dochter van Aalbert Keizer en Annigje Lindeboom (Herms). Zij is gedoopt op 04-11-1804 in Heerde. Janna is overleden op 24-03-1879 om 08:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 74 jaar oud [bron: Aktenr: 50]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Koopman en Egbert Beekman.
Kinderen van Geurt en Janna:
1 Koendert Eikelboom, geboren op 14-11-1823 in Heerde [bron: Aktenr 126]. Koendert is overleden op 18-01-1831 in Heerde, 7 jaar oud [bron: Aktenummer: 2].
2 Annigje Eikelboom, geboren op 10-03-1826 om 16:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 29]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1826. Bij de geboorteaangifte van Annigje was de volgende getuige aanwezig: Sarris Boeve en Peter IJkink (kleermaker). Annigje is overleden op 07-04-1911 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 85 jaar oud [bron: Aktenr 36]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-04-1911. Bij de overlijdensaangifte van Annigje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Durink (arbeider) en Berend Eikelboom (arbeider). Annigje trouwde, 23 jaar oud, op 28-07-1849 in Heerde [bron: Aktenr: 18] met Jan van Ommen, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Annigje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Aart v Ommem (broer van de bruidegom) Harm Bomhof (zwager) en Hendrik Boeve (zwager) en Harmen Prins. Jan is geboren op 24-01-1827 om 23:30 in Heerde [bron: Aktenr 10], zoon van Berent van Ommen (Jans) en Aaltjen Schoonderbeek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1827. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Aart van den Bosch en Jan v Ark (bakker). Jan is overleden op 17-06-1901 om 17:00 in Heerde, 74 jaar oud (oorzaak: debilitas, verzwakking) [bron: Aktenr 62]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-06-1901. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Willem Post (wegwerker) en Lambert Jan Post (gemeente ontvanger).
Notitie bij Jan: Huwelijksafkondigingen op 15 en 22 Juli 1849
Beroep:
Akkerbouwer
3 Albert Eikelboom, geboren op 15-05-1828 in Heerde. Volgt VI-a.
4 Jantje Eikelboom, geboren op 11-05-1830 in Heerde [bron: Aktenr 51]. Jantje is overleden op 24-01-1910 om 19:00 in Heerde, 79 jaar oud [bron: Aktenr 11]. Bij de overlijdensaangifte van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Berend Jan Draaijer (rietdekker) en Lambert Jan Post (gemeenteontvanger). Jantje trouwde, 25 jaar oud, op 28-12-1855 in Heerde [bron: Aktenr: 28] met Egbert Beekman, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jantje en Egbert was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Beekman (broer van de bruidegom) en Aart van Ommen en Harmen Post en Peter Winterink (gemeente ontvanger). Egbert is geboren op 15-07-1822 in Heerde [bron: Aktenr 65], zoon van Eilbert Beekman en Willempje Koers (Timens). Egbert is overleden op 30-10-1891 in Heerde, 69 jaar oud [bron: Aktenr: 113].
Beroep:
Landbouwer
5 Klasina Eikelboom, geboren op 31-07-1832 om 10:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 62]. Bij de geboorteaangifte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Willem van Pijkeren en Willem van Zomeren. Klasina is overleden op 27-06-1859 om 14:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 26 jaar oud [bron: Aktenr 90]. Bij de overlijdensaangifte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van den Beld en Hendrik Bultman.
6 Geertje Eikelboom, geboren op 10-09-1834 om 18:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 70]. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Boeve en Kornelis Kamphuis (smid). Geertje is overleden op 04-06-1859 om 23:00 in Heerde (buurtschap Hoorn, 24 jaar oud [bron: Aktenr: 77]. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bultman en Albert Bredenoort.
7 Gerrigje Eikelboom, geboren op 24-05-1836 om 19:00 in Heerde [bron: Aktenr 66]. Bij de geboorteaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Dikkeschei en Willem van Zomeren. Gerrigje is overleden op 12-04-1916 om 13:00 in Putten, 79 jaar oud [bron: Aktenr 49]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Hendrik Timmer en Rudolf Arbon.
Notitie bij Gerrigje: Overleden in huis wijk A nr. 117 te Putten
Gerrigje trouwde, 35 jaar oud, op 09-03-1872 in Heerde [bron: Aktenr: 11] met Albertus Montizaan, 37 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Albertus en Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus en Johannes Montizaan (horlogemakers) en Timen van Ark (bakker) en Albert Eikelboom. Albertus is geboren op 08-08-1834 in Heerde [bron: Aktenr 56], zoon van Derk Montizaan en Johanna (Anneke) Borren. Albertus is overleden op 22-10-1904 om 12:00 in Heerde, 70 jaar oud [bron: Aktenr: 102]. Bij de overlijdensaangifte van Albertus was de volgende getuige aanwezig: Rijk Jacobus van Ark en Lambert Meijer.
Beroep:
Horlogemaker
8 Janna Eikelboom, geboren op 09-06-1839 om 19:00 in Heerde (buurtschap Hoorn)[bron: Aktenr 70]. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Dikkeschei en Willem van Zomeren. Janna is overleden op 16-05-1859 om 05:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 19 jaar oud [bron: Aktenr: 62]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bultman en Albert Bredenoort.
9 NN Eikelboom, levenloos geboren dochter, geboren op 03-02-1849 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenummer: 11].
V-b Kornelis Eikelboom is geboren op 22-12-1807 in Heerde, zoon van Coendert Eikelboom (Geurts) (zie IV-b) en Jantje Brummel (Cornelis). Hij is gedoopt op 26-12-1807 in Heerde. Bij de doop van Kornelis was de volgende getuige aanwezig: Willempje Brummels. Kornelis is overleden op 02-01-1883 om 17:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 75 jaar oud (oorzaak: bronchitis) [bron: Aktenr: 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-01-1883. Bij de overlijdensaangifte van Kornelis was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Koopman en Egbert Beekman.
Notitie bij Kornelis: Kerckmeester te Veessen
Beroepen:
Boerenknecht
Landbouwer
Kornelis:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 11-02-1830 in Epe [bron: Aktenr: 4] met Annetje (Anna) Dijkhuizen, 20 jaar oud. Anna is geboren op 15-04-1809 in Oene (Gem. Epe). Anna is overleden op 11-07-1853 om 11:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 44 jaar oud [bron: Aktenr: 53]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-07-1853.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 05-11-1853 in Heerde [bron: Aktenr: 30] met Geertrui Pleiter, 37 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Kornelis en Geertrui was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (broer van de bruid) en Aart van de Put en Berend Aarts (beiden veldwachter) en Joachim Montizaan (klokkenmaker). Geertrui is geboren op 14-09-1816 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 49], dochter van Gerrit Pleiter en Jannigjen Docter. Geertrui is overleden op 24-07-1860 om 23:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 43 jaar oud [bron: Aktenr: 93]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-07-1860. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-07-1860. Bij de overlijdensaangifte van Geertrui was de volgende getuige aanwezig: Teunis van den Bosch en Antoni Slokker.
(3) trouwde, 53 jaar oud, op 21-06-1861 in Wijhe met Harmina Horselenberg, 36 jaar oud. Harmina is geboren op 26-07-1824 in Wijhe, dochter van Hendrikus Horselenberg en Lamberta van Deventer. Harmina is overleden op 29-12-1882 om 03:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 58 jaar oud [bron: Aktenr: 145]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1882. Bij de overlijdensaangifte van Harmina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Koopman en Egbert Beekman.
Kinderen van Kornelis en Anna:
1 Cornelia Eikelboom, geboren op 15-10-1830 in Epe [bron: Aktenr 141]. Cornelia is overleden op 25-03-1909 om 19:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 78 jaar oud [bron: Aktenr 44]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Arend van den Bosch (landbouwer) en Sarris Sanders (arbeider). Cornelia trouwde, 30 jaar oud, op 22-06-1861 in Heerde [bron: Aktenr: 32] met Steven Wijnhoud, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Steven was de volgende getuige aanwezig: Peter Toorn en Gerhardus Frankhuijsen en Johannes Montizaan (klompenmaker) en Albertus Montizaan (horlogemaker). Steven is geboren op 24-08-1834 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 132], zoon van Gerrit Wijnhoud en Teuntje van de Vosse. Steven is overleden op 01-07-1897 in Heerde (buurtschap Hoorn), 62 jaar oud [bron: Aktenr: 68].
Beroep:
Landbouwer
2 Koendert Eikelboom, geboren op 27-04-1833 in Heerde [bron: Aktenr 39]. Koendert is overleden op 18-06-1840 om 19:00 in Heerde, 7 jaar oud [bron: Aktenr: 51]. Bij de overlijdensaangifte van Koendert was de volgende getuige aanwezig: Jan Oltrhuis en Gerrit van Zalk (timmerman).
3 Berend Eikelboom, geboren op 10-08-1835 in Heerde. Volgt VI-b.
4 Jannetje Eikelboom, geboren op 01-09-1837 in Heerde [bron: Aktenr 88]. Jannetje is overleden op 21-06-1899 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 61 jaar oud (oorzaak: hypertrophia cordis, bovenmatige groei van het hart) [bron: Aktenr 58]. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Mannes IJzerman (visscher) en Hendrik Regterschot (arbeider). Jannetje trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1862 in Heerde [bron: Aktenr: 15] met Gerrit Woning, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannetje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Joachim Montizaan (horlogemaker) en Albert Mulderij en Albertus Montizaan (horlogemaker) en Willem Hendrik Verweij (timmerman). Gerrit is geboren op 06-06-1839 in Heerde [bron: Aktenr 102], zoon van Arend Woning en Hendrikje Dekker. Gerrit is overleden op 08-01-1919 om 21:00 in Heerde, 79 jaar oud [bron: Aktenr 5]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van Kolthoorn (arbeider) en Steven Pleiter (arbeider).
Beroep:
Landbouwer
5 Gerrit Eikelboom, geboren op 23-09-1839 in Heerde. Volgt VI-c.
6 Klasina Eikelboom, geboren op 21-08-1842 in Heerde [bron: Aktenr 82]. Klasina is overleden op 17-04-1912 in Oldebroek, 69 jaar oud [bron: Aktenr: 32].
Notitie bij Klasina: Vertrokken naar Oldebroek 21-02-1876.
Klasina trouwde, 23 jaar oud, op 22-09-1865 in Heerde [bron: Aktenr: 30] met Hendrikus van de Beek, 24 jaar oud.Bij het burgerlijk huwelijk van Klasina en Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Sebus van de Beek (broer van de bruidegom) en Aart van de Put (veldwachter) en Lubbert Roest (rijksveldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode).  Hendrikus is geboren op 29-04-1841 in Heerde [bron: Aktenr 47], zoon van Albert van de Beek en Anna Spaan. Hendrikus is overleden op 19-05-1927 in Oldebroek, 86 jaar oud [bron: Aktenr: 42].
Beroep:
Landbouwer
7 Gerritje Eijkelboom, geboren op 31-01-1845 in Heerde [bron: Aktenr 17]. Gerritje is overleden op 13-07-1922 in Oene (Gem. Epe), 77 jaar oud [bron: Aktenr: 117].
Notitie bij Gerritje: Vertrokken naar Epe 31-03-1870.
Gerritje trouwde, 25 jaar oud, op 19-02-1870 in Heerde [bron: Aktenr: 8] met Jacob Logtenberg, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Albert Logtenberg (oom van de bruidegom) en Albert van Velde en Johannes Docter (gemeentebode) en Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie). Jacob is geboren op 18-04-1845 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 70], zoon van Berend Logtenberg (Jacobs) en Willemina Kamphuis. Jacob is overleden op 24-05-1934 in Epe, 89 jaar oud [bron: Aktenr: 69].
Beroep:
Landbouwer
8 Koosje Eikelboom, geboren op 20-05-1848 om 17:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 52]. Bij de geboorteaangifte van Koosje was de volgende getuige aanwezig: Jan Kamphuis (smid) en Johan Valentijn van Berg (schoenmaker). Koosje is overleden op 15-07-1875 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 27 jaar oud [bron: Aktenr: 89]. Bij de overlijdensaangifte van Koosje was de volgende getuige aanwezig: Jan IJzerman en Hendrik IJzerman.
Notitie bij Koosje: Vertrokken naar Wijhe 01-05-1865.
Koosje trouwde, 20 jaar oud, op 17-04-1869 in Heerde [bron: Aktenr: 16] met Jan van Duren, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Koosje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan Wijnhout (zwager van de bruid) en Egbert van de Vosse (winkelier) en Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Jan is geboren op 30-05-1841 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 57], zoon van Albert van Duren en Hendrikjen van Olst. Jan is overleden op 27-11-1879 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 38 jaar oud [bron: Aktenr: 158]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Eilander en Klaas Heideveld.
Beroep:
Bakker
9 Anna Eikelboom, geboren op 07-08-1850 om 23:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 106]. Bij de geboorteaangifte van Anna was de volgende getuige aanwezig: Jan Kamphuis (smid) en Hendrik Kamphuis (smid). Anna is overleden op 11-07-1922 in Oene (Gem. Epe), 71 jaar oud [bron: Aktenr 115]. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 12-12-1872 in Wijhe [bron: Aktenr: 24] met Christoffer van der Wal, 32 jaar oud. Christoffer is geboren op 03-01-1840 in Wijhe, zoon van Derk van der Wal en Lamberdina Kruisdijk. Christoffer is overleden op 23-01-1913 in Oene (Gem. Epe), 73 jaar oud [bron: Aktenr: 12].
10 Lambertus Eikelboom, geboren op 13-04-1853 om 21:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 54]. Bij de geboorteaangifte van Lambertus was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Kamphuis (smid) en Joachim Montizaan (horlogemaker). Lambertus is overleden op 22-04-1854 om 17:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 1 jaar oud [bron: Aktenr: 36]. Bij de overlijdensaangifte van Lambertus was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bultman en Willem Vorstelman.
Kinderen van Kornelis en Geertrui:
11 Koendert Eikelboom, geboren op 27-11-1854 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt VI-d.
12 Jennigje Eikelboom, geboren op 30-05-1858 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 83]. Jennigje is overleden op 10-07-1943 in Raalte, 85 jaar oud [bron: Aktenr: 68]. Zij is begraven in Heino (Ov).
Notitie bij Jennigje: Vertrokken naar Epe 12-02-1883.
Jennigje trouwde, 28 jaar oud, op 05-03-1887 in Wijhe met Berend Hendrik Hietberg, 36 jaar oud. Berend is geboren op 31-03-1850 in Hardenberg, zoon van Hermannus Hietberg en Johanna Vossenbeld. Berend is overleden op 18-12-1936 in Raalte, 86 jaar oud [bron: Aktenummer: 134]. Hij is begraven in Heino (Ov).
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Kornelis en Harmina:
13 Lambertha Eikelboom, geboren op 24-04-1862 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 56]. Lambertha is overleden op 10-08-1936 in Katwijk, 74 jaar oud. Lambertha trouwde, 32 jaar oud, op 10-05-1894 in Katwijk [bron: Aktenummer: 19] met Pieter Brussee, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 11-03-1868 in Katwijk. Pieter is overleden op 16-11-1939 in Katwijk, 71 jaar oud.
Beroep:
Landarbeider
14 Hendrika Eikelboom, geboren op 07-01-1864 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 5]. Hendrika is overleden op 10-04-1865 om 03:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 1 jaar oud [bron: Aktenr: 45]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Jan Kers en Egbert Beekman.
15 Hendrika Eikelboom, geboren op 10-02-1870 om 10:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 22]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Hendrika is overleden op 12-04-1912 in Zwolle, 42 jaar oud. Hendrika trouwde, 22 jaar oud, op 19-11-1892 in Epe [bron: Aktenummer: 37] met Theunis Klein Velderman, 30 jaar oud. Theunis is geboren op 28-11-1861 in Holten. Theunis is overleden op 13-06-1940 in Arnhem, 78 jaar oud [bron: Aktenr 598]. Teunis trouwde later op 06-06-1901 met Frederika Ilsink (ovl. 1921). Teunis trouwde later op 03-10-1922 in Zwolle met Geeske Renkema (ovl. 1930).
Beroep:
Smid
 
V-c Pauwel Eijkelboom is geboren op 08-07-1821 in Hattem [bron: Aktenr 033], zoon van Derk Eijkelboom (Geurts) (zie IV-c) en Dina Wildeman. Pauwel is overleden op 17-01-1884 in Oldebroek, 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 5].
Beroep:
Dagloner
Pauwel:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 15-04-1848 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 14] met Geertjen van Ommen, 30 jaar oud. Geertjen is geboren op 19-10-1817 in Hattem [bron: Aktenr 059], dochter van Gerrit (Gerrit) van Ommen (Jans) en Hendrikje van Keulen. Geertjen is overleden op 18-02-1864 in Oldebroek, 46 jaar oud [bron: Aktenummer: 20]. Geertjen is weduwe van Hendrik Visser (1812-1843), met wie zij trouwde op 22-09-1841 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 15].
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 29-11-1873 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 41] met Hendrikjen Veltkamp, 44 jaar oud. Hendrikjen is geboren op 25-05-1829 in Hattem [bron: Aktenr 038]. Hendrikjen is overleden op 31-10-1900 in Hattem, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 88]. Hendrikjen trouwde later op 04-12-1884 in Hattem [bron: Aktenummer: 29] met Jan Overdijk (1823-1893).
Notitie bij Hendrikjen: weduwe van Friederich Wilhelm Welge
Kinderen van Pauwel en Geertjen:
1 Gerrit Eijkelboom, geboren in 1847 in Oldebroek. Gerrit is overleden op 15-05-1848 in Oldebroek, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 39].
2 Gerrit Dirk Eikelboom, geboren op 08-04-1849 in Oldebroek [bron: Aktenr 32]. Gerrit is overleden op 14-07-1849 in Oldebroek, 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 50].
3 Dirkje Eikelboom, geboren op 08-10-1851 in Oldebroek [bron: Aktenr 91]. Dirkje is overleden op 06-04-1852 in Oldebroek, 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 37].
4 Dirk Eikelboom, geboren op 06-07-1854 in Oldebroek. Volgt VI-e.
5 Gerrit Eikelboom, geboren op 05-11-1857 in Oldebroek [bron: Aktenr 128]. Gerrit is overleden op 09-06-1858 in Oldebroek, 7 maanden oud [bron: Aktenummer: 51].
6 Gerrit Eikelboom, geboren op 08-01-1860 in Oldebroek [bron: Aktenr 6]. Gerrit is overleden op 24-03-1860 in Oldebroek, 2 maanden oud [bron: Aktenr 37].
V-d Geerlig Eijkelboom is geboren op 14-03-1826 in Hattem [bron: Aktenr 018], zoon van Derk Eijkelboom (Geurts) (zie IV-c) en Dina Wildeman. Geerlig is overleden op 21-12-1885 in Hattem, 59 jaar oud [bron: Aktenummer: 58].
Beroepen:
Arbeider
Arbeider
Geerlig trouwde, 24 jaar oud, op 04-09-1850 in Hattem [bron: Aktenummer: 14] met Geertje Bastiani, 22 jaar oud. Geertje is geboren op 05-10-1827 in Hattem [bron: Aktenr 027]. Geertje is overleden op 12-07-1903 in Hattem, 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 33]. Geertje trouwde later op 12-01-1887 in Hattem [bron: Aktenummer: 1] met Teunis Eikelboom (1833-1915), zie V-e.
Kinderen van Geerlig en Geertje:
1 Derk Eijkelboom, geboren op 19-07-1851 in Hattem. Volgt VI-f.
2 Gerrit Eijkelboom, geboren op 02-07-1853 in Hattem. Gerrit is overleden op 14-05-1873 in Hattem, 19 jaar oud [bron: Aktenummer: 32]. Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
3 Dina Eijkelboom, geboren op 14-01-1861 in Hattem [bron: Aktenr 006]. Dina is overleden op 01-09-1901 in Oldebroek, 40 jaar oud [bron: Aktenummer: 98]. Dina trouwde, 25 jaar oud, op 10-03-1886 in Hattem [bron: Aktenummer: 2] met Jan van Ommen, 26 jaar oud. Jan is geboren op 30-08-1859 in Hattem [bron: Aktenr 070], zoon van Jan van Ommen en Berendjen van der Stege. Jan is overleden op 05-07-1903 in Oldebroek, 43 jaar oud [bron: Aktenummer: 55].
Beroep:
Arbeider en Baggerman
4 Geerlig Eijkelboom, geboren op 09-08-1863 in Hattem [bron: Aktenr 064]. Geerlig is overleden op 05-12-1863 in Hattem, 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 46].
5 Hendrik Eijkelboom, geboren op 11-05-1866 in Hattem [bron: Aktenr 044]. Hendrik is overleden op 24-07-1866 in Hattem, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 48].
6 Hendrik Eijkelboom, geboren op 13-06-1869 in Hattem [bron: Aktenr 047]. Hendrik is overleden op 12-09-1871 in Hattem, 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 53].
7 Geerlig Eijkelboom, geboren op 07-07-1871 in Hattem [bron: Aktenr 053]. Geerlig is overleden op 16-09-1871 in Hattem, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 56].
V-e Teunis Eikelboom is geboren op 09-08-1833 om 03:00 in Heerde [bron: Aktenr 82], zoon van Derk Eijkelboom (Geurts) (zie IV-c) en Dina Wildeman. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Willem Dezijn en Gerrit Beekman. Teunis is overleden op 05-02-1915 in Oldebroek, 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 16].
Beroepen:
Arbeider
Arbeider
Teunis:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 15-11-1855 in Hattem [bron: Aktenummer: 18] met Fennetje Heideveld, 21 jaar oud. Fennetje is geboren op 12-02-1834 in Oldebroek [bron: Aktenr 21]. Fennetje is overleden op 22-01-1868 in Hattem, 33 jaar oud [bron: Aktenummer: 9].
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 02-09-1871 in Hattem [bron: Aktenummer: 11] met Trijntje van Enk, 41 jaar oud. Trijntje is geboren op 28-12-1829 in Oldebroek. Trijntje is overleden op 06-03-1882 in Oldebroek, 52 jaar oud [bron: Aktenummer: 14].
Notitie bij Trijntje: Weduwe van Gerrit Balster
(3) trouwde, 53 jaar oud, op 12-01-1887 in Hattem [bron: Aktenummer: 1] met Geertje Bastiani, 59 jaar oud. Geertje is geboren op 05-10-1827 in Hattem [bron: Aktenr 027]. Geertje is overleden op 12-07-1903 in Hattem, 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 33]. Geertje is weduwe van Geerlig Eijkelboom (1826-1885), met wie zij trouwde op 04-09-1850 in Hattem [bron: Aktenummer: 14], zie V-d.
Kinderen van Teunis en Fennetje:
1 Geertje Eikelboom, geboren op 27-04-1856 in Hattem [bron: Aktenr 037]. Geertje is overleden op 29-03-1929 in Oldebroek, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 36]. Geertje trouwde, 26 jaar oud, op 25-05-1882 in Kampen [bron: Aktenummer: 51] met Hendrik Jan Ekkelenkamp, 24 of 25 jaar oud. Hendrik is geboren in 1857 in Dalfsen. Hendrik is overleden op 26-01-1910 in Oldebroek, 52 of 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 9].
Beroep:
Boerenknecht
2 Derk Eikelboom, geboren op 06-01-1858 in Hattem. Volgt VI-g.
3 Dina Eikelboom, geboren op 03-11-1859 in Hattem [bron: Aktenr 106]. Dina is overleden op 04-08-1863 in Hattem, 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 28].
4 Willem Eikelboom, geboren op 07-06-1861 in Hattem. Volgt VI-h.
5 Teunis Eijkelboom, geboren op 19-09-1865 in Hattem [bron: Aktenr 070]. Teunis is overleden op 20-11-1888 in Deventer, 23 jaar oud [bron: Aktenummer: 83]. Teunis bleef ongehuwd.
Beroep:
Boerenknecht
Kind van Teunis en Trijntje:
6 Dina Eikelboom, geboren op 19-05-1872 in Hattem [bron: Aktenr 035]. Dina is overleden op 25-09-1872 in Hattem, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 78].
V-f Jan Eikelboom is geboren op 07-02-1801 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Eijkelboom (zie IV-e) en Eva Liefers. Hij is gedoopt op 08-02-1801 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden op 06-12-1878 in Utrecht, 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 1758].
Beroep:
Landbouwer
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 19-04-1823 in Heerde [bron: Aktenummer: 10] met Lijsje Veerman, 20 jaar oud. Lijsje is geboren op 22-12-1802 in Vorchten (Gem. Heerde), dochter van Teunis Veerman en Machteld van Werven. Zij is gedoopt op 02-01-1803 in Vorchten (Gem. Heerde). Lijsje is overleden op 02-12-1870 in Utrecht, 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 2171].
Kinderen van Jan en Lijsje:
1 Eva Eikelboom, geboren op 11-11-1823 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 124]. Eva is overleden op 27-11-1823 om 23:00 in Veessen (Gem. Heerde), 16 dagen oud [bron: Aktenr: 73]. Bij de overlijdensaangifte van Eva was de volgende getuige aanwezig: Thomas Desain (schoenmaker) en Harmen van Oene.
2 Eva Eikelboom, geboren op 16-10-1824 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 80]. Eva is overleden op 15-07-1867 in Nijkerk, 42 jaar oud [bron: Aktenummer: 108]. Eva trouwde, 26 jaar oud, op 19-03-1851 in Nijkerk [bron: Aktenummer: 12] met Jacob van der Goot, 26 of 27 jaar oud. Jacob is geboren in 1824 in Nijkerk. Jacob is overleden.
Beroep:
Timmerman
3 Teunis Eijkelboom, geboren op 11-07-1827 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VI-i.
4 Machteldje Eikelboom, geboren op 22-06-1829 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 59]. Machteldje is overleden op 24-06-1829 in Veessen (Gem. Heerde), 2 dagen oud [bron: Aktenummer: 40].
5 Mechteltje Eikelboom, geboren op 10-01-1831 om 03:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 6]. Bij de geboorteaangifte van Mechteltje was de volgende getuige aanwezig: Liefert Eikelboom (schipper) en Egbert van Leeuwen (kleermaker). Mechteltje is overleden op 23-02-1884 in Kampen, 53 jaar oud [bron: Aktenr 62]. Mechteltje trouwde, 27 jaar oud, op 03-07-1858 in Elburg [bron: Aktenr: 15] met Hendrik Hulsman, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 17-01-1832 in Elburg [bron: Aktenr 5], zoon van Johannes Hulsman en Elizabeth Amptmeijer. Hendrik is overleden op 12-02-1915 in Hengelo (0v), 83 jaar oud [bron: Aktenr 30]. Hendrik trouwde later op 01-10-1885 in Kampen met Klaasje Boer (ovl. vóór 1888). Hendrik trouwde later op 31-05-1888 met Maria Frielink.
Beroep:
Schoenmaker
6 Jan Eijkelboom, geboren op 19-08-1833 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VI-j.
7 Hendrik Eikelboom, geboren op 22-01-1836 om 22:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 15]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan Hogeboom en Johannes Dikkeschei. Hendrik is overleden op 02-02-1843 om 02:00 in Veessen (Gem. Heerde), 7 jaar oud [bron: Aktenr: 10]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Roelof Zevenhuizen en Gerrit van Zalk (timmerman).
8 Egbertus Eikelboom, geboren op 28-07-1838 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VI-k.
9 Albert Eikelboom, geboren op 23-06-1841 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VI-l.
10 Hendrik Eijkelboom, geboren op 14-12-1844 in Epe. Volgt VI-m.
V-g Hendrik Eikelboom is geboren in 1804 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Eijkelboom (zie IV-e) en Eva Liefers. Hij is gedoopt op 21-10-1804 in Veessen (Gem. Heerde). Hendrik is overleden op 18-02-1883 om 07:00 in Veessen (Gem. Heerde), 78 of 79 jaar oud (oorzaak: marasmus senilis, afnemen der krachten) [bron: Aktenr: 31]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Loois en Willem Mulder.
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 06-04-1837 in Heerde [bron: Aktenr: 7] met Egbertdina Grave, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Egbertdina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Essen (Lubberts) en Jan van Straaten (beiden veldwachter) en Willem van Zomeren en Johannes Dikkeschei. Egbertdina is geboren op 21-06-1814 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 18], dochter van Jan de Graaf en Mergjen Floors. Egbertdina is overleden op 16-04-1887 in Heerde, 72 jaar oud [bron: Aktenr: 32].
Kinderen van Hendrik en Egberdina:
1 Janna Eikelboom, geboren op 07-11-1837 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 119]. Janna is overleden op 25-12-1920 in Deventer, 83 jaar oud [bron: Aktenr 473]. Janna trouwde, 24 jaar oud, op 18-10-1862 in Heerde [bron: Aktenr: 30] met Roelof Koopman, 26 of 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Roelof was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Vierhuizen en Joachim Montizaan (horlogemaker) en Albert Mulderij (bode) en Albertus Montizaan (horlogemaker). Roelof is geboren op 24-10-1834 in Deventer [bron: Aktenr 393], zoon van Martinus Koopman en Martina van der Linde. Roelof is overleden op 17-12-1902 in Deventer, 68 jaar oud [bron: Aktenr 470].
Beroep:
Loodgieter
2 Jan Eikelboom, geboren op 28-11-1839 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 139]. Jan is overleden op 11-09-1840 om 11:00 in Veessen (Gem. Heerde), 9 maanden oud [bron: Aktenr: 70]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Arent Vinke (koopman) en Jan van Straaten (veldwachter).
3 Jan Eikelboom, geboren op 03-07-1841 in Heerde [bron: Aktenr 70]. Jan is overleden op 09-05-1858 om 01:00 in Veessen (Gem. Heerde), 16 jaar oud [bron: Aktenr: 56]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Arend Vinke (koopman) en Jan Mulder.
4 Eva Eijkelboom, geboren op 07-11-1843 in Heerde [bron: Aktenr 132]. Eva is overleden in 1930 in Kampen, 86 of 87 jaar oud [bron: Aktenummer: 60]. Eva trouwde, 31 jaar oud, op 13-05-1875 in Kampen [bron: Aktenummer: 51] met Jacob van den Born, 28 of 29 jaar oud. Jacob is geboren in 1846 in Nijkerk. Jacob is overleden.
