Auteur Piet Heres Website: www.pietheres.nl  (voor email zie website)

Parenteel Veldkamp

 U komt de naam van Aalderen, van de Wetering, Remmerts, Remmers tegen maar ze stammen allemaal af van Pouwel Assies. De namen Remmerts met of zonder T zijn verschrijvingen geweest door de ambtenaar van de burgelijke stand.

I Pouwel Assies is geboren in 1620 in Heino (OV). Pouwel is overleden in 06-1692, 71 of 72 jaar oud.
Notitie bij Pouwel: Pouwel Assies woonde in het buurtschap Lente op het landgoed den Alerdinck waar hij een bescheiden woning had die hij deelde met 2 anderen. Of dit zijn vrouw en nog 1 kind was of 2 kinderen weten we niet.
Van het huwelijk van Fennigje Pouwels en Gerrit Pouwels weten we dat zij kwamen uit Lenthe. Van de testamenten van Evertje, Hendrik en Gerrit Pouwels weten we dat Pouwel Assies hun vader was. We weten ook dat Pouwel Assies in iedergeval van 1675 tot 1682 woonde in een huis op het landgoed den Alerdinck in het buurtschap Lente. Het lidmaten register van Zwolle leert ons dat Pouwel Assies in mei 1692 naar Zwolle is gekomen met attestatie van Heino.

Hoewel Heino niet onder het buurtschap Lente valt gaat het hier om waar Pouwel Assies kerkte. Aangezien de bewoners van de buurtschappen zich niet zo veel gelegen lieten aan de kerkelijke en bestuurlijke grenzen bij de keuze van hun kerk, maar deze keuze meer bepaalde op de bereikbaarheid en eigen vrije keuze, kunnen we stellen dat Pouwel in Heino kerkte maar nog steeds woonachtig kan zijn geweest in het buurtschap Lente. Van de kinderen weten we dat deze reeds voor 1675 in Zwolle leefde. Hendrik is daar immers in 1677 al getrouwd, Fennigje al in 1674 en Gerrit in 1684 waarbij zijn vader toen nog in leven was.
Assuerus zoon van Hendrik Pouwels wordt in 1714 burger van Zwolle en voert als familienaam van Aalderen. Zijn broers noemen zich ook van Alerdinck of Aalderink wat later bij de meeste verbasterd tot van Aalderen. We kunnen nu met hoge mate van zekerheid zeggen dat deze naam is gebaseerd op de plek waar hun vaders als kind zijn opgegroeid en in iedergeval hun grootvader een lange tijd heeft gewoond. Of er een familie relatie bestaat met de eerst vermelde bewoner Beert Alerinc kan niet worden vastgesteld. Voor nu blijft Pouwel Assies de oudst bekende voorvader die met zijn kinderen woonde in een huis dat onderdeel was van het landgoed ’den Alerdinck’ in al zijn omvang. Daarmee is de oorsprong van de familienaam ’van Aalderen’ definitief verbonden aan dit landgoed.
Misschien dat verdere bestudering van de leenprotocollen, belastingkohieren en andere oude archieven in de toekomst nog meer inzichten verschaft over den Alerdinck en zijn bewoners.


Pouwel trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1650 met Aaltje NN. Aaltje is overleden.
Kinderen van Pouwel en Aaltje:
1 [waarschijnlijk] Anna Pouwels. Volgt II-a.
2 [waarschijnlijk] Michiel Pouwels. Michiel is overleden.
3 [waarschijnlijk] Annegien Pouwels. Annegien is overleden.
4 [waarschijnlijk] Catrina Pouwels. Catrina is overleden.
5 [waarschijnlijk] Jan Pouwels. Volgt II-b.
6 [waarschijnlijk] Maria Pouwels. Maria is overleden. Zij is begraven op 07-01-1729 in Zwolle.
7 [waarschijnlijk] Matthijs Pouwels. Matthijs is overleden. Hij is begraven op 21-03-1732 in Zwolle.
8 [waarschijnlijk] Jurrien Pouwels. Volgt II-c.
9 [waarschijnlijk] Geesjen Pouwels. Geesjen is overleden. Zij is begraven op 21-02-1737 in Zwolle.
10 [waarschijnlijk] Willem Pouwels. Willem is overleden. Hij is begraven op 12-11-1738 in Zwolle.
11 [waarschijnlijk] Aaltien Pouwels. Volgt II-d.
12 Hendrik Pouwels, geboren omstreeks 1650 in Heino (OV). Volgt II-e.
13 Pouwel Pouwels, geboren omstreeks 1653. Pouwel is overleden.
14 Fennigje Pouwels, geboren omstreeks 1655 in Lenthe (Gem.Dalfsen). Volgt II-f.
15 Evertje Pouwels, geboren omstreeks 1660. Volgt II-g.
16 Gerrit Pouwels, geboren vóór 1666 in Lenthe (Gem.Dalfsen). Volgt II-h.
II-a Anna Pouwels, dochter van [waarschijnlijk] Pouwel Assies (zie I) en Aaltje NN. Anna is overleden. Zij is begraven op 25-09-1706 in Zwolle. Anna trouwde met Jan Andries. Jan is overleden.
II-b Jan Pouwels, zoon van [waarschijnlijk] Pouwel Assies (zie I) en Aaltje NN. Jan is overleden. Hij is begraven op 19-04-1714 in Zwolle.
Notitie bij Jan: Jan Pouwels wed. soldaet vd Comp. vd overste Lt Weijler en maria Berents jd in de Manties Steege
Jan trouwde met Maria Berents. Maria is overleden.
II-c Jurrien Pouwels, zoon van [waarschijnlijk] Pouwel Assies (zie I) en Aaltje NN. Jurrien is overleden. Jurrien begon een relatie met NN. Zij is overleden.
Kind van Jurrien en NN:
1 Pouwel Jurriens. Pouwel is overleden. Hij is begraven op 28-07-1720 in Zwolle.
II-d Aaltien Pouwels, dochter van [waarschijnlijk] Pouwel Assies (zie I) en Aaltje NN. Aaltien is overleden. Zij is begraven op 21-08-1739 in Zwolle. Aaltien trouwde met Jan van Duuren. Jan is overleden.
II-e Hendrik Pouwels is geboren omstreeks 1650 in Heino (OV), zoon van Pouwel Assies (zie I) en Aaltje NN. Hendrik is overleden op 21-05-1699 in Zwolle, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik Pauwelsz heet in 1677 jongeman van Heino (waar het goed ‘De Alerdink’ ligt) hij komt in 1678 met attestatie uit Heino naar Zwolle

Hendrik heeft op of bij de Havezate Den Alerdinck gewerk of gewoond.
Vandaar de naam van Aalderen die de kinderen droegen.

Volledige zekerheid over het eerdere huwelijk van Hendrik Pauwelsz zal er wel nooit kunnen komen, maar ik meen dat er voldoende gronden zijn om met u aan te nemen dat het op 13 nov 1677 gesloten huwelijk van een Hendrik Pauwelsz met Trijne Jans wel degelijk onze Hendrik betreft. Het is immers een logisch relaas: Hendrik Pauwelsz heet in 1677 jongeman van Heino (waar het goed ‘De Alerdink’ ligt) hij komt in 1678 met attestatie uit Heino naar Zwolle (zie lidmatenboek 1, blz. 277) en woont in 1679 bij tweede huweiijk inderdaad te Zwolle, nl. op de Nijstad, terwijl zijn nakomelingen zich enkele tientallen jaren later van Alerdink, van Aalderink en van Aalderen gaan noemen. En een andere Hendrik Pauwelsz, een eventuele naam- en tijdgenoot die verwarring zou kunnen geven vond ik niet (over een Hendrik Pauwelsz X Jenneke Jans zal ik straks nog wat zeggen!!). Het lijkt mij derhalve dat we gevoegelijk aan kunnen nemen dat de man van Trijne Jans en de weduwnaar die met Mechteld Jacobs trouwde een en dezelfde persoon zijn. Dan kom ik nu aan een gegeven dat ik 14 april jl. op de valreep in de kaartenbak vond: Hendrik Pauwelsz, man van Trijne Jans, maakte 26 aug 1678 te Zwolle zijn testament. Het fiche vermeidde dat het testament de bladzijden 242-244 besloeg. Dat betekende dat het te lang was om een doorsnee testament op de langstlevende te zijn; die beslaan meestal minder ruimte. Er moet dus meer instaan en juist dat feit deed mij besluiten terug te gaan en het testament in originali in te zien. En dat bleek de moelie waard te zijn: Hendrik Pauwelsz en Trijne Jans, Echtelieden, maakten inderdaad elkaar over en weer tot erfgenaam, maar bovendien liet Hendrik honderd gulden en al zijn kleren als legaat na aan zijn vader Pouwel Assies. Mocht vader Pouwel op Hendrik’s sterfdag niet meer in leven zijn, dan zou hetzelfde legaat gaan naar Hendrik’s broers en zusters (van wie zo jammer!!- niet de namen werden genoemd). Trijne Jans deed iets dergelijks: zij bestemde een legaat voor haar twee zusters, die WEL met name werden genoemd, nl. Aeltie Jans en Anna Jans. Conclusie: Hendrik’s vader heette Pouwel Assies en was in elk geval op 26 aug 1678 nog in leven, Hendrik had meerdere broers en zusters (tenminste twee van elk!) en bovendien was er nu een logische verklaring voor de voornaam van Hendrik’s oudste zoon: Assuerus is immers de officiele vorm van de volkse voornaam Asse of Asje. Onze voorvader van 1683 was blijkbaar NAAR ZIJN OVERGROOTVADER genoemd. Dat een in leven zijnde grootvader bij de vernoeming werd overgeslagen komt vaker voor, vooral in conservatieve gemeenschappen. Er leefde blijkbaar nog het oude heidense idee dat met de naam iets van de kracht over zou gaan van de vernoemde en dat deze er door zou verzwakken; een naam had een zekere magische kracht en wie over de naam kon beschikken, kon de drager schaden, denkt u maar aan het sprookje van Repelsteeltje.
Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 13-11-1677 in Zwolle met Trijne Jansen, nadat zij op 20-10-1677 in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Bron [onder]trouw Zwolle RBSO 725 folio 190]. Trijne is overleden in 1678. Trijne is weduwe van Hendrik Lamberts (ovl. vóór 1677).
Notitie bij Trijne: Trijntijn Jansen, Hendrik Lamberts nagelaten weduwe - op de Nieu[w]stad
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 31-07-1679 in Zwolle met Mechteld Jacobs, nadat zij op 01-07-1679 in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan. Mechteld is geboren in Nijstad (Gem.Zwolle). Mechteld is overleden na 24-04-1718.
Notitie bij Mechteld: Mechteld Jacobs heette bij huwelijk jongedochter van Oldeneel, welk gehucht dichtbij de kerk van Windesheim ligt.
Kinderen van Hendrik en Mechteld:
1 Catarina van Aalderen, geboren op 17-06-1680 in Zwolle. Volgt III-a.
2 Jennetaie van Aalderen, geboren op 19-10-1681. Jennetaie is overleden.
3 Assuerus van Aalderen, geboren op 19-08-1683 in Zwolle. Volgt III-b.
4 Aaltje van Aalderen, geboren in 1686 in Zwolle. Zij is gedoopt op 05-01-1686 in Zwolle. Aaltje is overleden.
5 Jacob van Aalderen, geboren op 11-03-1687. Volgt III-c.
6 Machteld van Aalderen, geboren in 1690 in Zwolle. Volgt III-d.
7 Hermannus van Aalderen, geboren op 06-04-1693. Volgt III-e.
8 Evertjen van Aalderen, geboren op 19-11-1695. Evertjen is overleden.
9 Janna van Aalderen, geboren op 21-05-1699. Janna is overleden.
III-a Catarina van Aalderen is geboren op 17-06-1680 in Zwolle, dochter van Hendrik Pouwels (zie II-e) en Mechteld Jacobs. Zij is gedoopt op 27-06-1680 in Zwolle. Catarina is overleden. Catarina trouwde, ongeveer 48 jaar oud, omstreeks 1728 met Jan Steenbergen (Thijszn). Jan is overleden.
Kinderen van Catarina en Jan:
1 Annigje Steenbergen, geboren op 16-12-1729 in Zwolle. Annigje is overleden.
2 Claas Steenbergen, geboren op 30-10-1732 in Zwolle. Claas is overleden.
III-b Assuerus van Aalderen is geboren op 19-08-1683 in Zwolle, zoon van Hendrik Pouwels (zie II-e) en Mechteld Jacobs. Assuerus is overleden op 31-12-1754 in Zwolle, 71 jaar oud.
Notitie bij Assuerus: Woonde in 1812 in de Waterstraat 134 1e wijk
Reg van Alle huizen, 1812 blz 68-69

Assuerus zoon van Hendrik Pouwels wordt in 1714 burger van Zwolle en voert als familienaam van Aalderen. Zijn broers noemen zich ook van Alerdinck of Aalderink wat later bij de meeste verbasterd tot van Aalderen. We kunnen nu met hoge mate van zekerheid zeggen dat deze naam is gebaseerd op de plek waar hun vaders als kind zijn opgegroeid en in iedergeval hun grootvader een lange tijd heeft gewoond. Of er een familie relatie bestaat met de eerst vermelde bewoner Beert Alerinc kan niet worden vastgesteld. Voor nu blijft Pouwel Assies de oudst bekende voorvader die met zijn kinderen woonde in een huis dat onderdeel was van het landgoed ’den Alerdinck’ in al zijn omvang. Daarmee is de oorsprong van de familienaam ’van Aalderen’ definitief verbonden aan dit landgoed.
Misschien dat verdere bestudering van de leenprotocollen, belastingkohieren en andere oude archieven in de toekomst nog meer inzichten verschaft over den Alerdinck en zijn bewoners.
Beroep:
Meester knopenmaker
Assuerus trouwde, 29 jaar oud, op 13-08-1713 in Zwolle met Hendrika Morren, 24 of 25 jaar oud. Hendrika is geboren in 1688 in Zwolle, dochter van Gerrit Morren (Hendriks) en Grietje Jansen (Scholte). Zij is gedoopt op 28-05-1688 in Zwolle. Hendrika is overleden op 18-09-1747 in Zwolle, 58 of 59 jaar oud.
Kinderen van Assuerus en Hendrika:
1 Gerrit van Aalderen, geboren in 1713 in Zwolle. Hij is gedoopt op 18-06-1713 in Zwolle. Gerrit is overleden.
2 Magteltje van Aalderen, geboren in 1714 in Zwolle. Zij is gedoopt op 21-10-1714 in Zwolle. Magteltje is overleden.
3 Hendricus van Aalderen, geboren in 1716 in Zwolle. Volgt IV-a.
4 Johanna van Aalderen, geboren in 1718 in Zwolle. Zij is gedoopt op 25-07-1718 in Zwolle. Johanna is overleden.
5 Catarina van Aalderen, geboren in 1720 in Zwolle. Zij is gedoopt op 18-04-1720 in Zwolle. Catarina is overleden op 04-12-1720 in Zwolle, geen jaar oud.
6 Grietien van Aalderen, geboren in 1721 in Zwolle. Zij is gedoopt op 08-09-1721 in Zwolle. Grietien is overleden.
7 Catrina van Aalderen, geboren in 1723 in Zwolle. Zij is gedoopt op 16-11-1723 in Zwolle. Catrina is overleden.
8 Hermannus van Aalderen, geboren in 1726 in Zwolle. Hij is gedoopt op 12-05-1726 in Zwolle. Hermannus is overleden op 01-11-1726 in Zwolle, geen jaar oud.
9 Hermannus van Aalderen, geboren in 1728 in Zwolle. Volgt IV-b.
IV-a Hendricus van Aalderen is geboren in 1716 in Zwolle, zoon van Assuerus van Aalderen (zie III-b) en Hendrika Morren. Hij is gedoopt op 24-09-1716 in Zwolle. Hendricus is overleden.
Notitie bij Hendricus: reg van alle huizen 1812; 2e wijk waterstraat 29, blz 15-16 en de Dijk 27; blz 18-19 en 1e wijk diezerstraat 117-118
12 jun 1760 verkrijgen huis staande in de pletterstraat
Hendricus trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 07-05-1747 in Zwolle met Marta Regterink. Marta is overleden.
Kinderen van Hendricus en Marta:
1 Hendricus van Aalderen, geboren in 1747 in Zwolle. Hendricus is overleden.
2 Azwerus van Aalderen, geboren in 1748 in Zwolle. Azwerus is overleden.
3 Hermannus van Aalderen, geboren in 1749 in Zwolle. Hermannus is overleden vóór 1754 in Zwolle, ten hoogste 5 jaar oud.
4 Hendrina van Aalderen, geboren in 1751 in Zwolle. Zij is gedoopt op 29-03-1751 in Zwolle. Hendrina is overleden vóór 1754, ten hoogste 3 jaar oud.
5 Arent van Aalderen, geboren in 1754 in Zwolle. Arent is overleden.
6 Hermannus van Aalderen, geboren in 1754 in Zwolle. Hermannus is overleden.
7 Hendrina van Aalderen, geboren in 1754 in Zwolle. Hendrina is overleden.
8 Gerrit van Aalderen, geboren in 1757 in Zwolle. Volgt V-a.
9 Aaltjen van Aalderen, geboren in 1759 in Zwolle. Aaltjen is overleden.
10 Jacobus van Aalderen, geboren in 1759 in Zwolle. Jacobus is overleden.
V-a Gerrit van Aalderen is geboren in 1757 in Zwolle, zoon van Hendricus van Aalderen (zie IV-a) en Marta Regterink. Hij is gedoopt op 21-03-1757 in Zwolle. Gerrit is overleden.
Beroep:
Bakker
Gerrit trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 29-05-1786 in Zwolle met Hermpjen Brinkert. Hermpjen is overleden.
Kinderen van Gerrit en Hermpjen:
1 Hendrik van Aalderen, geboren in 1782 in Zwolle. Hendrik is overleden.
2 Berendina Aleida van Aalderen, geboren op 16-10-1789 in Zwolle. Volgt VI-a.
3 Martha van Aalderen, geboren op 07-11-1791 in Zwolle. Volgt VI-b.
4 Gerrit Jan van Aalderen, geboren in 1794 in Zwolle. Gerrit is overleden.
5 Jansjen van Aalderen, geboren in 1799 in Zwolle. Volgt VI-c.
6 Aaltien van Aalderen, geboren op 20-11-1807 in Zwolle. Volgt VI-d.
VI-a Berendina Aleida van Aalderen is geboren op 16-10-1789 in Zwolle, dochter van Gerrit van Aalderen (zie V-a) en Hermpjen Brinkert. Berendina is overleden. Berendina:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 09-02-1816 in Hasselt (Ov) [bron: Aktenummer: 1] met Jan Hendrik Greve, 28 jaar oud. Jan is geboren op 17-06-1787 in Hasselt (Ov). Jan is overleden op 17-05-1820 in Hasselt (Ov), 32 jaar oud [bron: Aktenr 10].
Beroep:
Bakker
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 03-08-1823 in Hasselt (Ov) [bron: Aktenummer: 6] met Reint Schutte, 31 jaar oud. Reint is geboren op 17-04-1792 in Zwolle. Reint is overleden.
Kind van Berendina en Jan:
1 Hendrik Jan Greve, geboren in 1818 in Hasselt (Ov). Volgt VII-a.
VII-a Hendrik Jan Greve is geboren in 1818 in Hasselt (Ov), zoon van Jan Hendrik Greve en Berendina Aleida van Aalderen (zie VI-a). Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 04-07-1841 in Hasselt (Ov) [bron: Aktenummer: 13] met Hermina Overweg, 25 of 26 jaar oud. Zie VII-b voor persoonsgegevens van Hermina.
VI-b Martha van Aalderen is geboren op 07-11-1791 in Zwolle, dochter van Gerrit van Aalderen (zie V-a) en Hermpjen Brinkert. Martha is overleden op 29-11-1835 in Dalfsen, 44 jaar oud [bron: Aktenummer: 68]. Martha trouwde, 20 jaar oud, op 23-10-1812 in Zwolle [bron: Aktenummer: 75] met Gerrit Jan Overweg, 21 jaar oud. Gerrit is geboren op 17-07-1791 in Zwolle. Gerrit is overleden.
Kind van Martha en Gerrit:
1 Hermina Overweg, geboren in 1815 in Dalfsen. Volgt VII-b.
VII-b Hermina Overweg is geboren in 1815 in Dalfsen, dochter van Gerrit Jan Overweg en Martha van Aalderen (zie VI-b). Hermina is overleden. Hermina trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 04-07-1841 in Hasselt (Ov) [bron: Aktenummer: 13] met Hendrik Jan Greve, 22 of 23 jaar oud. Zie VII-a voor persoonsgegevens van Hendrik.
VI-c Jansjen van Aalderen is geboren in 1799 in Zwolle, dochter van Gerrit van Aalderen (zie V-a) en Hermpjen Brinkert. Jansjen is overleden op 25-10-1878 in Dalfsen, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 114]. Jansjen trouwde, 42 of 43 jaar oud, op 23-07-1842 in Dalfsen [bron: Aktenummer: 22] met Warner Overweg, 24 of 25 jaar oud. Warner is geboren in 1817 in Dalfsen. Warner is overleden.
Beroep:
Koekbakker
VI-d Aaltien van Aalderen is geboren op 20-11-1807 in Zwolle, dochter van Gerrit van Aalderen (zie V-a) en Hermpjen Brinkert. Aaltien is overleden. Aaltien trouwde, 22 jaar oud, op 06-05-1830 in Zwolle [bron: Aktenummer: 40] met Hermannus Gerritsen, 29 jaar oud. Hermannus is geboren op 12-02-1801 in Rijssen. Hermannus is overleden.
Beroep:
Bakker
IV-b Hermannus van Aalderen is geboren in 1728 in Zwolle, zoon van Assuerus van Aalderen (zie III-b) en Hendrika Morren. Hij is gedoopt op 27-06-1728 in Zwolle. Hermannus is overleden op 22-10-1819 in Zwolle, 90 of 91 jaar oud.
Beroep:
Meester knopenmaker
Hermannus trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 25-11-1754 in Zwolle met Bartha Hellendoorn, 30 of 31 jaar oud. Bartha is geboren in 1723. Zij is gedoopt op 12-12-1723. Bartha is overleden op 14-01-1789 in Zwolle, 65 of 66 jaar oud.
Kinderen van Hermannus en Bartha:
1 Assuerus van Aalderen, geboren in 1755 in Zwolle. Volgt V-b.
2 Wieldert van Aalderen, geboren in 1757 in Zwolle. Wieldert is overleden.
3 Hendrina Helena van Aalderen, geboren in 1759 in Zwolle. Hendrina is overleden.
4 Johanna van Aalderen, geboren in 1762 in Zwolle. Johanna is overleden.
5 Johannes van Aalderen, geboren in 1766 in Zwolle. Johannes is overleden.
V-b Assuerus van Aalderen is geboren in 1755 in Zwolle, zoon van Hermannus van Aalderen (zie IV-b) en Bartha Hellendoorn. Assuerus is overleden.
Beroep:
Grutter te Zwolle en kapitein der klepwakers
Assuerus trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 22-04-1785 in Hasselt (Ov) met Martha Buisman, 19 jaar oud. Martha is geboren op 20-04-1766 in Hasselt (Ov). Martha is overleden op 12-12-1825 in Zwolle, 59 jaar oud.
Kinderen van Assuerus en Martha:
1 Hermannus van Aalderen, geboren op 05-12-1785 in Zwolle. Volgt VI-e.
2 Alberdina Barta van Aalderen, geboren op 16-09-1787 in Zwolle. Alberdina is overleden op 10-08-1788 in Zwolle, 10 maanden oud.
3 Alberdina Barta van Aalderen, geboren op 23-09-1788 in Zwolle. Alberdina is overleden.
4 Barta van Aalderen, geboren op 18-10-1789 in Zwolle. Volgt VI-f.
5 Willem van Aalderen, geboren op 09-01-1792 in Zwolle. Volgt VI-g.
6 Gerhard Rudolf (Roelof) van Aalderen, geboren op 25-12-1793 in Zwolle. Volgt VI-h.
7 Jannes van Aalderen, geboren op 27-05-1795 in Zwolle. Jannes is overleden op 15-10-1829 in Zwolle, 34 jaar oud.
8 Alberdina van Aalderen, geboren op 01-12-1796 in Zwolle. Volgt VI-i.
9 Johanna van Aalderen, geboren op 20-01-1799 in Zwolle. Volgt VI-j.
10 Dora van Aalderen, geboren op 05-01-1801 in Zwolle. Volgt VI-k.
11 Gerridina Cornelia van Aalderen, geboren op 18-08-1802 in Zwolle. Volgt VI-l.
VI-e Hermannus van Aalderen is geboren op 05-12-1785 in Zwolle, zoon van Assuerus van Aalderen (zie V-b) en Martha Buisman. Hermannus is overleden op 14-03-1831 in Bergen op Zoom, 45 jaar oud [bron: Inventarisnr: 667].
Notitie bij Hermannus: Soldaat,later korporaal der Overijsselseschutterij.Hij is op 7-3-1831 in het militairhospitaal in Bergen op Zoom overleden.
Beroep:
Militair
Hermannus trouwde, 34 jaar oud, op 15-04-1820 in Deventer [bron: Aktenummer: 21] met Jenneken Krudde, 24 jaar oud. Jenneken is geboren op 20-09-1795 in Deventer. Jenneken is overleden op 31-07-1832 in Zwolle, 36 jaar oud.
Kinderen van Hermannus en Jenneken:
1 Johanna Hendrika van Aalderen, geboren op 03-09-1819 in Deventer. Volgt VII-c.
2 Assuerus van Aalderen, geboren in 1822 in Zwolle. Volgt VII-d.
3 Jan Hendrik van Aalderen, geboren op 14-11-1822 in Zwolle. Volgt VII-e.
4 Hendrik Jan van Aalderen, geboren op 25-07-1826 in Zwolle. Volgt VII-f.
VII-c Johanna Hendrika van Aalderen is geboren op 03-09-1819 in Deventer, dochter van Hermannus van Aalderen (zie VI-e) en Jenneken Krudde. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 21-05-1840 in Zwolle [bron: Aktenummer: 51] met Marten Linthorst, 27 jaar oud. Marten is geboren op 02-11-1812 in Zwolle. Marten is overleden.
Beroep:
Behanger
VII-d Assuerus van Aalderen is geboren in 1822 in Zwolle, zoon van Hermannus van Aalderen (zie VI-e) en Jenneken Krudde. Assuerus is overleden.
Beroep:
Schoenmaker
Assuerus trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 08-05-1861 in Zwolle [bron: Aktenummer: 56] met Jansien Rooijen, 33 of 34 jaar oud. Jansien is geboren in 1827 in Zwolle. Jansien is overleden.
VII-e Jan Hendrik van Aalderen is geboren op 14-11-1822 in Zwolle, zoon van Hermannus van Aalderen (zie VI-e) en Jenneken Krudde. Jan is overleden in 11-1905 in Zwolle, 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 27 nov].
Beroep:
Timmerman
Jan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 15-11-1849 in Zwolle [bron: Aktenummer: 110] met Alberdiena Eggenhuizen, 26 jaar oud. Alberdiena is geboren op 20-09-1823 in Zwolle. Alberdiena is overleden in 09-1855 in Zwolle, 31 jaar oud [bron: Aktenummer: 25 sep].
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 06-11-1856 in Zwolle [bron: Aktenummer: 125] met Janna Imhoof, 25 of 26 jaar oud. Janna is geboren in 1830 in Zwolle. Janna is overleden in 05-1898 in Zwolle, 67 of 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 23 mei].
VII-f Hendrik Jan van Aalderen is geboren op 25-07-1826 in Zwolle, zoon van Hermannus van Aalderen (zie VI-e) en Jenneken Krudde. Hendrik is overleden.
Beroep:
Schilder
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 03-05-1849 in Zwolle [bron: Aktenummer: 34] met Gerritdine Vos, 25 jaar oud. Gerritdine is geboren op 14-10-1823 in Wijhe. Gerritdine is overleden.
VI-f Barta van Aalderen is geboren op 18-10-1789 in Zwolle, dochter van Assuerus van Aalderen (zie V-b) en Martha Buisman. Barta is overleden in 1842 in Deventer, 52 of 53 jaar oud. Barta trouwde, 34 jaar oud, op 02-12-1823 in Deventer [bron: Aktenummer: 8] met Pieter Gerard Lammers, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 01-07-1798 in Deventer. Pieter is overleden.
VI-g Willem van Aalderen is geboren op 09-01-1792 in Zwolle, zoon van Assuerus van Aalderen (zie V-b) en Martha Buisman. Willem is overleden op 09-09-1858 in Meppel, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 140].
Beroep:
Koetsier
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 08-07-1819 [bron: Aktenummer: 16] met Janna Werlingshoff, 29 of 30 jaar oud. Janna is geboren in 1789 in Zwolle. Janna is overleden op 20-09-1864 in Meppel, 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 247].
Kind van Willem en Janna:
1 Hendrikus van Aalderen, geboren op 23-05-1818 in Zwolle. Volgt VII-g.
VII-g Hendrikus van Aalderen is geboren op 23-05-1818 in Zwolle, zoon van Willem van Aalderen (zie VI-g) en Janna Werlingshoff. Hendrikus is overleden op 25-09-1874 in Meppel, 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 165].
Beroep:
Voerman
Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op 27-06-1844 in Meppel [bron: Aktenummer: 30] met Jantje de Graaf, 25 jaar oud. Jantje is geboren op 04-12-1818 in Zwartsluis. Jantje is overleden op 26-03-1910 in Meppel, 91 jaar oud [bron: Aktenummer: 33].
Kinderen van Hendrikus en Jantje:
1 Willem van Aalderen, geboren op 12-08-1845 in Meppel [bron: Aktenummer: 132]. Willem is overleden op 11-02-1847 in Meppel, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 24].
2 Assuerus van Aalderen, geboren op 23-08-1849 in Meppel. Volgt VIII-a.
3 Hendrikje van Aalderen, geboren op 01-01-1852 in Meppel. Volgt VIII-b.
4 Janna van Aalderen, geboren op 17-05-1854 in Meppel. Volgt VIII-c.
5 Jacobus van Aalderen, geboren op 16-10-1858 in Meppel. Volgt VIII-d.
VIII-a Assuerus van Aalderen is geboren op 23-08-1849 in Meppel [bron: Aktenummer: 142], zoon van Hendrikus van Aalderen (zie VII-g) en Jantje de Graaf. Assuerus is overleden op 07-06-1928 in Meppel, 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 69].
Beroep:
Scheepsjager
Assuerus trouwde, 22 jaar oud, op 08-06-1872 in Meppel [bron: Aktenummer: 31] met Aaltje Hollander, 21 of 22 jaar oud. Aaltje is geboren in 1850 in Meppel. Aaltje is overleden op 15-07-1931 in Meppel, 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 97].
Kinderen van Assuerus en Aaltje:
1 Hendrikus van Aalderen, geboren op 26-03-1873 in Meppel. Volgt IX-a.
2 Jantien van Aalderen, geboren op 17-03-1875 in Meppel [bron: Aktenummer: 59]. Jantien is overleden.
3 Jantiena van Aalderen, geboren op 07-09-1877 in Meppel. Volgt IX-b.
4 Jan van Aalderen, geboren op 21-09-1879 in Meppel. Volgt IX-c.
5 Hendrikje van Aalderen, geboren op 09-03-1882 in Meppel. Volgt IX-d.
6 Antoon van Aalderen, geboren op 06-08-1884 in Meppel. Volgt IX-e.
7 Assuerus van Aalderen, geboren op 02-11-1886 in Meppel. Volgt IX-f.
8 Willem van Aalderen, geboren op 16-12-1889 in Meppel. Volgt IX-g.
9 Gerard van Aalderen, geboren op 08-12-1891 in Meppel. Volgt IX-h.
10 Alwart van Aalderen, geboren op 26-07-1896 in Meppel. Volgt IX-i.
IX-a Hendrikus van Aalderen is geboren op 26-03-1873 in Meppel [bron: Aktenummer: 66], zoon van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Hendrikus is overleden. Hendrikus trouwde, 24 jaar oud, op 05-06-1897 in Meppel [bron: Aktenummer: 42] met Hendrikje Jonker, 26 of 27 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1870 in Havelte. Hendrikje is overleden.
IX-b Jantiena van Aalderen is geboren op 07-09-1877 in Meppel [bron: Aktenummer: 190], dochter van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Jantiena is overleden. Jantiena trouwde, 25 jaar oud, op 01-08-1903 in Meppel [bron: Aktenummer: 47] met Albert de Vries, 24 of 25 jaar oud. Albert is geboren in 1878 in Havelte. Albert is overleden.
IX-c Jan van Aalderen is geboren op 21-09-1879 in Meppel [bron: Aktenummer: 196], zoon van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Jan is overleden op 20-12-1946 in Meppel, 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 263].
Beroep:
Schoenmaker
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 21-11-1903 in Meppel [bron: Aktenummer: 64] met Roelofje van Urk, 21 of 22 jaar oud. Roelofje is geboren in 1881 in Meppel. Roelofje is overleden.
IX-d Hendrikje van Aalderen is geboren op 09-03-1882 in Meppel [bron: Aktenummer: 59], dochter van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Hendrikje is overleden. Hendrikje trouwde, 22 jaar oud, op 04-02-1905 in Meppel [bron: Aktenummer: 4] met Lambert van Delden, 21 of 22 jaar oud. Lambert is geboren in 1883 in Meppel. Lambert is overleden.
IX-e Antoon van Aalderen is geboren op 06-08-1884 in Meppel [bron: Aktenummer: 153], zoon van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Antoon is overleden. Antoon trouwde, 22 jaar oud, op 06-10-1906 in Meppel [bron: Aktenummer: 79] met Hendrikje Klinge, 18 of 19 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1887 in Hoogeveen. Hendrikje is overleden.
IX-f Assuerus van Aalderen is geboren op 02-11-1886 in Meppel [bron: Aktenummer: 259], zoon van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Assuerus is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
Assuerus trouwde, 27 jaar oud, op 08-05-1914 in Lochem [bron: Aktenummer: 11] met Gerritdina Johanna Geels, 23 of 24 jaar oud. Gerritdina is geboren in 1890 in Lochem. Gerritdina is overleden.
IX-g Willem van Aalderen is geboren op 16-12-1889 in Meppel [bron: Aktenummer: 293], zoon van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Willem is overleden. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 22-05-1915 in Meppel [bron: Aktenummer: 24] met Jentje Warrink, 20 of 21 jaar oud. Jentje is geboren in 1894 in Zuidwolde. Jentje is overleden.
IX-h Gerard van Aalderen is geboren op 08-12-1891 in Meppel [bron: Aktenummer: 270], zoon van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Gerard is overleden.
Beroep:
Slagersknecht
Gerard trouwde, 25 jaar oud, op 09-02-1917 in Lochem [bron: Aktenummer: 10] met Maria Wijnanda Wolterse, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1893 in Vlijmen. Maria is overleden.
IX-i Alwart van Aalderen is geboren op 26-07-1896 in Meppel [bron: Aktenummer: 183], zoon van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Alwart is overleden.
Beroep:
Smid
Alwart trouwde, 34 jaar oud, op 31-10-1930 in Havelte [bron: Aktenummer: 38] met Margje Jans, 26 of 27 jaar oud. Margje is geboren in 1903 in Havelte. Margje is overleden.
VIII-b Hendrikje van Aalderen is geboren op 01-01-1852 in Meppel [bron: Aktenummer: 1], dochter van Hendrikus van Aalderen (zie VII-g) en Jantje de Graaf. Hendrikje is overleden op 16-05-1931 in Meppel, 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 70]. Hendrikje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 05-04-1877 in Kampen [bron: Aktenummer: 32] met Evert Jan Maurer, 18 of 19 jaar oud. Evert is geboren in 1858 in Kampen. Evert is overleden vóór 1889, ten hoogste 31 jaar oud.
Beroep:
Sigarenmaker
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 28-09-1889 in Meppel [bron: Aktenummer: 30] met Hendrikus van der Veen, 31 of 32 jaar oud. Hendrikus is geboren in 1857 in Meppel. Hendrikus is overleden.
VIII-c Janna van Aalderen is geboren op 17-05-1854 in Meppel [bron: Aktenummer: 90], dochter van Hendrikus van Aalderen (zie VII-g) en Jantje de Graaf. Janna is overleden. Janna:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 01-03-1879 in Meppel [bron: Aktenummer: 11] met Jan Fredrik Swam, 47 of 48 jaar oud. Jan is geboren in 1831 in Almelo. Jan is overleden.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 05-08-1908 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.4E;fol.3v] met Cornelis Jacobus van der Pluim, 52 of 53 jaar oud. Cornelis is geboren in 1855 in Zuid-Schalkwijk. Cornelis is overleden.
VIII-d Jacobus van Aalderen is geboren op 16-10-1858 in Meppel [bron: Aktenummer: 158], zoon van Hendrikus van Aalderen (zie VII-g) en Jantje de Graaf. Jacobus is overleden.
Beroep:
Arbeider
Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 14-07-1883 in Meppel [bron: Aktenummer: 42] met Gerritje Kluppel, 23 of 24 jaar oud. Gerritje is geboren in 1859 in Hasselt (Ov). Gerritje is overleden.
Kinderen van Jacobus en Gerritje:
1 Jantje van Aalderen, geboren op 03-06-1884 in Meppel. Volgt IX-j.
2 Reinder van Aalderen, geboren op 15-12-1885 in Meppel. Volgt IX-k.
3 Willem van Aalderen, geboren op 20-05-1888 in Coevorden [bron: Aktenummer: 42]. Willem is overleden.
4 Henderikus van Aalderen, geboren op 01-03-1890 in Coevorden. Volgt IX-l.
5 Johan van Aalderen, geboren op 04-11-1891 in Coevorden [bron: Aktenummer: 87]. Johan is overleden.
6 Jacobus van Aalderen, geboren op 06-10-1895 in Meppel [bron: Aktenummer: 245]. Jacobus is overleden op 23-12-1895 in Meppel, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 236].
7 Gerritje van Aalderen, geboren op 06-10-1895 in Meppel [bron: Aktenummer: 246]. Gerritje is overleden op 02-11-1895 in Meppel, 27 dagen oud [bron: Aktenummer: 214].
8 Hendrikje van Aalderen, geboren op 31-01-1898 in Meppel. Volgt IX-m.
9 Gerritje van Aalderen, geboren op 08-09-1899 in Meppel. Volgt IX-n.
10 Dina van Aalderen, geboren op 18-04-1901 in Meppel [bron: Aktenummer: 75]. Dina is overleden.
11 Jacobus van Aalderen, geboren op 03-10-1902 in Meppel. Volgt IX-o.
12 Jantinus van Aalderen, geboren in 1904 in Meppel. Volgt IX-p.
IX-j Jantje van Aalderen is geboren op 03-06-1884 in Meppel [bron: Aktenummer: 118], dochter van Jacobus van Aalderen (zie VIII-d) en Gerritje Kluppel. Jantje is overleden. Jantje trouwde, 21 jaar oud, op 05-05-1906 in Meppel [bron: Aktenummer: 25] met Herman Bernardus Becker, 21 of 22 jaar oud. Herman is geboren in 1884 in Winschoten. Herman is overleden.
IX-k Reinder van Aalderen is geboren op 15-12-1885 in Meppel [bron: Aktenummer: 290], zoon van Jacobus van Aalderen (zie VIII-d) en Gerritje Kluppel. Reinder is overleden. Reinder:
(1) trouwde met Bartje Hoekstra. Het huwelijk werd ontbonden vóór 1927.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 09-03-1927 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.7A;fol.7] met Pietje Goed, 38 of 39 jaar oud. Pietje is geboren in 1888 in Nieuwer Amstel. Pietje is overleden.
IX-l Henderikus van Aalderen is geboren op 01-03-1890 in Coevorden [bron: Aktenummer: 19], zoon van Jacobus van Aalderen (zie VIII-d) en Gerritje Kluppel. Henderikus is overleden. Henderikus trouwde, 23 jaar oud, op 10-01-1914 in Meppel [bron: Aktenummer: 1] met Anna de Vries, 20 of 21 jaar oud. Anna is geboren in 1893 in Schoterland (Gem. Heerenveen). Anna is overleden.
IX-m Hendrikje van Aalderen is geboren op 31-01-1898 in Meppel [bron: Aktenummer: 31], dochter van Jacobus van Aalderen (zie VIII-d) en Gerritje Kluppel. Hendrikje is overleden. Hendrikje trouwde, 26 jaar oud, op 10-12-1924 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.6H;fol.28v] met Hendrik Snoek, 24 of 25 jaar oud. Hendrik is geboren in 1899 in Haarlem. Hendrik is overleden.
Beroep:
Vuurstoker op de visserij
IX-n Gerritje van Aalderen is geboren op 08-09-1899 in Meppel [bron: Aktenummer: 240], dochter van Jacobus van Aalderen (zie VIII-d) en Gerritje Kluppel. Gerritje is overleden. Gerritje trouwde, 21 jaar oud, op 17-11-1920 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.2K;fol.31] met Willem Johannes van Bekkum, 24 of 25 jaar oud. Willem is geboren in 1895 in Amsterdam. Willem is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
IX-o Jacobus van Aalderen is geboren op 03-10-1902 in Meppel [bron: Aktenummer: 254], zoon van Jacobus van Aalderen (zie VIII-d) en Gerritje Kluppel. Jacobus is overleden.
Beroep:
Chauffeur
Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 13-09-1928 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.2E;fol.39] met Eeltje Leij, 20 of 21 jaar oud. Eeltje is geboren in 1907 in Amsterdam. Eeltje is overleden.
IX-p Jantinus van Aalderen is geboren in 1904 in Meppel, zoon van Jacobus van Aalderen (zie VIII-d) en Gerritje Kluppel. Jantinus is overleden.
Beroep:
Chauffeur
Jantinus trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 09-09-1926 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.8E;fol.43v] met Margaretha Johanna Elisabeth Maria Boenning, 25 of 26 jaar oud. Margaretha is geboren in 1900 in Amsterdam. Margaretha is overleden.
VI-h Gerhard Rudolf (Roelof) van Aalderen is geboren op 25-12-1793 in Zwolle, zoon van Assuerus van Aalderen (zie V-b) en Martha Buisman. Hij is gedoopt op 29-12-1795 in Zwolle. Roelof is overleden op 08-05-1876 in Ommen Stad, 82 jaar oud.
Beroep:
Rijksambtenaar.visiteur commies te paard bij s,Rijksbelastingen
Roelof trouwde, 39 jaar oud, op 04-05-1833 in Ommen Ambt [bron: Aktenummer: 8] met Geertje Schippers, 26 jaar oud. Geertje is geboren op 11-09-1806 in Ommen Ambt. Geertje is overleden op 21-10-1872 in Ommen Ambt, 66 jaar oud [bron: Aktenummer 73].
Notitie bij Geertje: Geboren op schip aan de nieuwebrug te Ommen
Kinderen van Roelof en Geertje:
1 Gerrit Assuerus Lambertus van Aalderen, geboren in 1835 in Ommen. Volgt VII-h.
2 Gerritdina Johanna van Aalderen, geboren in 1840 in Hardenberg Stad. Volgt VII-i.
VII-h Gerrit Assuerus Lambertus van Aalderen is geboren in 1835 in Ommen, zoon van Gerhard Rudolf (Roelof) van Aalderen (zie VI-h) en Geertje Schippers. Gerrit is overleden op 17-01-1905 in Rheden, 69 of 70 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Gerrit trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 04-11-1863 in Arnhem [bron: Aktenummer: 197] met Johanna Roordink, 25 of 26 jaar oud. Johanna is geboren in 1837 in Amersfoort. Johanna is overleden op 03-12-1916 in Laag Soeren, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 296].
VII-i Gerritdina Johanna van Aalderen is geboren in 1840 in Hardenberg Stad, dochter van Gerhard Rudolf (Roelof) van Aalderen (zie VI-h) en Geertje Schippers. Gerritdina is overleden. Gerritdina trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 02-05-1863 in Ommen Stad [bron: Aktenummer: 7] met Evert Anthonie de Groot, 25 of 26 jaar oud. Evert is geboren in 1837 in Ommen Stad. Evert is overleden.
VI-i Alberdina van Aalderen is geboren op 01-12-1796 in Zwolle, dochter van Assuerus van Aalderen (zie V-b) en Martha Buisman. Alberdina is overleden op 14-12-1832 in Zwolle, 36 jaar oud. Alberdina trouwde, 25 jaar oud, op 06-11-1822 in Deventer [bron: Aktenummer: 88] met Arend Jan Krudde, 22 jaar oud. Arend is geboren op 16-02-1800 in Deventer. Arend is overleden op 01-01-1824 in Deventer, 23 jaar oud.
Beroep:
Timmerman
VI-j Johanna van Aalderen is geboren op 20-01-1799 in Zwolle, dochter van Assuerus van Aalderen (zie V-b) en Martha Buisman. Johanna is overleden op 21-02-1829 in Vollenhove Stad, 30 jaar oud. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 02-11-1824 in Vollenhove Stad [bron: Aktenummer: 5] met Matthijs Mondria, 21 jaar oud. Matthijs is geboren op 28-12-1802 in Vollenhove Stad. Matthijs is overleden op 18-02-1881 in Vollenhove Stad, 78 jaar oud.
Beroep:
Bakker
VI-k Dora van Aalderen is geboren op 05-01-1801 in Zwolle, dochter van Assuerus van Aalderen (zie V-b) en Martha Buisman. Dora is overleden in 1849 in Zwartsluis, 47 of 48 jaar oud. Dora:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 01-11-1823 in Deventer [bron: Aktenummer: 87] met Bernardus de Lange, 22 jaar oud. Bernardus is geboren op 22-03-1801 in Deventer. Bernardus is overleden in 1833 in Zwartsluis, 31 of 32 jaar oud [bron: Aktenummer: 35].
Beroep:
Verwer
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 30-06-1838 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 16] met Johannes Wilhelmus Museler, 35 jaar oud. Johannes is geboren op 08-04-1803 in Ennigerloh (Pruisen) (Dld). Johannes is overleden in 1879 in Hasselt (Ov), 75 of 76 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
VI-l Gerridina Cornelia van Aalderen is geboren op 18-08-1802 in Zwolle, dochter van Assuerus van Aalderen (zie V-b) en Martha Buisman. Gerridina is overleden op 12-10-1844 in Zwolle, 42 jaar oud. Gerridina:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 31-03-1830 in Amsterdam met Johannes Rikkers. Johannes is overleden op 17-03-1841 in Amsterdam.
Beroep:
Matroos
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 17-03-1841 in Amsterdam met Wouter Korting, 23 jaar oud. Wouter is geboren op 30-11-1817 in Amsterdam. Wouter is overleden op 30-04-1902 in Amsterdam, 84 jaar oud.
III-c Jacob van Aalderen is geboren op 11-03-1687, zoon van Hendrik Pouwels (zie II-e) en Mechteld Jacobs. Jacob is overleden op 07-05-1742, 55 jaar oud. Jacob trouwde, 30 jaar oud, op 11-05-1717 in Zwolle met Geertruid Rutgers. Geertruid is overleden.
Kinderen van Jacob en Geertruid:
1 Berendina van Aalderink, geboren in 1716. Berendina is overleden.
2 Catie van Aalderink, geboren in 1719. Catie is overleden.
3 Henricus van Aalderink, geboren in 1721. Henricus is overleden.
4 Henderikus van Aalderink, geboren in 1723. Henderikus is overleden.
5 Johanna van Aalderink, geboren in 1725. Johanna is overleden.
6 Aleida van Aalderink, geboren in 1727. Aleida is overleden.
7 Hermina van Aalderink, geboren in 1730. Hermina is overleden.
8 Hermannus van Aaldering, geboren in 1733. Hermannus is overleden.
9 Anna Maria van Aalderink, geboren in 1736. Anna is overleden.
10 Willem van Aalderen, geboren in 1738 in Zwolle. Willem is overleden.
III-d Machteld van Aalderen is geboren in 1690 in Zwolle, dochter van Hendrik Pouwels (zie II-e) en Mechteld Jacobs. Zij is gedoopt op 01-04-1690 in Zwolle. Machteld is overleden op 27-12-1764, 73 of 74 jaar oud. Machteld trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 24-04-1718 in Zwolle met Henricus van Aalderen, 25 jaar oud, nadat zij op 02-04-1718 in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan. Zie III-g voor persoonsgegevens van Henricus.
Kinderen van Machteld en Henricus:
1 Gerrit van Aeldering, geboren in 1720 in Zwolle. Hij is gedoopt op 31-03-1720 in Zwolle. Gerrit is overleden.
2 Hendrikus van Aelderink, geboren in 1721 in Zwolle. Hij is gedoopt op 24-08-1721 in Zwolle. Hendrikus is overleden.
3 Jacobus van Aaldrink, geboren in 1723 in Zwolle. Volgt IV-c.
4 Assuerus van Aalderen, geboren in 1724 in Zwolle. Volgt IV-d.
5 Hermannus van Aaldrick, geboren in 1728 in Zwolle. Hij is gedoopt op 15-08-1728 in Zwolle. Hermannus is overleden.
6 Catharina van Alderink, geboren in 1731 in Zwolle. Zij is gedoopt op 12-04-1731 in Zwolle. Catharina is overleden.
IV-c Jacobus van Aaldrink is geboren in 1723 in Zwolle, zoon van Henricus van Aalderen (zie III-g) en Machteld van Aalderen (zie III-d). Hij is gedoopt op 06-01-1723 in Zwolle. Jacobus is overleden in 1812 in Zwolle, 88 of 89 jaar oud. Jacobus trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 29-11-1745 in Zwolle met Jacomine Jacobs. Jacomine is overleden.
Kinderen van Jacobus en Jacomine:
1 Hendrikus van Aalderink, geboren in 1745 in Zwolle. Hendrikus is overleden.
2 Hendrickien van Aalderen, geboren in 1747 in Zwolle. Hendrickien is overleden vóór 1748, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Hendrickien van Aalderink, geboren in 1748 in Zwolle. Hendrickien is overleden.
4 Herman Roelof van Aaldering, geboren in 1750 in Zwolle. Herman is overleden.
5 Willem van Aalderen, geboren in 1753 in Zwolle. Willem is overleden.
IV-d Assuerus van Aalderen is geboren in 1724 in Zwolle, zoon van Henricus van Aalderen (zie III-g) en Machteld van Aalderen (zie III-d). Hij is gedoopt op 24-01-1724 in Zwolle. Assuerus is overleden. Assuerus trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 27-10-1751 in Kampen met Geertrui van der Veen. Geertrui is overleden.
III-e Hermannus van Aalderen is geboren op 06-04-1693, zoon van Hendrik Pouwels (zie II-e) en Mechteld Jacobs. Hermannus is overleden op 14-10-1767, 74 jaar oud. Hermannus trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1718 in Zwolle met Aaltje Prins. Aaltje is overleden op 07-06-1777.
Kinderen van Hermannus en Aaltje:
1 Henricus van Aalderen, geboren in 1720 in Zwolle. Hij is gedoopt op 18-04-1720 in Zwolle. Henricus is overleden.
2 Pieter van Aalderen, geboren in 1721 in Zwolle. Hij is gedoopt op 17-06-1721 in Zwolle. Pieter is overleden op 02-05-1753 in Zwolle, 31 of 32 jaar oud.
3 Margarita van Aalderen, geboren in 1723 in Zwolle. Volgt IV-e.
4 Hendrikus van Aalderen, geboren in 1726 in Zwolle. Hij is gedoopt op 13-01-1726 in Zwolle. Hendrikus is overleden in 1734 in Zwolle, 7 of 8 jaar oud.
5 Catrina van Aalderen, geboren in 1730 in Zwolle. Zij is gedoopt op 21-05-1730 in Zwolle. Catrina is overleden vóór 1732, ten hoogste 2 jaar oud.
6 Catharina van Aalderen, geboren in 1732 in Zwolle. Volgt IV-f.
7 Hendrikus van Aalderen, geboren in 1734 in Zwolle. Hij is gedoopt op 04-03-1734 in Zwolle. Hendrikus is overleden.
IV-e Margarita van Aalderen is geboren in 1723 in Zwolle, dochter van Hermannus van Aalderen (zie III-e) en Aaltje Prins. Zij is gedoopt op 11-07-1723 in Zwolle. Margarita is overleden. Margarita trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 09-05-1763 in Zwolle met Christiaan Voet (Voer)??. Christiaan is overleden.
Kinderen van Margarita en Christiaan:
1 Hermannus Voet (Voer)??, geboren in 1764 in Zwolle. Hermannus is overleden.
2 Johanna Voet (Voer)??, geboren in 1770 in Zwolle. Johanna is overleden.
IV-f Catharina van Aalderen is geboren in 1732 in Zwolle, dochter van Hermannus van Aalderen (zie III-e) en Aaltje Prins. Zij is gedoopt op 23-10-1732 in Zwolle. Catharina is overleden op 31-01-1795 in Zwolle, 62 of 63 jaar oud. Catharina trouwde met Andries Beukelaar. Andries is overleden.
Kinderen van Catharina en Andries:
1 Luberta Beukelaar, geboren in 1769. Luberta is overleden.
2 Johanna Beukelaar, geboren in 1774. Johanna is overleden.
II-f Fennigje Pouwels is geboren omstreeks 1655 in Lenthe (Gem.Dalfsen), dochter van Pouwel Assies (zie I) en Aaltje NN. Fennigje is overleden.
Notitie bij Fennigje: Fennigje Pouwels, jongedochter van Lente, trouwde Zwolle 1 aug 1674 met Gerrit Hendriksz, met bovendien de toevoeging: de proclamaties gaan ook Ter Heijn (= tot Heino). Waaruit blijkt dat Lente onder het kerspel Heino viel (hoewel soms naar Dalfsen wordt verwezen).
Fennigje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 01-08-1674 in Heino (OV) met Gerrit Hendriks, nadat zij op 25-07-1674 in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Bron [onder]trouw Zwolle RBSO 725 - folio 95]. Gerrit is geboren in Genne (Gem.Zwollerkerspel). Gerrit is overleden.
II-g Evertje Pouwels is geboren omstreeks 1660, dochter van Pouwel Assies (zie I) en Aaltje NN. Evertje is overleden.
Notitie bij Evertje: jonge dochter op den dijk
Evertje trouwde in Zwolle met Herman Mensing, nadat zij op 10-04-1686 in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-04-1686 in Zwolle. Herman is overleden.
Notitie bij Herman: Hermen Mensing, weduwnaar op het Eilant
Kind van Evertje en Herman:
1 Aaltje Mensing, geboren op 31-07-1690. Aaltje is overleden.
II-h Gerrit Pouwels is geboren vóór 1666 in Lenthe (Gem.Dalfsen), zoon van Pouwel Assies (zie I) en Aaltje NN. Gerrit is overleden omstreeks 1711 in Zwolle, minstens 45 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Dalfsen trouwboek
Gerrit Pouwelsz, in 1684 jongeman van Lente (-- een gehucht bij Wijthmen en niet ver ten noorden van de Alerdink!), trouwde Zwolle 20 april 1684 met Hendrikje Aloffs, jongedochter van Zwolle,

1684- 20 april - Gerit Pouwels trouwt met Hendrickie Aleffs te Zwolle op attestatie van Dalfsen - Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 726, f292.

