Auteur Piet Heres Website: www.pietheres.nl  (voor email zie website)

Genealogie Gelderman (Arentsen)

I Arent Gerrits (van de Leusgraaf). Arent is overleden. Arent trouwde met Jennigje Gelderman (Jans). Jennigje is overleden.
Kind van Arent en Jennigje:
1 Jan Gelderman (Arentsen), geboren omstreeks 1625. Volgt II.
II Jan Gelderman (Arentsen) is geboren omstreeks 1625, zoon van Arent Gerrits (van de Leusgraaf) (zie I) en Jennigje Gelderman (Jans). Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Was in 1676 kerkmeester in Veessen.

1646: Jan Gelderman, als man en voogd van Jenneke Jans, tegen Johanna Witte, weduwe van Wolter
van Echten tot Relaer, wegens een vordering in geld [Stadsbestuur Zwolle, inv.nr.700; Stukken, die
gediend hebben in twistgedingen voor verschillende rechtbanken, waarin dr. Georg van Ittersum als
advocaat heeft gefungeerd, schoutengericht Raalte, nr.3992].
1676: Arnt Gerrits contra Jan Gelderman, voor 800 gld cum interesse door Arnt Gerritss en Gerrit
Jans als mombaren van de onmondige kinderen van Jan Gelderman, in ehestant verwekt bij Janneken
Jans, vermogens obligatie van 28-2-1656 [ORA Veluwe en Veluwezoom; Signaturen van de
gerechtszittingen van Veluwe, nr.185 fol.366 (Heerde)].
Jan:
(1) trouwde met Janneken Jans. Janneken is een dochter van Jan Jansen in de Vos en Mechteld Jans. Janneken is overleden.
(2) trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op 01-01-1671 in Vorchten (Gem. Heerde) met Luijtjen van Werven, ongeveer 27 jaar oud. Luijtjen is geboren omstreeks 1644, dochter van Henric van Werven en Willemtien Gerrits. Luijtjen is overleden.
Notitie bij Luijtjen: Geboren op erve De Schellenberg Vorchten
Kinderen van Jan en Janneken:
1 Megtelt Gelderman (Jans), geboren omstreeks 1647. Megtelt is overleden.
Notitie bij Megtelt: In het lidmatenregister van Veessen van 23 december 1698 staan, Gerrit Hengevelt en Maghtelt Geldermans vlak onder elkaar ingeschreven. Omdat echtelieden in die tijd meestal samen ingeschreven werden denk ik dat we wel mogen aannemen dat ze samen getrouwd waren.
Megtelt trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1665 met Gerrit Hengeveld (Thijssens), ongeveer 25 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1640, zoon van Thijs Hengeveld (Jansen) en Heyle Lucas/Lyckens. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p. 435 - 436 waarin in een akte van 12 juni 1719 vermeld wordt dat een stuk land grenst aan dat van de erfgenamen van Gerrit Thijssen Hengevelt ; het betreft de buurtschap Assendorp onder Heerde. * lit: Herengoederen op de Veluwe, deel 3 p. 430- 431 * waarin o.a. vermeld wordt dat op 23 juni 1693 Gerrit Thijssen Hengevelt investiture en oprukking krijgt als erfgenaam van zijn bestevader Luyken Askens
2 Berentje Gelderman (Jansen), geboren in 1650 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 06-11-1650 in Veessen (Gem. Heerde). Berentje is overleden vóór 1731, ten hoogste 81 jaar oud. Berentje trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1681 in Heerde met Jan Eijkelboom (Theunissen), 26 of 27 jaar oud, nadat zij op 17-02-1681 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Jan is geboren in 1654 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 29-01-1654 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden omstreeks 1737, ongeveer 83 jaar oud. Jan trouwde later omstreeks 1691 met Geertien.
Notitie bij Jan: De familienaam Eikelboom is afgeleid van een oude boerderijnaam.
Al in 1520 wordt in Veessen de boerderij met name genoemd.
1691: De Eikelboom, gelegen aan de IJsseldijk tussen Veessen en Epe, behoorde met 40 morgen land tot de grootste boerderijen van Veessen [D. Otten, Boerderijnamen in Heerde]
Ook in later archiefmateriaal wordt ,,de Eikelboom" veelvuldig genoemd.
Uit een protocol van 30-8-1715 valt op te maken dat de boerderij dichtbij de grens van Epe-Heerde lag. Jan Toenissen was toen pachter van de boerderij Den Eijckelboom in Veessen


27-2-1681: Jan Teunissen, j.m. en Berentje Jansz Gelderman, j.d. won. Alhier [Trouwboek Heerde].
8-5-1691: Het ’erff ende goet, de Eijkelboom genaemt, soo als het selve, te weten de landerijen door Burgemeester Raesvelt stuckenwijse daier bij ’t voorsz. erff sijn aengecoft, op verscheiden tijden ald die van olts daer bij gehoort hebben: […] mede een camp door wijlen de heer Krijth aengekoft, toebehorende de heer Gerhardt Krijdth tot Vosbergen ende heer Arnoldt Krijdth en sijn huijsfrou ende mevrou Arnolda Krijdth douagrijra van wijlen de de heer Henrick van Wijnbergen: sijnde ’t selve erff groot 40 mergen landts met al ’t getimmer daer op staende […] beswaert met een somme van vijer duijsent segge 4000 gl. ad ses persent, ten behoeve van Berent Adrijaen ter Borcht, scholtis tot Bueren ende Corelia van Zuchtelen E.L
30-8-1715: ’Het erve en goet van Eijkelboom genaamd, soo als ’tselve in den ampte van Heerde, kerspels Veesen en Oene met sijn recht en geregtigheit is gelegen, bestaende in huijs, hoff, boogardts,
95 schuere en barg, staende nae het huijs aen met saeij-, hooij-, den weijlanden in een camp, het Deventer dampjen, alsmede een camp de Koeweijde, gelegen aen de Woltse Wteringe met de vijf vierdedeel mergen daar aen schietende, voorts een camp de weijde camp, alsmede een camp een Blanckencamp en dan nog eene camp den Saeris genaemt, uitgesondert het 8e part soo de dogter van Dijckhuisen is toecomende, en dan nog een streepje weijlant aen de dijck mede in Oene gelegen, soo en in dier voegen als de gem. percelen bij Jan Teunissen meijerswijse gebruikt worden, toecomende de welgeb. vrouwe Gerda Arnolda Krijt douairiere Wijnbergen tot Vosbergen. beneffens de Hr. Robbert van Keppel en deselfs Eheliefste Vrouwe Judith Crijt, voorst de Heer Just Gijsb: en Anna Sophia Krijt. Anno 1714 den 27 Sept. gecredeert en getransporteert aen ende ten behove van tijn duisent vijfhondert gl. alles brederen inholt der originele opdragt bij transportanten beneffens geerfdens’.
10-2-1733: Jan Toenissen Ejckelboem maakt een nieuw testament. Aan zijn zoon Gerrit Jans Eckelboom, bij wijlen zijn eerste huisvrouw Bertjen Geldermans verwekt, een som van 150 gulden in geld, 150 gld met een interest tegens vier van ’t honderd die van nu af zal beginnen te lopen. Voorts legateert hij uit zijn na te laten goederen aan het onmondige kind van wijlen zijn zoon Baerent Jans Eckelboem en Bigien Henderikx Schoenhoven, met name Gerrit Barens Eckelboom, een som van 150 gulden, ’waar bij gemelde Gerrit Berthsoon nae doede van den coemparant geproffitert en genoeten te woorden en sullx het voorschreven kindt is voorschreven 150 gulden […] is onderhoelden, sullen de dese 150 gulden nae doode van den coemparant uyt de naegelaeten gerede en ongerede goederen van de coemparante aen des selfs soon Gerrit Jans, woende tot Welssum is gestelt en voeldaen woorden en de penningen te inploieren ten einde als vooren, edoch met dese bedinge nochtaens dat bij aldien het voorschreven onmundige kindt Gerritjen Baerens voornoemd is, voorschreven 150 gulden niet mogte kunnen opgebraght woorden, dat dan de voordere broeders en susters van gemelte Gerrit Jans van Welsen het voorschreven kind mede sullen helpen onderhoelden en soe het gemelde kind moegte koemen t ’overlieden eerdat de voorschreven 150 gulden heb moegte vertert hebben de overigen penningen daervan gemelde Gerrit Jansen van Welssum en sijn susters en broeders oock sullen genietten oock legaeten en geeft hij coemparant an de onm[un]gighe dochter van gemelte Berent Jans en Bygien Henderikx Gertjen Berens Eckelboem gemelde thien ducatoens warmede ider haer nae doode van den comparant uyt sijne naegelaeten gerede en ongerede goederen geproffitert en genoeten te worden’. Betekend en bezegeld 2-3-1731 [ORA Veluwe, Scholtambt Heerde, protocolnr 896
Beroep:
Meijer (=pachter)
3 Grietien Gelderman (Jans), geboren in 1652 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 16-05-1652 in Veessen (Gem. Heerde). Grietien is overleden.
4 Gerrit Gelderman (Jans), geboren in 1654 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 09-04-1654 in Veessen (Gem. Heerde). Gerrit is overleden op 24-12-1657, 2 of 3 jaar oud.
5 Jan Gelderman (Jans), geboren in 1655 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt III-a.
6 Gerrit Gelderman, geboren in 1657 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt III-b.
7 Arent Gelderman (Jans), geboren in 1659 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt III-c.
8 Berent Gelderman (Jans), geboren in 1663 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 10-02-1663 in Veessen (Gem. Heerde). Berent is overleden.
Kinderen van Jan en Luijtjen:
9 Willemtje Gelderman, geboren in 1672 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 28-04-1672 in Vorchten (Gem. Heerde). Willemtje is overleden.
10 Hendrijkjen Gelderman, geboren in 1674 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 05-07-1674 in Veessen (Gem. Heerde). Hendrijkjen is overleden.
III-a Jan Gelderman (Jans) is geboren in 1655 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Gelderman (Arentsen) (zie II) en Janneken Jans. Hij is gedoopt op 17-11-1655 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden. Jan trouwde met NN. Zij is overleden.
Kind van Jan en NN:
1 Jan Gelderman (Jansen), geboren in 1687 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt IV-a.
III-b Gerrit Gelderman is geboren in 1657 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Gelderman (Arentsen) (zie II) en Janneken Jans. Hij is gedoopt op 24-12-1657 in Veessen (Gem. Heerde). Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 11-04-1697 in Veessen (Gem. Heerde) met Stijntien Jacobs, ongeveer 22 jaar oud, nadat zij op 13-12-1696 in Veessen (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Stijntien is geboren omstreeks 1675 in Veessen (Gem. Heerde). Stijntien is overleden.
Kinderen van Gerrit en Stijntien:
1 Jacob Gelderman, geboren in 1700 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt IV-b.
2 Luttien Gelderman, geboren in 1704 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 27-01-1704 in Veessen (Gem. Heerde). Luttien is overleden. Luttien trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 23-04-1729 in Veessen (Gem. Heerde) met Knelis Ebbeling (Jacobs), nadat zij op 23-04-1729 in Veessen (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Knelis is overleden.
3 Jan Gelderman, geboren omstreeks 1705 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt IV-c.
4 Hendrijck Gelderman, geboren in 1706 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 26-09-1706 in Veessen (Gem. Heerde). Hendrijck is overleden.
III-c Arent Gelderman (Jans) is geboren in 1659 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Gelderman (Arentsen) (zie II) en Janneken Jans. Hij is gedoopt op 13-05-1659 in Veessen (Gem. Heerde). Arent is overleden. Arent trouwde, 42 of 43 jaar oud, op 07-05-1702 in Veessen (Gem. Heerde) met Claessien Ankersmit (Isaaks), nadat zij op 01-04-1702 in Veessen (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Claessien is overleden.
Notitie bij Claessien: Wed. van Jan Reijnders, Apeldoorn
IV-a Jan Gelderman (Jansen) is geboren in 1687 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Gelderman (Jans) (zie III-a) en NN. Hij is gedoopt op 20-11-1687 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden. Jan:
(1) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 18-09-1718 in Veessen (Gem. Heerde) met Aeltien Lamberts, 25 of 26 jaar oud, nadat zij op 18-08-1718 in Veessen (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Aeltien is geboren in 1692 in Veessen (Gem. Heerde), dochter van Lambert Herms. Zij is gedoopt op 08-01-1692 in Veessen (Gem. Heerde). Aeltien is overleden vóór 1732, ten hoogste 40 jaar oud.
(2) trouwde, 44 of 45 jaar oud, op 27-12-1732 in Veessen (Gem. Heerde) met Jacobie van de Dulling (Albers), nadat zij op 27-12-1732 in Veessen (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Jacobie is geboren in Epe. Jacobie is overleden.
Kinderen van Jan en Aeltien:
1 Jan Gelderman, geboren in 1719 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 26-02-1719 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden vóór 1726, ten hoogste 7 jaar oud.
2 Bettien Gelderman, geboren in 1723 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 20-06-1723 in Veessen (Gem. Heerde). Bettien is overleden.
3 Jan Gelderman, geboren in 1726 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 20-10-1726 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden.
Kinderen van Jan en Jacobie:
4 Aeltien Gelderman, geboren in 1733 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 26-12-1733. Aeltien is overleden vóór 1735, ten hoogste 2 jaar oud.
5 Aeltien Gelderman, geboren in 1735 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 03-04-1735 in Veessen (Gem. Heerde). Aeltien is overleden.
IV-b Jacob Gelderman is geboren in 1700 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Gelderman (zie III-b) en Stijntien Jacobs. Hij is gedoopt op 12-11-1700 in Vorchten (Gem. Heerde). Jacob is overleden. Jacob trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 07-05-1729 in Veessen (Gem. Heerde) met Fennigje Hermens, nadat zij op 07-05-1729 in Veessen (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Fennigje is geboren in Veessen (Gem. Heerde). Fennigje is overleden.
IV-c Jan Gelderman is geboren omstreeks 1705 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Gelderman (zie III-b) en Stijntien Jacobs. Jan is overleden. Jan:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 03-02-1730 in Veessen (Gem. Heerde) met Maria Greve (Geurts), 23 jaar oud. Maria is geboren in 03-1706 in Oene (Gem. Epe), dochter van Geurt Greve(n) (Rijks) en Liesbeth Daems. Maria is overleden vóór 1732, ten hoogste 26 jaar oud. Maria is weduwe van Berent Eikelboom (Jans) (±1692-vóór 1730), met wie zij trouwde op 07-05-1729 in Veessen (Gem. Heerde).
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1735 met Maghteltijen van Linden (Jacobs), ongeveer 28 jaar oud. Maghteltijen is geboren in 1707 in Olst, dochter van Jacob van Linden (Alberts) en Jenneken Hengeveld. Zij is gedoopt op 31-07-1707 in Olst. Maghteltijen is overleden vóór 1743, ten hoogste 36 jaar oud.
(3) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 02-02-1743 in Heerde met Anna Evertsz, 34 of 35 jaar oud. Anna is geboren in 02-1708 in Heerde (buurtschap Markluiden). Zij is gedoopt op 26-02-1708 in Heerde. Anna is overleden op 17-10-1769 in Veessen (Gem. Heerde), 61 jaar oud. Zij is begraven op 23-10-1769 in Veessen (Gem. Heerde).
Kind van Jan en Maria:
1 Gerrit Gelderman, geboren in 1731 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt V-a.
Kinderen van Jan en Maghteltijen:
2 Jacob Gelderman, geboren in 1735 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 08-04-1735 in Veessen (Gem. Heerde). Jacob is overleden vóór 1740, ten hoogste 5 jaar oud.
3 Maria Gelderman, geboren in 1736 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 29-07-1736 in Veessen (Gem. Heerde). Maria is overleden. Maria trouwde met Gerrit Dijsselhof. Gerrit is overleden.
4 Jennigjen Gelderman, geboren in 1737 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 29-09-1737 in Veessen (Gem. Heerde). Jennigjen is overleden vóór 1777, ten hoogste 40 jaar oud. Jennigjen trouwde met Berent Eijkelboom (Gerrits). Berent is overleden.
5 Stijntien Gelderman, geboren in 1739 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 08-02-1739 in Veessen (Gem. Heerde). Stijntien is overleden.
6 Jacob Gelderman, geboren in 1740 in Veessen (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 27-03-1740 in Veessen (Gem. Heerde). Jacob is overleden vóór 1749, ten hoogste 9 jaar oud.
Kinderen van Jan en Anna:
7 Lubbertjen Gelderman, geboren in 1743 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 08-12-1743 in Veessen (Gem. Heerde). Lubbertjen is overleden.