Beroep:
Winkelbediende
5 Marianus Eikelboom, geboren op 03-12-1845 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VI-n.
6 Albert Jan Eikelboom, geboren op 12-11-1849 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VI-o.
7 Gerritje Eikelboom, geboren op 28-12-1851 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 142]. Gerritje is overleden op 10-06-1855 om 11:00 in Veessen (Gem. Heerde), 3 jaar oud [bron: Aktenr: 62]. Bij de overlijdensaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Arien Vinke (koopman) en Frederik van den Bosch.
8 Hendrik Eijkelboom, geboren op 14-03-1854 om 17:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 44]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Arent Vinke (koopman) en Derk van Tongeren. Hendrik is overleden op 17-12-1873 in Veessen (Gem. Heerde), 19 jaar oud [bron: Aktenummer: 134].
Beroep:
Arbeider
9 Gerritje Eijkelboom, geboren op 01-11-1856 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 140]. Gerritje is overleden in 1890 in Deventer, 33 of 34 jaar oud [bron: Aktenummer: 259]. Gerritje trouwde, 28 jaar oud, op 13-05-1885 in Deventer [bron: Aktenummer: 62] met Jan Willem Hondelink, 28 of 29 jaar oud. Jan is geboren in 1856 in Diepenveen (Ov). Jan is overleden. Jan trouwde later op 16-02-1893 in Deventer [bron: Aktenummer: 18] met Gerritje de Groot (geb. 1858).
Beroep:
Metselaar
10 Egberdina Eijkelboom, geboren op 19-10-1860 om 16:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 136]. Bij de geboorteaangifte van Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Arend Vinke en Albertus Montizaan (horlogemaker). Egberdina is overleden op 18-11-1901 om 07:00 in Veessen (Gem. Heerde), 41 jaar oud (oorzaak: tuberculosis pulmonum, longtering) [bron: Aktenr 101]. Bij de overlijdensaangifte van Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik voor de Poorte (arbeider) en Hendrikus Eikelboom (arbeider). Egberdina trouwde, 23 jaar oud, op 17-11-1883 in Heerde [bron: Aktenr: 45] met Gerrit Jan van Dregt, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egberdina en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks (veldwachter) en Wicher ten Have (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode) en Hendrikus Jalink. Gerrit is geboren op 14-07-1855 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 94], zoon van Harmen van Dregt en Geertje de Graaf. Gerrit is overleden op 23-07-1924 in Heerde, 69 jaar oud [bron: Aktenr 50]. Gerrit trouwde later op 15-11-1902 met Hilke Wolf (geb. 1869). 
V-h Liefert Eikelboom is geboren in 1808 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Eijkelboom (zie IV-e) en Eva Liefers. Hij is gedoopt op 29-05-1808 in Veessen (Gem. Heerde). Liefert is overleden op 25-11-1882 in Zutphen, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 390].
Beroep:
Schipper
Liefert trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 25-08-1834 in Zutphen [bron: Aktenummer: 61] met Hendrika Derksen, 23 of 24 jaar oud. Hendrika is geboren in 1810 in Borculo. Hendrika is overleden op 04-07-1883 in Zutphen, 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 219].
Kinderen van Liefert en Hendrika:
1 Eva Eikelboom, geboren op 08-11-1835 in Zutphen [bron: Aktenr 299]. Eva is overleden op 05-04-1886 in Nijmegen, 50 jaar oud [bron: Aktenummer: 246]. Eva:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 13-08-1858 in Hoorn (NH) [bron: Aktenummer: 36] met Willem Schuurman, 23 jaar oud. Willem is geboren op 13-11-1834 in Hoorn (NH), zoon van Cornelis Schuurman en Loteia Bakker. Willem is overleden op 03-03-1871 in Zutphen, 36 jaar oud [bron: Aktenr 58].
Beroep:
Schoenmakersknecht
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 29-01-1880 in Nijmegen [bron: Aktenummer: 15] met Johannes Janssen, 64 jaar oud. Johannes is geboren op 22-02-1815 in Nijmegen, zoon van Hendrik Janssen en Maria Kremer. Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: Weduwnaar van Adriana Willems
Beroep:
Sluiswachter
2 Johanna Gardina Eikelboom, geboren op 03-10-1837 in Zutphen [bron: Aktenr 310]. Johanna is overleden op 07-09-1839 in Zutphen, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 250].
3 Jan Eikelboom, geboren op 23-10-1841 in Zutphen. Volgt VI-p.
4 Johanna Gardina Eikelboom, geboren op 17-02-1844 in Zutphen [bron: Aktenr 68]. Johanna is overleden op 18-09-1844 in Zutphen, 7 maanden oud [bron: Aktenummer: 221].
5 Johanna Eikelboom, geboren op 18-01-1846 in Zutphen [bron: Aktenr 16]. Johanna is overleden. Johanna:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 16-11-1866 in Zutphen [bron: Aktenummer: 110] met Gradus Remmers, 25 jaar oud. Gradus is geboren op 17-11-1840 in Zutphen [bron: Aktenr 367], zoon van Johannes Hendrikus Remmers en Jacoba Meijer. Gradus is overleden op 17-01-1883 in Zutphen, 42 jaar oud [bron: Aktenr 15].
Beroep:
Dagloner
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 02-09-1891 in Zutphen [bron: Aktenummer: 90] met Jannes Evers, 48 jaar oud. Jannes is geboren op 02-09-1843 in Brummen [bron: Aktenr 108], zoon van Klaas Evers en Gerritje Lebbink. Jannes is overleden op 18-07-1906 in Zutphen, 62 jaar oud [bron: Aktenr 205].
Beroep:
Postiljon
6 Gerritje Eikelboom, geboren op 17-08-1848 in Zutphen [bron: Aktenr 218]. Gerritje is overleden.
7 Gerritdina Eijkelboom, geboren in 1852. Gerritdina is overleden op 16-02-1852 in Rhenen, geen jaar oud [bron: Aktenummer: 110].
V-i Jan Eikelboom is geboren in 1792 in Zwartsluis, zoon van Willem Eikelboom (Jans) (zie IV-f) en Grietje van den Berg. Hij is gedoopt op 10-08-1792 in Zwartsluis. Jan is overleden op 09-09-1878 in Zwartsluis, 85 of 86 jaar oud [bron: Aktenr 72].
Beroep:
Broodbakker
Jan trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 18-02-1820 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 6] met Jentje de Haan (Reinders), 20 of 21 jaar oud. Jentje is geboren in 1799 in Zwartsluis, dochter van Reinder Jans en Aagje Oosten. Zij is gedoopt op 02-05-1799 in Zwartsluis. Jentje is overleden op 27-10-1879 in Zwartsluis, 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenr 88].
Kinderen van Jan en Jentje:
1 Grietje Eikelboom, geboren op 15-01-1822 in Zwartsluis. Grietje is overleden op 30-10-1822 om 10:30 in Zwartsluis, 9 maanden oud [bron: Aktenr 59].
2 Reinder Eikelboom, geboren op 17-08-1823 in Zwartsluis. Volgt VI-q.
3 Willem Eikelboom, geboren op 18-12-1824 in Zwartsluis. Volgt VI-r.
4 Jakob Eikelboom, geboren op 10-11-1826 in Zwartsluis. Volgt VI-s.
5 Klaas Eikelboom, geboren op 29-07-1828 in Zwartsluis. Klaas is overleden op 06-04-1832 in Zwartsluis, 3 jaar oud [bron: Aktenr 12].
6 Grietje Eikelboom, geboren op 17-10-1830 in Zwartsluis. Grietje is overleden op 08-03-1917 in Hoogeveen (buurtschap de Huizen), 86 jaar oud. Grietje trouwde, 26 jaar oud, op 19-01-1857 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 3] met Albert van Engen, 40 jaar oud. Albert is geboren op 29-10-1816 in Coevorden. Albert is overleden op 31-10-1897 in Hoogeveen (buurtschap de Huizen), 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 226].
Beroepen:
Bakker
Bakker
7 Klaasje Eikelboom, geboren op 06-03-1835 in Zwartsluis. Klaasje is overleden op 22-03-1920 in Nijmegen, 85 jaar oud [bron: Aktenummer: 263]. Klaasje trouwde, 24 jaar oud, op 07-05-1859 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 10] met Harm van Eijken, 23 of 24 jaar oud. Harm is geboren in 1835 in Zwartsluis. Harm is overleden.
8 Klaas Eikelboom, geboren op 07-07-1839 in Zwartsluis. Klaas is overleden op 16-01-1903 in Zwartsluis, 63 jaar oud [bron: Aktenr 5]. Klaas bleef ongehuwd.
V-j Reinder Eikelboom is geboren in 1794 in Zwartsluis, zoon van Willem Eikelboom (Jans) (zie IV-f) en Grietje van den Berg. Hij is gedoopt op 08-11-1794 in Zwartsluis. Reinder is overleden op 16-03-1874 in Zwartsluis, 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenr 14].
Beroep:
Winkelier, Grutter, Koopman,
Reinder trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 04-07-1818 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 11] met Jantje Pol, 18 of 19 jaar oud. Jantje is geboren in 1799 in Zwartsluis, dochter van Jan Pol (Jans) en Geertje Post (Jans). Zij is gedoopt op 13-03-1799 in Zwartsluis. Jantje is overleden op 06-11-1875 in Zwartsluis, 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenr 100].
Kinderen van Reinder en Jantje:
1 Jacob Eikelboom, geboren op 28-12-1818 in Zwartsluis. Volgt VI-t.
2 Jan Eikelboom, geboren op 11-09-1820 in Zwartsluis. Jan is overleden op 28-01-1902 in Zwartsluis, 81 jaar oud [bron: Aktenr 11]. Jan bleef ongehuwd.
Beroep:
Schippersknecht
3 Grietje Eikelboom, geboren op 30-08-1822 in Zwartsluis. Grietje is overleden op 25-07-1863 in Zwartsluis, 40 jaar oud [bron: Aktenr 64]. Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 22-04-1848 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 4] met Thiesse Blei, 26 jaar oud. Thiesse is geboren op 21-12-1821 in Zwartsluis. Thiesse is overleden. Thiesse trouwde later op 10-06-1865 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 16] met Geesje Drupsteen (geb. 1833).
Beroep:
Scheepstimmerknecht
4 Willem Eikelboom, geboren op 15-04-1824 in Zwartsluis. Volgt VI-u.
5 Jakobus Eikelboom, geboren op 02-05-1826 in Zwartsluis. Jakobus is overleden op 05-05-1826 in Zwartsluis, 3 dagen oud [bron: Aktenr 22].
6 Geertjen Eikelboom, geboren op 13-10-1827 in Zwartsluis. Geertjen is overleden. Geertjen trouwde, 24 jaar oud, op 27-08-1852 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 21] met Gerrit van der Meulen, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 25-08-1828 in Zwartsluis. Gerrit is overleden.
Beroep:
Schippersknecht
7 Aaltje Eikelboom, geboren op 31-05-1829 in Zwartsluis. Aaltje is overleden op 20-07-1887 in Zwartsluis, 58 jaar oud [bron: Aktenr 53]. Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op 15-11-1854 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 29] met Roelof Lassche, 27 jaar oud. Roelof is geboren op 31-08-1827 in Zwartsluis. Roelof is overleden op 06-06-1911 in Utrecht, 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 842].
Beroep:
Schippersknecht
8 Geesje Eikelboom, geboren op 28-06-1831 in Zwartsluis. Geesje is overleden op 28-02-1852 in Zwartsluis, 20 jaar oud [bron: Aktenr 32].
9 Jacobus Eikelboom, geboren op 26-03-1833 in Zwartsluis. Volgt VI-v.
10 Hendrika Eikelboom, geboren op 27-11-1834 in Zwartsluis. Hendrika is overleden op 29-08-1918 in Zwartsluis, 83 jaar oud [bron: Aktenr 47]. Hendrika:
(1) trouwde, 38 jaar oud, op 29-04-1873 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 10] met Jacob van Dalen, 42 of 43 jaar oud. Jacob is geboren in 1830 in Zwartsluis, zoon van Peter van Dalen en Geesje Pol. Jacob is overleden in 1875 in Zwartsluis, 44 of 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 27].
Notitie bij Jacob: Weduwnaar van Jantje de Boer
Beroep:
Schippersknecht
(2) trouwde, 45 jaar oud, op 29-07-1880 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 22] met Jan Sloffe (Roelofs), 60 of 61 jaar oud. Jan is geboren in 1819 in Vollenhove, Ambt. Jan is overleden in 1895 in Zwartsluis, 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 63].
Notitie bij Jan: Weduwnaar van Geertje Visscher
Beroep:
Arbeider
11 Johannes Eikelboom, geboren op 07-10-1837 in Zwartsluis. Johannes is overleden op 04-09-1838 in Zwartsluis, 10 maanden oud [bron: Aktenr 61].
12 Jannetje Eikelboom, geboren op 07-01-1842 in Zwartsluis. Jannetje is overleden. Jannetje trouwde, 24 jaar oud, op 14-11-1866 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 30] met Anne Hogeveen, 29 of 30 jaar oud. Anne is geboren in 1836 in Zwartsluis. Anne is overleden.
Beroep:
Schippersknecht
VI-a Albert Eikelboom is geboren op 15-05-1828 in Heerde [bron: Aktenr 45], zoon van Geurt Eikelboom (Coenderts) (zie V-a) en Janna Keizer. Albert is overleden op 16-04-1889 om 15:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 60 jaar oud (oorzaak: phtisis pulmonalis, longtuberculose) [bron: Aktenr: 39]. Bij de overlijdensaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Koopman en Egbert Beekman.
Beroep:
Landbouwer
Albert trouwde, 43 jaar oud, op 09-03-1872 in Heerde [bron: Aktenr: 10] met Janna van Laar, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Janna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan en Albertus Montizaan (horlogemaker) en Timen van Ark (bakker) en Hendrikus Montizaan (horlogemaker). Janna is geboren op 02-03-1849 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 34], dochter van Gerrit van Laar en Stijntje IJzerman. Janna is overleden op 27-09-1896 in Heerde (buurtschap Hoorn), 47 jaar oud [bron: Aktenr: 96].
Kinderen van Albert en Janna:
1 Johanna Eikelboom, geboren op 26-01-1873 om 12:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 14]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Albertus Montizaan (horlogemaker) en Derk van den Beld.Johanna is overleden op 27-08-1964 in Heerde, 91 jaar oud [bron: Aktenr: 30]. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 24-09-1898 in Heerde [bron: Aktenr: 30] met Hendrik Kers, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan Kers (broer van de bruidegom) en Jan van Laar en Jan Kamphuis (beiden ooms van de bruid) en Jan Boeve (logemrnthouder). Hendrik is geboren op 13-12-1869 in Heerde, zoon van Dries Kers en Elizabeth Lindeboom. Hendrik is overleden op 08-06-1969 in Heerde, 99 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Landbouwer
2 Stijntje Eikelboom, geboren op 20-08-1874 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 113]. Stijntje is overleden op 18-02-1960 om 11:30 in Heerde, 85 jaar oud [bron: Aktenr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Stijntje was de volgende getuige aanwezig: Derk de Graaf (aanspreker). Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Stijntje trouwde, 19 jaar oud, op 24-03-1894 in Heerde [bron: Aktenr: 11] met Jan Wagenaar, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Stijntje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Berend Eikelboom en Willem Frederik van Dijk (winkelier) en Harmen Jan IJzerman en Jan Boeve (logementhouder). Jan is geboren op 03-06-1864 in Heerde (buurtschap Assendorp), zoon van Jan Wagenaar en Klasina Rorije. Jan is overleden op 04-10-1946 in Heerde, 82 jaar oud [bron: Aktenr 67]. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
3 Geertje Eikelboom, geboren op 09-04-1876 om 04:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 51]. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan en Albertus Montizaan (horlogemaker). Geertje is overleden op 06-01-1945 om 11:15 in Zwolle, 68 jaar oud [bron: Aktenr 8]. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Geertje: Op 6-1-1945 was Geertje op weg naar haar man die in het ziekenhuis lag.
Zij reed mee met een postauto. De postauto werd beschoten op de Hasselterdijk door Engelse vliegers,
Zwaar gewond werd ze vervoerd naar het ziekenhuis in Zwolle waar zij dezelfde dag overleed. Het bed van haar man was naast haar neergezet, waardoor ook hij het overlijden van zijn vrouw heeft meegemaakt.
Geertje trouwde, 24 jaar oud, op 12-05-1900 in Heerde [bron: Aktenr: 15] met Jan Kers, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Kers (broer van de bruidegom) en Jan Kamphuis en Jan van Laar (beide ooms van de bruid) en Jan Boeve (logementhouder). Jan is geboren op 20-07-1868 in Heerde, zoon van Dries Kers en Elizabeth Lindeboom. Jan is overleden op 08-03-1946 om 12:00 in Heerde, 77 jaar oud [bron: Aktenr 24]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Franciscus Klösters. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Jan: Dit gezin woonde op ,, het Blik" in de buurtschap Hoorn.
,, het Blik" was een zeer vooruitstrevend bedrijf in die tijd, want het had als enigste een eigen dorsmachine.
4 Gerrit Eikelboom, geboren op 23-11-1877 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt VII-a.
5 Geurt Eikelboom, geboren op 25-01-1883 om 08:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 13]. Bij de geboorteaangifte van Geurt was de volgende getuige aanwezig: Werner van Leeuwen en Johannes Docter (gemeentebode). Geurt is overleden op 28-10-1884 om 06:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 1 jaar oud (oorzaak: laryngitis crouposa, ontsteking strottenhoofd soort kroep) [bron: Aktenr: 103]. Bij de overlijdensaangifte van Geurt was de volgende getuige aanwezig: Jacob Vorstelman en Wanner van Leeuwen.
VI-b Berend Eikelboom is geboren op 10-08-1835 om 08:00 in Heerde [bron: Aktenr 83], zoon van Kornelis Eikelboom (zie V-b) en Annetje (Anna) Dijkhuizen. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Aart Tabak (metselaar) en Kornelis Kamphuis (smid). Berend is overleden op 19-11-1908 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 73 jaar oud [bron: Aktenr 109]. Bij de overlijdensaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Jan Visser (landbouwer) en Gerrit Liefers (landbouwer).
Notitie bij Berend: Gewoond hebbende in wijk F352
Beroep:
Landbouwer
Berend:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 28-04-1860 in Heerde [bron: Aktenr: 14] met Janna van Dijk, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Janna was de volgende getuige aanwezig: Joachim Montizaan (horlogemaker) en Johannes Montizaan (klompenmaker) Derk Brouwer en Derk Plakmeijer. Janna is geboren op 08-08-1831 om 11:00 in Heerde [bron: Aktenr 65], dochter van Bessel van Dijk (Egbers) en Aaltje van der Maten (Klaas). Janna is overleden op 04-06-1873 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 41 jaar oud [bron: Aktenr: 60].
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 21-03-1874 in Heerde [bron: Aktenr: 11] met Janna Krommendijk, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Janna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Eikelboom (broer van de bruidegom) en Steven Wijnhoud (zwager van de bruidegom) en Berend IJzerman en Wicher ten Have (herbergier). Janna is geboren op 25-08-1844 om 03:00 in Olst, dochter van Hendrik Krommendijk en Willemina Eijlers. Janna is overleden op 27-05-1918 om 17:00 in Heerde, 73 jaar oud [bron: Aktenr 44]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Jacob Bredenoort (landbouwer) en Steven Brouwer (arbeider).
Kinderen van Berend en Janna (1):
1 Kornelis Eikelboom, geboren op 25-06-1860 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-b.
2 Annigje Eikelboom, geboren op 27-08-1862 in Heerde [bron: Aktenr 115]. Annigje is overleden op 26-11-1892 in Heerde, 30 jaar oud (oorzaak: phthisis florida, longtuberculose) [bron: Aktenr: 156].
Notitie bij Annigje: Harm-Jan IJzerman wettigt bij dit huwelijk Johannes als zijn zoon.
Annigje trouwde, 25 jaar oud, op 21-01-1888 in Heerde [bron: Aktenr: 2] met Harmen Jan IJzerman, 25 jaar oud. Harmen is geboren op 10-01-1863 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 3], zoon van Jan IJzerman en Jacobje Olthuis. Bij de geboorteaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Boeve en Albert Mulderij (bode). Harmen is overleden op 17-12-1919 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 56 jaar oud [bron: Aktenr 110]. Bij de overlijdensaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Jan Horst (arbeider) en Sarris Langenberg (arbeider). Harmen trouwde later op 24-03-1894 in Heerde [bron: Aktenummer: 10] met Hermina Bredenhoff (1848-1922).
Beroep:
Arbeider
3 Aaltje Eikelboom, geboren op 17-08-1864 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 152]. Aaltje is overleden op 26-01-1893 om 01:00 in Wapenvel (Gem.Heerde), 28 jaar oud (oorzaak: phthisis pulmonalis, longtuberculose) [bron: Aktenr: 11]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Lubertus Brugman en Jan Visser.
Notitie bij Aaltje: Vertrokken op 4 augustus 1883 naar Amsterdam,
Aaltje bleef ongehuwd.
4 Bessel Eikelboom, geboren op 15-08-1866 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 122]. Bij de geboorteaangifte van Bessel was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Bessel is overleden op 17-10-1866 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 maanden oud [bron: Aktenr: 117]. Bij de overlijdensaangifte van Bessel was de volgende getuige aanwezig: Jacob IJzerman en Gerrit Jan de Ruiter.
5 Jan Eikelboom, geboren op 29-01-1868 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-c.
6 Bessel Eikelboom, geboren op 04-08-1870 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-d.
7 Hermina Eikelboom, geboren op 07-05-1872 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 62]. Bij de geboorteaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Jan Grolleman en Egbert van de Vosse (winkelier). Hermina is overleden op 08-06-1872 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenr: 56]. Bij de overlijdensaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Bredenoort en Egbert Beekman.
Kinderen van Berend en Janna (2):
8 Hendrik Eikelboom, geboren op 26-03-1875 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-e.
9 Berend Eikelboom, geboren op 13-12-1876 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-f.
10 NN Eikelboom, levenloos geboren zoon, geboren op 24-12-1878 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 126].
11 Willemina Eikelboom, geboren op 31-12-1879 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 192]. Bij de geboorteaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Derk Willem Leertouwer (schoenmaker) en Wicher ten Have (herbergier). Willemina is overleden op 27-07-1972 in Wapenveld (Gem. Heerde), 92 jaar oud. Willemina trouwde, 22 jaar oud, op 27-09-1902 in Heerde [bron: Aktenr: 44] met Hendrik Sanders, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willemina en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Berend Hendrik Hietberg en Johannes Docter (gemeentebode) en Gerrit Jan van Dijk (winkelier) en Berend Willem van de Put (kleermaker). Hendrik is geboren op 04-12-1867 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 180], zoon van Harmen Sanders en Hendrikje Rorije. Hendrik is overleden op 21-01-1946 in Heerde, 78 jaar oud [bron: Aktenr: 6].
12 Jacobus Eikelboom, geboren op 14-04-1881 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-g.
13 Gerrit Eikelboom, geboren op 25-11-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-h.
14 Teunis Eikelboom, geboren op 03-06-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-i.
15 Kornelia Eikelboom, geboren op 09-03-1888 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 49]. Bij de geboorteaangifte van Kornelia was de volgende getuige aanwezig: Warnerius van Ouwekerk Sleijster (timmerman) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Kornelia is overleden op 15-03-1963 in Wapenveld (Gem. Heerde), 75 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Kornelia trouwde, 20 jaar oud, op 28-11-1908 in Heerde [bron: Aktenr: 52] met Jacob Dijkslag, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Kornelia en Jacob was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Eikelboom (broer van de bruid) en Jan Boeve (hotelhouder) en Klaas Mensink (vrachtrijder) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Jacob is geboren op 11-03-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 35], zoon van Hendrik Dijkslag en Merrigje Mulder. Jacob is overleden op 23-02-1964 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Jacob: Gewoond hebbende op de Brinkweg 4 is te Wapenveld
Beroep:
Landbouwer
16 Arend Jan Eikelboom, geboren op 17-05-1891 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-j.
VI-c Gerrit Eikelboom is geboren op 23-09-1839 in Heerde [bron: Aktenr 105], zoon van Kornelis Eikelboom (zie V-b) en Annetje (Anna) Dijkhuizen. Gerrit is overleden op 23-02-1915 om 12:00 in Heerde, 75 jaar oud [bron: Aktenr 23]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Harmen Dingerink (landbouwer) en Timen van Leeuwen (landbouwer).
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 13-02-1869 in Heerde [bron: Aktenr: 6] met Hendrikje van den Berg, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen (smid) en Dirk Willem Leertouwer (schoenmaker) en Johannes Docter (gemeentebode) en Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie). Hendrikje is geboren op 24-09-1843 in Heerde [bron: Aktenr 103] dochter van Hendrik van den Berg en Mina van Diepen. Hendrikje is overleden op 24-03-1920 in Heerde, 76 jaar oud [bron: Aktenr: 34].
Kinderen van Gerrit en Hendrikje:
1 Johanna Eikelboom, geboren op 15-12-1874 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 184]. Johanna is overleden op 15-09-1944 in Heerde, 69 jaar oud [bron: Aktenr: 77]. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Johanna trouwde, 32 jaar oud, op 20-07-1907 in Heerde [bron: Aktenr: 34] met Egbert Steenbergen, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Egbert was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Eikelboom (broer van de bruid) en Tiemen Bredenhoff (neef van de bruid) en Reindert van Dijk (tuinman) en Jacobus Beer (schipper). Egbert is geboren op 10-05-1879 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 76], zoon van Hendrikus Steenbergen en Stine Woning. Egbert is overleden op 03-06-1965 in Heerde, 86 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
2 Hermina Eikelboom, geboren op 11-09-1876 om 15:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 133]. Bij de geboorteaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Koopman en Derk Willem Leertouwer (schoenmaker). Hermina is overleden op 11-11-1882 in Heerde (buurtschap Hoorn), 6 jaar oud [bron: Aktenummer: 113].
3 Kornelis Eikelboom, geboren op 07-07-1878 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt VII-k.
4 Hendrik Eikelboom, geboren op 13-11-1879 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt VII-l.
5 Steven Eikelboom, geboren op 30-10-1882 om 03:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 141]. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Steven is overleden op 01-04-1901 om 01:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 18 jaar oud (oorzaak: phthisis pulmonalis, longtuberculose) [bron: Aktenr 38]. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Egbert Beekman (landbouwer) en Warner van Leeuwen (landbouwer).
Beroep:
Timmerman
VI-d Koendert Eikelboom is geboren op 27-11-1854 om 13:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 151], zoon van Kornelis Eikelboom (zie V-b) en Geertrui Pleiter. Bij de geboorteaangifte van Koendert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan (klompenmaker) en Jan van Ommen. Koendert is overleden op 19-04-1917 om 21:00 in Heerde, 62 jaar oud [bron: Aktenr 51]. Bij de overlijdensaangifte van Koendert was de volgende getuige aanwezig: Arend Hofstede (landbouwer) en Jan Kers (landbouwer).
Beroep:
Landbouwer
Koendert trouwde, 29 jaar oud, op 06-03-1884 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr: 7] met Marrigje Klaseboer, 28 jaar oud. Marrigje is geboren op 16-06-1855 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), dochter van Evert Klaseboer en Hendrikje Bosch, Marrigje is overleden op 17-01-1925 in Heerde, 69 jaar oud [bron: Akter: 7].
Kinderen van Koendert en Marrigje:
1 Kornelis Eikelboom, geboren op 22-06-1884 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt VII-m.
2 Evertje Eikelboom, geboren op 31-12-1886 om 07:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 183]. Bij de geboorteaangifte van Evertje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Egbert Gijsbertus van Berg (schoenmaker). Evertje is overleden op 22-03-1891 om 09:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 4 jaar oud (oorzaak: paralysis pulmonum, longoedeem) [bron: Aktenr: 37]. Bij de overlijdensaangifte van Evertje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Koopman en Egbert Beekman.
3 Evert Eikelboom, geboren op 22-12-1889 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt VII-n.
4 Geertruida Eikelboom, geboren op 13-04-1892 om 21:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 45]. Bij de geboorteaangifte van Geertruida was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Egbert Gijsbertus van den Berg (schoenmaker). Geertruida is overleden op 02-12-1985 in Heerde, 93 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Geertruida trouwde, 30 jaar oud, op 08-07-1922 in Heerde [bron: Aktenr: 41] met Albert Wagenaar, 28 jaar oud. Albert is geboren op 04-02-1894 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 16 (erkend:24.3.1894)], zoon van Stijntje Eikelboom (zie VI-a,2), pleegzoon van Jan Wagenaar. Albert is overleden op 08-12-1982 in Heerde, 88 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
5 Hendrikje Eikelboom, geboren op 13-06-1894 om 06:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 74]. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Willem Overbosch (winkelier). Hendrikje is overleden op 06-07-1924 om 18:00 in Heerde, 30 jaar oud [bron: Aktenr 34]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Arend Hofstede (landbouwer) en Jan Kers (landbouwer). Hendrikje bleef ongehuwd.
6 Koendert Eikelboom, geboren op 06-04-1897 om 10:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 60]. Bij de geboorteaangifte van Koendert was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Koendert is overleden op 31-05-1899 om 14:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 2 jaar oud (oorzaak: hydrocephalus chronicus, waterhoofd) [bron: Aktenr 50]. Bij de overlijdensaangifte van Koendert was de volgende getuige aanwezig: Egbert Beekman (landbouwer) en Gerrit van den Bosch (landbouwer).
VI-e Dirk Eikelboom is geboren op 06-07-1854 in Oldebroek [bron: Aktenr 74], zoon van Pauwel Eijkelboom (zie V-c) en Geertjen van Ommen. Dirk is overleden op 13-05-1921 in Oldebroek, 66 jaar oud [bron: Aktenr: 48].