Bron [onder]trouw Zwolle RBSO 726
22-03-1684 Gerrit Pauls jm en Henrikien Aalfs jd - de proclamatien gaan mede te Dalfsen.
Enkele kinderen noemen zich later van Aalderink-van Aalderen-Aaldrink enz
Gerrit trouwde, minstens 18 jaar oud, op 20-04-1684 in Zwolle [bron: Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 726, f292.] met Hendrikje Alofs, nadat zij op 23-03-1684 in ondertrouw zijn gegaan [bron: Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 726, f292.]. Hendrikje is geboren in Zwolle, dochter van Alef Arents en Aaltje Hendriks. Hendrikje is overleden op 10-10-1747 in Zwolle. Hendrikje trouwde later na 1718 met Jurrien Klein.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje Alofs voor den armen op 10-10-1747
Beroep:
Dienende bij de Ontvanger Wicherlinck
Kinderen van Gerrit en Hendrikje:
1 Aaltje Gerrits, geboren in 1685 in Zwolle. Zij is gedoopt op 26-03-1685 in Zwolle. Aaltje is overleden vóór 1696, ten hoogste 11 jaar oud.
2 Alof Gerrits, geboren in 1686 in Zwolle. Hij is gedoopt op 23-09-1686 in Zwolle. Alof is overleden vóór 1689, ten hoogste 3 jaar oud.
3 Alof Gerrits (Veldkamp), geboren in 1689 in Zwolle (Buurtschap Schelle). Volgt III-f.
4 Asje Gerrits, geboren in 1690 in Zwolle. Hij is gedoopt op 13-04-1690 in Zwolle. Asje is overleden vóór 1701, ten hoogste 11 jaar oud.
5 Henricus van Aalderen, geboren op 15-04-1693 in Zwolle. Volgt III-g.
6 Aaltie Gerrits, geboren in 1696 in Zwolle. Zij is gedoopt op 23-08-1696 in Zwolle. Aaltie is overleden.
7 Assien Gerrits (Alderich), geboren in 1701 in Zwolle. Volgt III-h.
III-f Alof Gerrits (Veldkamp) is geboren in 1689 in Zwolle (Buurtschap Schelle), zoon van Gerrit Pouwels (zie II-h) en Hendrikje Alofs. Hij is gedoopt op 20-03-1689 in Zwolle. Alof is overleden.
Notitie bij Alof: In het register van inwoners van Schelle 1741 – 1748 [Bron: ORA Zw’kerspel nr. 656]

In het huis no. 8 woont Alof Gerrits en Arendina Jans. hij komt van de Dieserpoort en zij van Schelle, ze wonen er 9 jaar en hebben 4 kinderen – - Bij hen in woont Aaltje Everts de moeder van Arendina , zij komt uit Spoolde en woont er 4 jaar,– kostwinning is : rentleven en religie is gereformeerd
Aaltje Evers was weduwe van Jan Arents

Genoemd in de P.Q. 1749 van Zalk en Veecaten
Beroep:
Daghuurder
Alof trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 22-04-1726 in Zwolle met Arendina Jans, 24 of 25 jaar oud. Arendina is geboren in 1701 in Zwolle, dochter van Jan Neuteboom (Arends) en Aaltje Everts. Zij is gedoopt op 18-09-1701 in Zwolle. Arendina is overleden in 1778, 76 of 77 jaar oud. Zij is begraven op 17-03-1778 in Zwolle.
Kinderen van Alof en Arendina:
1 Alofs (Veldkamp). Hij of zij is overleden. Hij of zij is begraven op 20-03-1744 in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
2 Alofs (Veldkamp). Hij of zij is overleden. Hij of zij is begraven op 30-09-1747 in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
3 Jan Alofs (Veldkamp), geboren in 1726 in Zalk en Veecaten. Volgt IV-g.
4 Gerrit Alofs (Veldkamp), geboren in 1728 in Zalk en Veecaten. Hij is gedoopt op 09-09-1728 in Zwolle. Gerrit is overleden vóór 1730, ten hoogste 2 jaar oud.
5 Gerrit Alofs (Veldkamp), geboren in 1730 in Zalk en Veecaten. Hij is gedoopt op 12-11-1730 in Zwolle. Gerrit is overleden vóór 1740, ten hoogste 10 jaar oud.
6 Willem Alofs (Veldkamp), geboren in 1732 in Zalk en Veecaten. Hij is gedoopt op 19-10-1732 in Zwolle. Willem is overleden.
7 Egbert Alofs (Veldkamp), geboren in 1732 in Zalk en Veecaten. Hij is gedoopt op 19-10-1732 in Zwolle. Egbert is overleden vóór 1736, ten hoogste 4 jaar oud.
8 Wibbegien (Wibbe) Alefs (Veldkamp), geboren in 1734 in Zalk. Volgt IV-h.
9 Egbert Alofs (Veldkamp), geboren in 1736 in Zalk en Veecaten. Volgt IV-i.
10 Hendrik Alefs, geboren in 1738 in Zalk en Veecaten. Volgt IV-j.
11 Gerrit Alofs (Veldkamp), geboren in 1740 in Zalk en Veecaten. Hij is gedoopt op 14-08-1740 in Zwolle. Gerrit is overleden vóór 1746, ten hoogste 6 jaar oud.
12 Evert Alofs (Veldkamp), geboren in 1742 in Zalk en Veecaten. Hij is gedoopt op 07-12-1742 in Zwolle. Evert is overleden.
13 Gerrit Alofs (Veldkamp), geboren in 1746 in Zalk en Veecaten. Hij is gedoopt op 27-03-1746 in Zwolle. Gerrit is overleden.
IV-g Jan Alofs (Veldkamp) is geboren in 1726 in Zalk en Veecaten, zoon van Alof Gerrits (Veldkamp) (zie III-f) en Arendina Jans. Hij is gedoopt op 17-11-1726 in Zwolle. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Jan Alofs weduwe van de Niestadt op 25-01-1743
Jan trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 07-10-1764 in Zalk met Klaasje Ruijl (Harms). Klaasje is geboren in Zalk. Klaasje is overleden.
Kinderen van Jan en Klaasje:
1 Evert Jans (Veldkamp/Veldman), geboren op 15-09-1765 in Zalk. Evert is overleden.
2 Anna Jans (Veldkamp/Veldman), geboren op 29-03-1767 in Zalk. Anna is overleden.
3 Arendina Jans (Veldkamp/Veldman), geboren op 22-01-1769 in Zalk. Arendina is overleden.
4 Evertje Jans (Veldkamp/Veldman), geboren op 09-02-1772 in Zalk. Evertje is overleden.
Notitie bij Evertje: Getuige bij de doop Jannetie Jans vr. van Willem Gerrits
5 Aaltje Jans, geboren op 19-09-1773 in Zalk. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Hendrine Geerligs. Aaltje is overleden.
6 Albertje Jans (Veldkamp/Veldman), geboren op 03-11-1776 in Zalk. Volgt V-c.
7 Peter Jans (Veldkamp/Veldman), geboren op 03-01-1779 in Zalk. Bij de geboorteaangifte van Peter was de volgende getuige aanwezig: Petertje Ruil. Peter is overleden.
8 Hermannus Jans (Veldkamp/Veldman), geboren op 19-11-1780 in Zalk. Hermannus is overleden.
9 Annigje Jans (Veldkamp/Veldman), geboren op 12-01-1783 in Zalk. Annigje is overleden.
V-c Albertje Jans (Veldkamp/Veldman) is geboren op 03-11-1776 in Zalk, dochter van Jan Alofs (Veldkamp) (zie IV-g) en Klaasje Ruijl (Harms). Bij de geboorteaangifte van Albertje was de volgende getuige aanwezig: Johanna Jans. Albertje is overleden. Albertje:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1800 in Zalk en Veecaten met Bert Asjes. Bert is geboren in Kamperveen. Bert is overleden vóór 1811.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 15-11-1811 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 12] met Hermanus Raeskes, 35 of 36 jaar oud. Hermanus is geboren in 1775, zoon van Barened Raeskes en Steventje Ruijl. Hermanus is overleden.
Beroep:
Wagenmaker
IV-h Wibbegien (Wibbe) Alefs (Veldkamp) is geboren in 1734 in Zalk, dochter van Alof Gerrits (Veldkamp) (zie III-f) en Arendina Jans. Zij is gedoopt op 30-09-1734 in Zwolle. Wibbe is overleden op 16-01-1812 in Zwolle, 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenr 18]. Wibbe trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 21-06-1767 in Zalk met Egbert Hendriks, nadat zij op 29-05-1767 in Zalk in ondertrouw zijn gegaan. Egbert is geboren in Berkum.Egbert is overleden vóór 1769.
 
(2) trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 30-04-1769 met Berend Asjes. Berend is overleden.
IV-i Egbert Alofs (Veldkamp) is geboren in 1736 in Zalk en Veecaten, zoon van Alof Gerrits (Veldkamp) (zie III-f) en Arendina Jans. Hij is gedoopt op 07-03-1736 in Zwolle. Egbert is overleden vóór 1804, ten hoogste 68 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Alle gegevens van dit gezin komen uit:
RBSO 789b - Windesheim (onder)trouwen 9 apr 1775 - 6 nov 1796
trb. Zwollerkerspel - RBSO 823 (1795-1802) en RBSO 824 (1803-1811)
Doopboeken Zalk
nr. 573a --- [1603, 7 augustus - 1764, 18 november]
nr. 574 --- [1764 nov. - 1812 , 22 maart]

Egbert wordt vermeld in de VOT 1795 Zwollerkerspel onder {Westenholte]} op no. 31 – beroep daghuurder –
Beroep:
Daghuurder
Egbert trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 24-05-1770 in Zalk met Janna Remmelts, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op 27-04-1770 in Zalk in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren omstreeks 1740 in Berkum (Zwollerkerspel), dochter van Remmelt Gerrits en NN. Janna is overleden.
Notitie bij Janna: Doet belijdenis op 24-6-1759, N.H.4 bl.57 , Janna Remmelts
Kinderen van Egbert en Janna:
1 Jannetje Alofs, geboren in 1771 in Zalk. Zij is gedoopt op 16-06-1771 in Zalk. Bij de doop van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Wibbe Alofs en Trijntje Remmelt. Jannetje is overleden vóór 1773, ten hoogste 2 jaar oud.
2 Arendina Alofs, geboren in 1771 in Zalk. Zij is gedoopt op 16-06-1771 in Zalk. Bij de doop van Arendina was de volgende getuige aanwezig: Wibbe Alofs en Trijntje Remmelt. Arendina is overleden vóór 1777, ten hoogste 6 jaar oud.
3 Remmelt Engberts (Veldkamp), geboren in 1772 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt V-d.
4 Jannetje Engberts (Veldkamp), geboren op 10-10-1773 in Zalk. Volgt V-e.
5 Alef Alofs, geboren in 1775 in Zalk. Hij is gedoopt op 12-03-1775 in Hattem. Bij de doop van Alef was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Klaas.. Alef is overleden.
6 Arendina (Diena) Engberts (Veldkamp), geboren in 1777 in Wilsum (Ov). Volgt V-f.
7 Hermina Alefs, geboren in 1778 in Zalk. Volgt V-g.
8 Evertje Alofs, geboren in 1780 in Zalk. Zij is gedoopt op 10-09-1780 in Zalk. Bij de doop van Evertje was de volgende getuige aanwezig: Wibbigje Alefs. Evertje is overleden.
V-d Remmelt Engberts (Veldkamp) is geboren in 1772 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr. 52], zoon van Egbert Alofs (Veldkamp) (zie IV-i) en Janna Remmelts. Hij is gedoopt op 28-08-1772 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Bij de doop van Remmelt was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Remmelts. Remmelt is overleden op 11-08-1843 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenr 52]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1843.
Notitie bij Remmelt: In het boek Geschiedenis van de Heerder Familienamen van dhr. Otten staat:
De president van de rechtbank te Arnhem gelast in een schrijven van 8-11-1825 dat ,,diegenen der inwoonderen die in de gemeente Heerden geene vaste geslachtsnamen hebben" in een door hem toegestuurd register alsnog worden ingeschreven.
Remmert Egbers, heeft op den 02-05-1826 te Heerde de geslachtsnaam "Veltman" aangenomen

Remmert is met zijn ouders voor 1785 verhuist naar Westenholte

Bij het 1e huwelijk staat vermeld dat Remmert in Westenholte geboren is en bij zijn 2e huwelijk staat geboren in Zalk en Veecaten.
Hij is nadat hij getrouwd was in Wapenveld gaan wonen, gezien de geboorteakte van zijn 1e kind 4 maanden later

Deze Veldkamp wordt op verschillende manieren genoemd in de archieven .En ook de latere kinderen.

Bijvoorbeeld:
Remmers
Remmerts
Remmels Veldkamp
Remmelt Engberts
Remmers Veldman
Remmert Egberts
Remmert Eimbers
Beroep:
Arbeider
Remmelt:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 21-04-1794 in Windesheim (Gem. Zwolle) met Geertjen Arents, 20 jaar oud, nadat zij op 11-04-1794 in Windesheim (Gem. Zwolle) in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Remmelt en Geertjen was de volgende getuige aanwezig: Bruidegoms vader en een schriftelijk consent van bruids moeder. Geertjen is geboren op 23-05-1773 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: DTB 877, 9-8 (Heerde)], dochter van Arent Ariens en Aaltje Mannes. Zij is gedoopt op 30-05-1773 in Heerde [bron: DTB 877, 9-8 (Heerde)]. Bij de doop van Geertjen was de volgende getuige aanwezig: Derkjen Mannes.. Geertjen is overleden op 24-09-1799 in Heerde, 26 jaar oud. Zij is begraven op 28-09-1799 in Heerde.
Notitie bij Geertjen: Voor hun huwelijk woonden Remmert en Geertje te Harculo.
Waarschijnlijk werkten ze daar allebei
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 29-05-1803 in Heerde [bron: Huwelijk is ingezegend door Ds Brederode] met Fennigje van de Berg (Willems), 22 jaar oud, nadat zij op 30-04-1803 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Fennigje is geboren op 11-02-1781 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Willem van den Berg (Alberts) en Berendjen Egberts (Roeke). Zij is gedoopt op 11-02-1781 in Heerde. Fennigje is overleden op 17-11-1845 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 64 jaar oud [bron: Aktenr 83 (DTB 877, 59-2. Gelders Archief)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-11-1845.
Notitie bij Fennigje: Fennigjen wordt met achternaam wel benoemd als: Willems - Alberts - v.d.Berg.
Het kerkelijk huwelijk is ingezegend door Ds Brederode in de NH Kerk te Heerde
Kinderen van Remmelt en Geertjen:
1 Arent Remmerts, geboren op 02-09-1794 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 07-09-1794 in Heerde. Arent is overleden op 19-09-1794 in Wapenveld (Gem. Heerde), 17 dagen oud. Hij is begraven op 22-09-1794.
2 Janna Remmers, geboren op 23-04-1796 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-m.
3 Arent Remmerts (Veldkamp), geboren op 14-09-1799 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 22-09-1799 in Heerde [bron: DTB 877 Heerde]. Bij de doop van Arent was de volgende getuige aanwezig: Willempje Harms. Arent is overleden op 03-12-1809 in Wapenveld (Gem. Heerde), 10 jaar oud [bron: DTB 886].
Kinderen van Remmelt en Fennigje:
4 Berendina Remmerts (Veldkamp), geboren op 01-01-1804 in Wapenveld (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 08-01-1804 in Heerde [bron: DTB 878 Heerde]. Berendina is overleden.
5 Eimbert (Egbert) Remmerts (Veldkamp), geboren op 26-08-1805 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-n.
6 Willem Albert Remmerts (Veldkamp), geboren op 16-05-1807 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-o.
7 Berent Remmerts (Veldkamp), geboren op 21-06-1809 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 23-07-1809 [bron: DTB 878, 92-2]. Berent is overleden op 09-03-1811 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud. Hij is begraven op 12-03-1811 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: DTB 884, 127-6 / DTB 886. 87-7].
8 Berent Veldkamp (Veldman), geboren op 16-03-1811 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-p.
9 Evert Egberts (Veldkamp), geboren op 23-05-1814 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 28]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1814. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Willem Coenjes en Hendrik v Leeuwen. Evert is overleden op 19-11-1814 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 63]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1814. Hij is begraven op 21-11-1814 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: DTB 884 Heerde].
10 Jennigje Egbers (Veldkamp), geboren op 02-11-1815 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 62]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1815. Bij de geboorteaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Willem Coenjes en Hendrik v Leeuwen. Jennigje is overleden op 25-05-1818 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1818. Bij de overlijdensaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Lubbert Rutgers en Remmelt Egberts.
Notitie bij Jennigje: Overleden in Wapenveld in haar huis nummer 324
11 Jennigje Veldman (Veldkamp), geboren op 26-12-1819 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-q.
12 Lijsje Egberts (Veldkamp), geboren op 05-04-1823 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 41]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1823. Bij de geboorteaangifte van Lijsje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Langenberg (kleermaker) en Albert Willems. Lijsje is overleden op 01-05-1824 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1824. Bij de overlijdensaangifte van Lijsje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Langenberg (kleermaker) en Jan Hendriks.
Notitie bij Lijsje: In de overlijdensakte staat overleden in een hut zonder nummer
13 Liebe (Lijsje) Veldkamp (Engberts), geboren op 23-09-1825 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-r.
14 Janna Veldkamp, geboren op 18-10-1829 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 101]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1829. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Jan Herman v Essen en Herman Bone. Janna is overleden.
VI-m Janna Remmers is geboren op 23-04-1796 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Remmelt Engberts (Veldkamp) (zie V-d) en Geertjen Arents. Zij is gedoopt op 24-04-1796 in Heerde [bron: DTB 877 Heerde]. Janna is overleden op 08-08-1873 om 10:00 in Kampen, 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 311]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1873. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van Heerde en Peter Hendrik van den Berg.
Notitie bij Janna: Overleden in haar huis staande op het Bolwerk Wijk 3 nummer 388, zijnde het Gereformeerd Bestedelingenhuis.
Afkondiging huwelijk op 24 Februari en 3 maart in Kampen en de 10e en 17e Maart in Heerde
Janna trouwde, 26 jaar oud, op 02-05-1822 in Kampen [bron: Aktenummer: 33] met Jan van Santen, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Jan was de volgende getuige aanwezig: Berend van Santen (vader van de bruidegom) en Remmert Egberts (vader van de bruid) en Wouter Lammers en johan Gerard Kerver. Jan is geboren op 31-03-1801 in IJsselmuiden, zoon van Berend van Santen (Jans) en Trijntje Douws. Jan is overleden vóór 1873 in Kampen, ten hoogste 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 128].
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Janna en Jan:
1 Willemina van Santen, geboren op 20-12-1822 in Kampen [bron: Aktenr 318]. Willemina is overleden.
2 Berendje van Zanten, geboren in 1825 in Kampen. Volgt VII-j.
3 Geertje van Zanten, geboren op 12-05-1830 in Kampen. Volgt VII-k.
VII-j Berendje van Zanten is geboren in 1825 in Kampen, dochter van Jan van Santen en Janna Remmers (zie VI-m). Berendje is overleden. Berendje trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 02-02-1860 in Kampen [bron: Aktenummer: 5] met Isaac de Haan, 34 of 35 jaar oud. Isaac is geboren in 1825 in Hoorn. Isaac is overleden.
Beroep:
Arbeider
VII-k Geertje van Zanten is geboren op 12-05-1830 om 21:00 in Kampen, dochter van Jan van Santen en Janna Remmers (zie VI-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1830. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Hermen Ridderinkhof en Gerrit v Doren. Geertje is overleden. Geertje trouwde, 22 jaar oud, op 05-08-1852 in Kampen [bron: Aktenummer: 80] met Johannes Bruitsman, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 11-12-1827 in Kampen. Johannes is overleden.
Beroep:
Sigarenmaker
Kind van Geertje en Johannes:
1 Johannes Bruitsman, geboren in 1860 in Kampen. Volgt VIII-e.
VIII-e Johannes Bruitsman is geboren in 1860 in Kampen, zoon van Johannes Bruitsman en Geertje van Zanten (zie VII-k). Johannes is overleden. Johannes trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 28-04-1892 in Kampen [bron: Aktenummer: 40] met Geertruida Stefana Bossink, 22 of 23 jaar oud. Geertruida is geboren in 1869 in Kampen. Geertruida is overleden.
Kind van Johannes en Geertruida:
1 Johannes Gerardus Bruitsman, geboren in 1894 in Kampen. Volgt IX-q.
IX-q Johannes Gerardus Bruitsman is geboren in 1894 in Kampen, zoon van Johannes Bruitsman (zie VIII-e) en Geertruida Stefana Bossink. Johannes is overleden. Johannes trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 21-02-1919 in Kampen [bron: Aktenummer: 22] met Johanna Baptista Theodora Bakker, 21 of 22 jaar oud. Johanna is geboren in 1897 in Kampen. Johanna is overleden.
VI-n Eimbert (Egbert) Remmerts (Veldkamp) is geboren op 26-08-1805 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Remmelt Engberts (Veldkamp) (zie V-d) en Fennigje van de Berg (Willems). Hij is gedoopt op 01-09-1805 in Heerde [bron: DTB 878 Heerde]. Egbert is overleden op 05-01-1880 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 74 jaar oud [bron: Aktenr: 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1880. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Evert van Ommen en Hendrik Remmerts.
Notitie bij Egbert: De achternaam wordt ook hier verschillend geschreven in het Rijksarchief
Eimber Veldman
Eimber Remmerts
Egbert Remmers
Egbert Veldkamp
De naam Eimbert,Eimert,Eibert etc. is een Veluwse verbastering van Egbert
Beroep:
Arbeider
Egbert:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20-10-1827 in Heerde [bron: Aktenummer: 23] met Fennigje Fiks (Willems), 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Ark (broodbakker) en Berend van Dijk en Johannes Dikkeschei en Berend Borreman. Fennigje is geboren op 06-04-1807 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Willem Fiks (Jans) en Janna Karsenberg. Zij is gedoopt op 12-04-1807 in Heerde. Fennigje is overleden op 26-07-1859 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 52 jaar oud [bron: Aktenr 96]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-07-1859. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Jan Heideveld en Aart van de Put.
Notitie bij Fennigje: De achternaam van Fennigje wordt op verschillende manieren geschreven zoals.