8 Stientjen Gelderman, geboren in 1745 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 09-05-1745 in Veessen (Gem. Heerde). Stientjen is overleden op 09-05-1793 in Heerde, 47 of 48 jaar oud. Zij is begraven op 11-05-1793 in Heerde. Stientjen trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 23-03-1783 in Veessen (Gem. Heerde) met Hendrik van Zalk (Zallik), 42 of 43 jaar oud. Hendrik is geboren in 1740 in Heerde, zoon van Hendrik van Sallik (Jans) en Janna van den Dulling (Aalbers). Hendrik is overleden op 21-02-1797 in Heerde, 56 of 57 jaar oud. Hij is begraven op 27-02-1797 in Heerde.
9 Evert Gelderman (Jans), geboren in 1746 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt V-b.
10 Jacob Gelderman, geboren in 1749 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt V-c.
V-a Gerrit Gelderman is geboren in 1731 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Gelderman (zie IV-c) en Maria Greve (Geurts). Hij is gedoopt op 11-02-1731 in Veessen (Gem. Heerde). Gerrit is overleden op 12-11-1813 in Veessen (Gem. Heerde), 81 of 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 17].
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 23-06-1765 in Veessen (Gem. Heerde) met Aaltjen van Marle (Rutgers), 25 of 26 jaar oud, nadat zij op 02-06-1765 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Aaltjen is geboren in 1739 in Vorchten (Gem. Heerde), dochter van Rutger van Marle (Egberts) en Jannigje Doornink (Gerrits). Zij is gedoopt op 29-03-1739 in Vorchten (Gem. Heerde). Aaltjen is overleden op 28-10-1825 in Heerde, 85 of 86 jaar oud [bron: Aktenummer: 40].
Kinderen van Gerrit en Aaltjen:
1 Maria Gelderman (Gerrits), geboren in 1766 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 06-07-1766 in Veessen (Gem. Heerde). Maria is overleden op 27-09-1852 om 21:00 in Veessen (Gem. Heerde), 85 of 86 jaar oud [bron: Aktenr: 82]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Kraaijenbrink en Hendrik Hekkert (koopman). Maria trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1793 met Hendrik Hogeboom (Jans), ongeveer 26 jaar oud. Hendrik is geboren in 1767 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Hogeboom (Klaas) en Geertjen Eikelboom (Willems). Hij is gedoopt op 27-09-1767 in Veessen (Gem. Heerde). Hendrik is overleden op 19-09-1821 in Veessen (Gem. Heerde), 53 of 54 jaar oud [bron: Aktenr: 61].
Beroep:
Landbouwer
2 Rutger Gelderman, geboren in 1768 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VI-a.
3 Jan Gelderman, geboren in 1770 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VI-b.
4 Jennigje Gelderman, geboren in 1771 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 18-08-1771 in Veessen (Gem. Heerde). Jennigje is overleden op 23-11-1860 om 11:00 in Veessen (Gem. Heerde), 88 of 89 jaar oud [bron: Aktenr: 117]. Bij de overlijdensaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Berend Westenberg en Hendrik Jan Vels (wever). Jennigje:
(1) trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 14-09-1806 in Heerde met Arend Welle, 44 of 45 jaar oud, nadat zij op 29-08-1806 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 14-09-1806 in Veessen (Gem. Heerde). Arend is geboren in 1761 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Dirk Welle (Arens) en Aaltjen Gelderman (Jans). Hij is gedoopt op 01-03-1761 in Veessen (Gem. Heerde). Arend is overleden op 20-07-1815 in Veessen (Gem. Heerde), 53 of 54 jaar oud [bron: Aktenr 12].
Beroep:
Koopman
(2) trouwde, 45 of 46 jaar oud, op 02-02-1817 in Heerde [bron: Aktenr: 2] met Berend Timmerman, 35 of 36 jaar oud. Berend is geboren in 1781 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Hendrik Timmerman (Herms) en Magtelt Hogeboom (Klaas). Hij is gedoopt op 26-08-1781 in Veessen (Gem. Heerde). Berend is overleden op 15-02-1875 in Veessen (Gem. Heerde), 93 of 94 jaar oud [bron: Aktenr: 14].
5 Stijntje Gelderman, geboren in 1772 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 15-11-1772 in Veessen (Gem. Heerde). Stijntje is overleden op 20-07-1826 om 21:00 in Vorchten (Gem. Heerde), 53 of 54 jaar oud [bron: Aktenr: 36]. Bij de overlijdensaangifte van Stijntje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Post (Alberts) en Steven van Werven. Stijntje trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 03-02-1804 in Wijhe met Jan van Werven (Jacobs), 40 of 41 jaar oud. Jan is geboren in 1763 in Wijhe, zoon van Jacob van Werven (Jans) en Hermpje Boeve (Klaassen). Hij is gedoopt op 20-03-1763 in Wijhe. Jan is overleden op 29-05-1825 om 03:00 in Heerde, 61 of 62 jaar oud [bron: Aktenr: 24]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Arien van Werven en Harmen Post (Alberts).
Notitie bij Jan: Huwelijk ingezegend door W.L. van Warmelo, predikant te Wijhe
6 Aaltje Gelderman, geboren in 1775 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 21-05-1775 in Veessen (Gem. Heerde). Aaltje is overleden op 08-02-1860 om 15:00 in Veessen (Gem. Heerde), 84 of 85 jaar oud [bron: Aktenr: 19]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Gelder en Lammert Hillebrand. Aaltje trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 05-05-1805 in Heerde met Klaas Hogeboom, 33 of 34 jaar oud, nadat zij op 11-04-1805 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Klaas is geboren in 1771 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Hogeboom (Klaas) en Geertjen Eikelboom (Willems). Hij is gedoopt in 12-1771 in Veessen (Gem. Heerde). Klaas is overleden op 08-11-1836 om 08:00 in Veessen (Gem. Heerde), 64 of 65 jaar oud [bron: Aktenr: 76]. Bij de overlijdensaangifte van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Jacob van Marle en Klaas Visser (beiden buren van de overledene).
7 Gerrit Gelderman, geboren in 1777 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VI-c.
V-b Evert Gelderman (Jans) is geboren in 1746 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Gelderman (zie IV-c) en Anna Evertsz. Hij is gedoopt op 04-12-1746 in Veessen (Gem. Heerde). Evert is overleden op 29-01-1816 in Veessen (Gem. Heerde), 69 of 70 jaar oud. Evert trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 01-02-1784 in Veessen (Gem. Heerde) met Gerritjen Welle (Dirks), 27 of 28 jaar oud, nadat zij op 27-01-1784 in Veessen (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Gerritjen is geboren in 1756 in Veessen (Gem. Heerde), dochter van Dirk Welle (Arens) en Aaltjen Gelderman (Jans). Zij is gedoopt op 05-12-1756 in Veessen (Gem. Heerde). Gerritjen is overleden op 22-05-1830 in Veessen (Gem. Heerde), 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 46].
Kinderen van Evert en Gerritjen:
1 Jan Gelderman, geboren op 27-01-1784 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden.
2 Anna Gelderman, geboren op 06-05-1785 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 08-05-1785 in Veessen (Gem. Heerde). Anna is overleden op 30-01-1834 in Veessen (Gem. Heerde), 48 jaar oud [bron: Aktenr: 6]. Anna trouwde, 28 jaar oud, op 22-04-1814 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr: 4] met Jan Gelderman, 43 of 44 jaar oud. Zie VI-b voor persoonsgegevens van Jan.
3 Derk Gelderman, geboren op 05-05-1787 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VI-d.
4 Aaltjen Gelderman, geboren op 01-05-1789 in Veessen (Gem. Heerde). Aaltjen is overleden op 04-07-1854 in Zwolle, 65 jaar oud [bron: Aktenr 230]. Aaltjen trouwde, 32 jaar oud, op 08-11-1821 in Zwolle [bron: Aktenummer: 97] met Christiaan Dijk, 42 jaar oud. Christiaan is geboren op 13-03-1779 in Zwolle, zoon van Hendrik Jan Dijk en Aaltjen van Sonsbeeck. Christiaan is overleden op 24-02-1847 in Zwolle, 67 jaar oud [bron: Aktenr 89].
Beroep:
Pikeur
5 Stijntjen Gelderman, geboren in 1791 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 05-06-1791 in Veessen (Gem. Heerde). Stijntjen is overleden vóór 16-06-1793, ten hoogste 2 jaar oud.
6 Stijntjen Gelderman, geboren in 1793 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 16-06-1793 in Veessen (Gem. Heerde). Stijntjen is overleden vóór 08-09-1794, ten hoogste 1 jaar oud.
7 Stijntjen Gelderman, geboren op 07-09-1794 in Veessen (Gem. Heerde). Stijntjen is overleden op 11-03-1852 in Zwolle, 57 jaar oud [bron: Aktenr 102]. Stijntjen trouwde, 36 jaar oud, op 13-11-1830 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 38] met Henderik Aarsen, 23 jaar oud. Henderik is geboren op 06-12-1806 in Zwolle, zoon van Jacob Aarsen en Johanna van Zalk. Henderik is overleden op 11-11-1879 in Zwolle, 72 jaar oud [bron: Aktenr 490].
Beroep:
Schippersknecht
8 Jennigje Gelderman, geboren op 30-09-1796 in Veessen (Gem. Heerde). Jennigje is overleden op 22-12-1832 om 02:00 in Heerde, 36 jaar oud [bron: Aktenr: 69]. Bij de overlijdensaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Jan Mulder (Gerrits) en Albert Pluim (broodbakker) (buren van de overledene). Jennigje trouwde, 26 jaar oud, op 09-08-1823 in Heerde [bron: Aktenummer: 23] met Arent Vinke, 32 jaar oud. Arent is geboren op 05-04-1791 in Oldebroek, zoon van Hendrik Vinke en Batje Arents. Arent is overleden op 24-11-1871 in Veessen (Gem. Heerde), 80 jaar oud [bron: Aktenr 127]. Arent trouwde later na 1832 met Geertje Bonneveld.
Beroep:
Schoenmaker
9 Gerrigjen Gelderman, geboren in 1799 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 21-09-1799 in Veessen (Gem. Heerde). Gerrigjen is overleden op 21-09-1839 om 11:00 in Veessen (Gem. Heerde), 39 of 40 jaar oud [bron: Aktenr 70]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrigjen was de volgende getuige aanwezig: Harmen Dijk en Jan Meijer (beiden buren van de overledene). Gerrigjen trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 04-06-1830 in Heerde [bron: Aktenr 15] met Derk Kluvers, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrigjen en Derk was de volgende getuige aanwezig: Jan van Noorel (grondeigenaar) en Willem van Zomeren en Andries Berends (justitiedienaar) en Johannes Dikkeschei. Derk is geboren op 16-03-1803 in Wijhe, zoon van Hendrik Kluvers en Gerharda Christina Dwars. Derk is overleden op 26-02-1838 in Veessen (Gem. Heerde), 34 jaar oud [bron: Aktenr 18].
Beroep:
Timmerman
V-c Jacob Gelderman is geboren in 1749 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Jan Gelderman (zie IV-c) en Anna Evertsz. Hij is gedoopt op 26-02-1749 in Veessen (Gem. Heerde). Jacob is overleden op 12-01-1820 in Zwolle, 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenr 16].
Notitie bij Jacob: Meesterbakker in de Koestraat te Zwolle
Beroep:
Bakkersknecht
Jacob:
(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 23-10-1779 in Zwolle met Leferdina Santink, 32 of 33 jaar oud. Leferdina is geboren in 1746 in Zwolle, dochter van Leefert Santink en Claasje Meijerink (Wolters). Zij is gedoopt op 03-10-1746 in Zwolle. Leferdina is overleden op 11-12-1797 in Zwolle, 50 of 51 jaar oud.
(2) trouwde, 49 of 50 jaar oud, op 29-12-1799 in Zwolle met Johanna Helena van Marle, 33 of 34 jaar oud. Johanna is geboren in 1765. Johanna is overleden op 27-08-1829 in Zwolle, 63 of 64 jaar oud [bron: Aktenr 300].
Kinderen van Jacob en Leferdina:
1 Jan Gelderman, geboren op 16-06-1780 in Zwolle. Volgt VI-e.
2 Lefert Gelderman, geboren in 1782 in Zwolle. Volgt VI-f.
3 Jacob Gelderman, geboren in 1794 in Zwolle. Jacob is overleden in 09-1807 in Zwolle, 12 of 13 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Hij is begraven in Op 29 September 1807 Zwolle ’s Avonds Om 8 Uur Op De Betlehemse Kerkhof In Groeve Nr.20 Van De Slinge.
Kinderen van Jacob en Johanna:
4 Arent Jan Gelderman, geboren op 23-08-1800 in Zwolle. Arent is overleden in 11-1800 in Zwolle, 2 maanden oud.
5 NN Gelderman, levenloos geboren kind, geboren in 04-1804 in Zwolle.
VI-a Rutger Gelderman is geboren in 1768 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Gelderman (zie V-a) en Aaltjen van Marle (Rutgers). Hij is gedoopt op 28-02-1768 in Veessen (Gem. Heerde). Rutger is overleden op 26-01-1850 in Olst (buurtschap Duur), 81 of 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 5].
Beroep:
Schipper
Rutger trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 21-06-1807 in Heerde met Janna Welle (Derks), 32 of 33 jaar oud, nadat zij op 28-05-1807 in Veessen (Gem. Heerde) in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren in 1774 in Veessen (Gem. Heerde), dochter van Dirk Welle (Arens) en Aaltjen Gelderman (Jans). Zij is gedoopt op 18-03-1774 in Veessen (Gem. Heerde). Janna is overleden op 21-07-1836 in Heerde, 61 of 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 48].
Kinderen van Rutger en Janna:
1 Aaltjen Gelderman, geboren in 1808 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 24-04-1808 in Veessen (Gem. Heerde). Aaltjen is overleden op 08-06-1877 in Borculo, 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenr: 47]. Aaltjen trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 24-06-1836 in Heerde [bron: Aktenr: 17] met Joannes Linderman, 28 of 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltjen en Joannes was de volgende getuige aanwezig: Johannes Dikkeschei en Jan van Ark (bakker) en Willem van Zomeren en Jan van Straaten (veldwachter). Joannes is geboren in 1807 in Borculo [bron: Aktenr 36], zoon van Joannis Linderman en Maria Elisabeth Söntjes. Hij is gedoopt op 04-10-1807 in Borculo. Joannes is overleden op 18-06-1881 in Lichtenvoorde, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenr 59]. Joannes trouwde later op 17-05-1878 met Garritdina Sasse.
Beroep:
Jachtopziener
2 Gargje Gelderman, geboren in 1809 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 09-07-1809 in Veessen (Gem. Heerde). Gargje is overleden op 24-11-1885 om 01:00 in Vorchten (Gem. Heerde), 75 of 76 jaar oud (oorzaak: hydrops pericardi, onsteking hartzakje) [bron: Aktenr: 108]. Bij de overlijdensaangifte van Gargje was de volgende getuige aanwezig: Jan Willem van Langen (smid) en Hendrik Broese. Gargje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 18-05-1833 in Heerde [bron: Aktenr: 11] met Tijmen van Rijssen, 24 of 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gargje en Tijmen was de volgende getuige aanwezig: Berend Boeve en Jan van Ark (bakker) en Willem van Zomeren en Johannes Dikkeschei. Tijmen is geboren in 1808 in Vorchten (Gem. Heerde), zoon van Willem van der Maten (Gerrits) en Teuntje Zwerus (Gerrits). Hij is gedoopt op 23-01-1808 in Vorchten (Gem. Heerde). Tijmen is overleden op 06-11-1895 in Vorchten (Gem. Heerde), 86 of 87 jaar oud [bron: Aktenr: 108].
Notitie bij Tijmen: Tijmen is een afstammeling van van der Maten maar heeft zich van Rijssen genoemd
3 Jacoba Gelderman, geboren op 12-03-1811 in Veessen (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 17-03-1811 in Veessen (Gem. Heerde). Jacoba is overleden op 06-03-1886, 74 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle (Meppelerstaatweg). Jacoba trouwde, 24 jaar oud, op 24-12-1835 in Zwolle [bron: Aktenummer: 158] met Albertus Jacobus Smit, 28 jaar oud. Albertus is geboren op 20-11-1807 in Zwolle, zoon van Gerrit Smit en Willemina Tollenaar. Albertus is overleden op 01-04-1880, 72 jaar oud [bron: Aktenr 172]. Hij is begraven in Zwolle (Meppelerstaatweg).
Beroep:
Timmerman
4 Derkje Gelderman, geboren op 25-01-1813 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 4]. Derkje is overleden op 14-01-1888 in Borculo, 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 4]. Derkje trouwde, 27 jaar oud, op 04-12-1840 in Borculo [bron: Aktenummer: 26] met Jan Bartels Kistemaker, 27 of 28 jaar oud. Jan is geboren in 1812 in Neede (Gld), zoon van Johannes Kistemaker en Maria Petronella Ment. Jan is overleden op 23-07-1886 in Borculo, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenr 81].