Beroep:
Arbeider
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 05-09-1878 in Hattem [bron: Aktenr: 23] met Elisabeth Tromp, 19 jaar oud. Elisabeth is geboren op 10-12-1858 in Hattem [bron: Aktenr 081], dochter van Evert Tromp en Cornelia Zomerdijk. Elisabeth is overleden op 01-03-1940 om 23:00 in Oldebroek, 81 jaar oud [bron: Aktenr: 38]. Bij de overlijdensaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Johannes uit de Bulten.
Kinderen van Dirk en Elisabeth:
1 Pauwel Eikelboom, geboren op 30-08-1879 in Oldebroek. Volgt VII-o.
2 Evert Eikelboom, geboren op 22-05-1881 in Oldebroek. Volgt VII-p.
3 Gerard Eikelboom, geboren op 14-07-1883 in Oldebroek. Volgt VII-q.
4 Kornelis Eikelboom, geboren op 15-11-1886 in Oldebroek [bron: Aktenr 154]. Kornelis is overleden op 11-06-1887 in Oldebroek, 6 maanden oud [bron: Aktenummer: 61].
5 Kornelis Eikelboom, geboren op 06-01-1888 in Oldebroek. Volgt VII-r.
6 Elisabeth Eikelboom, geboren op 05-02-1890 in Oldebroek [bron: Aktenr 27]. Elisabeth is overleden op 12-06-1970 in Zaandam, 80 jaar oud. Zij is begraven in Begraafplaats Zuid aan de Wibautstraat Grafnr 77. Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op 23-11-1912 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 47] met Hendrik Jan van Petersen, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op 04-07-1889 in Heerde, zoon van Martinus van Petersen en Hendrikje Zonnenberg. Hendrik is overleden op 07-04-1941 in Zaandam, 51 jaar oud [bron: Aktenummer: 134]. Hij is begraven in Begraafplaats Zuid aan de Wibautstraat Grafnr 77.
7 Dirkje Eikelboom, geboren op 06-10-1893 in Oldebroek (Molecaten) [bron: Aktenr 159]. Dirkje is overleden op 24-05-1971, 77 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Dirkje trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1920 in Oldebroek [bron: Aktenr 36] met Johan van Hoorn, 25 jaar oud. Johan is geboren op 17-11-1894 in Oldebroek (Molecaten) [bron: Aktenr 145], zoon van Jan van Hoorn en Geertje Heideveld. Johan is overleden op 09-07-1965, 70 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
8 Albert Jan Eikelboom, geboren op 01-02-1897 in Oldebroek (Molecaten). Volgt VII-s.
9 Geertje Eikelboom, geboren op 04-01-1899 in Oldebroek [bron: Aktenr 7]. Geertje is overleden op 03-03-1899 in Oldebroek, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 21].
10 Geertje Eikelboom, geboren op 27-07-1900 in Zwolle [bron: Aktenr 537]. Geertje is overleden.
Notitie bij Geertje: Hebben in de 1e van Helstraat 39 3hoog in Amsterdam gewoond en Nieuwe Uilenburgerstraat 82 3 hoog en op 6-10-1966 op Zankamp 94 in Hattem
Geertje trouwde, 21 jaar oud, op 23-03-1922 in Hattem [bron: Aktenummer: 9] met Gerrit Landman, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 08-07-1897 in Hattem [bron: Aktenr 056]. Gerrit is overleden.
11 Hendrika Eikelboom, geboren op 31-10-1904 in Hattem (Molecaten) [bron: Aktenr 180]. Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, 22 jaar oud, op 18-08-1927 in Hattem [bron: Aktenr 24] met Harm Jan van der Beek, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrika en Harm was de volgende getuige aanwezig: Jan van der Beek (broer van de bruidegom) en Johan van Hoorn (zwager van de bruid). Harm is geboren op 14-09-1904 in Hattem [bron: Aktenr 92], zoon van Gerrit van der Beek en Martha Mensink. Harm is overleden.
VI-f Derk Eijkelboom is geboren op 19-07-1851 in Hattem [bron: Aktenr 063], zoon van Geerlig Eijkelboom (zie V-d) en Geertje Bastiani. Derk is overleden op 25-08-1901 in Oldebroek, 50 jaar oud [bron: Aktenummer: 93].
Beroep:
Arbeider
Derk trouwde, 24 jaar oud, op 08-06-1876 in Hattem [bron: Aktenummer: 8] met Grietje Dina Bastiani, 29 jaar oud. Grietje is geboren op 21-12-1846 in Oldebroek [bron: Aktenr 120]. Grietje is overleden op 10-09-1920 in Oldebroek, 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 88].
Kinderen van Derk en Grietje:
1 Geerlig Eijkelboom, geboren op 29-06-1878 in Hattem [bron: Aktenr 054]. Geerlig is overleden op 23-02-1942 om 13:00 in Oldebroek, 63 jaar oud [bron: Aktenr: 24]. Bij de overlijdensaangifte van Geerlig was de volgende getuige aanwezig: Johannes Meiberg.Geerlig bleef ongehuwd.
2 Jan Eijkelboom, geboren op 29-09-1879 in Hattem [bron: Aktenr 076]. Jan is overleden op 05-10-1879 in Hattem, 6 dagen oud [bron: Aktenr: 61].
3 Jan Eijkelboom, geboren op 12-12-1880 in Hattem [bron: Aktenr 104]. Jan is overleden op 12-01-1960 om 04:00 in Oldebroek, 79 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Pieter Bouw (aanspreker). Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Jan bleef ongehuwd.
4 Gerrit Eijkelboom, geboren op 06-12-1883 in Oldebroek. Volgt VII-t.
5 Derk Eijkelboom, geboren op 10-11-1890 in Oldebroek. Volgt VII-u.
VI-g Derk Eikelboom is geboren op 06-01-1858 in Hattem [bron: Aktenr 002], zoon van Teunis Eikelboom (zie V-e) en Fennetje Heideveld. Derk is overleden op 24-12-1945 in Hattem, 87 jaar oud [bron: Aktenr: 72]. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Arbeider
Derk trouwde, 35 jaar oud, op 27-12-1893 in Hattem [bron: Aktenummer: 23] met Johanna Margrietha Jonker, 25 jaar oud. Johanna is geboren op 07-10-1868 in Oldebroek, dochter van Gerrit Jonker en Gezina Hofmeijer. Johanna is overleden op 31-05-1934 in Hattem, 65 jaar oud [bron: Aktenr: 23]. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Kinderen van Derk en Johanna:
1 Teunis Eikelboom, geboren op 10-12-1894 in Hattem [bron: Aktenr 095]. Teunis is overleden op 21-12-1895 in Hattem, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 3]. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
2 NN Eikelboom, levenloos geboren dochter, geboren op 14-10-1895 in Hattem [bron: Aktenummer: 66]. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
3 Geziena Eikelboom, geboren op 02-09-1896 in Hattem [bron: Aktenr 073]. Geziena is overleden in 1972 in Hattem, 75 of 76 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
4 Fennigje Eikelboom, geboren op 24-12-1897 in Hattem [bron: Aktenr 114]. Fennigje is overleden. Fennigje bleef ongehuwd.
5 Gerritje Eikelboom, geboren op 15-01-1899 in Hattem [bron: Aktenr 009]. Gerritje is overleden op 06-11-1901 in Hattem, 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 86]. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
6 NN Eikelboom, levenloos geboren zoon, geboren op 30-01-1900 in Hattem [bron: Aktenummer: 11]. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
7 Tonia Eikelboom, geboren op 22-04-1902 in Hattem [bron: Aktenr 037]. Tonia is overleden.
8 NN Eikelboom, levenloos geboren dochter, geboren op 04-06-1903 in Hattem [bron: Aktenummer: 26]. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
9 Gerrit Eikelboom, geboren op 18-08-1904 in Hattem [bron: Aktenr 81]. Gerrit is overleden op 04-08-1988 in Hattem, 83 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Grondwerker
10 NN Eikelboom, levenloos geboren zoon, geboren op 05-12-1905 in Hattem [bron: Aktenummer: 55]. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
11 Derk Eikelboom, geboren op 24-04-1907 in Hattem [bron: Aktenr 47]. Derk is overleden op 12-07-1923 in Hattem, 16 jaar oud [bron: Aktenummer: 28].
12 NN Eikelboom, levenloos geboren zoon, geboren op 11-11-1908 in Hattem [bron: Aktenummer: 73]. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
13 Johanna Margrietha Eikelboom, geboren op 19-11-1910 in Hattem [bron: Aktenr 109]. Johanna is overleden op 18-12-1910 in Hattem, 29 dagen oud [bron: Aktenummer: 60]. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
14 Willem Eikelboom, geboren op 02-09-1912 in Hattem. Volgt VII-v.
VI-h Willem Eikelboom is geboren op 07-06-1861 in Hattem [bron: Aktenr 049], zoon van Teunis Eikelboom (zie V-e) en Fennetje Heideveld. Willem is overleden op 18-10-1934 in Hattem, 73 jaar oud [bron: Aktenr: 98]. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 26 jaar oud, op 28-03-1888 in Hattem [bron: Aktenummer: 6] met Tonia van Dijk, 19 jaar oud. Tonia is geboren op 17-03-1869 in Hattem [bron: Aktenr 025], dochter van Thijs van Dijk en Jansjen van Ogtrop. Tonia is overleden op 20-12-1934 in Hattem, 65 jaar oud [bron: Aktenr: 123]. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Kinderen van Willem en Tonia:
1 Fennetje Eikelboom, geboren op 02-05-1889 in Oldebroek [bron: Aktenr 61]. Fennetje is overleden op 25-07-1889 in Oldebroek, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 93].
2 Jansje Eikelboom, geboren op 19-06-1890 in Oldebroek [bron: Aktenr 83]. Jansje is overleden. Jansje trouwde, 20 jaar oud, op 11-08-1910 in Oldebroek [bron: Aktenummer: 32] met Willem van Weeghel, 21 jaar oud. Willem is geboren op 30-08-1888 in Oldebroek [bron: Aktenr 104]. Willem is overleden.
3 Teunis Eikelboom, geboren op 08-04-1893 in Oldebroek. Volgt VII-w.
4 Thijs Eikelboom, geboren op 04-08-1895 in Oldebroek. Volgt VII-x.
5 Frederik (Freek) Eikelboom, geboren op 18-01-1900 in Hattem (Molecaten). Volgt VII-y.
6 Willem Eikelboom, geboren op 02-08-1902 in Meppel. Volgt VII-z.
7 Toon Eikelboom, geboren op 28-05-1904 in Gasselternijveen (Gem.Gasselte). Volgt VII-aa.
8 Dirk Eikelboom, geboren op 19-09-1907 in Hattem (Molecaten). Volgt VII-ab.
9 Gerard Eikelboom, geboren op 02-03-1910 in Hattem (Molecaten). Volgt VII-ac.
VI-i Teunis Eijkelboom is geboren op 11-07-1827 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 69], zoon van Jan Eikelboom (zie V-f) en Lijsje Veerman. Teunis is overleden op 21-04-1890 in Lunteren (Gem.Ede), 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 102].
Beroep:
Molenaar
Teunis trouwde, 27 jaar oud, op 31-01-1855 in Nijkerk [bron: Aktenummer: 4] met Rengertje Woudenberg, 38 of 39 jaar oud. Rengertje is geboren in 1816 in Nijkerk. Rengertje is overleden op 13-09-1890 in Lunteren (Gem.Ede), 73 of 74 jaar oud.
Kind van Teunis en Rengertje:
1 Hendrikje Eijkelboom, geboren in 1856 in Deventer. Hendrikje is overleden op 05-04-1908 in Ede, 51 of 52 jaar oud [bron: Aktenummer: 134]. Hendrikje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 07-04-1881 in Renswoude [bron: Aktenummer: 4] met Cornelis Veldhuizen, 27 of 28 jaar oud. Cornelis is geboren in 1853 in Amerongen. Cornelis is overleden.
VI-j Jan Eijkelboom is geboren op 19-08-1833 om 22:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 84], zoon van Jan Eikelboom (zie V-f) en Lijsje Veerman. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan van Straaten en Berend Meijer (geregtsdienaar). Jan is overleden op 11-09-1911 in Zwijndrecht, 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 97]. Jan trouwde, 33 jaar oud, op 01-05-1867 in Utrecht [bron: Aktenummer: 168] met Mechteltje Baars, 23 of 24 jaar oud. Mechteltje is geboren in 1843 in Rhenen. Mechteltje is overleden op 24-03-1922 in Zwijndrecht, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 51].
Kinderen van Jan en Mechteltje:
1 Reintje Eijkelboom, geboren op 20-09-1867 in Utrecht [bron: Aktenummer: 1515]. Reintje is overleden op 01-03-1871 in Utrecht, 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 768].
2 Jan Eijkelboom, geboren op 11-03-1870 in Utrecht. Volgt VII-ad.
3 Reinier Eijkelboom, geboren op 17-10-1872 in Hilversum. Volgt VII-ae.
4 Lijsje Eva Eijkelboom, geboren op 10-05-1875 in Hilversum. Lijsje is overleden. Lijsje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 08-01-1897 in Uithoorn (NH) [bron: Aktenummer: 1] met Dirk de Carpentier, 32 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 12-02-1909 in Hendrik Ido Ambacht. Dirk is geboren op 20-02-1864 in Sloten. Dirk is overleden.
Beroep:
Smid
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 27-01-1910 in Dordrecht [bron: Aktenummer: 33] met Johan Philip Hendrik Miener, 26 of 27 jaar oud. Johan is geboren in 1883 in Gorinchem. Johan is overleden.
5 Paulus Eijkelboom, geboren op 02-02-1878 in Weesp. Volgt VII-af.
6 Hermanus Eijkelboom, geboren op 31-08-1881 in Uithoorn (NH). Volgt VII-ag.
VI-k Egbertus Eikelboom is geboren op 28-07-1838 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 92], zoon van Jan Eikelboom (zie V-f) en Lijsje Veerman. Egbertus is overleden op 11-04-1908 om 20:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 69 jaar oud [bron: Aktenr 35]. Bij de overlijdensaangifte van Egbertus was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van de Grift (arbeider) en Harmen Regterschot (arbeider).
Beroep:
Arbeider
Egbertus trouwde, 25 jaar oud, op 20-05-1864 in Heerde [bron: Aktenr: 21] met Aaltje Bomhoff, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egbertus en Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Frank Leusink (vrachtrijder) en Gerhardus Veenhuizen (winkelier) en Willem Karel Brederode (winkelier) en Jacob Boeve (logementhouder). Aaltje is geboren op 26-07-1838 in Heerde [bron: Aktenr 91], dochter van Harmen Bomhoff en Zwiertje van Ommen. Aaltje is overleden op 03-10-1915 in Heerde, 77 jaar oud [bron: Aktenr: 90].
Kinderen van Egbertus en Aaltje:
1 Zwiertje Eikelboom, geboren op 15-02-1865 in Heerde [bron: Aktenr 25]. Zwiertje is overleden op 10-07-1880 om 15:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 15 jaar oud [bron: Aktenr: 66]. Bij de overlijdensaangifte van Zwiertje was de volgende getuige aanwezig: Peter Klomp en Willem van ’t Veld.
2 Harmen Jan Eikelboom, geboren op 06-09-1867 om 05:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 123]. Bij de geboorteaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Dirk van de Grift en Hannes van Norel. Harmen is overleden op 02-12-1867 om 19:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 2 maanden oud [bron: Aktenr: 117]. Bij de overlijdensaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Derk van de Grift en Peter Toorn.
3 Jan Eikelboom, geboren op 24-03-1869 om 22:00 in Heerde [bron: Aktenr 45]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Dirk van de Grift en Johannes Docter (gemeentebode). Jan is overleden op 28-05-1869 om 09:00 in Heerde, 2 maanden oud [bron: Aktenr: 60]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Harm Meijer en Peter Toorn.
4 Lijsje Eikelboom, geboren op 28-05-1870 om 23:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 85]. Bij de geboorteaangifte van Lijsje was de volgende getuige aanwezig: Derk van de Grift en Johannes Docter (gemeentebode). Lijsje is overleden op 02-01-1910 om 09:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 39 jaar oud [bron: Aktenr 3]. Bij de overlijdensaangifte van Lijsje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van de Grift (landbouwer) en Klaas Rorije (veldarbeider).
Notitie bij Lijsje: Overleden bij de bevalling
Lijsje trouwde, 26 jaar oud, op 28-08-1896 in Heerde [bron: Aktenr: 40] met Albert Bruggeman, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lijsje en Albert was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Boeve en Johannes Docter (gemeentebode) en Jan Boeve (logementhouder) en Izaak Jacobus Schakel. Albert is geboren op 20-01-1870 in Heerde [bron: Aktenr 13]. Albert is overleden op 28-01-1922 in Heerde, 52 jaar oud [bron: Aktenr: 6].
Beroep:
Boerenknecht
5 Janna Hermina Eikelboom, geboren op 29-08-1873 om 18:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 128]. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Dirk van de Grift en Johannes Docter (gemeentebode). Janna is overleden op 18-01-1912 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 38 jaar oud [bron: Aktenr 5]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Willem Rietberg (arbeider) en Albertus Mulder (arbeider). Janna trouwde, 21 jaar oud, op 22-09-1894 in Heerde [bron: Aktenr: 35] met Jan de Ruiter, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Jan was de volgende getuige aanwezig: Aart van Leeuwen en Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Willem Overbosch (winkelier) en Willem Frederik van Dijk (winkelier). Jan is geboren op 28-02-1866 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 33], zoon van Gerrit Jan de Ruiter en Janna van de Wetering. Jan is overleden op 20-02-1953 in Heerde, 86 jaar oud [bron: Aktenr 23]. Jan trouwde later op 27-07-1912 in Heerde [bron: Aktenr: 33] met Hendrika Rietberg (geb. 1883).
Beroep:
Dagloner
6 NN Eikelboom, levenloos geboren dochter, geboren op 27-12-1875 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr: 137].
7 Everdina Eikelboom, geboren op 28-07-1877 om 07:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 112]. Bij de geboorteaangifte van Everdina was de volgende getuige aanwezig: Derk van de Grift en Johannes Docter (gemeentebode). Everdina is overleden op 02-08-1960 om 23:30 in Heerde, 83 jaar oud [bron: Aktenr 37]. Bij de overlijdensaangifte van Everdina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Bijsterbosch (aanspreker). Zij is begraven in Heerde (Kamperweg). Everdina trouwde, 23 jaar oud, op 25-05-1901 in Heerde [bron: Aktenr: 23] met Gerrit Jan Kamphuis, 40 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Everdina en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jan Kamphuis (vader van de bruidegom) en Johan van Vreden (zwager van de bruidegom) en Johannes Docter (gemeentebode) en Gerrit Wijgmans (winkelier). Gerrit is geboren op 19-03-1861 in Heerde [bron: Aktenr 35], zoon van Jan Kamphuis en Grietje Beumer. Gerrit is overleden op 23-03-1946 om 13:30 in Heerde, 85 jaar oud [bron: Aktenr 30]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Steven Visser (aanspreker). Hij is begraven in Heerde (Kamperweg).
Notitie bij Gerrit: Weduwnaar van Hendrina Gosselink
VI-l Albert Eikelboom is geboren op 23-06-1841 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 65], zoon van Jan Eikelboom (zie V-f) en Lijsje Veerman. Albert is overleden op 10-06-1917 in Abcoude-Proostdij, 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 18]. Albert:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 24-03-1866 in Loosdrecht [bron: Aktenummer: 3] met Grietje Hogeveen, 31 of 32 jaar oud. Grietje is geboren in 1834 in Weesperkarspel. Grietje is overleden op 19-08-1895 in Abcoude-Proostdij, 60 of 61 jaar oud [bron: Aktenummer: 21].
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 27-12-1901 in Abcoude-Proostdij [bron: Aktenummer: 12] met Johanna Maria Elisabeth van Hulssen, 44 of 45 jaar oud. Johanna is geboren in 1856 in Amsterdam, dochter van Theodorus van Hulssen en Frederika Pohl. Johanna is overleden op 04-01-1941 in Abcoude-Proostdij, 84 of 85 jaar oud [bron: Aktenr: 1].
Notitie bij Johanna: Weduwe van Cornelis Dingler
VI-m Hendrik Eijkelboom is geboren op 14-12-1844 in Epe [bron: Aktenr 194], zoon van Jan Eikelboom (zie V-f) en Lijsje Veerman. Hendrik is overleden op 20-12-1916 in Utrecht, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 2037]. Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 04-05-1870 in Utrecht [bron: Aktenummer: 163] met Anthonia van Doorn, 31 jaar oud. Anthonia is geboren op 08-09-1838 in Utrecht [bron: Aktenummer: 1232]. Anthonia is overleden op 28-05-1916 in Utrecht, 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 980].
Kinderen van Hendrik en Anthonia:
1 Antonia Eijkelboom, geboren op 17-11-1861 in Jutphaas. Antonia is overleden op 27-02-1930 in Jutphaas, 68 jaar oud. Antonia trouwde, 20 jaar oud, op 14-06-1882 in Utrecht [bron: Aktenummer: 233] met Johannes Delfgou, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 15-07-1858 in Utrecht. Johannes is overleden op 12-07-1911 in Vianen, 52 jaar oud.
2 Lijsje Eijkelboom, geboren op 02-10-1871 in Utrecht [bron: Aktenummer: 1618]. Lijsje is overleden. Lijsje trouwde, 27 jaar oud, op 04-05-1899 in Utrecht [bron: Aktenummer: 203] met Gabriel Melsert, 25 jaar oud. Gabriel is geboren op 11-01-1874 in ’s Gravenhage. Gabriel is overleden.
3 Hubertus Eijkelboom, geboren op 01-01-1873 in Utrecht. Volgt VII-ah.
4 Grietje Pietronella Eijkelboom, geboren op 28-02-1876 in Utrecht [bron: Aktenummer: 417]. Grietje is overleden.
5 Petronella Aalberdina Eijkelboom, geboren op 29-05-1880 in Utrecht [bron: Aktenummer: 1149]. Petronella is overleden. Petronella trouwde, 38 jaar oud, op 17-04-1919 in Utrecht [bron: Aktenummer: 226] met Martinus Bakker, 41 of 42 jaar oud. Martinus is geboren in 1877 in Zaandam. Martinus is overleden.
Notitie bij Martinus: Weduwnaar van Maria Veen
6 Hendrik Jan Eijkelboom, geboren op 08-09-1885 in Utrecht. Volgt VII-ai.
VI-n Marianus Eikelboom is geboren op 03-12-1845 om 18:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 141], zoon van Hendrik Eikelboom (zie V-g) en Egberdina de Graaf. Bij de geboorteaangifte van Marianus was de volgende getuige aanwezig: Arent Vinke (koopman) en Jurrien Pluim (bakker). Marianus is overleden op 04-02-1930 in Brummen, 84 jaar oud [bron: Aktenummer: 7].
Beroep:
Schipper
Marianus trouwde, 37 jaar oud, op 16-02-1883 in Hasselt (Ov) [bron: Aktenummer: 1] met Elisabeth Vos, 31 of 32 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1851 in Hasselt (Ov). Elisabeth is overleden op 04-11-1927 in Brummen, 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 87].
Kinderen van Marianus en Elisabeth:
1 Hendrika Eijkelboom, geboren op 18-05-1884 in Olst. Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, 30 jaar oud, op 02-07-1914 in Kampen [bron: Aktenummer: 71] met Gerrit Hutten, 35 jaar oud. Gerrit is geboren op 13-04-1879 in Kampen, zoon van Wolter Barteld Hutten en Jansje Voerman. Gerrit is overleden op 14-06-1945 in Zwartsluis, 66 jaar oud [bron: Aktenr 28]. Gerrit is weduwnaar van Hannigje de Jong (1873-1911), met wie hij trouwde op 19-02-1903 in Kampen [bron: Aktenr 12].
Beroep:
Schipper
2 Egberdina Eikelboom, geboren op 12-09-1888 in Deventer. Egberdina is overleden. Egberdina trouwde, 28 jaar oud, op 25-01-1917 in Brummen [bron: Aktenummer: 3] met Herman Kip, 31 jaar oud. Herman is geboren op 06-01-1886 in Rheden. Herman is overleden op 19-05-1954 in Coevorden, 68 jaar oud.
Beroep:
Behanger
VI-o Albert Jan Eikelboom is geboren op 12-11-1849 om 05:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 148], zoon van Hendrik Eikelboom (zie V-g) en Egberdina de Graaf. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Arent Vinke en Johannes Dikkeschei. Albert is overleden.
Notitie bij Albert: Gewoond hebbende aan de Marnixkade 87 in Amsterdam, in 1927 vertrokken naar Castricum
Beroep:
Schipper
Albert trouwde, 32 jaar oud, op 07-09-1882 in Hasselt (Ov) [bron: Aktenr: 12] met Grietje Vos, 26 jaar oud. Grietje is geboren op 11-06-1856 in Zutphen, dochter van Jan Vos (Hendriks) en Albertje Smit (Jans). Grietje is overleden.
VI-p Jan Eikelboom is geboren op 23-10-1841 in Zutphen [bron: Aktenr 323], zoon van Liefert Eikelboom (zie V-h) en Hendrika Derksen. Jan is overleden op 15-03-1901 in Deventer, 59 jaar oud [bron: Aktenr 135].
Beroep:
Schipper
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 24-08-1870 in Zutphen [bron: Aktenummer: 86] met Berendina Smeenk, 25 jaar oud. Berendina is geboren op 13-02-1845 in Zutphen [bron: Aktenr 69], dochter van Derk Jan Smeenk en Christina Laarman. Berendina is overleden op 07-11-1918 in Deventer, 73 jaar oud [bron: Aktenr 480].
Kinderen van Jan en Berendina:
1 Liefert Eikelboom, geboren op 07-01-1871 in Zutphen [bron: Aktenr 10]. Liefert is overleden op 29-10-1873 in Zutphen, 2 jaar oud.
2 Christina Eikelboom, geboren op 28-03-1872 in Zutphen [bron: Aktenr 116]. Christina is overleden op 01-10-1923 in Deventer, 51 jaar oud [bron: Aktenr 297]. Christina trouwde, 28 jaar oud, op 09-08-1900 in Deventer [bron: Aktenr: 111] met Pieter Kalkwijk, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 12-03-1874 in Loppersum, zoon van Wiert Kalkwijk en Jantje Maring. Pieter is overleden op 06-10-1952 in Deventer, 78 jaar oud.
3 Hendrika Eikelboom, geboren op 28-09-1874 in Zutphen [bron: Aktenr 334]. Hendrika is overleden op 02-06-1875 in Zutphen, 8 maanden oud [bron: Aktenr 200].
4 NN Eikelboom, levenloos geboren zoon, geboren op 06-03-1876 in Zutphen.
5 Liefert Eikelboom, geboren op 02-05-1878 in Zutphen [bron: Aktenr 155]. Liefert is overleden op 22-05-1878 in Zutphen, 20 dagen oud [bron: Aktenr 145].
6 Hendrika Eikelboom, geboren op 04-04-1880 in Zutphen [bron: Aktenrr 138]. Hendrika is overleden op 21-08-1880 in Zutphen, 4 maanden oud [bron: Aktenr 267].
7 Hendrika Johanna Eikelboom, geboren op 10-02-1885 in Zutphen [bron: Aktenr 78]. Hendrika is overleden op 03-12-1965 in Deventer, 80 jaar oud. Hendrika trouwde, 27 jaar oud, op 29-01-1913 in Deventer [bron: Aktenummer: 7] met Willem Ooitink, 27 jaar oud. Willem is geboren op 24-09-1885 in Deventer, zoon van Willem Ooitink en Willemina Aleida Emmelot. Willem is overleden op 09-01-1954 in Deventer, 68 jaar oud.
8 NN Eikelboom, levenloos geboren zoon, geboren op 10-05-1888 in Zutphen.
VI-q Reinder Eikelboom is geboren op 17-08-1823 in Zwartsluis, zoon van Jan Eikelboom (zie V-i) en Jentje de Haan (Reinders). Reinder is overleden op 03-06-1895 in Zwartsluis, 71 jaar oud [bron: Aktenr 67].
Beroep:
Bakker
Reinder trouwde, 31 jaar oud, op 31-12-1854 in Heerde [bron: Aktenr: 20] met Hendrika Kroneman, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Reinder en Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Jan Kroneman (broer van de bruid) en Fredrik Houtman en Aart van de Put (veldwachter) en Maas Gerrit van Leeuwen (bakker).Hendrika is geboren op 27-12-1826 in Veessen (Gem. Heerde), dochter van Jan Kroneman en Alberta Dalhuizen. Hendrika is overleden op 17-03-1904 in Zwartsluis, 77 jaar oud [bron: Aktenr: 18].
Kinderen van Reinder en Hendrika:
1 Jan Eikelboom, geboren op 30-04-1856 in Zwartsluis. Volgt VII-aj.
2 Jan Eijkelboom, geboren op 03-02-1859 in Zwartsluis. Jan is overleden op 14-11-1863 om 19:00 in Heerde, 4 jaar oud [bron: Aktenr: 84]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan Vels (wever) en Dirk Haverkamp.

Notitie bij Jan: Overleden in het huis van zijn grootvader Jan Kroneman

3 Jacob Eikelboom, geboren op 11-01-1861 in Zwartsluis. Jacob is overleden op 27-05-1877 in Zwartsluis, 16 jaar oud [bron: Aktenr 51].
4 Barend Eikelboom, geboren op 11-09-1862 in Zwartsluis. Barend is overleden op 11-09-1862 in Zwartsluis, geen dag oud [bron: Aktenr 75].
Notitie bij Barend: Barend was nog maar 2 uur oud
5 Jan Eikelboom, geboren op 17-01-1864 in Zwartsluis. Jan is overleden op 27-03-1866 in Zwartsluis, 2 jaar oud [bron: Aktenr 27].
6 Jentje Eikelboom, geboren op 19-12-1865 in Zwartsluis. Jentje is overleden op 25-06-1868 in Zwartsluis, 2 jaar oud [bron: Aktenr 59].