Fiks
Willems
Willems Fiks
(2) trouwde, 59 jaar oud, op 18-02-1865 in Heerde [bron: Aktenummer: 2] met Trijntje van den Berg, 35 jaar oud. Trijntje is geboren op 18-10-1829 om 21:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 102], dochter van Jan van den Berg en Janna Zwerus (Herms). Trijntje is overleden op 30-10-1914 om 05:00 in Heerde, 85 jaar oud [bron: Aktenummer: 113]. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Jacob Schreurs en Hendrik Langenberg. Trijntje is weduwe van Jan Harmsen (1823-1864), met wie zij trouwde op 07-04-1849 in Heerde.
Kinderen van Egbert en Fennigje:
1 Reintje Veldman, geboren op 12-02-1828 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-l.
2 Fennigje Veldkamp, geboren op 28-12-1830 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 126]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1830. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Jan Nijman en Harm Bredewoud. Zij is gedoopt op 28-12-1830 in Heerde. Fennigje is overleden op 14-02-1834 om 18:00 in Heerde, 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1834. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Bredewout en Rutger Boeve.
3 Willem Veldkamp, geboren op 25-08-1833 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-m.
4 Fennigje Remmerts, geboren op 01-11-1835 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-n.
5 Jennigje Remmers, geboren op 13-11-1837 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-o.
6 NN Remmerts, levenloos geboren zoon, geboren op 07-01-1839 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1839. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Harmen Bredewoud en Rutger Boeve.
7 Willempje Remmers, geboren op 24-12-1839 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-p.
8 NN Remmerts, levenloos geboren dochter, geboren op 20-04-1842 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 42].
Notitie bij NN: Dit kind heeft 25 minuten geleefd volgens de overlijdensakte
9 Geertje Remmerts, geboren op 29-06-1843 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 66]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1843. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Bredewolt en Klaas Langenberg. Geertje is overleden op 05-03-1846 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1846. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Langenberg en Hendrikus Boeve.
10 Berendina Veldkamp, geboren op 26-12-1845 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-q.
Kinderen van Egbert en Trijntje:
11 Egberdina Veldman, geboren op 06-05-1868 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 66]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-05-1868. Bij de geboorteaangifte van Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwacher) en Johannes Docter (gemeentebode). Egberdina is overleden op 26-04-1869 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 11 maanden oud [bron: Aktenr 49]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1869. Bij de overlijdensaangifte van Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis en Evert van Ommen.
12 Egbert Jan Veldman, geboren op 29-10-1873 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 155]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1873. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Derk Willem Leertouwer (schoenmaker) en Wicher ten Have (rijtuigenverhuurder). Egbert is overleden op 08-11-1873 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 10 dagen oud [bron: Aktenr 114]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1873. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis en Frederik Wagenaar.
VII-l Reintje Veldman is geboren op 12-02-1828 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 15], dochter van Eimbert (Egbert) Remmerts (Veldkamp) (zie VI-n) en Fennigje Fiks (Willems). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1828. Bij de geboorteaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Jan (Klaassen) Piet en Lubbert Bredewout. Reintje is overleden op 31-10-1917 om 15:00 in Heerde, 89 jaar oud [bron: Aktenr. 105]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-11-1917. Bij de overlijdensaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Schakelaar en Gerrit van Leeuwen. Reintje trouwde, 23 jaar oud, op 13-12-1851 in Heerde [bron: Aktenummer: 36] met Albert Jan Martens, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Reintje en Albert was de volgende getuige aanwezig: Aart van Ommen en Lulof van Zomeren en Harmen Prins en Gerrit van Ommen. Albert is geboren op 26-07-1829 om 12:00 in Heerde [bron: Aktenr 73], zoon van Steven Martens en Gerritdina Dekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1829. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: H. Reinerts en Jan Steenbergen. Albert is overleden op 17-06-1906 om 23:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 56]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-06-1906. Bij de overlijdensaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Harm van Velzen (koopman) en Cornelis van Velzen.
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Reintje en Albert:
1 Stijntje Martens, geboren op 22-05-1852 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 70]. Zij is gedoopt op 26-05-1852 in Heerde. Stijntje is overleden op 24-03-1861 in Heerde, 8 jaar oud [bron: Aktenummer: 28].
2 Fennigje Martens, geboren op 08-04-1854 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt VIII-f.
3 Gerritdina Martens, geboren op 02-02-1856 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt VIII-g.
4 Egbert Martens, geboren op 19-03-1858 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt VIII-h.
5 Johanna Martens, geboren op 22-07-1860 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt VIII-i.
6 Stina Martens, geboren op 02-08-1862 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt VIII-j.
7 Gerrit Martens, geboren op 09-05-1865 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt VIII-k.
8 Klasina Martens, geboren op 22-12-1867 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt VIII-l.
9 NN Martens, levenloos geboren zoon, geboren op 10-02-1870 in Heerde [bron: Aktenummer: 19].
10 NN Martens, levenloos geboren dochter, geboren op 20-10-1871 in Heerde [bron: Aktenummer: 115].
11 NN Martens, levenloos geboren dochter, geboren op 28-11-1873 in Heerde [bron: Aktenummer: 124].
VIII-f Fennigje Martens is geboren op 08-04-1854 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 56], dochter van Albert Jan Martens en Reintje Veldman (zie VII-l). Fennigje is overleden op 29-09-1935 in Zwolle, 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 66]. Fennigje trouwde, 23 jaar oud, op 30-03-1878 in Heerde [bron: Aktenummer: 11] met Egbert Roke, 24 jaar oud. Egbert is geboren op 08-04-1853 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 53], zoon van Hendrik Roeke en Gerrigje Palm. Egbert is overleden op 24-03-1904 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 50 jaar oud [bron: Aktenr 31].
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Fennigje en Egbert:
1 Hendrik Roke, geboren op 22-06-1879 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt IX-r.
2 Reintje Roke, geboren op 01-12-1881 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt IX-s.
3 Gerritje Roke, geboren op 22-01-1885 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt IX-t.
4 Aaltje Roke, geboren op 02-06-1887 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt IX-u.
5 Johanna Roke, geboren op 14-12-1889 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt IX-v.
6 Fennigje Roke, geboren op 05-01-1894 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt IX-w.
7 Egbert Roke, geboren op 13-08-1897 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt IX-x.
IX-r Hendrik Roke is geboren op 22-06-1879 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 90], zoon van Egbert Roke en Fennigje Martens (zie VIII-f). Hendrik is overleden.
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 03-08-1901 in Heerde [bron: Aktenummer: 36] met Klaasjen van ’t Veld, 21 of 22 jaar oud. Klaasjen is geboren in 1879 in Kampen, dochter van Jan van ’t Veld en Jannigje Kroes. Klaasjen is overleden.
Kinderen van Hendrik en Klaasjen:
1 Egbert Roke, geboren op 01-09-1902 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt X-a.
2 Jan Roke, geboren op 02-04-1905 in Apeldoorn [bron: Aktenr 305]. Jan is overleden.
3 Fennigje Roke, geboren op 29-08-1907 in Hattem [bron: Aktenr 85]. Fennigje is overleden op 28-04-1908 in Hattem, 7 maanden oud.
4 Ferdinand Roke, geboren op 18-11-1908 in Hattem [bron: Aktenr 95]. Ferdinand is overleden.
5 Johan Roke, geboren op 06-08-1910 in Heerde [bron: Aktenr 121]. Johan is overleden.
6 Johanna Roke, geboren op 03-12-1912 in Apeldoorn [bron: Aktenr 996]. Johanna is overleden.
X-a Egbert Roke is geboren op 01-09-1902 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 127], zoon van Hendrik Roke (zie IX-r) en Klaasjen van ’t Veld. Egbert is overleden.
Notitie bij Egbert: Heeft tijdens zijn huwelijk in een woonwagen gewoond, de vader van Betje was acrobaat in een circus
Beroep:
Koopman
Egbert trouwde, 28 jaar oud, op 19-08-1931 in Den Haag met Betje Reinsdorp, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 21-08-1947. Betje is geboren op 31-05-1911 in Amsterdam, dochter van Abraham Reinsdorp en Maria Content. Betje is overleden.
Kinderen van Egbert en Betje:
1 Maria Roke, geboren op 19-11-1931 in Den Haag.
2 Klaasje Alida Roke, geboren op 30-12-1937 in Den Haag.
IX-s Reintje Roke is geboren op 01-12-1881 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 168], dochter van Egbert Roke en Fennigje Martens (zie VIII-f). Reintje is overleden op 30-03-1963, 81 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Reintje trouwde, 18 jaar oud, op 15-09-1900 in Heerde [bron: Aktenummer: 29] met Berend van den Beld, 22 jaar oud. Berend is geboren op 17-08-1878 in Heerde [bron: Aktenr 127], zoon van Willem van den Beld en Gerritje Plakmeijer. Berend is overleden op 01-02-1961, 82 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Reintje en Berend:
1 Gerritje van den Beld, geboren op 10-02-1901 in Heerde (buurtschap de Beek). Volgt X-b.
2 Fennigje van den Beld, geboren op 19-05-1903 in Heerde. Volgt X-c.
3 Willempje van den Beld, geboren op 04-09-1905 in Heerde. Volgt X-d.
4 Egbert van den Beld, geboren op 28-04-1908 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 73]. Egbert is overleden op 16-11-1909 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 106].
5 Egberdina van den Beld, geboren op 09-12-1910 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 183]. Egberdina is overleden op 12-03-1977, 66 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Egberdina bleef ongehuwd.
6 Berend van den Beld, geboren op 27-07-1913 in Heerde. Volgt X-e.
7 Johanna van den Beld, geboren op 10-09-1916 in Heerde. Johanna is overleden.
8 Reinier van den Beld, geboren op 27-11-1919 in Heerde. Volgt X-f.
9 Hendrika van den Beld, geboren op 14-12-1921 in Heerde.
10 Geertje van den Beld, geboren op 07-07-1923 in Heerde. Volgt X-g.
11 Arendje van den Beld, geboren op 18-05-1925 in Heerde.
12 Albert van den Beld, geboren in 05-1928 in Heerde. Albert is overleden op 25-09-1928 in Heerde, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 79].
13 Gerrit Willem van den Beld, geboren op 24-04-1930 in Heerde.
X-b Gerritje van den Beld is geboren op 10-02-1901 in Heerde (buurtschap de Beek) [bron: Aktenr 22], dochter van Berend van den Beld en Reintje Roke (zie IX-s). Gerritje is overleden op 27-08-1982, 81 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Gerritje trouwde met Johannes Schakelaar. Johannes is geboren op 17-04-1901 in Hattem [bron: Aktenr 50], zoon van Gerrit Schakelaar en Johanna Sprokholt. Johannes is overleden op 06-11-1970, 69 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Gerritje en Johannes:
1 Albert van den Beld, geboren op 08-11-1923 in Heerde. Volgt XI-a.
2 Gerrit Schakelaar, geboren omstreeks 1943.
XI-a Albert van den Beld is geboren op 08-11-1923 in Heerde, zoon van Gerritje van den Beld (zie X-b), stiefzoon van Johannes Schakelaar. Albert is overleden op 07-07-1994, 70 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Albert trouwde met Dina Pleiter. Dina is geboren op 01-12-1924, dochter van Hendrikus Pleiter en Tonia Olthof. Dina is overleden op 15-02-2008, 83 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Albert en Dina:
1 Joke van den Beld.
2 Diana van den Beld.
3 Berend (Bennie) van den Beld, geboren omstreeks 1944. Volgt XII-a.
4 Hennie van den Beld, geboren omstreeks 1946. Volgt XII-b.
5 Dinie van den Beld, geboren omstreeks 1947.
6 Betsie van den Beld, geboren omstreeks 1948.
7 Reinier van den Beld, geboren omstreeks 1950.
8 Anton van den Beld, geboren omstreeks 1951.
9 Yvonne van den Beld, geboren omstreeks 1953.
XII-a Berend (Bennie) van den Beld is geboren omstreeks 1944, zoon van Albert van den Beld (zie XI-a) en Dina Pleiter. Bennie trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1962 met Hennie Roeke, ongeveer 16 jaar oud. Hennie is geboren omstreeks 1946, dochter van Hendrik Roeke en Koosje Stellaard.
Kinderen van Bennie en Hennie:
1 Albertine van den Beld.
2 Diana van den Beld, geboren op 17-11-1962. Diana is overleden op 05-08-2001, 38 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
3 Eliberto van den Beld, geboren omstreeks 1964.
XII-b Hennie van den Beld is geboren omstreeks 1946, zoon van Albert van den Beld (zie XI-a) en Dina Pleiter. Hennie is overleden. Hennie trouwde met Dinie Koetsier. Dinie is geboren omstreeks 1946. Dinie is overleden.
Kind van Hennie en Dinie:
1 Albert van den Beld, geboren omstreeks 1969.
X-c Fennigje van den Beld is geboren op 19-05-1903 in Heerde [bron: Aktenr 80], dochter van Berend van den Beld en Reintje Roke (zie IX-s). Fennigje is overleden. Fennigje trouwde, 20 jaar oud, op 04-08-1923 in Heerde [bron: Aktenr 37] met Harmen Jannes Jongerman, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fennigje en Harmen was de volgende getuige aanwezig: Klaas van het Veld (zwager van de bruidegom) en Albert Koetzier (cafehouder). Harmen is geboren op 10-06-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 94], zoon van Frederik Jongerman en Jennigje Bredewold. Harmen is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
X-d Willempje van den Beld is geboren op 04-09-1905 in Heerde [bron: Aktenr 135], dochter van Berend van den Beld en Reintje Roke (zie IX-s). Willempje is overleden op 05-01-2004, 98 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Willempje trouwde, 20 jaar oud, op 01-05-1926 in Heerde [bron: Aktenr 18] met Hendrik de Groot, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willempje en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier en Caesar Gerrit Roelof Toorn. Hendrik is geboren op 03-06-1902 in Oldebroek [bron: Aktenr 94], zoon van Gerrit de Groot en Tonia Wolff. Hendrik is overleden op 09-04-1961, 58 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Fabrieksarbeider
X-e Berend van den Beld is geboren op 27-07-1913 in Heerde, zoon van Berend van den Beld en Reintje Roke (zie IX-s). Berend is overleden op 12-04-1988, 74 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Berend trouwde met Gerrigje Nijboer. Gerrigje is geboren op 21-09-1916 in Hattemerbroek. Gerrigje is overleden op 29-03-1998, 81 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Berend en Gerrigje:
1 Reintje van den Beld, geboren omstreeks 1939. Volgt XI-b.
2 Philippina van den Beld, geboren omstreeks 1941.
3 Berend van den Beld, geboren omstreeks 1945.
XI-b Reintje van den Beld is geboren omstreeks 1939, dochter van Berend van den Beld (zie X-e) en Gerrigje Nijboer. Reintje trouwde met Gerrit Rietberg. Gerrit is een zoon van Jannes Rietberg en Siena Okkerse. Gerrit is overleden.
X-f Reinier van den Beld is geboren op 27-11-1919 in Heerde, zoon van Berend van den Beld en Reintje Roke (zie IX-s). Reinier is overleden op 05-05-2002, 82 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Reinier trouwde, 24 jaar oud, op 15-07-1944 in Heerde met Janna van Velzen, 23 jaar oud. Janna is geboren op 17-02-1921 in Heerde, dochter van Jan Willem van Velzen en Janna Rorije. Janna is overleden op 31-07-2000, 79 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Reinier en Janna:
1 Berend van den Beld, geboren op 10-02-1945. Berend is overleden op 25-01-1946, 11 maanden oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
2 Janna van den Beld, geboren op 16-04-1946 in Heerde.
3 Berend van den Beld, geboren op 25-06-1949 in Heerde.
4 Jan Willem van den Beld, geboren op 15-05-1952 in Heerde. Volgt XI-c.
XI-c Jan Willem van den Beld is geboren op 15-05-1952 in Heerde, zoon van Reinier van den Beld (zie X-f) en Janna van Velzen. Jan trouwde, 22 jaar oud, op 03-04-1975 in Heerde met Egbertha (Bep) Roskam, 20 jaar oud. Bep is geboren op 16-09-1954.
Kinderen van Jan en Bep:
1 Reinier van den Beld, geboren op 03-08-1976 in Heerde. Volgt XII-c.
2 Annerieke van den Beld, geboren op 27-07-1983 in Heerde.
3 Gerrit Tijmen (Tim) van den Beld, geboren op 30-03-1994 in Heerde.
XII-c Reinier van den Beld is geboren op 03-08-1976 in Heerde, zoon van Jan Willem van den Beld (zie XI-c) en Egbertha (Bep) Roskam. Reinier trouwde, 32 of 33 jaar oud, in 2009 met Bea Bessels.
X-g Geertje van den Beld is geboren op 07-07-1923 in Heerde, dochter van Berend van den Beld en Reintje Roke (zie IX-s). Geertje is overleden op 08-03-1999, 75 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Geertje trouwde met Piet ter Velde. Piet is geboren op 10-11-1920. Piet is overleden op 23-07-2004, 83 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
IX-t Gerritje Roke is geboren op 22-01-1885 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 20], dochter van Egbert Roke en Fennigje Martens (zie VIII-f). Gerritje is overleden op 14-02-1939 in Zwolle, 54 jaar oud [bron: Aktenr 16]. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Gerritje trouwde, 20 jaar oud, op 11-11-1905 in Heerde [bron: Aktenummer: 55] met Albert Jan Sprokholt, 22 jaar oud. Albert is geboren op 15-04-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 47], zoon van Albert Sprokholt en Hermina van ’t Veld. Albert is overleden op 30-07-1962 in Heerde, 79 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Koopman/Fabrieksarbeider
Kinderen van Gerritje en Albert:
1 Albert Sprokholt, geboren op 21-04-1907 in Hattem. Volgt X-h.
2 Fennigje Sprokholt, geboren op 03-02-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 19]. Fennigje is overleden.
3 Harmina Sprokholt, geboren in 1913 in Heerde. Harmina is overleden op 11-12-1918 in Heerde, 4 of 5 jaar oud [bron: Aktenummer: 140].
4 Egbert Sprokholt, geboren in 1915 in Heerde. Egbert is overleden op 11-09-1935 in Zwolle, 19 of 20 jaar oud [bron: Aktenummer: 62].
Beroep:
Bleekersknecht
5 Hendrik Jan Sprokholt, geboren in 07-1918 in Heerde. Hendrik is overleden op 13-01-1919 in Heerde, 6 maanden oud [bron: Aktenummer: 7].
X-h Albert Sprokholt is geboren op 21-04-1907 in Hattem [bron: Aktenr 43], zoon van Albert Jan Sprokholt en Gerritje Roke (zie IX-t). Albert is overleden.
Beroep:
Voerman
Albert trouwde, 24 jaar oud, op 26-09-1931 in Heerde [bron: Aktenr 57] met Jannetje Draaijer, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Willem Post (behuwd oom van de bruidegom) en Steven Johannes van den Berg (neef van de bruidegom). Jannetje is geboren op 27-05-1912 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 73], dochter van Jan Draaijer en Jennigje Rorije. Jannetje is overleden.
IX-u Aaltje Roke is geboren op 02-06-1887 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 61], dochter van Egbert Roke en Fennigje Martens (zie VIII-f). Aaltje is overleden op 29-10-1918 in Heerde, 31 jaar oud [bron: Aktenr 95]. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op 08-08-1908 in Heerde [bron: Aktenummer: 38] met Jacob van den Berg, 24 jaar oud. Jacob is geboren op 14-12-1883 in Heerde [bron: Aktenr 182], zoon van Steven Johannes van den Berg en Willemina Draaijer. Jacob is overleden.
Beroep:
Metselaar
Kinderen van Aaltje en Jacob:
1 Steven Johannes van den Berg, geboren op 04-01-1909 in Heerde [bron: Aktenr 1]. Steven is overleden.
2 Fennigje van den Berg, geboren op 11-03-1911 in Heerde [bron: Aktenr 41]. Fennigje is overleden.
3 Jacob van den Berg, geboren in 1918 in Heerde. Jacob is overleden op 28-01-1919 in Heerde, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 11].
IX-v Johanna Roke is geboren op 14-12-1889 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 172], dochter van Egbert Roke en Fennigje Martens (zie VIII-f). Johanna is overleden. Johanna trouwde, 17 jaar oud, op 12-10-1907 in Heerde [bron: Aktenummer: 48] met Gerrit Willem Post, 28 jaar oud. Gerrit is geboren op 24-04-1879 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 67], zoon van Daniël Post en Jennigje Boswijk. Gerrit is overleden.
Beroep:
Klerk
Kind van Johanna en Gerrit:
1 Daniel Post, geboren op 28-09-1909 in Heerde [bron: Aktenr 158]. Daniel is overleden.
IX-w Fennigje Roke is geboren op 05-01-1894 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 1], dochter van Egbert Roke en Fennigje Martens (zie VIII-f). Fennigje is overleden op 28-11-1979 in Heerde, 85 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Fennigje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 27-09-1919 in Heerde [bron: Aktenummer: 49] met Aart Gerhard Wolf, 24 jaar oud. Aart is geboren op 30-10-1894 in Epe [bron: Aktenr 177], zoon van Hendrik Wolf en Maria ter Velde. Aart is overleden op 26-10-1926 in Heerde, 31 jaar oud [bron: Aktenummer: 85]. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Fabrieksarbeider
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 16-08-1930 in Heerde [bron: Aktenr 45] met Egbert Jan Berghorst, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fennigje en Egbert was de volgende getuige aanwezig: Albert Jan Sprokholt (zwager van de bruid) en Gerrit Berghorst (broer van de bruidegom). Egbert is geboren op 23-06-1902 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 91], zoon van Jan Berghorst en Egbertje Ruiter. Egbert is overleden op 14-07-1985, 83 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Fennigje en Aart:
1 Maria Hendrika Wolf, geboren op 22-03-1920 in Heerde.
2 Egbert Wolf, geboren op 09-05-1922 in Heerde. Egbert is overleden.
3 Hendrikje Wolf, geboren op 01-05-1925 in Heerde.
4 Aart Gerhard Wolf, geboren op 30-01-1927 in Heerde. Volgt X-i.
Kinderen van Fennigje en Egbert:
5 Fennigje Berghorst, geboren omstreeks 1930. Volgt X-j.
6 Egbertje Berghorst, geboren omstreeks 1932. Volgt X-k.
X-i Aart Gerhard Wolf is geboren op 30-01-1927 in Heerde, zoon van Aart Gerhard Wolf en Fennigje Roke (zie IX-w).
Beroep:
Monteur IJsselcentrale
Aart trouwde, 28 jaar oud, op 01-04-1955 in Heerde met Trijntje Bredewout, 25 jaar oud. Zie X-ek voor persoonsgegevens van Trijntje.
Kinderen van Aart en Trijntje:
1 Fennigje Wolf, geboren op 15-01-1958 in Heerde.
2 Jeannette Wolf, geboren op 25-01-1962 in Zwolle. Volgt XI-d.
3 Reintje Wolf, geboren op 25-01-1962 in Zwolle.
XI-d Jeannette Wolf is geboren op 25-01-1962 in Zwolle, dochter van Aart Gerhard Wolf (zie X-i) en Trijntje Bredewout (zie X-ek). Jeannette trouwde, 21 jaar oud, op 23-11-1983 in Heerde met Margo van Olst, 23 jaar oud, nadat zij op 23-01-1983 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Margo is geboren op 07-02-1960 in Heerde, zoon van Koenraad van Olst en Aaltje Rorije.
X-j Fennigje Berghorst is geboren omstreeks 1930, dochter van Egbert Jan Berghorst en Fennigje Roke (zie IX-w). Fennigje trouwde met Arend (Aart) van den Belt. Aart is geboren op 23-06-1927 in Heerde, zoon van Arend van den Belt en Fenna Wessels. Aart is overleden op 09-10-2010 in Heerde, 83 jaar oud. Hij is begraven op 14-10-2010 in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Metselaar
Kinderen van Fennigje en Aart:
1 Fennie Van den Belt.
2 Janny Van den Belt.
3 Arjan Van den Belt.
X-k Egbertje Berghorst is geboren omstreeks 1932, dochter van Egbert Jan Berghorst en Fennigje Roke (zie IX-w). Egbertje trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1950 met Lammert Rorije, ongeveer 22 jaar oud. Zie X-kw voor persoonsgegevens van Lammert.
Kinderen van Egbertje en Lammert:
1 Dirk Rorije, geboren op 02-09-1951 in Heerde. Volgt XI-e.
2 Egbert Jan Rorije, geboren op 29-01-1953 in Heerde. Volgt XI-f.
3 Johnny Rorije, geboren op 09-05-1960 in Heerde. Volgt XI-g.
XI-e Dirk Rorije is geboren op 02-09-1951 in Heerde, zoon van Lammert Rorije (zie X-kw) en Egbertje Berghorst (zie X-k). Dirk trouwde met Elisabeth van Essen.
Kinderen van Dirk en Elisabeth:
1 Lammert Rorije, geboren op 06-01-1974 in Heerde.
2 Teunis Rorije, geboren op 22-11-1975 in Heerde.
XI-f Egbert Jan Rorije is geboren op 29-01-1953 in Heerde, zoon van Lammert Rorije (zie X-kw) en Egbertje Berghorst (zie X-k). Egbert:
(1) trouwde met Johanna Wolf.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op 01-04-1977 in Heerde met Gerritje (Gerda) de Wit, 25 jaar oud. Gerda is geboren op 03-02-1952 in Apeldoorn.
Kinderen van Egbert en Gerda:
1 Kornelia Johanna Petronella (Petra) Rorije, geboren op 12-10-1969 in Rotterdam. Volgt XII-d.
2 Egbertje Gerdina (Monique) Rorije, geboren op 14-02-1978 in Heerde.
XII-d Kornelia Johanna Petronella (Petra) Rorije is geboren op 12-10-1969 in Rotterdam, dochter van Egbert Jan Rorije (zie XI-f) en Gerritje (Gerda) de Wit. Petra trouwde, 24 jaar oud, op 24-06-1994 in Rotterdam met Frans van Haaren.
Kinderen van Petra en Frans:
1 Esmée van Haaren, geboren op 05-04-1999 in Rotterdam.
2 Luc van Haaren, geboren op 27-11-2004 in Rotterdam.
XI-g Johnny Rorije is geboren op 09-05-1960 in Heerde, zoon van Lammert Rorije (zie X-kw) en Egbertje Berghorst (zie X-k). Johnny trouwde met Hendrika Jacoba Dijkgraaf.
Kind van Johnny en Hendrika:
1 Lammert Aart Rorije, geboren op 10-11-1989 in Zwolle.
IX-x Egbert Roke is geboren op 13-08-1897 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 108], zoon van Egbert Roke en Fennigje Martens (zie VIII-f). Egbert is overleden. Egbert trouwde, 21 jaar oud, op 14-02-1919 in Strijp (NB) [bron: Aktenummer: 5] met Dora Maria Antonia Maassen. Dora is geboren in Duisburg (Dld). Dora is overleden.
VIII-g Gerritdina Martens is geboren op 02-02-1856 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 16], dochter van Albert Jan Martens en Reintje Veldman (zie VII-l). Gerritdina is overleden op 27-07-1931 in Zwolle, 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 69]. Gerritdina trouwde, 23 jaar oud, op 08-11-1879 in Heerde [bron: Aktenr. 66] met Steven Bekamp, 26 jaar oud. Steven is geboren op 03-05-1853 in Oene (Gem.Epe) [bron: Aktenr 108], zoon van Johannes Bekamp en Hendrikje Pleiter. Steven is overleden op 17-12-1933 in Heerde, 80 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Gerritdina en Steven:
1 Johannes Bekamp, geboren op 16-03-1881 in Heerde. Volgt IX-y.
2 Reintje Bekamp, geboren op 26-01-1883 in Heerde. Volgt IX-z.
3 Johan Bekamp, geboren op 08-06-1885 in Heerde. Volgt IX-aa.
4 Albert Jan (Ab) Bekamp, geboren op 28-09-1887 in Heerde. Volgt IX-ab.
5 Jansje Bekamp, geboren op 24-11-1890 in Heerde. Volgt IX-ac.
6 Gerritdina Bekamp, geboren op 01-08-1893 in Heerde [bron: Aktenr 113]. Gerritdina is overleden op 17-11-1894 in Heerde, 1 jaar oud.
7 Gerritdina Bekamp, geboren op 13-10-1895 in Heerde. Volgt IX-ad.
8 Steven Bekamp, geboren op 24-02-1898 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt IX-ae.
9 Hendrikus Johannes Bekamp, geboren op 08-02-1900 in Heerde. Volgt IX-af.
IX-y Johannes Bekamp is geboren op 16-03-1881 in Heerde [bron: Aktenr 34], zoon van Steven Bekamp en Gerritdina Martens (zie VIII-g). Johannes is overleden. Johannes trouwde met Elisabeth Schnitzler. Elisabeth is overleden.
IX-z Reintje Bekamp is geboren op 26-01-1883 in Heerde [bron: Aktenr 14], dochter van Steven Bekamp en Gerritdina Martens (zie VIII-g). Reintje is overleden. Reintje trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1907 in Kampen met Hendrik Berg (Alberts), 26 jaar oud. Hendrik is geboren op 13-06-1880 in Kampen. Hendrik is overleden.
Kinderen van Reintje en Hendrik:
1 Marijke Berg, geboren op 07-06-1903 in Epe. Marijke is overleden op 12-04-1998, 94 jaar oud.
2 Gerritdina Berg, geboren op 08-02-1912 in Epe. Gerritdina is overleden.
3 Jansje Berg, geboren op 19-05-1915. Jansje is overleden op 22-05-1999 in Sneek, 84 jaar oud.
IX-aa Johan Bekamp is geboren op 08-06-1885 om 07:00 in Heerde [bron: Aktenr 87], zoon van Steven Bekamp en Gerritdina Martens (zie VIII-g). Bij de geboorteaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Jan Meijer en Steven Johannes van den Berg. Johan is overleden op 03-07-1949 in Diemen (Gem. Amsterdam), 64 jaar oud [bron: Aktenr 24]. Bij de overlijdensaangifte van Johan was de volgende getuige aanwezig: Herman Bouman (postcommandant Rijkspolitie te Diemen).
Notitie bij Johan: Dood gevonden langs de weg
Beroep:
Arbeider
Johan:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1907 met Cheryl Ann Schartzler, 21 of 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johan en Cheryl was de volgende getuige aanwezig: Johannes Bekamp (broer van de bruidegom) en Harm Jan Kroes. Cheryl is geboren op 15-02-1885. Cheryl is overleden vóór 1908, ten hoogste 23 jaar oud.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op 26-09-1908 in Heerde [bron: Aktenummer: 44] met Gerritje Heideveld, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johan en Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Nijmeijer (herbergier) en Gerrit Martens (oom van de bruidegom) en Steven Johannes van den Berg. Gerritje is geboren op 20-09-1886 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 125], dochter van Klaas Heideveld en Bertha van de Strate. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1886. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Egbert Gijsbertus van den Berg (schoenmaker). Gerritje is overleden op 22-05-1923 om 09:00 in Oldebroek, 36 jaar oud [bron: Aktenummer: 44]. Bij de overlijdensaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Spanhaak en Harm Jan Kroes.
Notitie bij Gerritje: Algemeen Handelsblad dd 25-01-1932
Te Wezep brandde in den nacht van Vrijdag op Zaterdag een houten arbeiderswoning, bewoond door den koopman J. Bekamp en zijn vier kinderen, tot den grond toe af, waarbij twee achterlijke kinderen in den vlammen zijn omgekomen, dit waren de kinderen Steven en Bertus.
(3) trouwde, 39 jaar oud, op 06-11-1924 in Oldebroek [bron: Aktenr 57] met Geertje van Ommen, 21 jaar oud. Geertje is geboren op 23-11-1902 in Oldebroek [bron: Aktenr 179], dochter van Willem van Ommen en Geertje Wolf. Geertje is overleden op 31-12-1928 in Oldebroek, 26 jaar oud [bron: Aktenr 1].
(4) trouwde, 47 jaar oud, op 14-09-1932 met Jetta Knegje, 32 jaar oud. Jetta is geboren op 26-04-1900 in Den Haag, dochter van Abraham Knegje en Leentje Knegje. Bij de geboorteaangifte van Jetta was de volgende getuige aanwezig: Hijman Tokkie en Eliazar Knegje. Jetta is overleden na 1949, minstens 49 jaar oud.
Notitie bij Jetta: De aangifte van de geboorte van Jetta Knegje was in tegenwoordigheid van:
Hijman Tokkie, oud 50 jaar, smid
Eliazar Knegje, oud 60 jaar, koopman beide wonende in Den Haag
vanwege de shabbat hebben ze niet getekend
Kinderen van Johan en Gerritje:
1 Steven Bekamp, geboren op 29-09-1909 in Heerde. Steven is overleden op 30-10-1909 in Heerde, 1 maand oud.
2 Klaas Bekamp, geboren op 23-03-1911 in Heerde. Klaas is overleden.
3 NN Bekamp, levenloos geboren kind, geboren op 30-01-1912 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 12].
4 Steven Bekamp, geboren in 1913 in Heerde. Steven is overleden op 23-01-1932 in Oldebroek, 18 of 19 jaar oud [bron: Aktenummer: 6].
5 Bertus Bekamp, geboren op 27-09-1915 in Heerde. Bertus is overleden op 23-01-1932 in Oldebroek, 16 jaar oud [bron: Aktenummer: 7].
6 Gerritdina Bekamp, geboren op 29-05-1918 in Apeldoorn. Gerritdina is overleden.
7 NN Bekamp, levenloos geboren kind, geboren op 27-01-1921 in Heerde [bron: Aktenr 12].
8 NN Bekamp, levenloos geboren kind, geboren op 18-03-1922 in Heerde [bron: Aktenr 38].
Kinderen van Johan en Geertje:
9 Willem Bekamp, geboren op 11-07-1927 in Oldebroek. Willem is overleden.
10 Geertje Bekamp, geboren op 06-08-1928 in Oldebroek. Geertje is overleden op 12-11-1928 in Oldebroek, 3 maanden oud [bron: Aktenr 101].
Kinderen van Johan en Jetta:
11 NN Bekamp, levenloos geboren kind, geboren op 18-04-1933 in Apeldoorn.
12 Valerie Sue Bekamp, geboren op 19-06-1934 in Apeldoorn.
IX-ab Albert Jan (Ab) Bekamp is geboren op 28-09-1887 om 09:00 in Heerde [bron: Aktenr 115], zoon van Steven Bekamp en Gerritdina Martens (zie VIII-g). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1887. Bij de geboorteaangifte van Ab was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Klaas Albert v d Put (bakkersknecht). Ab is overleden op 03-03-1978 in Heerde, 90 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht
Ab:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 13-06-1908 in Heerde [bron: Aktenr: 30] met Egberdina Veldkamp, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Ab en Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Nijmeijer (oud herbergier) en Berend Smit (smid) en Steven Johannes van den Berg en Johan Wilbrink. Zie VIII-cl voor persoonsgegevens van Egberdina.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 02-05-1914 in Heerde [bron: Aktenr: 25] met Gerritje van der Beek, 18 jaar oud. Gerritje is geboren op 08-03-1896 in Heerde (buurtschap ’t Zuppelt) [bron: Aktenr 32], dochter van Evert van der Beek en Aaltje Regterschot. Gerritje is overleden op 23-04-1977 in Heerde, 81 jaar oud.
Kind van Ab en Egberdina:
1 Steven Bekamp, geboren op 11-02-1908 in Heerde. Steven is overleden op 10-04-1909 in Epe, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 50].
Kinderen van Ab en Gerritje:
2 Gerritdina Bekamp is geboren op 07-11-1914 in Heerde. Gerritdina is overleden op 14-03-2008 in Hattem, 93 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Gerritdina trouwde, 24 jaar oud, op 18-02-1939 in Heerde [bron: Aktenr 10] met Willem Beekman, 30 jaar oud. Willem is geboren op 07-10-1908 in Heerde (buurtschap Hoorn), zoon van Willem Beekman en Aaltje de Jong. Willem is overleden op 27-11-1972, 64 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
3 Evert Bekamp, geboren op 07-07-1918 in Heerde. Volgt X-l.
4 Steven Bekamp, geboren op 04-11-1921 in Heerde. Volgt X-m.
X-l Evert Bekamp is geboren op 07-07-1918 in Heerde, zoon van Albert Jan (Ab) Bekamp (zie IX-ab) en Gerritje van der Beek. Evert is overleden. Evert trouwde met Trijntje Karrenbelt.
Kinderen van Evert en Trijntje:
1 Gerrie Bekamp, geboren op 30-01-1947. Volgt XI-h.
2 Reka Bekamp, geboren op 02-08-1951 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt XI-i.
3 Larry Dean Bekamp, geboren op 28-08-1955 in Veessen (Gem. Heerde). Volgt XI-j.
4 Reka Bekamp, geboren op 26-10-1958. Volgt XI-k.
XI-h Gerrie Bekamp is geboren op 30-01-1947, dochter van Evert Bekamp (zie X-l) en Trijntje Karrenbelt. Gerrie trouwde, 21 jaar oud, op 25-04-1968 in Heerde met Jan Claas, 33 jaar oud. Jan is geboren op 12-06-1934 in Veessen (Gem. Heerde).
Kinderen van Gerrie en Jan:
1 Jan Claas, geboren op 16-10-1968 in Veessen (Gem. Heerde).
2 Trijntje Claas, geboren op 12-05-1970 in Veessen (Gem. Heerde).
XI-i Reka Bekamp is geboren op 02-08-1951 in Veessen (Gem. Heerde), zoon van Evert Bekamp (zie X-l) en Trijntje Karrenbelt. Reka trouwde, 23 jaar oud, op 31-08-1974 met Herma Bonnink, 18 jaar oud. Herma is geboren op 15-06-1956.
Kinderen van Reka en Herma:
1 Johanna Bekamp, geboren op 29-10-1975 in Voorst (Gem. Twello).
2 Johannes Bekamp, geboren op 24-10-1977 in Voorst (Gem. Twello).
XI-j Larry Dean Bekamp is geboren op 28-08-1955 in Veessen (Gem. Heerde), dochter van Evert Bekamp (zie X-l) en Trijntje Karrenbelt. Larry trouwde met Jan Lubberts.
Kinderen van Larry en Jan:
1 Remmert Lubberts, geboren op 14-06-1979.
2 Derkje Lubberts, geboren op 03-02-1982.
XI-k Reka Bekamp is geboren op 26-10-1958, dochter van Evert Bekamp (zie X-l) en Trijntje Karrenbelt. Reka trouwde met Klaas van de Veen.
Kinderen van Reka en Klaas:
1 Klaas van de Veen, geboren op 18-06-1984.
2 Klasina van de Veen, geboren op 22-06-1987.
X-m Steven Bekamp is geboren op 04-11-1921 in Heerde, zoon van Albert Jan (Ab) Bekamp (zie IX-ab) en Gerritje van der Beek. Steven trouwde met Nettie Loise van Lubberts. Nettie is geboren op 09-01-1921.
Kind van Steven en Nettie:
1 Jan Bekamp, geboren op 08-04-1948. Volgt XI-l.
XI-l Jan Bekamp is geboren op 08-04-1948, zoon van Steven Bekamp (zie X-m) en Nettie Loise van Lubberts. Jan trouwde met Ronda Marie Gerrits. Ronda is geboren op 18-08-1948.
Kinderen van Jan en Ronda:
1 Steven Bekamp, geboren op 18-02-1974.
2 Orie Bekamp, geboren op 26-10-1975.
IX-ac Jansje Bekamp is geboren op 24-11-1890 in Heerde [bron: Aktenr 154], dochter van Steven Bekamp en Gerritdina Martens (zie VIII-g). Jansje is overleden op 19-04-1986 in Apeldoorn, 95 jaar oud. Jansje trouwde, 25 jaar oud, op 27-05-1916 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 111] met Cornelis Tamboer, 24 of 25 jaar oud. Cornelis is geboren in 1891 in Apeldoorn. Cornelis is overleden.
IX-ad Gerritdina Bekamp is geboren op 13-10-1895 in Heerde [bron: Aktenr 149], dochter van Steven Bekamp en Gerritdina Martens (zie VIII-g). Gerritdina is overleden op 02-09-1983 in Apeldoorn, 87 jaar oud. Gerritdina trouwde, 24 jaar oud, op 06-11-1919 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 323] met Johan van Amersvoort, 26 jaar oud. Johan is geboren op 05-08-1893 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 417]. Johan is overleden.
IX-ae Steven Bekamp is geboren op 24-02-1898 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 24], zoon van Steven Bekamp en Gerritdina Martens (zie VIII-g). Steven is overleden.
Beroep:
Opperman
Steven trouwde, 22 jaar oud, op 03-07-1920 in Heerde [bron: Aktenummer: 36] met Johanna Hendrika de Wilde, 18 jaar oud. Johanna is geboren op 16-07-1901 in Epe [bron: Aktenr 131]. Johanna is overleden.
Kind van Steven en Johanna:
1 Elisabeth Bekamp. Volgt X-n.
X-n Elisabeth Bekamp, dochter van Steven Bekamp (zie IX-ae) en Johanna Hendrika de Wilde. Elisabeth is overleden op 06-06-1946 in Apeldoorn. Elisabeth trouwde met Gijsbert Hendrik Louis van der Meij. Gijsbert is overleden.
IX-af Hendrikus Johannes Bekamp is geboren op 08-02-1900 in Heerde [bron: Aktenr 20], zoon van Steven Bekamp en Gerritdina Martens (zie VIII-g). Hendrikus is overleden op 21-02-1971 in Apeldoorn, 71 jaar oud. Hendrikus trouwde, 24 jaar oud, op 07-02-1925 in Heerde met Hendrikje Wilbrink, 20 jaar oud. Hendrikje is geboren op 27-07-1904 in Heerde. Hendrikje is overleden op 23-09-1964 in Emst (Gem.Epe), 60 jaar oud.
VIII-h Egbert Martens is geboren op 19-03-1858 om 22:00 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 48], zoon van Albert Jan Martens en Reintje Veldman (zie VII-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1858. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan (klompenmaker) en Peter Winterink (gemeenteontvanger). Egbert is overleden op 04-02-1941 om 23:00 in Heerde, 82 jaar oud [bron: Aktenr: 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1941. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Teunis van Essen (bosarbeider).
Beroep:
Dagloner
Egbert trouwde, 24 jaar oud, op 16-09-1882 in Heerde [bron: Aktenr: 30] met Janna Veldkamp, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Janna was de volgende getuige aanwezig: Steven Bekamp (zwager van de bruidegom) en Wicher ten Have (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Zie VII-af voor persoonsgegevens van Janna.
Kinderen van Egbert en Janna:
1 Aaltje Martens, geboren op 30-09-1882 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt IX-ag.
2 Berend Martens, geboren op 31-10-1883 om 02:00 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 149]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1883. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Jan Meijer. Berend is overleden op 12-10-1884 om 16:00 in Heerde (buurtschap Assendorp), 11 maanden oud [bron: Aktenr 99]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1884.
3 Berend Martens, geboren op 03-01-1886 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 2]. Berend is overleden op 11-04-1886 in Heerde (buurtschap Assendorp), 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 36].
4 Hendrika Martens, geboren op 11-04-1887 om 04:00 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 35]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1887. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hein Dikkeschei (kanaalarbeider) en Johannes Docter (gemeentebode). Hendrika is overleden op 28-01-1894 om 06:00 in Heerde (buurtschap Assendorp), 6 jaar oud [bron: Aktenummer: 15].
IX-ag Aaltje Martens is geboren op 30-09-1882 om 10:00 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 126], dochter van Egbert Martens (zie VIII-h) en Janna Veldkamp (zie VII-af). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1882. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Egbert Veldkamp. Aaltje is overleden op 05-07-1912 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 29 jaar oud (oorzaak: nephritis (nierziekte)) [bron: Aktenummer: 54]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1912. Aaltje trouwde, 28 jaar oud, op 22-04-1911 in Heerde [bron: Aktenummer: 20] met Jan Bredewout, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Nijmeijer (herbergier) en Jan Jacob van Ark (bakker) en Steven Bekamp en Cornelis Vinke (schoenmaker). Jan is geboren op 12-12-1882 om 15:00 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenr 29], zoon van Harmen Bredewout en Hendrikje Visscher. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Peter Brienne en Eduard Bertrand Spirlet. Jan is overleden op 23-03-1928 in Zwolle, 45 jaar oud [bron: Aktenr: 16]. Jan is weduwnaar van Everdina van Ommen (1883-1908), met wie hij trouwde op 24-06-1905 in Heerde [bron: Aktenr: 39], zie VIII-co. Jan trouwde later op 29-04-1916 in Heerde [bron: Aktenummer: 17] met Maria Bredewold (1874-1956).
Notitie bij Jan: Gewoond hebbende F 119, ten tijde van zijn overlijden wonende in Hattem volgens overlijdensakte.
Beroep:
Arbeider/ Boschbaas
Kind van Aaltje en Jan:
1 Johanna Hendrika (Jo) Bredewout, geboren op 08-04-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-o.
X-o Johanna Hendrika (Jo) Bredewout is geboren op 08-04-1912 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 47], dochter van Jan Bredewout en Aaltje Martens (zie IX-ag). Bij de geboorteaangifte van Jo was de volgende getuige aanwezig: Jan Willem Bruggeman en Albert Koetzier (herbergier). Jo is overleden op 21-06-2008, 96 jaar oud.
Notitie bij Jo: Omdat de beide ouders van Johanna Hendrika waren overleden, waren tegenwoordig bij het huwelijk, grootvader van vaderszijde van de bruid, Harmen Bredewout en de grootvader van moederszijde Egbert Martens, en de voogd van de bruid Marten Bredewout
Jo trouwde, 20 jaar oud, op 29-12-1932 in Hattem [bron: Aktenr 28] met Engelbertus Dijkhof, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jo en Engelbertus was de volgende getuige aanwezig: Harm Bredewout (broer van de bruid) en Jan Dijkhof (broer van de bruidegom). Engelbertus is geboren op 04-12-1908 in Hattem [bron: Aktenr 105], zoon van Arend Dijkhof en Petronella Hoogers. Engelbertus is overleden.
Beroep:
Rijwielhersteller
Kinderen van Jo en Engelbertus:
1 Jan Dijkhof.
2 Maria Dijkhof.
VIII-i Johanna Martens is geboren op 22-07-1860 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 93], dochter van Albert Jan Martens en Reintje Veldman (zie VII-l). Johanna is overleden op 19-02-1933 in Heerde, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 18]. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 22-01-1881 in Heerde met Gerrit Jan Bekamp, 22 jaar oud. Gerrit is geboren op 23-02-1858 in Epe [bron: Aktenr 50], zoon van Johannes Bekamp en Hendrikje Pleiter. Gerrit is overleden op 28-06-1938 in Heerde, 80 jaar oud.
Kinderen van Johanna en Gerrit:
1 Hendrikje Bekamp, geboren op 13-08-1882 in Heerde. Volgt IX-ah.
2 Albert Jan Bekamp, geboren op 26-01-1885 in Heerde. Albert is overleden op 05-04-1888 in Heerde, 3 jaar oud.
3 Reintje Bekamp, geboren op 23-04-1889 in Heerde. Volgt IX-ai.
4 NN Bekamp, levenloos geboren kind, geboren op 16-11-1892 in Heerde.
5 Johanna Bekamp, geboren op 16-04-1894 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt IX-aj.
6 Albert Jan Bekamp, geboren op 18-05-1898 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 68]. Albert is overleden.
7 Gerrit Jan Bekamp, geboren op 07-05-1901 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 69]. Gerrit is overleden.
8 Steven Bekamp, geboren na 1902. Steven is overleden op 30-01-1941 in Heerde, ten hoogste 39 jaar oud.
Beroep:
Koopman
IX-ah Hendrikje Bekamp is geboren op 13-08-1882 in Heerde [bron: Aktenr 97], dochter van Gerrit Jan Bekamp en Johanna Martens (zie VIII-i). Hendrikje is overleden op 16-12-1967 in Apeldoorn, 85 jaar oud. Hendrikje trouwde, 20 jaar oud, op 27-12-1902 in Heerde [bron: Aktenummer: 62] met Cornelis Beersen, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op 01-09-1880 in Epe. Cornelis is overleden op 05-05-1954 in Voorst (Gem. Twello), 73 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Hendrikje en Cornelis:
1 Hendrika Beersen, geboren op 17-04-1904 in Nijbroek (Gem. Voorst)). Hendrika is overleden in 1992 in Deventer, 87 of 88 jaar oud.
2 Gerrit Jan Beersen, geboren op 15-11-1906 in Terwolde (Gem. Voorst). Gerrit is overleden op 20-10-1992 in Deventer, 85 jaar oud.
3 Hendrik Jan Beersen, geboren op 15-12-1908 in Voorst (Gem. Twello). Hendrik is overleden op 19-01-1996, 87 jaar oud.
4 Johannes Beersen, geboren op 14-08-1911 in Voorst (Gem. Twello). Johannes is overleden.
5 Berendina Beersen, geboren op 03-11-1914 in Voorst (Gem. Twello).
6 Margaritje Beersen, geboren op 26-06-1917 in Voorst (Gem. Twello).
7 Karel Beersen, geboren op 10-10-1919 in Voorst (Gem. Twello). Karel is overleden op 21-09-1983, 63 jaar oud.
8 Margaritje Beersen, geboren op 10-08-1925.
IX-ai Reintje Bekamp is geboren op 23-04-1889 in Heerde, dochter van Gerrit Jan Bekamp en Johanna Martens (zie VIII-i). Reintje is overleden. Reintje trouwde, 18 jaar oud, op 16-11-1907 in Heerde met Dirk Jan van Velsen, 22 of 23 jaar oud. Dirk is geboren in 1884 in Heerde, zoon van Derk van Velsen en Aaltje Pannekoek. Dirk is overleden.
IX-aj Johanna Bekamp is geboren op 16-04-1894 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 52], dochter van Gerrit Jan Bekamp en Johanna Martens (zie VIII-i). Johanna is overleden op 28-08-1942 in Heerde, 48 jaar oud. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 18-12-1915 in Heerde met Gerrit Berghorst.
VIII-j Stina Martens is geboren op 02-08-1862 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 104], dochter van Albert Jan Martens en Reintje Veldman (zie VII-l). Stina is overleden op 21-12-1932 in Heerde, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 88]. Stina trouwde, 20 jaar oud, op 24-02-1883 in Heerde met Reindert de Weerd, 23 of 24 jaar oud. Reindert is geboren in 1859 in Epe. Reindert is overleden.
VIII-k Gerrit Martens is geboren op 09-05-1865 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 60], zoon van Albert Jan Martens en Reintje Veldman (zie VII-l). Gerrit is overleden. Gerrit:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 24-06-1893 in Heerde [bron: Aktenummer: 30] met Willemina Smit, 20 of 21 jaar oud. Willemina is geboren in 1872 in Heerde. Willemina is overleden in 1908 in Heerde, 35 of 36 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 26-06-1909 in Heerde [bron: Aktenummer: 26] met Johanna Maria Noot, 31 jaar oud. Johanna is geboren in 04-1878 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1878. Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna: Weduwe van Gerrit van Velde
Kind van Gerrit en Johanna:
1 NN Martens, levenloos geboren kind, geboren op 13-03-1910 in Heerde [bron: Aktenummer: 39].
VIII-l Klasina Martens is geboren op 22-12-1867 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 189], dochter van Albert Jan Martens en Reintje Veldman (zie VII-l). Klasina is overleden. Klasina trouwde, 23 jaar oud, op 02-05-1891 in Heerde [bron: Aktenr 13] met Jan Nieuwenhuis, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Klasina en Jan was de volgende getuige aanwezig: Steven Bekamp (zwager van de bruid) en Jan Meijer en Gerrit van de Beek (timmerman) en Egbert Gijsbertus van den Berg (schoenmaker).Jan is geboren op 24-02-1866 in Epe [bron: Aktenr 052], zoon van  Egbertus Nieuwenhuis en Janna Vijge. Jan is overleden op 07-09-1934 in Heerde, 68 jaar oud [bron: Aktenr: 62].
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Klasina en Jan:
1 Egbertje Nieuwenhuis, geboren op 28-12-1909 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt IX-ak.
2 Jacob Nieuwenhuis, geboren op 29-03-1912 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt IX-al.
IX-ak Egbertje Nieuwenhuis is geboren op 28-12-1909 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 212], dochter van Jan Nieuwenhuis en Klasina Martens (zie VIII-l). Egbertje is overleden op 01-11-1965, 55 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Egbertje trouwde, 19 jaar oud, op 24-08-1929 in Heerde [bron: Aktenr 57] met Johannes Vinke, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egbertje en Johannes was de volgende getuige aanwezig: Albert Jan Nieuwenhuis (broer van de bruid) en Albert Vinke (broer van de bruidegom). Johannes is geboren op 08-09-1905 om 06:00 in Wijhe [bron: Aktenr 92], zoon van Albert Jan Vinke en Johanna Willemina Okkerse. Johannes is overleden op 20-06-1973, 67 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Kinderen van Egbertje en Johannes:
1 Johanna Klasina (Anna) Vinke, geboren op 16-12-1929 in Heerde. Volgt X-p.
2 Klasina Willemina Vinke, geboren op 12-03-1932 in Heerde. Volgt X-q.
3 Albert Jan Vinke, geboren op 04-01-1939 in Heerde. Volgt X-r.
4 Janna Vinke, geboren op 16-04-1942 in Heerde. Volgt X-s.
5 Jan Vinke, geboren op 27-08-1943 in Heerde. Volgt X-t.
6 Leo Vinke, geboren op 13-01-1945 in Heerde. Volgt X-u.
7 Egbert Vinke, geboren op 01-12-1947 in Zwolle. Volgt X-v.
8 Alie Vinke, geboren op 25-11-1951 in Heerde. Volgt X-w.
X-p Johanna Klasina (Anna) Vinke is geboren op 16-12-1929 in Heerde, dochter van Johannes Vinke en Egbertje Nieuwenhuis (zie IX-ak). Anna is overleden op 13-06-2018 in Heerde, 88 jaar oud. Zij is begraven op 19-06-2018 in Heerde (Engelmanskamp). Anna trouwde met Jannes Rietberg. Jannes is geboren op 30-06-1924, zoon van Jannes Rietberg en Siena Okkerse. Jannes is overleden op 26-06-2002, 77 jaar oud.
X-q Klasina Willemina Vinke is geboren op 12-03-1932 in Heerde, dochter van Johannes Vinke en Egbertje Nieuwenhuis (zie IX-ak). Klasina is overleden op 25-06-2000 in Heerde, 68 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Klasina trouwde met Gerrit Jan Bekamp. Gerrit is geboren op 11-06-1930. Gerrit is overleden op 04-05-2009, 78 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
X-r Albert Jan Vinke is geboren op 04-01-1939 in Heerde, zoon van Johannes Vinke en Egbertje Nieuwenhuis (zie IX-ak). Albert trouwde, minstens 41 jaar oud, na 1980 met Gerritje (Gerrie) Sprokholt, minstens 48 jaar oud. Gerrie is geboren op 02-05-1932. Gerrie is overleden op 30-11-1996, 64 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Gerrie trouwde voorheen met Gerhardus (Gradus) Wiessenberg (1928-1980).
X-s Janna Vinke is geboren op 16-04-1942 in Heerde, dochter van Johannes Vinke en Egbertje Nieuwenhuis (zie IX-ak). Janna trouwde met Tonny Cornelissen. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 2000. Tonny is geboren op 18-05-1942.
X-t Jan Vinke is geboren op 27-08-1943 in Heerde, zoon van Johannes Vinke en Egbertje Nieuwenhuis (zie IX-ak). Jan is overleden op 29-04-2014 in Epe, 70 jaar oud. Hij is begraven op 03-05-2014 in Epe (Norelbos). Jan trouwde met Ria Hanekamp. Ria is geboren op 13-06-1946.
Kinderen van Jan en Ria:
1 Harry Vinke.
2 Elly Vinke.
X-u Leo Vinke is geboren op 13-01-1945 in Heerde, zoon van Johannes Vinke en Egbertje Nieuwenhuis (zie IX-ak). Leo trouwde, 23 jaar oud, op 13-12-1968 in Heerde met Zwaantina (Tiny) Haas, 22 jaar oud. Tiny is geboren op 31-03-1946 in Heerde, dochter van Gerrit Jan Haas en Klasina (Sientje) Rorije.
X-v Egbert Vinke is geboren op 01-12-1947 in Zwolle, zoon van Johannes Vinke en Egbertje Nieuwenhuis (zie IX-ak). Egbert:
(1) trouwde met Willy Kats. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 2000.
(2) trouwde, minstens 53 jaar oud, na 2000 met Gerrie Harper, minstens 53 jaar oud. Gerrie is geboren op 06-09-1947.
X-w Alie Vinke is geboren op 25-11-1951 in Heerde, dochter van Johannes Vinke en Egbertje Nieuwenhuis (zie IX-ak). Alie trouwde met Wim Elskamp. Wim is geboren op 27-08-1948.
IX-al Jacob Nieuwenhuis is geboren op 29-03-1912 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 41], zoon van Jan Nieuwenhuis en Klasina Martens (zie VIII-l). Jacob is overleden op 25-07-1994, 82 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Jacob trouwde, 22 jaar oud, op 24-11-1934 in Heerde met Hendrikje Fiks, 24 jaar oud. Zie IX-iv voor persoonsgegevens van Hendrikje.
VII-m Willem Veldkamp is geboren op 25-08-1833 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 88], zoon van Eimbert (Egbert) Remmerts (Veldkamp) (zie VI-n) en Fennigje Fiks (Willems). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1833. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jan Klaassen en Lubbert Bredewout. Willem is overleden op 20-04-1891 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 57 jaar oud (oorzaak: phthisis pulmonalis (longtering)) [bron: Aktenummer: 53]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1891. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis (koopman) en Gerhard van Leeuwen (karman).
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 20 jaar oud, op 26-11-1853 in Heerde [bron: Aktenummer: 36] met Aaltje Joostema, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Aart van Leeuwen en Jochem Montizaan en Gerrit Willem Post en Johannes Montizaan. Aaltje is geboren op 13-09-1831 om 19:00 in Heerde [bron: Aktenr 70], dochter van Gerrit Joostema en Maria Hengeveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-09-1831. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Jurrien v Dullink en Jan Bogaard (schoenmaker). Aaltje is overleden op 27-01-1901 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1902. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Jannes Kommer en Jan Willem Remmels.
Kinderen van Willem en Aaltje:
1 Egbert Veldkamp, geboren op 02-11-1854 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 140]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1854. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: . Egbert is overleden op 13-01-1865 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 10 jaar oud [bron: Aktenr: 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1865. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Jan Heideveld en Gerrit van ’t Veld.
2 Maria Veldkamp, geboren op 10-02-1857 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-m.
3 Fennigje Veldkamp, geboren op 19-02-1859 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 24]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1859. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwacher) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Fennigje is overleden op 19-03-1861 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 27]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1861. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Langenberg en Jan Heideveld.
4 Fennigje Veldkamp, geboren op 16-08-1861 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 105]. Fennigje is overleden op 16-09-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde), 24 jaar oud (oorzaak: tuberculosis acuta (acute vorm van tuberculose)) [bron: Aktenummer: 76]. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Jannes Olthuis en Jannes Kommer. Fennigje bleef ongehuwd.
5 Gerrigje Veldkamp, geboren op 30-01-1864 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 19]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1864. Bij de geboorteaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Jurrien van de Worp en Jan Mulder. Gerrigje is overleden op 09-02-1868 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-02-1868. Bij de overlijdensaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Heideveld en Evert van Ommen.
6 Egbert Veldkamp, geboren op 04-04-1866 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 63]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1866. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) Johannes Docter (gemeentebode). Egbert is overleden op 15-02-1868 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 17]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1868. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Evert van Ommen en Gerrit Heideveld.
7 Gerritdina Veldkamp, geboren op 05-07-1869 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-n.
8 Willem Veldkamp, geboren op 08-06-1872 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 72]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-06-1872. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Frederik Meijer en Jan v Lohuizen (smid). Willem is overleden op 09-09-1892 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 20 jaar oud (oorzaak: tuberculosis pulmonum (longtering)) [bron: Aktenummer: 140]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1892. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Reinder Remmers en Johannes Docter (gemeentebode). Willem bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
9 Derk Jan Veldkamp, geboren op 19-09-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-o.
10 Egbert Veldkamp, geboren op 19-03-1877 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 52]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1877. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Willem Stolk. Egbert is overleden op 26-05-1886 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 9 jaar oud (oorzaak: phtisis tuberculosis (longtering)) [bron: Aktenummer: 49]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1886. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp en Egbert Veldkamp.                                                                                                                                                      Notitie bij Egbert: Geboorteaangifte gedaan door de vroedvrouw Christina Gerritsen omdat de vader door afwezigheid verhinderd was.
 