Beroep:
Wever
5 Gerrit Gelderman, geboren op 28-12-1814 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VII-a.
6 Albert Gelderman, geboren op 19-12-1815 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VII-b.
7 Johanna Gelderman, geboren op 21-08-1818 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 45]. Johanna is overleden op 13-08-1895 in Wilp (Gem. Voorst), 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 121]. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 12-02-1846 in Deventer [bron: Aktenummer: 15] met Willem Jan Brinkman, 24 jaar oud. Willem is geboren op 01-03-1821 in Deventer [bron: Aktenr 81], zoon van Berend Brinkman en Gerritjen Kros. Willem is overleden op 01-06-1882 in Wilp (Gem. Voorst), 61 jaar oud [bron: Aktenr 70].
Beroep:
Dagloner
VI-b Jan Gelderman is geboren in 1770 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Gelderman (zie V-a) en Aaltjen van Marle (Rutgers). Hij is gedoopt op 16-04-1770 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden op 27-03-1865 om 06:00 in Veessen (Gem. Heerde), 94 of 95 jaar oud [bron: Aktenr: 38]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Gelder en Gerrit Jan van de Worp.
Beroep:
Bouwman
Jan trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 22-04-1814 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr: 4] met Anna Gelderman, 28 jaar oud. Zie V-b,2 voor persoonsgegevens van Anna.
Kinderen van Jan en Anna:
1 Gerrit Gelderman, geboren op 30-04-1815 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VII-c.
2 Evert Gelderman, geboren op 05-01-1817 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VII-d.
3 Aaltjen Gelderman, geboren op 10-01-1819 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 4]. Aaltjen is overleden op 25-06-1828 om 00:00 in Veessen (Gem. Heerde), 9 jaar oud [bron: Aktenr: 25]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltjen was de volgende getuige aanwezig: Harm van Laar (Egberts) en Hendrik Jan Martens.
4 Jan Gelderman, geboren op 07-06-1824 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VII-e.
VI-c Gerrit Gelderman is geboren in 1777 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Gelderman (zie V-a) en Aaltjen van Marle (Rutgers). Hij is gedoopt op 21-09-1777 in Veessen (Gem. Heerde). Gerrit is overleden op 05-06-1841 om 11:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 63 of 64 jaar oud [bron: Aktenr: 48]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Riphagen en Hendrik Vorstelman. Gerrit trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 05-11-1813 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 8] met Aaltje Bokking (Teunis), 25 jaar oud. Aaltje is geboren op 24-02-1788 in Heerde, dochter van Teunis Jans en Hendrika Wichmens. Zij is gedoopt op 27-02-1788 in Heerde. Aaltje is overleden op 18-05-1863 in Heerde, 75 jaar oud [bron: Aktenr: 35]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: .
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
1 Gerrit Gelderman, geboren op 30-03-1814 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 11]. Gerrit is overleden op 03-07-1837 in Maastricht, 23 jaar oud [bron: Aktenummer: 59].
Beroep:
Soldaat
2 Hendrika Gelderman, geboren op 12-08-1816 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 27]. Hendrika is overleden op 10-05-1889 in Dieren, 72 jaar oud [bron: Aktenr 112]. Hendrika trouwde, 41 jaar oud, op 13-03-1858 in Rheden [bron: Aktenr 9] met Teunis van de Gumster, 45 of 46 jaar oud. Teunis is geboren in 1812, zoon van Hendrik van de Gumster en Anneken Scholten. Teunis is overleden op 28-10-1877 in Dieren, 64 of 65 jaar oud [bron: Aktenr 162].
Beroep:
Landbouwer
3 Albert Gelderman, geboren op 08-04-1819 in Heerde. Volgt VII-f.
4 Maria Gelderman, geboren op 21-08-1825 in Heerde [bron: Aktenr 75]. Maria is overleden op 07-12-1914 om 23:00 in Heerde, 89 jaar oud [bron: Aktenr 124]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Albert Buitenhuis (landbouwer) en Dirk van den Bosch (landbouwer). Maria trouwde, 46 jaar oud, op 29-06-1872 in Heerde [bron: Aktenr 23] met Derk Hekkert, 41 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Derk was de volgende getuige aanwezig: Teunis Gelderman (broer van de bruid) en Jan Petrus Zoerink (metselaar) en Wicher ten Have en Hendrik Tijenk (hulponderwijzer). Derk is geboren op 13-12-1830 in Heerde [bron: Aktenr 121], zoon van Derk Hekkert en Jennigje Kroeze. Derk is overleden op 13-10-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde), 43 jaar oud [bron: Aktenr 108].
Notitie bij Derk: Weduwnaar van Wichertje Ruijter
5 Teunis Gelderman, geboren op 16-10-1831 in Heerde. Volgt VII-g.
VI-d Derk Gelderman is geboren op 05-05-1787 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Evert Gelderman (Jans) (zie V-b) en Gerritjen Welle (Dirks). Hij is gedoopt op 06-05-1787 in Veessen (Gem. Heerde). Derk is overleden op 15-02-1864 in Veessen (Gem. Heerde), 76 jaar oud [bron: Aktenr: 26].
Beroep:
Landbouwer
Derk trouwde, 43 jaar oud, op 04-06-1830 in Heerde [bron: Aktenr: 14] met Willemina Hogeboom, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Derk en Willemina was de volgende getuige aanwezig: Jan van Noorel (grondeigenaar) en Willem van Zomeren en Berend Meijer (justitiedienaar) en Johannes Dikkeschei. Willemina is geboren op 06-04-1802 in Veessen (Gem. Heerde), dochter van Jan Hogeboom (Klaas) en Maria Holthuis (Jansen). Zij is gedoopt op 11-04-1802 in Veessen (Gem. Heerde). Willemina is overleden op 02-04-1876 om 14:00 in Veessen (Gem. Heerde), 73 jaar oud [bron: Aktenr: 50]. Bij de overlijdensaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Jan Draaijer en Hendrikus Kloezeman.
Kinderen van Derk en Willemina:
1 Gerritje Gelderman, geboren op 18-05-1831 om 19:30 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 48]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Maten en Jan van Ark (broodbakker). Gerritje is overleden op 13-07-1914 om 12:00 in Heerde, 83 jaar oud [bron: Aktenr 71]. Bij de overlijdensaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Jannes Mulder (landbouwer) en Derk Jan van der Scheer (arbeider). Gerritje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 19-01-1856 in Heerde [bron: Aktenr: 1] met Hendrik Vinke, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritje en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Evert Gelderman (broer van de bruid) en Gerrit Blezius Bolleman (timmerman) en Evert Jan van Apeldoorn (timmerman) en Berend Aarts (veldwachter). Hendrik is geboren op 16-05-1828 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 44], zoon van Arent Vinke en Jennigje Gelderman (zie V-b,8). Hendrik is overleden op 28-12-1868 om 03:00 in Veessen (Gem. Heerde), 40 jaar oud [bron: Aktenr 140]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Beumer en Albert Pluim.
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 06-11-1869 in Heerde [bron: Aktenr: 35] met Willem Ramaker, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritje en Willem was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put en Jacobus Pleiter en Jan Hendriks (alledrie veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Willem is geboren op 02-12-1841 in Heerde [bron: Aktenr 141], zoon van Gerrit Ramaker en Evertje Esselink. Willem is overleden op 02-02-1909 in Veessen (Gem. Heerde), 67 jaar oud [bron: Aktenr 17].
2 Jan Gelderman, geboren op 18-10-1832 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VII-h.
3 Evert Gelderman, geboren op 22-06-1834 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VII-i.
4 Hendrik Gelderman, geboren op 09-08-1835 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VII-j.
5 Maria Gelderman, geboren op 15-02-1837 om 03:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 15]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Simon van Dijk en Jan van Ark (bakker). Maria is overleden op 11-04-1881 om 23:00 in Veessen (Gem. Heerde), 44 jaar oud [bron: Aktenr: 44]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Albert Buitenhuis en Albert Hogeboom. Maria trouwde, 34 jaar oud, op 10-06-1871 in Heerde [bron: Aktenr: 13] met Jan Gelderman, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Jan was de volgende getuige aanwezig: Teunis Gelderman (broer van de bruidegom) en Jan Gelderman (broer van de bruid) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jan Hendriks (veldwachter). Zie VIII-c voor persoonsgegevens van Jan.
VI-e Jan Gelderman is geboren op 16-06-1780 in Zwolle, zoon van Jacob Gelderman (zie V-c) en Leferdina Santink. Hij is gedoopt op 18-06-1780 in Zwolle. Jan is overleden op 26-05-1850 om 03:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 69 jaar oud [bron: Aktenr: 50]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Derk Dekker en Lambert Dijkslag.
Beroep:
Bakker
Jan trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1807 met Hendrika Rundervoort, ongeveer 37 jaar oud. Hendrika is geboren op 14-04-1770 in Velthausen (Dld), dochter van Geert Rundervoort en Harmpje Wassink. Zij is gedoopt op 16-04-1770 in Velthausen (Dld). Hendrika is overleden op 10-03-1838 in Heerde, 67 jaar oud [bron: Aktenr: 24].
Kinderen van Jan en Hendrika:
1 Jacob Gelderman, geboren op 03-03-1808 in Heerde. Volgt VII-k.
2 Harmpje Gelderman, geboren op 02-05-1809 in Heerde. Zij is gedoopt op 07-05-1809 in Heerde. Harmpje is overleden op 28-06-1869 om 19:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 60 jaar oud [bron: Aktenr 72]. Bij de overlijdensaangifte van Harmpje was de volgende getuige aanwezig: Dirk Dekker en Aart Bijsterbosch. Harmpje bleef ongehuwd.
VI-f Lefert Gelderman is geboren in 1782 in Zwolle, zoon van Jacob Gelderman (zie V-c) en Leferdina Santink. Hij is gedoopt op 01-09-1782 in Zwolle. Lefert is overleden op 19-03-1845 in Wilp (Gem. Voorst), 62 of 63 jaar oud [bron: Aktenr 44]. Lefert trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1810 in Wijhe met Femia van den Belt, 20 of 21 jaar oud. Femia is geboren in 1789 in Wijhe, dochter van Henricus van den Belt en Gerritdina Fokking. Femia is overleden op 21-01-1848 in Wilp (Gem. Voorst), 58 of 59 jaar oud [bron: Aktenr 33].
Kinderen van Lefert en Femia:
1 Everdina Gelderman, geboren in 1810 in Wilp (Gem. Voorst). Zij is gedoopt op 20-10-1810 in Wilp (Gem. Voorst). Everdina is overleden op 06-11-1845 in Wilp (Gem. Voorst), 34 of 35 jaar oud [bron: Aktenr 136]. Everdina bleef ongehuwd.
2 Hendrica Gelderman, geboren in 1811 in Wilp (Gem. Voorst). Zij is gedoopt op 03-12-1811 in Olst. Hendrica is overleden op 07-03-1866 in Apeldoorn, 54 of 55 jaar oud [bron: Aktenr 73]. Hendrica trouwde, 45 of 46 jaar oud, op 05-09-1857 in Apeldoorn [bron: Aktenr 64] met Albertus Demmers, 46 of 47 jaar oud. Albertus is geboren in 1810 in Twello (Gem. Voorst), zoon van Antonius Demmers en Willemina Teunissen. Albertus is overleden op 16-03-1860 in Apeldoorn, 49 of 50 jaar oud [bron: Aktenr 91].
Notitie bij Albertus: Weduwnaar van Johanna Wolbrinks
3 Gerredina Antonia Gelderman, geboren op 08-04-1814 in Olst. Gerredina is overleden op 27-04-1814 in Olst, 19 dagen oud.
4 Gerhardina Antonia Gelderman, geboren op 24-04-1815 in Olst. Gerhardina is overleden op 22-02-1861 in Apeldoorn, 45 jaar oud [bron: Aktenr 56]. Gerhardina trouwde, 37 jaar oud, op 02-10-1852 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 58] met Philippe Jacques Page, 52 of 53 jaar oud. Philippe is geboren in 1799 in Brugge (B), zoon van Francois Page en Regina Kenneweel. Philippe is overleden op 05-04-1875 in Apeldoorn, 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenr 114].
Beroep:
Militair
5 Jacob Gelderman, geboren op 27-06-1817 in Olst. Jacob is overleden op 30-12-1861 in Diepenveen (Ov), 44 jaar oud. Jacob bleef ongehuwd.
6 Ida Maria Gelderman, geboren op 23-03-1822 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 49]. Ida is overleden op 18-10-1890 in Deventer, 68 jaar oud [bron: Aktenr 506]. Ida trouwde, 22 jaar oud, op 29-04-1844 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 36] met Albertus Mulder, 28 jaar oud. Albertus is geboren op 15-08-1815 in Wilp (Gem. Voorst), zoon van Albert Mulder en Willemina Oosterhuis. Albertus is overleden op 30-01-1893 in Diepenveen, 77 jaar oud [bron: Aktenr 7].
Beroep:
Bakkersknecht
7 Grada Gelderman, geboren op 27-07-1825 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenr 117]. Grada is overleden op 23-10-1890 in Deventer, 65 jaar oud [bron: Aktenr 105]. Grada trouwde, 35 jaar oud, op 25-07-1861 in Raalte met Bartus Kakkenberg, 48 jaar oud. Bartus is geboren op 21-10-1812 in Raalte, zoon van Jan Kakkenberg en Gerhardina Kakkenberg. Bartus is overleden op 15-10-1878 in Raalte, 65 jaar oud [bron: Aktenr 110].
VII-a Gerrit Gelderman is geboren op 28-12-1814 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 36], zoon van Rutger Gelderman (zie VI-a) en Janna Welle (Derks). Gerrit is overleden op 01-08-1899 om 15:00 in Veessen (Gem. Heerde), 84 jaar oud (oorzaak: haemorrhagia cerebri, hersenbloeding) [bron: Aktenr 70]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Hulleman (arbeider) en Lammert Jan Feith (arbeider).
Beroep:
Schipper
Gerrit trouwde, 31 jaar oud, op 21-03-1846 in Heerde [bron: Aktenr: 6] met Berendina Docter, 37 of 38 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Berendina was de volgende getuige aanwezig: Jan van Straaten (veldwachter) en Peter ten Have (winkelier) en Reinder Boeve en Berend Boeve. Berendina is geboren in 1808 in Veessen (Gem. Heerde), dochter van Lambert Docter en Gerrigje van de Worp. Zij is gedoopt op 06-11-1808 in Veessen (Gem. Heerde). Berendina is overleden op 12-11-1862 in Olst (buurtschap Duur), 53 of 54 jaar oud [bron: Aktenr: 100].
Kinderen van Gerrit en Berendina:
1 Johanna Gelderman, geboren op 03-06-1846 om 08:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 77]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Dikkeschei en Reinder Boeve (tapper). Johanna is overleden op 10-06-1882 in Wijhe, 36 jaar oud [bron: Aktenr 46]. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op 20-11-1873 in Olst [bron: Aktenr: 33] met Sander Steinvoort, 26 of 27 jaar oud. Sander is geboren in 1846 in Olst, zoon van Gerrit Steinvoord en Evertje Dijkslag. Sander is overleden op 25-05-1927 in Wijhe, 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenr 38].
Beroep:
Klompenmaker
2 Gerrigje Gelderman, geboren op 23-02-1848 om 08:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 24]. Bij de geboorteaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwachter) en Gerrit van Keulen (veldwachter). Gerrigje is overleden op 20-01-1880 in Olst (buurtschap Duur), 31 jaar oud [bron: Aktenummer: 3]. Gerrigje trouwde, 26 jaar oud, op 19-02-1875 in Olst [bron: Aktenr: 9] met Teunis Platenkamp, 26 jaar oud. Teunis is geboren op 08-08-1848 in Heerde (buurtschap Vosbergen) [bron: Aktenr 88], zoon van Jan Albert Platenkamp en Egbertje Brouwer. Teunis is overleden op 28-06-1919 in Heerde, 70 jaar oud [bron: Aktenr 72]. Teunis trouwde later op 24-12-1880 in Heerde [bron: Aktenr: 37] met Heintje Kamphuis (1848-1921).
Beroep:
Boerenknecht
VII-b Albert Gelderman is geboren op 19-12-1815 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 30], zoon van Rutger Gelderman (zie VI-a) en Janna Welle (Derks). Albert is overleden op 03-04-1880 in Winssen (Gem. Ewijk), 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 10].
Beroep:
Landbouwer
Albert trouwde, 36 jaar oud, op 30-04-1852 in Appeltern (Gld) [bron: Aktenummer: 8] met Geurtje Vissers, 30 jaar oud. Geurtje is geboren op 28-11-1821 in Altforst (Gld) [bron: Aktenr 66], dochter van Gerrit Vissers en Aartje Catharina Blankers. Geurtje is overleden op 02-03-1895 in Winssen (Gem. Ewijk), 73 jaar oud [bron: Aktenr 6].