7 Jan Eikelboom, geboren op 09-11-1869 in Zwartsluis. Jan is overleden op 13-04-1948 in Ermelo, 78 jaar oud [bron: Aktenr 12]. Jan bleef ongehuwd.
VI-r Willem Eikelboom is geboren op 18-12-1824 in Zwartsluis, zoon van Jan Eikelboom (zie V-i) en Jentje de Haan (Reinders). Willem is overleden op 16-12-1899 in Hoogeveen, 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 227].
Beroep:
IJzersmid
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 20-11-1850 in Hoogeveen [bron: Aktenummer: 75] met Fredrika Slot, 28 jaar oud. Fredrika is geboren op 16-11-1822 in Bolsward [bron: Aktenr 121], dochter van Roelof Slot (Aldes) en Jantje Tebberman (Jacobs). Fredrika is overleden op 02-06-1897 in Hoogeveen, 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 131].
Kinderen van Willem en Fredrika:
1 Jan Eikelboom, geboren op 17-07-1851 in Hoogeveen (buurtschap Schut). Volgt VII-ak.
2 Roelof Eikelboom, geboren op 29-01-1854 in Hoogeveen (buurtschap Schut). Volgt VII-al.
3 Reinder Eikelboom, geboren op 05-05-1856 in Hoogeveen (buurtschap Schut). Volgt VII-am.
4 Aaldert Eikelboom, geboren op 02-04-1858 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 89]. Aaldert is overleden op 25-02-1865 in Hoogeveen (buurtschap Schut), 6 jaar oud [bron: Aktenummer: 65].
5 Jentje Eikelboom, geboren op 09-10-1861 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 253]. Jentje is overleden op 14-11-1864 in Hoogeveen (buurtschap Schut), 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 237].
6 Willem Eikelboom, geboren op 15-06-1864 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 174]. Willem is overleden op 13-02-1877 in Hoogeveen (buurtschap Schut), 12 jaar oud [bron: Aktenummer: 47].
7 Jentje Eikelboom, geboren op 03-05-1868 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 139]. Jentje is overleden op 10-05-1927 in Appingedam, 59 jaar oud [bron: Aktenummer: 24]. Zij is begraven in Appingedam. Jentje trouwde, 27 jaar oud, op 25-05-1895 in Hoogeveen [bron: Aktenummer: 77] met Klaas Bolt, 24 jaar oud. Klaas is geboren op 03-03-1871 in Bedum, zoon van Harm Bolt en Stijntje Noordhuis. Klaas is overleden op 24-02-1947 in Appingedam, 75 jaar oud. Hij is begraven in Appingedam. Klaas trouwde later op 28-03-1929 met Hendrikje Land (1874-1952).
VI-s Jakob Eikelboom is geboren op 10-11-1826 in Zwartsluis, zoon van Jan Eikelboom (zie V-i) en Jentje de Haan (Reinders). Jakob is overleden op 29-10-1896 in Zwartsluis, 69 jaar oud [bron: Aktenr 61].
Notitie bij Jakob: Levenloos uit het water gehaald op 29-10-1896
Beroep:
Bakker
Jakob trouwde, 42 jaar oud, op 13-03-1869 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 3] met Berendina van Raalte, 41 jaar oud. Berendina is geboren op 06-10-1827 in Zwartsluis, dochter van Jan van Raalte en Geertje van Eijken. Berendina is overleden op 14-02-1870 in Zwartsluis, 42 jaar oud [bron: Aktenr 13].
Notitie bij Berendina: Weduwe van Pouwel Sleurink
Jakob en Berendina bleven kinderloos.
VI-t Jacob Eikelboom is geboren op 28-12-1818 in Zwartsluis, zoon van Reinder Eikelboom (zie V-j) en Jantje Pol. Jacob is overleden op 01-09-1891 in Zwartsluis, 72 jaar oud [bron: Aktenr 79].
Beroep:
Schippersknecht
Jacob trouwde, 20 jaar oud, op 30-08-1839 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 18] met Jentje Steenbergen, 28 jaar oud. Jentje is geboren op 15-11-1810 in Zwartsluis, dochter van Roelof Steenbergen en Geertje Nanniks. Jentje is overleden op 03-02-1889 in Zwartsluis, 78 jaar oud [bron: Aktenr 20].
Kinderen van Jacob en Jentje:
1 Reinder Eikelboom, geboren op 31-01-1840 in Zwartsluis. Volgt VII-an.
2 Geertje Eikelboom, geboren op 12-11-1842 in Zwartsluis. Geertje is overleden op 03-07-1872 in Zwartsluis, 29 jaar oud [bron: Aktenr 64]. Geertje bleef ongehuwd.
3 Roelof Eikelboom, geboren op 31-01-1846 in Zwartsluis. Volgt VII-ao.
4 Jantien Eikelboom, geboren op 04-08-1850 in Zwartsluis. Jantien is overleden op 21-10-1921 in Zwartsluis, 71 jaar oud [bron: Aktenr 53]. Jantien trouwde, 27 jaar oud, op 08-12-1877 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 35] met Hendrik Johannes Schoonewelle, 28 of 29 jaar oud. Hendrik is geboren in 1848 in Zwartsluis, zoon van Johannes Schoonewelle en Aaltje Lassche. Hendrik is overleden op 16-10-1933 in Zwartsluis, 84 of 85 jaar oud [bron: Aktenr: 20].
Beroep:
Arbeider
VI-u Willem Eikelboom is geboren op 15-04-1824 in Zwartsluis, zoon van Reinder Eikelboom (zie V-j) en Jantje Pol. Willem is overleden op 04-09-1869 in Zwartsluis, 45 jaar oud [bron: Aktenr 70].
Beroep:
Schippersknecht
Willem trouwde, 28 jaar oud, op 14-08-1852 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 20] met Reingjen van den Berg, 24 jaar oud. Reingjen is geboren op 15-06-1828 in Zwartsluis, dochter van Jacob van den Berg en Klaartje Trel. Reingjen is overleden op 02-12-1913 in Rotterdam, 85 jaar oud.
Kinderen van Willem en Reingjen:
1 Geesje Eikelboom, geboren op 22-12-1853 in Zwartsluis. Geesje is overleden op 23-11-1937 om 13:00 in ’s Gravenhage, 83 jaar oud [bron: Aktenr 2103]. Bij de overlijdensaangifte van Geesje was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Hoefnagel (bedienaar). Geesje trouwde, 28 jaar oud, op 29-11-1882 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 945] met Lijkele van der Ploeg, 34 of 35 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geesje en Lijkele was de volgende getuige aanwezig: Johannes Theodorus Bouman en Johan Casper Hendrik Coenraad Dittmar en Johan Hendrik Kaemmerer en Hendrik Jan Steenbergen. Lijkele is geboren in 1847, zoon van Bartele van der Ploeg en Trijntje Lijkeles Lijkeles. Lijkele is overleden op 21-02-1923 in ’s Gravenhage, 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenr 568].
Beroep:
Oppasser
2 Jakob Eikelboom, geboren op 17-11-1855 in Zwartsluis. Volgt VII-ap.
3 Klaartje Eikelboom, geboren op 07-04-1858 in Zwartsluis. Klaartje is overleden op 18-05-1859 in Zwartsluis, 1 jaar oud [bron: Aktenr 47].
4 Klaartje Eikelboom, geboren op 24-12-1859 in Zwartsluis. Klaartje is overleden op 18-09-1944 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 84 jaar oud [bron: Aktenr: 71]. Klaartje trouwde, 25 jaar oud, op 08-04-1885 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 189] met Johannes Theodorus Bouwman, 35 jaar oud. Johannes is geboren op 21-02-1850 in Huissen (Gld), zoon van Jan Peter Bouwman en Aleida Peters. Johannes is overleden op 25-01-1903 om 18:00 in ’s Gravenhage, 52 jaar oud [bron: Aktenr 351].
Beroep:
Wachtmeester bij het tweede regiment
5 Jantje Eikelboom, geboren op 21-02-1862 in Zwartsluis. Jantje is overleden op 26-06-1866 in Zwartsluis, 4 jaar oud [bron: Aktenr 67].
6 Pieterdina Eikelboom, geboren op 08-02-1864 in Zwartsluis. Pieterdina is overleden op 07-12-1951 om 11:30 in ’s Gravenhage, 87 jaar oud [bron: Aktenr 2324]. Bij de overlijdensaangifte van Pieterdina was de volgende getuige aanwezig: Mees Storm (bedienaar). Pieterdina trouwde, 31 jaar oud, op 09-02-1895 in Monster (ZH) [bron: Aktenummer: 1] met Dirk Looije, 27 jaar oud. Dirk is geboren op 29-06-1867 in Monster (ZH). Dirk is overleden.
7 Reinder Eikelboom, geboren op 31-03-1866 in Zwartsluis. Reinder is overleden op 10-11-1875 in Zwartsluis, 9 jaar oud [bron: Aktenr 102].
8 Jantje Eikelboom, geboren op 07-05-1869 in Zwartsluis. Jantje is overleden op 15-03-1944 in Rotterdam, 74 jaar oud [bron: 1944.1424]. Jantje trouwde, 28 jaar oud, op 23-12-1897 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 26] met Sikke Gaukes Siksma, 27 jaar oud. Sikke is geboren op 03-11-1870 in Hasselt (Ov). Sikke is overleden op 23-06-1958 in Zwartsluis, 87 jaar oud.
Beroep:
Varensgezel
VI-v Jacobus Eikelboom is geboren op 26-03-1833 in Zwartsluis, zoon van Reinder Eikelboom (zie V-j) en Jantje Pol. Jacobus is overleden op 16-08-1923 in Amsterdam, 90 jaar oud.
Notitie bij Jacobus: Woonde onder andere aan de Lange Niezel te Amsterdam. op 18 mei 1923 kwam hij vanaf schoonzoon Dirk la Heij, inwonen bij zoon Reinder, alwaar hij overleed
Beroep:
Schippersknecht/Zuiderzeeloods en eigenaarvan een schipperscafe
Jacobus trouwde, 27 jaar oud, op 08-12-1860 in Meppel [bron: Aktenummer: 60] met Everdina Hazelaar, 25 jaar oud. Everdina is geboren op 15-03-1835 in Meppel. Everdina is overleden op 20-04-1908 in Zaandam, 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 91].
Kinderen van Jacobus en Everdina:
1 Reinder Eikelboom, geboren op 14-04-1861 in Meppel. Volgt VII-aq.
2 Jentje Eikelboom, geboren op 20-06-1863 in Meppel. Jentje is overleden.
3 Wolter Eikelboom, geboren op 01-09-1864 in Meppel. Volgt VII-ar.
4 Jacob (Jaap) Eikelboom, geboren op 23-04-1867 in Meppel. Volgt VII-as.
5 Albert Eikelboom, geboren op 11-10-1869 in Gorinchem. Albert is overleden op 21-10-1869 in Oudshorn, 10 dagen oud [bron: Aktenummer: 201].
Notitie bij Albert: Op een schip te Gorinchem geboren
6 Aaltje Eikelboom, geboren op 17-11-1870 in Meppel [bron: Aktenummer: 224]. Aaltje is overleden op 06-11-1937 in Hilversum, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 543].
Notitie bij Aaltje: Weduwe van Henry Bradfisch, geen huwelijksakte te vinden. Dit zou haar 2e huwelijk zijn, want bij haar huwelijk met G.v. Schaik staat vermeld weduwe van.
Aaltje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 12-11-1891 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.29;fol.7] met Klaas de Boer, 26 of 27 jaar oud. Klaas is geboren in 1864 in Blankenham. Klaas is overleden.
Beroep:
Schipper
(2) trouwde, 57 jaar oud, op 29-12-1927 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.5G;fol.49v] met Gerrit van Schaik, 56 of 57 jaar oud. Gerrit is geboren in 1870 in Amsterdam. Gerrit is overleden.
7 Jantje (Jans) Eikelboom, geboren op 12-08-1873 in Meppel [bron: Aktenummer: 165]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1873. Jans is overleden. Jans trouwde, 28 jaar oud, op 13-03-1902 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.7;fol.38v] met Cornelis Dirk la Hey, 27 of 28 jaar oud. Cornelis is geboren in 1874 in Delft. Cornelis is overleden.
Beroep:
Bankwerker
8 Klazina (Stien) Eikelboom, geboren op 03-04-1875 in Meppel [bron: Aktenummer: 69]. Stien is overleden op 28-05-1915 in Zaandam, 40 jaar oud [bron: Aktenummer: 122]. Stien trouwde, 23 jaar oud, op 06-10-1898 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.31;fol.21] met Hendrikus Johannes Luppers, 30 of 31 jaar oud. Hendrikus is geboren in 1867 in Amsterdam. Hendrikus is overleden.
VII-a Gerrit Eikelboom is geboren op 23-11-1877 om 01:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 175], zoon van Albert Eikelboom (zie VI-a) en Janna van Laar. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Derk van den Beld en Wicher ten Have (herbergier). Gerrit is overleden op 23-09-1952 om 06:30 in Wijhe, 74 jaar oud [bron: Aktenr 34]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Willem Veerman.
Notitie bij Gerrit: Boer op de Paardekamp
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 25-09-1903 in Wijhe [bron: Aktenummer: 21] met Hermina Gesina van Marle, 25 jaar oud. Hermina is geboren op 31-08-1878 om 21:00 in Wijhe [bron: Aktenr 61], dochter van Jan van Marle en Gesina Graveman. Bij de geboorteaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Wessel Rakhorst en Jan Albertus van Nee. Hermina is overleden op 19-01-1954 om 14:10 in Wijhe, 75 jaar oud [bron: Aktenr 5]. Bij de overlijdensaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Willem Veerman.
Kinderen van Gerrit en Hermina:
1 Albert Jan (Jan) Eikelboom, geboren op 29-10-1904 in Welsum (Gem. Olst). Volgt VIII-a.
2 Johanna Gesina (Jo) Eikelboom, geboren op 13-05-1905 om 18:30 in Marle (Gem. Wijhe) [bron: Aktenr 118]. Bij de geboorteaangifte van Jo was de volgende getuige aanwezig: Albert Jan Veerman en Willem Hendrik Gerrit van der Nulje. Jo is overleden op 17-12-2001 in Raalte, 96 jaar oud.
Notitie bij Jo: Geboren op de Paardekamp
Jo trouwde, 21 jaar oud, op 20-10-1926 in Wijhe [bron: Aktenr 31] met Gerrit Karel van Merle, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jo en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Jasper Hendrik Schaap (oom van de bruidegom) en Jan van Merle (oom van de bruid). Gerrit is geboren op 13-09-1902 om 08:00 in Marle (Gem. Wijhe) [bron: Aktenr 95], zoon van Egbert Jan van Merle en Maria Brascamp. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Bernard Hendrik de Groot en Gerhard de Groot. Gerrit is overleden op 01-03-1983 in Deventer, 80 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Geboren op de Bissemshofstede
Beroep:
Landbouwer
3 Gerhard Eikelboom, geboren op 13-05-1909 in Wijhe. Volgt VIII-b.
4 Gerard Eikelboom, geboren omstreeks 1914. Volgt VIII-c.
5 Herman Eikelboom, geboren omstreeks 1918. Volgt VIII-d.
6 Gezina Johanna (Annie) Eikelboom, geboren op 22-12-1921 in Marle (Gem. Wijhe). Annie is overleden op 23-05-2011 in Marle (Gem. Wijhe), 89 jaar oud. Annie trouwde met Hendrik Pannekoek. Hendrik is overleden.
VII-b Kornelis Eikelboom is geboren op 25-06-1860 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 81], zoon van Berend Eikelboom (zie VI-b) en Janna van Dijk. Bij de geboorteaangifte van Kornelis was de volgende getuige aanwezig: Johan Joachim Vahl en Harmen van Ark (timmerman). Kornelis is overleden op 06-03-1928 om 00:15 in Heerde, 67 jaar oud [bron: Aktenr 24]. Bij de overlijdensaangifte van Kornelis was de volgende getuige aanwezig: Derk Langenberg (landbouwer) en Gerard Volkers (landbouwer).
Notitie bij Kornelis: Gewoond hebbende in wijk F74
Kornelis bleef kinderloos.
Beroep:
Landbouwer
Kornelis trouwde, 45 jaar oud, op 10-02-1906 in Heerde [bron: Aktenr 3] met Gerrigje Brouwer, 52 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Kornelis en Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Eikelboom (broer van de bruidegom) en Hendrik Liefers en Jan Boeve (hotelhouder) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Gerrigje is geboren op 20-06-1853 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Derk Brouwer en Geertje van den Berg. Gerrigje is overleden op 01-10-1924 om 18:30 in Heerde, 71 jaar oud [bron: Aktenr 67]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Jannes Wagenvoord en Jacob Hekkert. Gerrigje is weduwe van Jan Westhof (1836-1903), met wie zij trouwde op 30-10-1880 in Heerde [bron: Aktenr 35].
VII-c Jan Eikelboom is geboren op 29-01-1868 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 18], zoon van Berend Eikelboom (zie VI-b) en Janna van Dijk. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Disselhof en Johannes Docter (gemeentebode). Jan is overleden op 23-01-1941 in Gütersloh (Dld), 72 jaar oud.
Notitie bij Jan: Vertrokken naar Duitsland 25-06-1920.
Beroep:
Winkelier
Jan trouwde met Hanne Caroline Twelsich. Hanne is geboren op 25-11-1871. Hanne is overleden op 12-03-1942 in Gütersloh (Dld), 70 jaar oud.
Kinderen van Jan en Hanne:
1 Marthe Eikelboom, geboren op 23-02-1905 in Mauritz (Dld). Marthe is overleden op 13-03-1911 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 6 jaar oud [bron: Aktenr 26]. Bij de overlijdensaangifte van Marthe was de volgende getuige aanwezig: Dirk Jan Leurink (arbeider) en Klaas van den Berg (landbouwer).
2 Johanna Eikelboom, geboren op 13-09-1906 in Munster (Dld). Johanna is overleden op 06-12-1976 in Steinhagen (Dld), 70 jaar oud. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op 17-10-1930 in Herzebrock (Dld) met Wilhelm Wittek, 21 jaar oud. Wilhelm is geboren op 26-05-1909. Wilhelm is overleden op 09-12-1996 in Steinhagen (Dld), 87 jaar oud.
Beroep:
Smid
3 Wilhelmina Eikelboom, geboren op 11-07-1908 in Münster (Dld). Wilhelmina is overleden op 11-03-1911 om 02:00 in Heerde, 2 jaar oud [bron: Aktenr 27]. Bij de overlijdensaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Dirk Jan Leurink (arbeider) en Klaas van den Berg (landbouwer).
4 Gerritdina Eikelboom, geboren op 21-06-1910 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 94]. Bij de geboorteaangifte van Gerritdina was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Vinke (schoenmaker) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Gerritdina is overleden op 17-12-1959 in Herne (Dld), 49 jaar oud. Gerritdina:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 17-10-1930 in Herzebrock (Dld) met Wilhelm Baumeister, 21 jaar oud. Wilhelm is geboren op 26-05-1909. Wilhelm is overleden op 18-11-1939 in Steinhagen (Dld), 30 jaar oud.
Beroep:
Mijnwerker
(2) trouwde, 32 jaar oud, op 12-10-1942 met Otto Baumeister. Otto is overleden op 06-10-1990.
5 August Bernhard Eikelboom, geboren op 16-08-1913 in Heerde. Volgt VIII-e.
6 Gustaf Eikelboom, geboren op 13-10-1916 in Heerde. Volgt VIII-f.
VII-d Bessel Eikelboom is geboren op 04-08-1870 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 111], zoon van Berend Eikelboom (zie VI-b) en Janna van Dijk. Bij de geboorteaangifte van Bessel was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Bessel is overleden op 10-12-1913 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 43 jaar oud [bron: Aktenr 104]. Bij de overlijdensaangifte van Bessel was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Vorstelman (landbouwer) en Lambert Meijer (landbouwer).
Notitie bij Bessel: Gewoond hebbende in wijk F371
Beroep:
Arbeider
Bessel trouwde, 25 jaar oud, op 26-10-1895 in Heerde [bron: Aktenr: 28] met Jantje Schuurman, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Bessel en Jantje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Schuurman (broer van de bruid) en Johannes Docter (gemeentebode) en Gerrit Willem Eilander en Jan van Leeuwen. Jantje is geboren op 10-08-1876 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Hendrik Schuurman en Jantje Bosman. Jantje is overleden op 28-02-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde), 47 jaar oud [bron: Aktenr: 14]. Jantje trouwde later op 12-12-1914 in Heerde [bron: Aktenr: 58] met Jan de Jong (1867-1928).
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Bessel en Jantje:
1 Janna Eikelboom, geboren op 16-11-1896 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 160]. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Schuurman en Johannes Docter (gemeentebode). Janna is overleden op 26-03-1897 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 maanden oud (oorzaak: convulsiones, toevallen) [bron: Aktenr 37]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Elbert Beekman (arbeider) en Marinus van ’t Veld (arbeider).
2 Jantje Eikelboom, geboren op 30-07-1899 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 103]. Bij de geboorteaangifte van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Frederik Vinke en Aart Oldenhof. Jantje is overleden op 20-07-1901 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud (oorzaak: verdronken) [bron: Aktenr 69]. Bij de overlijdensaangifte van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Willem Eilander (landbouwer) en Johan Hendrik Bijsterbosch (arbeider).
VII-e Hendrik Eikelboom is geboren op 26-03-1875 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 48], zoon van Berend Eikelboom (zie VI-b) en Janna Krommendijk. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan Kasteel (winkelier) en Jan Brinkhuis. Hendrik is overleden op 22-06-1958 om 21:15 in Heerde, 83 jaar oud [bron: Aktenr 29]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Derk de Graaf (aanspreker). Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 08-10-1898 in Heerde [bron: Aktenr: 36] met Gerritdina Visser, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Gerritdina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Egbert van Olst en Jan Boeve (logementhouder) en Anthonie Cornelis van Duren. Gerritdina is geboren op 14-10-1877 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 156], dochter van Gerrit Visser en Lammertje Eilander. Gerritdina is overleden op 18-02-1963, 85 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Hendrik en Gerritdina:
1 Berend Eikelboom, geboren op 10-01-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-g.
2 Gerrit Eikelboom, geboren op 27-08-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-h.
3 Janna Eikelboom, geboren op 27-06-1902 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 93]. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jan Boeve (logementhouder). Janna is overleden op 19-09-1968 in Heerde, 66 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Janna trouwde, 23 jaar oud, op 27-08-1925 in Heerde [bron: Aktenr 46] met Gerrit Immeker, 37 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jan Immeker (broer van de bruidegom) en Gerrit Eikelboom (broer van de bruid). Gerrit is geboren op 25-06-1888 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr 22], zoon van Jan Immeker en Gerrigje Prins. Gerrit is overleden op 10-04-1976 in Heerde, 87 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Landbouwer
4 Lammerdina (Dina) Eikelboom, geboren op 03-02-1904 om 13:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 20]. Bij de geboorteaangifte van Dina was de volgende getuige aanwezig: Evert Sondorp en Johannes Docter (gemeentebode). Dina is overleden op 01-02-1994 in Heerde, 89 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Dina trouwde, 25 jaar oud, op 23-10-1929 in Heerde [bron: Aktenr 61] met Aart IJzerman, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dina en Aart was de volgende getuige aanwezig: Berend Eikelboom (broer van de bruid) en Albertus ten hove (zwager van de bruidegom). Aart is geboren op 12-08-1901 om 08:00 in Heerde [bron: Aktenr 113], zoon van Peter IJzerman en Gerrigje van Olst. Bij de geboorteaangifte van Aart was de volgende getuige aanwezig: Bartus Vels en Kornelis Breken (tuinman). Aart is overleden op 16-05-1991 in Heerde, 89 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Notitie bij Aart: Had een vrachtrijdersbedrijf op de hoek Keuterstraat/Langeslag.
Het bedrijf is sinds 1930 ingeschreven . Eigenaar was toen Piet IJzerman. Deze werd opgevolgd door zijn zoon Aart IJzerman. Diens opvolgers was weer een Piet IJzerman. Daarna kwam weer Aart IJzerman. Het was dikwijls een gemengd bedrijf, dat wil zeggen een landbouw- en sleperbedrijf met een bodedienst op Deventer. In 1926 kwam de eerste vrachtauto, een T-Ford, in het bedrijf. Deze werd in 1932 vervangen door een Chevrolet. In 1934 werd nog een Chevrolet aangeschaft en gestart met een bodedienst op Arnhem en Zutphen. Verder werden er voor gezamenlijke rekening ook andere transporten uitgevoerd, onder andere verhuizingen.
Door de oorlog werd alles anders en deed het paard weer zijn intrede in het bedrijf. Eén vrachtauto werd gedeeltelijk gesloopt en verstopt, de andere werd oor de Duitsers gevorderd. In 1945 werd opnieuw gestart met de verstopte vrachtwagen en verder gewerkt onder de naam IJzerman en Kremer. Ook werd er een zogenaamde dumpvrachtauto aangeschaft. Vervolgens werd er in de jaren ’50 ook de bodedienst op Apeldoorn van de heer Pothoven overgenomen. In 1953 emigreerde Kremer en werd het bedrijf voortgezet door de heer A. IJzerman alleen. Het werd in 1956 overgenomen door zijn zonen Piet en Henk IJzerman Zij reden onder andere met Chevrolet en Daf vrachtauto’s, daarna met Scania. Het bedrijf groeide en er werd speciaal aandacht geschonken aan verhuizingen, waar ze een naam in hadden. Ook werd er steeds meer vervoerd voor Zeepfabriek De Klok en dit werd een van de grootste klanten van het bedrijf. In 1991 werd het bedrijf overgenomen door Houtman Transport in Heerde.
Beroep:
Vrachtrijder
5 Hendrik Eikelboom, geboren op 18-11-1906 om 10:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 180]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (herbergier) en Jurjen Broekhuis. Hendrik is overleden op 02-04-1907 om 18:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 4 maanden oud [bron: Aktenr 28]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Warner van Leeuwen (landbouwer) en Jan Wagenaar (landbouwer).
6 Hendrika Gerritdina (Rieka) Eikelboom, geboren op 23-06-1908 om 15:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 105]. Bij de geboorteaangifte van Rieka was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard en Franciscus Klösters (veldwachter). Rieka is overleden op 23-12-2005 in Zwolle, 97 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Rieka:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 28-02-1935 in Heerde [bron: Aktenr 10] met Berend Eikelboom, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Rieka en Berend was de volgende getuige aanwezig: Lammerdina Eikelboom (zuster van de bruid) en Jannetje Eikelboom (zuster van de bruidegom). Zie VIII-i voor persoonsgegevens van Berend.
(2) trouwde, 66 jaar oud, op 16-07-1974 in Ommen met Albert Schrijver, 72 jaar oud. Albert is geboren op 14-09-1901 in Vorchten (Gem. Heerde). Albert is overleden op 10-01-1992 in Heerde, 90 jaar oud.
7 Bertha Wilhelmina Eikelboom, geboren op 09-02-1914 in Heerde. Bertha is overleden op 11-03-2000 in Heerde, 86 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Bertha trouwde, 27 jaar oud, op 20-03-1941 in Heerde [bron: Aktenr 10] met Gerrit van Olst, 43 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Bertha was de volgende getuige aanwezig: Albert van Olst (halfbroer van de bruidegom) en Berend Eikelboom (zwager van de bruid). Gerrit is geboren op 10-06-1897 om 20:00 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 82], zoon van Gerrit van Olst en Berendina Wilhelmina Logtenberg. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Willem Jan van Apeldoorn (bakker). Gerrit is overleden op 04-02-1978 in Heerde, 80 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Landbouwer
VII-f Berend Eikelboom is geboren op 13-12-1876 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 178], zoon van Berend Eikelboom (zie VI-b) en Janna Krommendijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-12-1876. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Eikelboom en Gerrit van de Beek. Berend is overleden op 20-11-1953 om 03:45 in Wapenveld (Gem. Heerde), 76 jaar oud [bron: Aktenr 87]. Bij de overlijdensaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Berend: Woonden op de Pikhaere tussen Hoorn en Wapenveld langs het kanaal
Beroep:
Arbeider
Berend trouwde, 28 jaar oud, op 18-02-1905 in Heerde [bron: Aktenr: 6] met Teuntje Bredenhof, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Teuntje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Eikelboom (broer van de bruidegom) en Johannes Docter en Gerrit Jan van Dijk (winkelier) en Jan Boeve (hotelhouder). Teuntje is geboren op 18-01-1881 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 11], dochter van Jan Bredenhof en Aaltje Mulder. Bij de geboorteaangifte van Teuntje was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Jannes Martens (veldwachter). Teuntje is overleden op 14-12-1961 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Teuntje: Teuntje heeft na het overlijden van haar ouders enige jaren bij haar oom Egbert en haar tante Gerritje IJzerman gewoond
Kinderen van Berend en Teuntje:
1 Berend Eikelboom, geboren op 08-01-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-i.
2 Aaltje Eikelboom, geboren op 17-01-1908 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde). Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Lambert Klement (schipper) en Albert Koetzier (herbergier). Aaltje is overleden op 12-03-2003 in Wapenveld (Gem. Heerde), 95 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Aaltje bleef ongehuwd.
3 Janna Eikelboom, geboren op 09-02-1909 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 27]. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard en Frederik Kok (horlogemaker). Janna is overleden op 25-01-2002 in Epe, 92 jaar oud. Zij is begraven in Epe (Norelbos). Janna trouwde, 25 jaar oud, op 15-11-1934 in Heerde [bron: Aktenr 63] met Berend Haverkamp, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Berend was de volgende getuige aanwezig: Hendrikje Haverkamp (zuster van de bruidegom) en Jantje Eikelboom (zuster van de bruid). Berend is geboren op 24-04-1907 in Epe [bron: Aktenr 111], zoon van Berend Haverkamp en Bartha Nijhof. Berend is overleden op 10-06-1977 in Epe, 70 jaar oud. Hij is begraven in Epe (Norelbos).