VIII-m Maria Veldkamp is geboren op 10-02-1857 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 16], dochter van Willem Veldkamp (zie VII-m) en Aaltje Joostema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1857. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan (klompenmaker) en Hendrik Montizaan (horlogemaker). Maria is overleden op 20-02-1900 om 04:00 in Hattem, 43 jaar oud [bron: Aktenummer: 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1900.
Notitie bij Maria: Bij overlijden wonende in Wijk B nummer103
Maria trouwde, 27 jaar oud, op 29-10-1884 in Hattem [bron: Aktenummer: 25] met Peter de Ruiter, 23 jaar oud. Peter is geboren op 07-08-1861 om 10:00 in Hattem [bron: Aktenr 068], zoon van Teunis de Ruiter en Jantjen IJzerman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1861. Bij de geboorteaangifte van Peter was de volgende getuige aanwezig: Johannes Kleibrink (Visser) en Johannes Arend Brehler. Peter is overleden na 1939, minstens 78 jaar oud. Peter trouwde later op 22-07-1904 in Hattem met Aaltjen de Weerdt (1861-1939).
Notitie bij Peter: Geboren in huis Wijk A nummer 1800
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Maria en Peter:
1 Albert de Ruiter, geboren op 03-09-1881 in Heerde. Volgt IX-am.
2 Jantje de Ruiter, geboren in 1886 in Hattem. Jantje is overleden op 24-04-1904 in Hattem, 17 of 18 jaar oud [bron: Aktenummer: 17].
3 Willem de Ruiter, geboren in 1887 in Hattem. Willem is overleden op 20-04-1889 in Hattem, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 25].
4 Teunis de Ruiter, geboren in 1888 in Hattem. Teunis is overleden op 16-02-1889 in Hattem, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 10].
5 Willem de Ruiter, geboren op 05-06-1890 in Hattem. Volgt IX-an.
6 Peter de Ruiter, geboren in 1892 in Hattem. Volgt IX-ao.
7 Aaltje de Ruiter, geboren in 1894 in Hattem. Volgt IX-ap.
8 Teunis de Ruiter, geboren in 1895 in Hattem. Volgt IX-aq.
9 Harmpje de Ruiter, geboren in 1897 in Hattem. Harmpje is overleden op 27-06-1898 in Hattem, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 36].
IX-am Albert de Ruiter is geboren op 03-09-1881 in Heerde [bron: Aktenr 114 (erkend 29.10.1884)], zoon van Peter de Ruiter en Maria Veldkamp (zie VIII-m). Albert is overleden. Albert trouwde, 25 jaar oud, op 24-07-1907 in Hattem [bron: Aktenummer: 21] met Jansje van der Ziel, 19 jaar oud. Jansje is geboren op 24-05-1888 in Hattem [bron: Aktenr 055]. Jansje is overleden.
IX-an Willem de Ruiter is geboren op 05-06-1890 in Hattem [bron: Aktenr 044], zoon van Peter de Ruiter en Maria Veldkamp (zie VIII-m). Willem is overleden. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 20-01-1915 in Hattem met Johanna Borst, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 04-08-1892 in Hattem [bron: Aktenr 049]. Johanna is overleden.
IX-ao Peter de Ruiter is geboren in 1892 in Hattem, zoon van Peter de Ruiter en Maria Veldkamp (zie VIII-m). Peter is overleden. Peter trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 03-06-1914 in Hattem met Everdina van Riessen, 21 of 22 jaar oud. Everdina is geboren in 1892 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Everdina is overleden.
IX-ap Aaltje de Ruiter is geboren in 1894 in Hattem, dochter van Peter de Ruiter en Maria Veldkamp (zie VIII-m). Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 24-05-1917 in Hattem met Berend Schipper, 25 of 26 jaar oud. Berend is geboren in 1891 in Hattem. Berend is overleden.
IX-aq Teunis de Ruiter is geboren in 1895 in Hattem, zoon van Peter de Ruiter en Maria Veldkamp (zie VIII-m). Teunis is overleden. Teunis trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 17-06-1916 in Hattem met Hendrika Wijnen, 18 of 19 jaar oud. Hendrika is geboren in 1897 in Hattem. Hendrika is overleden.
Kind van Teunis en Hendrika:
1 Marietje (Janna) de Ruiter, geboren omstreeks 1920. Volgt X-x.
X-x Marietje (Janna) de Ruiter is geboren omstreeks 1920, dochter van Teunis de Ruiter (zie IX-aq) en Hendrika Wijnen. Janna trouwde met Christiaan Kamphuis. Christiaan is geboren omstreeks 1915. Christiaan is overleden.
Kind van Janna en Christiaan:
1 Gerrie Kamphuis, geboren omstreeks 1945. Volgt XI-m.
XI-m Gerrie Kamphuis is geboren omstreeks 1945, dochter van Christiaan Kamphuis en Marietje (Janna) de Ruiter (zie X-x). Gerrie trouwde met Willem Hoop. Willem is geboren omstreeks 1940.
Kinderen van Gerrie en Willem:
1 Gerrit Hoop.
2 Gert Hoop.
3 Lubbert Hoop.
4 Jan Hoop.
VIII-n Gerritdina Veldkamp is geboren op 05-07-1869 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 86], dochter van Willem Veldkamp (zie VII-m) en Aaltje Joostema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1869. Bij de geboorteaangifte van Gerritdina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus v Heekeren en Johannes Docter (gemeentebode). Gerritdina is overleden op 31-10-1911 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 42 jaar oud (oorzaak: tuberculosis pulmonum (longtering)) [bron: Aktenr: 98]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1911. Bij de overlijdensaangifte van Gerritdina was de volgende getuige aanwezig: Antoon van der Meulen en Johannes Tessemaker. Gerritdina trouwde, 20 jaar oud, op 26-10-1889 in Heerde [bron: Aktenummer: 43] met Willem Stijf, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritdina en Willem was de volgende getuige aanwezig: Peter de Ruiter (zwager van de bruid) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter) en Hendrikus Vorderman (bakker). Zie VIII-cu voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Gerritdina en Willem:
1 Fennigje Stijf, geboren op 29-09-1890 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ar.
2 Aaltje Stijf, geboren op 18-11-1892 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-as.
3 Johanna Stijf, geboren op 07-03-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 36]. Johanna is overleden op 09-05-1914 in Heerde, 20 jaar oud [bron: Aktenummer: 46]. Johanna bleef ongehuwd.
4 Willem Stijf, geboren op 03-10-1896 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-at.
5 Reinder Stijf, geboren op 10-08-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 107]. Reinder is overleden.
6 Dirkje Stijf, geboren op 08-10-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-au.
7 Maria Stijf, geboren op 03-04-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-av.
8 Gerrit Willem Stijf, geboren op 22-05-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 91]. Gerrit is overleden.
9 Jacoba Stijf, geboren op 24-11-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-aw.
10 Wilhelmina Stijf, geboren op 18-09-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 144]. Wilhelmina is overleden op 20-03-1934 om 08:00 in ’s Gravenhage, 23 jaar oud [bron: Aktenr 1105].
IX-ar Fennigje Stijf is geboren op 29-09-1890 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 125], dochter van Willem Stijf (zie VIII-cu) en Gerritdina Veldkamp (zie VIII-n). Fennigje is overleden. Fennigje trouwde, 25 jaar oud, op 18-12-1915 in Heerde met Teunis Bille, 23 of 24 jaar oud. Teunis is geboren in 1891 in Kampen, zoon van Frederik Willem Bille en Annigje Elzerman. Teunis is overleden.
Beroep:
Arbeider
IX-as Aaltje Stijf is geboren op 18-11-1892 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 142], dochter van Willem Stijf (zie VIII-cu) en Gerritdina Veldkamp (zie VIII-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1892. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jan v Leeuwen (winkelier). Aaltje is overleden op 12-12-1984 in Wapenveld (Gem. Heerde), 92 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1917 in Heerde [bron: Aktenummer: 19] met Klaas Veldkamp, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Klaas was de volgende getuige aanwezig: Teunis Bille (zwager van de bruid) en Gerrit Brugman. Zie VIII-cn voor persoonsgegevens van Klaas.
Kinderen van Aaltje en Klaas:
1 Gerrit Willem Veldkamp, is geboren in 07-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Klaas Veldkamp en Aaltje Stijf. Gerrit is overleden op 14-10-1918 om 05:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 maanden oud (oorzaak: gastro enteritis (buikgriep)) [bron: Aktenr 85]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Egbert Scholten (arbeider) en Hendrikus Veldkamp (arbeider).
2 Egbert Veldkamp, geboren op 24-07-1919 in Heerde. Volgt X-y.
3 Gerritdina Veldkamp, geboren op 16-08-1920 in Heerde. Volgt X-z.
4 Johanna Veldkamp, geboren op 04-12-1923 in Heerde. Volgt X-aa.
5 Willem (Wim) Veldkamp, geboren op 06-08-1928 in Heerde. Volgt X-ab.
X-y Egbert Veldkamp is geboren op 24-07-1919 in Heerde, zoon van Klaas Veldkamp (zie VIII-cn) en Aaltje Stijf (zie IX-as). Egbert is overleden op 22-08-1991 in Wapenveld (Gem. Heerde), 72 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Egbert: Gewoond hebbende aan de Wapenvelderkerkweg
Egbert trouwde, 23 jaar oud, op 15-08-1942 in Heerde [bron: Aktenr 52] met Maria Johanna Eckelboom, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Maria was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Eckelboom (broer van de bruid) en Albert Liefers (zwager van de bruidegom). Maria is geboren op 27-06-1920 in Heerde, dochter van Mannus Eckelboom en Maria Johanna Jager. Maria is overleden op 18-04-1995 in Wapenveld (Gem. Heerde), 74 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kind van Egbert en Maria:
1 Klaas Veldkamp, geboren op 09-12-1944 in Heerde. Volgt XI-n.
XI-n Klaas Veldkamp is geboren op 09-12-1944 in Heerde, zoon van Egbert Veldkamp (zie X-y) en Maria Johanna Eckelboom. Klaas is overleden op 28-01-2015 in Vaassen (Gem.Epe), 70 jaar oud. Klaas trouwde met G. Beekman.
Kinderen van Klaas en G.:
1 Marian Veldkamp.
2 John Veldkamp.
X-z Gerritdina Veldkamp is geboren op 16-08-1920 in Heerde, dochter van Klaas Veldkamp (zie VIII-cn) en Aaltje Stijf (zie IX-as). Gerritdina is overleden op 01-10-2002 in Wapenveld (Gem. Heerde), 82 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Gerritdina trouwde, 20 jaar oud, op 28-06-1941 [bron: Aktenr 39] met Albert Liefers, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritdina en Ab was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Liefers (broer van de bruidegom) en Egbert Veldkamp (broer van de bruid). Albert is geboren op 26-01-1920, zoon van Klaas Liefers en Janna Stijf. Albert is overleden op 01-11-1992 in Wapenveld (Gem. Heerde), 72 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Militair
Kinderen van Gerritdina en Albert:
1 Klaas Liefers, geboren op 30-08-1942 in Wapenveld (Gem. Heerde). Klaas is overleden op 31-08-1942 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 dag oud [bron: Aktenr 87]. Bij de overlijdensaangifte van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker).
2 Klaas Liefers, geboren op 07-03-1944. Klaas is overleden op 29-11-2002, 58 jaar oud.
3 Alex Wilhelm (Alex) Liefers, geboren op 20-04-1945 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-o.
4 Jan Liefers, geboren op 03-12-1946.
5 Clarissa Diana Leabertha (Carla) Liefers, geboren op 13-06-1951 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-p.
XI-o Alex Wilhelm (Alex) Liefers is geboren op 20-04-1945 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Albert Liefers en Gerritdina Veldkamp (zie X-z). Alex trouwde met Gea Muller.
XI-p Clarissa Diana Leabertha (Carla) Liefers is geboren op 13-06-1951 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Albert Liefers en Gerritdina Veldkamp (zie X-z). Carla trouwde met Henk van de Put.
X-aa Johanna Veldkamp is geboren op 04-12-1923 in Heerde, dochter van Klaas Veldkamp (zie VIII-cn) en Aaltje Stijf (zie IX-as). Johanna is overleden op 22-05-2013 in Wapenveld (Gem. Heerde), 89 jaar oud. Zij is begraven op 27-05-2013 in Heerde (Engelmanskamp). Johanna trouwde met Reinder Remmerts. Reinder is geboren op 29-03-1916. Reinder is overleden op 07-11-1984, 68 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Johanna en Reinder:
1 Willie Remmerts.
2 Greetje Remmerts.
X-ab Willem (Wim) Veldkamp is geboren op 06-08-1928 in Heerde, zoon van Klaas Veldkamp (zie VIII-cn) en Aaltje Stijf (zie IX-as). Wim is overleden op 22-07-2001 in Heerde, 72 jaar oud. Hij is gecremeerd in Zwolle (Kranenburg). Wim trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1952 met Hendrikje (Hennie) Bredewout, ongeveer 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1973. Hennie is geboren op 28-05-1931, dochter van Dirk Bredewout en Hendrika Palm. Hennie is overleden op 26-08-1997, 66 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Wim en Hennie:
1 Klaas Veldkamp.
2 Dirk (Dick) Veldkamp.
IX-at Willem Stijf is geboren op 03-10-1896 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 136], zoon van Willem Stijf (zie VIII-cu) en Gerritdina Veldkamp (zie VIII-n). Willem is overleden.
Notitie bij Willem: Willem is vertrokken 9 september 1912 naar Nijmegen.
Beroep:
Tuinman
Willem trouwde, 28 jaar oud, op 06-12-1924 in Heerde [bron: Aktenr 88] met Aaltje Scheper, 21 of 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Klaas Veldkamp (zwager van de bruidegom) en Reinder Stijf (broer van de bruidegom). Aaltje is geboren in 1902 in Enschede, dochter van Lukas Scheper en Hermina Duivenkate. Aaltje is overleden.
IX-au Dirkje Stijf is geboren op 08-10-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 153], dochter van Willem Stijf (zie VIII-cu) en Gerritdina Veldkamp (zie VIII-n). Dirkje is overleden.
Kind van Dirkje uit onbekende relatie:
1 Gerard Stijf, geboren in 04-1926 in ’s Gravenhage. Gerard is overleden op 29-01-1927 om 07:00 in ’s Gravenhage, 9 maanden oud [bron: Aktenr 530].
IX-av Maria Stijf is geboren op 03-04-1904 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 47], dochter van Willem Stijf (zie VIII-cu) en Gerritdina Veldkamp (zie VIII-n). Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Albert Koetzier (herbergier). Maria is overleden. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 31-08-1929 in Enschede [bron: Aktenummer: 378] met Klaas van der Meer, 24 jaar oud. Klaas is geboren op 18-04-1905 in Vlissingen [bron: Aktenr 167], zoon van Meeles van der Meer en IJnschje Kluwer. Klaas is overleden.
Beroep:
Electricien
IX-aw Jacoba Stijf is geboren op 24-11-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 184], dochter van Willem Stijf (zie VIII-cu) en Gerritdina Veldkamp (zie VIII-n). Jacoba is overleden. Jacoba trouwde, 25 jaar oud, op 06-06-1934 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 620] met Johannes Daalhuijzen, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 08-03-1909 in Vlissingen [bron: Aktenr 100], zoon van Henri Franciscus Daalhuijzen en Antje van der Meer. Johannes is overleden.
Beroep:
Chauffeur
VIII-o Derk Jan Veldkamp is geboren op 19-09-1874 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 128], zoon van Willem Veldkamp (zie VII-m) en Aaltje Joostema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1874. Bij de geboorteaangifte van Derk was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Liefers en Jacob Dul. Derk is overleden op 19-11-1953 in Wapenveld (Gem. Heerde), 79 jaar oud (oorzaak: apoplexia cerebri (beroerte, bloeding)) [bron: Aktenr: 86]. Bij de overlijdensaangifte van Derk was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Derk: Derk Jan had een spekwinkeltje.(Merelweg) Hij verkocht van daaruit spek, vlees en veel vet altijd op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag.
Had als bijnaam ,,de Bomhoed"
Beroep:
Arbeider
Derk trouwde, 21 jaar oud, op 18-07-1896 in Heerde [bron: Aktenummer: 34] met Jannigje Veldkamp, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Derk en Jannigje was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp (broer van de bruid) en Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes docter (gemeentebode) en Hendrik Mondria. Zie VII-ak voor persoonsgegevens van Jannigje.
Kinderen van Derk en Jannigje:
1 Willem Veldkamp, geboren op 21-02-1897 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 36]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1897. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Harmen uit den Bogaard (herbergier). Willem is overleden op 15-01-1917 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 19 jaar oud (oorzaak: miliaire tuberculose (tuberculose)) [bron: Aktenummer: 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1917. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Remmerts en Ruth Jans. Willem bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
2 Berendina Veldkamp, geboren op 13-05-1898 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 65]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1898. Bij de geboorteaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Jan van Leeiwen (winkelier). Berendina is overleden op 11-04-1900 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud (oorzaak: morbus brightii (nierontsteking)) [bron: Aktenr 37]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1900. Bij de overlijdensaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Arend Jan Hofmeijer en Arie van Merle.
3 Derk Jan Veldkamp, geboren op 03-08-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ax.
4 Alina Berendina Veldkamp, geboren op 22-03-1903 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 50]. Bij de geboorteaangifte van Alina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Willem Bosch (barbier). Alina is overleden op 15-06-1905 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenr: 58]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-06-1905. Bij de overlijdensaangifte van Alina was de volgende getuige aanwezig: Jan Scholten en Hendrik Jan Liefers.
5 Bartha Willemina Veldkamp, geboren op 05-02-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ay.
IX-ax Derk Jan Veldkamp is geboren op 03-08-1900 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 122], zoon van Derk Jan Veldkamp (zie VIII-o) en Jannigje Veldkamp (zie VII-ak). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-08-1900. Bij de geboorteaangifte van Derk was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Derk Veldkamp. Derk is overleden op 03-04-1991 in Hattem, 90 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofweg).
Beroep:
Tuinbaas
Derk trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1924 in Zwolle [bron: Aktenummer: 79] met Hendrika (Riek) van Keulen, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Derk en Riek was de volgende getuige aanwezig: Albert van Keulen (timmerman, broer van de bruid) en Herm van Keulen (treinsmid, oom van de bruid). Riek is geboren op 01-08-1900 om 08:00 in Zwolle [bron: Aktenr 549], dochter van Gerrit van Keulen en Alberdina van der Kolk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1900. Bij de geboorteaangifte van Riek was de volgende getuige aanwezig: Hendrik v Keulen (tuinman) en Jan Herm Hazelhorst (zadelmaker). Riek is overleden op 13-12-1989 in Hattem, 89 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofweg).
Notitie bij Riek: Geboren in een huis aan de Wagenmakerstraat in Zwolle
Kind van Derk en Riek:
1 Derk Jan (Dick) Veldkamp, geboren op 02-01-1925 in Zwolle. Volgt X-ac.
X-ac Derk Jan (Dick) Veldkamp is geboren op 02-01-1925 in Zwolle, zoon van Derk Jan Veldkamp (zie IX-ax) en Hendrika (Riek) van Keulen. Dick is overleden op 03-12-1988 in Hattem, 63 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofweg). Dick trouwde, 25 jaar oud, op 14-12-1950 in Hattem met Berendina (Dien) Jonker, 24 jaar oud. Dien is geboren op 02-02-1926 in Hattem. Dien is overleden op 21-02-1990 in Hattem, 64 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofweg).
Kinderen van Dick en Dien:
1 Geertje (Gera) Veldkamp, geboren op 11-11-1951. Volgt XI-q.
2 Hendrika (Riet) Veldkamp, geboren op 07-03-1953. Volgt XI-r.
3 Wilhelmina (Wil) Veldkamp, geboren op 03-11-1954. Volgt XI-s.
4 Diederiecka Jantine (Diet) Veldkamp, geboren in 1961. Volgt XI-t.
XI-q Geertje (Gera) Veldkamp is geboren op 11-11-1951, dochter van Derk Jan (Dick) Veldkamp (zie X-ac) en Berendina (Dien) Jonker. Gera trouwde, 22 jaar oud, op 12-07-1974 in Hattem met Adrianus Antonius (Andre) Klappe, 21 jaar oud. Andre is geboren op 08-12-1952 in Amersfoort.
Kind van Gera en Andre:
1 Maarten Diederick (Maarten) Klappe, geboren op 13-10-1980 in Zwolle. Volgt XII-e.
XII-e Maarten Diederick (Maarten) Klappe is geboren op 13-10-1980 in Zwolle, zoon van Adrianus Antonius (Andre) Klappe en Geertje (Gera) Veldkamp (zie XI-q). Maarten ging een geregistreerd partnerschap aan met Marloes Peltenburg. Marloes is geboren op 22-06-1981.
XI-r Hendrika (Riet) Veldkamp is geboren op 07-03-1953, dochter van Derk Jan (Dick) Veldkamp (zie X-ac) en Berendina (Dien) Jonker.
Kind van Riet uit onbekende relatie:
1 Henriëtte Jantine Alie (Jantine) Veldkamp, geboren op 29-09-1974 in Harlingen.
XI-s Wilhelmina (Wil) Veldkamp is geboren op 03-11-1954, dochter van Derk Jan (Dick) Veldkamp (zie X-ac) en Berendina (Dien) Jonker. Wil trouwde, 22 jaar oud, op 24-02-1977 in Hattem met Pieter (Piet) van den Hoed, 25 jaar oud. Piet is geboren op 19-04-1951 in Leiden. Piet is overleden op 30-09-2009 in Leiderdorp, 58 jaar oud.
Kinderen van Wil en Piet:
1 Piet van den Hoed, geboren op 17-02-1978 in Leiderdorp. Volgt XII-f.
2 Bea van den Hoed, geboren op 06-10-1980 in Leiderdorp.
XII-f Piet van den Hoed is geboren op 17-02-1978 in Leiderdorp, zoon van Pieter (Piet) van den Hoed en Wilhelmina (Wil) Veldkamp (zie XI-s). Piet trouwde, 34 jaar oud, op 07-09-2012 met Bodil Buskens, 34 jaar oud. Bodil is geboren op 16-09-1977.
XI-t Diederiecka Jantine (Diet) Veldkamp is geboren in 1961, dochter van Derk Jan (Dick) Veldkamp (zie X-ac) en Berendina (Dien) Jonker. Diet trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 28-08-1992 in Hattem met Evert van Olst.
Kinderen van Diet en Evert:
1 Berdien van Olst, geboren op 13-03-1993 in Zwolle.
2 Eefke van Olst, geboren op 04-01-1995 in Zwolle.
IX-ay Bartha Willemina Veldkamp is geboren op 05-02-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 28], dochter van Derk Jan Veldkamp (zie VIII-o) en Jannigje Veldkamp (zie VII-ak). Bartha is overleden op 28-12-1983 in Wapenveld (Gem. Heerde), 75 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Bartha trouwde, 26 jaar oud, op 25-08-1934 in Heerde [bron: Aktenr 47] met Frederik Jongerman, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Bartha en Frederik was de volgende getuige aanwezig: Derk Jan Veldkamp (broer van de bruid) en Hendrikus Nitrauw (zwager van de bruidegom). Frederik is geboren op 18-08-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Frederik Jongerman en Gerridina Schreurs. Frederik is overleden op 05-03-1976 in Wapenveld (Gem. Heerde), 67 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Bartha en Frederik:
1 Frits Jongerman, geboren op 23-06-1941 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ad.
2 Jennie Jongerman, geboren op 26-04-1943 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ae.
X-ad Frits Jongerman is geboren op 23-06-1941 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Frederik Jongerman en Bartha Willemina Veldkamp (zie IX-ay). Frits trouwde, 24 jaar oud, op 13-08-1965 in Heerde met Jennie Schut, 21 jaar oud. Jennie is geboren op 29-12-1943 in Vlagtwedde.
X-ae Jennie Jongerman is geboren op 26-04-1943 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Frederik Jongerman en Bartha Willemina Veldkamp (zie IX-ay). Jennie trouwde, 23 jaar oud, op 21-04-1967 in Heerde met Hendrik Derk Schut, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op 04-09-1942 in Vlagtwedde. Hendrik is overleden op 24-07-2014, 71 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
VII-n Fennigje Remmerts is geboren op 01-11-1835 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 114], dochter van Eimbert (Egbert) Remmerts (Veldkamp) (zie VI-n) en Fennigje Fiks (Willems). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1835. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Rutger (Jans) Boeve en Lubbert Bredewollt. Fennigje is overleden op 08-03-1914 om 03:00 in Heerde, 78 jaar oud [bron: Aktenr 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1914. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van Velzen en Gerhard van Leeuwen. Fennigje trouwde, 23 jaar oud, op 19-02-1859 in Heerde [bron: Aktenummer: 5] met Gerrit Veluwenkamp, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fennigje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit voor de Poorte en Aart van de Put (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter) en Jan Broekhuis. Gerrit is geboren op 17-02-1828 om 20:00 in Kamperveen [bron: Aktenr 5], zoon van Konelis Veluwenkamp en Hendriene van Dijk. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jan Noordman en Frerik Wolters van Zuthem. Gerrit is overleden op 04-12-1908 om 17:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 80 jaar oud [bron: Aktenummer: 113]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1918. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan Dekker en Hendrik van de Grift.
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Fennigje en Gerrit:
1 Hendrina Veluwenkamp, geboren op 30-08-1859 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 116]. Hendrina is overleden op 03-03-1931 in Heerde, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 18]. Hendrina bleef ongehuwd.
2 Egbert Veluwenkamp, geboren op 28-04-1861 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 49]. Egbert is overleden op 29-04-1861 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 1 dag oud [bron: Aktenummer: 43].
3 Egbert Veluwenkamp, geboren op 14-12-1862 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 164]. Egbert is overleden vóór 1869, ten hoogste 7 jaar oud.
4 Cornelis Veluwenkamp, geboren op 21-07-1866 in Heerde. Volgt VIII-p.
5 NN Veluwenkamp, levenloos geboren zoon, geboren op 26-05-1868 in Heerde [bron: Aktenummer: 61].
6 Egbert Veluwenkamp, geboren op 30-10-1869 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 160]. Egbert is overleden op 10-02-1946 in Heerde, 76 jaar oud [bron: Aktenr: 88].
7 Gerrit Veluwenkamp, geboren op 29-01-1873 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 16]. Gerrit is overleden op 18-08-1940 in Heerde, 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 80]. Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
8 Trijntje Veluwenkamp, geboren op 13-03-1875 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt VIII-q.
9 Fennigje Veluwenkamp, geboren op 25-08-1877 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt VIII-r.
10 Marrigje Veluwenkamp, geboren op 02-11-1881 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt VIII-s.
VIII-p Cornelis Veluwenkamp is geboren op 21-07-1866 in Heerde [bron: Aktenr 111], zoon van Gerrit Veluwenkamp en Fennigje Remmerts (zie VII-n). Cornelis is overleden op 18-05-1948 in Heerde, 81 jaar oud [bron: Aktenr: 39]. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Boerenknecht
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 23-01-1897 in Heerde [bron: Aktenummer: 2] met Gerrigje Eckelboom, 25 jaar oud. Zie VIII-cx voor persoonsgegevens van Gerrigje.
Kinderen van Cornelis en Gerrigje:
1 Gerrit Veluwenkamp, geboren op 13-10-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde). Gerrit is overleden op 03-06-1898 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 jaar oud.
2 Fennigje Veluwenkamp, geboren op 13-06-1897 in Heerde. Volgt IX-az.
IX-az Fennigje Veluwenkamp is geboren op 13-06-1897 in Heerde, dochter van Cornelis Veluwenkamp (zie VIII-p) en Gerrigje Eckelboom (zie VIII-cx). Fennigje is overleden op 14-11-1983 in Heerde, 86 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Fennigje trouwde, 25 jaar oud, op 02-09-1922 in Heerde met Willem van ’t Veld, 23 jaar oud. Willem is geboren op 28-08-1899 in Heerde. Willem is overleden op 06-08-1968 in Heerde, 68 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
VIII-q Trijntje Veluwenkamp is geboren op 13-03-1875 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 41], dochter van Gerrit Veluwenkamp en Fennigje Remmerts (zie VII-n). Trijntje is overleden op 15-03-1932 in Heerde, 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 26]. Trijntje trouwde, 41 jaar oud, op 21-10-1916 in Heerde [bron: Aktenummer: 39] met Harmen Jan van Lohuizen, 34 of 35 jaar oud. Harmen is geboren in 1881 in Heerde. Harmen is overleden.
VIII-r Fennigje Veluwenkamp is geboren op 25-08-1877 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 129], dochter van Gerrit Veluwenkamp en Fennigje Remmerts (zie VII-n). Fennigje is overleden op 12-03-1951 in Ermelo, 73 jaar oud [bron: Aktenr: 34]. Fennigje trouwde, 35 jaar oud, op 25-01-1913 in Heerde [bron: Aktenummer: 3] met Marinus Langenberg, 34 jaar oud. Marinus is geboren op 24-11-1878 in Heerde (buurtschap de Koerberg) [bron: Aktenr 179], zoon van Egbert Langenberg en Aaltje Bijsterbosch. Marinus is overleden op 28-12-1918 in Heerde, 40 jaar oud [bron: Aktenummer: 146].
Beroep:
Koopman
VIII-s Marrigje Veluwenkamp is geboren op 02-11-1881 om 19:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 153], dochter van Gerrit Veluwenkamp en Fennigje Remmerts (zie VII-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1881. Bij de geboorteaangifte van Marrigje was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Marrigje is overleden op 17-02-1950 om 12:00 in Heerde, 68 jaar oud (oorzaak: angina pectoris (hartaandoening)) [bron: Aktenr: 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1950. Bij de overlijdensaangifte van Marrigje was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Marrigje trouwde, 17 jaar oud, op 06-05-1899 in Heerde [bron: Aktenummer: 16] met Willem Veldkamp, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Marrigje en Willem was de volgende getuige aanwezig: Teunis Kers en Gerrit van Triest en Johannes van Triest en Gerrit Steven van Laar. Zie VIII-bj voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Marrigje en Willem:
1 Willem Veldkamp, geboren op 22-02-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ba.
2 Gerrit Veldkamp, geboren op 04-08-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bb.
3 Gerard Veldkamp, geboren op 07-09-1905 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 138]. Bij de geboorteaangifte van Gerard was de volgende getuige aanwezig: Rut Veldkamp en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Gerard is overleden op 14-12-1906 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud (oorzaak: meningitis (hersenvliesontsteking)) [bron: Aktenummer: 101]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1906. Bij de overlijdensaangifte van Gerard was de volgende getuige aanwezig: Jacob Augustinus en Jan van de Vrugt (gemeentebode).
4 Fennigje Veldkamp, geboren op 30-04-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bc.
5 Geertje Veldkamp, geboren op 17-02-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 28]. Geertje is overleden op 29-12-1917 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 6 jaar oud (oorzaak: endocarditis (ontsteking aan de hartkleppen)) [bron: Aktenr: 117]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1917. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Jacob Bijsterbosch (boschwachter) en Hendrik Bruggeman (arbeider).
6 Marrigje Veldkamp, geboren op 26-10-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bd.
7 NN Veldkamp, levenloos geboren kind, geboren op 30-11-1915 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 108]. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Jakob Dul (fabrieksarbeider) en Marten Bredewout (arbeider).
8 Willem Jan Veldkamp, geboren op 22-01-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde). Willem is overleden op 05-08-1931 om 12:30 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 14 jaar oud [bron: Aktenummer: 73 en 59]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-08-1931. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jacob Bijsterbosch (jachtopziener) en Gerrit Veldkamp (broer van de overledene). Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Willem: Is verdronken in de IJssel bij de steenfabriek te Windesheim waar hij werkte
Beroep:
Fabrieksarbeider
9 Gerard Veldkamp, geboren op 13-01-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-be.
10 Egberdina (Dina) Veldkamp, geboren op 21-12-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bf.
11 Derk Veldkamp, geboren op 18-05-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bg.
IX-ba Willem Veldkamp is geboren op 22-02-1900 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 26], zoon van Willem Veldkamp (zie VIII-bj) en Marrigje Veluwenkamp (zie VIII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-02-1900. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Willem is overleden op 31-05-1966 in Wapenveld (Gem. Heerde), 66 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Willem: Gewoond hebbende in wijk F120.
De moeder van de bruidegom verklaarde niet te kunnen tekenen wegens onbekwaamheid der schrijfkunst.
Beroep:
Fabrieksarbeider
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 15-12-1923 in Heerde [bron: Aktenr 68] met Gerritje Fiks, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Veldkamp (broer van de bruidegom) en Aart van Ommen. Zie IX-id voor persoonsgegevens van Gerritje.
Kinderen van Willem en Gerritje:
1 Willem Veldkamp, geboren op 24-03-1924 in Heerde. Willem is overleden op 25-12-1945 om 08:00 in Wolfsburg (Dld), 21 jaar oud [bron: Aktenr 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1947. Willem bleef ongehuwd.
Beroep:
Boerenknecht
2 Aaltje Veldkamp, geboren op 25-07-1925 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-af.
3 Marinus (Marinus) Veldkamp, geboren op 15-08-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ag.
4 Berendina Veldkamp, geboren op 06-10-1929 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ah.
5 Gerritje (Gerrie) Veldkamp, geboren op 06-12-1930 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ai.
6 Fennigje Veldkamp, geboren op 15-01-1933 in Wapenveld (Gem. Heerde).
7 Willemina Veldkamp, geboren op 12-05-1937 in Wapenveld (Gem. Heerde).
8 Hendrikje Veldkamp, geboren op 22-02-1940 in Wapenveld (Gem. Heerde).
X-af Aaltje Veldkamp is geboren op 25-07-1925 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Willem Veldkamp (zie IX-ba) en Gerritje Fiks (zie IX-id). Aaltje is overleden op 03-12-2014, 89 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Aaltje trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1946 met Derk Rorije, ongeveer 21 jaar oud. Zie X-kp voor persoonsgegevens van Derk.
Kinderen van Aaltje en Derk:
1 Reindert Rorije, geboren op 18-03-1947 in Heerde. Volgt XI-u.
2 Willem Rorije, geboren op 20-03-1953 in Heerde. Volgt XI-v.
3 Herman Rorije, geboren op 01-08-1960 in Heerde.
XI-u Reindert Rorije is geboren op 18-03-1947 in Heerde, zoon van Derk Rorije (zie X-kp) en Aaltje Veldkamp (zie X-af). Reindert trouwde, 22 jaar oud, op 26-09-1969 in Heerde met Janna Veldkamp, 21 jaar oud. Zie X-hz voor persoonsgegevens van Janna.
Kinderen van Reindert en Janna:
1 Aaltje Rorije, geboren op 16-10-1971 in Heerde.
2 Jan Rorije, geboren op 09-01-1973 in Heerde.
3 Derk Rorije, geboren op 18-04-1976 in Heerde.
4 Peterje Rorije, geboren op 17-11-1977 in Heerde.
5 Reinet Janna Rorije, geboren op 29-12-1982 in Heerde.
XI-v Willem Rorije is geboren op 20-03-1953 in Heerde, zoon van Derk Rorije (zie X-kp) en Aaltje Veldkamp (zie X-af). Willem trouwde met Lambertha Remmerts.
Kinderen van Willem en Lambertha:
1 Aaltje Rorije, geboren op 02-12-1975 in Heerde.
2 Willem Berend Rorije, geboren op 07-03-1984 in Zwolle.
X-ag Marinus (Marinus) Veldkamp is geboren op 15-08-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Willem Veldkamp (zie IX-ba) en Gerritje Fiks (zie IX-id). Marinus is overleden op 25-03-1983 in Wapenveld (Gem. Heerde), 55 jaar oud. Marinus trouwde met ??????.
Kind van Marinus en ??????:
1 Janna Veldkamp.
X-ah Berendina Veldkamp is geboren op 06-10-1929 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Willem Veldkamp (zie IX-ba) en Gerritje Fiks (zie IX-id). Berendina is overleden op 10-12-2004, 75 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Berendina trouwde met Gerrit Horst. Gerrit is geboren op 28-02-1932. Gerrit is overleden op 25-07-2006, 74 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
X-ai Gerritje (Gerrie) Veldkamp is geboren op 06-12-1930 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Willem Veldkamp (zie IX-ba) en Gerritje Fiks (zie IX-id). Gerrie is overleden op 21-12-2019 in Wapenveld (Gem. Heerde), 89 jaar oud. Zij is begraven op 27-12-2019 in Wapenveld (Kwartelweg).Gerrie trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1954 met Dirk Willem (Dirk) Veldkamp, ongeveer 22 jaar oud. Zie X-fj voor persoonsgegevens van Dirk.
Kinderen van Gerrie en Dirk:
1 Wilchert Veldkamp, geboren omstreeks 1956. Volgt XI-w.
2 Egbert Veldkamp, geboren omstreeks 1958.
3 Jaenet Veldkamp, geboren omstreeks 1960.
XI-w Wilchert Veldkamp is geboren omstreeks 1956, zoon van Dirk Willem (Dirk) Veldkamp (zie X-fj) en Gerritje (Gerrie) Veldkamp (zie X-ai). Wilchert trouwde met NN.
Kind van Wilchert en NN:
1 Maud Veldkamp, geboren op 09-03-1995. Volgt XII-g.
XII-g Maud Veldkamp is geboren op 09-03-1995, dochter van Wilchert Veldkamp (zie XI-w) en NN. Maud begon een relatie met Dario Camdzic.
IX-bb Gerrit Veldkamp is geboren op 04-08-1902 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 110], zoon van Willem Veldkamp (zie VIII-bj) en Marrigje Veluwenkamp (zie VIII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1902. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Naberhuis (veldwachter). Gerrit is overleden op 12-11-1962 in Wapenveld (Gem. Heerde), 60 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Steenfabrieksarbeider
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 03-09-1927 in Heerde [bron: Aktenr 41] met Gerritje Visser, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Teunis Buter (zwager van de bruidegom) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Gerritje is geboren op 03-11-1905 om 18:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 169], dochter van Gerrit Willem Visser en Evertje Olthuis. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (cafehouder) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Gerritje is overleden op 02-10-1973 in Wapenveld (Gem. Heerde), 67 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Gerrit en Gerritje:
1 Marrigje Veldkamp, geboren op 22-07-1928 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-aj.
2 Evertje Veldkamp, geboren op 22-02-1935 in Heerde. Evertje is overleden op 03-12-1935 in Zwolle, 9 maanden oud [bron: Aktenummer: 72].
3 Evertje Veldkamp, geboren op 13-01-1937 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ak.
4 Willemina (Willie) Veldkamp, geboren op 13-01-1945 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-al.
X-aj Marrigje Veldkamp is geboren op 22-07-1928 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Gerrit Veldkamp (zie IX-bb) en Gerritje Visser. Marrigje is overleden op 06-02-2007 in Wapenveld (Gem. Heerde), 78 jaar oud. Zij is begraven op 10-02-2007 in Wapenveld (Kwartelweg). Marrigje trouwde, 20 jaar oud, op 17-07-1949 in Heerde met Willem van der Wal, 26 jaar oud. Zie X-ig voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Marrigje en Willem:
1 Hendrik Jan van der Wal, geboren op 17-04-1949 in Wapenveld (Gem. Heerde).
2 Gerritje van der Wal, geboren op 18-05-1951 in Wapenveld (Gem. Heerde).
3 Gerrie van der Wal, geboren op 13-11-1952 in Wapenveld (Gem. Heerde).
4 Gerrit van der Wal, geboren op 05-05-1953 in Wapenveld (Gem. Heerde).
5 Willem van der Wal, geboren op 28-03-1955 in Wapenveld (Gem. Heerde).
6 Marrigje van der Wal, geboren op 23-06-1956 in Wapenveld (Gem. Heerde). Marrigje is overleden.
7 Evertje van der Wal, geboren op 08-11-1957 in Wapenveld (Gem. Heerde).
8 Gerritdina van der Wal, geboren op 19-01-1959 in Wapenveld (Gem. Heerde).
X-ak Evertje Veldkamp is geboren op 13-01-1937 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Gerrit Veldkamp (zie IX-bb) en Gerritje Visser. Evertje trouwde, 22 jaar oud, op 23-10-1959 in Heerde met Lambert Vogel, 24 jaar oud. Lambert is geboren op 19-10-1935. Lambert is overleden op 07-03-2008 in Wapenveld (Gem. Heerde), 72 jaar oud. Hij is begraven op 13-03-2008 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Evertje en Lambert:
1 Piet Vogel, geboren op 27-11-1960. Volgt XI-x.
2 Gerrit Vogel, geboren op 24-02-1963 in Wapenveld (Gem. Heerde). Gerrit is overleden op 20-03-1963 in Wapenveld (Gem. Heerde), 24 dagen oud.
3 Gerrit Vogel, geboren op 27-08-1964. Volgt XI-y.
XI-x Piet Vogel is geboren op 27-11-1960, zoon van Lambert Vogel en Evertje Veldkamp (zie X-ak). Piet trouwde met Aleida??????.
Kinderen van Piet en Aleida:
1 Marit Vogel.
2 Lieke Vogel.
XI-y Gerrit Vogel is geboren op 27-08-1964, zoon van Lambert Vogel en Evertje Veldkamp (zie X-ak). Gerrit trouwde met Willy??????.
Kinderen van Gerrit en Willy:
1 Matthieu Vogel.
2 William Vogel.
3 Alexander Vogel.
4 Erica Vogel.
X-al Willemina (Willie) Veldkamp is geboren op 13-01-1945 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Gerrit Veldkamp (zie IX-bb) en Gerritje Visser. Willie trouwde, 21 jaar oud, op 22-12-1966 in Heerde met Albertus Johannes (Ab) Dijkhof, 24 jaar oud. Ab is geboren op 26-10-1942 in Heerde, zoon van Gerrit Jan Dijkhof en Geertje van Voorst. Ab is overleden op 26-11-2022, 80 jaar oud. Hij is begraven op 01-12-2022 in Wapenveld (Kwartelweg)
Kinderen van Willie en Ab:
1 Gerrit Jan Dijkhof, geboren op 12-06-1968 in Wapenveld (Gem. Heerde).
2 Gerritje Dijkhof, geboren op 06-07-1970 in Wapenveld (Gem. Heerde).
IX-bc Fennigje Veldkamp is geboren op 30-04-1908 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 77], dochter van Willem Veldkamp (zie VIII-bj) en Marrigje Veluwenkamp (zie VIII-s). Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van de Grift en Derk Veldkamp. Fennigje is overleden op 20-11-1975 in Wapenveld (Gem. Heerde), 67 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Boerenknecht
Fennigje trouwde, 18 jaar oud, op 05-02-1927 in Heerde [bron: Aktenr 6] met Teunis Buter, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fennigje en Teunis was de volgende getuige aanwezig: Jan Meijerman (zwager van de bruidegom) en Gerrit Veldkamp (broer van de bruid). Teunis is geboren op 08-01-1905 om 23:00 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 8], zoon van Derk Buter en Janna Kers. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Willem Wolf en Harmen Hendrik Bunte. Teunis is overleden op 01-08-1985 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Steenfabrieksarbeider
Kinderen van Fennigje en Teunis:
1 Derk Buter, geboren op 24-05-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-am.
2 Willem Buter, geboren op 13-09-1933 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-an.
3 Jan Buter, geboren op 14-12-1936 in Heerde. Volgt X-ao.
4 Marrigje (Marry) Buter, geboren op 16-05-1947 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ap.
X-am Derk Buter is geboren op 24-05-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Teunis Buter en Fennigje Veldkamp (zie IX-bc). Derk is overleden op 14-12-2006 in Wapenveld (Gem. Heerde), 79 jaar oud. Hij is begraven op 18-12-2006 in Wapenveld (Kwartelweg). Derk:
(1) trouwde met Mientje van der Stege. Mientje is geboren op 17-10-1931. Mientje is overleden op 27-07-1989, 57 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
(2) trouwde, minstens 62 jaar oud, na 1989 met Fennigje (Fenna) van der Wal, minstens 53 jaar oud. Fenna is geboren op 31-01-1936 in Wapenveld (Gem. Heerde). Fenna is overleden op 12-12-2008 in Wapenveld (Gem. Heerde), 72 jaar oud. Zij is begraven op 17-12-2008 in Wapenveld (Kwartelweg). Fenna is weduwe van Klaas Hulleman (ovl. vóór 1960).
Kinderen van Derk en Mientje:
1 Teun Buter, geboren omstreeks 1956.
2 Dick Buter, geboren omstreeks 1958.
3 Ferdi Buter, geboren omstreeks 1962.
4 Henri Buter, geboren op 19-12-1965 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-z.
XI-z Henri Buter is geboren op 19-12-1965 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Derk Buter (zie X-am) en Mientje van der Stege. Henri trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1996 met Grada (Miranda) Rorije, ongeveer 26 jaar oud. Zie XI-cl voor persoonsgegevens van Miranda.
Kinderen van Henri en Miranda:
1 Robin Buter, geboren op 20-09-1996.
2 Noelle Buter, geboren op 15-07-1999.
X-an Willem Buter is geboren op 13-09-1933 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Teunis Buter en Fennigje Veldkamp (zie IX-bc). Willem is overleden op 05-11-2013, 80 jaar oud. Hij is begraven op 09-11-2013 in Wapenveld (Kwartelweg). Willem trouwde, 23 jaar oud, op 15-08-1957 in Heerde met Janna Gelderman, 20 jaar oud. Zie X-hp voor persoonsgegevens van Janna.
Kinderen van Willem en Janna:
1 Teunis Buter, geboren op 25-02-1958 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-aa.
2 Gerritje (Gerrie) Buter, geboren op 09-08-1962 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-ab.
3 Fennigje Buter, geboren op 10-02-1967 in Wapenveld (Gem. Heerde).
4 Jan Buter, geboren op 01-09-1972 in Wapenveld (Gem. Heerde).
5 Willem (Wim) Buter, geboren op 19-12-1975 in Wapenveld (Gem. Heerde).
XI-aa Teunis Buter is geboren op 25-02-1958 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Willem Buter (zie X-an) en Janna Gelderman (zie X-hp).
Beroep:
Dispersie-medewerker
Teunis trouwde, 23 jaar oud, op 05-06-1981 in Heerde met Henriette Cornelia Eikelboom, 18 jaar oud. Henriette is geboren op 11-01-1963 in Zwolle, dochter van Egbert Eikelboom en Marrigje van Loo.
Kinderen van Teunis en Henriette:
1 Willem Buter, geboren op 25-07-1982 in Heerde.
2 Matthijs Buter, geboren op 02-07-1984 in Heerde.
3 Jethro Buter, geboren op 18-12-1987 in Heerde.
XI-ab Gerritje (Gerrie) Buter is geboren op 09-08-1962 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Willem Buter (zie X-an) en Janna Gelderman (zie X-hp). Gerrie is overleden op 05-10-2006 in Hattem, 44 jaar oud. Zij is begraven op 10-10-2006 in Hattem (Kerkhofweg). Gerrie trouwde met Herman Tijssen.
Kind van Gerrie en Herman:
1 Steven Tijssen.
X-ao Jan Buter is geboren op 14-12-1936 in Heerde, zoon van Teunis Buter en Fennigje Veldkamp (zie IX-bc). Jan trouwde, 23 jaar oud, op 27-04-1960 in Heerde met Mien Kersing. Mien is een dochter van Kersing.
Kinderen van Jan en Mien:
1 Fenny Buter. Volgt XI-ac.
2 Nanny Buter.
3 Teun Buter.
XI-ac Fenny Buter, dochter van Jan Buter (zie X-ao) en Mien Kersing. Fenny trouwde met Bert van Pijkeren. Bert is geboren op 19-08-1956 in NO Polder, zoon van Dirk van Pijkeren en Aaltje Harke. Bert is overleden op 08-06-2013 in Apeldoorn, 56 jaar oud.
Kinderen van Fenny en Bert:
1 Rob van Pijkeren.
2 Mark van Pijkeren.
3 Tim van Pijkeren.
4 Linda van Pijkeren.
X-ap Marrigje (Marry) Buter is geboren op 16-05-1947 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Teunis Buter en Fennigje Veldkamp (zie IX-bc). Marry trouwde, 20 jaar oud, op 16-11-1967 in Heerde met Albert (Ap) van Ommen, 24 jaar oud. Ap is geboren op 03-09-1943 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Berend van Ommen en Gerarda IJzerman.
Kinderen van Marry en Ap:
1 Gerarda (Ada) van Ommen, geboren op 20-08-1968 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-ad.
2 Fennigje (Finy) van Ommen, geboren op 08-11-1970 in Wapenveld (Gem. Heerde).
XI-ad Gerarda (Ada) van Ommen is geboren op 20-08-1968 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Albert (Ap) van Ommen en Marrigje (Marry) Buter (zie X-ap). Ada trouwde, 21 jaar oud, op 27-10-1989 in Heerde met Egbert Roeke.
Kinderen van Ada en Egbert:
1 Marrigje (Marion) Roeke, geboren op 20-09-1992 in Wapenveld (Gem. Heerde).
2 Teunis (Martijn) Roeke, geboren op 02-02-1995 in Wapenveld (Gem. Heerde).
3 Elisa Anna (Lisa) Roeke, geboren op 15-07-1998 in Wapenveld (Gem. Heerde).
IX-bd Marrigje Veldkamp is geboren op 26-10-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Willem Veldkamp (zie VIII-bj) en Marrigje Veluwenkamp (zie VIII-s). Marrigje is overleden op 23-01-1996 in Wapenveld (Gem. Heerde), 82 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Marrigje trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-1936 in Heerde met Derk Buter, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Marrigje en Derk was de volgende getuige aanwezig: Willem Veldkamp (broer van de bruid) en Teunis Buter (broer van de bruidegom). Derk is geboren op 04-11-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Derk Buter en Janna Kers. Derk is overleden op 23-06-1965 in Wapenveld (Gem. Heerde), 51 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Marrigje en Derk:
1 Dirkje Buter. Volgt X-aq.
2 Derk Buter. Volgt X-ar.
3 Janna (Jannie) Buter, geboren op 09-04-1937. Volgt X-as.
4 Margje Buter, geboren omstreeks 1944 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-at.
5 Willem Buter, geboren op 30-07-1945. Volgt X-au.
X-aq Dirkje Buter, dochter van Derk Buter en Marrigje Veldkamp (zie IX-bd). Dirkje trouwde met J. van Gelder.
X-ar Derk Buter, zoon van Derk Buter en Marrigje Veldkamp (zie IX-bd). Derk trouwde met A. van Tongeren.
X-as Janna (Jannie) Buter is geboren op 09-04-1937, dochter van Derk Buter en Marrigje Veldkamp (zie IX-bd). Jannie trouwde met J. Müller.
X-at Margje Buter is geboren omstreeks 1944 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Derk Buter en Marrigje Veldkamp (zie IX-bd). Margje is overleden. Margje trouwde met G. Muller.
X-au Willem Buter is geboren op 30-07-1945, zoon van Derk Buter en Marrigje Veldkamp (zie IX-bd). Willem is overleden op 04-09-2000, 55 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Willem trouwde met E. Augustinus.
Kinderen van Willem en E.:
1 Riekje Buter.
2 Marijke Buter.
3 Evelien Buter.
4 Derk Buter.
5 Maarten Buter.
6 Wilma Buter.
7 Wim Buter.
8 Evert Buter.
9 Hendrik Buter.
IX-be Gerard Veldkamp is geboren op 13-01-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Willem Veldkamp (zie VIII-bj) en Marrigje Veluwenkamp (zie VIII-s). Gerard is overleden. Gerard:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 20-04-1940 in Heerde [bron: Aktenr 22] met Egbertha Bronkhorst, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerard en Egbertha was de volgende getuige aanwezig: Willem Veldkamp (broer van de bruidegom) en Jan Bronkhorst (broer van de bruid). Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1980. Egbertha is geboren op 09-08-1920, in Hattem, dochter van Hein Bronkhorst en Hermina Foks. Egbertha is overleden op 13-10-2000 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
(2) trouwde, ongeveer 60 jaar oud, omstreeks 1980 met van Velsen.
Kinderen van Gerard en Egbertha:
1 Willem (Wim) Veldkamp, geboren op 18-01-1941 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-av.
2 Mientje Veldkamp, geboren op 18-11-1947 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-aw.
3 Marginus (Ginus) Veldkamp, geboren op 08-11-1949 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ax.
4 Hein (Henk) Veldkamp, geboren op 29-10-1953 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ay.
5 Jannie Veldkamp, geboren op 09-01-1956 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-az.
6 Gerrit Veldkamp, geboren op 08-08-1961 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ba.
X-av Willem (Wim) Veldkamp is geboren op 18-01-1941 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerard Veldkamp (zie IX-be) en Egbertha Bronkhorst. Wim trouwde, 23 jaar oud, op 07-02-1964 in Heerde met Geertje Vinke, 23 jaar oud. Zie XI-fq voor persoonsgegevens van Geertje.
Kinderen van Wim en Geertje:
1 Gerard Veldkamp, geboren op 13-07-1966 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-ae.
2 Christie Veldkamp, geboren op 04-09-1969 in Wapenveld (Gem. Heerde). Christie is ongehuwd.
XI-ae Gerard Veldkamp is geboren op 13-07-1966 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Willem (Wim) Veldkamp (zie X-av) en Geertje Vinke (zie XI-fq). Gerard trouwde, 22 jaar oud, op 11-08-1988 in Heerde met Greetje Fiks, 20 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in 2007. Zie XI-je voor persoonsgegevens van Greetje.
Kind van Gerard en Greetje:
1 Gerlinde Veldkamp, geboren omstreeks 1990.
X-aw Mientje Veldkamp is geboren op 18-11-1947 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Gerard Veldkamp (zie IX-be) en Egbertha Bronkhorst. Mientje trouwde, ongeveer 17 jaar oud, omstreeks 1964 met Mannus Bredewoud, ongeveer 17 jaar oud. Zie X-iu voor persoonsgegevens van Mannus.
Kinderen van Mientje en Mannus:
1 Jan Bredewoud, geboren op 07-05-1965 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-af.
2 Marian Bredewoud, geboren op 04-04-1969 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-ag.
3 Albert Bredewoud, geboren in 1971 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-ah.
4 Herman Bredewoud, geboren in 1984 in Wapenveld (Gem. Heerde).
XI-af Jan Bredewoud is geboren op 07-05-1965 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Mannus Bredewoud (zie X-iu) en Mientje Veldkamp (zie X-aw). Jan trouwde, 26 jaar oud, op 12-07-1991 in Heerde met Gerrie Johanna (Janny) Bredewoud, 22 jaar oud. Zie XI-hk voor persoonsgegevens van Janny.
Kinderen van Jan en Janny:
1 Simone Bredewoud, geboren op 15-02-1996 in Zwolle.
2 Emma Bredewoud, geboren op 11-04-1998 in Hattem.
XI-ag Marian Bredewoud is geboren op 04-04-1969 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Mannus Bredewoud (zie X-iu) en Mientje Veldkamp (zie X-aw). Marian trouwde, 20 jaar oud, op 14-07-1989 in Heerde met Herman Fiks, 23 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 2010. Zie XI-jd voor persoonsgegevens van Herman.
Kinderen van Marian en Herman:
1 Sandra Fiks, geboren op 04-11-1993 in Zwolle.
2 Chantal Fiks, geboren op 27-07-1998 in Zwolle.
XI-ah Albert Bredewoud is geboren in 1971 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Mannus Bredewoud (zie X-iu) en Mientje Veldkamp (zie X-aw). Albert trouwde met Boeree.
Kinderen van Albert en Boeree:
1 Robin Bredewoud, geboren in 2003.
2 Niels Bredewoud, geboren in 2006.
X-ax Marginus (Ginus) Veldkamp is geboren op 08-11-1949 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerard Veldkamp (zie IX-be) en Egbertha Bronkhorst. Ginus is overleden op 28-05-2016, 66 jaar oud. Hij is begraven op 02-06-2016 in Heerde (Engelmanskamp). Ginus trouwde met Petertje (Peta) Hogeboom. Peta is geboren op 19-08-1952 in Heerde, dochter van Jacob (Jaap) Hogeboom en Hermina (Mina) van de Beek.
Kinderen van Ginus en Peta:
1 Peter Veldkamp. Volgt XI-ai.
2 Jeroen Veldkamp. Volgt XI-aj.
3 Jacob Emanuel (Jasper) Veldkamp, geboren op 06-03-1973 in Heerde. Jasper is overleden op 11-07-2015, 42 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Jasper bleef ongehuwd.
XI-ai Peter Veldkamp, zoon van Marginus (Ginus) Veldkamp (zie X-ax) en Petertje (Peta) Hogeboom. Peter trouwde met Charissa.
Kinderen van Peter en Charissa:
1 Luc Veldkamp.
2 Amy Veldkamp.
XI-aj Jeroen Veldkamp, zoon van Marginus (Ginus) Veldkamp (zie X-ax) en Petertje (Peta) Hogeboom. Jeroen trouwde met Christa. Christa is geboren in Heerde.
Kind van Jeroen en Christa:
1 Fabienne Veldkamp.

2 Lieke Jasmijn Veldkamp, geboren op 19-11-2019 in Wapenveld (Gem. Heerde).

X-ay Hein (Henk) Veldkamp is geboren op 29-10-1953 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerard Veldkamp (zie IX-be) en Egbertha Bronkhorst. Henk trouwde met Margriet Landman.
X-az Jannie Veldkamp is geboren op 09-01-1956 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Gerard Veldkamp (zie IX-be) en Egbertha Bronkhorst. Jannie trouwde met Theo Hofmeijer.
X-ba Gerrit Veldkamp is geboren op 08-08-1961 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerard Veldkamp (zie IX-be) en Egbertha Bronkhorst. Gerrit trouwde met Carola Geerts.
Kinderen van Gerrit en Carola:

 
1 Nico Veldkamp, geboren op 22-11-1988. Nico trouwde met Melany Klooster.
2 Jurgen Veldkamp, geboren op 13-02-1991.
IX-bf Egberdina (Dina) Veldkamp is geboren op 21-12-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Willem Veldkamp (zie VIII-bj) en Marrigje Veluwenkamp (zie VIII-s). Dina is overleden op 27-08-2006 in Oldebroek, 84 jaar oud. Dina trouwde, 19 jaar oud, op 28-06-1941 in Heerde [bron: Aktenr 40] met Aalt van Loo, 21 of 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dina en Aalt was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Veldkamp (broer van de bruid) en Alfons van Loo (broer van de bruidegom). Aalt is geboren in 1919 in Oldebroek, zoon van Jan van Loo en Willemina Christina Koster. Aalt is overleden op 26-01-2001, 81 of 82 jaar oud.
IX-bg Derk Veldkamp is geboren op 18-05-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Willem Veldkamp (zie VIII-bj) en Marrigje Veluwenkamp (zie VIII-s). Derk is overleden op 09-08-2006 in Wapenveld (Gem. Heerde), 83 jaar oud. Hij is begraven op 14-08-2006 in Wapenveld (Kwartelweg). Derk trouwde, 21 jaar oud, op 10-03-1945 in Heerde met Frederika (Rika) Post, 21 jaar oud. Rika is geboren op 04-07-1923 in Heerde, dochter van Gerhard Post en Fennigje van der Wal. Rika is overleden op 04-03-2009 in Wapenveld (Gem. Heerde), 85 jaar oud. Zij is begraven op 09-03-2009 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Derk en Rika:
1 Willem Veldkamp, geboren op 11-06-1945 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-bb.
2 Gerard Veldkamp, geboren op 31-12-1946 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-bc.
3 Marrigje Veldkamp, geboren op 31-07-1952 in Wapenveld (Gem. Heerde).
4 Ferdinand (Freddy) Veldkamp, geboren op 21-06-1957 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-bd.
X-bb Willem Veldkamp is geboren op 11-06-1945 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Derk Veldkamp (zie IX-bg) en Frederika (Rika) Post.
Beroep:
Planner
Willem trouwde, 23 jaar oud, op 27-06-1968 in Heerde met Lamberdina (Dini) Bredenhoff, 24 jaar oud. Dini is geboren op 20-02-1944 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Klaas Bredenhoff en Lamberdina Bredewoud. Dini is overleden op 02-11-2016 in Nunspeet, 72 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Willem en Dini:
1 Rieneke Veldkamp, geboren op 01-04-1969 in Wapenveld (Gem. Heerde).
2 Klaas Veldkamp, geboren op 28-03-1971 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-ak.
3 Lidian Veldkamp, geboren in 07-1975 in Wapenveld (Gem. Heerde).
4 Dick Veldkamp, geboren op 13-01-1978 in Wapenveld (Gem. Heerde).
5 Wilco Veldkamp, geboren op 04-05-1983 in Wapenveld (Gem. Heerde).
XI-ak Klaas Veldkamp is geboren op 28-03-1971 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Willem Veldkamp (zie X-bb) en Lamberdina (Dini) Bredenhoff.
Beroep:
Tekenaar/Werkvoorbereider
Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1997 in Heerde met Gera Clarissa (Clarissa) IJzerman, 22 jaar oud. Clarissa is geboren op 25-09-1974 in Zwolle, dochter van Hendrik Jan IJzerman en Margje Pieters.
Beroep:
Tekenaar/werkvoorbereider bij Van Gelder
Kinderen van Klaas en Clarissa:
1 Willem Patrick (Patrick) Veldkamp, geboren op 18-11-1999 in Wapenveld (Gem. Heerde).
2 Henriette Janine (Janine) Veldkamp, geboren op 18-04-2001 in Wapenveld (Gem. Heerde).
X-bc Gerard Veldkamp is geboren op 31-12-1946 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Derk Veldkamp (zie IX-bg) en Frederika (Rika) Post. Gerard trouwde met Martha (Viktoria) Stobbink. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 2007.
X-bd Ferdinand (Freddy) Veldkamp is geboren op 21-06-1957 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Derk Veldkamp (zie IX-bg) en Frederika (Rika) Post.
Beroep:
Musicus
Freddy begon een relatie met Ria.
VII-o Jennigje Remmers is geboren op 13-11-1837 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 123], dochter van Eimbert (Egbert) Remmerts (Veldkamp) (zie VI-n) en Fennigje Fiks (Willems). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1837. Bij de geboorteaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Berend Remmerts en Lubbert Bredewoud. Jennigje is overleden op 03-06-1877 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 39 jaar oud [bron: Aktenr 61]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-06-1877. Bij de overlijdensaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis en Gerrit Bredewolt. Jennigje trouwde, 25 jaar oud, op 18-09-1863 in Heerde [bron: Aktenr: 31] met Jan Scholten, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jennigje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Timen van Ark (bakker) en Jan Willem Montizaan (klompenmaker) en Johannes Montizaan (klompenmaker) en Albertus montizaan (horlogemaker). Jan is geboren op 21-02-1836 om 16:00 in Heerde [bron: Aktenr 28], zoon van Teunis Cornelis Scholten en Annigjen Klaassen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1836. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Klaas Piet en Remmelt Egberts. Jan is overleden op 03-05-1922 om 16:00 in Heerde, 86 jaar oud [bron: Aktenr: 58]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1922. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan Visser en Jan Veeneman.
Notitie bij Jan: Gewoond hebbende te Wapenveld Wijk F51
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Jennigje en Jan:
1 Johanna Scholten, geboren op 23-08-1864 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-t.
2 Egbert Scholten, geboren op 26-12-1865 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-u.
3 Teunis Scholten, geboren op 08-03-1867 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-v.
4 Fennigje Scholten, geboren op 09-03-1870 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-w.
5 Teunis Scholten, geboren op 19-10-1872 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-x.
6 Heintje Scholten, geboren op 29-09-1875 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 149]. Bij de geboorteaangifte van Heintje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen (smid) en Johannes Docter (gemeentebode). Heintje is overleden op 11-04-1889 in Heerde, 13 jaar oud [bron: Aktenr: 36].
VIII-t Johanna Scholten is geboren op 23-08-1864 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 158], dochter van Jan Scholten en Jennigje Remmers (zie VII-o). Johanna is overleden op 29-07-1943 in Apeldoorn, 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 558]. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 05-02-1887 in Brummen [bron: Aktenummer: 7] met Evert Jan Hissink, 29 jaar oud. Evert is geboren op 23-05-1857 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 165]. Evert is overleden op 24-07-1921 in Apeldoorn, 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 352].
Beroep:
Dagloner
Kinderen van Johanna en Evert:
1 Jacobus Johannes Hissink, geboren in 1887 in Voorst. Volgt IX-bh.
2 Jan Hissink, geboren in 1889 in Voorst. Volgt IX-bi.
3 Evert Jan Hissink, geboren in 1891 in Voorst. Volgt IX-bj.
4 Jenneken Hissink, geboren in 1891 in Voorst. Volgt IX-bk.
5 Jannetje Hissink, geboren in 1895 in Voorst. Volgt IX-bl.
6 Fredrikus Martinus Hissink, geboren in 1898 in Voorst. Volgt IX-bm.
7 Johanna Egberdina Hissink, geboren op 01-03-1900 in Voorst. Johanna is overleden op 12-03-1900 in Voorst, 11 dagen oud [bron: Aktenummer: 71].
8 Egberdina Hissink, geboren op 30-04-1901 in Voorst. Egberdina is overleden op 09-05-1901 in Voorst, 9 dagen oud [bron: Aktenummer: 79].
9 NN Hissink, levenloos geboren dochter, geboren op 18-05-1902 in Voorst [bron: Aktenummer: 91].
IX-bh Jacobus Johannes Hissink is geboren in 1887 in Voorst, zoon van Evert Jan Hissink en Johanna Scholten (zie VIII-t). Jacobus is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Jacobus trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 24-05-1913 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 106] met Anna Weenink, 17 of 18 jaar oud. Anna is geboren in 1895 in Brummen. Anna is overleden.
IX-bi Jan Hissink is geboren in 1889 in Voorst, zoon van Evert Jan Hissink en Johanna Scholten (zie VIII-t). Jan is overleden op 31-03-1948 in Apeldoorn, 58 of 59 jaar oud [bron: Aktenummer: 268]. Jan:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 14-06-1913 in Voorst [bron: Aktenummer: 46] met Everdina Herms, 24 of 25 jaar oud. Everdina is geboren in 1888 in Voorst. Everdina is overleden op 07-10-1926 in Apeldoorn, 37 of 38 jaar oud [bron: Aktenummer: 497].
(2) trouwde, minstens 37 jaar oud, na 1926 met Christina Willemina Driessen. Christina is overleden.
IX-bj Evert Jan Hissink is geboren in 1891 in Voorst, zoon van Evert Jan Hissink en Johanna Scholten (zie VIII-t). Evert is overleden.
Beroep:
Arbeider
Evert trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 12-12-1914 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 282] met Johanna Jacoba Keuterink, 26 of 27 jaar oud. Johanna is geboren in 1887 in Apeldoorn. Johanna is overleden.
IX-bk Jenneken Hissink is geboren in 1891 in Voorst, dochter van Evert Jan Hissink en Johanna Scholten (zie VIII-t). Jenneken is overleden. Jenneken trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 04-02-1911 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 20] met Johan Schut, 24 of 25 jaar oud. Johan is geboren in 1886 in Brummen. Johan is overleden.
Beroep:
Metselaar
IX-bl Jannetje Hissink is geboren in 1895 in Voorst, dochter van Evert Jan Hissink en Johanna Scholten (zie VIII-t). Jannetje is overleden. Jannetje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 19-08-1920 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 290] met Johannes Gerrit Keuterink, 23 of 24 jaar oud. Johannes is geboren in 1896 in Apeldoorn. Johannes is overleden.
Beroep:
Landbouwer
IX-bm Fredrikus Martinus Hissink is geboren in 1898 in Voorst, zoon van Evert Jan Hissink en Johanna Scholten (zie VIII-t). Fredrikus is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Fredrikus trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 21-10-1920 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 371] met Petertje Brouwer, 24 of 25 jaar oud. Petertje is geboren in 1895 in Ermelo. Petertje is overleden.
VIII-u Egbert Scholten is geboren op 26-12-1865 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 175], zoon van Jan Scholten en Jennigje Remmers (zie VII-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1865. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Aart van de Put (veldwachter). Egbert is overleden op 25-03-1933 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 67 jaar oud [bron: Aktenr: 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1933. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Egbert: Gewoond hebbende te Wapenveld Wijk F119
Beroep:
Fabrieksarbeider
Egbert trouwde, 24 jaar oud, op 31-05-1890 in Heerde [bron: Aktenr: 18] met Roelofje Veldkamp, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Roelofje en Egbert was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Jannes Martens (veldwachter) en Jacob van Leeuwen (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Zie VIII-av voor persoonsgegevens van Roelofje.
Kinderen van Egbert en Roelofje:
1 Jan Scholten, geboren op 09-04-1891 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bn.
2 Hendrik Scholten, geboren op 27-05-1892 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 70]. Hendrik is overleden op 26-12-1938 in Wapenveld (Gem. Heerde), 46 jaar oud [bron: Aktenummer: 105]. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrik bleef ongehuwd.
Beroep:
Landarbeider
3 Johan Scholten, geboren op 22-02-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bo.
4 Fennigje Scholten, geboren op 15-11-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 162]. Fennigje is overleden.
5 Roelofje Scholten, geboren op 23-10-1897 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 136]. Roelofje is overleden op 08-11-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde), 21 jaar oud [bron: Aktenummer: 103]. Roelofje bleef ongehuwd.
6 Heintje Scholten, geboren op 22-11-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bp.
7 Egberdina Scholten, geboren op 14-12-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bq.
8 Albert Scholten, geboren op 08-04-1903 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 55]. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Harmen uit den Bogaard (herbergier). Albert is overleden op 15-04-1903 in Wapenveld (Gem. Heerde), 7 dagen oud [bron: Aktenr: 51].
9 Aaltje Scholten, geboren op 19-03-1904 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 41]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Johannes Eckelboom. Aaltje is overleden op 05-04-1919 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 15 jaar oud [bron: Aktenr 47]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jans (arbeider) en Hendrik Horst (fabrieksarbeider). Aaltje bleef ongehuwd.
Beroep:
Fabrieksarbeidster
10 Anteunis Cornelis Scholten, geboren op 06-04-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-br.
11 Dirk Scholten, geboren op 16-06-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bs.
12 NN Scholten, levenloos geboren kind, geboren op 21-08-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 88].
13 Egbert Scholten, geboren op 20-04-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bt.
14 Frederik Johannes Scholten, geboren op 27-03-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bu.
IX-bn Jan Scholten is geboren op 09-04-1891 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 44], zoon van Egbert Scholten (zie VIII-u) en Roelofje Veldkamp (zie VIII-av). Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Jan is overleden op 05-02-1940 in Zwolle, 48 jaar oud [bron: Aktenr: 16].
Beroep:
Steenfabrieksarbeider
Jan trouwde, 33 jaar oud, op 24-05-1924 in Heerde [bron: Aktenr 44] met Johanna Jans, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Scholten en Johan Scholten (broers van de bruidegom). Zie IX-dz voor persoonsgegevens van Johanna.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Roelofje Scholten, geboren op 26-05-1925.
2 Johannes Scholten, geboren op 04-04-1927. Johannes is overleden op 28-11-2006, 79 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
3 Egbert Scholten, geboren op 16-07-1928. Egbert is overleden op 07-04-1929, 8 maanden oud.
4 Hendrika Johanna Scholten, geboren op 01-07-1931.
IX-bo Johan Scholten is geboren op 22-02-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 27], zoon van Egbert Scholten (zie VIII-u) en Roelofje Veldkamp (zie VIII-av). Johan is overleden.
Notitie bij Johan: Gewoond hebbende te Wapenveld Wijk F178 en F291
Beroep:
Arbeider
Johan trouwde, 21 jaar oud, op 11-09-1915 in Heerde [bron: Aktenummer: 34] met Gerritje Visser, 19 jaar oud. Gerritje is geboren op 24-03-1896 in Heerde, dochter van Johan Visser en Jantje van Duren. Gerritje is overleden op 04-08-1961 in Zwolle, 65 jaar oud.
Notitie bij Gerritje: Laatst gewoond hebbende in het huis Reigersweg 31 te Wapenveld.
Kinderen van Johan en Gerritje:
1 Egbert Scholten, geboren op 03-11-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-be.
2 Jantje Scholten, geboren op 05-04-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde). Jantje is overleden.
3 Roelofje Scholten, geboren op 06-06-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-bf.
4 Johan Scholten, geboren op 20-09-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-bg.
5 Aaltje Roeloffina Scholten, geboren op 07-08-1926 in Wapenveld (Gem. Heerde).
6 Hendrik Jan Scholten, geboren op 16-08-1928 in Wapenveld (Gem. Heerde).
X-be Egbert Scholten is geboren op 03-11-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Johan Scholten (zie IX-bo) en Gerritje Visser. Egbert is overleden op 08-12-1990, 74 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Egbert trouwde, 25 jaar oud, op 13-06-1942 in Heerde [bron: Aktenr 38] met Driesje VeldkampBernardus Jan Veldkamp (broer van de bruid) en Johannes Reefman (zwager van de bruidegom). Driesje is geboren op 29-07-1917, dochter van Hendrik Jan Veldkamp en Teuntje Bosman. Driesje is overleden op 07-11-1989, 72 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
X-bf Roelofje Scholten is geboren op 06-06-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Johan Scholten (zie IX-bo) en Gerritje Visser. Roelofje is overleden. Roelofje trouwde, 18 jaar oud, op 31-12-1938 in Heerde met Cornelis Nikkels, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op 15-01-1914, zoon van Johannes Nikkels en Trijntje Rorije.
Beroep:
Steenfabrieksarbeider
Kind van Roelofje en Cornelis:
1 Trijntje Nikkels, geboren op 13-07-1939.
X-bg Johan Scholten is geboren op 20-09-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Johan Scholten (zie IX-bo) en Gerritje Visser. Johan is overleden op 06-05-1994 in Wapenveld (Gem. Heerde), 72 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Johan trouwde met R. Nikkels.
IX-bp Heintje Scholten is geboren op 22-11-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 168], dochter van Egbert Scholten (zie VIII-u) en Roelofje Veldkamp (zie VIII-av). Heintje is overleden. Heintje trouwde, 24 jaar oud, op 01-03-1924 in Heerde met Gerrit de Graaf, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 19-04-1898 in Heerde (buurtschap ’t Veen) [bron: Aktenr 50], zoon van Hendrik de Graaf en Willemina Pietje Boeve. Gerrit is overleden.
IX-bq Egberdina Scholten is geboren op 14-12-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 179], dochter van Egbert Scholten (zie VIII-u) en Roelofje Veldkamp (zie VIII-av). Egberdina is overleden. Egberdina trouwde, 22 jaar oud, op 03-05-1924 in Heerde met Harm van Diepen. Harm is overleden.
IX-br Anteunis Cornelis Scholten is geboren op 06-04-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenrr 61], zoon van Egbert Scholten (zie VIII-u) en Roelofje Veldkamp (zie VIII-av). Anteunis is overleden op 23-04-1993 in Wapenveld (Gem. Heerde), 87 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Anteunis: Gewoond hebbende aan de Nachtegaalweg
Anteunis trouwde, 22 jaar oud, op 07-07-1928 in Heerde [bron: Aktenr 40] met Roelofje Rorije, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Anteunis en Roelofje was de volgende getuige aanwezig: Jan van den Bosch (zwager van de bruid) en Johan Scholten (broer van de bruidegom). Zie IX-ib voor persoonsgegevens van Roelofje.
Kinderen van Anteunis en Roelofje:
1 Roelofje Scholten, geboren op 11-06-1929.
2 Klasina Scholten, geboren op 20-09-1932.
IX-bs Dirk Scholten is geboren op 16-06-1908 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 102], zoon van Egbert Scholten (zie VIII-u) en Roelofje Veldkamp (zie VIII-av). Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Dirk is overleden op 07-03-1939 in Hattem, 30 jaar oud [bron: Aktenr: 12].
Beroep:
Arbeider
Dirk trouwde, 22 jaar oud, op 25-04-1931 in Heerde met Diena Brand, 27 jaar oud. Diena is geboren op 20-12-1903 in Wijhe, dochter van Hendrik Willem Brand en Sina Petronella Oosterbroek. Diena is overleden. Diena trouwde later na 1939 met Bartelink.
IX-bt Egbert Scholten is geboren op 20-04-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Egbert Scholten (zie VIII-u) en Roelofje Veldkamp (zie VIII-av). Egbert is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
Egbert trouwde, 23 jaar oud, op 10-04-1937 in Heerde met Alberta van Velde. Alberta is overleden.
IX-bu Frederik Johannes Scholten is geboren op 27-03-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Egbert Scholten (zie VIII-u) en Roelofje Veldkamp (zie VIII-av). Frederik is overleden op 02-04-1996, 81 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Frederik trouwde met Geziena van de Wetering. Geziena is geboren op 02-09-1917. Geziena is overleden op 23-03-2003, 85 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
VIII-v Teunis Scholten is geboren op 08-03-1867 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 47], zoon van Jan Scholten en Jennigje Remmers (zie VII-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1867. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Teunis is overleden na 1937, minstens 70 jaar oud.
Notitie bij Teunis: Gewoond hebbende te Wapenveld Wijk F120
Beroep:
Boerenknecht
Teunis trouwde, 22 jaar oud, op 29-06-1889 in Heerde [bron: Aktenummer: 23] met Hendrika Kornelia Rorije, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Harmen uijt den Bogaard (herbergier) en Jacob van Leeuwen (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter) en Derk Rorije. Hendrika is geboren op 08-03-1868 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 35], dochter van Hendrik Rorije en Kornelia van het Veld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1868. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie). Hendrika is overleden op 30-07-1937 om 02:00 in Heerde, 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 76]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-07-1937. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Lammert Doornink (aanspreker).
Kinderen van Teunis en Hendrika:
1 Jennigje Scholten, geboren op 03-11-1889 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 153]. Jennigje is overleden op 15-02-1890 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 27].
2 Hendrika Cornelia Scholten, geboren op 19-10-1890 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 135]. Hendrika is overleden op 01-09-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde), 21 jaar oud.
3 Jennigje Scholten, geboren op 08-02-1893 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bv.
4 Cornelis Scholten, geboren op 24-06-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde). Cornelis is overleden op 19-02-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde), 7 maanden oud [bron: Aktenummer: 22].
5 Cornelia Scholten, geboren op 29-12-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bw.
6 Janna Scholten, geboren op 22-05-1898 in Wapenveld (Gem. Heerde). Janna is overleden op 28-06-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde), 19 jaar oud [bron: Aktenummer: 78].
7 Teunis Scholten, geboren op 18-11-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bx.
8 Hendrik Scholten, geboren op 19-06-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrik is overleden op 18-04-1922 in Heerde, 19 jaar oud [bron: Aktenummer: 55].
9 Heintje Scholten, geboren in 1905 in Heerde. Heintje is overleden op 27-12-1919 in Heerde, 13 of 14 jaar oud [bron: Aktenummer: 112].
10 Sientje Scholten, geboren op 02-08-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-by.
11 Dirkje Scholten, geboren in 06-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Dirkje is overleden op 23-11-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde), 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 79].
IX-bv Jennigje Scholten is geboren op 08-02-1893 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Teunis Scholten (zie VIII-v) en Hendrika Kornelia Rorije. Jennigje is overleden. Jennigje trouwde, 23 jaar oud, op 11-03-1916 in Heerde [bron: Aktenummer: 11] met Jan Bosman, 27 jaar oud. Jan is geboren op 28-10-1888 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 169], zoon van Dries Bosman en Hendrikje Harmsen. Jan is overleden op 03-01-1937 in Heerde, 48 jaar oud [bron: Aktenr 4].
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Jennigje en Jan:
1 Hendrikje Bosman, geboren op 29-01-1917. Volgt X-bh.
2 Driesje Bosman, geboren op 09-10-1919. Volgt X-bi.
3 Teunis Bosman, geboren op 03-10-1920.
4 Hendrik Bosman, geboren op 05-05-1922.
5 Hendrika C Bosman, geboren op 07-09-1924.
6 Jan Bosman, geboren op 07-11-1927. Volgt X-bj.
7 Jennigje Bosman, geboren op 08-11-1930.
8 Dries Bosman, geboren op 11-12-1932.
9 Stevendina J.C. Bosman, geboren op 24-10-1934.
X-bh Hendrikje Bosman is geboren op 29-01-1917, dochter van Jan Bosman en Jennigje Scholten (zie IX-bv). Hendrikje is overleden op 21-02-1999 in Zwolle, 82 jaar oud. Zij is gecremeerd in Zwolle.
Notitie bij Hendrikje: Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Hendrikje trouwde, 19 jaar oud, op 10-10-1936 in Heerde met Albert (Ab) Kommer, 23 jaar oud. Ab is geboren op 31-03-1913 in Heerde, zoon van Jan Kommer en Egbertje Boeve. Ab is overleden op 01-02-2005 in Zwolle, 91 jaar oud. Hij is gecremeerd op 07-02-2005 in Zwolle.
Notitie bij Ab: Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Kinderen van Hendrikje en Ab:
1 Stevendina Janna Ceasarina (Dienie) Kommer, geboren op 24-10-1934 in Heerde. Volgt XI-al.
2 Jan Kommer, geboren op 07-09-1937 in Heerde. Volgt XI-am.
3 Johannes Kommer, geboren op 22-09-1938 in Heerde. Volgt XI-an.
4 Klazina (Sienie) Kommer, geboren op 05-01-1940 in Heerde. Volgt XI-ao.
5 Egbert (Eb) Kommer, geboren op 07-08-1942 in Heerde. Volgt XI-ap.
6 NN Kommer, levenloos geboren kind, geboren op 26-01-1944 in Heerde [bron: Aktenummer: 8].
7 Henny Kommer, geboren op 29-06-1945 in Heerde. Volgt XI-aq.
8 Ap Kommer, geboren omstreeks 1946. Volgt XI-ar.
9 Jenny Kommer, geboren op 30-12-1947 in Heerde. Jenny is overleden op 11-09-1984 in Heerde, 36 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
10 Dirkje (Dikkie) Kommer, geboren omstreeks 1949. Volgt XI-as.
11 Driesje Kommer, geboren in 05-1951 in Heerde. Driesje is overleden op 12-02-1952 in Heerde, 9 maanden oud [bron: Aktenr: 16].
12 Gerrit Jan Kommer, geboren omstreeks 1952. Volgt XI-at.
13 Henk Kommer, geboren omstreeks 1952. Volgt XI-au.
14 Joke Kommer, geboren omstreeks 1954. Volgt XI-av.
XI-al Stevendina Janna Ceasarina (Dienie) Kommer is geboren op 24-10-1934 in Heerde, dochter van Hendrikje Bosman (zie X-bh), stiefdochter van Albert (Ab) Kommer. Dienie is overleden op 28-05-2008 in Heerde, 73 jaar oud. Zij is begraven op 02-06-2008 in Heerde (Engelmanskamp). Dienie trouwde met Evert Middelveld.
XI-am Jan Kommer is geboren op 07-09-1937 in Heerde, zoon van Albert (Ab) Kommer en Hendrikje Bosman (zie X-bh). Jan is overleden op 01-04-2014 in Heerde, 76 jaar oud. Hij is begraven op 05-04-2014 in Heerde (Engelmanskamp). Jan trouwde met Johanna Gerdina Hendrika (Jopie) van Dragt. Jopie is geboren op 11-02-1943 in Epe. Jopie is overleden op 27-11-2015 in Heerde, 72 jaar oud. Zij is begraven op 03-12-2015 in Heerde (Engelmanskamp).
Kind van Jan en Jopie:
1 Ap Kommer.
XI-an Johannes Kommer is geboren op 22-09-1938 in Heerde, zoon van Albert (Ab) Kommer en Hendrikje Bosman (zie X-bh). Johannes trouwde met Fennigje (Fenna) Scholten. Fenna is geboren omstreeks 1940, dochter van Willem Scholten.
Kinderen van Johannes en Fenna:
1 Hendrikje Kommer, geboren op 28-04-1963 in Zwolle. Volgt XII-h.
2 Ina Kommer, geboren omstreeks 1966. Volgt XII-i.
XII-h Hendrikje Kommer is geboren op 28-04-1963 in Zwolle, dochter van Johannes Kommer (zie XI-an) en Fennigje (Fenna) Scholten. Hendrikje trouwde, 18 jaar oud, op 18-03-1982 in Heerde met Eduard (Eddy) Eikelboom, 21 jaar oud. Eddy is geboren op 19-04-1960 in Heerde, zoon van Egbert Eikelboom en Marrigje van Loo.
Beroep:
Maatvoerder
Kinderen van Hendrikje en Eddy:
1 Johannes Eikelboom, geboren op 31-05-1983 in Zwolle.
2 Marrigje Eikelboom, geboren op 30-05-1986.
XII-i Ina Kommer is geboren omstreeks 1966, dochter van Johannes Kommer (zie XI-an) en Fennigje (Fenna) Scholten. Ina trouwde met Diederik Regterschot.
XI-ao Klazina (Sienie) Kommer is geboren op 05-01-1940 in Heerde, dochter van Albert (Ab) Kommer en Hendrikje Bosman (zie X-bh). Sienie is overleden op 11-01-2015 in Heerde, 75 jaar oud. Zij is gecremeerd op 16-01-2015 in Zwolle (Kranenburg). Sienie trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1963 met Berend Veldkamp, ongeveer 25 jaar oud. Zie X-js voor persoonsgegevens van Berend.
Kinderen van Sienie en Berend:
1 Jannie Veldkamp, geboren omstreeks 1964. Volgt XII-j.
2 Albert Veldkamp, geboren omstreeks 1966. Volgt XII-k.
XII-j Jannie Veldkamp is geboren omstreeks 1964, dochter van Berend Veldkamp (zie X-js) en Klazina (Sienie) Kommer (zie XI-ao). Jannie trouwde met Ger.
Kinderen van Jannie en Ger:
1 Tim.
2 Bas.
XII-k Albert Veldkamp is geboren omstreeks 1966, zoon van Berend Veldkamp (zie X-js) en Klazina (Sienie) Kommer (zie XI-ao). Albert trouwde met Evelien??????.
Kinderen van Albert en Evelien:
1 Rick Veldkamp.
2 Brent Veldkamp.
XI-ap Egbert (Eb) Kommer is geboren op 07-08-1942 in Heerde, zoon van Albert (Ab) Kommer en Hendrikje Bosman (zie X-bh). Eb is overleden op 06-03-2009 in Zwolle, 66 jaar oud. Hij is begraven op 12-03-2009 in Zwolle (Kranenburg). Eb trouwde met Jetske (Jet) van der Veen.
Kinderen van Eb en Jet:
1 Henja Kommer, geboren omstreeks 1967. Volgt XII-l.
2 Klaas Kommer, geboren omstreeks 1969. Volgt XII-m.
XII-l Henja Kommer is geboren omstreeks 1967, dochter van Egbert (Eb) Kommer (zie XI-ap) en Jetske (Jet) van der Veen. Henja trouwde met Jurjen??????.
Kinderen van Henja en Jurjen:
1 Bjorn??????.
2 Mickael??????.
XII-m Klaas Kommer is geboren omstreeks 1969, zoon van Egbert (Eb) Kommer (zie XI-ap) en Jetske (Jet) van der Veen. Klaas trouwde met Josien??????.
Kinderen van Klaas en Josien:
1 Joël Kommer.
2 Shimène Kommer.
3 Djordi Kommer.
XI-aq Henny Kommer is geboren op 29-06-1945 in Heerde, dochter van Albert (Ab) Kommer en Hendrikje Bosman (zie X-bh). Henny is overleden op 21-07-2005 in Wapenveld (Gem. Heerde), 60 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Henny trouwde met Klaas Nieuwenhuis. Klaas is geboren op 01-09-1939 in Wapenveld (Gem. Heerde). Klaas is overleden op 20-02-2012, 72 jaar oud. Hij is begraven op 24-02-2012 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Henny en Klaas:
1 Coby Nieuwenhuis, geboren omstreeks 1965.
2 Henny Nieuwenhuis, geboren in 1967 in Wapenveld (Gem. Heerde).
XI-ar Ap Kommer is geboren omstreeks 1946, zoon van Albert (Ab) Kommer en Hendrikje Bosman (zie X-bh). Ap trouwde met Hennie??????.
XI-as Dirkje (Dikkie) Kommer is geboren omstreeks 1949, dochter van Albert (Ab) Kommer en Hendrikje Bosman (zie X-bh). Dikkie trouwde met Joop??????. Joop is overleden.
XI-at Gerrit Jan Kommer is geboren omstreeks 1952, zoon van Albert (Ab) Kommer en Hendrikje Bosman (zie X-bh). Gerrit trouwde met Beatrix Roelie (Bea) de Graaf. Bea is geboren op 27-03-1957. Bea is overleden op 26-07-2013 in Groningen, 56 jaar oud. Zij is begraven op 01-08-2013 in Heerde (Engelmanskamp).
Kind van Gerrit en Bea:
1 Marice Kommer.
XI-au Henk Kommer is geboren omstreeks 1952, zoon van Albert (Ab) Kommer en Hendrikje Bosman (zie X-bh). Henk trouwde met Jantje??????.
XI-av Joke Kommer is geboren omstreeks 1954, dochter van Albert (Ab) Kommer en Hendrikje Bosman (zie X-bh). Joke is overleden in 2010, ongeveer 56 jaar oud. Joke trouwde met Ruud van Heeringen. Ruud is geboren in 1950. Ruud is overleden in 02-2018, 67 of 68 jaar oud.
X-bi Driesje Bosman is geboren op 09-10-1919, dochter van Jan Bosman en Jennigje Scholten (zie IX-bv). Driesje trouwde, 16 jaar oud, op 22-08-1936 in Heerde met Klaas Dul, 21 jaar oud. Zie IX-is voor persoonsgegevens van Klaas.
Kinderen van Driesje en Klaas:
1 Jacob Dul, geboren op 20-02-1938 in Heerde.
2 Jannetje Dul, geboren op 23-07-1939 in Heerde.
X-bj Jan Bosman is geboren op 07-11-1927, zoon van Jan Bosman en Jennigje Scholten (zie IX-bv). Jan is overleden op 08-11-1997 in Wapenveld (Gem. Heerde), 70 jaar oud. Jan trouwde met Zwaantje Hogeboom. Zwaantje is overleden op 22-11-1991 in Wapenveld (Gem. Heerde).
Kinderen van Jan en Zwaantje:
1 Jennie Bosman.
2 Hermpje Bosman.
3 Klaas Bosman.
IX-bw Cornelia Scholten is geboren op 29-12-1895 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 183], dochter van Teunis Scholten (zie VIII-v) en Hendrika Kornelia Rorije. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-12-1895. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Harmen uijt den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Cornelia is overleden op 11-01-1978 in Wapenveld (Gem. Heerde), 82 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Cornelia trouwde, 19 jaar oud, op 11-09-1915 in Heerde [bron: Aktenummer: 33] met Ruth Jans, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Ruth was de volgende getuige aanwezig: Egbert Scholten en Johannes Bredewout. Zie IX-dr voor persoonsgegevens van Ruth.
Kinderen van Cornelia en Ruth:
1 Elisabeth Jans, geboren op 04-10-1916. Elisabeth is overleden op 30-06-1917, 8 maanden oud.
2 Teunis Jans, geboren op 13-03-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-bk.
3 Hendrika Cornelia Jans, geboren in 1919 in Heerde. Volgt X-bl.
4 Albert Jans, geboren op 12-12-1920. Volgt X-bm.
5 Elisabeth Jans, geboren op 17-05-1922. Volgt X-bn.
6 Rika Cornelia Jans, geboren op 10-10-1923. Volgt X-bo.
7 Jan Jans, geboren op 06-07-1927. Volgt X-bp.
8 Cornelia Jans, geboren op 22-11-1932. Cornelia is overleden op 10-12-1933, 1 jaar oud (oorzaak: tussis convulsiva (kinkhoest)) [bron: Aktenr 80].
9 Cornelis Jans, geboren op 07-09-1934. Volgt X-bq.
10 Teuntje Jans, geboren op 18-06-1936. Volgt X-br.
11 Roelofje Jans, geboren op 19-04-1938. Volgt X-bs.
X-bk Teunis Jans is geboren op 13-03-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Ruth Jans (zie IX-dr) en Cornelia Scholten (zie IX-bw). Teunis is overleden. Teunis trouwde met Janna Veldkamp.
X-bl Hendrika Cornelia Jans is geboren in 1919 in Heerde, dochter van Ruth Jans (zie IX-dr) en Cornelia Scholten (zie IX-bw). Hendrika is overleden op 08-04-1948 in Zwolle, 28 of 29 jaar oud [bron: Aktenummer: 209]. Hendrika trouwde met Evert van Emst.
X-bm Albert Jans is geboren op 12-12-1920, zoon van Ruth Jans (zie IX-dr) en Cornelia Scholten (zie IX-bw). Albert trouwde met Anna van Emst.
X-bn Elisabeth Jans is geboren op 17-05-1922, dochter van Ruth Jans (zie IX-dr) en Cornelia Scholten (zie IX-bw). Elisabeth is overleden op 07-12-1995, 73 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Elisabeth trouwde met Gerrit Veneman.
X-bo Rika Cornelia Jans is geboren op 10-10-1923, dochter van Ruth Jans (zie IX-dr) en Cornelia Scholten (zie IX-bw). Rika trouwde met Aart Wensink.
X-bp Jan Jans is geboren op 06-07-1927, zoon van Ruth Jans (zie IX-dr) en Cornelia Scholten (zie IX-bw). Jan is overleden op 21-10-2007, 80 jaar oud. Hij is begraven op 25-10-2007 in Wapenveld (Kwartelweg). Jan trouwde met Willemina Pietje de Graaf. Willemina is overleden op 03-03-2003. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
X-bq Cornelis Jans is geboren op 07-09-1934, zoon van Ruth Jans (zie IX-dr) en Cornelia Scholten (zie IX-bw). Cornelis trouwde met Gerrie de Graaf.
X-br Teuntje Jans is geboren op 18-06-1936, dochter van Ruth Jans (zie IX-dr) en Cornelia Scholten (zie IX-bw). Teuntje trouwde met Jan van Ommen.
X-bs Roelofje Jans is geboren op 19-04-1938, dochter van Ruth Jans (zie IX-dr) en Cornelia Scholten (zie IX-bw). Roelofje trouwde met Hans Wiggers.
IX-bx Teunis Scholten is geboren op 18-11-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Teunis Scholten (zie VIII-v) en Hendrika Kornelia Rorije. Teunis is overleden.
Notitie bij Teunis: Gewoond hebbende Nachtegaalweg 23
Beroep:
Opperman
Teunis trouwde, 24 jaar oud, op 18-10-1924 in Heerde [bron: Aktenr 74] met Marrigje van Renselaar, 21 jaar oud. Marrigje is geboren op 18-03-1903 in Doornspijk, dochter van Breunis van Renselaar en Marrigje Flier. Marrigje is overleden.
Kinderen van Teunis en Marrigje:
1 Teunis Scholten, geboren op 22-08-1924. Volgt X-bt.
2 Marinus Scholten, geboren op 17-10-1925 in Wapenveld (Gem. Heerde). Marinus is overleden. Marinus bleef ongehuwd.
3 Hendrika Scholten, geboren op 14-06-1926 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-bu.
4 Hendrik Scholten, geboren op 09-11-1929 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-bv.
5 Berendina Martha (Diny) Scholten, geboren op 25-12-1935 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-bw.
6 Lambertus Scholten, geboren op 07-04-1941 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-bx.
7 Johannes Scholten, geboren op 16-08-1946 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-by.
8 Hannus Scholten, geboren op 26-09-1947. Volgt X-bz.
X-bt Teunis Scholten is geboren op 22-08-1924, zoon van Teunis Scholten (zie IX-bx) en Marrigje van Renselaar. Teunis trouwde met W.A.C. van de Hoorn.
X-bu Hendrika Scholten is geboren op 14-06-1926 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Teunis Scholten (zie IX-bx) en Marrigje van Renselaar. Hendrika trouwde met Gerrit Fredriks. Zie IX-jq voor persoonsgegevens van Gerrit.
X-bv Hendrik Scholten is geboren op 09-11-1929 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Teunis Scholten (zie IX-bx) en Marrigje van Renselaar. Hendrik is overleden in 10-2007, 77 jaar oud. Hendrik trouwde met Hilligje Mininga. Hilligje is geboren op 18-06-1939.
X-bw Berendina Martha (Diny) Scholten is geboren op 25-12-1935 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Teunis Scholten (zie IX-bx) en Marrigje van Renselaar. Diny is overleden op 05-01-2011 in Heerde, 75 jaar oud. Zij is gecremeerd op 10-01-2011 in Zwolle (Kranenburg). Diny trouwde met Albert van den Berg. Albert is geboren op 25-10-1931 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van van den Berg en ??????.
X-bx Lambertus Scholten is geboren op 07-04-1941 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Teunis Scholten (zie IX-bx) en Marrigje van Renselaar. Lambertus trouwde met B. van Bruggen. B. is geboren op 27-10-1943.
X-by Johannes Scholten is geboren op 16-08-1946 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Teunis Scholten (zie IX-bx) en Marrigje van Renselaar. Johannes trouwde met Janna Muller. Janna is geboren op 26-10-1944.
X-bz Hannus Scholten is geboren op 26-09-1947, zoon van Teunis Scholten (zie IX-bx) en Marrigje van Renselaar. Hannus trouwde met Hendrika Muller. Hendrika is geboren op 08-06-1952.
IX-by Sientje Scholten is geboren op 02-08-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Teunis Scholten (zie VIII-v) en Hendrika Kornelia Rorije. Sientje is overleden. Sientje trouwde, 19 jaar oud, op 22-08-1925 in Heerde [bron: Aktenr 44] met Lambertus van Renselaar, 20 jaar oud. Lambertus is geboren op 08-06-1905 in Ermelo, zoon van Breunis van Renselaar en Marrigje Flier. Lambertus is overleden.
VIII-w Fennigje Scholten is geboren op 09-03-1870 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 38], dochter van Jan Scholten en Jennigje Remmers (zie VII-o). Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Heekeren (commies ter secretarie) en Johannes Docter (gemeentebode). Fennigje is overleden op 03-01-1954 in Epe, 83 jaar oud [bron: Aktenr 1]. Fennigje trouwde, 22 jaar oud, op 07-01-1893 in Voorst [bron: Aktenummer: 1] met Johannes Post, 29 jaar oud. Johannes is geboren op 23-11-1863 in Epe [bron: Aktenr 265], zoon van Gerrit Post en Gerrigje van de Burg. Johannes is overleden op 18-09-1942 in Voorst (Gem. Twello), 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 110].
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Fennigje en Johannes:
1 Gerritje Post, geboren in 1893 in Voorst. Volgt IX-bz.
2 Johan Post, geboren op 15-09-1894 in Wilp (Gem. Voorst). Johan is overleden op 17-09-1894 in Wilp (Gem. Voorst), 2 dagen oud [bron: Aktenummer: 154].
3 Johanna Post, geboren in 09-1895 in Wilp (Gem. Voorst). Johanna is overleden op 11-03-1896 in Wilp (Gem. Voorst), 6 maanden oud [bron: Aktenummer: 45].
4 Geertruida Post, geboren op 22-12-1896 in Wilp (Gem. Voorst). Geertruida is overleden op 30-12-1896 in Wilp (Gem. Voorst), 8 dagen oud [bron: Aktenummer: 198].
5 NN Post, levenloos geboren zoon, geboren op 29-11-1897 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenummer: 167].
6 NN Post, levenloos geboren zoon, geboren op 20-11-1898 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenummer: 194].
7 NN Post, levenloos geboren zoon, geboren op 23-11-1899 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenummer: 182].
8 NN Post, levenloos geboren zoon, geboren op 11-09-1900 in Voorst [bron: Aktenummer: 148].
9 NN Post, levenloos geboren zoon, geboren op 18-12-1901 in Voorst [bron: Aktenummer: 170].
10 NN Post, levenloos geboren dochter, geboren op 14-06-1905 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenummer: 98].
11 NN Post, levenloos geboren kind, geboren op 23-11-1907 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenummer: 152].
12 NN Post, levenloos geboren kind, geboren op 31-05-1912 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenummer: 71].
IX-bz Gerritje Post is geboren in 1893 in Voorst, dochter van Johannes Post en Fennigje Scholten (zie VIII-w). Gerritje is overleden. Gerritje trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 22-11-1922 in Epe [bron: Aktenr: 71] met Jan Willem Nijdeken, 26 of 27 jaar oud. Jan is geboren in 1895 in Apeldoorn. Jan is overleden.
Beroep:
Winkelier
VIII-x Teunis Scholten is geboren op 19-10-1872 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 139], zoon van Jan Scholten en Jennigje Remmers (zie VII-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1872. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Aart v d Put (tolgaarder) en Jan v Lohuizen (smid). Teunis is overleden op 08-08-1965 in Wapenveld (Gem. Heerde), 92 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Teunis trouwde, 23 jaar oud, op 29-02-1896 in Heerde [bron: Aktenr: 10] met Fennigje Veltkamp, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Teunis en Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp (zwager van de bruid) en Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode) en Hendrik Mondria (winkelier).Zie VIII-aw voor persoonsgegevens van Fennigje.
Kinderen van Teunis en Fennigje:
1 Jan Scholten, geboren op 01-09-1896 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 115]. Jan is overleden op 02-10-1896 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenr 99]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Ruth Bredewolt (arbeider) en Johannes Jans (arbeider).
2 Fennigje Scholten, geboren op 03-09-1897 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ca.
3 Johanna Scholten, geboren op 25-05-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cb.
4 Hendrik Scholten, geboren op 05-06-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 81]. Hendrik is overleden.
5 Jan Scholten, geboren op 27-01-1905 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 16]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (herbergier) en Hermannus Spanhaak. Jan is overleden.
6 Cornelis Scholten, geboren op 25-04-1907 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde). Bij de geboorteaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (herbergier) en Sierk van der Veer (veldwachter). Cornelis is overleden.
7 Willem Scholten, geboren op 12-01-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cc.
8 Egbert Scholten, is geboren op 31-07-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Teunis Scholten en Fennigje Veltkamp. Egbert is overleden. Egbert trouwde, 27 jaar oud, op 11-11-1939 in Epe [bron: Aktenr 115] met Elisabeth Dirkje Langevoort, 23 of 24 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1915 in Epe, dochter van Hendrik Langevoort en Johanna Gerharda Huiskamp. Elisabeth is overleden.
9 Frederik Scholten, geboren op 07-09-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde). Frederik is overleden.
IX-ca Fennigje Scholten is geboren op 03-09-1897 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 117], dochter van Teunis Scholten (zie VIII-x) en Fennigje Veltkamp (zie VIII-aw). Fennigje is overleden op 03-04-1988 in Wapenveld (Gem. Heerde), 90 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Fennigje trouwde, 26 jaar oud, op 09-08-1924 in Heerde [bron: Aktenr 58] met Wicher Boerdam, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fennigje en Wicher was de volgende getuige aanwezig: Egbert Scholten (oom van de bruid) en Hendrik Jager (zwager van de bruid. Wicher is geboren op 01-06-1896 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 76], zoon van Gerrit Jan Boerdam en Mietje Rorije. Wicher is overleden op 31-05-1966 in Wapenveld (Gem. Heerde), 69 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Wicher: Gewoond hebbende te Wapenveld Wijk F246
Beroep:
Grondwerker
Kinderen van Fennigje en Wicher:
1 Mietje Boerdam, geboren op 18-01-1925 in Wapenveld (Gem. Heerde).
2 Cornelis Boerdam, geboren op 17-06-1926 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ca.
3 Gerrit Jan Boerdam, geboren op 11-05-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde).
4 Frederik Boerdam, geboren op 09-09-1929 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-cb.
5 Fennigje Boerdam, geboren op 27-07-1932 in Wapenveld (Gem. Heerde).
X-ca Cornelis Boerdam is geboren op 17-06-1926 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Wicher Boerdam en Fennigje Scholten (zie IX-ca). Cornelis is overleden op 14-06-2010 in Heerde, 83 jaar oud. Hij is gecremeerd op 18-06-2010 in Zwolle (Kranenburg). Cornelis trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1946 met Hendrikje (Henke) van Petersen, ongeveer 23 jaar oud. Henke is geboren op 12-01-1923 in Heerde, dochter van Hendrik Willem van Petersen en Maria Wolf. Henke is overleden op 16-09-2007 in Zwolle, 84 jaar oud. Zij is gecremeerd op 20-09-2007 in Zwolle (Kranenburg).
Notitie bij Henke: As uitgestrooid in Heerde (Engelmanskamp)
Kind van Cornelis en Henke:
1 Marijke Boerdam, geboren op 03-01-1946 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-aw.
XI-aw Marijke Boerdam is geboren op 03-01-1946 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Cornelis Boerdam (zie X-ca) en Hendrikje (Henke) van Petersen. Marijke is overleden op 25-05-2001, 55 jaar oud. Zij is gecremeerd in Zwolle (Kranenburg).
Notitie bij Marijke: As uitgestrooid in Heerde (Engelmanskamp)
Marijke trouwde met Johannes (Jansien) van den Berg. Jansien is geboren omstreeks 1943, zoon van van den Berg en ??????.
Kinderen van Marijke en Jansien:
1 Cor van de Berg. Volgt XII-n.
2 Marco van de Berg. Volgt XII-o.
XII-n Cor van de Berg, zoon van Johannes (Jansien) van den Berg en Marijke Boerdam (zie XI-aw).
Notitie bij Cor: Wonende in Amerika
Cor trouwde met Mascha van Dijk.
Kinderen van Cor en Mascha:
1 Marijn van de Berg.
2 Roos van de Berg.
3 Alexandra van de Berg.
XII-o Marco van de Berg, zoon van Johannes (Jansien) van den Berg en Marijke Boerdam (zie XI-aw). Marco trouwde met Annette Damianof.
X-cb Frederik Boerdam is geboren op 09-09-1929 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Wicher Boerdam en Fennigje Scholten (zie IX-ca). Frederik is overleden op 16-11-2002, 73 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Frederik trouwde met Geertje Oosterbroek. Geertje is geboren op 27-08-1930. Geertje is overleden op 23-04-2003, 72 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
IX-cb Johanna Scholten is geboren op 25-05-1899 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 75], dochter van Teunis Scholten (zie VIII-x) en Fennigje Veltkamp (zie VIII-aw). Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Johanna is overleden. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 24-07-1920 in Heerde [bron: Aktenr: 39] met Hendrik Jager, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Franciscus Sonnevelt (oom van de bruidegom) en Egbert Scholten (oom van de bruid). Hendrik is geboren op 19-01-1899 in Heerde. Hendrik is overleden.
Beroep:
Wever
Kinderen van Johanna en Hendrik:
1 Klazina Jager, geboren op 10-12-1920.
2 Fenna Johanna Jager, geboren op 31-07-1931.
IX-cc Willem Scholten is geboren op 12-01-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Teunis Scholten (zie VIII-x) en Fennigje Veltkamp (zie VIII-aw). Willem is overleden op 05-11-2005, 95 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Willem trouwde, 28 jaar oud, op 06-08-1938 in Heerde met Berendina Fiks, 26 jaar oud. Zie IX-ih voor persoonsgegevens van Berendina.
VII-p Willempje Remmers is geboren op 24-12-1839 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 148], dochter van Eimbert (Egbert) Remmerts (Veldkamp) (zie VI-n) en Fennigje Fiks (Willems). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1839. Bij de geboorteaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Rutger Boeve en Klaas Langenberg. Willempje is overleden op 15-06-1909 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 69 jaar oud (oorzaak: apoplexia = beroerte) [bron: Aktenr 63]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-06-1909. Bij de overlijdensaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Eckelboom (koopman) en Hendrik Jan Liefers.
Notitie bij Willempje: Willempje en Gerrit waren neef en nicht van elkaar
Willempje trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1863 in Heerde [bron: Aktenr: 22] met Gerrit Remmers (Veldkamp), 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willempje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Joachim Montizaan (horlogemaker) en Johannes Montizaan (klompenmaker) en Albert Montizaan (horlogemaker) en Jan Willem Montizaan (klompenmaker). Zie VII-v voor persoonsgegevens van Gerrit.
Kinderen van Willempje en Gerrit:
1 Dirkje Remmers, geboren op 24-08-1863 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 118]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1863. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwacher) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Dirkje is overleden op 06-12-1863 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 maanden oud [bron: Aktenr 93]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1863. Bij de overlijdensaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van ’t Veld en Jan Heideveld.
2 Egbert Remmers, geboren op 04-10-1864 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-y.
3 Dirkje Remmers, geboren op 15-06-1867 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-z.
4 Frederik Remmers, geboren op 27-08-1869 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-aa.
5 Wilhelmina Remmers, geboren op 26-08-1870 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 118]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1870. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Hekeren en Johannes Docter. Wilhelmina is overleden op 07-09-1870 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 12 dagen oud [bron: Aktenr 83]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-09-1870. Bij de overlijdensaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Jan Heideveld en Ruth Bredewolt.
6 Wilhelmina Remmers, geboren op 09-10-1871 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 144]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1871. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Wilhelmina is overleden op 27-04-1873 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr 44]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1873. Bij de overlijdensaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Remmers en Jan Willem Oldenhof (klompenmaker).
7 Teunis Remmers, geboren op 08-09-1874 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 118]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1874. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Beumer en Lubbert Vinke. Teunis is overleden op 22-09-1875 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr 108]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-08-1875. Bij de overlijdensaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis en Hendrik Remmerts.
8 Gerrit Remmers, geboren op 09-08-1876 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ab.
9 Willempje Remmers, geboren op 11-12-1878 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ac.
10 Jan Willem Remmers, geboren op 15-02-1881 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 20]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1881. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen en Johannes Docter. Jan is overleden op 02-04-1883 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud (oorzaak: tussis convulsiva, kinkhoest) [bron: Aktenr 56]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1883. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Veluwenkamp en Gerrit Remmers.
11 Willem Remmers, geboren op 06-03-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ad.
12 Reinder Remmers, geboren op 10-05-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ae.
VIII-y Egbert Remmers is geboren op 04-10-1864 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 177], zoon van Gerrit Remmers (Veldkamp) (zie VII-v) en Willempje Remmers (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1864. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Lubbert Roest (jachtopziener) en Jan Hendriks (veldwachter). Egbert is overleden op 12-08-1927 om 13:30 in Heerde, 62 jaar oud (oorzaak: carcinoma oesophagi (slokdarmkanker)) [bron: Aktenr 70]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-08-1927. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van ’t Veld (aanspreker) en Albert Koetzier (herbergier).
Notitie bij Egbert: Wonende in de wijk F 22
Beroep:
Dagloner
Egbert:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 30-05-1891 in Heerde [bron: Aktenummer: 24] met Hendrika Veldkamp, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Jannes Eckelboom en Hermanus Cozijnsen (schoenmaker) en Antonie Rorije (kleermaker). Zie VII-aj voor persoonsgegevens van Hendrika.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 24-09-1904 in Heerde [bron: Aktenummer: 39] met Grietje Boeve, 54 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Grietje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Harmen uit de Bogaard (herbergier) en Jan Olthuis en Willem Bosch (barbier). Grietje is geboren op 29-09-1849 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 125], dochter van Rutger (Ruth) Boeve en Willemina Piet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1849. Bij de geboorteaangifte van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Willem Veldkamp en Klaas Langenberg. Grietje is overleden op 30-04-1925 om 01:00 in Heerde, 75 jaar oud (oorzaak: griep) [bron: Aktenummer: 42]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-04-1925. Bij de overlijdensaangifte van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Albertus Rorije en Jacob Bijsterbroek. Grietje is weduwe van Teunis van Kolthoorn (1827-1881), met wie zij trouwde op 20-04-1878 in Heerde [bron: Aktenummer: 14]. Grietje is weduwe van Evert Rietberg (1842-1903), met wie zij trouwde op 26-11-1881 in Heerde [bron: Aktenummer: 32].
Kinderen van Egbert en Hendrika:
1 Willempje Remmers, geboren op 05-03-1892 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 32]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1892. Bij de geboorteaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Willem Bos en Jannes Martens (veldwachter). Willempje is overleden op 09-09-1916 om 23:00 in Heerde, 24 jaar oud [bron: Aktenr 94]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1916. Bij de overlijdensaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Albert Langenberg en Arend Liefers.
2 Berend Remmers, geboren op 06-05-1893 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 67]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1893. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Arend Bijsterbosch. Berend is overleden op 05-03-1894 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 9 maanden oud (oorzaak: dyspepsia, storing in de spijsvertering)[bron: Aktenr: 36]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1894. Bij de overlijdensaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Willem Stijf en Jan Olthuis.
3 Berendina Johanna Remmers, geboren op 24-07-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cd.
4 Gerrit Remmers, geboren op 19-03-1896 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 39]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1896. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Johannes Eckelboom. Gerrit is overleden op 14-03-1898 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud (oorzaak: combustio, brandwonden) [bron: Aktenr 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1898. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jan Scholten en Hendrik Horst.
5 Hendrika Remmers, geboren op 11-12-1897 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 159]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1897. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Johannes Naberhuis (veldwachter). Hendrika is overleden op 12-08-1903 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 5 jaar oud [bron: Aktenummer: 84]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1903. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Willem Stijf en Hendrik Jan Liefers.
6 Gerrit Remmers, geboren op 04-07-1899 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 93]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1899. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Cornelis Vinke (schoenmaker). Gerrit is overleden.
7 Dirkje Remmers, geboren op 12-03-1902 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 39]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1902. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Jalink en Gerrit Wijgmans (winkelier). Dirkje is overleden op 04-03-1903 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 11 maanden oud [bron: Aktenr: 31]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1903. Bij de overlijdensaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Jan Scholten en Hendrik Horst.                  8 Hendrika Remmers, geboren op 30-09-1903 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 136]. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Hendrika is overleden op 11-12-1904 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr: 115]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1904. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Evert Rorije en Jacob Augustinus.
9 Egbert Remmers, geboren op 30-09-1903 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 137]. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Egbert is overleden op 15-04-1904 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 6 maanden oud [bron: Aktenr: 39]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1904. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Jan Scholten en Hermannus Spanhaak.
 