Kinderen van Albert en Geurtje:
1 Gerrit Gelderman, geboren op 27-02-1853 in Winssen (Gem. Ewijk). Volgt VIII-a.
2 Rut Gelderman, geboren op 25-03-1854 in Winssen (Gem. Ewijk). Volgt VIII-b.
3 Aartje Johanna Gelderman, geboren op 17-04-1856 in Winssen (Gem. Ewijk) [bron: Aktenr 17]. Aartje is overleden op 17-08-1939 in Appeltern (Gld), 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 28]. Aartje bleef ongehuwd.
4 Jan Gelderman, geboren op 11-10-1857 in Winssen (Gem. Ewijk) [bron: Aktenr 43]. Jan is overleden.
5 Johanna Catharina Gelderman, geboren op 03-02-1860 in Winssen (Gem. Ewijk) [bron: Aktenr 3]. Johanna is overleden op 06-03-1876 in Winssen (Gem. Ewijk), 16 jaar oud [bron: Aktenummer: 8].
6 Mathias Gelderman, geboren op 12-07-1862 in Winssen (Gem. Ewijk) [bron: Aktenr 26]. Mathias is overleden op 26-06-1880 in Winssen (Gem. Ewijk), 17 jaar oud [bron: Aktenummer: 27].
VII-c Gerrit Gelderman is geboren op 30-04-1815 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 16], zoon van Jan Gelderman (zie VI-b) en Anna Gelderman (zie V-b,2). Hij is gedoopt op 21-05-1815. Gerrit is overleden op 06-04-1895 om 01:00 in Heerde, 79 jaar oud (oorzaak: collapsus virium, bewusteloosheid, coma) [bron: Aktenr 44]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Lammers (koperslager) en Paul Kamphuis (schoenmaker).
Notitie bij Gerrit: Heeft nog gewoond in de Bonenburgerlaan 69 (kadastraal 777), dit pand heeft hij in 1892 gekocht van Willem Jan Keizer.
Jennigje verkocht het na de dood van Gerrit aan Hendrik Mondria getrouwd met Stijntje IJzerman.
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 41 jaar oud, op 15-05-1856 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr: 31] met Jennigje Ruitenberg, 30 jaar oud. Jennigje is geboren op 15-05-1826 in Kamperveen (Gem. Kampen) [bron: Aktenr 7], dochter van Arnoldus Ruitenberg en Jennigje Veldkamp. Jennigje is overleden op 06-01-1900 om 15:00 in Heerde, 73 jaar oud [bron: Aktenr 2]. Bij de overlijdensaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Antonie Rorije (kleermaker) en Paul Kamphuis (schoenmaker).
Kinderen van Gerrit en Jennigje:
1 Jennigje Gelderman, geboren op 08-04-1857 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 33]. Jennigje is overleden op 26-04-1857 om 10:00 in Veessen (Gem. Heerde), 18 dagen oud [bron: Aktenr: 36]. Bij de overlijdensaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik de Groot en Jan Feith.
2 Johanna Gelderman, geboren op 08-11-1858 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 151]. Johanna is overleden op 03-07-1885 om 23:00 in Veessen (Gem. Heerde), 26 jaar oud (oorzaak: marasmus, afnemen van krachten) [bron: Aktenr: 57]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Willem Buitenhuis en Albert Hogeboom. Johanna bleef ongehuwd.
3 Arnoldus Gelderman, geboren op 07-01-1860 om 16:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 7]. Bij de geboorteaangifte van Arnoldus was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus van Rijssen en Johannes Montizaan (klompenmaker). Arnoldus is overleden op 29-06-1860 om 10:00 in Veessen (Gem. Heerde), 5 maanden oud [bron: Aktenr: 84]. Bij de overlijdensaangifte van Arnoldus was de volgende getuige aanwezig: Jan Feith en Lambert Hillebrand.
4 Arnoldus Gelderman, geboren op 27-10-1863 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 162]. Arnoldus is overleden op 29-04-1885 om 11:00 in Veessen (Gem. Heerde), 21 jaar oud (oorzaak: tuberculosis pulmonum, longtering) [bron: Aktenr: 33]. Bij de overlijdensaangifte van Arnoldus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Gelderman en Berend Beumer. Arnoldus bleef ongehuwd.
5 Jannigjen Gelderman, geboren op 16-01-1865 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 12]. Jannigjen is overleden op 28-12-1866 om 03:00 in Veessen (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr: 152]. Bij de overlijdensaangifte van Jannigjen was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Gelder en Koendert Scholten.
VII-d Evert Gelderman is geboren op 05-01-1817 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 1], zoon van Jan Gelderman (zie VI-b) en Anna Gelderman (zie V-b,2). Evert is overleden op 30-11-1880 om 04:00 in Veessen (Gem. Heerde), 63 jaar oud [bron: Aktenr: 117]. Bij de overlijdensaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bosman en Hendrikus Eikelboom.
Beroep:
Landbouwer
Evert trouwde, 21 jaar oud, op 23-06-1838 in Heerde [bron: Aktenr: 10] met Jantje Brouwer, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Evert en Jantje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Ark (bakker) en Hendrik van Essen (Lubberts) (veldwachter) en Johannes Dikkeschei en Willem van Zomeren. Jantje is geboren op 17-07-1812 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 32], dochter van Jan Dries Brouwer en Trijntje Jans. Jantje is overleden op 25-02-1902 in Veessen (Gem. Heerde), 89 jaar oud [bron: Aktenr: 22].
Kinderen van Evert en Jantje:
1 Johanna Gelderman, geboren op 11-06-1839 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 71]. Johanna is overleden op 26-06-1881 om 23:00 in Veessen (Gem. Heerde), 42 jaar oud [bron: Aktenr: 73]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Albert Buitenhuis en Albert Hogeboom. Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 20-12-1862 in Heerde [bron: Aktenr: 43] met Evert Gelderman, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Evert was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Vinke (zwager van de bruidegom) en Timen van Ark (bakker) en Harmen van Ark (timmerman) en Peter winterink (gemeente ontvanger). Zie VII-i voor persoonsgegevens van Evert.
2 Jan Gelderman, geboren op 30-12-1840 in Heerde. Volgt VIII-c.
3 Gerrit Jan Gelderman, geboren op 22-04-1842 in Heerde [bron: Aktenr 49]. Gerrit is overleden op 26-01-1855 om 21:00 in Veessen (Gem. Heerde), 12 jaar oud [bron: Aktenr: 15]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrik de Groot en Gijsbert van Dijk.
4 Evert Gelderman, geboren op 15-01-1844 om 09:00 in Heerde [bron: Aktenr 5]. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van Zalk (timmerman) en Jannes Bosch. Evert is overleden op 04-09-1896 om 22:00 in Veessen (Gem. Heerde), 52 jaar oud (oorzaak: paralysis pulmonum, longoedeem) [bron: Aktenr 88]. Bij de overlijdensaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Teunis Kiezebrink (landbouwer) en Gerrit Jan Post (arbeider). Evert bleef ongehuwd.
5 Teunis Gelderman, geboren op 08-04-1845 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 51]. Teunis is overleden op 06-09-1916 om 16:00 in Heerde, 71 jaar oud [bron: Aktenr 92]. Bij de overlijdensaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Wolf en Hendrikus Tempelman. Teunis bleef ongehuwd.
6 Albert Jan Gelderman, geboren op 29-01-1847 om 07:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 9]. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Richard Willem Boom en Gerrit Hogeboom. Albert is overleden op 15-01-1874 in Heerde, 26 jaar oud [bron: Aktenummer: 10]. Albert bleef ongehuwd.
7 Dries Gelderman, geboren op 25-09-1848 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VIII-d.
8 Aaltje Gelderman, geboren op 21-05-1850 om 06:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 64]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Hogeboom en Reinder Boeve. Aaltje is overleden op 08-04-1919 om 10:00 in Heerde, 68 jaar oud [bron: Aktenr 48]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Eikelboom (arbeider) en Berend voor de Poorte (arbeider). Aaltje bleef ongehuwd.
9 NN Gelderman, levenloos geboren dochter, geboren op 04-04-1852 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 39].
10 Janna Gelderman, geboren op 17-10-1853 om 01:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 138]. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Hogeboom en Timen van Ark (bakker). Janna is overleden op 14-06-1910 om 18:30 in Veessen (Gem. Heerde), 56 jaar oud [bron: Aktenr 76]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit te Wechel (arbeider) en Derk Jan van der Scheer (arbeider). Janna trouwde, 47 jaar oud, op 01-11-1900 in Heerde [bron: Aktenr: 42] met Arend Jan Gelderman, 44 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Arend was de volgende getuige aanwezig: Jan Gelderman (broer van de bruidegom) en Hendrik Dul (koopman) en Marinus van de Zedde (bakker) en Hendrik Jan Bakhuis. Zie VIII-e voor persoonsgegevens van Arend.Het huwelijk van Janna en Arend bleef kinderloos.
VII-e Jan Gelderman is geboren op 07-06-1824 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 49], zoon van Jan Gelderman (zie VI-b) en Anna Gelderman (zie V-b,2). Jan is overleden op 10-04-1887 in Heerde, 62 jaar oud (oorzaak: phthisis pulmonalis, longtuberculose) [bron: Aktenr: 29].
Beroep:
Landbouwer
Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 26-11-1853 in Heerde [bron: Aktenr: 33] met Willemina Kraaijenbrink, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Willemina was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter en Berend Aarts (beiden veldwachter) en Albert Mulderij (bode) en Lulof van Zomeren. Willemina is geboren op 15-09-1827 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 92], dochter van Arend Jan Kraaijenbrink en Willemina Eijkelboom. Willemina is overleden op 10-04-1865 in Veessen (Gem. Heerde), 37 jaar oud [bron: Aktenr: 46].
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 29-09-1866 in Wijhe [bron: Aktenr: 26] met Gerrigje Wagteveld, 25 of 26 jaar oud. Gerrigje is geboren in 1840 in Wijhe, dochter van Willem Wagteveld en Zwaantje Wilmink. Gerrigje is overleden op 10-03-1883 in Veessen (Gem. Heerde), 42 of 43 jaar oud [bron: Aktenr: 40].
Kinderen van Jan en Willemina:
1 Johanna Gelderman, geboren op 22-11-1854 om 01:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 147]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Weerd en Albert Buitenhuis (koopman). Johanna is overleden op 21-08-1941 om 07:00 in Heerde, 86 jaar oud [bron: Aktenr 76]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Hamer (klompenmaker). Johanna trouwde, 30 jaar oud, op 23-05-1885 in Heerde [bron: Aktenr: 19] met Hendrik Dul, 30 of 31 jaar oud. Hendrik is geboren in 1854 in Wijhe, zoon van Hendrik Dul en Geertje van Brummen. Hendrik is overleden op 16-04-1947 om 04:30 in Heerde, 92 of 93 jaar oud [bron: Aktenr 39]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Wicher Bijsterbosch (landbouwer).
Beroep:
Koopman
2 Arend Jan Gelderman, geboren op 15-01-1856 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VIII-e.
3 Jan Gelderman, geboren op 07-02-1857 om 07:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 17]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Weerd en Jan Hendriks (veldwachter). Jan is overleden op 30-01-1860 om 23:00 in Veessen (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenr: 8]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Meijer (schipper) en Gerrit de Graaf (smid).
4 Willemina Gelderman, geboren op 05-06-1859 om 08:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 81]. Bij de geboorteaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Egbert van Laar (Willems) en Jan Hendriks (veldwachter). Willemina is overleden op 27-08-1902 om 22:00 in Veessen (Gem. Heerde), 43 jaar oud [bron: Aktenr 62]. Bij de overlijdensaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Kluwen (koopman) en Hendrik voor de Poorte (arbeider). Willemina bleef ongehuwd.
5 Jan Gelderman, geboren op 11-01-1861 om 03:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 8]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Weerd en Jan Hendriks (veldwachter). Jan is overleden op 09-07-1935 om 02:00 in Heerde, 74 jaar oud [bron: Aktenr 46]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerrit ter Wechel (landarbeider). Jan bleef ongehuwd.
Kinderen van Jan en Gerrigje:
6 Siena Gelderman, geboren op 12-08-1867 om 14:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 108]. Bij de geboorteaangifte van Siena was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Weerd en Jan Hendriks (veldwachter). Siena is overleden op 18-10-1917 om 05:30 in Veessen (Gem. Heerde), 50 jaar oud [bron: Aktenr 102]. Bij de overlijdensaangifte van Siena was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Westenberg (schilder) en Willem Jacob Johannes Leeuwis (stoombootagent). Siena trouwde, 24 jaar oud, op 12-11-1891 in Heerde [bron: Aktenr: 38] met Marinus van der Zedde, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Siena en Marinus was de volgende getuige aanwezig: Marianus Hendrikus van der Zedde (broer van de bruidegom) en Arend Jan Gelderman (broer van de bruid) en Hendrik Kolk (oom van de bruid) en Hendrik Dul (zwager van de bruid). Marinus is geboren op 01-12-1862 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 155], zoon van Marianus Hendrikus van der Zedde en Hermina van Winsum. Marinus is overleden op 25-09-1936 in Zwolle, 73 jaar oud [bron: Aktenr 66].
Beroep:
Bakker
7 Arendje Gelderman, geboren op 12-03-1869 om 15:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 39]. Bij de geboorteaangifte van Arendje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Weerd en Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie). Arendje is overleden op 20-08-1951 in Ermelo, 82 jaar oud [bron: Aktenr 177 en 76]. Arendje trouwde, 36 jaar oud, op 06-04-1905 in Heerde [bron: Aktenr: 19] met Gerrit van Merle Maten, 49 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arendje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Albert Jan Maten en Hendrik Maten (beiden broers van de bruidegom) en Arend Jan Gelderman en Willem Gelderman (beiden broers van de bruid). Gerrit is geboren op 09-12-1855 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 164], zoon van Lubbertus Maten en Johanna van Merle. Gerrit is overleden op 16-08-1940 in Heerde, 84 jaar oud [bron: Aktenr: 79].
Notitie bij Gerrit: Naamswijziging 3-4-1857
Beroep:
Landbouwer
8 Aaltje Gelderman, geboren op 03-03-1870 om 12:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 35]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Aaltje is overleden op 19-08-1870 om 09:00 in Veessen (Gem. Heerde), 5 maanden oud [bron: Aktenr: 79]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode).
9 Willem Gelderman, geboren op 17-07-1871 om 20:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 101]. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Harmen Post en Jan van Leeuwen. Willem is overleden op 19-11-1871 om 04:00 in Veessen (Gem. Heerde), 4 maanden oud [bron: Aktenr: 125]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Bronsink en Willem van Laar.
10 Jennigje Gelderman, geboren op 02-10-1873 om 02:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 147]. Bij de geboorteaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Post en Willem Overbosch (grutter). Jennigje is overleden op 02-07-1904 om 15:00 in Veessen (Gem. Heerde), 30 jaar oud [bron: Aktenr 61]. Bij de overlijdensaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik voor de Poorte (arbeider) en Albert Jan van Ommen (bakker). Jennigje bleef ongehuwd.
11 Willem Gelderman, geboren op 27-12-1877 om 13:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 189]. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Daniel Gerrit Haverkamp (winkelier) en Harmen Post (huurkoetsier). Willem is overleden op 16-12-1909 om 13:00 in Veessen (Gem. Heerde), 31 jaar oud [bron: Aktenr 119]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Steven van Marle (arbeider) en Derk Veldkamp (arbeider). Willem bleef ongehuwd.
VII-f Albert Gelderman is geboren op 08-04-1819 in Heerde [bron: Aktenr 34], zoon van Gerrit Gelderman (zie VI-c) en Aaltje Bokking (Teunis). Albert is overleden op 11-01-1914 in Epe, 94 jaar oud [bron: Aktenr: 8].
Beroep:
Boerenknecht
Albert trouwde, 23 jaar oud, op 18-02-1843 in Heerde [bron: Aktenr: 4] met Jennigjen Visser, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Jennigjen was de volgende getuige aanwezig: Jan van Ark (bakker) en Jan van Straaten (veldwachter) en Johannes Dikkeschei en Willem van Zomeren. Jennigjen is geboren op 03-08-1818 in Heerde [bron: Aktenr 41], dochter van Albert Visser (Jans) en Janna van Olst (Willems). Jennigjen is overleden op 12-03-1908 in Epe, 89 jaar oud [bron: Aktenr: 48].
Kinderen van Albert en Jennigjen:
1 Janna Gelderman, geboren op 28-09-1844 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 101]. Janna is overleden op 03-01-1918 om 18:30 in Heerde, 73 jaar oud [bron: Aktenr 5]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Cornelis Wonink (arbeider) en Hendrikus blom (arbeider). Janna trouwde, 22 jaar oud, op 23-02-1867 in Heerde [bron: Aktenr: 8] met Gerrit Stijf, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Daniel Gerrit Haverkamp (winkelier) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jacobus Pleiter en Jan Hendriks (beiden veldwachter). Gerrit is geboren op 15-04-1838 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 51], zoon van Arent Stijf en Geertje van Brummen. Gerrit is overleden op 13-07-1893 in Heerde, 55 jaar oud [bron: Aktenr 63].