Beroep:
Slager
4 Jannetje Eikelboom, geboren op 29-07-1911 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde). Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Egbert Draaijer (rietdekker) en Bessel Eikelboom. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den bogaard en Frederik Kok (horlogemaker). Jannetje is overleden op 26-11-1985 in Zwolle, 74 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Jannetje trouwde, 25 jaar oud, op 05-11-1936 in Heerde [bron: Aktenr 66] met Berend Jan Dijkslag, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannetje en Berend was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Eikelboom (zuster van de bruid) en Hendrikje Dijkslag (zuster van de bruidegom). Berend is geboren op 18-01-1911 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jacob Dijkslag en Kornelia Eikelboom (zie VI-b,15). Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (herbergier) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Berend is overleden op 11-05-1969 in Heerde, 58 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Landbouwer
5 Wilhelmina Eikelboom, geboren op 14-03-1913 in Heerde. Wilhelmina is overleden op 11-09-1981 in Apeldoorn, 68 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op 17-01-1935 in Heerde [bron: Aktenr 4] met Hendrik Liefers, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wilhelmina en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Geertruida Johanna Liefers (tante van de bruidegom) en Janna Eikelboom (zuster van de bruid). Hendrik is geboren op 03-10-1910 om 00:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) (Aktenr 167), zoon van Gerrit Liefers en Catharina Johanna Lodeweges. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan van Dijk (winkelier) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Hendrik is overleden op 18-03-1945 in Brandenburg (Dld), 34 jaar oud [bron: Aktenr 940]. Hij is begraven in Loenen Ereveld.
6 Teunis Eikelboom, geboren op 29-03-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-j.
7 Hendrika Cornelia Eikelboom, geboren op 24-07-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrika is overleden op 22-05-2001 in Heerde, 84 jaar oud.
Notitie bij Hendrika: In 1940 in Huizen gewoond en in 1944 weer terug in Heerde en in 1946 in Apeldoorn (Sprengenweg 68) en in 1951 in Amsterdam (Sarphatistraat 106a) en in 1952 in Kampen (Engelenbergplantsoen 7)
Hendrika bleef ongehuwd.
Beroep:
Wijkverpleegster te Nieuw-Leusen
8 Gerrit Jan Eikelboom, geboren op 28-04-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde). Gerrit is overleden op 26-02-1997 in Zwolle, 78 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
9 Jacobus Eikelboom, geboren op 12-02-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde). Jacobus is overleden op 14-02-1920 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 dagen oud [bron: Aktenr 14]. Bij de overlijdensaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Evert van Laar (landbouwer) en Gerrit Vorstelman (landbouwer).
10 Jacobus Eikelboom, geboren op 19-11-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-k.
11 Bertha Eikelboom, geboren op 19-11-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Bertha is overleden op 16-01-2017 in Apeldoorn, 95 jaar oud. Zij is begraven in Apeldoorn (Heidehof). Bertha trouwde, 25 jaar oud, op 30-10-1947 in Heerde met Hendrik Mulder, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op 03-08-1923 in Dwingeloo. Hendrik is overleden op 16-09-1986 in Apeldoorn, 63 jaar oud. Hij is begraven in Apeldoorn (Heidehof).
Beroep:
Cultuurtechnisch uitvoerder.
12 Berendina Eikelboom, geboren op 27-06-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde). Berendina is overleden op 15-12-2002 in Vancouver (Canada), 78 jaar oud. Berendina trouwde, 22 jaar oud, op 29-01-1947 in Heerde met Bessel van Dijk, 24 jaar oud. Bessel is geboren op 04-02-1922 in Heerde. Bessel is overleden in 04-1995 in Canada, 73 jaar oud.
Notitie bij Bessel: Geëmigreert naar CANADA 05-06-1948.
VII-g Jacobus Eikelboom is geboren op 14-04-1881 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 46], zoon van Berend Eikelboom (zie VI-b) en Janna Krommendijk. Bij de geboorteaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Lammert Berends en Johannes Docter (gemeentebode). Jacobus is overleden op 04-05-1923 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 42 jaar oud [bron: Aktenr 37]. Bij de overlijdensaangifte van Jacobus was de volgende getuige aanwezig: Johan Hendrik Bijsterbosch (landbouwer) en Reinder Remmers (fabrieksarbeider).
Notitie bij Jacobus: Jacobus Eikelboom wettigt bij dit huwelijk Everdina-Hendrika-Wilhelmina als zijn dochter.
Beroep:
Landbouwer
Jacobus trouwde, 33 jaar oud, op 16-05-1914 in Heerde [bron: Aktenr: 30] met Willemina Frederika Wijnhoud, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Willemina was de volgende getuige aanwezig: Jacob Dijkslag (zwager van de bruidegom) en Egbert Wijnhoud (broer van de bruid). Willemina is geboren op 08-05-1893 in Oldebroek, dochter van Wolter Wijnhoud en Egberta van de Worp. Willemina is overleden op 28-01-1978 in Wapenveld (Gem. Heerde), 84 jaar oud. Willemina trouwde later op 18-04-1925 in Heerde met Albert Johannes Hazendonk (geb. 1875).
Kinderen van Jacobus en Willemina:
1 Everdina Hendrika Wilhelmina Eikelboom, geboren op 15-10-1913 in Oldebroek. Everdina is overleden op 30-09-2005, 91 jaar oud. Zij is begraven in Driebergen. Everdina:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 17-12-1938 in Heerde met Gerard Egberts, 35 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Everdina en Gerard was de volgende getuige aanwezig: Roelof Gerrit Egberts (broer van de bruidegom) en Wolter Eikelboom (broer van de bruid). Gerard is geboren op 16-06-1903 in Heerde, zoon van Willem Egberts en Dirkje Beekman. Gerard is overleden op 01-05-1940 in Zwolle, 36 jaar oud [bron: Aktenr: 49].
Beroep:
Gemeenteambtenaar
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 15-09-1952 in Driebergen met Gerke de Jong, 48 jaar oud. Gerke is geboren op 20-01-1904 in Kampen Bij het burgerlijk huwelijk van Everdina en Gerard was de volgende getuige aanwezig: Roelof Gerrit Egberts (broer van de bruidegom) en Wolter Eikelboom (broer van de bruid) zoon van Cornelis de Jong en Hermina Duitman. Gerke is overleden op 05-03-1999, 95 jaar oud. Hij is begraven in Driebergen.
Beroep:
Drukker/uitgever
2 Janna Eikelboom, geboren op 16-01-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde). Janna is overleden op 31-10-1999, 84 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Janna trouwde, 25 jaar oud, op 28-09-1940 in Heerde [bron: Aktenr 49] met Dries Bosch, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Dries was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Johannes Bosch (broer van de bruidegom) en Wolter Eikelboom (broer van de bruid). Dries is geboren op 17-05-1913 in Heerde, zoon van Berend Jan Bosch en Driesje Hanekamp. Dries is overleden op 26-09-1985 in Wapenveld (Gem. Heerde), 72 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Metselaar
3 Wolter Eikelboom, geboren op 09-02-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-l.
4 Berend Eikelboom, geboren op 27-06-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-m.
5 Egbertha Eikelboom, geboren op 10-10-1919 in Heerde. Egbertha is overleden op 02-04-2016 in Apeldoorn, 96 jaar oud. Zij is begraven in Apeldoorn (begraafpl. Soerenseweg). Egbertha trouwde, 25 jaar oud, op 25-01-1945 in Heerde met Antony (Anton) Grotenhuis, 25 jaar oud. Anton is geboren op 04-01-1920 in Zwolle. Anton is overleden op 29-12-1995 in Apeldoorn, 75 jaar oud. Hij is begraven in Apeldoorn (begraafpl. Soerenseweg).
6 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
VII-h Gerrit Eikelboom is geboren op 25-11-1883 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 166], zoon van Berend Eikelboom (zie VI-b) en Janna Krommendijk. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Gerrit is overleden op 02-10-1950 in Wapenveld (Gem. Heerde), 66 jaar oud [bron: Aktenr: 70]. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Gerrit: Gewoond hebbende in wijk F480
Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op 31-08-1912 in Heerde [bron: Aktenummer: 39] met Jennigje IJzerman, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Eikelboom en Teunis Eikelboom (beiden broers van de bruidegom) en Jacob Dijkslag (zwager van de bruidegom) en Jan van Dijk. Jennigje is geboren op 20-06-1886 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 75], dochter van Evert IJzerman en Janna Meijer. Bij de geboorteaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Egbertus Gijsbertus van den Berg (schoenmaker). Jennigje is overleden op 07-03-1969 in Wapenveld (Gem. Heerde), 82 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Gem. Heerde).
Kinderen van Gerrit en Jennigje:
1 Berend Eikelboom, geboren op 09-09-1913 in Heerde. Volgt VIII-n.
2 Everdina Eikelboom, geboren op 25-02-1916 in Heerde. Everdina is overleden op 14-01-2003 in Hasselt (Ov), 86 jaar oud. Everdina trouwde, 30 jaar oud, op 16-05-1946 in Heerde met Derk Jan van der Horst, 28 jaar oud. Derk is geboren op 16-10-1917 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Derk is overleden op 11-01-2001 in Hasselt (Ov), 83 jaar oud.
3 Janna Eikelboom, geboren op 15-11-1917 in Heerde. Janna is overleden op 28-03-2007 in Wapenveld (Gem. Heerde), 89 jaar oud. Zij is begraven op 31-03-2007 in Wapenveld (Kwartelweg). Janna:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 25-02-1939 in Heerde [bron: Aktenr 11] met Wouter Marskamp, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Wouter was de volgende getuige aanwezig: Wouter Harjer (grootvader van de bruidegom) en Berend Eikelboom (broer van de bruid). Wouter is geboren op 07-03-1915 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), zoon van Andries Marskamp en Harmanna Harjer. Wouter is overleden op 05-04-1939 in Zwolle, 24 jaar oud [bron: Aktenr : 16]. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 13-05-1942 in Heerde [bron: Aktenr 25] met Hendrik van der Horst, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Berend Eikelboom (broer van de bruid) en Albert Horst (broer van de bruidegom). Hendrik is geboren op 27-03-1915 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), zoon van Derk Jan van der Horst en Aaltje Hulleman. Hendrik is overleden op 08-08-1985 in Wapenveld (Gem. Heerde), 70 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Landbouwer
4 Jan Eikelboom, geboren op 08-01-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-o.
5 Gerritje (Gerrie) Eikelboom, geboren op 06-07-1925 in Heerde. Gerrie is overleden op 25-11-2014 in Wapenveld (Gem. Heerde), 89 jaar oud. Zij is begraven op 01-12-2014 in Wapenveld (Kwartelweg). Gerrie trouwde, 25 jaar oud, op 20-07-1950 in Heerde met Jurrien (Jurrie) van der Scheer, 25 jaar oud. Jurrie is geboren op 04-02-1925 in Heerde, zoon van Sarris van der Scheer en Jennigje Broekhuis. Jurrie is overleden op 13-10-2012 in Heerde, 87 jaar oud. Hij is begraven op 18-10-2012 in Wapenveld (Kwartelweg).
6 Niet openbaar. Volgt VIII-p.
VII-i Teunis Eikelboom is geboren op 03-06-1885 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 85], zoon van Berend Eikelboom (zie VI-b) en Janna Krommendijk. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Abraham Kohen (koopman) en Jannes Martens (veldwachter). Teunis is overleden op 26-01-1937 in ’s Gravenhage, 51 jaar oud [bron: Aktenr B263].
Beroep:
Ondernemer
Teunis trouwde, 28 jaar oud, op 17-12-1913 in Wanne-Eickel (Dld) met Hendrika Johanna (Rieka) van Buuren, 23 jaar oud. Rieka is geboren op 01-12-1890 in Deventer, dochter van Johannes Hendrikus Cornelis van Buuren en Maria Antoinette Westenberg. Rieka is overleden op 13-01-1983 in Rijswijk (Gem.’s Gravenhage), 92 jaar oud.
Kinderen van Teunis en Rieka:
1 Johannes Heinrich Kornelius (Henk) Eikelboom, geboren op 01-10-1914 in Wanne-Eickel (Dld). Volgt VIII-q.
2 Maria Antoinette (Mia) Eikelboom, geboren op 01-10-1914 in Wanne-Eickel (Dld). Mia is overleden. Mia trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1940 in Den Haag met Roelof (Roel) Smid, 32 jaar oud. Roel is geboren op 21-01-1908 in Beilen. Roel is overleden op 30-10-1962 in ’s Gravenhage, 54 jaar oud.
Beroep:
Aannemer
3 Berend (Ben) Eikelboom, geboren op 12-07-1916 in ’s Gravenhage. Volgt VIII-r.
VII-j Arend Jan Eikelboom is geboren op 17-05-1891 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 64], zoon van Berend Eikelboom (zie VI-b) en Janna Krommendijk. Bij de geboorteaangifte van Arend was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Abraham Kohen (koopman). Arend is overleden op 25-05-1947 om 23:40 in Zwolle, 56 jaar oud [bron: Aktenr 60]. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Landbouwer
Arend trouwde, 20 jaar oud, op 03-02-1912 in Heerde [bron: Aktenr: 4] met Hendrikje Leurink, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arend en Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Eikelboom (broer van de bruidegom) en Jacob Dijkslag (zwager van de bruidegom) en Albert Koetzier (herbergier) en Gerrit Niemeijer. Hendrikje is geboren op 10-02-1890 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 24], dochter van Derk Jan Leurink en Hendrikje Gelderman. Zij is gedoopt in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrikje is overleden op 12-01-1989 in Wapenveld (Gem. Heerde), 98 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Arend en Hendrikje:
1 Berend Jan Eikelboom, geboren op 27-11-1912 in Heerde. Volgt VIII-s.
2 Derk Jan Eikelboom, geboren op 20-05-1916 in Heerde. Derk is overleden op 24-05-1917 om 00:30 in Heerde, 1 jaar oud [bron: Aktenr 64]. Bij de overlijdensaangifte van Derk was de volgende getuige aanwezig: Mannes IJzerman (visscher) en Andries Wonink (fabrieksarbeider).
3 Derk Jan Eikelboom, geboren op 20-07-1918 in Heerde. Derk is overleden op 04-05-1933 om 02:00 in Zwolle, 14 jaar oud [bron: Aktenr 31].
4 Gerrit Eikelboom, geboren op 01-08-1920 in Heerde. Volgt VIII-t.
5 Hendrik Eikelboom, geboren op 19-05-1923 in Heerde. Hendrik is overleden op 02-03-1924 om 00:30 in Heerde, 9 maanden oud [bron: Aktenr 16]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan Palm (landbouwer) en Egbert Regterschot (fabrieksarbeider).
6 Arend Jan Eikelboom, geboren op 07-11-1925 in Heerde. Volgt VIII-u.
7 Egbert Eikelboom, geboren op 05-01-1928 in Heerde. Volgt VIII-v.
8 Hendrikje Eikelboom, geboren op 09-10-1928 in Heerde. Hendrikje is overleden op 13-01-2016 in Wapenveld (Gem. Heerde), 87 jaar oud. Zij is begraven op 18-01-2016 in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrikje trouwde, 21 jaar oud, op 28-08-1950 in Heerde met Albertus Rorije, 19 jaar oud. Albertus is geboren op 09-10-1930 in Heerde, zoon van Arend Jan Rorije en Janna Hendrika de Ruiter. Albertus is overleden op 31-03-2011 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud. Hij is begraven op 05-04-2011 in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Beheerder Dorpshuis te Wapenveld
9 Kornelia Eikelboom, geboren op 20-03-1932 in Heerde. Kornelia is overleden op 24-11-1983 in Heerde, 51 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Kornelia trouwde met Willem van de Beek. Willem is geboren op 30-12-1929 in Heerde, zoon van Kornelis van de Beek en Hendrikje van Velzen. Willem is overleden op 16-10-2007 in Heerde, 77 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
VII-k Kornelis Eikelboom is geboren op 07-07-1878 om 12:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 97], zoon van Gerrit Eikelboom (zie VI-c) en Hendrikje van den Berg. Bij de geboorteaangifte van Kornelis was de volgende getuige aanwezig: Derk Willem Leertouwer (schoenmaker) en Marinus Everhardus Vahl. Kornelis is overleden op 27-01-1964 in Heerde, 85 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Kornelis trouwde, 31 jaar oud, op 10-05-1910 in Haskerland (Gem. Joure) [bron: Aktenummer: 16] met Arendje van de Meulen, 24 jaar oud. Arendje is geboren op 15-05-1885 in Nije Haske (Gem.Heerenveen). Arendje is overleden op 21-02-1960 in Heerde, 74 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Kornelis en Arendje:
1 Gerrit Eikelboom, geboren op 12-04-1912 in Heerde. Volgt VIII-w.
2 Jantje Eikelboom, geboren op 14-09-1918 in Heerde. Jantje is overleden op 25-03-1990 in Heerde, 71 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Jantje trouwde met Sjerp Jorritsma. Sjerp is geboren op 04-01-1918 in Heeg (Frl). Sjerp is overleden op 05-04-1986 in Heerde, 68 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
VII-l Hendrik Eikelboom is geboren op 13-11-1879 om 05:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 170], zoon van Gerrit Eikelboom (zie VI-c) en Hendrikje van den Berg. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Derk Willem Leertouwer (schoenmaker) en Marinus Everhardus Vahl. Hendrik is overleden op 19-04-1959, 79 jaar oud. Hij is begraven in Wenum (Gem. Apeldoorn).
Beroep:
Landbouwer
Hendrik:
(1) trouwde, 38 jaar oud, op 15-12-1917 in Heerde [bron: Aktenr: 50] met Aaltje Dalhuisen, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Eikelboom (broer van de bruidegom) en Aart Dalhuisen (broer van de bruid). Aaltje is geboren op 06-05-1891 in Epe [bron: Aktenr 122], dochter van Derk Jan Dalhuisen en Aartdina Reinira Voorhorst. Aaltje is overleden op 13-09-1926 in Heerde, 35 jaar oud [bron: Aktenr: 74].
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 23-05-1931 in Heerde [bron: Aktenr 37] met Trijntje Oost, 46 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 19-08-1936 in Zwolle [bron: Aktenr 56], Trijntje is overleden op 24-10-1957 in Zwolle, 72 jaar oud [bron: Aktenr 579]. Trijntje is weduwe van Wiegcher Wind (1844-1927), met wie zij trouwde op 19-09-1907 in Giethoorn [bron: Aktenr 9].
Kinderen van Hendrik en Aaltje:
1 Hendrikje Eikelboom, geboren op 13-05-1919 in Heerde (buurtschap Assendorp). Hendrikje is overleden op 09-08-1946 in Apeldoorn, 27 jaar oud [bron: Aktenr 649]. Hendrikje trouwde, 23 jaar oud, op 12-12-1942 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 121] met Gerrit Willem Gerrits, 22 of 23 jaar oud. Gerrit is geboren in 1919 in Voorst (Gld), zoon van Gerrit Willem Gerrits en Johanna Hendrika de Bruin. Gerrit is overleden.
2 Aartdina Reinira Eikelboom, geboren op 24-01-1921 in Heerde (buurtschap Assendorp). Aartdina is overleden op 12-07-1946 in Apeldoorn, 25 jaar oud [bron: Aktenr 583]. Aartdina trouwde met Christiaan Jan Gerrit Onkenhout. Christiaan is geboren omstreeks 1921 in Amsterdam, zoon van Christiaan Frederik Jan Onkenhout en Aaltje van Putten. Christiaan is overleden op 12-07-1946 in Apeldoorn, ongeveer 25 jaar oud [bron: Aktenr 582].
3 Niet openbaar.
4 NN Eikelboom, levenloos geboren dochter, geboren op 13-09-1926 in Zwolle.
VII-m Kornelis Eikelboom is geboren op 22-06-1884 om 01:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 79], zoon van Koendert Eikelboom (zie VI-d) en Marrigje Klaseboer. Bij de geboorteaangifte van Kornelis was de volgende getuige aanwezig: Lambert IJzerman (timmerman) en Egbert Gijsbertus van den Berg (schoenmaker). Kornelis is overleden op 03-06-1918 om 01:00 in Heerde, 33 jaar oud [bron: Aktenr 46]. Bij de overlijdensaangifte van Kornelis was de volgende getuige aanwezig: Jan Wagenaar (landbouwer) en Jan Willem Okkerse (landbouwer).
Beroep:
Landbouwer
Kornelis trouwde, 31 jaar oud, op 04-03-1916 in Heerde [bron: Aktenr: 7] met Janna Houtjes, 37 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Kornelis en Janna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Houtjes (broer van de bruid) en Jan Huiskamp. Janna is geboren op 19-11-1878 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 177], dochter van Willem Houtjes en Hendrikje Zwerus. Janna is overleden op 23-04-1938 in Heerde, 59 jaar oud [bron: Aktenr: 28]. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Janna trouwde later op 08-07-1922 in Heerde [bron: Aktenr: 40] met Evert Eikelboom (1889-1962), zie VII-n.

Notitie bij Janna: Evert en Kornelis waar Janna mee gehuwd was waren broers van elkaar.

Kind van Kornelis en Janna:
1 Koendert Eikelboom, geboren op 19-05-1917 in Heerde.
VII-n Evert Eikelboom is geboren op 22-12-1889 om 22:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 175], zoon van Koendert Eikelboom (zie VI-d) en Marrigje Klaseboer. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Abraham Kohen (koopman). Evert is overleden op 01-11-1962 in Heerde, 72 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Landbouwer
Evert trouwde, 32 jaar oud, op 08-07-1922 in Heerde [bron: Aktenr: 40] met Janna Houtjes, 43 jaar oud. Janna is geboren op 19-11-1878 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 177], dochter van Willem Houtjes en Hendrikje Zwerus. Janna is overleden op 23-04-1938 in Heerde, 59 jaar oud [bron: Aktenr: 28]. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Janna is weduwe van Kornelis Eikelboom (1884-1918), met wie zij trouwde op 04-03-1916 in Heerde [bron: Aktenr: 7], zie VII-m.
VII-o Pauwel Eikelboom is geboren op 30-08-1879 in Oldebroek, zoon van Dirk Eikelboom (zie VI-e) en Elisabeth Tromp. Pauwel is overleden op 19-07-1950 in Deventer, 70 jaar oud [bron: Aktenr: 353].
Beroep:
Arbeider
Pauwel trouwde, 24 jaar oud, op 21-04-1904 in Hattem [bron: Aktenummer: 13] met Harmpje Wendt, 21 jaar oud. Harmpje is geboren op 14-12-1882 in Hattem [bron: Aktenr 116], dochter van Jan Karel Wendt en Johanna Engelina Zwerus. Harmpje is overleden in 1961, 78 of 79 jaar oud.
Kinderen van Pauwel en Harmpje:
1 Elisabeth Eikelboom, geboren op 28-09-1904 in Hattem (Molecaten) [bron: Aktenr 167]. Elisabeth is overleden.
2 Jan Karel Eikelboom, geboren op 04-09-1905 in Oldebroek [bron: Aktenr 136]. Jan is overleden.
3 Paul Eikelboom, geboren op 16-11-1908 in Oldebroek. Paul is overleden op 14-02-1910 in Zutphen, 1 jaar oud [bron: Aktenr 37].
4 Harmen Eikelboom, geboren op 24-11-1909 in Zutphen [bron: Aktenr 381]. Harmen is overleden op 06-06-1910 in Zutphen, 6 maanden oud [bron: Aktenr 150].
5 Harmpjen Eikelboom, geboren op 12-06-1911 in Zutphen [bron: Aktenr 189]. Harmpjen is overleden. Harmpjen trouwde, 21 jaar oud, op 24-05-1933 in Rotterdam met Berend Jan Lenten, 24 jaar oud. Berend is geboren op 12-09-1908 in Kampen, zoon van Roelof Lenten en Margrita Hendrika Blomberg. Berend is overleden.
6 Paulina Eikelboom, geboren op 02-09-1912 in Zutphen [bron: Aktenr 306]. Paulina is overleden op 20-09-1913 in Zutphen, 1 jaar oud [bron: Aktenr 234].
7 Johan Eikelboom, geboren op 30-08-1915 in Zutphen. Johan is overleden.
8 Everdina Eikelboom, geboren op 29-07-1917 in Zutphen. Everdina is overleden.
9 Helena Eikelboom, geboren op 15-12-1919 in Zutphen. Helena is overleden op 12-04-1959 in Maastricht, 39 jaar oud [bron: Aktenr 278]. Helena trouwde met Dirk Johannes Hasper. Dirk is overleden.
VII-p Evert Eikelboom is geboren op 22-05-1881 in Oldebroek [bron: Aktenr 63], zoon van Dirk Eikelboom (zie VI-e) en Elisabeth Tromp. Evert is overleden op 20-03-1916 in Hattem (buurtschap Molencaten), 34 jaar oud [bron: Aktenummer: 31].
Beroep:
Polderwerker
Evert trouwde, 30 jaar oud, op 23-09-1911 in Hattem [bron: Aktenummer: 21] met Geertruida Hollander, 24 jaar oud. Geertruida is geboren op 26-10-1886 in Hattem [bron: Aktenr 082]. Geertruida is overleden op 11-01-1940 in Hattem, 53 jaar oud [bron: Aktenr 5].
Kind van Evert en Geertruida:
1 Elisabeth Eikelboom, geboren op 11-02-1912 in Hattem (Molecaten) [bron: Aktenr 35]. Elisabeth is overleden op 06-11-1991, 79 jaar oud. Zij is begraven in Nijmegen.
Beroep:
Spoorwegarbeider
Elisabeth trouwde, 20 jaar oud, op 02-06-1932 in Hattem [bron: Aktenr 14] met Hendrik Klein, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elisabeth en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Lubbertus en Bartus Willem Klein (broers van de bruidegom). Hendrik is geboren op 01-01-1909 in Elburg [bron: Aktenr 1], zoon van Kornelis Klein en Grietje van Erven. Hendrik is overleden op 18-01-2000, 91 jaar oud. Hij is begraven in Nijmegen.
VII-q Gerard Eikelboom is geboren op 14-07-1883 in Oldebroek [bron: Aktenr 89], zoon van Dirk Eikelboom (zie VI-e) en Elisabeth Tromp. Gerard is overleden.
Beroep:
Arbeider
Gerard trouwde, 23 jaar oud, op 21-06-1907 in Hattem [bron: Aktenummer: 19] met Helena Kornelia Wendt, 22 jaar oud. Helena is geboren op 30-08-1884 in Hattem [bron: Aktenr 069], dochter van Jan Karel Wendt en Johanna Engelina Zwerus. Helena is overleden.
Kinderen van Gerard en Helena:
1 Dirk Eikelboom, geboren op 16-12-1907 in Werna (Gem. Ellrich) (Dld). Dirk is overleden.
2 Johanna Engelina Eikelboom, geboren op 23-12-1908 in Hattem (Molecaten) [bron: Aktenr 209]. Johanna is overleden.
3 Helena Kornelia Eikelboom, geboren op 06-05-1910 in Zutphen [bron: Aktenr 148]. Helena is overleden op 27-08-1931 in Zutphen, 21 jaar oud [bron: Aktenr 201].
4 Gerard Eikelboom, geboren op 07-11-1911 in Zutphen [bron: Aktenr 356]. Gerard is overleden.
5 Cornelis Eikelboom, geboren op 13-07-1913 in Zutphen. Cornelis is overleden op 17-08-1913 in Zutphen, 1 maand oud [bron: Aktenr 206].
6 Paul Eikelboom, geboren op 16-09-1914 in Zutphen. Paul is overleden.
7 Johannes Eikelboom, geboren in 01-1917 in Zutphen. Johannes is overleden.
8 Evert Eikelboom, geboren op 17-08-1918 in Zutphen. Evert is overleden.
9 Harmpje Eikelboom, geboren op 11-08-1920 in Zutphen. Harmpje is overleden.
VII-r Kornelis Eikelboom is geboren op 06-01-1888 in Oldebroek [bron: Aktenr 1], zoon van Dirk Eikelboom (zie VI-e) en Elisabeth Tromp. Kornelis is overleden op 11-11-1953 in Rotterdam, 65 jaar oud [bron: 1953.2275]. Kornelis trouwde, 44 jaar oud, op 17-02-1932 in Rotterdam [bron: Aktenr 1932.424] met Janna Buijs, 53 of 54 jaar oud. Janna is geboren in 1878 in Middelburg, dochter van Jan Buijs en Johanna Maria Tilroe. Janna is overleden.
VII-s Albert Jan Eikelboom is geboren op 01-02-1897 in Oldebroek (Molecaten) [bron: Aktenr 28], zoon van Dirk Eikelboom (zie VI-e) en Elisabeth Tromp. Albert is overleden op 12-06-1962 in Amsterdam, 65 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: R.F.Braun (geneesheer).
Notitie bij Albert: Gewoond hebben aan de Wittenburgergracht 15 in Amsterdam en Wittenburger Dwarsstraat 22 en 28
Beroep:
Grondwerker
Albert trouwde, 25 jaar oud, op 30-11-1922 in Hattem [bron: Aktenummer: 36] met Jannetje Mensink, 21 jaar oud. Jannetje is geboren op 29-03-1901 in Hattem [bron: Aktenr 037], dochter van Gerrit Mensink en Mientje Blom. Jannetje is overleden.
Beroep:
Grondwerker
Kinderen van Albert en Jannetje:
1 Elisabeth Eikelboom, geboren op 18-09-1923. Elisabeth is overleden.
2 Gerrit Eikelboom, geboren op 26-04-1925. Gerrit is overleden.
VII-t Gerrit Eijkelboom is geboren op 06-12-1883 in Oldebroek [bron: Aktenr 153], zoon van Derk Eijkelboom (zie VI-f) en Grietje Dina Bastiani. Gerrit is overleden op 01-02-1956 om 09:00in Oldebroek, 72 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Pieter Bax (aanspreker). Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Grondwerker
Gerrit trouwde, 37 jaar oud, op 03-02-1921 in Oldebroek [bron: Aktenr: 7] met Jansje Dekker, 25 jaar oud. Jansje is geboren op 14-10-1895 in Oldebroek, dochter van Harmen Dekker en Gerritje Schoonhoven. Jansje is overleden op 25-03-1976 in Oldebroek, 80 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Notitie bij Jansje: Gescheiden echtgenote van Hendrik Beekhof
Kind van Gerrit en Jansje:
1 Gerritje Eijkelboom, geboren in 06-1926 in Oldebroek. Gerritje is overleden op 14-11-1926 in Oldebroek, 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 103].