IX-cd Berendina Johanna Remmers is geboren op 24-07-1894 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 91], dochter van Egbert Remmers (zie VIII-y) en Hendrika Veldkamp (zie VII-aj). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-07-1894. Bij de geboorteaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Berendina is overleden op 02-01-1945 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 50 jaar oud (oorzaak: darmziekte) [bron: Aktenr: 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1945. Bij de overlijdensaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Jan Bredewolt (aanspreker). Berendina trouwde, 20 jaar oud, op 28-11-1914 in Heerde [bron: Aktenr: 57] met Marten Bredewout, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berendina en Marten was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (herbergier) en Aart van de Put (petroleumventer). Marten is geboren op 10-12-1891 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 160], zoon van Harmen Bredewout en Hendrikje Visscher. Bij de geboorteaangifte van Marten was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Willem Overbosch (winkelier). Marten is overleden op 20-02-1957 om 13:30 in Hattem, 65 jaar oud [bron: Aktenr 12]. Bij de overlijdensaangifte van Marten was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker).
Notitie bij Marten: Gewoond hebbende in wijk F28
Beroep:
Veldarbeider
Kinderen van Berendina en Marten:
1 Hendrikje Bredewout, geboren op 23-10-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrikje is overleden.
2 Egbert Bredewout, geboren op 08-11-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-cc.
3 Harm Bredewout, geboren op 13-05-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde).
4 Hendrika Bredewout, geboren op 01-04-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-cd.
X-cc Egbert Bredewout is geboren op 08-11-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Marten Bredewout en Berendina Johanna Remmers (zie IX-cd).
Beroep:
Tuinman
Egbert trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1945 met Wilhelmina Huberta Wentink.
Kind van Egbert en Wilhelmina:
1 NN Bredewout, levenloos geboren kind, geboren op 29-08-1947 in Heerde [bron: Aktenummer: 77].
X-cd Hendrika Bredewout is geboren op 01-04-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Marten Bredewout en Berendina Johanna Remmers (zie IX-cd). Hendrika is overleden op 08-03-1999 in Wapenveld (Gem. Heerde), 74 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrika trouwde met Hendrik Nitrauw. Hendrik is geboren op 28-07-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrik is overleden op 26-02-2015 in Wapenveld (Gem. Heerde), 90 jaar oud. Hij is begraven op 03-03-2015 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Hendrika en Hendrik:
1 Dineke Nitrauw. Volgt XI-ax.
2 Tina Nitrauw. Volgt XI-ay.
3 Mineke Nitrauw. Volgt XI-az.
4 Adrie Nitrauw. Volgt XI-ba.
5 Marten Nitrauw. Volgt XI-bb.
6 Hetty Nitrauw. Volgt XI-bc.
7 Jacob (Jaap) Nitrauw. Volgt XI-bd.
8 Jan Nitrauw, geboren op 04-12-1948 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-be.
XI-ax Dineke Nitrauw, dochter van Hendrik Nitrauw en Hendrika Bredewout (zie X-cd). Dineke trouwde met Gerrit Doornink.
XI-ay Tina Nitrauw, dochter van Hendrik Nitrauw en Hendrika Bredewout (zie X-cd). Tina trouwde met Wim Gijssendorffer.
XI-az Mineke Nitrauw, dochter van Hendrik Nitrauw en Hendrika Bredewout (zie X-cd). Mineke trouwde met Harry Boks. Harry is overleden.
XI-ba Adrie Nitrauw, zoon van Hendrik Nitrauw en Hendrika Bredewout (zie X-cd). Adrie trouwde met Miranda Buisink.
XI-bb Marten Nitrauw, zoon van Hendrik Nitrauw en Hendrika Bredewout (zie X-cd). Marten trouwde met Anneke Jansen.
Kinderen van Marten en Anneke:
1 Richard Nitrauw.
2 Sabrina Nitrauw.
XI-bc Hetty Nitrauw, dochter van Hendrik Nitrauw en Hendrika Bredewout (zie X-cd). Hetty trouwde met Jan Boer.
XI-bd Jacob (Jaap) Nitrauw, zoon van Hendrik Nitrauw en Hendrika Bredewout (zie X-cd). Jaap trouwde met Mary Grootenhuis.
Kinderen van Jaap en Mary:
1 Ina Nitrauw.
2 Erika Nitrauw.
3 Marjan Nitrauw.
4 Hermieke Nitrauw.
5 Rineke Nitrauw.
XI-be Jan Nitrauw is geboren op 04-12-1948 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Hendrik Nitrauw en Hendrika Bredewout (zie X-cd).
Beroep:
Journalist
Jan trouwde, 25 jaar oud, op 11-07-1974 in Heerde met Jennigje IJzerman, 21 jaar oud. Zie XI-hb voor persoonsgegevens van Jennigje.
VIII-z Dirkje Remmers is geboren op 15-06-1867 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 86], dochter van Gerrit Remmers (Veldkamp) (zie VII-v) en Willempje Remmers (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-06-1867. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Eckelboom en Johannes Docter. Dirkje is overleden op 16-08-1937 om 10:30 in Heerde, 70 jaar oud [bron: Aktenr 79]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-08-1937. Bij de overlijdensaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker) en verzekeringsagent. Dirkje trouwde, 22 jaar oud, op 05-09-1889 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 58] met Gerrit Hulleman, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirkje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Albertus van der Kolk (ambtenaar ter secretarie) en Klaas van Os (veldwachter) en Gerrit Willem Zielman en Peter van Vleuten (ambtenaar ter secretarie). Gerrit is geboren op 02-12-1863 om 13:00 in Heerde (buurtschap ’t Veen) [bron: Aktenr 187], zoon van Aart Hulleman en Grietje Willink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1863. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert Smit en Jan de Boer. Gerrit is overleden op 30-04-1944 om 12:00 in Heerde, 80 jaar oud [bron: Aktenr 38]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1944. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker).
Beroep:
Veldarbeider
Kinderen van Dirkje en Gerrit:
1 Aart Hulleman, geboren op 27-02-1890 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 34]. Aart is overleden op 03-08-1890 in Heerde, 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 74].
2 Aart Hulleman, geboren op 23-04-1893 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 57]. Aart is overleden op 09-04-1894 in Heerde, 11 maanden oud [bron: Aktenummer: 48].
3 Willempje Hulleman, geboren op 05-02-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ce.
4 Gerritje Hulleman, geboren op 18-12-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 182]. Gerritje is overleden.
5 Gerrit Hulleman, geboren op 30-01-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cf.
6 Dirk Hulleman, geboren op 17-06-1909. Dirk is overleden.
IX-ce Willempje Hulleman is geboren op 05-02-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 30], dochter van Gerrit Hulleman en Dirkje Remmers (zie VIII-z). Willempje is overleden. Willempje trouwde, 22 jaar oud, op 24-02-1917 in Heerde [bron: Aktenummer: 11] met Berend Jan Eikelboom, 26 jaar oud. Berend is geboren op 14-11-1890 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 148], zoon van NN en Aaltje Eikelboom. Berend is overleden.
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Willempje en Berend:
1 Gerrit Eikelboom, geboren op 07-10-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde).
2 Aaltje Eikelboom, geboren op 14-03-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde).
3 Dirk Eikelboom, geboren op 11-08-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde).
4 Dirkje Eikelboom, geboren op 20-05-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde).
5 Hendrik Steven Eikelboom, geboren op 23-04-1925 in Wapenveld (Gem. Heerde).
6 Bessel Eikelboom, geboren op 14-07-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde).
7 Willempje Eikelboom, geboren op 26-06-1930 in Wapenveld (Gem. Heerde).
8 Berend Eikelboom, geboren op 12-05-1932 in Wapenveld (Gem. Heerde).
IX-cf Gerrit Hulleman is geboren op 30-01-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Hulleman en Dirkje Remmers (zie VIII-z). Gerrit is overleden op 28-01-2002 in Wapenveld (Gem. Heerde), 96 jaar oud. Hij is begraven op 01-02-2002 in Wapenveld (Gem. Heerde). Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 21-05-1927 in Heerde met Jennigje Bijsterbosch, 17 jaar oud. Zie IX-dh voor persoonsgegevens van Jennigje.
VIII-aa Frederik Remmers is geboren op 27-08-1869 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 114], zoon van Gerrit Remmers (Veldkamp) (zie VII-v) en Willempje Remmers (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1869. Bij de geboorteaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Hekeren en Johannes Docter. Frederik is overleden op 05-03-1940 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 70 jaar oud [bron: Aktenr 30]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1940. Bij de overlijdensaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Pannekoek.
Notitie bij Frederik: Wonende in wijk F175 te Wapenveld
Beroep:
Arbeider
Frederik trouwde, 27 jaar oud, op 03-04-1897 in Heerde [bron: Aktenummer: 12] met Geertje Stijf, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Frederik en Geertje was de volgende getuige aanwezig: Egbert Remmers (broer van de bruidegom) en Arend Stijf (broer van de bruid) en Gerrit Gelderman (oom van de bruid) en Berend Eikelboom. Geertje is geboren op 08-08-1874 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 108], dochter van Gerrit Stijf en Janna Gelderman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1874. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Arent Stijf (de opa) en Maas Jacob Roskam. Geertje is overleden op 30-06-1954 om 08:45 in Wapenveld (Gem. Heerde), 79 jaar oud [bron: Aktenr 46]. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker).
Kinderen van Frederik en Geertje:
1 Gerrit Jan Remmers, geboren op 02-10-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cg.
2 Willempje Remmers, geboren op 09-04-1898 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ch.
3 Arend Remmers, geboren op 20-02-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ci.
4 Gerrit Remmers, geboren op 11-07-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cj.
5 Jan Remmers, geboren op 01-01-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ck.
6 Frederik Remmers, geboren op 22-10-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cl.
7 Reinder Remmers, geboren op 29-12-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 201]. Reinder is overleden op 22-02-1907 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 16]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1907. Bij de overlijdensaangifte van Reinder was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jansen en Berend Veldkamp.
8 Geertje Remmers, geboren op 28-08-1908 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 134]. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Pleiter en Francicus Klosters (gemeenteveldwachter). Geertje is overleden op 10-09-1908 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 13 dagen oud [bron: Aktenummer: 88]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1908. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Harm Sanders en Mannus van der Scheer.
9 Johanna Geertruida Remmers, geboren op 28-08-1910 om 15:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 133]. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Marten Oldenhof en Dirk Boeve (winkelier). Johanna is overleden op 15-09-1910 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 18 dagen oud [bron: Aktenr 91]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1910. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit IJzerman en Berend Eikelboom.
10 Gerrit Willem Remmers, geboren op 14-09-1911 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 150]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Harmen Gelderman en Johannes de Graaf. Gerrit is overleden op 06-10-1911 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 22 dagen oud [bron: Aktenummer: 93]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1911. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Albertus Zwerus en Berend Eikelboom.
11 Gerhard Remmers, geboren op 13-11-1912 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde). Bij de geboorteaangifte van Gerhard was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (tapper) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Gerhard is overleden op 06-05-1913 om 23:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 33]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1913. Bij de overlijdensaangifte van Gerhard was de volgende getuige aanwezig: Jacob Marinus Honders en Gerrit Willem Visser.
12 Gerhard Remmers, geboren op 12-03-1914 in Heerde. Volgt IX-cm.
13 Dirk Remmers, geboren op 20-11-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde). Dirk is overleden op 02-05-1921 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 5 jaar oud [bron: Aktenummer: 50]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1921. Bij de overlijdensaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Egbert Jan Regterschot en Hendrik Jager.
14 Janna Frederika Geertruida Remmers, geboren op 02-07-1917 in Heerde. Volgt IX-cn.
15 Albert Remmers, geboren op 26-05-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-co.
IX-cg Gerrit Jan Remmers is geboren op 02-10-1895 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 144 (erkend 3.4.1897)], zoon van Frederik Remmers (zie VIII-aa) en Geertje Stijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1895. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Jacob v Leeuwen (veldwachter). Gerrit is overleden op 14-12-1975 in Tilburg, 80 jaar oud. Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 26-01-1921 in Tilburg [bron: Aktenummer: 39] met Cornelia Catharina van der Westen, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Joachim van den Wassenberg (oom van de bruid) en Hendricus Johannes de Grauw. Cornelia is geboren op 13-02-1898 om 23:30 in Raamsdonk [bron: Aktenr 34], dochter van Waltherus van der Westen en Cornelia van Strien. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1898. Bij de geboorteaangifte van Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Cornelis v Strien en Joachim v d Wasfenberg. Cornelia is overleden op 30-04-1979 in Tilburg, 81 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Cornelia:
1 Anny Remmers. Volgt X-ce.
2 Frederik Cornelis (Frits) Remmers. Volgt X-cf.
3 Cornelia Gertruda Anna (Nelly) Remmers. Volgt X-cg.
4 Gertruda Johanna (Gerry) Remmers. Volgt X-ch.
5 Waltherus Antonius (Walter) Remmers. Volgt X-ci.
6 Albert Gerardus (Albert) Remmers. Volgt X-cj.
7 Henricus (Harry) Remmers. Volgt X-ck.
8 Gerardus Augustinus (Cornelis) Remmers. Volgt X-cl.
9 Henricus Antonius (Gerardus) Remmers. Volgt X-cm.
10 Johannes Cornelis Adrianus Remmers.
11 Maria Josephina (Riet) Remmers. Volgt X-cn.
12 Petrus Josephus (Piet) Remmers.
X-ce Anny Remmers, dochter van Gerrit Jan Remmers (zie IX-cg) en Cornelia Catharina van der Westen. Anny trouwde met Fons van Hest.
X-cf Frederik Cornelis (Frits) Remmers, zoon van Gerrit Jan Remmers (zie IX-cg) en Cornelia Catharina van der Westen. Frits trouwde met Nolda Lodewijks.
X-cg Cornelia Gertruda Anna (Nelly) Remmers, dochter van Gerrit Jan Remmers (zie IX-cg) en Cornelia Catharina van der Westen. Nelly trouwde met Harry van Beerendonk.
X-ch Gertruda Johanna (Gerry) Remmers, dochter van Gerrit Jan Remmers (zie IX-cg) en Cornelia Catharina van der Westen. Gerry trouwde met Jo Dominicus.
X-ci Waltherus Antonius (Walter) Remmers, zoon van Gerrit Jan Remmers (zie IX-cg) en Cornelia Catharina van der Westen. Walter trouwde met Rieky Vialle.
X-cj Albert Gerardus (Albert) Remmers, zoon van Gerrit Jan Remmers (zie IX-cg) en Cornelia Catharina van der Westen. Albert trouwde met Riet de Greef.
X-ck Henricus (Harry) Remmers, zoon van Gerrit Jan Remmers (zie IX-cg) en Cornelia Catharina van der Westen. Harry trouwde met Lies van Corven.
X-cl Gerardus Augustinus (Cornelis) Remmers, zoon van Gerrit Jan Remmers (zie IX-cg) en Cornelia Catharina van der Westen. Cornelis trouwde met Betsy Donders.
X-cm Henricus Antonius (Gerardus) Remmers, zoon van Gerrit Jan Remmers (zie IX-cg) en Cornelia Catharina van der Westen. Gerardus trouwde met Jeanne Appels.
X-cn Maria Josephina (Riet) Remmers, dochter van Gerrit Jan Remmers (zie IX-cg) en Cornelia Catharina van der Westen. Riet trouwde met Kees Lemmers.
IX-ch Willempje Remmers is geboren op 09-04-1898 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 44], dochter van Frederik Remmers (zie VIII-aa) en Geertje Stijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-04-1898. Bij de geboorteaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Koendert Schakelaar. Willempje is overleden op 29-08-1975 in Wapenveld (Gem. Heerde), 77 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Willempje trouwde, 22 jaar oud, op 16-10-1920 in Heerde [bron: Aktenummer: 58] met Evert Heideveld, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willempje en Evert was de volgende getuige aanwezig: Frederik Joostema en Wicher Boerdam. Evert is geboren op 21-06-1893 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 91], zoon van Jacob Heideveld en Janna Bredewout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-06-1893. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter) en Hinderina Wijnberg (vroedvrouw). Evert is overleden op 17-09-1977 in Wapenveld (Gem. Heerde), 84 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Evert: Door de vroedvrouw Henderina Wijnberg aangegeven
Beroep:
Grondwerker
Kinderen van Willempje en Evert:
1 Jan Heideveld.
2 Frits Heideveld.
3 Tinie Heideveld.
4 Jacob Heideveld, geboren op 30-01-1921.
5 Frederik Heideveld, geboren op 03-09-1931.
IX-ci Arend Remmers is geboren op 20-02-1900 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 24], zoon van Frederik Remmers (zie VIII-aa) en Geertje Stijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-02-1900. Bij de geboorteaangifte van Arend was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter en Hendrikus Vorderman. Arend is overleden op 31-05-1974 in Heerde, 74 jaar oud.
Notitie bij Arend: Gewoond hebbende in wijk F591
Beroep:
Fabrieksarbeider
Arend:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 19-02-1921 in Heerde [bron: Aktenummer: 10] met Reintje Schuurman, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Arend en Reintje was de volgende getuige aanwezig: Arend Jan Hofmeijer (bierbottelaar) en Albert Koetzier (cafehouder). Reintje is geboren op 12-05-1898 om 11:00 in Heerde [bron: Aktenr 61], dochter van Albert Schuurman en Teuntje Liefers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1898. Bij de geboorteaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Reintje is overleden op 26-04-1939 om 14:15 in Zwolle, 40 jaar oud [bron: Aktenummer: 33]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1939.
(2) trouwde, minstens 34 jaar oud, na 1934 met Henny Oostindie. Henny is overleden.
Kinderen van Arend en Reintje:
1 Geertje Remmers, geboren op 27-06-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-co.
2 Albert Remmers, geboren op 25-03-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde). Albert is overleden op 23-02-1983, 59 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
3 Frederika Remmers, geboren op 01-10-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde).
4 Teunis Remmers, geboren op 18-10-1929 in Zwolle. Volgt X-cp.
X-co Geertje Remmers is geboren op 27-06-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Arend Remmers (zie IX-ci) en Reintje Schuurman. Geertje is overleden op 12-03-2004, 82 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Geertje trouwde met Hendrik Ruis. Hendrik is geboren op 03-12-1916. Hendrik is overleden op 14-12-1990, 74 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
X-cp Teunis Remmers is geboren op 18-10-1929 in Zwolle, zoon van Arend Remmers (zie IX-ci) en Reintje Schuurman. Teunis is overleden op 05-11-2013 in Zwolle, 84 jaar oud. Teunis trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1952 met Gerda Jantine Wessels, ongeveer 25 jaar oud. Gerda is geboren op 20-05-1927. Gerda is overleden op 27-01-1978, 50 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Teunis en Gerda:
1 Reini Remmers. Volgt XI-bf.
2 Hetty Remmers. Volgt XI-bg.
3 Hendrik Jan Remmers, geboren op 10-10-1953 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-bh.
4 Arend Remmers, geboren op 21-07-1958 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-bi.
XI-bf Reini Remmers, dochter van Teunis Remmers (zie X-cp) en Gerda Jantine Wessels. Reini trouwde met Kobus Witteveen.
XI-bg Hetty Remmers, dochter van Teunis Remmers (zie X-cp) en Gerda Jantine Wessels. Hetty trouwde met Teunis Ruis.
XI-bh Hendrik Jan Remmers is geboren op 10-10-1953 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Teunis Remmers (zie X-cp) en Gerda Jantine Wessels.
Beroep:
Electromonteur
Hendrik trouwde met Hermien Jantien Eikelboom. Hermien is geboren op 29-10-1953 in Wapenveld (Gem. Heerde).
Kinderen van Hendrik en Hermien:
1 Teunis Daniel Remmers, geboren op 29-10-1979 in Zwolle.
2 Hendrik Simon Remmers, geboren op 21-12-1982 in Wapenveld (Gem. Heerde).
XI-bi Arend Remmers is geboren op 21-07-1958 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Teunis Remmers (zie X-cp) en Gerda Jantine Wessels. Arend trouwde, 24 jaar oud, op 05-11-1982 in Heerde met Gerda IJzerman, 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden na 1992 in Meppel. Zie XI-hf voor persoonsgegevens van Gerda.
Kinderen van Arend en Gerda:
1 Teunis Remmers, geboren op 26-02-1989 in Meppel.
2 Gerda Jantina Remmers, geboren op 20-07-1990 in Meppel.
3 Gerritje Remmers, geboren op 29-05-1992 in Meppel.
IX-cj Gerrit Remmers is geboren op 11-07-1902 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 98], zoon van Frederik Remmers (zie VIII-aa) en Geertje Stijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-07-1902. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Hendrikus Vorderman (bakker). Gerrit is overleden op 19-03-1981 in Heerde, 78 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op 05-12-1925 in Heerde [bron: Aktenr 65] met Janna Rietberg, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Janna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Rietberg (broer van de bruid) en Gerrit Willem Tessemaker. Janna is geboren op 21-01-1903 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 13], dochter van Jannes Rietberg en Janna Palm. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Abraham Cohen (koopman). Janna is overleden op 16-04-1968 in Heerde, 65 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Gerrit en Janna:
1 Frederik Remmers, geboren op 06-05-1926 in Wapenveld (Gem. Heerde).Frederik is overleden op 18-09-1930 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 jaar oud [bron: Aktenr 57]. Bij de overlijdensaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Sprokholt (landarbeider) en Lubertus Veerman (tuinman).
2 Janna Remmers, geboren op 15-12-1927 in Heerde. Volgt X-cq.
3 Gerrit Remmers, geboren omstreeks 1929.
4 Frederik Remmers, geboren op 21-01-1931 in Heerde.
5 Jansje Remmers, geboren op 16-05-1932 in Heerde.
6 Jannes Remmers, geboren omstreeks 1934.
7 Gerard Remmers, geboren op 31-03-1936 in Heerde.
X-cq Janna Remmers is geboren op 15-12-1927 in Heerde, dochter van Gerrit Remmers (zie IX-cj) en Janna Rietberg. Janna is overleden op 14-10-1971, 43 jaar oud. Janna trouwde, 20 jaar oud, op 06-11-1948 in Heerde met Jacob Eilander, 27 jaar oud. Jacob is geboren op 19-12-1920, zoon van Steven Eilander en Berendina Draaijer. Jacob is overleden op 24-04-1983, 62 jaar oud.
Kinderen van Janna en Jacob:
1 Berendina (Dinie) Eilander, geboren op 10-10-1949. Volgt XI-bj.
2 Janna Eilander, geboren op 01-10-1959.
XI-bj Berendina (Dinie) Eilander is geboren op 10-10-1949, dochter van Jacob Eilander en Janna Remmers (zie X-cq). Dinie trouwde, 19 jaar oud, op 11-07-1969 in Heerde met Berend Jan van der Wal, 24 jaar oud. Berend is geboren op 16-06-1945 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Willem van der Wal en Aaltje Eikelboom.
Kind van Dinie en Berend:
1 Berendina van der Wal, geboren op 04-04-1980. Volgt XII-p.
XII-p Berendina van der Wal is geboren op 04-04-1980, dochter van Berend Jan van der Wal en Berendina (Dinie) Eilander (zie XI-bj). Berendina trouwde met Felipe Ramaker. Felipe is geboren op 06-07-1980.
IX-ck Jan Remmers is geboren op 01-01-1904 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 1], zoon van Frederik Remmers (zie VIII-aa) en Geertje Stijf. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Johannes docter (gemeentebode) en Hendrikus Vorderman (bakker). Jan is overleden op 06-10-1983 in Kampen, 79 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 30-04-1927 in Heerde [bron: Aktenr 18] met Derkje Kamphuis, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Derkje was de volgende getuige aanwezig: Berend Geuchien Dekker en Berend Jan Bruggeman. Derkje is geboren op 21-06-1907 om 21:00 in Heerde (buurtschap Markluiden) [bron: Aktenr 97], dochter van Karel Kamphuis en Geertje Bijsterbosch. Bij de geboorteaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Eeltje Rollema (ambtenaar ter secratarie) en Harmen Rakhorst (volontair ter secretarie). Derkje is overleden op 15-07-1938 om 23:00 in Heerde, 31 jaar oud [bron: Aktenummer: 56]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1938. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
(2) trouwde, minstens 34 jaar oud, na 1938 met Martha Wagteveld. Martha is overleden.
Kinderen van Jan en Derkje:
1 Geertje Remmers, geboren op 30-06-1927 in Heerde. Geertje is overleden op 25-07-1938 om 03:00 in Zwolle, 11 jaar oud [bron: Aktenr 61]. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Arend Jan Willem van Essen (landbouwer). Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
2 Klasina (Klara) Remmers, geboren op 22-12-1928 in Heerde.
3 Frederika Geertruida (Rieky) Remmers, geboren op 21-09-1930 in Heerde.
4 Gerard (Ge) Remmers, geboren op 28-03-1936 in Heerde.
5 Derk Remmers, geboren op 26-06-1938 in Heerde.
6 Jan Remmers, geboren op 26-06-1938 in Heerde. Jan is overleden op 30-06-1938 om 03:00 in Heerde, 4 dagen oud [bron: Aktenr 50]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan van de Vrugt (gemeentebode). Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
IX-cl Frederik Remmers is geboren op 22-10-1905 om 00:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 161], zoon van Frederik Remmers (zie VIII-aa) en Geertje Stijf. Bij de geboorteaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Jan van de Vrugt (gemeentebode) en Willem van Dort (ambtenaar ter secretarie). Frederik is overleden op 11-03-1971 in Heerde, 65 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Frederik: Gewoond hebbende aan de Kommerseweg 23

Beroep:

Landarbeider
Frederik trouwde, 21 jaar oud, op 11-12-1926 in Heerde met Derkje Willempje de Graaf, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Frederik en Derkje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Visser en Gerrit de Graaf (broer van de bruid). Derkje is geboren op 13-10-1906 om 07:00 in Heerde [bron: Aktenr 162], dochter van Hendrik de Graaf en Willemina Pietje Boeve. Bij de geboorteaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Kornelis Wilhelmus van der Wal (koopman) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Derkje is overleden op 13-03-1998 in Heerde, 91 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Frederik en Derkje:
1 Willemina Derkje (Mientje) Remmers, geboren op 03-10-1927 in Heerde. Volgt X-cr.
2 Frederik Remmers, geboren op 13-09-1929 in Heerde. Volgt X-cs.
3 Hendrik (Henk) Remmers, geboren op 14-03-1934 in Heerde. Volgt X-ct.
X-cr Willemina Derkje (Mientje) Remmers is geboren op 03-10-1927 in Heerde, dochter van Frederik Remmers (zie IX-cl) en Derkje Willempje de Graaf. Mientje is overleden op 19-10-2016, 89 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Mientje trouwde met Daniël van der Wal. Daniël is geboren op 02-04-1924. Daniël is overleden op 22-10-2002, 78 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Mientje en Daniël:
1 Bert van der Wal, geboren op 08-11-1953 in Heerde. Volgt XI-bk.
2 Frida van der Wal, geboren op 07-01-1958 in Heerde. Volgt XI-bl.
XI-bk Bert van der Wal is geboren op 08-11-1953 in Heerde, zoon van Daniël van der Wal en Willemina Derkje (Mientje) Remmers (zie X-cr). Bert trouwde met Pauline Kühne.
Kinderen van Bert en Pauline:
1 Roel van der Wal. Volgt XII-q.
2 Paul van der Wal. Volgt XII-r.
XII-q Roel van der Wal, zoon van Bert van der Wal (zie XI-bk) en Pauline Kühne. Roel trouwde met Nadia Benamarie.
Kinderen van Roel en Nadia:
1 Illias van der Wal, geboren omstreeks 2003.
2 Lucas van der Wal, geboren omstreeks 2011.
3 Julia van der Wal, geboren omstreeks 2014.
XII-r Paul van der Wal, zoon van Bert van der Wal (zie XI-bk) en Pauline Kühne. Paul ging samenwonen met Inez Deckers.
XI-bl Frida van der Wal is geboren op 07-01-1958 in Heerde, zoon van Daniël van der Wal en Willemina Derkje (Mientje) Remmers (zie X-cr). Frida trouwde met Marja Koppers.
Kind van Frida en Marja:
1 Daniël van der Wal.
X-cs Frederik Remmers is geboren op 13-09-1929 in Heerde, zoon van Frederik Remmers (zie IX-cl) en Derkje Willempje de Graaf. Frederik trouwde met Marietje Johanna (Rietje) Kappers. Rietje is overleden op 08-03-2016.
Kinderen van Frederik en Rietje:
1 Dirkje Willempje (Diana) Remmers. Volgt XI-bm.
2 Marion Remmers. Volgt XI-bn.
XI-bm Dirkje Willempje (Diana) Remmers, dochter van Frederik Remmers (zie X-cs) en Marietje Johanna (Rietje) Kappers. Diana trouwde op 14-04-1977 in Heerde met Sarris van der Scheer, 24 jaar oud. Sarris is geboren op 29-12-1952 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jurrien (Jurrie) van der Scheer en Gerritje (Gerrie) Eikelboom.
XI-bn Marion Remmers, dochter van Frederik Remmers (zie X-cs) en Marietje Johanna (Rietje) Kappers. Marion trouwde met Luuk de Ruijter.
X-ct Hendrik (Henk) Remmers is geboren op 14-03-1934 in Heerde, zoon van Frederik Remmers (zie IX-cl) en Derkje Willempje de Graaf. Henk is overleden op 14-04-2010, 76 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Henk trouwde met Grietje van der Groef.
Kinderen van Henk en Grietje:
1 Jan Remmers. Volgt XI-bo.
2 Dikkie Remmers. Volgt XI-bp.
3 Ritta Remmers. Volgt XI-bq.
XI-bo Jan Remmers, zoon van Hendrik (Henk) Remmers (zie X-ct) en Grietje van der Groef. Jan trouwde met Margreet Wichers.
Kinderen van Jan en Margreet:
1 Matthijs Remmers.
2 Suzanne Remmers.
XI-bp Dikkie Remmers, dochter van Hendrik (Henk) Remmers (zie X-ct) en Grietje van der Groef. Dikkie trouwde met Anne Henk Jagersma. Anne is overleden.
XI-bq Ritta Remmers, dochter van Hendrik (Henk) Remmers (zie X-ct) en Grietje van der Groef. Ritta is overleden.
Notitie bij Ritta: Ritta is verongelukt samen met haar man met de motor
Ritta trouwde met Jos Dekkers. Jos is overleden.
IX-cm Gerhard Remmers is geboren op 12-03-1914 in Heerde, zoon van Frederik Remmers (zie VIII-aa) en Geertje Stijf. Gerhard is overleden op 23-07-1975 in Amsterdam, 61 jaar oud. Gerhard trouwde, 22 jaar oud, op 04-03-1937 [bron: Aktenr 10] met Geertje van Olst, 21 jaar oud. Geertje is geboren op 08-07-1915 in Oldebroek, dochter van Geert van Olst en Hermijntje Kwakkel. Geertje is overleden op 16-12-1992 in Amsterdam, 77 jaar oud.
Kinderen van Gerhard en Geertje:
1 Hermijntje Remmers.
2 Frederika Remmers.
3 Geertruida Remmers.
4 Gerhard Remmers.
5 Geertje Remmers, geboren op 20-07-1937 in Heerde.
IX-cn Janna Frederika Geertruida Remmers is geboren op 02-07-1917 in Heerde, dochter van Frederik Remmers (zie VIII-aa) en Geertje Stijf. Janna is overleden op 12-08-1997 in Zwolle, 80 jaar oud. Janna trouwde, 21 jaar oud, op 02-07-1938 in Heerde [bron: Aktenr 48] met Hendrik van Olst, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Remmers (broer van de bruid) en Jan van Olst (broer van de bruidegom). Hendrik is geboren op 02-06-1913 in Oldebroek, zoon van Geert van Olst en Hermijntje Kwakkel. Hendrik is overleden op 13-08-1968 in Zwolle, 55 jaar oud.
Beroep:
Metselaar
Kinderen van Janna en Hendrik:
1 Geertje van Olst, geboren in Zwolle. Volgt X-cu.
2 Frederik van Olst, geboren in Zwolle. Frederik is overleden in Zwolle.
3 Hermijntje van Olst, geboren in Zwolle. Hermijntje is overleden in Hoogeveen.
4 Geert van Olst, geboren in Zwolle.
X-cu Geertje van Olst is geboren in Zwolle, dochter van Hendrik van Olst en Janna Frederika Geertruida Remmers (zie IX-cn). Geertje trouwde in Zwolle met Gerrit Goossen Mulder.
IX-co Albert Remmers is geboren op 26-05-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Frederik Remmers (zie VIII-aa) en Geertje Stijf. Albert is overleden op 01-05-1999 in Vaassen (Gem. Epe), 79 jaar oud. Albert trouwde, 23 jaar oud, op 08-08-1942 in Epe [bron: Aktenr 84] met Alberta Johanna van Aafst, 21 of 22 jaar oud. Alberta is geboren in 1920 in Epe, dochter van Gerrit van Aafst en Reintje van der Haar. Alberta is overleden.
Kind van Albert en Alberta:

 
1 Niet openbaar, Zij trouwde met Niet openbaar.
VIII-ab Gerrit Remmers is geboren op 09-08-1876 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 112], zoon van Gerrit Remmers (Veldkamp) (zie VII-v) en Willempje Remmers (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1876. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp en Johannes Docter. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Gewoond hebbende in wijk F191
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 27-03-1909 in Heerde [bron: Aktenr: 8] met Willempje Fiks, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Willempje was de volgende getuige aanwezig: Egbert en Reinder Remmers (broers van de bruidegom) en Derk Visser en Albert Koetzier (herbergier). Zie VIII-ci voor persoonsgegevens van Willempje.
Kinderen van Gerrit en Willempje:
1 Gerrit Remmers, geboren op 03-03-1910 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 39]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaaard en Jan van den Vrugt (gemeentebode). Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Op 15-1-1931 vertrokken naar Hengelo
Beroep:
Chauffeur

Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 14-08-1936 in Hengelo (Ov) [bron: Aktenr 29] met Gerda Huiskes, 24 jaar oud. Gerda is geboren op 03-04-1912 in Hengelo [bron: Aktenr 24], dochter van Hendrik Jan Huiskes en Engelina Hesselink. Gerda is overleden.