Beroep:
Arbeider
2 Gerrit Gelderman, geboren op 27-11-1847 om 15:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 110]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Koendert Wagenaar en Johannes Dikkeschei. Gerrit is overleden op 11-12-1847 om 04:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 14 dagen oud [bron: Aktenr: 106]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Riphagen en Hendrik Vorstelman.
3 Gerrit Gelderman, geboren op 01-11-1848 om 03:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 116]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Dikkeschei en Lulof van Zomeren. Gerrit is overleden op 27-11-1848 om 05:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 26 dagen oud [bron: Aktenr: 95]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis en Wolter van der Maten (timmerman).
4 Aaltje Gelderman, geboren op 02-11-1849 om 02:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 141]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis en Johannes Dikkeschei. Aaltje is overleden op 07-01-1883 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 33 jaar oud (oorzaak: phthisis tuberculosis, longtuberculose) [bron: Aktenr: 8]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Brinkhuis en Derk Rietberg. Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op 29-04-1876 in Heerde [bron: Aktenr: 18] met Daam Rorije, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Daam was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Visser (neef van de bruid) en Jan van Dijk (timmerman) en Bartus Wijnbergen (schoenmaker) en Albert van Dijk (timmeman). Daam is geboren op 02-09-1849 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 109], zoon van Daam Rorije (Jans) en Janna Koopman. Daam is overleden op 16-04-1922 in Almelo, 72 jaar oud [bron: Aktenr 132]. Daam trouwde later op 09-06-1883 in Heerde [bron: Aktenr 19] met Janna Tromp (geb. 1864).
Beroep:
Kleermakersknecht
5 Gerrit Gelderman, geboren op 03-08-1852 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Volgt VIII-f.
6 Peter Gelderman, geboren op 01-10-1854 om 08:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 121]. Bij de geboorteaangifte van Peter was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Berghorst en Willem de Gunst. Peter is overleden.
7 Grietje Gelderman, geboren in 1855 in Heerde. Grietje is overleden op 28-04-1936 in Apeldoorn, 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenr: 288]. Zij is begraven in Apeldoorn (Soerenseweg). Grietje:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 18-05-1878 in Heerde [bron: Aktenr: 21] met Jan van Lohuizen, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Grietje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Wicher Visser (zwager van de bruidegom) en Daam Rorije (zwager van de bruid) en Albert en Gerrit Visser (neven van de bruid). Jan is geboren op 18-04-1854 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 60]. Jan is overleden op 30-01-1886 in Epe, 31 jaar oud [bron: Aktenummer: 16].
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 24-12-1886 in Epe [bron: Aktenummer: 57] met Gerrit Kamphuis, 32 jaar oud. Gerrit is geboren op 27-10-1854 in Heerde (buurtschap ’t Zuppelt) [bron: Aktenr 137]. Gerrit is overleden op 15-03-1887 in Epe, 32 jaar oud [bron: Aktenummer: 36].
Beroep:
Dagloner
(3) trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 29-03-1890 in Epe [bron: Aktenummer: 15] met Albertus Hulleman, 26 jaar oud. Albertus is geboren op 15-02-1864 in Epe [bron: Aktenr 042]. Albertus is overleden.
Beroep:
Papiermaker
8 NN Gelderman, levenloos geboren dochter, geboren op 28-07-1857 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenummer: 66].
9 Albertje Gelderman, geboren op 02-10-1858 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 138]. Albertje is overleden op 16-12-1871 in Heerde, 13 jaar oud [bron: Aktenummer: 135].
10 Harm Gelderman, geboren op 11-01-1861 om 23:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 9]. Bij de geboorteaangifte van Harm was de volgende getuige aanwezig: Jan Visser en Willem Vels. Harm is overleden op 24-11-1924 in Apeldoorn, 63 jaar oud [bron: Aktenummer: 510]. Harm bleef ongehuwd.
VII-g Teunis Gelderman is geboren op 16-10-1831 om 15:00 in Heerde [bron: Aktenr 77], zoon van Gerrit Gelderman (zie VI-c) en Aaltje Bokking (Teunis). Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Jacob Bagerman (Eimers) en Gerrit Post. Teunis is overleden op 18-04-1903 om 19:00 in Veessen (Gem. Heerde), 71 jaar oud [bron: Aktenr 54]. Bij de overlijdensaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Evert Gelderman (landbouwer) en Hendrik Maten (landbouwer).
Beroep:
Landbouwer
Teunis trouwde, 49 jaar oud, op 13-08-1881 in Heerde [bron: Aktenr: 15] met Merrigje van Marle, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Merrigje was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Hendrik Jan Bakuis (wethouder) en Jan Hendriks en Jannes Martens (beiden veldwachter). Merrigje is geboren op 17-04-1853 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 59], dochter van Cornelis van Marle en Berendina Bennink. Merrigje is overleden op 22-12-1930 om 15:30 in Heerde, 77 jaar oud [bron: Aktenr 80]. Bij de overlijdensaangifte van Merrigje was de volgende getuige aanwezig: Lambertus Grotenhuis (landbouwer) en Dirk van den Bosch (landarbeider).
Kinderen van Teunis en Merrigje:
1 Gerrit Gelderman, geboren op 06-10-1881 om 01:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 136]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Teunis Gelderman (Everts) en Jannes Martens (veldwachter). Gerrit is overleden [bron: Aktenr 139].
2 Berendina Gelderman, geboren op 03-12-1883 om 23:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 174]. Bij de geboorteaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Berendina is overleden op 29-10-1933 in Epe, 49 jaar oud [bron: Aktenr: 112]. Berendina trouwde, 32 jaar oud, op 25-11-1916 in Epe [bron: Aktenr: 70] met Willem Montizaan, 25 jaar oud. Willem is geboren op 06-09-1891 in Epe [bron: Aktenr 208], zoon van Jan Montizaan en Willempje Speldekamp. Willem is overleden. Willem trouwde later op 27-12-1941 in Epe [bron: Aktenr 110] met Sophia de Leeuw (geb. 1899).
Beroep:
Fabrieksarbeider
3 Aaltje Gelderman, geboren op 13-12-1886 om 07:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 177]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Albert Buitenhuis en Jacob van Leeuwen (veldwachter). Aaltje is overleden op 15-01-1959, 72 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1913 in Heerde [bron: Aktenr: 24] met Mannus Schurink, 24 jaar oud. Mannus is geboren op 06-10-1888 in Epe [bron: Aktenr 198], zoon van Gerrit Schurink en Evertje Gerritsen. Mannus is overleden op 14-04-1956, 67 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Landbouwer
4 Maria Gelderman, geboren op 02-11-1892 om 13:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 137]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Evert Gelderman en Johannes Docter (gemeentebode). Maria is overleden.
VII-h Jan Gelderman is geboren op 18-10-1832 om 15:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 87], zoon van Derk Gelderman (zie VI-d) en Willemina Hogeboom. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan Kraaijenbrink en Jan van Ark (broodbakker). Jan is overleden op 13-02-1914 om 03:00 in Veessen (Gem. Heerde), 81 jaar oud [bron: Aktenr 14]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Steven van Marle (arbeider) en Gerrit Jan Dokter (landbouwer).
Beroep:
Landbouwer
Jan trouwde, 45 jaar oud, op 17-11-1877 in Heerde [bron: Aktenr: 34] met Janna Bosch, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Janna was de volgende getuige aanwezig: Jan Gelderman (zwager van de bruidegom) Wicher ten Have (herbergier) en Jan Hendriks (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Janna is geboren op 13-06-1850 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 53], dochter van Berend Bosch en Derkje Wichers. Janna is overleden op 02-10-1907 om 16:30 in Veessen (Gem. Heerde), 57 jaar oud [bron: Aktenr 69]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van Merle Maten (landbouwer) en Albert Buitenhuis (landbouwer).
Kinderen van Jan en Janna:
1 Willemina Gelderman, geboren op 29-08-1878 om 02:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 127]. Bij de geboorteaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Jan Gelderman en Wicher ten Have (herbergier). Willemina is overleden op 11-08-1916 om 21:00 in Heerde, 37 jaar oud [bron: Aktenr 84]. Bij de overlijdensaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Lambertus Lammers (koperslager) en Timen van Leeuwen (schoenmaker). Willemina:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 03-08-1901 in Heerde [bron: Aktenr: 35] met Johan ten Have, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willemina en Johan was de volgende getuige aanwezig: Derk van tongeren en Hendrik van Apeldoorn (winkelier) en Hendrik Jan Koops (smid). Johan is geboren op 24-05-1873 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 83], zoon van Peter ten Have en Alijda Heetmaaijer. Johan is overleden op 28-09-1906 in Heerde, 33 jaar oud [bron: Aktenr: 84].
Beroep:
Schilder
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 14-03-1908 in Heerde [bron: Aktenr: 14] met Steven Pleiter, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willemina en Steven was de volgende getuige aanwezig: Berend Gelderman broer van de bruid) en Harmen Jan Hulsbergen (zwager van de bruid) en Cornelis Vinke (schoenmaker) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Steven is geboren op 01-05-1873 om 22:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 67], zoon van Steven Pleiter en Johanna Lucassen. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen (smid) en Daniel Gerrit Haverkamp (winkelier). Steven is overleden op 16-07-1947 om 15:00 in Heerde, 74 jaar oud [bron: Aktenr 64]. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Franciscus Klösters. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Steven trouwde later op 02-09-1920 in Heerde [bron: Aktenummer: 49] met Gerritje Kamphuis (1891-1978).
Notitie bij Steven: Vader was afwezig bij geboorte de geboorteaangifte is gedaan door de vroedvrouw Christina Gerritsen, vroedvrouw.
Steven kocht op 20-10-1924 in de Bonenburgerlaan nummer 71 (kadastraal 773) voor 3700 gulden, dit was een pand bestaande uit 2 woningen. De eigenaar van dat pand was Hendrik Mondria.
Steven heeft het rechter huis verkocht aan Kosman die er een muziekwinkel begon en deze heeft het weer verkocht aan Ulbe Dijkstra (de zwager van Steven Pleiter) die er een kruidenierszaak begon.
In 1956 heeft Ulbe de zaak verkocht aan Paul Pleiter de zoon van Steven, en broer van zijn vrouw Janna.
Beroep:
Winkelier
2 Berend Gelderman, geboren op 18-05-1880 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VIII-g.
3 Dirkje Gelderman, geboren op 25-07-1882 om 19:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 84]. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Jan Gelderman (E zoon) en Wicher ten Have (herbergier). Dirkje is overleden op 05-02-1940 om 14:00 in Heerde, 57 jaar oud [bron: Aktenr 15]. Bij de overlijdensaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Jakob van Boven (kleermaker en aanspreker). Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Dirkje trouwde, 27 jaar oud, op 30-10-1909 in Heerde [bron: Aktenr: 38] met Hendrik IJzerman, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirkje en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Berend Gelderman (broer van de bruid) en Hermen Jan Hulsbergen (zwager van de bruid) en Harmen IJzerman en Berend IJzerman (beiden broers van de bruidegom). Hendrik is geboren op 29-09-1877 om 08:00 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 148], zoon van Berend IJzerman en Everdina van den Berg. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van de Beek (timmerman) en Wicher ten Have (herbergier). Hendrik is overleden in 02-1974 in Heerde, 96 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Landbouwer
4 Johanna Gelderman, geboren op 27-09-1884 om 10:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 127]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jacob Boeve (logementhouder) en Willem Ramaker. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 28-10-1905 in Heerde [bron: Aktenr: 53] met Harm Jan Hulsbergen, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Harm was de volgende getuige aanwezig: Berend Gelderman (broer van de bruid) en Jan Boeve (logementhouder) en Derk Jan van der Scheer en Jan Arend Roskam. Harm is geboren op 10-03-1882 in Deventer [bron: Aktenr 152], zoon van Jan Hulsbergen en Johanna Pieper. Harm is overleden op 16-07-1935 in Haarlem, 53 jaar oud [bron: Aktenr 828].
Beroep:
Leerling-machinist
5 Gerritje Gelderman, geboren op 07-11-1886 om 01:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 158]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Willem Ramaker en Jan Boeve (logementhouder). Gerritje is overleden op 06-08-1981 in Heerde, 94 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Gerritje trouwde, 25 jaar oud, op 09-12-1911 in Heerde [bron: Aktenr: 52] met Harmen IJzerman, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritje en Harmen was de volgende getuige aanwezig: Peter IJzerman en Hendrik IJzerman (beiden broers van de bruidegom) en Gerrit Jan van Dijk (winkelier) en Jan Boeve (hotelhouder). Harmen is geboren op 07-11-1883 om 21:00 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 154], zoon van Berend IJzerman en Everdina van den Berg. Bij de geboorteaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Gerrit IJzerman en Gerrit van Lohuizen. Harmen is overleden op 09-04-1960 om 22:30 in Heerde, 76 jaar oud [bron: Aktenr 22]. Bij de overlijdensaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Vorderman (koopman). Hij is begraven op 13-04-1960 in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Bakker
6 Maria Gelderman, geboren op 18-06-1889 om 15:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 78]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Willem Ramaker en Jan Boeve (logementhouder). Maria is overleden op 22-10-1976, 87 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Notitie bij Maria: Toen Derk in 1929 was overleden is Maria tot 1961 doorgegaan met de winkel in de Bonenburgerlaan 30
Maria trouwde, 24 jaar oud, op 30-08-1913 in Heerde [bron: Aktenr: 40] met Derk Nagelhout, 27 jaar oud. Derk is geboren op 23-08-1886 in Oldebroek [bron: Aktenr 113], zoon van Dries Nagelhout en Gerrigjen Bosch. Derk is overleden op 29-04-1929 in Heerde, 42 jaar oud [bron: Aktenr 60].
Beroep:
Tuinknecht
VII-i Evert Gelderman is geboren op 22-06-1834 om 10:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 41], zoon van Derk Gelderman (zie VI-d) en Willemina Hogeboom. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Derk Kluwers (timmerman) en Jan van Ark (broodbakker). Evert is overleden op 15-06-1921 om 07:00 in Heerde, 86 jaar oud [bron: Aktenr 63]. Bij de overlijdensaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Albert Buitenhuis (landbouwer) en Dirk van den Bosch (landbouwer).
Beroep:
Landbouwer
Evert trouwde, 28 jaar oud, op 20-12-1862 in Heerde [bron: Aktenr: 43] met Johanna Gelderman, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Evert en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Vinke (zwager van de bruidegom) en Timen van Ark (bakker) en Harmen van Ark (timmerman) en Peter winterink (gemeente ontvanger). Zie VII-d,1 voor persoonsgegevens van Johanna.
Kinderen van Evert en Johanna:
1 Willemina Gelderman, geboren op 09-04-1863 om 22:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 42]. Bij de geboorteaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Evert Gelderman en Timen van Ark (bakker). Willemina is overleden op 08-04-1926 in Hooge en Lage Zwaluwe, 62 jaar oud [bron: Aktenr 14]. Willemina trouwde, 29 jaar oud, op 05-12-1892 in Heerde [bron: Aktenr: 35] met Anthonie Nicolaas Simon, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willemina en Anthonie was de volgende getuige aanwezig: Arie Bastiaan Simon (neef van de bruidegom) en Hendrik Boeve en Hendrik Bosman en Marinus Hermanus Westerink (koetsier). Anthonie is geboren op 04-04-1863 in Hooge en Lage Zwaluwe [bron: Aktenr 33], zoon van Johannis Cornelis Simon en Aaltje Dik. Anthonie is overleden op 19-04-1936 in Hooge en Lage Zwaluwe, 73 jaar oud [bron: Aktenr 17]. Anthonie trouwde later op 12-05-1931 met Maria Adriana Mouthaan.
Beroep:
Schipper
2 Evert Gelderman, geboren op 19-05-1864 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 97]. Evert is overleden op 05-01-1883 om 17:00 in Veessen (Gem. Heerde), 18 jaar oud (oorzaak: verdronken) [bron: Aktenr: 6]. Bij de overlijdensaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Albert Buitenhuis en Hendrik Bosman.
Notitie bij Evert: Gevonden in de Hank te Veessen het drijvende lichaam van Evert Gelderman.
Was sedert 25-11-1882 als vermist opgegeven.