VII-u Derk Eijkelboom is geboren op 10-11-1890 in Oldebroek [bron: Aktenr 149], zoon van Derk Eijkelboom (zie VI-f) en Grietje Dina Bastiani. Derk is overleden.
Beroep:
Arbeider
Derk trouwde, 22 jaar oud, op 18-04-1913 in Schagen [bron: Aktenummer: 10] met Cornelia Weel, 26 of 27 jaar oud. Cornelia is geboren in 1886 in Schagen. Cornelia is overleden.
VII-v Willem Eikelboom is geboren op 02-09-1912 in Hattem [bron: Aktenr 79], zoon van Derk Eikelboom (zie VI-g) en Johanna Margrietha Jonker. Willem is overleden op 15-12-1983 in Hattem, 71 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Willem trouwde met Jantje Junte. Jantje is geboren op 06-09-1918. Jantje is overleden op 19-10-2009, 91 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
VII-w Teunis Eikelboom is geboren op 08-04-1893 in Oldebroek [bron: Aktenr 51], zoon van Willem Eikelboom (zie VI-h) en Tonia van Dijk. Teunis is overleden op 27-10-1918 in Hattem, 25 jaar oud [bron: Aktenummer: 49]. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Arbeider
Teunis trouwde, 23 jaar oud, op 09-11-1916 in Hattem [bron: Aktenummer: 29] met Gerrigjen van der Beek, 19 jaar oud. Gerrigjen is geboren op 28-01-1897 in Hattem [bron: Aktenr 013], dochter van Jannes van der Beek en Geertje Wagtelenberg. Gerrigjen is overleden op 15-01-1974 in Hattem, 76 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Kind van Teunis en Gerrigjen:
1 Tonia Eikelboom, geboren op 25-03-1917 in Hattem. Tonia is overleden op 18-08-1940 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 23 jaar oud [bron: Aktenr 81]. Bij de overlijdensaangifte van Tonia was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker). Tonia trouwde, 16 jaar oud, op 27-04-1933 in Hattem [bron: Aktenr 13] met Jan Nikkels, 21 jaar oud. Jan is geboren op 17-05-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Johannes Nikkels en Trijntje Rorije. Jan is overleden op 11-12-1972 in Wenum (Gem. Apeldoorn), 61 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
VII-x Thijs Eikelboom is geboren op 04-08-1895 in Oldebroek [bron: Aktenr 106], zoon van Willem Eikelboom (zie VI-h) en Tonia van Dijk. Thijs is overleden op 29-09-1965 in Hattem, 70 jaar oud. Hij is begraven in Hattem. Thijs trouwde, 26 jaar oud, op 23-02-1922 in Hattem [bron: Aktenummer: 6] met Geertje van der Beek, 20 jaar oud. Geertje is geboren op 03-01-1902 in Hattem [bron: Aktenr 002]. Geertje is overleden op 07-05-1990 in Hattem, 88 jaar oud.
Kind van Thijs en Geertje:
1 Tonia Eikelboom, geboren op 03-06-1922 in Oldebroek [bron: Aktenr 124]. Tonia is overleden op 07-04-1927 in Hattem, 4 jaar oud.
VII-y Frederik (Freek) Eikelboom is geboren op 18-01-1900 in Hattem (Molecaten) [bron: Aktenr 17], zoon van Willem Eikelboom (zie VI-h) en Tonia van Dijk. Freek is overleden. Freek trouwde, 24 jaar oud, op 08-05-1924 in Hattem [bron: Aktenr 13] met Trijntje Margaretha van Dijk, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op 18-06-1902 in Hattem [bron: Aktenr 54], dochter van Jan van Dijk en Jannetje Bijsterbosch. Trijntje is overleden.
VII-z Willem Eikelboom is geboren op 02-08-1902 in Meppel [bron: Aktenummer: 192], zoon van Willem Eikelboom (zie VI-h) en Tonia van Dijk. Willem is overleden op 18-04-1982 in Hattem, 79 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Grondwerker
Willem trouwde, 25 jaar oud, op 26-11-1927 in Hattem [bron: Aktenr 41] met Louise Wagenvoord, 21 jaar oud. Louise is geboren op 20-09-1906 in Oldebroek [bron: Aktenr 157], dochter van Albert Wagenvoord en Aaltje van der Horst. Louise is overleden op 27-11-1993 in Hattem, 87 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
VII-aa Toon Eikelboom is geboren op 28-05-1904 in Gasselternijveen (Gem.Gasselte) [bron: Aktenr 31], zoon van Willem Eikelboom (zie VI-h) en Tonia van Dijk. Toon is overleden.
Beroep:
Uivoerder in de bouw
Toon trouwde, 19 jaar oud, op 27-03-1924 in Hattem [bron: Aktenr 8] met Jacoba Meijer, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Toon en Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Wonink (oom van de bruid) en Hendrik Renes (veldwachter0. Jacoba is geboren op 26-09-1904 in Hattem [bron: Aktenr 98], dochter van Jacob Meijer en Gerrigje van Raalte. Jacoba is overleden.
Kinderen van Toon en Jacoba:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
3 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
4 Niet openbaar. Volgt VIII-x.
5 Niet openbaar. Volgt VIII-y.
VII-ab Dirk Eikelboom is geboren op 19-09-1907 in Hattem (Molecaten) [bron: Aktenr 136], zoon van Willem Eikelboom (zie VI-h) en Tonia van Dijk. Dirk is overleden op 16-01-1988, 80 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
Beroep:
Betonwerker
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 03-10-1931 in Hattem [bron: Aktenr 30] met Grietje Muller, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk en Grietje was de volgende getuige aanwezig: Frans Bartus Muller (broer van de bruid) en Johannes Wijnen (zwager van de bruid). Grietje is geboren op 22-03-1909 [bron: Aktenr 34], dochter van Gerrit Muller en Hendrikjen Blom. Grietje is overleden op 08-05-1986, 77 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
VII-ac Gerard Eikelboom is geboren op 02-03-1910 in Hattem (Molecaten) [bron: Aktenr 45], zoon van Willem Eikelboom (zie VI-h) en Tonia van Dijk. Gerard is overleden op 01-04-1978 in Urmond (L), 68 jaar oud. Hij is begraven in Urmond (L).
Beroep:
Grondwerker
Gerard trouwde, 20 jaar oud, op 27-11-1930 in Oldebroek [bron: Aktenr 56] met Johanna Eilander, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerard en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Thijs Eikelboom (broer van de bruidegom) en Gerrit Eilander (broer van de bruid). Johanna is geboren op 13-08-1909 in Wezep (Gem. Oldebroek) [bron: Aktenr 133], dochter van Peter Eilander en Johanna Kasperink. Johanna is overleden op 27-11-1978 in Urmond (L), 69 jaar oud. Zij is begraven in Urmond (L).
VII-ad Jan Eijkelboom is geboren op 11-03-1870 in Utrecht [bron: Aktenummer: 503], zoon van Jan Eijkelboom (zie VI-j) en Mechteltje Baars. Jan is overleden.
Beroep:
Rijwielhandelaar
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 01-06-1893 in Koudekerke [bron: Aktenummer: 6] met Maartje de Jeu, 18 of 19 jaar oud. Maartje is geboren in 1874 in Koudekerke. Maartje is overleden.
Kinderen van Jan en Maartje:
1 Jan Eijkelboom, geboren op 14-03-1894 in Nieuwer Amstel (NH). Volgt VIII-z.
2 Dirk Eijkelboom, geboren op 13-05-1895 in Sloten. Volgt VIII-aa.
3 NN Eijkelboom, levenloos geboren kind, geboren op 12-04-1896 in Nieuwer Amstel (NH).
4 Kors Eijkelboom, geboren op 17-06-1899 in Dordrecht. Volgt VIII-ab.
5 Reindert Eijkelboom, geboren op 06-07-1901 in Dubbeldam [bron: Aktenummer: 138]. Reindert is overleden.
VII-ae Reinier Eijkelboom is geboren op 17-10-1872 in Hilversum, zoon van Jan Eijkelboom (zie VI-j) en Mechteltje Baars. Reinier is overleden. Reinier trouwde, 22 jaar oud, op 24-01-1895 in Nieuwpoort [bron: Aktenummer: 2] met Lena van Eijk, 21 jaar oud. Lena is geboren op 18-10-1873 in Nieuwpoort. Lena is overleden.
Kind van Reinier en Lena:
1 Reintje Basilia Eijkelboom, geboren op 03-07-1895 in Sloten. Reintje is overleden. Reintje trouwde, 21 jaar oud, op 16-08-1916 in Zwijndrecht [bron: Aktenummer: 39] met Pieter de Jong, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 15-05-1894 in Zwijndrecht. Pieter is overleden.
VII-af Paulus Eijkelboom is geboren op 02-02-1878 in Weesp, zoon van Jan Eijkelboom (zie VI-j) en Mechteltje Baars. Paulus is overleden.
Notitie bij Paulus: Weduwnaar van Agatha Maria Breur
Paulus:
(1) trouwde met Agatha Maria Breur. Agatha is geboren in 1876. Agatha is overleden op 14-06-1903 in Zwijndrecht, 26 of 27 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 01-07-1909 in Zwijndrecht [bron: Aktenummer: 32] met Jacoba Zoon, 21 of 22 jaar oud. Jacoba is geboren in 1887 in Zwijndrecht. Jacoba is overleden.
Kind van Paulus en Agatha:
1 Machtilda Eijkelboom, geboren op 20-06-1900 in Dordrecht. Machtilda is overleden. Machtilda trouwde, 25 jaar oud, op 18-08-1925 in Amsterdam met Jan Eijkelboom, 31 jaar oud. Zie VIII-z voor persoonsgegevens van Jan.
VII-ag Hermanus Eijkelboom is geboren op 31-08-1881 in Uithoorn (NH), zoon van Jan Eijkelboom (zie VI-j) en Mechteltje Baars. Hermanus is overleden op 22-07-1955, 73 jaar oud. Hermanus trouwde, 24 jaar oud, op 13-07-1906 in Veghel [bron: Aktenummer: 31] met Anna Dirkje IJda Peters, 18 jaar oud. Anna is geboren op 19-01-1888 in Veghel [bron: Aktenr 12], dochter van Johannes Peters en Geertruida Adriana Bredewout. Anna is overleden op 16-04-1967, 79 jaar oud.
Kinderen van Hermanus en Anna:
1 Mechteldje Eijkelboom, geboren op 03-12-1907 in Veghel. Mechteldje is overleden. Mechteldje trouwde, 23 jaar oud, op 25-06-1931 in Amsterdam [bron: Aktenummer: Watergraafsmeer;reg.W2;fol.26v] met Cornelis Bos, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 20-08-1904 in Dordrecht. Cornelis is overleden.
Beroep:
Sleepbootkapitein
2 Geertruida Adriana Eijkelboom, geboren op 20-12-1908 in Berlicum. Geertruida is overleden.
Notitie bij Geertruida: Geertruida is geboren op het schip van haar vader, liggende in de Zuid-Willemsvaart
3 Johanna Eijkelboom, geboren op 27-01-1910 in Amsterdam. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 26-05-1932 in Amsterdam [bron: Aktenummer: Watergraafsmeer;reg.W2;fol.4] met Jelle de Haan, 23 jaar oud. Jelle is geboren op 03-02-1909 in Amsterdam. Jelle is overleden.
Beroep:
Kantoorbediende
VII-ah Hubertus Eijkelboom is geboren op 01-01-1873 in Utrecht [bron: Aktenummer: 5], zoon van Hendrik Eijkelboom (zie VI-m) en Anthonia van Doorn. Hubertus is overleden op 26-11-1934 in Utrecht, 61 jaar oud [bron: Aktenummer: 1796]. Hubertus trouwde, 25 jaar oud, op 25-08-1898 in Utrecht [bron: Aktenummer: 443] met Anthonia Margreta Willekes, 27 jaar oud. Anthonia is geboren op 26-03-1871 in Utrecht [bron: Aktenummer: 536]. Anthonia is overleden op 08-05-1950 in Utrecht, 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 946].
VII-ai Hendrik Jan Eijkelboom is geboren op 08-09-1885 in Utrecht [bron: Aktenummer: 2034], zoon van Hendrik Eijkelboom (zie VI-m) en Anthonia van Doorn. Hendrik is overleden op 21-06-1953 in Utrecht, 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 1176]. Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 04-06-1914 in Utrecht [bron: Aktenummer: 417] met Eduarda Hermina Cornelia Lucipara Maas, 26 of 27 jaar oud. Eduarda is geboren in 1887 in Utrecht. Eduarda is overleden.
VII-aj Jan Eikelboom is geboren op 30-04-1856 in Zwartsluis, zoon van Reinder Eikelboom (zie VI-q) en Hendrika Kroneman. Jan is overleden op 24-03-1926 in Zwartsluis, 69 jaar oud [bron: Aktenr 13]. Hij is begraven in Zwartsluis.
Beroep:
Bakker
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 06-12-1879 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 31] met Wichertje Wind, 26 jaar oud. Wichertje is geboren op 10-03-1853 in Zwartsluis, dochter van Lucas Wind en Anna Pol. Wichertje is overleden op 01-01-1937 in Zwartsluis, 83 jaar oud [bron: Aktenr: 1]. Zij is begraven in Zwartsluis.
Kinderen van Jan en Wichertje:
1 Hendrika (Helena) Eikelboom, geboren op 24-05-1880 in Zwartsluis. Helena is overleden op 08-01-1968, 87 jaar oud. Zij is begraven in Zwartsluis. Helena trouwde, 30 jaar oud, op 04-06-1910 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 11] met Jacob Zeilemaker, 37 jaar oud. Jacob is geboren op 03-09-1872 in Zwartsluis, zoon van Antonie Zeilemaker en Aaltje van Raalte. Jacob is overleden op 21-11-1934 in Zwartsluis, 62 jaar oud [bron: Aktenr: 33]. Hij is begraven in Zwartsluis.
Beroep:
Zeilmaker
2 Anna Eikelboom, geboren op 09-05-1886 in Zwartsluis. Anna is overleden op 01-02-1966 in Zwartsluis, 79 jaar oud. Zij is begraven in Zwartsluis. Anna trouwde, 25 jaar oud, op 24-08-1911 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 11] met Gerardus Henricus Varwijk, 29 jaar oud. Gerardus is geboren op 07-07-1882 in Zwartsluis, zoon van Julius Bernardus Varwijk en Grietje Huisman. Gerardus is overleden op 08-08-1952 in Meppel, 70 jaar oud. Hij is begraven in Zwartsluis.
Beroep:
Molenaar
3 Jentje Eikelboom, geboren op 19-02-1889 in Zwartsluis. Zij is gedoopt op 17-03-1889 in Zwartsluis. Jentje is overleden op 11-06-1889 in Zwartsluis, 3 maanden oud [bron: Aktenr 69].
4 Jentje Eikelboom, geboren op 27-01-1891 in Zwartsluis. Jentje is overleden op 06-03-1971 in Zwartsluis, 80 jaar oud. Zij is begraven in Zwartsluis. Jentje trouwde, 25 jaar oud, op 17-08-1916 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 18] met Arend Krabbe, 26 jaar oud. Arend is geboren op 26-04-1890 in Zwartsluis, zoon van Goossen Krabbe en Geesje Woudstra. Arend is overleden op 18-05-1959 in Zwartsluis, 69 jaar oud. Hij is begraven in Zwartsluis.
Beroep:
Veehouder
5 Femmigje Eikelboom, geboren op 14-01-1894 in Zwartsluis. Femmigje is overleden op 15-02-1977, 83 jaar oud. Zij is begraven in Zwartsluis. Femmigje trouwde, 24 jaar oud, op 23-01-1918 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 1] met Roelof Kinkhorst, 24 jaar oud. Roelof is geboren op 11-02-1893 in Zwartsluis, zoon van Koert Kinkhorst en Wubbigje Kisjes. Roelof is overleden op 12-05-1947 in Zwartsluis, 54 jaar oud [bron: Aktenr: 15].
VII-ak Jan Eikelboom is geboren op 17-07-1851 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 152], zoon van Willem Eikelboom (zie VI-r) en Fredrika Slot. Jan is overleden op 21-11-1921 in Hoogeveen, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 180].
Beroepen:
Schipper
Schipper en later Bakker
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 30-08-1876 in Hoogeveen [bron: Aktenummer: 82] met Roelina Maslink, 19 jaar oud. Roelina is geboren op 15-07-1857 in Hoogeveen [bron: Aktenummer: 151]. Roelina is overleden op 20-09-1933 in Alkmaar, 76 jaar oud.
Kinderen van Jan en Roelina:
1 Willem Eikelboom, geboren op 20-08-1877 in Hoogeveen (buurtschap Schut). Volgt VIII-ac.
2 Hendrik Eikelboom, geboren op 20-12-1878 in Hoogeveen (buurtschap Schut). Volgt VIII-ad.
3 Roelof Eikelboom, geboren op 26-04-1881 in Hoogeveen (buurtschap Schut). Volgt VIII-ae.
4 Grietje Eikelboom, geboren op 12-10-1883 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 292]. Grietje is overleden op 10-02-1962, 78 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum. Grietje trouwde, 26 jaar oud, op 18-08-1910 in Hoogeveen [bron: Aktenummer: 69] met Klaas van der Graaf, 25 jaar oud. Klaas is geboren op 16-03-1885 in Avereest (Ov) [bron: Aktenr 41], zoon van Meine van der Graaf en Gerritdina Nijhuis. Klaas is overleden op 08-10-1967, 82 jaar oud. Hij is begraven in Hilversum.
5 Frederika Eikelboom, geboren op 10-01-1888 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 12]. Frederika is overleden op 23-01-1888 in Hoogeveen (buurtschap Schut), 13 dagen oud [bron: Aktenummer: 11].
6 Reinder Eikelboom, geboren op 19-06-1889 in Hoogeveen (buurtschap Slood). Volgt VIII-af.
7 Frederika Eikelboom, geboren op 20-09-1892 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 257]. Frederika is overleden op 22-09-1892 in Hoogeveen (buurtschap Schut), 2 dagen oud [bron: Aktenummer: 233].
VII-al Roelof Eikelboom is geboren op 29-01-1854 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 19], zoon van Willem Eikelboom (zie VI-r) en Fredrika Slot. Roelof is overleden op 14-12-1933 in Hoogeveen, 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 207].
Notitie bij Roelof: In Hoogeveen had Roelof Eikelboom een scheepswerf voor houten schepen op de hoek van Het Haagje en het Omkanaal. Hij wilde overschakelen naar de bouw van ijzeren schepen maar had daarvoor niet de kennis. Hij kwam in contact met Dirk Johannes Rijnvis. In 1894 huurden ze samen een scheepswerf op het Slood (Alteveerstraat) in Hoogeveen en bouwden ze stalen tjalken, aken en klipperaken. Roelof Eikelboom en Dirk Johannes Rijnvis kregen onenigheid over de bouw van een ijzeren schip in opdracht van een Hoogeveense schipper en besloten in 1909 uit elkaar te gaan
Beroep:
Grofsmid en later scheepsbouwer,
Roelof trouwde, 27 jaar oud, op 04-06-1881 in Hoogeveen [bron: Aktenummer: 82] met Annigje Martinus, 21 jaar oud. Annigje is geboren op 02-12-1859 in Deventer, dochter van Martinus Jacobus Martinus en Geesjen Snippe (Egbers). Annigje is overleden op 05-03-1944 in Hoogeveen, 84 jaar oud [bron: Aktenummer: 65].
Kinderen van Roelof en Annigje:
1 Willem Eikelboom, geboren op 03-09-1882 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 260]. Willem is overleden op 12-03-1908 in Hoogeveen (buurtschap het Haagje), 25 jaar oud [bron: Aktenummer: 45].
Beroep:
Onderwijzer
2 NN Eikelboom, levenloos geboren zoon, geboren op 18-04-1885 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 93].
3 Martinus Eikelboom, geboren op 16-04-1886 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 110]. Martinus is overleden op 21-03-1909 in Hoogeveen (buurtschap het Haagje), 22 jaar oud [bron: Aktenummer: 76].
Notitie bij Martinus: Op 21 mei 1904 vertrokken naar Leeuwarderadeel als melkcontroleur
4 Frederika Eikelboom, geboren op 12-01-1888 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 13]. Frederika is overleden op 03-02-1972, 84 jaar oud. Frederika trouwde met Douwe Klein. Douwe is geboren op 10-09-1879 om 18:00 in Wildervank [bron: Aktenr 187], zoon van Adolf Klein (Rohlfs) en Grietje Bakker. Bij de geboorteaangifte van Douwe was de volgende getuige aanwezig: Adolf Kock (koopman) en Hendrik Taatgen (veldwachter). Douwe is overleden op 09-09-1952 in Veendam, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 87].
Notitie bij Douwe: Weduwnaar van Jacoba Meijer
5 Geesje Eikelboom, geboren op 02-12-1889 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 359]. Geesje is overleden op 17-09-1961 in Emmen, 71 jaar oud. Zij is begraven in Doezum. Geesje trouwde, 30 jaar oud, op 12-05-1920 in Hoogeveen [bron: Aktenummer: 67] met Remmelt Booij, 30 jaar oud. Remmelt is geboren op 26-03-1890 in Dwingeloo [bron: Aktenr 19], zoon van Jan Booij en Geesje Eggink. Remmelt is overleden op 27-02-1948 in Doezum, 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 11]. Hij is begraven in Doezum.
Beroep:
Hoofdonderwijzer
6 Jan Eikelboom, geboren op 17-12-1891 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 336]. Jan is overleden op 22-05-1918 in Zuidlaren (Dr), 26 jaar oud [bron: Aktenummer: 92].
Notitie bij Jan: op 4 november 1908 opgenomen in de psychiatrische inrichting Dennenoord te Zuidlaren
Jan bleef ongehuwd.
7 Jacobus Eikelboom, geboren op 02-03-1893 in Hoogeveen (buurtschap Schut). Volgt VIII-ag.
8 Jentje Eikelboom, geboren op 09-04-1895 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 101]. Jentje is overleden op 15-11-1918 in Harderwijk, 23 jaar oud [bron: Aktenummer: 235].
Notitie bij Jentje: overleden aan de Spaanse griep in Sonnevanck, verpleegster. op 30 mei 1912 vertrokken naar Heemstede.
Jentje bleef ongehuwd.
9 Annigje Eikelboom, geboren op 13-09-1896 in Hoogeveen (buurtschap het Haagje) [bron: Aktenummer: 254]. Annigje is overleden.
10 Roelina Eikelboom, geboren op 21-01-1898 in Hoogeveen (buurtschap het Haagje). Roelina is overleden op 31-01-1970, 72 jaar oud. Zij is begraven in Haren. Roelina trouwde, 27 jaar oud, op 03-09-1925 in Appingedam [bron: Aktenr 37] met Willem Bolt, 27 jaar oud. Willem is geboren op 27-06-1898 in Onderdendam (Gem. Bedum) [bron: Aktenr 57], zoon van Klaas Bolt en Jentje Eikelboom (zie VI-r,7). Willem is overleden op 05-07-1966, 68 jaar oud. Hij is begraven in Haren.
Beroep:
Schoolhoofd
11 Roelof Eikelboom, geboren op 09-04-1900 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 96]. Roelof is overleden op 11-03-1933 in Hoogeveen, 32 jaar oud [bron: Aktenummer: 62].
VII-am Reinder Eikelboom is geboren op 05-05-1856 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 112], zoon van Willem Eikelboom (zie VI-r) en Fredrika Slot. Reinder is overleden op 10-04-1917 in Hoogeveen (buurtschap Schut), 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 81].
Beroep:
Schipper
Reinder trouwde, 25 jaar oud, op 01-10-1881 in Hoogeveen [bron: Aktenummer: 102] met Bartha Santing, 21 jaar oud. Bartha is geboren op 17-10-1859 in Hoogeveen [bron: Aktenr 294], dochter van Berend Santing en Grietje Kleine. Bartha is overleden op 14-12-1949 in Hoogeveen, 90 jaar oud [bron: Aktenummer: 239]. Bartha trouwde later op 12-04-1919 in Hoogeveen [bron: Aktenummer: 21] met Jan Botter (1854-1936).
Kinderen van Reinder en Bartha:
1 Willem Eikelboom, geboren op 12-12-1881 in Beusichem [bron: Aktenr 56]. Willem is overleden op 19-03-1882 in IJsselstein schip liggende in de Hollandsen IJssel, 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 69].
2 Frederika Eikelboom, geboren op 18-04-1883 in Amsterdam. Frederika is overleden op 10-05-1967, 84 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen. Frederika trouwde, 40 jaar oud, op 27-10-1923 in Hoogeveen [bron: Aktenummer: 100] met Jan Stoter, 34 jaar oud. Jan is geboren op 01-01-1889 in Hoogeveen, zoon van Albert Stoter en Jantje Deuten. Jan is overleden op 19-05-1983, 94 jaar oud. Hij is begraven in Hoogeveen.
Beroep:
Timmerman
3 Grietje Eikelboom, geboren in 1885 in Amsterdam. Grietje is overleden op 14-01-1958 in Baarn, 72 of 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 12]. Grietje trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 12-04-1924 in Hoogeveen [bron: Aktenummer: 18] met Jan Fernhout, 35 of 36 jaar oud. Jan is geboren in 1888 in Muiden, zoon van Hendrikus Fernhout (Jans) en Grietje Meinen. Jan is overleden.
4 Willem Eikelboom, geboren op 29-08-1886 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 236]. Willem is overleden op 20-02-1888 in Rotterdam, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 72].
5 Willem Eikelboom, geboren op 18-09-1888 in Culemborg. Volgt VIII-ah.
6 Barend Eikelboom, geboren op 07-04-1891 in Alkmaar. Volgt VIII-ai.
VII-an Reinder Eikelboom is geboren op 31-01-1840 in Zwartsluis, zoon van Jacob Eikelboom (zie VI-t) en Jentje Steenbergen. Reinder is overleden op 31-01-1903 in Zwartsluis, 63 jaar oud [bron: Aktenr 8].
Beroep:
Scheeptimmermansknecht
Reinder:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 24-09-1864 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 37] met Jentje Gorter, 25 of 26 jaar oud. Jentje is geboren in 1838 in Zwartsluis. Jentje is overleden in 1873 in Zwartsluis, 34 of 35 jaar oud [bron: Aktenummer: 2].
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 20-06-1874 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 12] met Grietje van der Woude, 44 jaar oud. Grietje is geboren op 14-11-1829 in Avereest (Ov). Grietje is overleden op 09-02-1902 in Utrecht, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 248].
Notitie bij Grietje: Weduwe van Johannes Hendrikus Sonneville
Kinderen van Reinder en Jentje:
1 Jentje Eikelboom, geboren op 19-06-1865 in Meppel [bron: Aktenummer: 127]. Jentje is overleden op 25-09-1874 in Zwartsluis, 9 jaar oud.
2 Willem Eikelboom, geboren op 28-10-1867 in Zwartsluis. Willem is overleden op 29-07-1868 in Zwartsluis, 9 maanden oud [bron: Aktenr 79].
3 Willem Eikelboom, geboren op 26-06-1869 in Zwartsluis. Willem is overleden op 04-01-1890 in Zwartsluis, 20 jaar oud.
4 Jantje Eikelboom, geboren op 22-10-1871 in Zwartsluis. Jantje is overleden op 21-12-1873 in Zwartsluis, 2 jaar oud.
VII-ao Roelof Eikelboom is geboren op 31-01-1846 in Zwartsluis, zoon van Jacob Eikelboom (zie VI-t) en Jentje Steenbergen. Roelof is overleden op 10-03-1874 in Zwartsluis, 28 jaar oud [bron: Aktenr 12].
Beroep:
Timmermansknecht
Roelof trouwde, 26 jaar oud, op 11-04-1872 in Hasselt (Ov) [bron: Aktenummer: 5] met Reinou Bode, 23 of 24 jaar oud. Reinou is geboren in 1848 in Hasselt (Ov), dochter van Jan Bode en Aaltje Overdijk. Reinou is overleden op 05-05-1923 in Hardenberg-Ambt, 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenr 61]. Reinou trouwde later op 14-09-1878 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 24] met Evert Lier (geb. 1846).
Kinderen van Roelof en Reinou:
1 Geertje Eikelboom, geboren op 06-08-1872 in Zwartsluis. Geertje is overleden op 14-01-1944 in Almelo, 71 jaar oud [bron: Aktenr: 34]. Geertje trouwde, 24 jaar oud, op 11-02-1897 in Elburg [bron: Aktenummer: 2] met Jan Willem van de Wetering, 24 jaar oud. Jan is geboren op 07-11-1872 in Elburg. Jan is overleden op 29-08-1927 in Elburg, 54 jaar oud [bron: Aktenummer: 30].
Beroep:
Landbouwer
2 Aaltje Eikelboom, geboren op 06-08-1872 in Zwartsluis. Aaltje is overleden op 07-11-1955 in Almelo, 83 jaar oud [bron: Aktenr reg.41;fol.35v]. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 26-11-1896 in Elburg [bron: Aktenummer: 21] met Arend Jan ten Hoope, 23 jaar oud. Arend is geboren op 07-06-1873 in Elburg [bron: Aktenr 44], zoon van Jan ten Hoope en Dina van Mossel. Arend is overleden op 09-11-1940 in Almelo, 67 jaar oud [bron: Aktenr: 358].
Beroep:
Timmerman
VII-ap Jakob Eikelboom is geboren op 17-11-1855 in Zwartsluis, zoon van Willem Eikelboom (zie VI-u) en Reingjen van den Berg. Jakob is overleden op 24-07-1934 in Zwartsluis, 78 jaar oud [bron: Aktenr 18]. Hij is begraven in Zwartsluis.