2 Gerhard Remmers, geboren op 25-02-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cp.
3 Klasina Remmers, geboren op 02-09-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cq.
4 Willempje Remmers, geboren op 22-08-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde). Willempje is overleden. Willempje trouwde, 19 jaar oud, op 25-02-1933 in Heerde [bron: Aktenr 6] met Gerard Borgmeijer, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willempje en Gerard was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Borgmeijer (broer van de bruidegom) en Gerhard Remmers (broer van de bruid). Gerard is geboren op 28-09-1901 in Hengelo (Ov) [bron: Aktenr 432], zoon van Jannes Borgmeijer en Jansje van Dijk. Gerard is overleden.
5 Frederika Remmers, geboren op 07-01-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cr.
6 Berend Remmers, geboren op 07-06-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cs.
7 Egbert Jan Remmers, is geboren op 18-10-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Remmers en Willempje Fiks. Egbert is overleden op 20-11-1942 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 25 jaar oud [bron: Aktenr 102]. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker).
8 Dirk Remmers, geboren op 05-04-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde). Dirk is overleden.
9 Hendrika Remmers, geboren op 29-07-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde).
10 Gerrit Willem Remmers, geboren op 01-06-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ct.
11 Bartus Remmers, geboren op 02-12-1924.
12 Cornelis Hendrikus Remmers, geboren op 21-04-1926 in Wapenveld (Gem. Heerde).
13 Reindert Remmers, geboren op 26-04-1927 in Heerde. Reindert is overleden op 28-07-1927 om 07:00 in Heerde, 3 maanden oud [bron: Aktenr 68]. Bij de overlijdensaangifte van Reindert was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van ’t Veld (aanspreker) en Albert Koetzier (herbergier).
IX-cp Gerhard Remmers is geboren op 25-02-1911 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 33], zoon van Gerrit Remmers (zie VIII-ab) en Willempje Fiks (zie VIII-ci). Bij de geboorteaangifte van Gerhard was de volgende getuige aanwezig: Jan van de Vrugt (gemeentebode) en Gerrit Boerdam. Gerhard is overleden op 21-04-1935 om 15:50 in Hellendoorn, 24 jaar oud [bron: Aktenummer: 32 en 57]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-04-1935. Bij de overlijdensaangifte van Gerhard was de volgende getuige aanwezig: Everdina Jocoba Manoth (verpleegster). Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Gerhard trouwde, 20 jaar oud, op 16-10-1931 in Heerde [bron: Aktenr 60] met Carolina Jager, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerhard en Carolina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jager (broer van de bruid) en Gerrit Remmers (broer van de bruidegom). Carolina is geboren op 07-08-1912 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 116], dochter van Hendrikus Jager en Klasina Draaijer. Bij de geboorteaangifte van Carolina was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (cafehouder) en Arend Bijsterbosch. Carolina is overleden op 11-12-1988 in Wapenveld (Gem. Heerde), 76 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Gerhard en Carolina:
1 Willempje Remmers, geboren op 14-02-1932 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-cv.
2 Klasina Remmers, geboren op 04-08-1934 in Wapenveld (Gem. Heerde). Klasina is overleden op 09-07-1935 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 11 maanden oud [bron: Aktenr 47]. Bij de overlijdensaangifte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker) en verzekeringsagent.
X-cv Willempje Remmers is geboren op 14-02-1932 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Gerhard Remmers (zie IX-cp) en Carolina Jager. Willempje is overleden op 27-05-1990, 58 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Willempje trouwde met Windelt (Wiepe) van Egteren. Wiepe is geboren op 27-01-1933 in Heerde, zoon van Jan van Egteren en Johanna Hendrika Kamphuis.
Kind van Willempje en Wiepe:
1 Jan van Egteren, geboren omstreeks 1960.
IX-cq Klasina Remmers is geboren op 02-09-1912 om 01:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 134], dochter van Gerrit Remmers (zie VIII-ab) en Willempje Fiks (zie VIII-ci). Bij de geboorteaangifte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (tapper) en Lubbertus Bredenhoff. Klasina is overleden op 03-04-2000, 87 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Klasina trouwde, 25 jaar oud, op 15-01-1938 in Heerde [bron: Aktenr 2] met Hendrikus Jager, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Klasina en Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jager (broer van de bruidegom) en Berend Remmers (broer van de bruid). Hendrikus is geboren op 06-10-1904 in Diepenveen, zoon van Hendrikus Jager en Klasina Draaijer. Hendrikus is overleden op 30-09-1992, 87 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Klasina en Hendrikus:
1 W. Jager. Volgt X-cw.
2 Klasina Jager, geboren op 21-07-1938. Volgt X-cx.
X-cw W. Jager, dochter van Hendrikus Jager en Klasina Remmers (zie IX-cq). W. trouwde met D. Stijf.
X-cx Klasina Jager is geboren op 21-07-1938, dochter van Hendrikus Jager en Klasina Remmers (zie IX-cq). Klasina trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1957 met Gerrit Jan Rorije, ongeveer 20 jaar oud. Gerrit is geboren op 22-12-1937 in Heerde, zoon van Gerrit Rorije en Jansje Roke. Gerrit is overleden op 13-03-1985 in Wapenveld (Gem. Heerde), 47 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Klasina en Gerrit:
1 Jansje Rorije, geboren op 22-03-1958 in Heerde.
2 Klasina Rorije, geboren op 24-02-1961 in Heerde.
3 Gerrit Rorije, geboren op 05-03-1968 in Heerde.
4 Hendrikus Rorije, geboren op 08-12-1972 in Zwolle.
IX-cr Frederika Remmers is geboren op 07-01-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Gerrit Remmers (zie VIII-ab) en Willempje Fiks (zie VIII-ci). Frederika is overleden op 05-03-1992, 77 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Frederika trouwde, 26 jaar oud, op 11-10-1941 in Heerde [bron: Aktenr 72] met Herman Jager, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Frederika en Herman was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jager (broer van de bruidegom) en Gerrit Remmers broer van de bruid). Herman is geboren op 26-08-1907 in Voorst [bron: Aktenr 198], zoon van Hendrikus Jager en Klasina Draaijer. Herman is overleden op 15-01-1981, 73 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
IX-cs Berend Remmers is geboren op 07-06-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Remmers (zie VIII-ab) en Willempje Fiks (zie VIII-ci). Berend is overleden op 26-06-1972, 56 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Berend trouwde, 23 jaar oud, op 16-03-1940 in Heerde [bron: Aktenr 15] met Geertruida Kops Hagendoorn, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Geertruida was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Jager (zwager van de bruidegom) en Jan Oldenhof (zwager van de bruid). Geertruida is geboren op 26-05-1920 in Epe, dochter van Hendrik Jan Kops Hagendoorn en Hermina Jacoba Berends. Geertruida is overleden op 30-03-1983, 62 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kind van Berend en Geertruida:
1 Hermina Jacoba Remmers, geboren op 16-01-1942 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hermina is overleden op 21-01-1942 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 5 dagen oud [bron: Aktenr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker).
2 Geertruida Remmers, geboren op 07-06-1961. Volgt X-cy.
X-cy Geertruida Remmers is geboren op 07-06-1961, dochter van Berend Remmers (zie IX-cs) en Geertruida Kops Hagendoorn. Geertruida trouwde, 20 jaar oud, op 24-07-1981 in Heerde met Jan Bredenhoff, 32 jaar oud. Jan is geboren op 28-05-1949 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Hendrik Bredenhoff en Machteldje Draaijer.
Beroep:
Kunstof laborant
Kinderen van Geertruida en Jan:
1 Marcel Bredenhoff, geboren op 26-03-1983 in Wapenveld (Gem. Heerde).
2 Agnes Bredenhoff, geboren op 05-09-1986 in Wapenveld (Gem. Heerde).
IX-ct Gerrit Willem Remmers is geboren op 01-06-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Remmers (zie VIII-ab) en Willempje Fiks (zie VIII-ci). Gerrit is overleden op 07-02-1997, 73 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Gerrit trouwde met Hendrika Visser. Zie X-fb voor persoonsgegevens van Hendrika.
Kinderen van Gerrit en Hendrika:
1 Gerrit Remmers. Volgt X-cz.
2 Jan Remmers. Volgt X-da.
3 Wilco Remmers.
X-cz Gerrit Remmers, zoon van Gerrit Willem Remmers (zie IX-ct) en Hendrika Visser (zie X-fb). Gerrit trouwde met G. Heideveld.
X-da Jan Remmers, zoon van Gerrit Willem Remmers (zie IX-ct) en Hendrika Visser (zie X-fb). Jan:
(1) trouwde op 16-06-1961 met Hendrika (Hetty) Olthuis. De scheiding werd uitgesproken omstreeks 1995.
(2) trouwde omstreeks 2000 met S.W. Groeneveld.
Kinderen van Jan en Hetty:
1 William Remmers, geboren op 04-12-1981 in Zwolle.
2 Wil Henry Remmers, geboren op 28-06-1985 in Heerde.
VIII-ac Willempje Remmers is geboren op 11-12-1878 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 184], dochter van Gerrit Remmers (Veldkamp) (zie VII-v) en Willempje Remmers (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1878. Bij de geboorteaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen en Wicher ten Have (herbergier). Willempje is overleden op 23-07-1948 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 69 jaar oud [bron: Aktenr 56]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1948. Bij de overlijdensaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Willempje trouwde, 19 jaar oud, op 04-06-1898 in Heerde [bron: Aktenummer: 20] met Jan Willem Remmerts, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willempje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Aart IJzerman (vrachtrijder) en Jan van Leeuwen (winkelier) en Cornelis Vinke (schoenmaker) en Jan Olchert Doornbos (horlogemaker). Zie VIII-by voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Willempje en Jan:
1 Rika Remmerts, geboren op 05-03-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cu.
2 Gerrit Jan Remmerts, geboren op 29-06-1901 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 100]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1901. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Gerrit Wijgmans (winkelier). Gerrit is overleden op 02-09-1924 om 14:30 in St.Michiels-Gestel, 23 jaar oud [bron: Aktenummer: 61 en 40]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Josephus Becht (sergeant majoor) en Hendrikus Hoevenaars (gemeentebode).
Notitie bij Gerrit: Gerrit Jan is hoogstwaarschijnlijk overleden als militair
Beroep:
Grondwerker
3 Willem Remmerts, geboren op 26-12-1903 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cv.
4 Derkje Remmerts, geboren op 29-05-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cw.
5 Jan Willem Remmerts, geboren op 22-08-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cx.
6 Willempje Remmerts, geboren op 24-06-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cy.
7 Fennigje Remmerts is geboren op 21-08-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Jan Willem Remmerts en Willempje Remmers. Fennigje is overleden. Fennigje trouwde, 23 jaar oud, op 18-09-1937 in Epe [bron: Aktenr 93] met Herman Kamphuis, 23 of 24 jaar oud. Herman is geboren in 1913 in Epe, zoon van Aart Kamphuis en Gerritje van Eek. Herman is overleden. 
8 Reinder Remmerts, geboren op 29-03-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde). Reinder is overleden op 07-11-1984, 68 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
9 Johannes Remmerts, geboren in 08-1918 in Heerde. Johannes is overleden op 28-12-1918 om 07:00 in Heerde, 4 maanden oud [bron: Aktenr 148]. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Veldkamp (arbeider) en Evert van Ommen (arbeider).
10 Gerrit Remmerts, geboren in 08-1918 in Heerde. Gerrit is overleden op 28-12-1918 om 00:30 in Heerde, 4 maanden oud [bron: Aktenr 147]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Veldkamp (arbeider) en Evert van Ommen (arbeider).
11 Johannes Remmerts, geboren op 02-06-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cz.
12 Gerrit Remmerts, geboren op 29-12-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-da.
IX-cu Rika Remmerts (zie foto) is geboren op 05-03-1899 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 46], dochter van Jan Willem Remmerts (zie VIII-by) en Willempje Remmers (zie VIII-ac). Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-03-1899. Bij de geboorteaangifte van Rika was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Harmen Mooij (winkelier). Rika is overleden op 18-11-1962 in Wapenveld (Gem. Heerde), 63 jaar oud. Rika trouwde, 25 jaar oud, op 03-05-1924 in Heerde [bron: Aktenr 32] met Klaas Rorije, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Rika en Klaas was de volgende getuige aanwezig: Albert Veldkamp en Harmen Boer. Zie IX-hy voor persoonsgegevens van Klaas.
IX-cv Willem Remmerts is geboren op 26-12-1903 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 181], zoon van Jan Willem Remmerts (zie VIII-by) en Willempje Remmers (zie VIII-ac). Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Johannes docter (gemeentebode) en Hendrik Willem Rietberg. Willem is overleden op 14-11-1973 in Wapenveld (Gem. Heerde), 69 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Grondwerker
Willem trouwde, 26 jaar oud, op 03-05-1930 in Heerde [bron: Aktenr 16] met Beertje van Renselaar, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Beertje was de volgende getuige aanwezig: Klaas Rorije (neef van de bruidegom) en Lambertus van Renselaar (broer van de bruid). Beertje is geboren op 05-08-1909 om 09:00 in Doornspijk [bron: Aktenr 70], dochter van Breunis van Renselaar en Marrigje Flier. Bij de geboorteaangifte van Beertje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Reurink en Hein Hendrik Hengeveld. Beertje is overleden op 29-11-1966 in Wapenveld (Gem. Heerde), 57 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Willem en Beertje:
1 Breunis Remmerts, geboren op 31-03-1929 in Heerde.
Notitie bij Breunis: Op 23 Augustus erkend door Willem Remmerts
2 Jan Willem Remmerts, geboren op 27-02-1931. Volgt X-db.
3 Willempje Remmerts, geboren op 08-08-1932. Willempje is overleden op 20-03-2004, 71 jaar oud. Zij is begraven op 25-03-2004 in Wapenveld (Kwartelweg). Willempje bleef ongehuwd.
4 Beertje Remmerts, geboren op 04-06-1935. Volgt X-dc.
5 Willemina Remmerts, geboren op 01-10-1936 in Heerde. Willemina is overleden op 24-01-1939 in Heerde, 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
6 Willemina Remmerts, geboren op 01-10-1936. Willemina is overleden op 24-01-1939, 2 jaar oud.
7 Margina Remmerts, geboren op 27-01-1938.
8 Willemina Remmerts, geboren op 19-03-1939.
X-db Jan Willem Remmerts is geboren op 27-02-1931, zoon van Willem Remmerts (zie IX-cv) en Beertje van Renselaar. Jan is overleden op 20-05-1998, 67 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Jan trouwde met Klazina Bosman. Zie X-lh voor persoonsgegevens van Klazina.
Kinderen van Jan en Klazina:
1 Willem Remmerts.
2 Jan Willem Remmerts.
3 Beertje Remmerts.
4 Johan Remmerts.
X-dc Beertje Remmerts is geboren op 04-06-1935, dochter van Willem Remmerts (zie IX-cv) en Beertje van Renselaar. Beertje is overleden op 13-07-1995, 60 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Beertje trouwde met Hendrikus Jager. Hendrikus is geboren op 26-05-1930. Hendrikus is overleden op 01-07-2007, 77 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Beertje en Hendrikus:
1 T. Jager. Volgt XI-br.
2 B.W. Jager. Volgt XI-bs.
XI-br T. Jager, dochter van Hendrikus Jager en Beertje Remmerts (zie X-dc). T. trouwde met A.F. Kool.
XI-bs B.W. Jager, zoon van Hendrikus Jager en Beertje Remmerts (zie X-dc). B.W. trouwde met R. de Jonge.
IX-cw Derkje Remmerts is geboren op 29-05-1906 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 97], dochter van Jan Willem Remmerts (zie VIII-by) en Willempje Remmers (zie VIII-ac). Bij de geboorteaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (herbergier) en Gerrit Remmers. Derkje is overleden op 16-09-1948, om 21:30, 42 jaar oud. [bron: Aktenr 73]. Bij de overlijdensaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Arend Hendrik Kamphuis. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Derkje trouwde, 24 jaar oud, op 09-08-1930 in Heerde [bron: Aktenr 43] met Marianus van der Maten, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Derkje en Marianus was de volgende getuige aanwezig: Klaas Rorije (neef van de bruid) en Jan Willem Remmerts (broer van de bruid). Marianus is geboren op 25-06-1898 om 05:00 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 91], zoon van Wolter van der Maten en Maria Dijkslag. Bij de geboorteaangifte van Marianus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jan van Leeuwen (bierbottelaar). Marianus is overleden op 24-07-1978, 80 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Marianus trouwde voorheen op 06-05-1922 in Epe [bron: Aktenr 20] met Jansje Wagenaar (geb. 1902). Dit huwelijk werd ontbonden op 27-10-1927 in Zutphen.
Beroep:
Landarbeider
IX-cx Jan Willem Remmerts is geboren op 22-08-1908 om 05:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 130], zoon van Jan Willem Remmerts (zie VIII-by) en Willempje Remmers (zie VIII-ac). Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (cafehouder) en Klaas Joostema. Jan is overleden op 13-08-1972, 63 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Steenfabrieksarbeider
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 06-06-1936 in Heerde [bron: Aktenr 36] met Johanna Klooster, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Willem Remmerts (broer van de bruidegom) en Hermannus Hofmeijer (zwager van de bruid). Johanna is geboren op 09-02-1918 in Zwolle, dochter van Jan Klaas Klooster en Geertruida Akkerman. Johanna is overleden op 30-05-2008 in Heerde, 90 jaar oud.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 NN Remmerts, levenloos geboren zoon, geboren op 27-06-1937 om 02:30 in Heerde [bron: Aktenr 67]. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: De Vader
2 Johannes Remmerts, geboren op 10-12-1938.
IX-cy Willempje Remmerts is geboren op 24-06-1912 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 86], dochter van Jan Willem Remmerts (zie VIII-by) en Willempje Remmers (zie VIII-ac). Bij de geboorteaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (tapper) en Teunis Bijsterbosch (metselaar). Willempje is overleden. Willempje trouwde, 23 jaar oud, op 23-05-1936 in Heerde [bron: Aktenr 33] met Hendrik Jan Mulder, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willempje en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Klaas Rorije (zwager van de bruid) en Aart Mulder (broer van de bruidegom). Hendrik is geboren op 13-04-1910 in Oldebroek [bron: Aktenr 71], zoon van Hendrik Mulder en Hendrikje Steenbergen. Hendrik is overleden.
IX-cz Johannes Remmerts is geboren op 02-06-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jan Willem Remmerts (zie VIII-by) en Willempje Remmers (zie VIII-ac). Johannes is overleden op 21-11-1997 in Wezep (Gem. Oldebroek), 77 jaar oud. Hij is begraven in Wezep (Bovenheigraaf). Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 28-01-1944 in Genemuiden met Aaltje van Lente, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op 15-04-1923 in Genemuiden. Aaltje is overleden op 05-04-1998 in Heerde, 74 jaar oud. Zij is begraven in Wezep (Bovenheigraaf).
Kinderen van Johannes en Aaltje:
1 Jan Willem (Wim) Remmerts, geboren op 17-12-1944 in Genemuiden. Volgt X-dd.
2 Jan Remmerts, geboren op 05-11-1948 in Genemuiden. Volgt X-de.
X-dd Jan Willem (Wim) Remmerts is geboren op 17-12-1944 in Genemuiden, zoon van Johannes Remmerts (zie IX-cz) en Aaltje van Lente. Wim trouwde, 19 jaar oud, op 07-08-1964 in Heerde met Johanna Justina Bos, 19 jaar oud. Johanna is geboren op 07-05-1945 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Hendrik Bos en Johanna Egberdina Draaijer.
Kinderen van Wim en Johanna:
1 Robert Johannes Remmerts, geboren op 23-12-1965 in Den Helder. Volgt XI-bt.
2 Marcus Hendrik Remmerts, geboren op 27-11-1967 in Den Helder. Volgt XI-bu.
XI-bt Robert Johannes Remmerts is geboren op 23-12-1965 in Den Helder, zoon van Jan Willem (Wim) Remmerts (zie X-dd) en Johanna Justina Bos. Robert trouwde, 22 jaar oud, op 23-09-1988 in Axel met Tanneke van Meurs, 20 jaar oud. Tanneke is geboren op 05-07-1968 in Axel.
Kinderen van Robert en Tanneke:
1 Sara Justina (Jessica) Remmerts, geboren op 14-12-1989 in Axel.
2 Robert Jeroen Remmerts, geboren op 28-08-1993 in Axel.
3 Jelmar Matthijs Remmerts, geboren op 18-06-1995 in Axel.
4 Willem Jan (Jarno) Remmerts, geboren op 29-09-2000 in Axel.
XI-bu Marcus Hendrik Remmerts is geboren op 27-11-1967 in Den Helder, zoon van Jan Willem (Wim) Remmerts (zie X-dd) en Johanna Justina Bos. Marcus trouwde, 19 jaar oud, op 23-07-1987 in Terneuzen met Petra Hamelink, 19 jaar oud. Petra is geboren op 22-01-1968 in Terneuzen.
Kinderen van Marcus en Petra:
1 Jan Willem (Johnny) Remmerts, geboren op 14-03-1990 in Terneuzen.
2 Jacky Remmerts, geboren op 10-09-1992 in Terneuzen.
X-de Jan Remmerts is geboren op 05-11-1948 in Genemuiden, zoon van Johannes Remmerts (zie IX-cz) en Aaltje van Lente. Jan trouwde, 20 jaar oud, op 30-05-1969 in Oldebroek met Willemina Aleida Veluwenkamp, 20 jaar oud. Willemina is geboren op 23-02-1949 in Hattemerbroek (Gem. Oldebroek).
Kinderen van Jan en Willemina:
1 Johannes Hendrik Remmerts, geboren op 30-01-1980 in Wezep (Gem. Oldebroek).
2 Willemina Aleida Aaltje Remmerts, geboren op 07-03-1988 in Wezep (Gem. Oldebroek).
IX-da Gerrit Remmerts is geboren op 29-12-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jan Willem Remmerts (zie VIII-by) en Willempje Remmers (zie VIII-ac). Gerrit is overleden op 31-08-1990, 68 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Gerrit trouwde met Frederika Bille. Frederika is geboren op 20-11-1924. Frederika is overleden op 01-12-2005, 81 jaar oud. Zij is begraven op 06-12-2005 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Gerrit en Frederika:
1 Jan Remmerts.
2 Gerben Remmerts.
3 Heleen Remmerts.
VIII-ad Willem Remmers is geboren op 06-03-1883 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 32], zoon van Gerrit Remmers (Veldkamp) (zie VII-v) en Willempje Remmers (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1883. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Maas Jacob Roskamp en Johannes Docter. Willem is overleden op 05-07-1908 om 12:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 25 jaar oud [bron: Aktenr 65]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-07-1908. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Dries Bos en Hendrik During.
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 22 jaar oud, op 18-03-1905 in Heerde [bron: Aktenr: 11] met Johanna Ruiter, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Remmers (broer van de bruidegom) en Harmen uit den Bogaard en Roelof Cornelis van de Put en Albert Koetzier (herbergier). Johanna is geboren op 19-05-1886 om 01:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 61], dochter van Willem Ruiter en Johanna Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1886. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Johanna is overleden. Johanna trouwde later op 27-11-1909 in Heerde [bron: Aktenr: 45] met Johannes Tessemaker (geb. 1882).
Kinderen van Willem en Johanna:
1 Willempje Remmers, geboren op 30-12-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-db.
2 Jan Willem Remmers, geboren op 31-08-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dc.
IX-db Willempje Remmers is geboren op 30-12-1905 om 12:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 199], dochter van Willem Remmers (zie VIII-ad) en Johanna Ruiter. Bij de geboorteaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (cafehouder) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Willempje is overleden op 21-03-1993 in Wapenveld (Gem. Heerde), 87 jaar oud. Zij is begraven op 25-03-1993 in Wapenveld (Kwartelweg). Willempje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 10-10-1925 in Heerde [bron: Aktenr 52] met Berend Regterschot, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willempje en Berend was de volgende getuige aanwezig: Johannes Tessenmaker (stiefvader van de bruid) en Egbert Regterschot (broer van de bruidegom). Het huwelijk werd ontbonden op 17-09-1943 in Zutphen. Berend is geboren op 22-11-1895 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 167], zoon van Hendrik Regterschot en Ida Nijmeijer. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Harmen uit de Bogaard (herbergier). Berend is overleden op 17-09-1944 om 07:30 in Zwolle, 48 jaar oud [bron: Aktenr 80].
Beroep:
Fabrieksarbeider
(2) trouwde, minstens 39 jaar oud, na 1944 met Evert Smit, minstens 34 jaar oud. Evert is geboren op 09-03-1910 om 02:00 in Veendam [bron: Aktenr 70], zoon van Jan Smit en Pietertje Bos. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Jan Jakob van Kalker en Albert Willem Bossinga (gemeentebode). Evert is overleden op 05-11-1993, 83 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Willempje en Berend:
1 Ida Regterschot, geboren op 17-03-1926 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-df.
2 Johannes Regterschot, geboren op 25-06-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde). Johannes is overleden. Johannes bleef ongehuwd.
3 Hendrik (Henk) Regterschot, geboren op 10-01-1928 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-dg.
4 Willem Regterschot, geboren op 11-04-1930 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-dh.
5 Johanna (Annie) Regterschot, geboren op 24-07-1931 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-di.
6 Willempje Regterschot, geboren op 23-03-1934 in Heerde. Volgt X-dj.
7 Egbert Regterschot, geboren omstreeks 1935. Volgt X-dk.
8 Berend Regterschot, geboren op 28-10-1936 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-dl.
9 Janna Regterschot, geboren op 11-02-1938 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-dm.
10 Jan Willem Regterschot, geboren omstreeks 1940. Jan is ongehuwd.
X-df Ida Regterschot is geboren op 17-03-1926 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Berend Regterschot en Willempje Remmers (zie IX-db). Ida is overleden op 20-02-1993 in Hattem, 66 jaar oud. Zij is begraven op 23-02-1993 in Hattem. Ida trouwde met Jaap van Tongeren.
X-dg Hendrik (Henk) Regterschot is geboren op 10-01-1928 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Berend Regterschot en Willempje Remmers (zie IX-db). Henk is overleden op 02-07-1998 in Purmerend, 70 jaar oud. Henk trouwde, 31 jaar oud, op 25-08-1959 in Amsterdam met Rietje (Ria) Hogendorp, 28 jaar oud. Ria is geboren op 18-08-1931. Ria is overleden op 30-07-1991 in Amsterdam, 59 jaar oud.
Kinderen van Henk en Ria:
1 Roy Regterschot, geboren op 14-05-1963 in Amsterdam.
2 Anja Regterschot, geboren op 07-05-1966 in Amsterdam.
X-dh Willem Regterschot is geboren op 11-04-1930 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Berend Regterschot en Willempje Remmers (zie IX-db) Willem is overleden in 05-2021, 90 of 91 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Willem:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1953 in Heerde met Hendrika Rorije, 21 of 22 jaar oud. Zie X-kg voor persoonsgegevens van Hendrika.
(2) trouwde, 70 of 71 jaar oud, in 2001 in Heerde met Trijntje Veldkamp, 68 of 69 jaar oud. Zie X-jr voor persoonsgegevens van Trijntje.
Kinderen van Willem en Hendrika:
1 Willy Eveline Regterschot, geboren op 31-03-1954 in Wapenveld (Gem. Heerde).
2 Gerritje (Gerrie) Regterschot, geboren op 27-10-1957 in Wapenveld (Gem. Heerde).
3 Hendrika Berendina (Herma) Regterschot, geboren op 23-10-1959 in Wapenveld (Gem. Heerde).
4 Rudie Regterschot, geboren op 30-08-1966 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-bv.
5 Jolanda Regterschot, geboren op 30-08-1966 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-bw.
XI-bv Rudie Regterschot is geboren op 30-08-1966 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Willem Regterschot (zie X-dh) en Hendrika Rorije (zie X-kg). Rudie trouwde met Henriette Wolf.
XI-bw Jolanda Regterschot is geboren op 30-08-1966 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Willem Regterschot (zie X-dh) en Hendrika Rorije (zie X-kg). Jolanda trouwde met Albert van Loo.
X-di Johanna (Annie) Regterschot is geboren op 24-07-1931 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Berend Regterschot en Willempje Remmers (zie IX-db). Annie is overleden op 29-07-1993 in Stede Broek, 62 jaar oud. Zij is gecremeerd op 29-07-1993 in Lelystad. Annie trouwde, 21 jaar oud, op 29-08-1952 in Heerde met Dirk Teunis (Dirk) Knol, 32 jaar oud. Dirk is geboren op 01-08-1920 in Nieuwkoop.
Kinderen van Annie en Dirk:
1 Petronella (Ellie) Knol, geboren op 20-12-1953 in Rotterdam. Volgt XI-bx.
2 Sjaak Knol, geboren op 15-04-1959 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt XI-by.
XI-bx Petronella (Ellie) Knol is geboren op 20-12-1953 in Rotterdam, dochter van Dirk Teunis (Dirk) Knol en Johanna (Annie) Regterschot (zie X-di). Ellie:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 20-11-1975 in Hoorn met Jos Schilder, 25 jaar oud. Jos is geboren op 26-02-1950 in Hoorn.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 19-10-2002 in Stede Broek met Koos Tol.
Kinderen van Ellie en Jos:
1 Linda Schilder, geboren na 22-04-1975 in Bovenkarspel.
2 Bram Schilder, geboren na 12-09-1975 in Bovenkarspel.
3 Marion Schilder, geboren na 28-09-1975 in Bovenkarspel.
XI-by Sjaak Knol is geboren op 15-04-1959 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), zoon van Dirk Teunis (Dirk) Knol en Johanna (Annie) Regterschot (zie X-di). Sjaak trouwde, 29 jaar oud, op 21-04-1988 in Venhuizen met Johanna Emarentiana Anna Maria (Jose) Laan, 27 of 28 jaar oud. Jose is geboren in 1960.
Kinderen van Sjaak en Jose:
1 Pim Knol, geboren op 11-10-1989 in Venhuizen.
2 Niels Knol, geboren op 13-06-1991 in Venhuizen.
X-dj Willempje Regterschot is geboren op 23-03-1934 in Heerde, dochter van Berend Regterschot en Willempje Remmers (zie IX-db). Willempje trouwde, 21 jaar oud, op 29-04-1955 in Heerde met Reinder Wolf, 24 jaar oud. Reinder is geboren op 25-05-1930 in Wezep (Gem. Oldebroek). Reinder is overleden op 13-04-1987 in Wapenveld (Gem. Heerde), 56 jaar oud. Hij is begraven op 18-04-1987 in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Kinderen van Willempje en Reinder:
1 Jacob Wolf, geboren op 23-09-1955 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-bz.
2 Willempje (Wilma) Wolf, geboren op 03-02-1960 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-ca.
XI-bz Jacob Wolf is geboren op 23-09-1955 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Reinder Wolf en Willempje Regterschot (zie X-dj). Jacob trouwde, 23 jaar oud, op 29-03-1979 in Heerde met Everdina (Ineke) van Vemde, 22 jaar oud. Ineke is geboren op 23-04-1956 in Zwolle.
Kinderen van Jacob en Ineke:
1 Reinderik Peter (Peter) Wolf, geboren op 13-07-1983 in Wapenveld (Gem. Heerde).
2 Wildo Nico (Nico) Wolf, geboren op 27-05-1986 in Wapenveld (Gem. Heerde).
XI-ca Willempje (Wilma) Wolf is geboren op 03-02-1960 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Reinder Wolf en Willempje Regterschot (zie X-dj). Wilma trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1980 in Heerde met Adrie Veldwijk, 20 of 21 jaar oud. Adrie is geboren op 17-04-1959.
Kinderen van Wilma en Adrie:
1 Justin Veldwijk, geboren op 11-10-1992 in Zaandam.
2 Julian Veldwijk, geboren op 02-08-1996 in St Maarten (Ned.Antillen).
X-dk Egbert Regterschot is geboren omstreeks 1935, zoon van Berend Regterschot en Willempje Remmers (zie IX-db). Egbert is overleden. Egbert trouwde met Gerrie Bosman.
Kinderen van Egbert en Gerrie:
1 Johan Regterschot.
2 Ellen Regterschot.
3 Corrine Regterschot.
X-dl Berend Regterschot is geboren op 28-10-1936 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Berend Regterschot en Willempje Remmers (zie IX-db). Berend is overleden op 09-06-1999 in Windesheim (Gem. Zwolle), 62 jaar oud. Berend trouwde met Johanna (Jo) van Velzen. Jo is geboren vóór 1940.
X-dm Janna Regterschot is geboren op 11-02-1938 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Berend Regterschot en Willempje Remmers (zie IX-db). Janna is overleden op 05-01-2016 in Heerde, 77 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Janna trouwde met Willem de Roos. Willem is geboren vóór 1940.
Kind van Janna en Willem:
1 Evelien de Roos, geboren in Heerde. Volgt XI-cb.
XI-cb Evelien de Roos is geboren in Heerde, dochter van Willem de Roos en Janna Regterschot (zie X-dm). Evelien trouwde op 15-04-1987 in Heerde met Klaas van de Wal. Klaas is geboren in Heerde.
IX-dc Jan Willem Remmers is geboren op 31-08-1908 om 22:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 136], zoon van Willem Remmers (zie VIII-ad) en Johanna Ruiter. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Eeltje Rollema (ambtenaar ter secretarie) en Harmen Rakhorst (volontair ter secretarie). Jan is overleden op 12-07-1965, 56 jaar oud. Hij is begraven in Epe (Tongerenseweg).                    Notitie bij Jan: Geboorteaangifte gedaan door de vroedvrouw Janna Bosch omdat de vader al was overleden.                                                     Jan trouwde, 20 jaar oud, op 02-02-1929 in Epe [bron: Aktenr 8] met Maria van Limburg, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Maria was de volgende getuige aanwezig: Johannes Tessemaker (stiefvader van de bruidegom) en Johannes van Limburg (broer van de bruid). Maria is geboren op 06-01-1908 om 18:00 in Epe [bron: Aktenr 5], dochter van Margje Wielink en Johannes van Limburg. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Antonie Karrenbelt en Gerrit Jan jonker (gemeentebode). Maria is overleden op 29-05-1973, 65 jaar oud. Zij is begraven in Epe (Tongerenseweg).
VIII-ae Reinder Remmers is geboren op 10-05-1885 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 77], zoon van Gerrit Remmers (Veldkamp) (zie VII-v) en Willempje Remmers (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-05-1885. Bij de geboorteaangifte van Reinder was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (Veldwachter) Johannes Docter (Gemeentebode). Reinder is overleden.
Notitie bij Reinder: Gewoond hebbende in wijk F610
Beroep:
Fabrieksarbeider
Reinder trouwde, 23 jaar oud, op 17-04-1909 in Heerde [bron: Aktenummer: 10] met Hendrika van Velzen, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Reinder en Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Nijmeijer (herbergier) en Jan Jacob van Ark (bakker) en Steven Bekamp en Cornelis Vinke (schoenmaker). Hendrika is geboren op 05-04-1889 om 18:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 48], dochter van Kornelis van Velzen en Willempje Tellegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1889. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) Hendrik Jager. Hendrika is overleden op 16-11-1942 om 23:30 in Zwolle, 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 101]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1942.
Kinderen van Reinder en Hendrika:
1 Gerrit Willem Remmers, geboren op 15-05-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dd.
2 Willempje Remmers, geboren op 22-09-1910 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 145]. Bij de geboorteaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (cafehouder) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Willempje is overleden op 26-11-1910 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 111]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1910. Bij de overlijdensaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis (koopman) en Jacob Bredewoud.
3 Kornelis Remmers, geboren op 12-02-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-de.
4 Willem Remmers, geboren in 02-1914 in Heerde. Willem is overleden op 03-08-1914 om 03:00 in Heerde, 6 maanden oud [bron: Aktenummer: 77]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1914. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Gerhard Put en Frank Hollander (chauffeur).
5 Wilhelmina Remmers, geboren op 11-07-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde). Wilhelmina is overleden op 26-01-1941 om 14:00 in Zwolle, 25 jaar oud [bron: Aktenr 8]. Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op 02-11-1940 in Heerde [bron: Aktenr 55] met Jacob van Raalte, 38 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Wilhelmina en Jacob was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Willem Remmers (broer van de bruid) en Jacob Dijkslag. Jacob is geboren op 26-10-1902 in Hattem [bron: Aktenr 98], zoon van Hendrik van Raalte en Evertjen van Keulen. Jacob is overleden. Jacob trouwde later op 20-12-1941 in Heerde [bron: Aktenr 82] met Hendrika Koetzier (1911-1998).
6 Egberdina Remmers, geboren op 22-01-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde). Egberdina is overleden. Egberdina trouwde, 19 jaar oud, op 22-02-1936 in Heerde [bron: Aktenr 11] met Heinrich de Gunst, 21 of 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egberdina en Heinrich was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Willem Remmers (broer van de bruid) en Wilhelm de Gunst (broer van de bruidegom). Heinrich is geboren in 1914 in Wülfrath (Dld), zoon van Willem de Gunst en Kornelisje Jansen. Heinrich is overleden.
7 Gerard Willem Remmers, geboren op 18-08-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde). Gerard is overleden.
8 Gerritje Remmers, geboren op 22-10-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde). Gerritje is overleden.
9 Reiniera Hendrika Remmers, geboren op 12-09-1925 in Wapenveld (Gem. Heerde). Reiniera is overleden.
IX-dd Gerrit Willem Remmers is geboren op 15-05-1909 om 12:30 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 88], zoon van Reinder Remmers (zie VIII-ae) en Hendrika van Velzen. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Nijmeijer (herbergier) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Gewoond hebbende in wijk F378
Beroep:
Fabrieksarbeider
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 23-04-1932 in Heerde [bron: Aktenr 18] met Hendrika Lamberdina van den Berg, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Herm Jan Van Limburg (behuwd oom van de bruidegom) en Hendrik van den Berg (broer van de bruid). Hendrika is geboren op 22-06-1913 in Hattem, dochter van Hermannus van den Berg en Johanna Siebrand. Hendrika is overleden.
Kinderen van Gerrit en Hendrika:
1 Hendrika Remmers, geboren op 29-08-1932 in Wapenveld (Gem. Heerde).
2 Johanna Remmers, geboren op 07-12-1937 in Wapenveld (Gem. Heerde).
IX-de Kornelis Remmers is geboren op 12-02-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Reinder Remmers (zie VIII-ae) en Hendrika van Velzen. Kornelis is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
Kornelis trouwde, 25 jaar oud, op 24-12-1937 in Heerde [bron: Aktenr 81] met Gerrigje van de Wetering, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Kornelis en Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van Diepen (half broer van de bruid) en Gerrit Willem Remmers (broer van de bruidegom). Gerrigje is geboren op 17-03-1916 in Oldebroek, dochter van Engbert van de Wetering en Geertje van Velzen. Gerrigje is overleden.
Kind van Kornelis en Gerrigje:
1 Reinier Remmers, geboren op 06-04-1939.
VII-q Berendina Veldkamp is geboren op 26-12-1845 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 151], dochter van Eimbert (Egbert) Remmerts (Veldkamp) (zie VI-n) en Fennigje Fiks (Willems). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1845. Bij de geboorteaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Harmen Bredewolt en Johannes Langenberg. Berendina is overleden op 28-01-1910 om 13:00 in Heerde (buurtschap Markluiden), 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-01-1910. Bij de overlijdensaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Hermannus van Ommen en Jan van de Vrugt (gemeentebode).
Notitie bij Berendina: Berendina en Gehardus waren nicht en neef van elkaar
Berendina trouwde, 20 jaar oud, op 23-06-1866 in Heerde [bron: Aktenummer: 19] met Gehardus Bos, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berendina en Gehardus was de volgende getuige aanwezig: Albertus Montizaan (horlogemaker) en Jacobus Pleiter en Jan Hendriks (beide veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Zie VII-am voor persoonsgegevens van Gehardus.
Kinderen van Berendina en Gehardus:
1 Jennigje Bos, geboren op 25-12-1866 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-af.
2 Egberdina Bos, geboren op 08-11-1869 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 164]. Egberdina is overleden op 05-12-1878 in Wapenveld (Gem. Heerde), 9 jaar oud [bron: Aktenummer: 119].
3 Willem Bos, geboren op 16-08-1872 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ag.
4 Trijntje Bos, geboren op 18-04-1875 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 56]. Trijntje is overleden op 23-05-1877 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 58].
5 Frederik Bos, geboren op 04-11-1877 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 165]. Frederik is overleden op 21-01-1880 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 10].
6 Egberdina Bos, geboren op 16-11-1879 in Heerde. Volgt VIII-ah.
7 Frederik Bos, geboren op 27-03-1881 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 40]. Frederik is overleden op 12-10-1882 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 101].
8 Gerhardus Bos, geboren op 08-03-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 34]. Gerhardus is overleden op 29-10-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 96].
9 Teunis Bos, geboren op 21-08-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ai.
VIII-af Jennigje Bos is geboren op 25-12-1866 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 196], dochter van Gehardus Bos (zie VII-am) en Berendina Veldkamp (zie VII-q). Jennigje is overleden op 29-02-1948 in Wapenveld (Gem. Heerde), 81 jaar oud [bron: Aktenr 19]. Jennigje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 24-12-1891 in Heerde met Klaas Bijsterbosch, 39 jaar oud. Klaas is geboren op 25-06-1852 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 92], zoon van Jacob Bijsterbosch en Aaltjen Kroeze. Klaas is overleden op 27-08-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde), 58 jaar oud [bron: Aktenr 89].
Beroep:
Dagloner
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 08-02-1913 in Heerde [bron: Aktenummer: 7] met Hendrik Jan Liefers, 38 jaar oud. Hendrik is geboren op 19-09-1874 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 127], zoon van Gerrit Liefers en Reintje Bijsterbosch. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jacob Dul en Willem Veldkamp. Hendrik is overleden. Hendrik is weduwnaar van Geertje Bredewout (1879-1912), met wie hij trouwde op 22-09-1900 in Heerde [bron: Aktenummer: 30], zie VIII-dk.
Kinderen van Jennigje en Klaas:
1 Egberdina Bijsterbosch, geboren op 26-03-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-df.
2 Grada Bijsterbosch, geboren op 19-10-1906 in Heerde. Volgt IX-dg.
3 Jennigje Bijsterbosch, geboren op 13-05-1910 in Heerde. Volgt IX-dh.
IX-df Egberdina Bijsterbosch is geboren op 26-03-1894 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 49], dochter van Klaas Bijsterbosch en Jennigje Bos (zie VIII-af). Bij de geboorteaangifte van Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Willem Jan van Apeldoorn en Jan van Leeuwen. Egberdina is overleden op 25-05-1975 in Wapenveld (Gem. Heerde), 81 jaar oud. Egberdina trouwde, 24 jaar oud, op 04-05-1918 in Heerde [bron: Aktenummer: 14] met Hendrik Regterschot, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egberdina en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan Liefers en Harmen Boer. Zie IX-fl voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Egberdina en Hendrik:
1 Dirkje Regterschot, geboren op 25-02-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-dn.
2 Jennigje Regterschot, geboren in 1923 in Heerde. Jennigje is overleden op 13-08-1925 in Heerde, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 90].
3 Egbertje Regterschot, geboren in 03-1924 in Heerde. Egbertje is overleden op 06-04-1924 in Heerde, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 23].
4 Egbert Jan Regterschot, geboren op 08-05-1926. Volgt X-do.
5 Klaas Regterschot, geboren op 19-05-1931. Volgt X-dp.
6 Egberdina Regterschot, geboren op 14-10-1933.
7 Hendrik Regterschot, geboren op 20-03-1935 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-dq.
8 Ruth Regterschot, geboren op 14-07-1938.
X-dn Dirkje Regterschot is geboren op 25-02-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Hendrik Regterschot (zie IX-fl) en Egberdina Bijsterbosch (zie IX-df). Dirkje is overleden op 05-09-1998 in Heerde, 79 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Dirkje trouwde met Rutger Hogeboom. Rutger is geboren op 22-04-1914 in Heerde, zoon van Lammert Hogeboom en Elsje Bredewolt. Rutger is overleden op 07-07-1985 in Heerde, 71 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kind van Dirkje en Rutger:
1 Elsje Hogeboom, geboren op 24-05-1942 in Heerde. Volgt XI-cc.
XI-cc Elsje Hogeboom is geboren op 24-05-1942 in Heerde, dochter van Rutger Hogeboom en Dirkje Regterschot (zie X-dn). Elsje trouwde, 20 jaar oud, op 02-05-1963 in Heerde met Willem Gerrit Jan Bijsterbosch.
Kinderen van Elsje en Willem:
1 Jan Bijsterbosch.
2 Dirkje (Jennetje) Bijsterbosch.
3 Jennetje Bijsterbosch.
X-do Egbert Jan Regterschot is geboren op 08-05-1926, zoon van Hendrik Regterschot (zie IX-fl) en Egberdina Bijsterbosch (zie IX-df). Egbert is overleden op 23-07-2015, 89 jaar oud. Egbert trouwde met Dirkje Regterschot. Zie X-hb voor persoonsgegevens van Dirkje.
Kind van Egbert en Dirkje:
1 Jan Regterschot.
X-dp Klaas Regterschot is geboren op 19-05-1931, zoon van Hendrik Regterschot (zie IX-fl) en Egberdina Bijsterbosch (zie IX-df). Klaas is overleden op 30-03-2006 in Zwolle, 74 jaar oud. Hij is begraven op 04-04-2006 in Wapenveld (Kwartelweg). Klaas trouwde met Aartje van Dijk.
Kinderen van Klaas en Aartje:
1 Ina Regterschot. Volgt XI-cd.
2 Aart Regterschot. Volgt XI-ce.
3 Willeke Regterschot.
XI-cd Ina Regterschot, dochter van Klaas Regterschot (zie X-dp) en Aartje van Dijk. Ina trouwde met Ben Veldkamp.
XI-ce Aart Regterschot, zoon van Klaas Regterschot (zie X-dp) en Aartje van Dijk. Aart trouwde met Gerrie Regterschot.
X-dq Hendrik Regterschot is geboren op 20-03-1935 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Hendrik Regterschot (zie IX-fl) en Egberdina Bijsterbosch (zie IX-df). Hendrik is overleden op 09-11-2008 in Dedemsvaart, 73 jaar oud. Hij is begraven op 13-11-2008 in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrik trouwde met Jantje Last. Jantje is geboren op 09-11-1935 in Hattem. Jantje is overleden op 09-04-2019 in Wapenveld (Gem. Heerde), 83 jaar oud. Zij is begraven op 13-04-2019 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Hendrik en Jantje:
1 Ineke Regterschot. Volgt XI-cf.
2 Anja Regterschot, geboren op 22-06-1961 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-cg.
3 Erik Regterschot, geboren omstreeks 1971. Volgt XI-ch.
XI-cf Ineke Regterschot, dochter van Hendrik Regterschot (zie X-dq) en Jantje Last. Ineke trouwde met Eric Nijman.
XI-cg Anja Regterschot is geboren op 22-06-1961 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Hendrik Regterschot (zie X-dq) en Jantje Last. Anja trouwde, 22 jaar oud, op 10-05-1984 in Heerde met Johannes (Jo) IJzerman, 25 jaar oud. Jo is geboren op 08-06-1958 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerrit IJzerman en Gerharda Post.
XI-ch Erik Regterschot is geboren omstreeks 1971, zoon van Hendrik Regterschot (zie X-dq) en Jantje Last. Erik trouwde met Miranda Renate Borreman. Miranda is geboren op 11-11-1976 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Marinus Borreman en Jantina Harmina Eikelboom.
IX-dg Grada Bijsterbosch is geboren op 19-10-1906 in Heerde, dochter van Klaas Bijsterbosch en Jennigje Bos (zie VIII-af). Grada is overleden op 09-06-1971 in Wapenveld (Gem. Heerde), 64 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Grada trouwde, 20 jaar oud, op 12-03-1927 in Heerde [bron: Aktenr 12] met Hendrik Jan Rorije, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Grada en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Albert Weijenberg (zwager van de bruidegom) en Wicher Rorije (broer van de bruidegom). Hendrik is geboren op 17-11-1905 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 177], zoon van Albert Rorije en Gerrigje van de Worp. Hendrik is overleden op 15-12-1973 in Wapenveld (Gem. Heerde), 68 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Kinderen van Grada en Hendrik:
1 Gerrigje (Gerrie) Rorije, geboren op 06-07-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-dr.
2 Klaas Rorije, geboren op 28-01-1929 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ds.
3 Albert Jan Rorije, geboren op 01-04-1936 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-dt.
4 Jennigje Rorije, geboren op 06-04-1939 in Wapenveld (Gem. Heerde). Jennigje is overleden op 26-04-1939 in Heerde, 20 dagen oud [bron: Aktenummer: 32].
5 Jan Rorije, geboren op 29-01-1944 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-du.
X-dr Gerrigje (Gerrie) Rorije is geboren op 06-07-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Hendrik Jan Rorije en Grada Bijsterbosch (zie IX-dg). Gerrie is overleden op 12-02-2007 in Wapenveld (Gem. Heerde), 79 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Gerrie trouwde met Jan Tromp.
X-ds Klaas Rorije is geboren op 28-01-1929 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Hendrik Jan Rorije en Grada Bijsterbosch (zie IX-dg). Klaas trouwde, 21 jaar oud, op 29-09-1950 in Heerde met Grietje (Ietje) Nitrauw, 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1985 (Scheiding). Ietje is geboren op 10-11-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Frederik (Fred) Nitrauw en Elisabeth van der Horst.
Kinderen van Klaas en Ietje:
1 Hendrik Jan Rorije, geboren op 03-11-1955 in Den Haag. Volgt XI-ci.
2 Frederik Willem (Erik) Rorije, geboren op 27-01-1962 in Den Haag.
XI-ci Hendrik Jan Rorije is geboren op 03-11-1955 in Den Haag, zoon van Klaas Rorije (zie X-ds) en Grietje (Ietje) Nitrauw. Hendrik ging samenwonen met Irene Bruggeman.
X-dt Albert Jan Rorije is geboren op 01-04-1936 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Hendrik Jan Rorije en Grada Bijsterbosch (zie IX-dg). Albert trouwde met Annie Leurink.
Kind van Albert en Annie:
1 Gerda Rorije, geboren omstreeks 1956. Volgt XI-cj.
XI-cj Gerda Rorije is geboren omstreeks 1956, dochter van Albert Jan Rorije (zie X-dt) en Annie Leurink.
Notitie bij Gerda: Raadslid Boerenpartij in Heerde
Gerda trouwde met Smit.
X-du Jan Rorije is geboren op 29-01-1944 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Hendrik Jan Rorije en Grada Bijsterbosch (zie IX-dg). Jan trouwde, 23 jaar oud, op 04-10-1967 in Heerde met Berendina (Dinie) Visser, 23 jaar oud. Zie XI-cu voor persoonsgegevens van Dinie.
Kinderen van Jan en Dinie:
1 Geertje (Greet) Rorije, geboren op 25-08-1968 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-ck.
2 Grada (Miranda) Rorije, geboren op 03-12-1970 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-cl.
XI-ck Geertje (Greet) Rorije is geboren op 25-08-1968 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Jan Rorije (zie X-du) en Berendina (Dinie) Visser (zie XI-cu). Greet ging samenwonen met Derk (Dick) van Hoorn.
Kind van Greet en Dick:
1 Dyonne Beaudine van Hoorn, geboren op 23-07-2002.
XI-cl Grada (Miranda) Rorije is geboren op 03-12-1970 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Jan Rorije (zie X-du) en Berendina (Dinie) Visser (zie XI-cu). Miranda trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1996 met Henri Buter, ongeveer 31 jaar oud. Zie XI-z voor persoonsgegevens van Henri.
Kinderen van Miranda en Henri: zie XI-z.
IX-dh Jennigje Bijsterbosch is geboren op 13-05-1910 in Heerde, dochter van Klaas Bijsterbosch en Jennigje Bos (zie VIII-af). Jennigje is overleden op 13-04-1998 in Wapenveld (Gem. Heerde), 87 jaar oud. Zij is begraven op 17-04-1998 in Wapenveld (Gem. Heerde). Jennigje trouwde, 17 jaar oud, op 21-05-1927 in Heerde met Gerrit Hulleman, 22 jaar oud. Zie IX-cf voor persoonsgegevens van Gerrit.
VIII-ag Willem Bos is geboren op 16-08-1872 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 105], zoon van Gehardus Bos (zie VII-am) en Berendina Veldkamp (zie VII-q). Willem is overleden op 14-01-1936 in Heerde, 63 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Willem: Gewoond hebbende F75
Beroep:
Arbeider
Willem:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 22-09-1894 in Heerde [bron: Aktenummer: 33] met Reintje Jans, 27 jaar oud. Zie VIII-ar voor persoonsgegevens van Reintje.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 18-01-1911 in Heerde met Dirkje Hulleman, 41 jaar oud. Dirkje is geboren op 01-08-1869 in Epe. Dirkje is overleden op 02-09-1938 in Heerde, 69 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Willem en Reintje:
1 Gerhardus Bos, geboren op 07-05-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 72]. Gerhardus is overleden op 09-04-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde), 19 jaar oud.
2 Jan Bos, geboren op 19-12-1896 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 174]. Jan is overleden op 15-04-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde), 12 jaar oud.
3 Berend Bos, geboren op 19-04-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 61]. Berend is overleden op 29-09-1982, 82 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Berend bleef ongehuwd.
4 Reintje Bos, geboren op 08-03-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 38]. Reintje is overleden.
5 Willempje Bos, geboren op 08-03-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 37]. Willempje is overleden.
6 Willem Jan Bos, geboren op 23-09-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde). Willem is overleden.
7 Hendrikus Bos, geboren op 10-05-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrikus is overleden.
VIII-ah Egberdina Bos is geboren op 16-11-1879 in Heerde [bron: Aktenr 173], dochter van Gehardus Bos (zie VII-am) en Berendina Veldkamp (zie VII-q). Egberdina is overleden. Egberdina trouwde, 21 jaar oud, op 24-11-1900 in Heerde [bron: Aktenummer: 49] met Jan van Essen, 25 jaar oud. Jan is geboren op 27-04-1875 in Heerde (buurtschap Markluiden). Jan is overleden [bron: Aktenr 61].
VIII-ai Teunis Bos is geboren op 21-08-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 122], zoon van Gehardus Bos (zie VII-am) en Berendina Veldkamp (zie VII-q). Teunis is overleden.
Beroep:
Dagloner
Teunis trouwde, 24 jaar oud, op 22-01-1910 in Epe [bron: Aktenummer: 8] met Hendrika Alberta Brouwer, 50 jaar oud. Hendrika is geboren op 23-09-1859 in Epe [bron: Aktenr 180]. Hendrika is overleden.
Notitie bij Hendrika: Weduwe van Gradus Steenvoort; Weduwe van Evert Blaauwenoort
VI-o Willem Albert Remmerts (Veldkamp) is geboren op 16-05-1807 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Remmelt Engberts (Veldkamp) (zie V-d) en Fennigje van de Berg (Willems). Hij is gedoopt op 24-05-1807 in Heerde [bron: DTB 878 Heerde]. Willem is overleden op 22-11-1884 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 77 jaar oud (oorzaak: collapsus, marasmus senilis (ouderdomszwakte, bewusteloosheid)) [bron: Aktenummer: 107]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Heideveld en Hendrik Remmerts.
Notitie bij Willem: Huwelijksafkondigingen op 13 en 20 April 1828
Ook hier weer verschillende namen bij de kinderen
Vrijgesteld van militaire dienst hij had nummer 107,
Signalement
Lengte 1 el en 570 strepen
Ogen: blauw
Wenkbrauwen: Bruin
Beroep:
Dagloner
Willem trouwde, 20 jaar oud, op 25-04-1828 in Heerde [bron: Aktenummer: 10] met Derkje Langenberg, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Derkje was de volgende getuige aanwezig: Jan v Norel en Willem Coenjes en Berend v Dijk en Johannes Dikkeschei. Derkje is geboren op 11-01-1803 in Heerde, dochter van Hendrik Langenberg en Geesje Stijf (Klaassen). Zij is gedoopt op 23-01-1803 in Heerde. Derkje is overleden op 09-02-1888 om 15:00 in Heerde, 85 jaar oud [bron: Aktenummer: 16]. Bij de overlijdensaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Bredewolt en Evert Bredewolt.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Willem en Derkje:
1 (Pleeg) Arend Langenberg, geboren op 05-10-1826 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-r.
2 Reintje Veldkamp, geboren op 16-01-1829 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-s.
3 Hendrik Veldkamp, geboren op 15-02-1831 om 06:00 in Heerde [bron: Aktenr 19]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Albert Willems en Berent Remmers. Hendrik is overleden op 26-11-1832 om 01:00 in Heerde, 1 jaar oud [bron: Aktenr: 64]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1832. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Rutger Boeve en Lubbert Bredewout.
4 Hendrik Veldkamp, geboren op 07-07-1833 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-t.
5 Berent Veldkamp, geboren op 08-11-1835 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-u.
6 Gerrit Remmers (Veldkamp), geboren op 06-02-1838 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-v.
7 Fredrik Veldkamp, geboren op 08-03-1840 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-w.
8 Derkje Veldkamp, geboren op 29-07-1842 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-x.
9 Willem Veldkamp, geboren op 26-01-1845 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-y.
VII-r Arend Langenberg is geboren op 05-10-1826 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 108], zoon van Derkje Langenberg, pleegzoon van Willem Albert Remmerts (Veldkamp) (zie VI-o). Bij de geboorteaangifte van Arend was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Langenberg en Hendrik Egberts Roeke en Lubbert Bredewout. Arend is overleden op 15-11-1891 in Heerde, 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 120].
Beroep:
Arbeider
Arend trouwde, 26 jaar oud, op 24-12-1852 in Heerde [bron: Aktenummer: 42] met Egberdina van Dijk, 27 jaar oud. Egberdina is geboren op 21-04-1825 om 04:00 in Vorchten (Gem.Heerde) [bron: Aktenr 44], dochter van Kornelis van Dijk en Janna Holthuis. Bij de geboorteaangifte van Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Teunis van Straten en Jan Maas van Leeuwen. Egberdina is overleden op 29-12-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde), 58 jaar oud [bron: Aktenummer: 154]. Bij de overlijdensaangifte van Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik During en Jacob Meijer.
Kinderen van Arend en Egberdina:
1 Johanna Langenberg, geboren op 18-01-1853 in Vorchten (Gem.Heerde). Volgt VIII-aj.
2 NN Langenberg, levenloos geboren dochter, geboren op 19-08-1854 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 74].
3 NN Langenberg, levenloos geboren dochter, geboren op 01-01-1856 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 1].
4 Derk Langenberg, geboren op 21-04-1858 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ak.
5 NN Langenberg, levenloos geboren zoon, geboren op 02-07-1860 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 86].
6 NN Langenberg, levenloos geboren zoon, geboren op 01-01-1868 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 1].
VIII-aj Johanna Langenberg is geboren op 18-01-1853 in Vorchten (Gem.Heerde) [bron: Aktenr 11], dochter van Arend Langenberg (zie VII-r) en Egberdina van Dijk. Johanna is overleden op 14-06-1926 in Heerde, 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 56]. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 17-05-1873 in Heerde [bron: Aktenummer: 18] met Gerrit Renshoff, 27 jaar oud. Gerrit is geboren op 07-08-1845 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 95]. Gerrit is overleden op 11-09-1921 in Heerde, 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 90].
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Johanna en Gerrit:
1 Wicher Renshoff, geboren op 15-08-1873 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-di.
2 Arend Renshoff, geboren op 01-11-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 152]. Arend is overleden.
3 Johanna Martha Renshoff, geboren op 01-03-1876 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dj.
4 Egberdina Renshoff, geboren op 25-01-1878 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dk.
5 Chrisje Renshoff, geboren op 01-03-1880 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dl.
6 Johanna Renshoff, geboren op 07-11-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 153]. Johanna is overleden op 13-11-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde), 6 dagen oud [bron: Aktenummer: 137].
7 Gerrit Jan Renshoff, geboren op 25-05-1886 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 63]. Gerrit is overleden op 14-09-1886 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 89].
8 Dirkje Renshoff, geboren op 23-08-1887 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dm.
9 NN Renshoff, levenloos geboren zoon, geboren op 11-01-1890 in Heerde [bron: Aktenummer: 8].
10 Janna Renshoff, geboren op 14-10-1891 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 136]. Janna is overleden.
11 Gerritje Renshoff, geboren op 16-03-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 45]. Gerritje is overleden op 12-01-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde), 9 maanden oud [bron: Aktenummer: 8].
IX-di Wicher Renshoff is geboren op 15-08-1873 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 116], zoon van Gerrit Renshoff en Johanna Langenberg (zie VIII-aj). Wicher is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
Wicher trouwde, 28 jaar oud, op 14-12-1901 in Heerde met Jennigje Pleiter, 26 jaar oud. Jennigje is geboren op 15-04-1875 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 54]. Jennigje is overleden.
Kinderen van Wicher en Jennigje:
1 Gerrit Willem Renshoff, geboren op 14-01-1907. Volgt X-dv.
2 Hermen Renshoff, geboren op 01-06-1908. Volgt X-dw.
3 Gerrit Renshoff, geboren op 23-10-1911. Volgt X-dx.
X-dv Gerrit Willem Renshoff is geboren op 14-01-1907, zoon van Wicher Renshoff (zie IX-di) en Jennigje Pleiter. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde met E. van Til. E. is overleden.
X-dw Hermen Renshoff is geboren op 01-06-1908, zoon van Wicher Renshoff (zie IX-di) en Jennigje Pleiter. Hermen is overleden. Hermen trouwde met M. Tromp. M. is overleden.
X-dx Gerrit Renshoff is geboren op 23-10-1911, zoon van Wicher Renshoff (zie IX-di) en Jennigje Pleiter. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde met H Visser. H is overleden.
IX-dj Johanna Martha Renshoff is geboren op 01-03-1876 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 32], dochter van Gerrit Renshoff en Johanna Langenberg (zie VIII-aj). Johanna is overleden. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 29-05-1897 in Heerde met Gerrit Oosterveld, 22 jaar oud. Gerrit is geboren op 13-07-1874 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 91]. Gerrit is overleden.
IX-dk Egberdina Renshoff is geboren op 25-01-1878 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 16], dochter van Gerrit Renshoff en Johanna Langenberg (zie VIII-aj). Egberdina is overleden. Egberdina:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 04-06-1898 in Heerde [bron: Aktenummer: 21] met Jan Meijer, 25 jaar oud. Jan is geboren op 17-04-1873 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 61]. Jan is overleden op 05-03-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde), 36 jaar oud [bron: Aktenummer: 31].
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 26-08-1916 in Heerde [bron: Aktenummer: 33] met Gerrit Jan Scholten, 40 of 41 jaar oud. Gerrit is geboren in 1875 in Heerde. Gerrit is overleden op 12-03-1955 in Heerde, 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenr 16].
Notitie bij Gerrit: Gewoond hebbende in de wijk F461
IX-dl Chrisje Renshoff is geboren op 01-03-1880 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 28], dochter van Gerrit Renshoff en Johanna Langenberg (zie VIII-aj). Chrisje is overleden. Chrisje trouwde, 28 jaar oud, op 19-09-1908 in Heerde met Jacob Klomp, 25 jaar oud. Jacob is geboren op 03-08-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 111]. Jacob is overleden.
IX-dm Dirkje Renshoff is geboren op 23-08-1887 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Gerrit Renshoff en Johanna Langenberg (zie VIII-aj). Dirkje is overleden [bron: Aktenr 99]. Dirkje trouwde, 26 jaar oud, op 27-06-1914 in Heerde met Hendrik Eilander, 35 jaar oud. Hendrik is geboren op 19-06-1879 in Heerde (buurtschap Werven), zoon van Steven Eilander en Willempje Vels. Hendrik is overleden [bron: Aktenr 89].
VIII-ak Derk Langenberg is geboren op 21-04-1858 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 64], zoon van Arend Langenberg (zie VII-r) en Egberdina van Dijk. Derk is overleden op 24-01-1930 in Heerde, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 8].
Beroep:
Landbouwer
Derk trouwde, 24 jaar oud, op 27-05-1882 in Heerde [bron: Aktenummer: 18] met Anna van der Scheer, 19 jaar oud. Anna is geboren op 21-10-1862 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 133]. Anna is overleden op 29-08-1938 in Heerde, 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 68].
Kinderen van Derk en Anna:
1 Arend Langenberg, geboren op 07-09-1882 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 107]. Arend is overleden op 14-12-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 150].
2 Hermina Langenberg, geboren op 14-10-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dn.
3 Arendina Langenberg, geboren op 21-01-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-do.
4 NN Langenberg, levenloos geboren zoon, geboren op 22-02-1887 in Heerde [bron: Aktenummer: 17].
5 NN Langenberg, levenloos geboren zoon, geboren op 27-02-1888 in Heerde [bron: Aktenummer: 32].
6 Sarris Langenberg, geboren op 04-10-1889 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dp.
7 NN Langenberg, levenloos geboren dochter, geboren op 18-02-1893 in Heerde [bron: Aktenummer: 19].
IX-dn Hermina Langenberg is geboren op 14-10-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 141], dochter van Derk Langenberg (zie VIII-ak) en Anna van der Scheer. Hermina is overleden op 21-11-1938 in Heerde, 55 jaar oud [bron: Aktenummer: 89]. Hermina trouwde, 20 jaar oud, op 12-12-1903 in Heerde [bron: Aktenummer: 52] met Gerrit Goossen van Welsum, 21 of 22 jaar oud. Gerrit is geboren in 1881 in Heerde. Gerrit is overleden.
Kinderen van Hermina en Gerrit:
1 Gerrit Willem van Welsum, geboren in 07-1906 in Heerde (buurtschap de Werven). Gerrit is overleden op 08-12-1906 in Heerde (buurtschap de Werven), 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 99].
2 NN van Welsum, geboren op 13-05-1919 in Heerde. NN is overleden op 13-05-1919 in Heerde, geen dag oud [bron: Aktenummer: 58].
IX-do Arendina Langenberg is geboren op 21-01-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 19], dochter van Derk Langenberg (zie VIII-ak) en Anna van der Scheer. Arendina is overleden. Arendina trouwde, 25 jaar oud, op 05-03-1910 in Heerde [bron: Aktenummer: 6] met Johan Paul Borreman, 26 jaar oud. Johan is geboren op 30-10-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 148]. Johan is overleden.
IX-dp Sarris Langenberg is geboren op 04-10-1889 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 135], zoon van Derk Langenberg (zie VIII-ak) en Anna van der Scheer. Sarris is overleden op 19-10-1976, 87 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Sarris trouwde, 26 jaar oud, op 29-01-1916 in Heerde [bron: Aktenummer: 2] met Jannetje Visser, 23 jaar oud. Jannetje is geboren op 13-04-1892 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 46], dochter van Jan Visser en Geertje IJzerman. Jannetje is overleden op 18-11-1951, 59 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Sarris en Jannetje:
1 Anna Langenberg, geboren op 17-07-1916. Volgt X-dy.
2 Geertje Langenberg, geboren op 06-09-1917.
3 Derkje Langenberg, geboren op 20-02-1919.
4 Jannetje Langenberg, geboren op 06-10-1923.
5 Sina Johanna Langenberg, geboren op 29-12-1930.
X-dy Anna Langenberg is geboren op 17-07-1916, dochter van Sarris Langenberg (zie IX-dp) en Jannetje Visser. Anna trouwde, 22 jaar oud, op 28-07-1938 in Heerde met Albert Kroeze, 24 jaar oud. Albert is geboren op 26-07-1914. Albert is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
VII-s Reintje Veldkamp is geboren op 16-01-1829 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 7], dochter van Willem Albert Remmerts (Veldkamp) (zie VI-o) en Derkje Langenberg. Bij de geboorteaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Eimert Veldkamp en Albert van den Berg. Reintje is overleden op 27-03-1895 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 66 jaar oud (oorzaak: vitium cordis (gebrek aan het hart)) [bron: Aktenummer: 41]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-03-1895. Bij de overlijdensaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Remmerts en Johannes Eckelboom.
Notitie bij Reintje: De bruid en haren ouders verklaren niet te kunnen tekenen vanwege dat ze de schrijfkunst niet te hebben geleerd.
In de geboorteakte en huwelijksakte staat de naam Veldman, en in de overlijdensakte Veldkamp.
Reintje trouwde, 22 jaar oud, op 22-03-1851 in Heerde [bron: Aktenummer: 5] met Jan Jans, 28 jaar oud, nadat zij op 06-03-1851 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Reintje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Reinder Boeve en Wolter Kamphuis en Maas Gerrit van Leeuwen. Jan is geboren op 13-03-1823 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 33], zoon van Aaltje Jans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1823. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan Tromp en Teunis Scholten en Jan Klaas Piet. Jan is overleden op 14-01-1880 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1880. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Remmerts en Reinder Remmerts.
Notitie bij Jan: Gewoond hebbende te Wapenveld Wijk F49
Jan is geboren in het huis van Jan Klaassen Piet. Zijn stiefdochter, Aaltje Jans, is daar bevallen van een buiten het huwelijk geboren zoon, Jan.

Dienstplicht:

Jan Jans is voor de Nationale Militie ingeschreven; dat hij op het trekkingsnr. 85 is ingelijfd geworden bij het 3 Regiment Infanterie den tijd van 5 jaren hebbende gediend, behoorlijk uit de dienst ontslagen is.