3 Jannetje Gelderman, geboren op 07-01-1866 om 15:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 4]. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Evert Gelderman (arbeider) en Johannes Docter (gemeentebode). Jannetje is overleden op 05-11-1957 om 21:30 in Heerde, 91 jaar oud [bron: Aktenr 47]. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Kwakkel (heier). Jannetje trouwde, 34 jaar oud, op 16-06-1900 in Heerde [bron: Aktenr: 24] met Gerrit Nijmeijer, 45 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannetje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Nijmeijer (broer van de bruidegom) en Derk Gelderman (broer van de bruid) en Gerrit Jan van Dijk (winkelier) en Jan Boeve (logementhouder). Gerrit is geboren op 04-12-1854 in Heerde [bron: Aktenr 154], zoon van Lambert Nijmeier en Derkje Diel. Gerrit is overleden op 05-11-1934 in Heerde, 79 jaar oud [bron: Aktenr 75].
Beroep:
Arbeider
4 Dirk Gelderman, geboren op 21-04-1867 om 06:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 66]. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Evert Gelderman (Janszn) en Johannes Docter (gemeentebode). Dirk is overleden op 23-05-1868 om 10:00 in Veessen (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr: 59]. Bij de overlijdensaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bosman en Teunis van Rijssen.
5 Dirk Gelderman, geboren op 17-03-1869 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VIII-h.
6 Gerritje Gelderman, geboren op 21-11-1870 om 15:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 172]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Gerritje is overleden op 01-11-1872 om 10:00 in Veessen (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr: 103]. Bij de overlijdensaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus van Rijssen en Hendrik Bosman.
7 Gerritje Gelderman, geboren op 02-03-1873 om 16:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 39]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Jan Zandhuis (schilder) en Wicher ten Have (huurkoetsier). Gerritje is overleden op 27-10-1956 om 05:00 in Heerde, 83 jaar oud [bron: Aktenr 55]. Bij de overlijdensaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Derk de Graaf (aanspreker). Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Gerritje trouwde, 28 jaar oud, op 18-05-1901 in Heerde [bron: Aktenr: 19] met Jan van Ommen, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Aart van Ommen (broer van de bruidegom) en Willem Jan van Vreden (zwager van de bruidegom) en Derk Gelderman (broer van de bruid) en Jan Logtenberg (zwager van de bruidegom). Jan is geboren op 21-10-1866 om 06:00 in Heerde [bron: Aktenr 153], zoon van Jan van Ommen en Annigje Eikelboom. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Peter Winterink (gemeenteontvanger) en Johannes Docter (gemeentebode). Jan is overleden op 22-03-1952 om 01:00 in Heerde, 85 jaar oud [bron: Aktenr 24]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Derk de Graaf (aanspreker). Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Landbouwer
8 Johanna Gelderman, geboren op 19-07-1874 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 95]. Johanna is overleden op 21-05-1875 om 04:00 in Veessen (Gem. Heerde), 10 maanden oud [bron: Aktenr: 61]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bosman en Jan Hendriks (veldwachter).
9 Albert Jan Gelderman, geboren op 05-11-1875 om 16:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 167]. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Evert Gelderman (schoonvader van de aangever) en Wicher ten Have (herbergier). Albert is overleden op 09-12-1884 om 01:00 in Veessen (Gem. Heerde), 9 jaar oud (oorzaak: paralysis cerebri, hersenverlamming) [bron: Aktenr: 115]. Bij de overlijdensaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Albert Buitenhuis en Albert Hogeboom.
10 Gerrit Jan Gelderman, geboren op 02-10-1877 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VIII-i.
11 Johan Gelderman, geboren op 25-06-1879 om 11:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 93]. Bij de geboorteaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Evert Gelderman en Wicher ten Have (herbergier). Johan is overleden op 08-02-1880 om 07:00 in Veessen (Gem. Heerde), 7 maanden oud [bron: Aktenr: 23]. Bij de overlijdensaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Koendert Pleiter en Hendrik Bosman.
VII-j Hendrik Gelderman is geboren op 09-08-1835 om 07:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 82], zoon van Derk Gelderman (zie VI-d) en Willemina Hogeboom. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Nijland (broodbakker) en Jan van Ark (broodbakker). Hendrik is overleden op 01-04-1911 om 23:00 in Veessen (Gem. Heerde), 75 jaar oud [bron: Aktenr 34]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit te Wechel (arbeider) en Derk Jan van der Scheer (arbeider).
Beroep:
Timmerman
Hendrik trouwde, 31 jaar oud, op 19-01-1867 in Heerde [bron: Aktenr: 2] met Stijntje van Werven, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Stijntje was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put en Jacobus Pleiter en Jan Hendriks (alledrie veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Stijntje is geboren op 24-10-1842 in Heerde [bron: Aktenr 114], dochter van Gerrit van Werven en Geertjen Bosch. Stijntje is overleden op 20-10-1903 om 23:00 in Veessen (Gem. Heerde), 60 jaar oud [bron: Aktenr 107]. Bij de overlijdensaangifte van Stijntje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Brake (landbouwer) en Gerrit de Weerd (landbouwer).
Kinderen van Hendrik en Stijntje:
1 Derk Gelderman, geboren op 23-07-1867 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VIII-j.
2 Gerrit Gelderman, geboren op 12-07-1868 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 96]. Gerrit is overleden op 13-08-1868 om 05:00 in Veessen (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenr: 88]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Weerd en Hendrik Dul (klompenmaker).
3 Gerrit Gelderman, geboren op 08-03-1870 om 22:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 37]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Gerrit is overleden op 26-03-1870 om 02:00 in Veessen (Gem. Heerde), 18 dagen oud [bron: Aktenr: 43]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Weerd en Hendrik Dul (winkelier).
4 Gerrit Gelderman, geboren op 01-07-1871 om 15:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 93]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Lubbert Roest (rijksveldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Gerrit is overleden op 11-07-1871 om 09:00 in Veessen (Gem. Heerde), 10 dagen oud [bron: Aktenr 80]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Brake en Arend Jan de Weerd.
5 Geertje Gelderman, geboren op 17-07-1872 om 23:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 86]. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Brake en Daniel Gerrit Haverkamp (winkelier). Geertje is overleden op 31-08-1943 om 10:30 in Heerde, 71 jaar oud [bron: Aktenr 67]. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Berend IJzerman (landbouwer). Geertje trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1898 in Heerde [bron: Aktenr: 19] met Mannes Reinders, 29 of 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertje en Mannes was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Reinders (vader van de bruidegom) en Peter van de Wetering (zwager van de bruidegom) en Derk Gelderman (broer van de bruid) en Gerrit Jan Draaijer (timmerman). Mannes is geboren in 1868 in Olst, zoon van Hendrik Reinders en Eva Dijkslag. Mannes is overleden op 19-03-1953 in Heerde, 84 of 85 jaar oud [bron: Aktenr 34].
Beroep:
Timmerman
6 Gerrit Gelderman, geboren op 21-10-1876 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt VIII-k.
7 Stina Gelderman, geboren op 02-03-1883 om 11:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 27]. Bij de geboorteaangifte van Stina was de volgende getuige aanwezig: Arend Jan de Weerd en Jan Hendriks (veldwachter). Stina is overleden op 18-12-1884 om 07:00 in Veessen (Gem. Heerde), 1 jaar oud (oorzaak: convulsiones, toevallen) [bron: Aktenr 118]. Bij de overlijdensaangifte van Stina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Sluizeman en Gerrit de Brake.
VII-k Jacob Gelderman is geboren op 03-03-1808 in Heerde, zoon van Jan Gelderman (zie VI-e) en Hendrika Rundervoort. Hij is gedoopt op 13-03-1808 in Heerde. Jacob is overleden op 05-12-1875 in Epe, 67 jaar oud [bron: Aktenr: 215].
Beroep:
Bakker
Jacob trouwde, 34 jaar oud, op 30-04-1842 in Heerde [bron: Aktenr: 12] met Stijna IJzerman, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Stijna was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put en Jan van Straaten (beiden veldwachter) en Willem van Zomeren en Johannes Dikkeschei. Stijna is geboren op 25-06-1814 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 35], dochter van Lambert IJzerman (Hendriks) en Stijntje Pleiter. Stijna is overleden op 04-11-1874 om 04:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 60 jaar oud [bron: Aktenr: 117]. Bij de overlijdensaangifte van Stijna was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Eikelboom en Teunis van den Bosch.
Kinderen van Jacob en Stijna:
1 NN Gelderman, levenloos geboren zoon, geboren op 30-01-1843 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenummer: 9].
2 Hendrika Gelderman, geboren op 07-03-1844 om 22:00 in Heerde [bron: Aktenr 30]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Johannes Dikkeschei en Berend voor de Poorte. Hendrika is overleden op 14-03-1908 in Epe, 64 jaar oud [bron: Aktenr: 53]. Hendrika:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 16-02-1870 in Heerde [bron: Aktenr: 5] met Jan Fleming, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrika en Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Fleming (broer van de bruidegom) en Aart Dijkhof en Aart van de Put (tolgaarder) en Johannes Docter (gemeentebode). Jan is geboren op 05-02-1849 in Voorst (Gld) [bron: Aktenr 24], zoon van Gerrit Jan Fleming en Reintje Schurink. Jan is overleden op 21-04-1878 in Oene (Gem. Epe), 29 jaar oud [bron: Aktenr: 67].
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 12-07-1879 in Epe [bron: Aktenr: 39] met Willem Nijhof, 37 jaar oud. Willem is geboren op 21-07-1841 in Epe [bron: Aktenr 111], zoon van Harmen Nijhof en Bartha Kers. Willem is overleden.
Beroep:
Dagloner
3 Christina Gelderman, geboren op 21-03-1846 om 07:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 51]. Bij de geboorteaangifte van Christina was de volgende getuige aanwezig: Jan van Ark (broodbakker) en Johannes Dikkeschei. Christina is overleden op 03-02-1869 om 12:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 22 jaar oud [bron: Aktenr: 10]. Bij de overlijdensaangifte van Christina was de volgende getuige aanwezig: Dirk Dekker en Wicher van den Berg. Christina bleef ongehuwd.
Beroep:
Naaister
4 Jan Gelderman, geboren op 05-05-1848 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt VIII-l.
5 Lambert Gelderman, geboren op 12-10-1850 om 06:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 140]. Bij de geboorteaangifte van Lambert was de volgende getuige aanwezig: Arend van Lohuizen en Anthonie Dekker. Lambert is overleden op 26-09-1909 in Barneveld, 58 jaar oud [bron: Aktenr: 116]. Lambert bleef ongehuwd.
VIII-a Gerrit Gelderman is geboren op 27-02-1853 in Winssen (Gem. Ewijk) [bron: Aktenr 11], zoon van Albert Gelderman (zie VII-b) en Geurtje Vissers. Gerrit is overleden op 13-04-1916 in Winssen (Gem. Ewijk), 63 jaar oud [bron: Aktenummer: 13].
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 46 jaar oud, op 27-04-1899 in Kesteren [bron: Aktenummer: 5] met Geurtje van Binsbergen, 40 jaar oud. Geurtje is geboren op 28-07-1858 in Opheusden [bron: Aktenr 46], dochter van Adrianus van Binsbergen en Geutje Wichards. Geurtje is overleden op 12-04-1923 in Kesteren, 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
Kinderen van Gerrit en Geurtje:
1 NN Gelderman, levenloos geboren kind, geboren op 03-03-1900 in Winssen (Gem. Ewijk) [bron: Aktenummer: 7].
2 Albert Gelderman, geboren op 12-09-1901 in Winssen (Gem. Ewijk) [bron: Aktenr 38]. Albert is overleden.
VIII-b Rut Gelderman is geboren op 25-03-1854 in Winssen (Gem. Ewijk) [bron: Aktenr 14], zoon van Albert Gelderman (zie VII-b) en Geurtje Vissers. Rut is overleden op 24-02-1923 in Appeltern (Gld), 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 9].
Beroep:
Landbouwer
Rut trouwde, 44 jaar oud, op 11-05-1898 in Wijchen [bron: Aktenummer: 14] met Reintje van Rijssen, 30 jaar oud. Reintje is geboren op 19-08-1867 in Appeltern (Gld) [bron: Aktenr 72], dochter van Jan van Rijssen en Johanna Marelman. Reintje is overleden op 11-03-1919 in Appeltern (Gld), 51 jaar oud [bron: Aktenummer: 14].
VIII-c Jan Gelderman is geboren op 30-12-1840 in Heerde [bron: Aktenr 145], zoon van Evert Gelderman (zie VII-d) en Jantje Brouwer. Jan is overleden op 13-09-1893 in Heerde, 52 jaar oud (oorzaak: phthisis pulmonalis, longtuberculose) [bron: Aktenr: 79].
Beroep:
Landbouwer
Jan:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 10-06-1871 in Heerde [bron: Aktenr: 13] met Maria Gelderman, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Maria was de volgende getuige aanwezig: Teunis Gelderman (broer van de bruidegom) en Jan Gelderman (broer van de bruid) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jan Hendriks (veldwachter). Zie VI-d,5 voor persoonsgegevens van Maria.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 28-07-1883 in Heerde [bron: Aktenr: 29] met Aartje Stokking, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Aartje was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Tessenmaker (klompenmaker) en Jan Hendriks (veldwachter) en Wicher ten Have (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Aartje is geboren op 14-01-1863 in Epe [bron: Aktenr 008], dochter van Peter Stokking en Annigjen Beumer. Aartje is overleden op 30-09-1929 in Heerde, 66 jaar oud [bron: Aktennr: 101].
Kinderen van Jan en Maria:
1 NN Gelderman, levenloos geboren dochter, geboren op 09-04-1872 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 37].
2 Jantje Gelderman, geboren op 02-08-1874 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 104]. Jantje is overleden. Jantje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 27-01-1898 in Heerde [bron: Aktenr: 2] met Kornelis Kluwen, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jantje en Kornelis was de volgende getuige aanwezig: Harmen Kluwen en Jacob Kluwen (beiden broers van de bruidegom) en Paul Kluwen (neef van de bruidegom) en Hendrikus Jalink. Kornelis is geboren op 26-02-1873 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 31], zoon van Johannes Kluwen en Aaltje Buren. Kornelis is overleden op 29-05-1910 in Veessen (Gem. Heerde), 37 jaar oud [bron: Aktenr: 68].
Notitie bij Kornelis: Aan boord geboren
Beroep:
Bakker
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 14-09-1911 [bron: Aktenr: 39] met Derk Kluwen, 43 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jantje en Derk was de volgende getuige aanwezig: Jan Ebink (oom van de bruidegom) en Hermannus Huiskamp (neef van de bruidegom) en Jan Brummel (koetsier) en Derk Jan van der Scheer. Derk is geboren op 13-02-1868 in Voorst (Gld), zoon van Johannes Kluwen en Aaltje Buren. Derk is overleden.
Beroep:
Schipper
3 Dirk Jan Gelderman, geboren op 25-08-1876 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt IX-a.
4 Willemina Gelderman, geboren op 29-12-1878 om 03:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 20]. Bij de geboorteaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Evert Gelderman en Wicher ten Have (herbergier). Willemina is overleden op 08-02-1882 om 04:00 in Veessen (Gem. Heerde), 3 jaar oud [bron: Aktenr: 22]. Bij de overlijdensaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bosman en Albert Hogeboom.
Kinderen van Jan en Aartje:
5 Annigje Gelderman, geboren op 15-02-1884 om 14:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 24]. Bij de geboorteaangifte van Annigje was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Stokking en Jan Hendriks (veldwachter). Annigje is overleden op 12-04-1887 om 05:00 in Veessen (Gem. Heerde), 3 jaar oud (oorzaak: paralysis cordis, hartverlamming) [bron: Aktenr: 30]. Bij de overlijdensaangifte van Annigje was de volgende getuige aanwezig: Albert Hogeboom en Teunis Kiezebrink.
6 Evert Gelderman, geboren op 27-03-1885 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt IX-b.
7 Annigje Gelderman, geboren op 14-10-1887 om 14:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 124]. Bij de geboorteaangifte van Annigje was de volgende getuige aanwezig: Evert Gelderman en Jacob van Leeuwen (veldwachter). Annigje is overleden op 13-07-1888 om 04:00 in Veessen (Gem. Heerde), 8 maanden oud (oorzaak: convulsiones, toevallen) [bron: Aktenr: 84]. Bij de overlijdensaangifte van Annigje was de volgende getuige aanwezig: Albert Buitenhuis en Gerrit Jan Post.
8 Peter Gelderman, geboren op 02-07-1889 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt IX-c.
9 Aaltje Gelderman, geboren op 15-12-1891 om 12:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 167]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Gelderman (timmerman) en Johannes Docter (gemeentebode). Aaltje is overleden.