Beroepen:
Scheepstimmerknecht
Touwslagersknecht
Jakob:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 09-05-1881 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 14] met Grietje Waard, 22 jaar oud. Grietje is geboren op 14-12-1858 in Zwartsluis, dochter van Gerrit Waard en Vrouwkjen de Jonge. Grietje is overleden op 18-12-1882 in Zwartsluis, 24 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 17-11-1892 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 27] met Geertje Jonkman, 44 jaar oud. Geertje is geboren op 08-03-1848 in Blokzijl, dochter van Jacob Jonkman en Grietje van Polen. Geertje is overleden op 04-03-1936 in Zwartsluis, 87 jaar oud [bron: Aktenr: 12].
Notitie bij Geertje: Weduwe van Johannes Buit
Kind van Jakob en Grietje:
1 Willem Eikelboom, geboren op 30-07-1881 in Zwartsluis. Willem is overleden op 11-09-1881 in Zwartsluis, 1 maand oud.
Kind van Jakob en Geertje:
2 Reinder Eikelboom, geboren op 01-04-1893 in Zwartsluis. Reinder is overleden op 16-04-1893 in Zwartsluis, 15 dagen oud [bron: Aktenr 34].
VII-aq Reinder Eikelboom is geboren op 14-04-1861 in Meppel [bron: Aktenummer: 70], zoon van Jacobus Eikelboom (zie VI-v) en Everdina Hazelaar. Reinder is overleden op 06-10-1939 in Amsterdam, 78 jaar oud.
Notitie bij Reinder: Sleepbootkapitein op de Keulse Vaart, (bij zijn geboorte woonden zijn ouders nog in Zwartsluis, (Op 9 mei 1881 aan boord Zr. Ms. Fregat Evertsen, liggend te Willemsoord Voor vier jaren ingedeeld als zeemilicien, zijnde loteling der ligting van 1881 uit Drenthe, gemeente Meppelonder nr. 57. Laats wonende teMeppel, Ned. Hervormd, van bereoep schipperknecht.

Was ook zuiderzeeloods en kaptein op de boot van Vreeland naar Urtecht. Was hij ook eigenaar van het schippercafe aan de Lange Niezel?In 1903 cafehouder. Gezinskaart 833-58: Vanuit Utrecht gevestigd te Amsterdam op 25 april 1984: L. Raamskooi 7; vertrokken naar Vreeland op 12 november 1894; van daaruit terug naar amsterdam op 13 januari 1903: L.Raamskooi 11 (Rz-17); vervolgens 3 juli 1903 Lange Leidschedwarsstraat 82; op 5 juni 1916 Westerdaokstraat 4 (K44-111); op 3 mei 1917 Lange Niezel 27 (Lz-220): huis; op 12 mei 1924 Waterl.dijk O.N. 262 (huis); op december 1924 Nieuwedammerdijk 262(huis), in juli 1928 omgenummerd naar 121. Op 18 mei 1923 kwam vader jacobus, gepensioneerd, inwonen. Hij kwam van Dirk la Hey en Cornelis (diens zoon???),
Beroep:
Sleepbootkapitein op de Keulse Vaart
Reinder trouwde, 28 jaar oud, op 21-12-1889 in Wadenoyen [bron: Aktenummer: 9] met Alberdina Albarta van Latestein, 21 jaar oud. Alberdina is geboren op 05-12-1868 in Wadenoyen, dochter van Louis van Latestein en Elisabeth Wielders. Alberdina is overleden op 22-05-1935 in Bloemendaal (NH), 66 jaar oud.
Kinderen van Reinder en Alberdina:
1 Everdina Jacoba Clazina Eikelboom, geboren op 06-11-1893 in Wadenooijen. Everdina is overleden in Amsterdam. Everdina bleef ongehuwd.
2 Lois Eikelboom, geboren op 08-11-1897 in Vreeland. Volgt VIII-aj.
VII-ar Wolter Eikelboom is geboren op 01-09-1864 in Meppel [bron: Aktenummer: 140], zoon van Jacobus Eikelboom (zie VI-v) en Everdina Hazelaar. Wolter is overleden op 04-06-1931 in Vreeswijk, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 18].
Notitie bij Wolter: Van Wolter werd gezegd, dat hij niet kon zingen, hij had geen mooie stem. Dit omdat zijn vrouw en kinderen wel allemaal zongen in koren. Zijn vrouw had een heel aparte stem met een groot bereik. Plotseling heeft haar stem het echter laten afweten
Beroep:
Schippersknecht op de Keulse vaart
Wolter trouwde, 26 jaar oud, op 15-10-1890 in Utrecht [bron: Aktenummer: 492] met Christina Gerdina Johanna van Boxtel, 20 jaar oud. Christina is geboren op 11-06-1870 in Utrecht [bron: Inventarisnr: 115]. Christina is overleden.
Kinderen van Wolter en Christina:
1 Jacobus (Ko) Eikelboom, geboren op 29-06-1891 in Utrecht. Volgt VIII-ak.
2 Petrus Eikelboom, geboren op 12-02-1893 in Vreeswijk. Volgt VIII-al.
3 Everdina (Dien) Eikelboom, geboren op 16-04-1895 in Vreeswijk [bron: Aktenummer: 26]. Dien is overleden op 24-03-1975 in Vreeswijk, 79 jaar oud. Dien trouwde, 20 jaar oud, op 09-12-1915 in Vreeswijk [bron: Aktenummer: 12] met Christianu Frederikus van Beest, 22 jaar oud. Christianu is geboren op 02-10-1893 in Vreeswijk. Christianu is overleden op 17-08-1964 in Vreeswijk, 70 jaar oud.
Beroep:
Zandschipper.
4 Evertje (Eef) Eikelboom, geboren op 10-02-1897 in Vreeswijk [bron: Aktenummer: 6]. Eef is overleden op 29-07-1976 in Vreeswijk, 79 jaar oud. Zij is begraven in Vreeswijk. Eef trouwde, 23 jaar oud, op 18-08-1920 in Vreeswijk [bron: Aktenummer: 21] met Cornelis van Hoeven, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op 20-10-1892 in Vreeswijk, zoon van Hendrinus van Hoeven en Petronella Grooters. Cornelis is overleden op 21-04-1982 in Vreeswijk, 89 jaar oud. Hij is begraven in Vreeswijk.
Notitie bij Cornelis: Ridder in de orde van Oranje Nassau)
5 Chrisina Gerdina Johanna (Stien) Eikelboom, geboren op 13-10-1899 in Vreeswijk. Stien is overleden op 01-06-1971 in Vreeswijk, 71 jaar oud. Stien trouwde, 22 jaar oud, op 16-11-1921 in Vreeswijk [bron: Aktenummer: 20] met Adrianus Pieter van Dijk, 22 jaar oud. Adrianus is geboren op 20-01-1899 in Vreeswijk, zoon van Pieter van Dijk en Hermina Hendrika van Dijk. Adrianus is overleden op 23-12-1965, 66 jaar oud. Hij is begraven in Vreeswijk.
Beroep:
Schipper
6 Wolter Eikelboom, geboren op 27-12-1901 in Vreeswijk [bron: Aktenummer: 89]. Wolter is overleden op 13-02-1928 in Vreeswijk, 26 jaar oud [bron: Aktenummer: 6]. Wolter bleef ongehuwd.
7 Johanna Gerdina Christina (Anco) Eikelboom, geboren op 21-05-1904 in Vreeswijk [bron: Aktenr 24]. Anco is overleden op 13-07-1986, 82 jaar oud. Zij is begraven in Vreeswijk. Anco:
(1) begon een relatie met Niet openbaar.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 08-11-1928 in Vreeswijk met Andries Ehlhardt, 29 jaar oud. Andries is geboren op 26-09-1899 om 02:00 in Genemuiden [bron: Aktenr 70], zoon van Nicolaas Ehlhardt en Tjerkje de Vries. Bij de geboorteaangifte van Andries was de volgende getuige aanwezig: Jan Hukema (schipper) en Klaas Timmerman (veldwachter). Andries is overleden op 16-08-1946, 46 jaar oud. Hij is begraven in Vreeswijk.
8 Alida Jantje Klazina Eikelboom, geboren op 26-04-1907 in Vreeswijk. Alida is overleden op 02-04-2001 in Vreeswijk, 93 jaar oud. Alida trouwde met Hendrik Johannes van Dijk. Hendrik is geboren op 08-03-1906. Hendrik is overleden op 26-03-1976 in Vreeswijk, 70 jaar oud.
9 Arie Eikelboom, geboren op 27-10-1909 in Vreeswijk. Volgt VIII-am.
VII-as Jacob (Jaap) Eikelboom is geboren op 23-04-1867 in Meppel, zoon van Jacobus Eikelboom (zie VI-v) en Everdina Hazelaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-04-1867. Jaap is overleden op 26-12-1923 in Meppel, 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 120].
Beroep:
Timmerman
Jaap trouwde, 29 jaar oud, op 20-06-1896 in Meppel [bron: Aktenummer: 47] met Ebelina Gezina Koning, 29 jaar oud. Ebelina is geboren op 23-11-1866 in Meppel. Ebelina is overleden op 08-02-1947 in Meppel, 80 jaar oud [bron: Aktenummer: 30].
VIII-a Albert Jan (Jan) Eikelboom is geboren op 29-10-1904 om 14:30 in Welsum (Gem. Olst) [bron: Aktenr 108], zoon van Gerrit Eikelboom (zie VII-a) en Hermina Gesina van Marle. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Aart de Graaf en Antonie van Rijssen. Jan is overleden op 15-09-1995, 90 jaar oud.
Notitie bij Jan: Boer op de Paardekamp in Marle
Beroep:
Dierenarts
Jan trouwde met Clasien Bosma. Clasien is geboren in Drachten.
Kinderen van Jan en Clasien:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
4 Niet openbaar.
VIII-b Gerhard Eikelboom is geboren op 13-05-1909 om 10:00 in Wijhe [bron: Aktenr 42], zoon van Gerrit Eikelboom (zie VII-a) en Hermina Gesina van Marle. Bij de geboorteaangifte van Gerhard was de volgende getuige aanwezig: Herman de Groot en Berend de Groot. Gerhard is overleden. Gerhard trouwde, 28 jaar oud, op 14-04-1938 in Utrecht [bron: Aktenr 311] met Catharina Jacoba van Leeuwen, 32 of 33 jaar oud. Catharina is geboren in 1905 in Utrecht, dochter van Cornelis Johannes van Leeuwen en Clasina Wilhelmina Smit. Catharina is overleden.
VIII-c Gerard Eikelboom is geboren omstreeks 1914, zoon van Gerrit Eikelboom (zie VII-a) en Hermina Gesina van Marle. Gerard is overleden. Gerard trouwde met Kinny van Leeuwen. Kinny is geboren in Utrecht.
Kinderen van Gerard en Kinny:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
VIII-d Herman Eikelboom is geboren omstreeks 1918, zoon van Gerrit Eikelboom (zie VII-a) en Hermina Gesina van Marle. Herman is overleden. Herman trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Herman en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
VIII-e August Bernhard Eikelboom is geboren op 16-08-1913 in Heerde, zoon van Jan Eikelboom (zie VII-c) en Hanne Caroline Twelsich. August is overleden op 26-01-1983 in Gütersloh (Dld), 69 jaar oud. August trouwde, 29 jaar oud, op 16-10-1942 in Gütersloh (Dld) met Luise Kattenstroth, 32 jaar oud. Luise is geboren op 22-01-1910 in Gütersloh (Dld). Luise is overleden op 26-11-1985 in Gütersloh (Dld), 75 jaar oud.
Kinderen van August en Luise:
1 Niet openbaar. Volgt IX-a.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
3 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
VIII-f Gustaf Eikelboom is geboren op 13-10-1916 in Heerde, zoon van Jan Eikelboom (zie VII-c) en Hanne Caroline Twelsich. Gustaf is overleden op 21-03-1982 in Gütersloh (Dld), 65 jaar oud. Gustaf trouwde, 30 jaar oud, op 30-05-1947 met Emma Peter Thomzik, 33 jaar oud. Emma is geboren op 04-09-1913 in Hüls.. Emma is overleden.
Kinderen van Gustaf en Emma:
1 Niet openbaar. Volgt IX-b.
2 Niet openbaar. Volgt IX-c.
VIII-g Berend Eikelboom is geboren op 10-01-1899 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 9], zoon van Hendrik Eikelboom (zie VII-e) en Gerritdina Visser. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Gerrit Liefers. Berend is overleden op 19-06-1995 in Wapenveld (Gem. Heerde), 96 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Landbouwer
Berend trouwde, 32 jaar oud, op 21-05-1931 in Heerde [bron: Aktenr 31] met Gerritje Breken, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Immeker (zwager van de bruidegom) en Koendert Breken (broer van de bruid). Gerritje is geboren op 21-11-1905 om 15:00 in Heerde [bron: Aktenr 179], dochter van Kornelis Breken en Maria Johanna Bredenhoff. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Daniel de Graaf en Hendrik Jan Koops (smid). Gerritje is overleden op 08-11-1991 in Wapenveld (Gem. Heerde), 85 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Berend en Gerritje:
1 Niet openbaar. Zij:
(1) trouwde met Hendrik Mulder. Hendrik is geboren op 14-11-1924 in Heerde. Hendrik is overleden op 21-08-1978 in Heerde, 53 jaar oud.
Beroep:
Rijwielhersteller/handelaar.
(2) trouwde met Niet openbaar.
2 Maria Johanna (Marie) Eikelboom, geboren op 25-03-1935 in Heerde. Marie is overleden op 28-04-2006 in Heerde, 71 jaar oud. Zij is begraven op 03-05-2006 in Heerde (Engelmanskamp). Marie trouwde, 24 jaar oud, op 15-04-1959 in Heerde met Hendrikus Antonie (Hennie) Rozendal, 22 jaar oud. Hennie is geboren op 26-05-1936 in Zwolle, zoon van Evert Rozendal en Egbertha Hendrika Mulder. Hennie is overleden op 09-04-2020 in Heerde, 83 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
3 Hendrik (Henk) Eikelboom, geboren op 23-02-1938 in Heerde. Volgt IX-d.
4 Kornelia (Korrie) Eikelboom is geboren op 09-11-1943 in Heerde. Zij trouwde met Albert van Piekeren. Albert is geboren op 15-09-1937 in Heerde. Hij is een zoon van Jan van Piekeren en Hermina van Loo. Albert is overleden op 06-04-2022 in Wapenveld (Gem. Heerde), 84 jaar oud. Hij is begraven op 13-04-2022 in Wapenveld (Kwartelweg).
VIII-h Gerrit Eikelboom is geboren op 27-08-1900 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 129], zoon van Hendrik Eikelboom (zie VII-e) en Gerritdina Visser. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes docter (gemeentebode) en Jan Boeve (logementhouder). Gerrit is overleden op 24-05-1993 in Oene (Gem. Epe), 92 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Dit echtpaar boerde vanaf 1923 op de Kleine Voorne.
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 25-08-1923 in Heerde [bron: Aktenr 41] met Hendrika Johanna Logtenberg, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Aart van Ommen (zwager van de bruid) en Berend Eikelboom (broer van de bruidegom). Hendrika is geboren op 28-07-1899 in Oene (Gem. Epe) [bron: Aktenr 160], dochter van Jan Logtenberg en Jannigje Boer. Hendrika is overleden op 05-02-1987 in Oene (Gem. Epe), 87 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Hendrika:
1 Gerritdina Eikelboom, geboren op 13-12-1923 in Oene (Gem. Epe). Gerritdina is overleden op 02-06-1996 in Heerde, 72 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Gerritdina trouwde, 27 jaar oud, op 10-05-1951 in Heerde met Johan IJzerman, 28 jaar oud. Johan is geboren op 04-04-1923 in Heerde, zoon van Harmen IJzerman en Gerritje Gelderman. Johan is overleden op 04-03-2003 in Heerde, 79 jaar oud. Hij is begraven op 08-03-2003 in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Agrarier
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
3 Hendrik Eikelboom, geboren op 18-03-1926 in Oene (Gem. Epe). Hendrik is overleden op 13-11-2016 in Wapenveld (Gem. Heerde), 90 jaar oud. Hij is begraven op 18-11-2016 in Welsum (Gem. Olst). Hendrik bleef ongehuwd.
4 Jan Eikelboom, geboren op 25-02-1927 in Oene (Gem. Epe). Jan is overleden op 29-01-1987 in Oene (Gem. Epe), 59 jaar oud.
VIII-i Berend Eikelboom is geboren op 08-01-1906 om 21:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 10], zoon van Berend Eikelboom (zie VII-f) en Teuntje Bredenhof. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Egbert Bredenhof en Jacob Bredewoud. Berend is overleden op 10-02-1969 in Zwolle, 63 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Berend: Dit huwelijk bleef kinderloos.
Dochter Dinie is door het echtpaar Berend Jan Dijkslag en Jannetje Eikelboom afgestaan (Jannetje was een zus van Berend)
Beroep:
  [bron: Landb]
Berend trouwde, 29 jaar oud, op 28-02-1935 in Heerde [bron: Aktenr 10] met Hendrika Gerritdina (Rieka) Eikelboom, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Rieka was de volgende getuige aanwezig: Lammerdina Eikelboom (zuster van de bruid) en Jannetje Eikelboom (zuster van de bruidegom). Zie VII-e,6 voor persoonsgegevens van Rieka.
VIII-j Teunis Eikelboom is geboren op 29-03-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Berend Eikelboom (zie VII-f) en Teuntje Bredenhof. Teunis is overleden op 26-01-1995 in Wapenveld (Gem. Heerde), 79 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Landbouwer
Teunis trouwde, 29 jaar oud, op 06-04-1944 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) met Niesje Pruim, 26 jaar oud. Niesje is geboren op 30-12-1917 in Kamperveen (Gem. Kampen). Niesje is overleden op 16-02-2011 in Wapenveld (Gem. Heerde), 93 jaar oud. Zij is begraven op 21-02-2011 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Teunis en Niesje:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
3 Niet openbaar. Volgt IX-e.
4 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar. Hij is een zoon van Martinus Borreman en Maria Draaijer.
5 Niet openbaar. Volgt IX-f.
VIII-k Jacobus Eikelboom is geboren op 19-11-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Berend Eikelboom (zie VII-f) en Teuntje Bredenhof. Jacobus is overleden op 15-08-1998 in Herfte (Gem.Zwolle), 76 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
Beroep:
Landbouwer
Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 22-05-1947 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) met Hendrikje Pruim, 23 jaar oud. Hendrikje is geboren op 24-05-1923 in Doornspijk, dochter van Jan Pruim en Hilligje Marskamp. Hendrikje is overleden op 18-06-2010 in Zwolle, 87 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje is opgegroeit bij haar oom en tante, Lubbert van der Brink en Hendrikje Marskamp, omdat haar ouders haar toen niet goed konden verzorgen.
Kinderen van Jacobus en Hendrikje:
1 Niet openbaar. Volgt IX-g.
2 Niet openbaar. Volgt IX-h.
3 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
4 Niet openbaar. Volgt IX-i.
VIII-l Wolter Eikelboom is geboren op 09-02-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jacobus Eikelboom (zie VII-g) en Willemina Frederika Wijnhoud. Wolter is overleden op 09-04-1994 in Heerde, 78 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Kabelwerker
Wolter trouwde, 25 jaar oud, op 07-02-1942 in Epe [bron: Alktenr 7] met Hendrika Wilhelmina Suydam, 24 jaar oud. Hendrika is geboren op 26-12-1917 in Epe. Hendrika is overleden op 15-06-2002 in Heerde, 84 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Wolter en Hendrika:
1 Niet openbaar. Volgt IX-j.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar. Hij is een zoon van Hendrik Rorije en Jenneken Dul.
3 NN Eikelboom, levenloos geboren kind, geboren op 06-10-1952 in Heerde [bron: Aktenr 76].
4 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
5 Niet openbaar.
VIII-m Berend Eikelboom is geboren op 27-06-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jacobus Eikelboom (zie VII-g) en Willemina Frederika Wijnhoud. Berend is overleden op 17-07-1972 in Wapenveld (Gem. Heerde), 54 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Berend trouwde, 25 jaar oud, op 13-11-1943 in Heerde met Geertje Rietberg, 20 jaar oud. Geertje is geboren op 19-04-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Hendrik Rietberg en Hendrikje Bredenhoff. Geertje is overleden op 25-05-2005 in Wapenveld (Gem. Heerde), 82 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Geertje begon later een relatie na 1972 met Piet de Keizer (1920-2007).
Kinderen van Berend en Geertje:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar. Hij is een zoon van Gerard van Raalten en Johanna Bosman.
2 Niet openbaar. Volgt IX-k.
3 Niet openbaar.
VIII-n Berend Eikelboom is geboren op 09-09-1913 in Heerde [bron: Aktenr 51], zoon van Gerrit Eikelboom (zie VII-h) en Jennigje IJzerman. Berend is overleden op 01-04-1992 in Zwolle, 78 jaar oud. Berend trouwde, 30 jaar oud, op 14-10-1943 in Heerde met Aaltje Hekman, 27 jaar oud. Aaltje is geboren op 02-01-1916 in Dalfsen, dochter van Roelof Hekman en Hendrikje Knotters. Aaltje is overleden.
Kinderen van Berend en Aaltje:
1 Niet openbaar. Volgt IX-l.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
3 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
4 Niet openbaar. Volgt IX-m.
5 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
VIII-o Jan Eikelboom is geboren op 08-01-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Eikelboom (zie VII-h) en Jennigje IJzerman. Jan is overleden. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 25-05-1948 in Wijhe met Willemina (Mien) Smit, 27 jaar oud. Mien is geboren op 07-12-1920 in Wijhe. Mien is overleden op 22-02-2008 in Wijhe, 87 jaar oud. Zij is begraven op 27-02-2008 in Wijhe (Kappeweg).
Kinderen van Jan en Mien:
1 Hendrika (Riek) Eikelboom, geboren op 05-05-1949 in Wijhe. Riek is overleden op 30-06-2013 in Wijhe, 64 jaar oud. Riek trouwde, 19 jaar oud, op 11-04-1969 in Wijhe met Christoffel Bijsterbosch, 21 jaar oud, nadat zij op 26-03-1969 in Wijhe in ondertrouw zijn gegaan. Christoffel is geboren op 30-04-1947 in Herxen (Gem. Wijhe), zoon van Jacob Bijsterbosch en Aaltje Broekhuis. Christoffel is overleden op 12-11-2014 in Wijhe, 67 jaar oud.
Beroep:
Chauffeur
2 Gerrit Eikelboom, geboren op 09-08-1950 in Wijhe. Volgt IX-n.
3 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
4 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
5 Niet openbaar. Volgt IX-o.
Kind van Jan:
6 (Adoptie) Niet openbaar. Volgt IX-p.
VIII-p Niet openbaar, zoon van Gerrit Eikelboom (zie VII-h) en Jennigje IJzerman. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kind van Niet openbaar:
1 (Adoptie) Niet openbaar. Volgt IX-q.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
2 Gerrit Albertus Eikelboom, geboren op 07-07-1963 in Eerbeek. Gerrit is overleden op 07-12-2004 in Rheden, 41 jaar oud. Hij is begraven in Rheden (Begraafpl. Heiderust).
3 Niet openbaar.
VIII-q Johannes Heinrich Kornelius (Henk) Eikelboom is geboren op 01-10-1914 in Wanne-Eickel (Dld), zoon van Teunis Eikelboom (zie VII-i) en Hendrika Johanna (Rieka) van Buuren. Henk is overleden op 06-06-1967 in ’s Gravenhage, 52 jaar oud.
Beroep:
Rijksambtenaar (Min. Defensie)
Henk ging samenwonen, 24 jaar oud, op 26-07-1939 in ’s Gravenhage met Francina de Man, 23 jaar oud. Francina is geboren op 31-01-1916 in ’s Gravenhage. Francina trouwde voorheen met Frederikus Marinus (Fred) Meulenkamp (1910-1983).
Kind van Henk en Francina:
1 Niet openbaar. Zij:
(1) ging samenwonen met Niet openbaar.
(2) ging samenwonen met Niet openbaar.
VIII-r Berend (Ben) Eikelboom is geboren op 12-07-1916 in ’s Gravenhage, zoon van Teunis Eikelboom (zie VII-i) en Hendrika Johanna (Rieka) van Buuren. Ben is overleden op 25-03-1993 in ’s Gravenhage, 76 jaar oud. Ben:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1939 in Rotterdam met Theodora Marina (Doortje) Kagchel, 20 of 21 jaar oud. Doortje is geboren op 24-08-1918 in Rotterdam. Doortje is overleden op 29-03-1955 in ’s Gravenhage, 36 jaar oud.
(2) trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Ben en Doortje:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
2 Teunis (Teun) Eikelboom, geboren op 04-07-1940 in ’s Gravenhage. Volgt IX-r.
VIII-s Berend Jan Eikelboom is geboren op 27-11-1912 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 194], zoon van Arend Jan Eikelboom (zie VII-j) en Hendrikje Leurink. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Albert Dragt (wagenmaker) en Harmen van de Worp. Berend is overleden op 11-10-1987 in Zwolle, 74 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Berend:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 10-07-1937 in Heerde [bron: Aktenr 45] met Hendrikje Draaijer, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Timen Wonink (oom van de bruid) en Evert Jan Draaijer (neef van de bruid). Hendrikje is geboren op 12-01-1915 in Epe, dochter van Albert Draaijer en Janna Wonink. Hendrikje is overleden op 29-12-1952 om 13:00 in Heerde, 37 jaar oud [bron: Aktenr 100]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Harm Jan Sanders.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 13-03-1964 in Heerde met Christina van den Berg, 46 jaar oud. Christina is geboren op 02-11-1917 in Schoonerwoerd. Christina is overleden op 27-05-1980 in Heerde, 62 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Berend en Hendrikje:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Volgt IX-s.
3 Albert Eikelboom, geboren op 17-06-1939 in Heerde. Volgt IX-t.
4 Janna Eikelboom, geboren op 05-02-1941 in Heerde. Janna is overleden op 08-02-1941 in Heerde, 3 dagen oud [bron: Aktenummer: 22].
5 Berendina Eikelboom, geboren op 05-02-1941 in Heerde. Berendina is overleden op 08-02-1941 om 20:00 in Heerde, 3 dagen oud [bron: Aktenr 21]. Bij de overlijdensaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Dries Barneveld (landbouwer).
6 Niet openbaar. Volgt IX-u.
7 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
8 Niet openbaar. Volgt IX-v.
9 Niet openbaar. Volgt IX-w.
VIII-t Gerrit Eikelboom is geboren op 01-08-1920 in Heerde, zoon van Arend Jan Eikelboom (zie VII-j) en Hendrikje Leurink. Gerrit is overleden op 13-02-1987 in Zwolle, 66 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Landarbeider
Gerrit trouwde, 19 jaar oud, op 06-01-1940 in Heerde [bron: Aktenr 1] met Albarta Draaijer, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Albarta was de volgende getuige aanwezig: Derk Jan Leurink (grootvader van de bruidegom) en Berend Jan Eikelboom (broer van de bruidegom). Albarta is geboren op 14-04-1918 in Epe, dochter van Albert Draaijer en Janna Wonink. Albarta is overleden op 23-05-2001 in Heerde, 83 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Gerrit en Albarta:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
3 Niet openbaar. Volgt IX-x.
4 Niet openbaar. Volgt IX-y.
VIII-u Arend Jan Eikelboom is geboren op 07-11-1925 in Heerde, zoon van Arend Jan Eikelboom (zie VII-j) en Hendrikje Leurink. Arend is overleden op 29-01-1994 in Wijhe, 68 jaar oud. Hij is gecremeerd in Zwolle (Kranenburg). Arend trouwde, 23 jaar oud, op 21-07-1949 in Heerde met Johanna Woerts, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 10-03-1927 in Veessen (Gem. Heerde), dochter van Lammert Woerts en Stofferlina Jacobs. Johanna is overleden op 18-12-2014 in Wijhe, 87 jaar oud.
Kinderen van Arend en Johanna:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
3 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar. Hij is een zoon van Teunis van Laar en Jennie Stegeman.
4 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
5 Niet openbaar. Volgt IX-z.
6 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
7 Niet openbaar.
8 Niet openbaar.
VIII-v Egbert Eikelboom is geboren op 05-01-1928 in Heerde, zoon van Arend Jan Eikelboom (zie VII-j) en Hendrikje Leurink. Egbert is overleden op 04-12-2002, 74 jaar oud. Hij is begraven op 07-12-2002 in Wapenveld (Kwartelweg). Egbert trouwde, 19 jaar oud, op 09-10-1947 in Heerde met Marrigje van Loo, 23 jaar oud. Marrigje is geboren op 03-09-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Albert van Loo en Marrigje Holsteege. Marrigje is overleden op 16-09-2019, 95 jaar oud. Zij is begraven op 20-09-2019 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Egbert en Marrigje:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Volgt IX-aa.
3 Niet openbaar. Volgt IX-ab.
4 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar. Hij is een zoon van Niet openbaar en Niet openbaar.
5 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
6 Marry Hermina Eikelboom, geboren op 04-05-1956 in Heerde. Marry is overleden op 18-11-1978 in Wierden (Ov), 22 jaar oud. Marry trouwde met Niet openbaar.
7 Niet openbaar. Volgt IX-ac.
8 Niet openbaar. Volgt IX-ad.
9 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar. Hij is een zoon van Niet openbaar en Janna Gelderman.