10 Annigje Gelderman, geboren op 14-06-1893 om 18:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 87]. Bij de geboorteaangifte van Annigje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Brake en Johannes Docter (gemeentebode). Annigje is overleden op 16-07-1987, 94 jaar oud. Annigje trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1921 in Heerde [bron: Aktenr: 22] met Evert Jan Vinke, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Annigje en Evert was de volgende getuige aanwezig: Evert Gelderman (broer van de bruid) en Arend Vorsthof (zwager van de bruidegom). Evert is geboren op 15-11-1894 in Heerde, zoon van Gerrit Vinke en Hendrikje van de Worp. Evert is overleden op 24-06-1971, 76 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
VIII-d Dries Gelderman is geboren op 25-09-1848 om 06:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 105], zoon van Evert Gelderman (zie VII-d) en Jantje Brouwer. Bij de geboorteaangifte van Dries was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Hogeboom en Reinder Boeve. Dries is overleden op 19-03-1883 om 04:00 in Veessen (Gem. Heerde), 34 jaar oud (oorzaak: paralysis pulmonum, longoedeem) [bron: Aktenr: 45]. Bij de overlijdensaangifte van Dries was de volgende getuige aanwezig: Willem Ramaker en Arend Vinke.
Beroep:
Timmerman
Dries trouwde, 26 jaar oud, op 13-02-1875 in Heerde [bron: Aktenr: 3] met Mina de Meijer, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dries en Mina was de volgende getuige aanwezig: Evert Gelderman (broer van de bruidegom) en Jan Albertinus de Meijer (broer van de bruid) en Jan Wijgmans (winkelier) en Johannes Docter (gemeentebode). Mina is geboren op 09-01-1850 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 7], dochter van Frederik Willem de Meijer en Gerritje Blumink. Mina is overleden op 05-01-1918 om 18:00 in Veessen (Gem. Heerde), 67 jaar oud [bron: Aktenr 6]. Bij de overlijdensaangifte van Mina was de volgende getuige aanwezig: Jene Langevoord (bakker) en Arend Jan Dijkslag (bakker).
Kinderen van Dries en Mina:
1 Evert Johannes Gelderman, geboren in 1878 in Amsterdam. Volgt IX-d.
2 Frederik Willem Gelderman, geboren op 31-05-1882 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt IX-e.
VIII-e Arend Jan Gelderman is geboren op 15-01-1856 om 03:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 8], zoon van Jan Gelderman (zie VII-e) en Willemina Kraaijenbrink. Bij de geboorteaangifte van Arend was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Weerd en Lubertus Maten. Arend is overleden op 23-12-1922 om 01:00 in Heerde, 66 jaar oud [bron: Aktenr 107]. Bij de overlijdensaangifte van Arend was de volgende getuige aanwezig: Gerrit ter Wechel (landarbeider) en Harmen Rakhorst (gemeente secretaris). Arend trouwde, 44 jaar oud, op 01-11-1900 in Heerde [bron: Aktenr: 42] met Janna Gelderman, 47 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arend en Janna was de volgende getuige aanwezig: Jan Gelderman (broer van de bruidegom) en Hendrik Dul (koopman) en Marinus van de Zedde (bakker) en Hendrik Jan Bakhuis. Zie VII-d,10 voor persoonsgegevens van Janna.Het huwelijk van Arend en Janna bleef kinderloos.
VIII-f Gerrit Gelderman is geboren op 03-08-1852 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 116], zoon van Albert Gelderman (zie VII-f) en Jennigjen Visser. Gerrit is overleden op 13-08-1946 in Apeldoorn, 94 jaar oud [bron: Aktenr: 671]. Hij is begraven in Apeldoorn (Soerenseweg).
Beroep:
Papiermakersknecht
Gerrit trouwde, 39 jaar oud, op 28-11-1891 in Heerde [bron: Aktenr: 41] met Geesje Bagerman, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Geesje was de volgende getuige aanwezig: Albert Gelderman (vader van de bruidegom) en Albert Bagerman (broer van de bruid) en Gerrit Horst (bleeker) en Jan van Leeuwen (winkelier). Geesje is geboren op 17-11-1866 om 17:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 173], dochter van Jan Bagerman en Aaltje Buitenhuis. Bij de geboorteaangifte van Geesje was de volgende getuige aanwezig: Bernardus Maarten van der Wal (timmerman) en Johannes Docter (gemeentebode). Geesje is overleden op 13-06-1955 in Apeldoorn, 88 jaar oud [bron: Aktenr 487]. Zij is begraven in Apeldoorn (Soerenseweg).
Kinderen van Gerrit en Geesje:
1 Jenneke Gelderman, geboren op 30-03-1892 om 03:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 39]. Bij de geboorteaangifte van Jenneke was de volgende getuige aanwezig: Jan van Leeuwen (winkelier) en Albert van Ommen. Jenneke is overleden op 28-03-1981, 88 jaar oud. Zij is begraven in Ommen. Jenneke trouwde, 26 jaar oud, op 21-02-1919 in Epe [bron: Aktenr: 3] met Gerhard Marius Wagenaar, 32 jaar oud. Gerhard is geboren op 11-01-1887 in Epe [bron: Aktenr 010], zoon van Arend Wagenaar en Aartje Heering. Gerhard is overleden op 03-05-1965, 78 jaar oud. Hij is begraven in Ommen.
Beroep:
Molenaar
2 Aaltje Gelderman, geboren op 10-12-1894 om 03:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 148]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Herm van Rijssen en Jan van Leeuwen (winkelier). Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 20 jaar oud, op 11-03-1915 in Epe [bron: Aktenr: 14] met Dirk Jonker, 21 jaar oud. Dirk is geboren op 20-07-1893 in Epe [bron: Aktenr 148], zoon van Willem Hein Jonker en Johanna Wilhelmina Labberton. Dirk is overleden.
Beroep:
Bakker
3 Albertje Gelderman, geboren op 10-01-1897 om 06:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 6]. Bij de geboorteaangifte van Albertje was de volgende getuige aanwezig: Herm van Rijssen en Jan van Leeuwen (winkelier). Albertje is overleden op 10-03-1927 in Zwolle, 30 jaar oud [bron: Aktenr: 44]. Albertje trouwde, 20 jaar oud, op 20-09-1917 in Epe [bron: Aktenr: 56] met Arend Jan Wensink, 24 jaar oud. Arend is geboren op 18-01-1893 in Epe [bron: Aktenr 015], zoon van Willem Wensink en Johanna Arendina Dijkhuizen. Arend is overleden.
Beroep:
Winkelbediende
4 Gerritje Gelderman, geboren op 15-10-1899 om 23:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 146]. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Berghorst en Gerrit van Leeuwen (winkelier). Gerritje is overleden.
5 Gerrit Gelderman, geboren in 10-1901 in Vaassen (Gem.Epe). Gerrit is overleden op 25-11-1901 in Vaassen (Gem.Epe), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 162].
6 Gerrit Gelderman, geboren op 08-01-1903 in Vaassen (Gem.Epe). Volgt IX-f.
7 Johanna Gelderman, geboren op 04-01-1906 in Vaassen (Gem.Epe) [bron: Aktenr 5]. Johanna is overleden.
8 Herman Gelderman, geboren op 08-06-1908 in Vaassen (Gem.Epe). Volgt IX-g.
9 Geesje Gelderman, geboren op 04-03-1911 in Vaassen (Gem.Epe) [bron: Aktenr 69]. Geesje is overleden. Geesje trouwde, 24 jaar oud, op 18-09-1935 in Apeldoorn [bron: Aktenr 370] met Frederik Buitenkamp, 25 jaar oud. Frederik is geboren op 15-05-1910 in Vaassen (Gem.Epe) [bron: Aktenr 107], zoon van Lambertus Buitenkamp en Grada Kluin.
VIII-g Berend Gelderman is geboren op 18-05-1880 om 22:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 64], zoon van Jan Gelderman (zie VII-h) en Janna Bosch. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Jan Gelderman. Berend is overleden op 11-09-1959 om 17:00 in Heerde, 79 jaar oud [bron: Aktenr 36]. Bij de overlijdensaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Jakob van Boven (kleermaker en aanspreker).
Beroep:
Landbouwer
Berend trouwde, 33 jaar oud, op 29-08-1913 in Olst [bron: Aktenr: 19] met Lamberta Janna Fuit, 31 jaar oud. Lamberta is geboren op 05-01-1882 in Welsum (Gem. Olst), dochter van Hendrik Fuit en Geertje Voorhorst. Lamberta is overleden op 23-09-1945 in Heerde, 63 jaar oud [bron: Aktenr 106].
Kinderen van Berend en Lamberta:
1 Janna Gelderman, geboren op 29-05-1915 in Veessen (Gem. Heerde). Janna is overleden.
2 Gerritje Gelderman, geboren op 29-06-1916 in Veessen (Gem. Heerde). Gerritje is overleden op 24-04-1996, 79 jaar oud. Zij is begraven in Epe (Wisselseweg). Gerritje trouwde met Jan Mulder. Jan is geboren op 21-03-1913. Jan is overleden in 07-1957, 44 jaar oud. Hij is begraven in Epe (Wisselseweg).
3 Jan Gelderman, geboren op 02-07-1917 in Veessen (Gem. Heerde). Jan is overleden.
4 Hendrika Gelderman, geboren op 02-07-1917 in Veessen (Gem. Heerde). Hendrika is overleden.
VIII-h Dirk Gelderman is geboren op 17-03-1869 om 04:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 41], zoon van Evert Gelderman (zie VII-i) en Johanna Gelderman (zie VII-d,1). Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Dirk is overleden op 14-04-1909 om 15:00 in Veessen (Gem. Heerde), 40 jaar oud [bron: Aktenr 51]. Bij de overlijdensaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Willem van Dijk (landbouwer) en Jan Willem ten Hove (landbouwer).
Beroep:
Landbouwer
Dirk trouwde, 34 jaar oud, op 23-05-1903 in Heerde [bron: Aktenr: 28] met Jennigje Smit, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk en Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Gelderman (broer van de bruidegom) en Jan van Ommen (zwager van de bruidegom) en Gerrit Ramaker (neef van de bruidegom) en Lambertus Grolleman (zwager van de bruid). Jennigje is geboren op 17-06-1879 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 88], dochter van Albertus Smit en Jennigje Vinke. Jennigje is overleden op 31-10-1957 in Heerde, 78 jaar oud [bron: Aktenr 46]. Jennigje trouwde later op 12-02-1910 in Heerde [bron: Aktenr: 4] met Evert Smit (1884-1931).
Kind van Dirk en Jennigje:
1 Johanna Gelderman, geboren op 01-07-1905 om 23:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 95]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Lubbertus Grolleman en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Johanna is overleden op 31-10-1905 om 05:00 in Veessen (Gem. Heerde), 3 maanden oud [bron: Aktenr 104]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Marianus Dijkslag (arbeider) en Jan Willem ten Hove (arbeider).
VIII-i Gerrit Jan Gelderman is geboren op 02-10-1877 om 10:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 150], zoon van Evert Gelderman (zie VII-i) en Johanna Gelderman (zie VII-d,1). Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Evert Gelderman (Janszn) en Daniel Gerrit Haverkamp (winkelier). Gerrit is overleden op 09-08-1953 om 01:00 in Heerde, 75 jaar oud [bron: Aktenr 66]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Teunis van Marle. Gerrit bleef kinderloos.
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 59 jaar oud, op 09-01-1937 in Heerde [bron: Aktenr 2] met Reintje de Weerd, 50 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Reintje was de volgende getuige aanwezig: Albert Toorn (Zwager van de bruid) en Jannes Wonink (zwager van de bruid). Reintje is geboren op 16-10-1886 om 05:00 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 143], dochter van Reinder de Weerd en Stina Martens. Bij de geboorteaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Albert Jan Martens en Egbert Roke. Reintje is overleden op 17-12-1948 om 13:00 in Zwolle, 62 jaar oud [bron: Aktenr: 654 en 94]. Reintje is weduwe van Berend van ’t Veld (1865-1935), met wie zij trouwde op 12-08-1905 in Heerde [bron: Aktenr: 44].
VIII-j Derk Gelderman is geboren op 23-07-1867 om 11:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 99], zoon van Hendrik Gelderman (zie VII-j) en Stijntje van Werven. Bij de geboorteaangifte van Derk was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Derk is overleden op 12-09-1944 in Zeist, 77 jaar oud [bron: Aktenr 582]. Hij is begraven in Zeist (Woudenbergseweg).
Beroep:
Hoofd der school
Derk trouwde, 28 jaar oud, op 25-06-1896 in Zeist [bron: Aktenr 25] met Maria Cornelia Wermeskerken, 21 jaar oud. Maria is geboren op 26-11-1874 in Zeist [bron: Aktenr 146], dochter van Petrus Johannes Wermeskerken en Johanna Adriana Krabbe. Maria is overleden op 21-01-1944, 69 jaar oud [bron: Aktenr 44]. Zij is begraven in Zeist (Woudenbergseweg).
Kinderen van Derk en Maria:
1 Christina Johanna Adriana Gelderman, geboren op 11-11-1897 in Tull en ’t Waal (Utr) [bron: Aktenr 15]. Christina is overleden.
2 Johanna Adriana Gelderman, geboren op 02-12-1899 in Tull en ’t Waal (Utr) [bron: Aktenr 19]. Johanna is overleden.
3 Hendrik Gelderman, geboren op 21-04-1902 in Tull en ’t Waal (Utr) [bron: Aktenr 5]. Hendrik is overleden op 25-04-1936 in Zeist, 34 jaar oud [bron: Aktenr 143]. Hij is begraven in Zeist (Woudenbergseweg).
VIII-k Gerrit Gelderman is geboren op 21-10-1876 om 12:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 154], zoon van Hendrik Gelderman (zie VII-j) en Stijntje van Werven. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Brake (65jr) en Gerrit de Brake (35jr). Gerrit is overleden op 09-02-1956 in Hengelo (0v), 79 jaar oud [bron: Aktenr 66]. Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 09-07-1903 in Hengelo (0v) [bron: Aktenr 68] met Anna Reinders, 27 jaar oud. Anna is geboren op 02-07-1876 in Borne (Ov) [bron: Aktenr 56], dochter van Reint Reinders en Jenneken Huiskes. Anna is overleden.
Kind van Gerrit en Anna:
1 Christina Johanna Gelderman, geboren op 06-10-1914 in Hengelo (0v) [bron: Aktenr 485]. Christina is overleden.
VIII-l Jan Gelderman is geboren op 05-05-1848 om 04:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 45], zoon van Jacob Gelderman (zie VII-k) en Stijna IJzerman. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Veenbergen en Johannes Dikkeschei. Jan is overleden op 14-05-1883 in ’s Gravenhage, 35 jaar oud.
Beroep:
Broodbakker
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 14-02-1877 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 119] met Jacoba Cornelia de Ridder, 28 jaar oud. Jacoba is geboren op 13-05-1848 in Leiden [bron: Aktenr 460], dochter van Willem de Ridder en Helena Wilhelmina Maria van den Berg. Jacoba is overleden op 29-11-1935 in Rotterdam, 87 jaar oud [bron: Aktenr 4509]. Jacoba trouwde later op 01-10-1884 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 763] met Jacob Andries Lodewijk van der Endt (geb. 1839).
Kinderen van Jan en Jacoba:
1 Jan Gelderman, geboren in 03-1877 in ’s Gravenhage. Jan is overleden op 17-07-1877 om 03:00 in ’s Gravenhage, 4 maanden oud [bron: Aktenr 1406]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Johannes de Haan en Derk van der Tas.
2 Willem Gelderman, geboren op 18-09-1878 in ’s Gravenhage. Volgt IX-h.
3 Jacobus Johannes Gelderman, geboren op 01-10-1880 in ’s Gravenhage. Volgt IX-i.
4 Lambert Gelderman, geboren in 04-1883 in ’s Gravenhage. Lambert is overleden op 02-07-1883 om 10:00 in ’s Gravenhage, 3 maanden oud [bron: Aktenr 1762]. Bij de overlijdensaangifte van Lambert was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Lodewijk van Delden en Johannes Jacobus Duran.
IX-a Dirk Jan Gelderman is geboren op 25-08-1876 om 14:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 120], zoon van Jan Gelderman (zie VIII-c) en Maria Gelderman (zie VI-d,5). Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Evert Gelderman en Daniel Gerrit Haverkamp (winkelier). Dirk is overleden op 20-12-1957 om 13:55 in Heerde, 81 jaar oud [bron: Aktenr 55]. Bij de overlijdensaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Marinus Johannes van Gelder.
Beroep:
Landbouwer
Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 01-03-1900 in Heerde [bron: Aktenr: 2] met Harmpje Wonink, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk en Harmpje was de volgende getuige aanwezig: Johannes van Weeghel (neef van de bruid) en Kornelis Kluwen (zwager van de bruidegom) en Gerrit de Weerd en Gerrit Wijgmans (winkelier). Harmpje is geboren op 22-12-1874 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 190], dochter van Steven Wonink en Klazina Hanna Weeghel. Harmpje is overleden op 14-09-1949 om 16:00 in Veessen (Gem. Heerde), 74 jaar oud [bron: Aktenr 72]. Bij de overlijdensaangifte van Harmpje was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldhuis.