10 Niet openbaar.
11 Niet openbaar.
VIII-w Gerrit Eikelboom is geboren op 12-04-1912 om 21:00 in Heerde [bron: Aktenr 50], zoon van Kornelis Eikelboom (zie VII-k) en Arendje van de Meulen. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Reindert van dijk (tuinman) en Jan van de Vrugt (gemeentebode).  Gerrit is overleden op 31-07-1998 in Steenwijkerwold, 86 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op 14-02-1941 in Epe [bron: Aktenr 6] met Aaltje Berkhoff, 29 jaar oud. Aaltje is geboren op 23-11-1911 in Epe, dochter van Gerrit Berkhoff en Gerritje van Zuuk. Aaltje is overleden op 28-01-2000 in Steenwijkerwold, 88 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
VIII-x Niet openbaar, zoon van Toon Eikelboom (zie VII-aa) en Jacoba Meijer. Hij trouwde met Niet openbaar.
VIII-y Niet openbaar, zoon van Toon Eikelboom (zie VII-aa) en Jacoba Meijer. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kind van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
VIII-z Jan Eijkelboom is geboren op 14-03-1894 in Nieuwer Amstel (NH), zoon van Jan Eijkelboom (zie VII-ad) en Maartje de Jeu. Jan is overleden. Jan trouwde, 31 jaar oud, op 18-08-1925 in Amsterdam met Machtilda Eijkelboom, 25 jaar oud. Zie VII-af,1 voor persoonsgegevens van Machtilda.
VIII-aa Dirk Eijkelboom is geboren op 13-05-1895 in Sloten, zoon van Jan Eijkelboom (zie VII-ad) en Maartje de Jeu. Dirk is overleden op 06-07-1948 in Arnhem, 53 jaar oud. Dirk trouwde, 25 jaar oud, op 11-01-1921 in Zwijndrecht [bron: Aktenummer: 1] met Johanna Catharina Pieterman, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 15-03-1894 in Zwijndrecht. Johanna is overleden.
VIII-ab Kors Eijkelboom is geboren op 17-06-1899 in Dordrecht, zoon van Jan Eijkelboom (zie VII-ad) en Maartje de Jeu. Kors is overleden. Kors trouwde, 26 jaar oud, op 13-04-1926 in Ridderkerk met Maria de Kat, 25 jaar oud. Maria is geboren op 31-07-1900 in Ridderkerk. Maria is overleden.
VIII-ac Willem Eikelboom is geboren op 20-08-1877 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 267], zoon van Jan Eikelboom (zie VII-ak) en Roelina Maslink. Willem is overleden.
Beroep:
Rijksambtenaar
Willem:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 20-03-1908 in Winterswijk [bron: Aktenummer: 17] met Anna Louisa Lamberdina Hammeka, 28 jaar oud. Anna is geboren op 19-05-1879 in Hoogeveen [bron: Aktenr 153], dochter van Hendrik Hammeka en Geertje Huismaan. Anna is overleden op 03-11-1911 in Hoogeveen, 32 jaar oud [bron: Aktenummer: 210].
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 02-11-1916 in Broek op Langedijk [bron: Aktenummer: 27] met Neeltje Schagen, 31 of 32 jaar oud. Neeltje is geboren in 1884 in Broek op Langedijk. Neeltje is overleden.
Kind van Willem en Anna:
1 Jan Willem Eikelboom, geboren op 12-10-1911 in Hoogeveen. Volgt IX-ae.
VIII-ad Hendrik Eikelboom is geboren op 20-12-1878 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 414], zoon van Jan Eikelboom (zie VII-ak) en Roelina Maslink. Hendrik is overleden op 14-07-1942 in Zwartsluis, 63 jaar oud [bron: Aktenr 25].
Beroep:
Onderwijzer
Hendrik:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 07-11-1906 in Zwartsluis [bron: Aktenr: 26] met Evertje van de Werf, 30 jaar oud. Evertje is geboren op 28-05-1876 in Zwartsluis, dochter van Albert van de Werf en Marrigje Boxum. Evertje is overleden op 16-03-1915 in Zwartsluis, 38 jaar oud [bron: Aktenummer: 14].
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 07-06-1917 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 12] met Elisabeth Kinkhorst, 34 jaar oud. Elisabeth is geboren op 10-04-1883 in Zwartsluis, dochter van Koert Kinkhorst en Wubbigje Kisjes. Elisabeth is overleden op 06-05-1970, 87 jaar oud.
Beroep:
Onderwijzer
Kinderen van Hendrik en Evertje:
1 Jan Eikelboom, geboren op 01-08-1907 in Zwartsluis. Volgt IX-af.
2 Margje Eikelboom, geboren op 01-04-1909 in Zwartsluis. Margje is overleden op 10-08-1910 in Zwartsluis, 1 jaar oud [bron: Aktenr 38].
3 Albert Eikelboom, geboren op 01-04-1909 in Zwartsluis. Albert is overleden op 31-05-1910 in Zwartsluis, 1 jaar oud [bron: Aktenr 28].
4 Albert Eikelboom, geboren op 28-06-1912 in Zwartsluis. Volgt IX-ag.
5 Willem Eikelboom, geboren in 1914. Willem is overleden in 1996, 81 of 82 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Elisabeth:
6 Koert Eikelboom, geboren omstreeks 1918.
7 Niet openbaar. Zij trouwde met Gerrit Hendrik Slagter. Gerrit is geboren op 12-10-1920 in Zwartsluis. Gerrit is overleden op 20-01-2012 in Veenendaal, 91 jaar oud.
8 Hendrik Eikelboom, geboren op 24-02-1923 in Zwartsluis. Volgt IX-ah.
9 Roelof Eikelboom, geboren in 1924 in Zwartsluis. Roelof is overleden op 07-11-1942 in Zwolle, 17 of 18 jaar oud [bron: Aktenr 36]. Hij is begraven in Zwartsluis. Roelof bleef ongehuwd.
VIII-ae Roelof Eikelboom is geboren op 26-04-1881 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 118], zoon van Jan Eikelboom (zie VII-ak) en Roelina Maslink. Roelof is overleden.
Beroep:
Onderwijzer
Roelof trouwde, 30 jaar oud, op 21-09-1911 in Groningen [bron: Aktenummer: 431] met Berendina Venema, 21 of 22 jaar oud. Berendina is geboren in 1889 in Groningen. Berendina is overleden op 12-09-1949 in Groningen, 59 of 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 1415].
VIII-af Reinder Eikelboom is geboren op 19-06-1889 in Hoogeveen (buurtschap Slood) [bron: Aktenummer: 172], zoon van Jan Eikelboom (zie VII-ak) en Roelina Maslink. Reinder is overleden op 13-08-1947 in Hoogeveen, 58 jaar oud [bron: Aktenummer: 174]. Hij is begraven in Hoogeveen. Reinder trouwde, 29 jaar oud, op 08-11-1918 in Hoogeveen [bron: Aktenummer: 96] met Femmigje Reinders, 25 jaar oud. Femmigje is geboren op 07-04-1893 in Hoogeveen, dochter van Harm Reinders en Jentje Bakker. Femmigje is overleden op 05-08-1974 in Hoogeveen, 81 jaar oud. Zij is begraven in Hoogeveen.
Kinderen van Reinder en Femmigje:
1 Jan Eikelboom, geboren op 15-08-1919 in Hoogeveen. Volgt IX-ai.
2 Jentina Rolina Eikelboom, geboren op 30-05-1922 in Hoogeveen. Jentina trouwde, 23 jaar oud, op 14-11-1945 in Hoogeveen met Jan Berends Swijtink, 26 jaar oud. Jan is geboren op 19-06-1919 in Bredevoort (Gld).
3 Rolina Jentina Eikelboom, geboren op 10-03-1925 in Hoogeveen. Rolina is overleden. Rolina trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1948 met Evert Kok, 29 jaar oud. Evert is geboren op 08-03-1919 in Heerde, zoon van Evert Jan Kok en Elbertje van de Zanden. Evert is overleden op 18-10-1984 in Toronto Ontario Canada, 65 jaar oud.
Notitie bij Evert: Evert Jan wordt in Canada KOKE genoemd, ze zijn in 1953 geimmigreerd naar Canada
4 Gerda Eikelboom, geboren op 07-12-1926. Gerda is overleden op 13-01-1999, 72 jaar oud. Gerda trouwde, 34 jaar oud, op 07-11-1961 met Hendrikus Fernhout, 46 jaar oud. Hendrikus is geboren op 13-11-1914 in Hoogeveen. Hendrikus is overleden op 03-02-2006 in Doetinchem, 91 jaar oud.
Notitie bij Hendrikus: Weduwnaar van Catharina Voet
5 Niet openbaar. Volgt IX-aj.
VIII-ag Jacobus Eikelboom is geboren op 02-03-1893 in Hoogeveen (buurtschap Schut) [bron: Aktenummer: 50], zoon van Roelof Eikelboom (zie VII-al) en Annigje Martinus. Jacobus is overleden op 17-04-1975 in Groningen, 82 jaar oud. Hij is begraven in Groningen (Selwerd). Jacobus:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 26-05-1922 in Sneek met Antje Hofstra, 23 jaar oud. Antje is geboren op 20-07-1898 in Franeker [bron: Aktenr 118], dochter van Roelof Hofstra en Eeke Baumfalk. Antje is overleden op 28-11-1955 in Groningen, 57 jaar oud. Zij is begraven in Groningen (Selwerd).
Beroep:
Onderwijzer
(2) trouwde, 64 jaar oud, op 25-02-1958 in Groningen met Tine Margaretha de Jong, 48 jaar oud. Tine is geboren op 11-05-1909 in Heeg (Frl). Tine is overleden.
Kinderen van Jacobus en Antje:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Jan Sikkens. Jan is geboren op 17-04-1918 in Groningen. Jan is overleden op 08-09-2005 in Groningen, 87 jaar oud.
2 Roelof Eikelboom, geboren op 29-08-1924 in Groningen. Volgt IX-ak.
3 Willem Martinus Eikelboom, geboren op 26-01-1926. Volgt IX-al.
4 Niet openbaar. Volgt IX-am.
5 Niet openbaar. Volgt IX-an.
6 Niet openbaar. Volgt IX-ao.
7 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
8 Niet openbaar. Volgt IX-ap.
9 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
10 Lammert Eikelboom, geboren op 25-02-1944. Lammert is overleden op 25-02-1944, geen dag oud.
11 NN Eikelboom, levenloos geboren kind, geboren op 26-02-1944 in Groningen [bron: Aktenummer: 354].
VIII-ah Willem Eikelboom is geboren op 18-09-1888 in Culemborg [bron: Aktenr 195], zoon van Reinder Eikelboom (zie VII-am) en Bartha Santing. Willem is overleden op 29-10-1966, 78 jaar oud. Hij is begraven in Groningen (Selwerd). Willem trouwde, 31 jaar oud, op 23-10-1919 in Emmen [bron: Aktenummer: 338] met Margje Kuik, 27 jaar oud. Margje is geboren op 27-09-1892 in Emmen [bron: Aktenr 463], dochter van Gerrit Kuik en Marchien Hulst. Margje is overleden op 26-07-1971, 78 jaar oud. Zij is begraven in Groningen (Selwerd).
VIII-ai Barend Eikelboom is geboren op 07-04-1891 in Alkmaar, zoon van Reinder Eikelboom (zie VII-am) en Bartha Santing. Barend is overleden op 03-06-1975 in Groningen, 84 jaar oud. Hij is begraven in Groningen (Selwerd).
Beroep:
Spoorwegambtenaar
Barend trouwde, 27 jaar oud, op 15-06-1918 in Hoogeveen [bron: Aktenummer: 63] met Grietje Mooij, 25 jaar oud. Grietje is geboren op 02-05-1893 in Hoogeveen, dochter van Jan Mooij en Beertje Mulder. Grietje is overleden op 23-02-1958 in Groningen, 64 jaar oud. Zij is begraven in Groningen (Selwerd).
VIII-aj Lois Eikelboom is geboren op 08-11-1897 in Vreeland, zoon van Reinder Eikelboom (zie VII-aq) en Alberdina Albarta van Latestein. Lois is overleden op 07-01-1976 in ’s Gravenhage, 78 jaar oud.
Beroep:
Kapitein bij de K.N.S.M.
Lois trouwde, 31 jaar oud, op 28-05-1929 in Hamburg (Dld) met Frieda Scholz, 26 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden na 1945. Frieda is geboren op 01-03-1903 in Hamburg (Dld). Frieda is overleden.
Kind van Lois en Frieda:
1 Ulrich Eikelboom, geboren op 16-10-1930 in Amsterdam. Volgt IX-aq.
VIII-ak Jacobus (Ko) Eikelboom is geboren op 29-06-1891 in Utrecht [bron: Aktenummer: 1580], zoon van Wolter Eikelboom (zie VII-ar) en Christina Gerdina Johanna van Boxtel. Ko is overleden in 1965 in Rotterdam ??, 73 of 74 jaar oud.
Beroep:
Spoorwegmachinist
Ko trouwde, 39 jaar oud, op 27-08-1930 in Rotterdam [bron: Aktenr 1930.3552] met Cornelia Janna Tuijn, 38 of 39 jaar oud. Cornelia is geboren in 1891 in Rotterdam, dochter van Johannes Tuijn en Bouwina Petronella Heins. Cornelia is overleden.
Kinderen van Ko en Cornelia:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
VIII-al Petrus Eikelboom is geboren op 12-02-1893 in Vreeswijk [bron: Aktenummer: 414], zoon van Wolter Eikelboom (zie VII-ar) en Christina Gerdina Johanna van Boxtel. Petrus is overleden op 02-06-1940 in Keulen-Marienburg (Dld), 47 jaar oud [bron: Aktenummer: 20]. Hij is begraven in Vreeswijk. Petrus trouwde, 29 jaar oud, op 07-06-1922 in Vreeswijk [bron: Aktenummer: 16] met Cornelia Ligtenberg, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op 18-01-1898 in Meerkerk, dochter van Pieter Ligtenberg en Heiltje Bouthoorn. Cornelia is overleden op 04-10-1979, 81 jaar oud. Zij is begraven in Vreeswijk.
Kinderen van Petrus en Cornelia:
1 Chrisina Johanna Gerdina (Stien) Eikelboom. Stien is overleden. Stien trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Zij begon een relatie met Niet openbaar.
3 Niet openbaar. Volgt IX-ar.
VIII-am Arie Eikelboom is geboren op 27-10-1909 in Vreeswijk, zoon van Wolter Eikelboom (zie VII-ar) en Christina Gerdina Johanna van Boxtel. Arie is overleden op 12-03-1973 in Zeist, 63 jaar oud. Hij is begraven in Zeist (Nieuwe Begraafplaats).
Notitie bij Arie: Heeft o.a. het Sportcentrum in Zeist gebouwd. Bijnaam te Vreeswijk was “Muggie”
Beroep:
Aannemer
Arie trouwde met Klasina Annigje Smit. Klasina is geboren op 20-12-1915 in Vreeswijk. Klasina is overleden op 08-02-2001 in Zeist, 85 jaar oud. Zij is begraven in Zeist (Nieuwe Begraafplaats).
Kinderen van Arie en Klasina:
1 Niet openbaar. Volgt IX-as.
2 Christina Gerdina Johanna Eikelboom, geboren op 04-10-1941 in Zeist. Christina is overleden op 17-05-2018 in Zeist, 76 jaar oud.
3 Niet openbaar. Volgt IX-at.
4 Nico Eikelboom, geboren op 23-03-1956. Nico is overleden op 17-10-1995 in Zeist, 39 jaar oud. Hij is begraven in Zeist (Nieuwe Begraafplaats).
IX-a Niet openbaar, zoon van August Bernhard Eikelboom (zie VIII-e) en Luise Kattenstroth. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
IX-b Niet openbaar, zoon van Gustaf Eikelboom (zie VIII-f) en Emma Peter Thomzik. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kind van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
IX-c Niet openbaar, zoon van Gustaf Eikelboom (zie VIII-f) en Emma Peter Thomzik. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
IX-d Hendrik (Henk) Eikelboom is geboren op 23-02-1938 in Heerde, zoon van Berend Eikelboom (zie VIII-g) en Gerritje Breken. Henk is overleden op 12-06-2002 in Spanje, 64 jaar oud.
Beroep:
Taxichaffeur
Henk trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Henk en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Volgt X-a.
IX-e Niet openbaar, zoon van Teunis Eikelboom (zie VIII-j) en Niesje Pruim. Hij trouwde met Geertine Adriana Zielman. Geertine is geboren op 17-06-1953 in Deventer. Geertine is overleden op 01-12-2019 in Zwolle, 66 jaar oud. Zij is begraven op 07-12-2019 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kind van Niet openbaar en Geertine:
1 Niet openbaar.
IX-f Niet openbaar, zoon van Teunis Eikelboom (zie VIII-j) en Niesje Pruim. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
IX-g Niet openbaar, zoon van Jacobus Eikelboom (zie VIII-k) en Hendrikje Pruim. Hij trouwde met Niet openbaar. Zij is een dochter van Niet openbaar en Hendrika van der Stege.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Volgt X-b.
IX-h Niet openbaar, zoon van Jacobus Eikelboom (zie VIII-k) en Hendrikje Pruim. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar. Volgt X-c.
2 Niet openbaar. Volgt X-d.
IX-i Niet openbaar, zoon van Jacobus Eikelboom (zie VIII-k) en Hendrikje Pruim. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
4 Niet openbaar.
IX-j Niet openbaar, zoon van Wolter Eikelboom (zie VIII-l) en Hendrika Wilhelmina Suydam. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Volgt X-e.
IX-k Niet openbaar, zoon van Berend Eikelboom (zie VIII-m) en Geertje Rietberg. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
IX-l Niet openbaar, zoon van Berend Eikelboom (zie VIII-n) en Aaltje Hekman. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
IX-m Niet openbaar, zoon van Berend Eikelboom (zie VIII-n) en Aaltje Hekman. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
IX-n Gerrit Eikelboom is geboren op 09-08-1950 in Wijhe, zoon van Jan Eikelboom (zie VIII-o) en Willemina (Mien) Smit. Gerrit is overleden op 21-08-1987 in Epe, 37 jaar oud. Gerrit trouwde met Niet openbaar. Zij trouwde later met Niet openbaar, zie IX-p.
Kind van Gerrit en Niet openbaar:
1 (Adoptie) Niet openbaar.
IX-o Niet openbaar, zoon van Jan Eikelboom (zie VIII-o) en Willemina (Mien) Smit. Hij trouwde met Dien Gerrits. Dien is geboren op 28-04-1961 in Zwolle. Dien is overleden op 24-03-1995 in Zwolle, 33 jaar oud.
Kinderen van Niet openbaar en Dien:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
IX-p Niet openbaar, adoptiezoon van Jan Eikelboom (zie VIII-o). Hij trouwde met Niet openbaar. Zij is weduwe van Gerrit Eikelboom (1950-1987), zie IX-n.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
IX-q Niet openbaar, adoptiezoon van Niet openbaar (zie VIII-p). Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
IX-r Teunis (Teun) Eikelboom is geboren op 04-07-1940 in ’s Gravenhage, zoon van Berend (Ben) Eikelboom (zie VIII-r) en Theodora Marina (Doortje) Kagchel. Teun is overleden.
Notitie bij Teun: Artiestennaam Tony Eijk
Beroep:
Musicus
Teun trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Teun en Niet openbaar:
1 Patrick Eikelboom, geboren op 06-06-1966 in Amsterdam. Volgt X-f.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
IX-s Niet openbaar, zoon van Berend Jan Eikelboom (zie VIII-s) en Hendrikje Draaijer. Hij trouwde met Hendrikje (Hennie) Koele. Hennie is geboren op 14-12-1945 in ’t Loo (Gem. Oldebroek). Hennie is overleden op 17-03-2011 in Wezep (Gem. Oldebroek), 65 jaar oud. Zij is begraven op 23-03-2011 in Wezep (Gem. Oldebroek).
Kinderen van Niet openbaar en Hennie:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
IX-t Albert Eikelboom is geboren op 17-06-1939 in Heerde, zoon van Berend Jan Eikelboom (zie VIII-s) en Hendrikje Draaijer. Albert is overleden op 30-11-1972 in Heerde, 33 jaar oud. Albert trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Albert en Niet openbaar:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
IX-u Niet openbaar, zoon van Berend Jan Eikelboom (zie VIII-s) en Hendrikje Draaijer. Hij trouwde met Niet openbaar. Zij is een dochter van Johan de Graaf en Klasina Rorije.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met [waarschijnlijk] Niet openbaar. Hij is een zoon van Niet openbaar en Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
IX-v Niet openbaar, zoon van Berend Jan Eikelboom (zie VIII-s) en Hendrikje Draaijer. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
IX-w Niet openbaar, zoon van Berend Jan Eikelboom (zie VIII-s) en Hendrikje Draaijer. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
IX-x Niet openbaar, zoon van Gerrit Eikelboom (zie VIII-t) en Albarta Draaijer. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
IX-y Niet openbaar, zoon van Gerrit Eikelboom (zie VIII-t) en Albarta Draaijer. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
IX-z Niet openbaar, zoon van Arend Jan Eikelboom (zie VIII-u) en Johanna Woerts. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
IX-aa Niet openbaar, zoon van Egbert Eikelboom (zie VIII-v) en Niet openbaar. Hij trouwde met Niet openbaar. Zij is een dochter van Jacob (Jaap) Bijsterbosch en Marrigjen Wittingen.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
IX-ab Niet openbaar, zoon van Egbert Eikelboom (zie VIII-v) en Niet openbaar. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
IX-ac Niet openbaar, zoon van Egbert Eikelboom (zie VIII-v) en Niet openbaar. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
IX-ad Niet openbaar, zoon van Egbert Eikelboom (zie VIII-v) en Niet openbaar. Hij trouwde met Niet openbaar. Zij is een dochter van Johannes Kommer en Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
IX-ae Jan Willem Eikelboom is geboren op 12-10-1911 in Hoogeveen [bron: Aktenr 276], zoon van Willem Eikelboom (zie VIII-ac) en Anna Louisa Lamberdina Hammeka. Jan is overleden.
Beroep:
Hulp commies
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 28-04-1941 in Maastricht [bron: Aktenr 179] met Josephina Hassink, 25 jaar oud. Josephina is geboren op 16-11-1915 in Maastricht [bron: Aktenr 973], dochter van Hubertus Hassink en Maria Mathilda Engelbert. Josephina is overleden.
Kinderen van Jan en Josephina:
1 Maria Josephine Eikelboom. Maria is overleden.
2 Alice Clementine Eikelboom. Alice is overleden.
IX-af Jan Eikelboom is geboren op 01-08-1907 in Zwartsluis, zoon van Hendrik Eikelboom (zie VIII-ad) en Evertje van de Werf. Jan is overleden in 1994, 86 of 87 jaar oud.
Beroep:
Onderwijzer
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 17-08-1933 met Geertje Schaaf, 23 of 24 jaar oud. Geertje is geboren in 1909 in Nieuwe Bildtzijl (Frl). Geertje is overleden in 1996, 86 of 87 jaar oud.
Kinderen van Jan en Geertje:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
4 Niet openbaar.
5 Niet openbaar.
IX-ag Albert Eikelboom is geboren op 28-06-1912 in Zwartsluis, zoon van Hendrik Eikelboom (zie VIII-ad) en Evertje van de Werf. Albert is overleden op 17-08-2001 in Gouda, 89 jaar oud. Hij is begraven in Reeuwijk.
Beroep:
Onderwijzer
Albert trouwde, 31 jaar oud, op 10-08-1943 in Zwartsluis met Berendina Steenbergen, 28 jaar oud. Berendina is geboren op 03-11-1914 in Zevenbergen [bron: Aktenr 217], dochter van Harm Steenbergen en Elisabeth Heitje Romein. Berendina is overleden op 23-07-1990 in Gouda, 75 jaar oud. Zij is begraven in Reeuwijk.
Kinderen van Albert en Berendina:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
3 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
4 Niet openbaar.
5 Niet openbaar. Volgt X-g.
6 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
7 Niet openbaar. Volgt X-h.
8 Niet openbaar. Zij trouwde met Niet openbaar.
IX-ah Hendrik Eikelboom is geboren op 24-02-1923 in Zwartsluis, zoon van Hendrik Eikelboom (zie VIII-ad) en Elisabeth Kinkhorst. Hendrik is overleden op 09-09-2001 in Hilversum, 78 jaar oud. Hendrik trouwde met Hilda Post. Hilda is geboren op 01-02-1932. Hilda is overleden op 23-11-2009, 77 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Hilda:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
4 Niet openbaar.
5 Niet openbaar. Volgt X-i.
IX-ai Jan Eikelboom is geboren op 15-08-1919 in Hoogeveen, zoon van Reinder Eikelboom (zie VIII-af) en Femmigje Reinders. Jan is overleden op 08-09-2009 in Gorinchem, 90 jaar oud. Hij is begraven in Pesse. Jan trouwde, 26 jaar oud, op 02-04-1946 in Hoogeveen met Hendrikje (Hennie) Weitkamp, 24 jaar oud. Hennie is geboren op 15-05-1921 in Hardenberg. Hennie is overleden.
Kinderen van Jan en Hennie:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
4 Herman Willem Eikelboom, geboren op 11-07-1954 in Hoogeveen. Volgt X-j.
5 Niet openbaar.
6 Niet openbaar.
IX-aj Niet openbaar, zoon van Reinder Eikelboom (zie VIII-af) en Femmigje Reinders. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
4 Niet openbaar.
5 Niet openbaar.
IX-ak Roelof Eikelboom is geboren op 29-08-1924 in Groningen, zoon van Jacobus Eikelboom (zie VIII-ag) en Antje Hofstra. Roelof is overleden op 16-11-2005 in Bentleu (Aus), 81 jaar oud.
Notitie bij Roelof: Geimmigreerd in 1950 naar Australie
Roelof trouwde met Niet openbaar.
IX-al Willem Martinus Eikelboom is geboren op 26-01-1926, zoon van Jacobus Eikelboom (zie VIII-ag) en Antje Hofstra. Willem is overleden op 28-01-1984, 58 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Willem trouwde met Nelia Johanna (Nel) Brink. Nel is geboren op 11-03-1927. Nel is overleden op 17-04-2001, 74 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk).
IX-am Niet openbaar, zoon van Jacobus Eikelboom (zie VIII-ag) en Antje Hofstra. Hij trouwde met Niet openbaar.
IX-an Niet openbaar, zoon van Jacobus Eikelboom (zie VIII-ag) en Antje Hofstra. Hij trouwde met Niet openbaar.
IX-ao Niet openbaar, zoon van Jacobus Eikelboom (zie VIII-ag) en Antje Hofstra. Hij trouwde met Niet openbaar.
IX-ap Niet openbaar, zoon van Jacobus Eikelboom (zie VIII-ag) en Antje Hofstra. Hij trouwde met Niet openbaar.
IX-aq Ulrich Eikelboom is geboren op 16-10-1930 in Amsterdam, zoon van Lois Eikelboom (zie VIII-aj) en Frieda Scholz. Ulrich is overleden.
Notitie bij Ulrich: Woonde lange tijd in Zwitserland. Kreeg daar kinderen en verhuisde ca. 1993 naar Vlissingen
Beroep:
Econoom
Ulrich trouwde, 30 jaar oud, op 06-05-1961 in Wadenwiel (Zwitserland) met Doris Haas. Doris is overleden.
Kinderen van Ulrich en Doris:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
IX-ar Niet openbaar, zoon van Petrus Eikelboom (zie VIII-al) en Cornelia Ligtenberg. Hij begon een relatie met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar. Volgt X-k.
2 Niet openbaar. Zij:
(1) trouwde met Niet openbaar.
(2) trouwde met Niet openbaar.
IX-as Niet openbaar, zoon van Arie Eikelboom (zie VIII-am) en Klasina Annigje Smit. Hij begon een relatie met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Wolter Eikelboom, geboren op 28-02-1972 in Austerlitz. Wolter is overleden op 14-01-1977 in Austerlitz, 4 jaar oud.
IX-at Niet openbaar, zoon van Arie Eikelboom (zie VIII-am) en Klasina Annigje Smit. Hij begon een relatie met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
X-a Niet openbaar, zoon van Hendrik (Henk) Eikelboom (zie IX-d) en Niet openbaar. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
X-b Niet openbaar, zoon van Niet openbaar (zie IX-g) en Niet openbaar. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
X-c Niet openbaar, zoon van Niet openbaar (zie IX-h) en Niet openbaar. Hij trouwde met Niet openbaar.
X-d Niet openbaar, zoon van Niet openbaar (zie IX-h) en Niet openbaar. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
X-e Niet openbaar, zoon van Niet openbaar (zie IX-j) en Niet openbaar. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kind van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
X-f Patrick Eikelboom is geboren op 06-06-1966 in Amsterdam, zoon van Teunis (Teun) Eikelboom (zie IX-r) en Niet openbaar. Patrick is overleden op 11-01-2019, 52 jaar oud.
Kind van Patrick uit onbekende relatie:
1 Niet openbaar.
X-g Niet openbaar, zoon van Albert Eikelboom (zie IX-ag) en Berendina Steenbergen. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar. Volgt XI-a.
2 Niet openbaar. Volgt XI-b.
3 Niet openbaar.
X-h Niet openbaar, zoon van Albert Eikelboom (zie IX-ag) en Berendina Steenbergen. Hij trouwde met Niet openbaar.
X-i Niet openbaar, zoon van Hendrik Eikelboom (zie IX-ah) en Hilda Post. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kinderen van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
3 Niet openbaar.
X-j Herman Willem Eikelboom is geboren op 11-07-1954 in Hoogeveen, zoon van Jan Eikelboom (zie IX-ai) en Hendrikje (Hennie) Weitkamp. Herman is overleden op 03-12-2000 in Eindhoven, 46 jaar oud. Hij is begraven in Oosterhout. Herman trouwde met Niet openbaar.
Kind van Herman en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
X-k Niet openbaar, zoon van Niet openbaar (zie IX-ar) en Niet openbaar. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kind van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
XI-a Niet openbaar, zoon van Niet openbaar (zie X-g) en Niet openbaar. Hij trouwde met Niet openbaar.
XI-b Niet openbaar, zoon van Niet openbaar (zie X-g) en Niet openbaar. Hij trouwde met Niet openbaar.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 8.1 op 05-12-2020 11:39:57 door P. Heres