Kinderen van Dirk en Harmpje:
1 Jan Gelderman, geboren op 20-03-1900 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt X-a.
2 Steven Gelderman, geboren op 31-03-1901 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt X-b.
3 Marianus Gezinus Gelderman, geboren op 13-03-1902 om 02:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 40]. Bij de geboorteaangifte van Marianus was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Jalink en Gerrit Wijgmans (winkelier). Marianus is overleden op 04-06-1902 om 04:00 in Veessen (Gem. Heerde), 2 maanden oud [bron: Aktenr 45]. Bij de overlijdensaangifte van Marianus was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Jalink (landbouwer) en Hendrik Jan de Weerd (arbeider).
4 Gezinus Marianus Gelderman, geboren op 04-06-1903 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt X-c.
5 Dirk Jan Gelderman, geboren op 24-06-1904 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt X-d.
6 Gerrit Herman Gelderman, geboren op 07-04-1906 om 09:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 62]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Steven Jan van den Berg en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Gerrit is overleden op 05-07-1906 om 13:00 in Veessen (Gem. Heerde), 2 maanden oud [bron: Aktenr 61]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Jalink (landbouwer) en Harm Jan van Bessen (veldarbeider).
7 Maria Geertje Gelderman, geboren op 04-05-1908 om 13:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 78]. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jacob van Leeuwen (veldwachter) en Hendrikus Jalink. Maria is overleden op 06-07-1996 in Heerde, 88 jaar oud. Maria trouwde, 27 jaar oud, op 05-06-1935 in Heerde [bron: Aktenr 36] met Willem Veerman, 24 of 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Willem was de volgende getuige aanwezig: Jan Gelderman (broer van de bruid) en Hendrik Veerman (broer van de bruidegom). Willem is geboren in 1910 in Wijhe, zoon van Gerrit Jan Veerman en Geertje van Duren. Willem is overleden.
8 Berend Aart Gelderman, geboren op 23-07-1909 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt X-e.
9 Klasina Johanna Gelderman, geboren op 06-11-1912 om 11:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 178]. Bij de geboorteaangifte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Jolink en Jacob Boeve (landbouwer). Klasina is overleden op 16-09-2006 in Heerde, 93 jaar oud.
IX-b Evert Gelderman is geboren op 27-03-1885 om 01:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 55], zoon van Jan Gelderman (zie VIII-c) en Aartje Stokking. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Jacob Boeve (logementhouder) en Hendrikus Stokking. Evert is overleden na 1958, minstens 73 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Evert trouwde, 29 jaar oud, op 26-09-1914 in Heerde [bron: Aktenr: 49] met Harmpje Wonink, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Evert en Harmpje was de volgende getuige aanwezig: Derk Jan Gelderman (halfbroer van de bruidegom) en Jurrien Wonink (broer van de bruid). Harmpje is geboren op 15-10-1885 om 01:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 151], dochter van Evert Wonink en Klasina van de Worp. Bij de geboorteaangifte van Harmpje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Egbert Gijsbertus van den Berg (schoenmaker). Harmpje is overleden op 14-01-1958 om 12:30 in Heerde, 72 jaar oud [bron: Aktenr 3]. Bij de overlijdensaangifte van Harmpje was de volgende getuige aanwezig: Harm Stoffers.
Kinderen van Evert en Harmpje:
1 Aartje Gelderman, geboren op 05-02-1915 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 30]. Aartje is overleden op 02-10-2007, 92 jaar oud. Aartje trouwde met Derk van Welsum. Derk is overleden vóór 2007.
2 Klasiena (Sientje) Gelderman, geboren op 23-03-1917 in Veessen (Gem. Heerde). Sientje is overleden op 20-01-2004 in Heerde, 86 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Sientje trouwde, 22 jaar oud, op 10-06-1939 in Heerde [bron: Aktenr 36] met Marinus Bijsterbosch, 25 jaar oud, nadat zij op 27-05-1939 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Sientje en Marinus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan van de Put (zwager van de bruidegom) en Willem Gerrit Bijsterbosch (broer van de bruidegom). Marinus is geboren op 31-07-1913 in Heerde, zoon van Hermannus Bijsterbosch en Aaltje Dezijn. Marinus is overleden op 03-01-2003 in Heerde, 89 jaar oud. Hij is begraven op 08-01-2003 in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Handelsreiziger
3 Jannetje Gelderman, geboren op 09-06-1919 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 87. Jannetje is overleden.
4 Geertje Gelderman, geboren op 17-09-1921 in Heerde. Geertje is overleden.
5 Evert Jan Gelderman, geboren op 28-10-1922 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 196]. Evert is overleden op 25-04-2006, 83 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
IX-c Peter Gelderman is geboren op 02-07-1889 om 07:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 83], zoon van Jan Gelderman (zie VIII-c) en Aartje Stokking. Bij de geboorteaangifte van Peter was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Gelderman (timmerman) en Johannes Docter (gemeentebode). Peter is overleden.
Beroep:
Bakker
Peter trouwde, 24 jaar oud, op 01-11-1913 in Heerde [bron: Aktenr: 50] met Johanna van der Maten, 24 jaar oud. Johanna is geboren op 18-08-1889 om 07:00 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 108], dochter van Wolter van der Maten en Neeltje Wolf. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Derk van Zalk (metselaar) en Jan van Leeuwen (winkelier). Johanna is overleden.
Kinderen van Peter en Johanna:
1 Aartje Gelderman, geboren op 11-10-1914 in Veessen (Gem. Heerde). Aartje is overleden.
2 Neeltje Gelderman, geboren op 24-10-1916 in Veessen (Gem. Heerde). Neeltje is overleden.
IX-d Evert Johannes Gelderman is geboren in 1878 in Amsterdam, zoon van Dries Gelderman (zie VIII-d) en Mina de Meijer. Evert is overleden op 13-01-1921 in Batavia (Indonesie), 42 of 43 jaar oud.
Beroep:
Banketbakker
Evert trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 16-05-1906 in Brummen [bron: Aktenummer: 24] met Barbara Sina Kruitbosch, 26 jaar oud. Barbara is geboren op 05-05-1880 in Empe (Gem. Brummen) [bron: Aktenr 78], dochter van Arend Jan Kruitbosch en Jennigje Pleiter. Barbara is overleden op 19-01-1973 in Zutphen, 92 jaar oud.
Kinderen van Evert en Barbara:
1 Wilhelmina Gelderman, geboren op 04-09-1907 in Elburg [bron: Aktenr 71]. Wilhelmina is overleden in 1993, 85 of 86 jaar oud. Zij is begraven in Arnhem (Begraafplaats Moscowa). Wilhelmina trouwde met Herman Schwartz. Herman is geboren op 25-03-1903 in Zutphen [bron: Aktenr 117], zoon van Jacobus Schwartz en Bartha Berendina Hoogenhuijzen. Herman is overleden in 1953, 49 of 50 jaar oud. Hij is begraven in Arnhem (Begraafplaats Moscowa).
2 Arend Jan Gelderman, geboren op 30-05-1909 in Elburg [bron: Aktenr 48]. Arend is overleden.
IX-e Frederik Willem Gelderman is geboren op 31-05-1882 om 09:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 62], zoon van Dries Gelderman (zie VIII-d) en Mina de Meijer. Bij de geboorteaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Evert Gelderman en Johannes Docter (gemeentebode). Frederik is overleden op 29-11-1935 in Soest, 53 jaar oud [bron: Aktenr: 164].
Beroep:
Chef-commies bij de Nederlandse Spoorwegen
Frederik:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 16-09-1909 in Helmond [bron: Aktenr: 71] met Johanna Maria Akkersdijk, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 13-05-1929 in Helmond. Johanna is geboren op 11-05-1888 in Rotterdam [bron: Aktenr 2438], dochter van Leendert Akkersdijk en Hieke Arentz. Johanna is overleden.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 30-05-1930 in Amsterdam [bron: Aktenr: Sloterdijk;reg.S4;fol.15v] met Hendrika Johanna den Boesterd, 29 jaar oud. Hendrika is geboren op 15-12-1900 in Rotterdam [bron: Aktenr 11635], dochter van Bartus den Boesterd en Dina Duitman. Hendrika is overleden.
IX-f Gerrit Gelderman is geboren op 08-01-1903 in Vaassen (Gem.Epe) [bron: Aktenr 13], zoon van Gerrit Gelderman (zie VIII-f) en Geesje Bagerman. Gerrit is overleden op 06-10-1980, 77 jaar oud. Hij is begraven in Wenum (Gem. Apeldoorn). Gerrit trouwde met Maartje van Baaren. Maartje is geboren op 15-07-1904. Maartje is overleden op 01-02-1982, 77 jaar oud. Zij is begraven in Wenum (Gem. Apeldoorn).
IX-g Herman Gelderman is geboren op 08-06-1908 in Vaassen (Gem.Epe) [bron: Aktenr 129], zoon van Gerrit Gelderman (zie VIII-f) en Geesje Bagerman. Herman is overleden. Herman trouwde, 30 jaar oud, op 20-07-1938 in Apeldoorn [bron: Aktenr 278] met Margaretha Carolina van de Pol, 26 jaar oud. Margaretha is geboren op 03-11-1911 in Rotterdam [bron: Aktenr 1911.10792], dochter van Kornelis Jan van de Pol en Carolina Oostveen. Margaretha is overleden.
IX-h Willem Gelderman is geboren op 18-09-1878 in ’s Gravenhage, zoon van Jan Gelderman (zie VIII-l) en Jacoba Cornelia de Ridder. Willem is overleden op 02-02-1935 om 22:30 in ’s Gravenhage, 56 jaar oud [bron: Aktenr 463]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Gerardus Hoefnagel (bedienaar).
Beroep:
Brievenbesteller
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 07-05-1902 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 606] met Maaike de Boef, 30 jaar oud. Maaike is geboren op 07-01-1872 in Vuren (Gld) [bron: Aktenr 2], dochter van Arie de Boef en Maaike van Willigen. Maaike is overleden op 26-09-1944 in Gorinchem, 72 jaar oud [bron: Aktenr 212].
IX-i Jacobus Johannes Gelderman is geboren op 01-10-1880 in ’s Gravenhage, zoon van Jan Gelderman (zie VIII-l) en Jacoba Cornelia de Ridder. Jacobus is overleden. Jacobus trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1904 met Johanna Hendrika Petronella Visbach, 23 of 24 jaar oud. Johanna is geboren in 1880, dochter van Wouter Visbach en Francina Maria Botterop. Johanna is overleden in 1973, 92 of 93 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Johanna:
1 Cornelis Jacobus Gelderman. Cornelis is overleden.
2 Jan Gelderman. Volgt X-f.
3 Wouter Gelderman, geboren in 1907 in ’s Gravenhage. Volgt X-g.
X-a Jan Gelderman is geboren op 20-03-1900 om 11:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 43], zoon van Dirk Jan Gelderman (zie IX-a) en Harmpje Wonink. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik voor de Poort en Johannes Docter (gemeentebode). Jan is overleden op 18-11-1999 in Steenwijk, 99 jaar oud.
Beroep:
Tuinman
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 06-01-1923 in Heerde [bron: Aktenr 1] met Martina Jacoba Daanen, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Martina was de volgende getuige aanwezig: Steven Gelderman (broer van de bruidegom) en Hendrik Jan Daanen (broer van de bruid). Martina is geboren op 14-03-1902 in Maasbommel (Gem. Appeltern) [bron: Aktenr 25], dochter van Hendrik Daanen en Hendrika Post. Martina is overleden op 11-10-1981 in Diepenveen (Ov), 79 jaar oud.
Kinderen van Jan en Martina:
1 Harmpje Hendrika Gelderman, geboren op 22-06-1923 in Heerde. Harmpje is overleden.
2 Hendrik Gelderman, geboren op 05-03-1925 in Heerde. Hendrik is overleden.
3 Niet openbaar.
4 Hendrikus Aaldert Gelderman, geboren op 18-06-1929 in Heerde. Hendrikus is overleden.
X-b Steven Gelderman is geboren op 31-03-1901 om 17:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 56], zoon van Dirk Jan Gelderman (zie IX-a) en Harmpje Wonink. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Hendrikus Jalink. Steven is overleden op 14-05-1943 om 03:00 in Veessen (Gem. Heerde), 42 jaar oud [bron: Aktenr 42]. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Gersen (landbouwer). Steven trouwde, 25 jaar oud, op 28-07-1926 in Heerde [bron: Aktenr 34] met Gerritje Bagerman, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Steven en Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Jan Gelderman (broer van de bruidegom) en Gerrit van Leeuwen (zwager van de bruid). Gerritje is geboren op 21-04-1901 om 10:00 in Heerde [bron: Aktenr 63], dochter van Albert Bagerman en Gerritje Docter. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Bartus Vels en Jan Boeve (logementhouder). Gerritje is overleden.
X-c Gezinus Marianus Gelderman is geboren op 04-06-1903 om 05:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 91], zoon van Dirk Jan Gelderman (zie IX-a) en Harmpje Wonink. Bij de geboorteaangifte van Gezinus was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Maten en Hendrikus Jalink. Gezinus is overleden.
Beroep:
Timmerman
Gezinus trouwde, 26 jaar oud, op 24-07-1929 in Heerde [bron: Aktenr 47] met Jannetje Bagerman, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gezinus en Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van Leeuwen (zwager van de bruid) en Jan Gelderman (broer van de bruidegom). Jannetje is geboren op 15-05-1903 om 11:00 in Heerde [bron: Aktenr 76], dochter van Albert Bagerman en Gerritje Docter. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Horst en Jan Boeve (logementshouder). Jannetje is overleden.
Kinderen van Gezinus en Jannetje:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar.
X-d Dirk Jan Gelderman is geboren op 24-06-1904 om 06:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 88], zoon van Dirk Jan Gelderman (zie IX-a) en Harmpje Wonink. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jan Boeve (logementhouder). Dirk is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 23-02-1928 in Heerde [bron: Aktenr 10] met Jacoba Ramaker, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk en Jacoba was de volgende getuige aanwezig: Jan Gelderman (broer van de bruidegom) en Willem Ramaker (broer van de bruid). Jacoba is geboren op 14-01-1906 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 14], dochter van Gerrit Ramaker en Jacoba Post. Jacoba is overleden.
Kinderen van Dirk en Jacoba:
1 Dirk Jan Gelderman, geboren op 30-08-1928 in Veessen (Gem. Heerde). Dirk is overleden op 12-10-1981, 53 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
2 Gerrit Gelderman, geboren op 08-02-1930 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt XI-a.
X-e Berend Aart Gelderman is geboren op 23-07-1909 om 04:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 121], zoon van Dirk Jan Gelderman (zie IX-a) en Harmpje Wonink. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jalink en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Berend is overleden op 25-12-2005 in Heerde, 96 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Beroepen:
Bakker
Bakker
Berend trouwde, 24 jaar oud, op 04-04-1934 in Heerde [bron: Aktenr 12] met Hendrika Houtjes, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Teunis Kiesebrink (zwager van de bruid) en Jan Gelderman (broer van de bruidegom). Hendrika is geboren op 15-04-1909 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 69], dochter van Tiemen Houtjes en Elisabeth van Lohuizen. Hendrika is overleden op 28-04-2002 in Heerde, 93 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Berend en Hendrika:
1 Niet openbaar.
2 Niet openbaar. Volgt XI-b.
X-f Jan Gelderman, zoon van Jacobus Johannes Gelderman (zie IX-i) en Johanna Hendrika Petronella Visbach. Jan is overleden. Jan trouwde op 04-05-1932 in ’s Gravenhage met Helena Elisabeth Westerink. Helena is een dochter van Johannes Westerink en Teuna Klop. Helena is overleden.
X-g Wouter Gelderman is geboren in 1907 in ’s Gravenhage, zoon van Jacobus Johannes Gelderman (zie IX-i) en Johanna Hendrika Petronella Visbach. Wouter is overleden. Wouter trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 04-12-1935 in Overschie [bron: Aktenr 72] met Lena Jacoba Roggeveen, 24 of 25 jaar oud. Lena is geboren in 1910 in Rotterdam, dochter van Willem Roggeveen en Jannetje Poot. Lena is overleden.
XI-a Gerrit Gelderman is geboren op 08-02-1930 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Dirk Jan Gelderman (zie X-d) en Jacoba Ramaker. Gerrit is overleden op 29-12-2017, 87 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Gerrit trouwde met Hendrikje Gerritje Weijenberg. Hendrikje is geboren op 19-01-1932. Hendrikje is overleden op 22-03-2019, 87 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
XI-b Niet openbaar, zoon van Berend Aart Gelderman (zie X-e) en Hendrika Houtjes. Hij trouwde met Niet openbaar.
Kind van Niet openbaar en Niet openbaar:
1 Niet openbaar.
Gegenereerd met Aldfaer-versie 10.1 op 11-01-2023 16:24:04 door Piet Heres