Onvermogen:

Na getuigenis van 2 mannelijke ingezetene van de Gemeente Heerde verklaarden zij, dat Jan Jans en Reintje Veldman onvermogend zijn om de kosten te betalen der stukken tot de voltrekking hun
Beroep:
Dagloner
Kind van Reintje uit onbekende relatie:
1 Steven Veldkamp, geboren op 06-07-1847 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 57]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-07-1847. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Aart van de Put (veldwachter). Steven is overleden op 28-01-1848 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 6 maanden oud [bron: Aktenummer: 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-01-1848. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Fiks en Jan Jans.
Notitie bij Steven: Steven is aangegeven door de vroedvrouw Christina Gerritsen
Kinderen van Reintje en Jan:
2 Albert Jans, geboren op 04-01-1852 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-al.
3 Willemina Jans, geboren op 01-08-1853 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-am.
4 Jan Gerrit Jans, geboren op 11-04-1856 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-an.
5 Derkje Jans, geboren op 07-06-1858 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ao.
6 Johannes Jans, geboren op 12-09-1861 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ap.
7 Hendrikje Jans, geboren op 29-04-1864 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-aq.
8 Reintje Jans, geboren op 24-06-1867 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ar.
9 Johanna Jans, geboren op 24-06-1872 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 75]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1872. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp Lubbert Mooij. Johanna is overleden op 10-09-1874 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 97]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1874.
VIII-al Albert Jans is geboren op 04-01-1852 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 3], zoon van Jan Jans en Reintje Veldkamp (zie VII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1852. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Maas v Leeuwen (bakker) en Johan Joachim Vahl. Albert is overleden op 09-01-1919 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 67 jaar oud (oorzaak: bronchitus chronica (chronische bronchitis)) [bron: Aktenummer: 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1919. Bij de overlijdensaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Veldkamp (stoker) en Heinrich v Essen (grondwerker).
Beroep:
Arbeider
Albert:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 01-04-1880 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 1] met Elsje van Dijk, 22 jaar oud, nadat zij op 17-03-1880 in Zalk en Veecaten in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Elsje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van Aalderen (broodbakker) en Jakob Niemijer (veldwachter) en Gerrit v Dijk (landbouwer) en Gerrit Jan v Aalderen (bakker). Elsje is geboren op 26-11-1857 om 23:00 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr 26], dochter van Jan van Dijk en Johanna Disselhof. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1857. Bij de geboorteaangifte van Elsje was de volgende getuige aanwezig: Egbert van Ittersum en Zwier Stoel. Elsje is overleden op 24-04-1890 in Zalk en Veecaten, 32 jaar oud [bron: Aktenummer: 12]. Bij de overlijdensaangifte van Elsje was de volgende getuige aanwezig: Hermanus Nijboer en Arend Bakker.
Notitie bij Elsje: Adres: Wijk B nr. 27 en nr. 10 te Zalk en Veecaten

Huwelijk:

Elsje van Dijk, minderjarige dochter van wijlen echtelieden Jan van Dijk en Johanna Dijsselhof; kleindochter in de vaderlijke linie van wijlen de echtelieden Dries van Dijk en Gerrigje Jans Koster, en in de moederlijke linie van Gerrit Dijsselhof, timmerman, wonende te Zwollerkerspel, hier tegenwoordig en zijne toestemming gevende en van wijlen Elsje Tempelman, te andere zijde.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 04-02-1893 in Heerde [bron: Aktenummer: 1] met Lijsje Bredewout, 29 jaar oud, nadat zij op 20-01-1893 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Albert en Lijsje was de volgende getuige aanwezig: Harmen uijt den Bogaard (tapper) en Johannes Docter (gemeentebode) en Hendrik mondria (kuiper) en Gerrit Bijsterbosch. Zie VII-aw voor persoonsgegevens van Lijsje.
Kinderen van Albert en Elsje:
1 Johanna Jans, geboren op 07-08-1881 in Zalk en Veecaten. Volgt IX-dq.
2 Jan Jans, geboren op 12-04-1883 om 13:00 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr 14]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1883. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jakob Niemeijer (veldwachter) en Jan v Dijk. Jan is overleden op 15-06-1890 in Heerde, 7 jaar oud [bron: Aktenummer: 65].
Notitie bij Jan: Geboren Wijk B nr., 44 te Zalk en Veecaten
3 Albert Jans, geboren op 05-06-1887 om 04:00 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr 10]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-06-1887. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Jakob Niemeijer (veldwachter) en Jan Lamberts. Albert is overleden op 23-09-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde), 17 jaar oud [bron: Aktenummer: 91].
Notitie bij Albert: Geboren Wijk B nr., 44 te Zalk en Veecaten
Albert bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
4 Reintje Jans, geboren op 10-10-1888 in Zalk en Veecaten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-10-1888. Bij de geboorteaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Abraham van der Werf. Reintje is overleden op 22-01-1889 om 10:00 in Zalk en Veecaten, 3 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1889. Bij de overlijdensaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Eikenaar.
Notitie bij Reintje: Geboren Wijk B nr., 44 te Zalk en Veecaten
Kinderen van Albert en Lijsje:
5 Ruth Jans, geboren op 10-12-1893 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dr.
6 Rika Jans, geboren op 09-05-1895 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 74]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-05-1895. Bij de geboorteaangifte van Rika was de volgende getuige aanwezig: Harmen uijt den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Rika is overleden op 04-01-1897 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud (oorzaak: dyspepsia (storing in de spijsvertering)) [bron: Aktenummer: 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1897. Bij de overlijdensaangifte van Rika was de volgende getuige aanwezig: Jan Scholten en Dirk Jan Veldkamp.
IX-dq Johanna Jans is geboren op 07-08-1881 om 22:00 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenr 19], dochter van Albert Jans (zie VIII-al) en Elsje van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1881. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Leendert v Ginkel (rijksveldwachter) en Roelof Bultman (arbeider). Johanna is overleden op 14-06-1919 om 15:30 in Heerde, 37 jaar oud [bron: Aktenummer: 68]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-06-1919. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Dirk Jager en Johannes Pannekoek.
Notitie bij Johanna: Geboren in: Wijk B nr., 44 te Zalk en Veecaten
Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 20-09-1902 in Heerde [bron: Aktenummer: 40] met Timen Boswijk, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Timen was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Nijmeijer en Jannes Berghorst en Berend Smit en Hendrik Kamphuis. Timen is geboren op 17-05-1881 om 21:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 64], zoon van Hendrik Jan Boswijk en Aaltje Kers. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1881. Bij de geboorteaangifte van Timen was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Gerrit Visser (winkelier). Timen is overleden op 02-02-1969 in Epe, 87 jaar oud.
Notitie bij Timen: Gewoond hebbende Koepelweg 6 te Epe
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Johanna en Timen:
1 Hendrikje Boswijk, geboren op 03-10-1905 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Volgt X-dz.
2 Willemina Boswijk, geboren op 21-03-1908 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Volgt X-ea.
X-dz Hendrikje Boswijk is geboren op 03-10-1905 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 153], dochter van Timen Boswijk en Johanna Jans (zie IX-dq). Hendrikje is overleden. Hendrikje trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1929 in Heerde [bron: Aktenr 29] met Derk Roke, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikje en Derk was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan en Jan Roke (broers van de bruidegom). Derk is geboren op 29-04-1902 in Epe [bron: Aktenr 097], zoon van Hendrik Jan Roke en Aleida van Mossel. Derk is overleden.
Beroep:
Stoker
Kinderen van Hendrikje en Derk:
1 Aleida Johanna Roke, geboren op 05-10-1929 in Heerde.
2 Timen Roke, geboren op 18-12-1931 in Heerde.
X-ea Willemina Boswijk is geboren op 21-03-1908 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 51], dochter van Timen Boswijk en Johanna Jans (zie IX-dq). Willemina is overleden. Willemina trouwde, 24 jaar oud, op 03-04-1932 in Heerde [bron: Aktenr 20] met Gerrit Willem Bosman, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willemina en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Frederik Blom (zwager van de bruidegom) en Albert Bosman (broer van de bruid). Gerrit is geboren op 29-06-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 99], zoon van Jan Bosman en Margaretha Viering. Gerrit is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
IX-dr Ruth Jans is geboren op 10-12-1893 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 174], zoon van Albert Jans (zie VIII-al) en Lijsje Bredewout (zie VII-aw). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1893. Bij de geboorteaangifte van Ruth was de volgende getuige aanwezig: Harmen uijt den Bogaard (herbergier) en Jannes Martens (veldwachter). Ruth is overleden op 20-06-1947 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 53 jaar oud (oorzaak: carcinoma ventriculi (maagzweer)) [bron: Aktenr 62]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-06-1947. Bij de overlijdensaangifte van Ruth was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Arbeider
Ruth trouwde, 21 jaar oud, op 11-09-1915 in Heerde [bron: Aktenummer: 33] met Cornelia Scholten, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Ruth en Cornelia was de volgende getuige aanwezig: Egbert Scholten en Johannes Bredewout. Zie IX-bw voor persoonsgegevens van Cornelia.
Kinderen van Ruth en Cornelia: zie IX-bw.
VIII-am Willemina Jans is geboren op 01-08-1853 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 101], dochter van Jan Jans en Reintje Veldkamp (zie VII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1853. Bij de geboorteaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Maas v Leeuwen (bakker) en Lodewijk Montizaan (horlogemaker). Willemina is overleden op 14-11-1892 om 05:00 in Heerde, 39 jaar oud [bron: Aktenummer: 152]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1892. Willemina trouwde, 25 jaar oud, op 12-10-1878 in Heerde [bron: Aktenummer: 34] met Harmen de Graaf, 24 jaar oud. Harmen is geboren op 13-02-1854 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 22]. Harmen is overleden op 26-04-1910 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 58].
VIII-an Jan Gerrit Jans is geboren op 11-04-1856 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 52], zoon van Jan Jans en Reintje Veldkamp (zie VII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1856. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Timen v Ark (bakker) en Hendrik Montizaan (horlogemaker). Jan is overleden op 22-10-1948 om 13:00 in Harderwijk, 92 jaar oud [bron: Aktenummer: 88]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1948.
Notitie bij Jan: Jan Gerrit is in 1881 vertrokken naar Harderwijk
Beroep:
Boerenknecht
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1879 in Heerde [bron: Aktenummer: 20] met Johanna Brouwer, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 26-10-1857 in Ermelo. Johanna is overleden op 01-12-1918 in Hierden (Gem. Harderwijk), 61 jaar oud [bron: Aktenummer: 353].
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Janna Jans, geboren op 28-09-1880 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ds.
2 Hendrik Jans, geboren op 08-01-1882 in Hierden (Gem. Harderwijk). Volgt IX-dt.
3 Reind Jans, geboren op 10-06-1883 in Hierden (Gem. Harderwijk). Reind is overleden op 25-04-1885 in Harderwijk, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 77].
4 Harm Jans, geboren op 10-06-1883 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 97]. Harm is overleden op 05-07-1885 in Harderwijk, 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 111].
5 Reintje Jans, geboren op 27-10-1884 in Harderwijk. Volgt IX-du.
6 Harmtje Jans, geboren op 07-01-1886 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 7]. Harmtje is overleden op 25-12-1891 in Hierden (Gem. Harderwijk), 5 jaar oud [bron: Aktenummer: 183].
7 Derkje Jans, geboren op 01-11-1887 in Hierden (Gem. Harderwijk). Derkje is overleden op 03-01-1892 in Hierden (Gem. Harderwijk), 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 7].
8 Heintje Jans, geboren op 14-07-1889 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 152]. Heintje is overleden op 23-12-1891 in Hierden (Gem. Harderwijk), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 177].
9 Gerritje Jans, geboren op 03-11-1891 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 212]. Gerritje is overleden op 18-12-1891 in Hierden (Gem. Harderwijk), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 167].
10 Gerrit Jans, geboren op 24-01-1893 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 22]. Gerrit is overleden op 26-01-1893 in Hierden (Gem. Harderwijk), 2 dagen oud [bron: Aktenummer: 20].
11 Dirkje Jans, geboren op 27-01-1894 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 25]. Dirkje is overleden op 02-02-1901 in Hierden (Gem. Harderwijk), 7 jaar oud [bron: Aktenummer: 22].
12 Hentje Jans, geboren op 27-01-1894 in Hierden (Gem. Harderwijk). Volgt IX-dv.
13 Gerrit Jan Jans, geboren op 24-04-1896 in Hierden (Gem. Harderwijk). Volgt IX-dw.
14 Harmen Jans, geboren op 26-01-1898 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 13]. Harmen is overleden.
IX-ds Janna Jans is geboren op 28-09-1880 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Jan Gerrit Jans (zie VIII-an) en Johanna Brouwer. Janna is overleden. Janna trouwde, 19 jaar oud, op 16-02-1900 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 5] met Gerhardus Stronkhorst, 22 of 23 jaar oud. Gerhardus is geboren in 1877 in Doornspijk. Gerhardus is overleden.
Beroep:
Arbeider
IX-dt Hendrik Jans is geboren op 08-01-1882 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 7], zoon van Jan Gerrit Jans (zie VIII-an) en Johanna Brouwer. Hendrik is overleden.
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op 31-01-1912 in Harderwijk [bron: Aktenummer: 2] met Maria Timmer, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1888 in Harderwijk. Maria is overleden.
IX-du Reintje Jans is geboren op 27-10-1884 in Harderwijk, dochter van Jan Gerrit Jans (zie VIII-an) en Johanna Brouwer. Reintje is overleden op 18-11-1941 in Ermelo, 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 201]. Reintje trouwde, 23 jaar oud, op 16-09-1908 in Harderwijk [bron: Aktenummer: 35] met Cornelis den Besten, 21 of 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 21-06-1916 in Zwolle. Cornelis is geboren in 1886 in Harderwijk. Cornelis is overleden.
Beroep:
Arbeider
IX-dv Hentje Jans is geboren op 27-01-1894 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 26], dochter van Jan Gerrit Jans (zie VIII-an) en Johanna Brouwer. Hentje is overleden. Hentje trouwde, 25 jaar oud, op 20-08-1919 in Harderwijk [bron: Aktenummer: 57] met Klaas van den Berg, 23 of 24 jaar oud. Klaas is geboren in 1895 in Harderwijk. Klaas is overleden.
Beroep:
Landbouwer
IX-dw Gerrit Jan Jans is geboren op 24-04-1896 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 82], zoon van Jan Gerrit Jans (zie VIII-an) en Johanna Brouwer. Gerrit is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op 28-08-1918 in Harderwijk [bron: Aktenummer: 67] met Maasje Dirksen, 27 of 28 jaar oud. Maasje is geboren in 1890 in Harderwijk. Maasje is overleden.
VIII-ao Derkje Jans is geboren op 07-06-1858 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 88], dochter van Jan Jans en Reintje Veldkamp (zie VII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1858. Bij de geboorteaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Derk Hendriks (wagenmaker) en Berend Jan Hendriks (kuiper). Derkje is overleden op 23-11-1927 in Wijhe, 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 57]. Derkje trouwde, 23 jaar oud, op 21-10-1881 in Olst [bron: Aktenummer: 32] met Jannes Beltman, 38 of 39 jaar oud. Jannes is geboren in 1842 in Olst. Jannes is overleden op 09-04-1931 in Wijhe, 88 of 89 jaar oud [bron: Aktenummer: 22].
Kinderen van Derkje en Jannes:
1 Gerritdina Beltman, geboren in 1883 in Wijhe. Volgt IX-dx.
2 Derk Jan Beltman, geboren in 1895 in Wijhe. Volgt IX-dy.
IX-dx Gerritdina Beltman is geboren in 1883 in Wijhe, dochter van Jannes Beltman en Derkje Jans (zie VIII-ao). Gerritdina is overleden. Gerritdina trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 05-02-1916 in Wijhe [bron: Aktenummer: 1] met Gerrit Nienhuis, 34 of 35 jaar oud. Gerrit is geboren in 1881 in Wijhe. Gerrit is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
IX-dy Derk Jan Beltman is geboren in 1895 in Wijhe, zoon van Jannes Beltman en Derkje Jans (zie VIII-ao). Derk is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
Derk trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 26-03-1921 in Wijhe [bron: Aktenummer: 13] met Willemina Scholten, 18 of 19 jaar oud. Willemina is geboren in 1902 in Wijhe. Willemina is overleden.
VIII-ap Johannes Jans is geboren op 12-09-1861 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 123], zoon van Jan Jans en Reintje Veldkamp (zie VII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1861. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks (veldwachter) en Albertus Montizaan (horlogemaker). Johannes is overleden op 27-12-1942 om 06:00 in Heerde, 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 114]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1942.
Notitie bij Johannes: Gewoond hebbende te Wapenveld Wijk F72
Beroep:
Arbeider
Johannes trouwde, 38 jaar oud, op 16-09-1899 in Heerde [bron: Aktenummer: 24] met Hendrika Johanna Olthuis, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op 10-04-1873 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 59], dochter van Jannes Olthuis en Hendrikje IJzerman. Hendrika is overleden op 16-05-1945 in Heerde, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 60].
Kinderen van Johannes en Hendrika:
1 Reintje Jans, geboren op 15-07-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 111]. Reintje is overleden op 23-09-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 94].
2 Johanna Jans, geboren op 20-09-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dz.
3 Reintje Jans, geboren op 13-12-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ea.
4 Janna Jans, geboren op 06-05-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-eb.
5 Hendrikje Jans, geboren in 02-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrikje is overleden op 27-03-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 45].
6 Johannes Jans, geboren in 04-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde). Johannes is overleden op 05-12-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde), 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 116].
7 Albert Jans, geboren op 29-10-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde). Albert is overleden op 22-12-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde), 7 jaar oud [bron: Aktenummer: 142].
8 Hendrikus Jans, geboren op 15-09-1915. Volgt IX-ec.
9 Hendrikje Jans, geboren op 14-08-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrikje is overleden.
IX-dz Johanna Jans is geboren op 20-09-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 143], dochter van Johannes Jans (zie VIII-ap) en Hendrika Johanna Olthuis. Johanna is overleden op 11-07-1986 in Wapenveld (Gem. Heerde), 84 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 24-05-1924 in Heerde [bron: Aktenr 44] met Jan Scholten, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Scholten en Johan Scholten (broers van de bruidegom). Zie IX-bn voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Johanna en Jan: zie IX-bn.
IX-ea Reintje Jans is geboren op 13-12-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Johannes Jans (zie VIII-ap) en Hendrika Johanna Olthuis. Reintje is overleden. Reintje trouwde, 23 jaar oud, op 08-09-1928 in Heerde met Hendrik de Graaf, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op 01-12-1903. Hendrik is overleden.
Kinderen van Reintje en Hendrik:
1 Hendrik de Graaf, geboren op 22-05-1929. Hendrik is overleden op 27-08-1929, 3 maanden oud.
2 Hendrika Johanna de Graaf, geboren op 24-03-1932.
3 Wilhelmus de Graaf, geboren op 21-09-1934.
4 Johannes de Graaf, geboren op 19-10-1937.
IX-eb Janna Jans is geboren op 06-05-1906 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 78], dochter van Johannes Jans (zie VIII-ap) en Hendrika Johanna Olthuis. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Horst en Albert Koetzier (herbergier). Janna is overleden op 17-08-1997 in Wapenveld (Gem. Heerde), 91 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Janna trouwde, 22 jaar oud, op 15-12-1928 in Heerde [bron: Aktenr 73] met Hendrikus Veldkamp, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Jan Veldkamp en Berend Veldkamp (beiden broers van de bruidegom). Zie IX-eg voor persoonsgegevens van Hendrikus.
Kinderen van Janna en Hendrikus:
1 Hendrikus Veldkamp, geboren op 27-09-1931 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrikus is overleden op 11-07-2003, 71 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
2 Hendrika Johanna Veldkamp, geboren op 02-09-1933 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-eb.
X-eb Hendrika Johanna Veldkamp is geboren op 02-09-1933 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Hendrikus Veldkamp (zie IX-eg) en Janna Jans (zie IX-eb). Hendrika is overleden op 31-03-1975 in Wapenveld (Gem. Heerde), 41 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrika trouwde met Jannes Weulink. Jannes is geboren op 24-08-1931. Jannes is overleden op 15-08-2008, 76 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kind van Hendrika en ?????:
1 Janna Weulink, geboren op 17-12-1956. Janna is overleden op 09-04-1957 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 maanden oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
IX-ec Hendrikus Jans is geboren op 15-09-1915, zoon van Johannes Jans (zie VIII-ap) en Hendrika Johanna Olthuis. Hendrikus is overleden op 19-07-1998, 82 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrikus trouwde met J.W. van Rijssen.
VIII-aq Hendrikje Jans is geboren op 29-04-1864 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 84], dochter van Jan Jans en Reintje Veldkamp (zie VII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-04-1864. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Remmerts en Jan Hendriks (veldwachter). Hendrikje is overleden op 17-01-1925 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1925. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Reinder Stijf en Berend Veldkamp. Hendrikje trouwde, 22 jaar oud, op 12-02-1887 in Heerde [bron: Aktenummer: 1] met Hendrikus Veldkamp, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikje en Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Albert Jans (broer van de bruid) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jacob van Leeuwen (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Zie VII-ah voor persoonsgegevens van Hendrikus.
Kinderen van Hendrikje en Hendrikus:
1 Hendrikje Veldkamp, geboren op 24-12-1887 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ed.
2 Jan Veldkamp, geboren op 12-11-1889 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 160]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-11-1889. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Jan is overleden op 31-10-1981 in Wapenveld (Gem. Heerde), 91 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Jan: Is op 19-12-1918 vertrokken naar Sittard, later weer terug naar Wapenveld
Jan bleef ongehuwd.
3 Berend Veldkamp, geboren op 14-04-1892 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 47]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1892. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Egbert Gijsbertus van den Berg (schoenmaker). Berend is overleden op 30-03-1894 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 46]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1894.
4 Reintje Veldkamp, geboren op 11-09-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ee.
5 Hendrikus Veldkamp, geboren op 18-04-1898 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 49]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1898. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Jacob v Leeuwen en Johannes Naberhuis (beiden veldwachter). Hendrikus is overleden op 21-04-1898 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 dagen oud [bron: Aktenr 38]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1898.
Notitie bij Hendrikus: De vroedvrouw Henderina Wijnberg heeft aangifte gedaan van Hendrikus omdat de vader afwezig was.
6 Berend Veldkamp, geboren op 23-12-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ef.
7 Hendrikus Veldkamp, geboren op 20-10-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-eg.
IX-ed Hendrikje Veldkamp is geboren op 24-12-1887 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 155], dochter van Hendrikus Veldkamp (zie VII-ah) en Hendrikje Jans (zie VIII-aq). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1887. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Jacob v Leeuwen en Jacobus Pleiter (beiden veldwachter). Hendrikje is overleden op 05-12-1975 in Wapenveld (Gem. Heerde), 87 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrikje trouwde, 22 jaar oud, op 18-06-1910 in Heerde [bron: Aktenummer: 36] met Hendrik Remmerts, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikje en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan Veldkamp (broer van de bruid) en Harmen uit den Bogaard en Gerrit Jan van Dijk (winkelier) en Albert Koetzier (herbergier). Zie VIII-ca voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Hendrikje en Hendrik:
1 Hendrikus Remmerts, geboren op 13-04-1911 in Heerde. Volgt X-ec.
2 Reinder Remmerts, geboren op 08-05-1913 in Heerde. Reinder is overleden.
3 Hendrikje Remmerts, geboren op 02-10-1914 in Heerde. Volgt X-ed.
4 Frederik Remmerts, (zie foto) geboren op 03-09-1916 in Heerde. Frederik is overleden op 02-07-1942 om 13:00 in Zwolle, 25 jaar oud [bron: Aktenummer: 75]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1942. Frederik bleef ongehuwd.
Beroep:
Grondwerker
5 Klaas Remmerts, geboren op 06-12-1918 in Heerde. Volgt X-ee.
6 Reintje Remmerts, geboren op 17-05-1921 in Heerde. Volgt X-ef.
7 Johanna Remmerts, geboren op 29-12-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-eg.
8 Berendina Hendrika Remmerts, geboren op 08-02-1926 in Heerde.
9 Hendrik Remmerts, geboren in 05-1928 in Heerde. Hendrik is overleden op 27-01-1929 om 04:30 in Heerde, 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 8]. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan van den Bosch en Klaas Veldkamp (achterneef van de overledene).
10 Johannes Remmerts, geboren op 23-01-1930 in Heerde. Volgt X-eh.
X-ec Hendrikus Remmerts is geboren op 13-04-1911 om 18:00 in Heerde [bron: Aktenr 60], zoon van Hendrik Remmerts (zie VIII-ca) en Hendrikje Veldkamp (zie IX-ed). Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Franciscus Klosters (gemeenteveldwachter) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Hendrikus is overleden op 10-11-1994, 83 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrikus bleef kinderloos. Hendrikus trouwde met Reintje Eckelboom. Reintje is geboren op 09-02-1913. Reintje is overleden op 15-12-1991, 78 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
X-ed Hendrikje Remmerts (zie foto) is geboren op 02-10-1914 in Heerde, dochter van Hendrik Remmerts (zie VIII-ca) en Hendrikje Veldkamp (zie IX-ed). Hendrikje is overleden op 15-07-1943 om 15:00 in Zwolle, 28 jaar oud [bron: Aktenummer: 58]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1943. Hendrikje trouwde, 22 jaar oud, op 09-01-1937 in Heerde met Gerhardus Mensink, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikje en Gerhardus was de volgende getuige aanwezig: Anton Mensink (broer van de bruidegom) en Hendrikus Remmerts (broer van de bruid). Gerhardus is geboren op 16-11-1909 om 23:30 in Hattem [bron: Aktenr 104], zoon van Gerhardus Mensink en Janna uit de Bulten. Bij de geboorteaangifte van Gerhardus was de volgende getuige aanwezig: Jannes van Raalte (gemeenteontvanger) en Lambert Zielhuis (ambtenaar ter secretarie). Gerhardus is overleden op 18-07-1955 om 08:45 in Amersfoort, 45 jaar oud [bron: Aktenr 387].
Bij de overlijdensaangifte van Gerhardus was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker).
Notitie bij Gerhardus: Aangifte gedaan door de vroedvrouw Johanna Christina de Gruijter omdat de vader de hele week als polderwerker van huis was.
Geboren in Wijk A nummer 8
Kinderen van Hendrikje en Gerhardus:
1 Gerhardus Mensink, geboren op 01-08-1937.
2 Hendrikje Mensink, geboren op 17-06-1939.
3 Jan Mensink, geboren op 16-02-1942 in Wapenveld (Gem. Heerde). Jan is overleden op 22-02-1942 in Zwolle, 6 dagen oud [bron: Aktenummer: 30].
X-ee Klaas Remmerts (zie foto) is geboren op 06-12-1918 in Heerde, zoon van Hendrik Remmerts (zie VIII-ca) en Hendrikje Veldkamp (zie IX-ed). Klaas is overleden op 09-03-1995, 76 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 15-08-1942 in Heerde [bron: Aktenr 53] met Aleida Draaijer. Bij het burgerlijk huwelijk van Klaas en Aleida was de volgende getuige aanwezig: Jan van Olst (half broer van de bruid) en Reinder Remmerts (broer van de bruidegom). Aleida is geboren op 01-11-1919. Aleida is overleden op 19-03-2011, 91 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Klaas en Aleida:
1 Henk Remmerts.
2 Teuntje Remmerts. Teuntje is overleden.
3 Teunis Remmerts.
4 Frits Remmerts.
5 Gerrie Remmerts.
6 Hennie Remmerts.
X-ef Reintje Remmerts (zie foto) is geboren op 17-05-1921 in Heerde, dochter van Hendrik Remmerts (zie VIII-ca) en Hendrikje Veldkamp (zie IX-ed). Reintje is overleden op 10-11-1998, 77 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Reintje trouwde met Hendrik Kers. (zie foto)Hendrik is geboren op 08-08-1917, zoon van Hendrik Kers en Janna Horst. Hendrik is overleden op 06-01-1985, 67 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kind van Reintje en Hendrik:
1 Janna Kers. Volgt XI-cm.
XI-cm Janna Kers, dochter van Hendrik Kers en Reintje Remmerts (zie X-ef). Janna trouwde op 13-11-1964 in Heerde met Gerrit Willem van der Wal, 21 jaar oud. Gerrit is geboren op 08-02-1943 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Willem van der Wal en Aaltje Eikelboom. Gerrit is overleden op 09-03-2018 in Wapenveld (Gem. Heerde), 75 jaar oud. Hij is begraven op 15-03-2018 in Wapenveld (Kwartelweg).
X-eg Johanna Remmerts is geboren op 29-12-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Hendrik Remmerts (zie VIII-ca) en Hendrikje Veldkamp (zie IX-ed). Johanna is overleden op 01-12-1962 in Wapenveld (Gem. Heerde), 38 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Johanna trouwde met Berend Visser. Zie X-ew voor persoonsgegevens van Berend.
Kinderen van Johanna en Berend:
1 Henk Visser.
2 Jan Visser.
X-eh Johannes Remmerts is geboren op 23-01-1930 in Heerde, zoon van Hendrik Remmerts (zie VIII-ca) en Hendrikje Veldkamp (zie IX-ed). Johannes is overleden op 04-12-1994, 64 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 10-12-1953 in Oldebroek met Antonia van ’t Hul, ongeveer 18 jaar oud. Antonia is geboren op 10-03-1935. Antonia is overleden op 02-08-2004, 69 jaar oud. Zij is begraven op 06-08-2004 in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Johannes en Antonia:
1 Hendrik (Henk) Remmerts, geboren op 01-04-1954.
2 Antonia (Tonnie) Remmerts, geboren op 19-10-1956.
3 Jan Remmerts, geboren op 04-07-1961 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-cn.
4 Johannes (Hans) Remmerts, geboren op 18-06-1964.
5 Johanna (Joke) Remmerts, geboren op 16-04-1969. Volgt XI-co.
XI-cn Jan Remmerts is geboren op 04-07-1961 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Johannes Remmerts (zie X-eh) en Antonia van ’t Hul.
Beroep:
Felua-medewerker
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 22-03-1990 in Heerde met Wilhelmina Egberdina Bijsterbosch, 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 04-07-1967 in Zwolle, dochter van Steven Bijsterbosch en Reintje van der Scheer. Zij is gedoopt op 01-10-1967 in Wapenveld (Gem. Heerde).
XI-co Johanna (Joke) Remmerts is geboren op 16-04-1969, dochter van Johannes Remmerts (zie X-eh) en Antonia van ’t Hul. Joke trouwde met Roelf Compagner.
IX-ee Reintje Veldkamp is geboren op 11-09-1895 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 126], dochter van Hendrikus Veldkamp (zie VII-ah) en Hendrikje Jans (zie VIII-aq). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1895. Bij de geboorteaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (Veldwachter) Gerrit Brem. Reintje is overleden op 06-04-1972 in Wapenveld (Gem. Heerde), 76 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Reintje trouwde, 24 jaar oud, op 17-04-1920 in Heerde [bron: Aktenummer: 15] met Jan Bredewout, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Reintje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Arend Veldkamp en Johannes van den Beek. Zie VIII-do voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Reintje en Jan:
1 Trijntje Bredewout, geboren in 1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Trijntje is overleden op 14-05-1926 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 of 5 jaar oud (oorzaak: tuberculosis generalis (algehele tuberculose)) [bron: Aktenummer: 51].
2 Hendrikje Bredewout, geboren op 26-10-1922 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ei.
3 Gerrit Bredewout, geboren op 28-07-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde).
4 Evert Bredewout, geboren op 13-09-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ej.
5 Trijntje Bredewout, geboren op 05-04-1929 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ek.
6 Hendrikus Bredewout, geboren op 10-01-1932 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-el.
7 Elisabeth G Bredewout, geboren op 23-03-1938 in Wapenveld (Gem. Heerde).
X-ei Hendrikje Bredewout is geboren op 26-10-1922 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Jan Bredewout (zie VIII-do) en Reintje Veldkamp (zie IX-ee). Hendrikje is overleden op 13-06-1993, 70 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrikje trouwde met Wichert Stobbink. Wichert is geboren op 24-07-1923. Wichert is overleden op 18-08-1981, 58 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
X-ej Evert Bredewout is geboren op 13-09-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jan Bredewout (zie VIII-do) en Reintje Veldkamp (zie IX-ee). Evert is overleden op 20-06-1986 in Heerde, 58 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Evert trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1955 met Janna Bagerman, ongeveer 21 jaar oud. Janna is geboren op 28-03-1934 in Heerde. Janna is overleden op 01-01-1992, 57 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kind van Evert en Janna:
1 Jan Bredewout, geboren op 02-01-1958 in Heerde. Volgt XI-cp.
XI-cp Jan Bredewout is geboren op 02-01-1958 in Heerde, zoon van Evert Bredewout (zie X-ej) en Janna Bagerman. Jan trouwde, 23 jaar oud, op 10-07-1981 in Heerde met Klasina Geertruida Bijsterbosch, 20 jaar oud. Klasina is geboren op 27-08-1960 in Heerde, dochter van Hermannus Bijsterbosch en Gerritdina Dirkje Veerman.
X-ek Trijntje Bredewout is geboren op 05-04-1929 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Jan Bredewout (zie VIII-do) en Reintje Veldkamp (zie IX-ee). Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 01-04-1955 in Heerde met Aart Gerhard Wolf, 28 jaar oud. Zie X-i voor persoonsgegevens van Aart.
Kinderen van Trijntje en Aart: zie X-i.
X-el Hendrikus Bredewout is geboren op 10-01-1932 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jan Bredewout (zie VIII-do) en Reintje Veldkamp (zie IX-ee). Hendrikus is overleden op 23-06-2018 in Heerde, 86 jaar oud. Hendrikus:
(1) trouwde met Rika van Leeuwen. Rika is geboren op 12-10-1934, dochter van Mannes van Leeuwen en Albertje van de Grift. Rika is overleden op 20-12-1982, 48 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
(2) begon een relatie, minstens 50 jaar oud, na 1982 met Bartha Kemper, minstens 48 jaar oud. Bartha is geboren op 14-09-1934 in Heerde, dochter van Bart Kemper en Hendrikje Bredenoort. Bartha is overleden op 09-12-2017 in Heerde, 83 jaar oud. Bartha trouwde voorheen met Albert Koetzier (1929-1983).
Kinderen van Hendrikus en Rika:
1 Reini Bredewout. Reini is overleden.
2 Bertie Bredewout.
3 Janneke Bredewout.
IX-ef Berend Veldkamp is geboren op 23-12-1899 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 179], zoon van Hendrikus Veldkamp (zie VII-ah) en Hendrikje Jans (zie VIII-aq). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-12-1899. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Jacob v Leeuwen (veldwachter) en Berend Veldkamp. Berend is overleden op 29-03-1980 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Berend: Gewoond hebbende kadastraal C4083 huisnr F99 (Merelweg) wijk 243
Beroep:
Landarbeider
Berend trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1924 in Heerde [bron: Aktenr 38] met Hendrika Willemina Wagenvoord, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Jan van de Vrugt en Jacob Wagenvoord (broer van de bruid). Hendrika is geboren op 12-05-1902 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 73], dochter van Gerrit Wagenvoord en Hendrikje Klomp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1902. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jan Boeve (logementhouder). Hendrika is overleden op 31-10-1982 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Hendrika: De moeder van Hendrika Willemina kon de huwelijksakte niet ondertekenen vanwege krankzinnigheid daar ze verpleegd werd in christelijk gesticht te Wolfheze
Kinderen van Berend en Hendrika:
1 Hendrikus Veldkamp, geboren op 13-02-1928 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-em.
2 Hendrikje Veldkamp, geboren op 25-09-1931 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-en.
3 Hendrik Veldkamp, geboren op 05-11-1934 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrik is overleden op 25-01-2001 in Wapenveld (Gem. Heerde), 66 jaar oud.
X-em Hendrikus Veldkamp is geboren op 13-02-1928 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Berend Veldkamp (zie IX-ef) en Hendrika Willemina Wagenvoord. Hendrikus is overleden op 25-07-2010 in Wapenveld (Gem. Heerde), 82 jaar oud. Hij is begraven op 30-07-2010 in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Hendrikus: Gewoond hebbende te Wapenveld wijk F243 (Hoek Flessenbergerweg/Parallelweg)
Hendrikus heeft ook nog in Ned.Indie gediend als dienstplichtig militair.
Hendrikus trouwde, 24 jaar oud, op 27-06-1952 in Heerde met Willemina Veldkamp, 23 jaar oud. Zie X-fk voor persoonsgegevens van Willemina.
Kind van Hendrikus en Willemina:
1 Berend Veldkamp, geboren op 25-03-1955 in Wapenveld (Gem. Heerde). Berend is overleden op 09-03-2001 in Wapenveld (Gem. Heerde), 45 jaar oud. Berend bleef ongehuwd.
X-en Hendrikje Veldkamp is geboren op 25-09-1931 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Berend Veldkamp (zie IX-ef) en Hendrika Willemina Wagenvoord. Hendrikje is overleden op 16-12-2010 in Hattem, 79 jaar oud. Zij is begraven op 21-12-2010 in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrikje trouwde, 24 jaar oud, op 23-12-1955 in Heerde met Dirk Veldkamp, 25 jaar oud. Zie IX-fb voor persoonsgegevens van Dirk.
IX-eg Hendrikus Veldkamp is geboren op 20-10-1902 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 147], zoon van Hendrikus Veldkamp (zie VII-ah) en Hendrikje Jans (zie VIII-aq). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-10-1902. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Harmen uit den Bogaard (herbergier). Hendrikus is overleden op 28-03-1989 in Wapenveld (Gem. Heerde), 86 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Hendrikus: Had als bijnaam ,,de Rotte". Heeft aan de Merelweg gewoond. (Wijk F574)
Beroep:
Landarbeider
Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op 15-12-1928 om 16:00 in Heerde [bron: Aktenr 73] met Janna Jans, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Janna was de volgende getuige aanwezig: Jan Veldkamp en Berend Veldkamp (beiden broers van de bruidegom). Zie IX-eb voor persoonsgegevens van Janna.
Kinderen van Hendrikus en Janna: zie IX-eb.
VIII-ar Reintje Jans is geboren op 24-06-1867 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 89], dochter van Jan Jans en Reintje Veldkamp (zie VII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1867. Bij de geboorteaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Hekeren en Johannes Docter (gemeentebode). Reintje is overleden op 04-09-1909 om 18:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 42 jaar oud [bron: Aktenummer: 82]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-09-1909. Reintje trouwde, 27 jaar oud, op 22-09-1894 in Heerde [bron: Aktenummer: 33] met Willem Bos, 22 jaar oud. Zie VIII-ag voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Reintje en Willem: zie VIII-ag.
VII-t Hendrik Veldkamp is geboren op 07-07-1833 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 68], zoon van Willem Albert Remmerts (Veldkamp) (zie VI-o) en Derkje Langenberg. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Albert van den Berg en Remmert Egberts. Hendrik is overleden op 30-01-1892 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 58 jaar oud (oorzaak: vitium cordis (gebrek aan het hart)) [bron: Aktenummer: 44]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-02-1892. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Arend van de Hoeve en Jan Bosman.
Notitie bij Hendrik: Gewoond hebbende in wijk F161
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 29-10-1859 in Heerde [bron: Aktenummer: 35] met Fennigje van ’t Veld, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter) Jan Hendriks (veldwachter) en Lubbert Roest (rijksveldwachter). Fennigje is geboren op 14-05-1839 om 06:00 in Heerde [bron: Aktenr 56], dochter van Andries van ’t Veld en Janna van de Beek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1839. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Reint Hilbrink en Hendrik v Leeuwen (kleermaker). Fennigje is overleden op 28-03-1925 om 03:30 in Heerde, 85 jaar oud [bron: Aktenummer: 26]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1925. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Klaas van ’t Veld en Marinus Boerdam.
Kinderen van Hendrik en Fennigje:
1 Aaltje Veldkamp, geboren op 20-11-1859 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-as.
2 Willem Veldkamp, geboren op 29-05-1863 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-at.
3 Dirkje Veldkamp, geboren op 03-12-1866 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-au.
4 Roelofje Veldkamp, geboren op 15-07-1870 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-av.
5 Fennigje Veltkamp, geboren op 02-12-1873 in Arnhem. Volgt VIII-aw.
6 Hendrik Veldkamp, geboren op 04-08-1876 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 109]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1876. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Jannes Martens (veldwachter). Hendrik is overleden op 22-12-1950 om 10:00 in Heerde, 74 jaar oud (oorzaak: myodegeneratio cordis (hartziekte)) [bron: Aktenr. 98]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1950. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Graaf. Hendrik bleef ongehuwd.
7 Reintje Veldkamp, geboren op 04-05-1879 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ax.
8 Jan Veldkamp, geboren op 26-01-1883 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 12]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1883. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (Veldwachter) Johannes Docter (Gemeentebode). Jan is overleden op 29-08-1948 om 04:00 in Heerde, 65 jaar oud [bron: Aktenr: 67]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-08-1948. Jan bleef ongehuwd.
VIII-as Aaltje Veldkamp is geboren op 20-11-1859 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 163], dochter van Hendrik Veldkamp (zie VII-t) en Fennigje van ’t Veld. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Johan Joachim Vahl en Hendrik Schuurman. Aaltje is overleden op 18-01-1927 om 17:00 in Heerde, 67 jaar oud [bron: Aktenr: 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1927. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Reinier de Graaf en Jan IJzerman. Aaltje trouwde, 30 jaar oud, op 15-11-1890 in Heerde [bron: Aktenr: 46] met Steven Jan Mulder, 36 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Steven was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Gerrit Jan Houtman (vrachtrijder) en Hendrikus Vorderman (bakker) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Steven is geboren op 05-02-1854 om 07:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 15], zoon van Gerrit Jan Mulder en Teuntje Eilander. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1854. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Hendrik v Oene en Hermannus Mens. Steven is overleden op 14-09-1927 om 02:00 in Zwolle, 73 jaar oud [bron: Aktenr: 75 en 377]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-09-1927. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Johannes Wilhelmus Josephus Bosgoed en Johannes Oostindien (begrafenisondernemer). Steven is weduwnaar van Bartje van het Veld (1858-1889), met wie hij trouwde op 03-11-1883 in Heerde [bron: Aktenr: 42].
Beroep:
Schoenmaker
VIII-at Willem Veldkamp is geboren op 29-05-1863 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 70], zoon van Hendrik Veldkamp (zie VII-t) en Fennigje van ’t Veld. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Wolf en Aart van der Put. Willem is overleden op 19-10-1939 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 76 jaar oud (oorzaak: kanker van de endeldarm) [bron: Aktenr: 66]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1939. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker) en verzekeringsagent. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Willem: Gewoond hebbende in wijk F412                                                                                                                                Willem trouwde eerst met Johanna van Putten en later met haar zus Kornelia, maar het 1e kind was van zijn 2e vrouw (zie geboortejaar 1886). Dus het 1e kind van Kornelia was al 4 jaar toen hij trouwde met haar zus Johanna.               
Beroep:
Dagloner
Willem:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 20-09-1890 in Heerde [bron: Aktenr: 36] met Johanna van Putten, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Jacob van Leeuwen (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Johanna is geboren op 05-04-1868 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 50], dochter van Derk van Putten en Janna Blok. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1868. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwacher) en Johannes Docter (gemeentebode). Johanna is overleden op 05-05-1892 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 24 jaar oud [bron: Aktenr: 99]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1892. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gradus Vrieze (molenaar) en Bernardus Willem Nitrauw.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 30-11-1901 in Heerde [bron: Aktenr: 48] met Kornelia van Putten, 40 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Kornelia was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Roelof Cornelis van de Put en Evert Jan Vinke en Frederik Vinke. Kornelia is geboren op 27-09-1861 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 135], dochter van Derk van Putten en Janna Blok. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1861. Bij de geboorteaangifte van Kornelia was de volgende getuige aanwezig: Gerrit v Oosten en Albertus Montizaan (horlogemaker). Kornelia is overleden op 27-11-1929 om 07:30 in Heerde, 68 jaar oud [bron: Aktenr: 112]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1929. Bij de overlijdensaangifte van Kornelia was de volgende getuige aanwezig: Herman Gijsendorfer en Berend Kamp.
Kinderen van Willem en Johanna:
1 Fennigje Veldkamp, geboren op 18-12-1890 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ei.
2 NN Veldkamp, levenloos geboren zoon, geboren op 04-05-1892 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 97].
Kinderen van Willem en Kornelia:
3 Dirk Jan Veldkamp, geboren op 24-06-1886 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-eh.
4 Willem Veldkamp, geboren op 13-08-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ej.
5 Hendrik Jan Veldkamp, geboren op 08-10-1903 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde). Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Hendrik is overleden op 03-08-1904 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 9 maanden oud [bron: Aktenr 74]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1904. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Adrianus Kralendonk (smid) en Teunis Blok (arbeider).
6 Johanna Veldkamp, geboren op 16-01-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ek.
IX-eh Dirk Jan Veldkamp is geboren op 24-06-1886 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 77 erkend:28.2.1907], zoon van Willem Veldkamp (zie VIII-at) en Kornelia van Putten. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Dirk is overleden op 22-12-1949 om 23:45 in Winterswijk, 63 jaar oud [bron: Aktenr 240]. Bij de overlijdensaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Hendrik Rooks (koster).
Notitie bij Dirk:      Erkend op: 28.2.1907 als kind van Kornelia van Putten                                                                                            Overleden in een huis staande in de Elinkstraat
Beroep:
Smid
Dirk trouwde, 27 jaar oud, op 12-09-1913 in Winterswijk [bron: Aktenummer: 70] met Janna Berendina Scholten, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk en Janna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Bernard ten Dolle (zwager van de bruid) en Gerrit Jan Scholten (broer van de bruid) en Derk Jan Hoitink (zwager van de bruid) en Gerrit Jan Nijhuis. Janna is geboren op 03-01-1890 om 23:00 in Winterswijk [bron: Aktenr 5], dochter van Jan Albert Scholten en Janna Berendina Woestenesch. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Jan Berend Slotboom en Jan Derk Broerink. Janna is overleden.
IX-ei Fennigje Veldkamp (zie foto) is geboren op 18-12-1890 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 168], dochter van Willem Veldkamp (zie VIII-at) en Johanna van Putten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-12-1890. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Jannes Martens (veldwachter). Fennigje is overleden op 26-08-1920 in Aalsmeer, 29 jaar oud.
Notitie bij Fennigje: Samen met haar echtgenoot en twee kinderen vertrok ze op 17.4.1916 naar het Noord-Hollandse Uithoorn en later naar Aalsmeer
Fennigje trouwde, 21 jaar oud, op 07-09-1912 in Heerde [bron: Aktenr: 40] met Gerrit Overdijk, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fennigje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Derk Jan Veldkamp (broer van de bruid) en Willem Bos en Rutger Bijsterbosch en Hein van Piekeren (koetsier). Gerrit is geboren op 29-01-1888 in Hattem [bron: Aktenr 11], zoon van Harmen Overdijk en Alberdina Oosterkamp. Gerrit is overleden op 30-09-1943 in Aalsmeer, 55 jaar oud [bron: Aktenr 62]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bax (aanspreker). Gerrit trouwde later op 22-07-1921 in Abcoude-Baambrugge [bron: Aktenummer: 13] met Jannetje Groen (1897-1973).
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Fennigje en Gerrit:
1 Alberdina Overdijk, geboren op 21-03-1913 in Hattem. Volgt X-eo.
2 Cornelia Overdijk, geboren op 16-03-1915 in Hattem. Volgt X-ep.
3 Harmen Overdijk, geboren op 29-12-1917 in Uithoorn. Volgt X-eq.
4 Willem Ferdinand Overdijk, geboren op 06-07-1920 in Aalsmeer. Willem is overleden op 10-12-1920 in Aalsmeer, 5 maanden oud.
X-eo Alberdina Overdijk is geboren op 21-03-1913 in Hattem, dochter van Gerrit Overdijk en Fennigje Veldkamp (zie IX-ei). Alberdina is overleden op 29-11-1991 in Aalsmeer, 78 jaar oud. Alberdina trouwde, 23 jaar oud, op 07-10-1936 in Aalsmeer met Dingenman Terlouw.
X-ep Cornelia Overdijk is geboren op 16-03-1915 in Hattem, dochter van Gerrit Overdijk en Fennigje Veldkamp (zie IX-ei). Cornelia is overleden op 03-12-1945 in Aalsmeer, 30 jaar oud. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 09-10-1939 in Aalsmeer met Harpert Bernardus Klerks.
X-eq Harmen Overdijk is geboren op 29-12-1917 in Uithoorn, zoon van Gerrit Overdijk en Fennigje Veldkamp (zie IX-ei). Harmen is overleden op 10-03-1985 in Rijsenhout, 67 jaar oud. Harmen trouwde, 25 jaar oud, op 17-02-1943 in Aalsmeer met Neeltje Johanna Lubberden.
IX-ej Willem Veldkamp (zie foto) is geboren op 13-08-1902 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 113], zoon van Willem Veldkamp (zie VIII-at) en Kornelia van Putten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-08-1902. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Willem is overleden op 02-02-1972 in Wapenveld (Gem. Heerde), 69 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 02-12-1926 in Hattem [bron: Aktenr 36] met Harmpje van Olst, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Harmpje was de volgende getuige aanwezig: Harmen van der Ziel (zwager van de bruid) en Derk van der Stege (zwager van de bruid). Harmpje is geboren op 14-08-1904 in Hattem, dochter van Jan van Olst en Hendrikje van Dijk. Harmpje is overleden op 23-07-1968 in Wapenveld (Gem. Heerde), 63 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Willem en Harmpje:
1 Cornelia Veldkamp, geboren op 12-04-1927 in Hattem. Volgt X-er.
2 Jan Veldkamp, geboren op 16-02-1932 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-es.
3 Willy Veldkamp, geboren op 05-12-1933 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-et.
4 Hendrik Veldkamp, geboren op 18-05-1936 in Wapenveld (Gem. Heerde).
5 Willem Veldkamp, geboren op 05-05-1939 in Wapenveld (Gem. Heerde). Willem is overleden op 28-02-1941 om 21:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud (oorzaak: bloedvergiftiging). [bron: Aktenr 32]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker). Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
6 Willem Veldkamp, geboren op 27-06-1942 in Wapenveld (Gem. Heerde). Willem is overleden op 30-06-1942 in Zwolle, 3 dagen oud [bron: Aktenummer: 368 en 74]. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
X-er Cornelia Veldkamp is geboren op 12-04-1927 in Hattem, dochter van Willem Veldkamp (zie IX-ej) en Harmpje van Olst. Cornelia is overleden op 09-05-2001 in Wapenveld (Gem. Heerde), 74 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Cornelia trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1952 met Dirk Albertus van Loo, ongeveer 22 jaar oud. Dirk is geboren op 22-04-1930. Dirk is overleden op 01-06-2003 in Wapenveld (Gem. Heerde), 73 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
X-es Jan Veldkamp is geboren op 16-02-1932 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Willem Veldkamp (zie IX-ej) en Harmpje van Olst. Jan is overleden op 26-10-1986, 54 jaar oud. Hij is begraven in Epe (Norelbos). Jan trouwde met Toos Liefers. Toos is geboren op 29-09-1937. Toos is overleden op 17-05-1996, 58 jaar oud. Zij is begraven in Epe (Norelbos).
X-et Willy Veldkamp is geboren op 05-12-1933 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Willem Veldkamp (zie IX-ej) en Harmpje van Olst. Willy is overleden op 16-08-2013, 79 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Willy trouwde met Hendrik Eiilander. Hendrik is geboren op 03-06-1930 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Hendrik Eiilander en Dirkje Renshof. Hendrik is overleden op 04-09-2017, 87 jaar oud. Hij is begraven op 09-09-2017 in Wapenveld (Kwartelweg).
IX-ek Johanna Veldkamp is geboren op 16-01-1906 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 15], dochter van Willem Veldkamp (zie VIII-at) en Kornelia van Putten. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Albert Koerzier (herbergier) Jan Veldkamp. Johanna is overleden op 18-02-1992, 86 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 20-08-1931 in Heerde [bron: Aktenr 51] met Egbert van Essen, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Egbert was de volgende getuige aanwezig: Jan van Dijk (zwager van de bruidegom) en Hendrik Kroeze (zwager van de bruidegom). Egbert is geboren op 13-03-1903 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 47], zoon van Gijsbert van Essen en Cornelia Marskamp. Egbert is overleden op 01-11-1981, 78 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Beroep:
Chauffeur
VIII-au Dirkje Veldkamp is geboren op 03-12-1866 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 184], dochter van Hendrik Veldkamp (zie VII-t) en Fennigje van ’t Veld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1866. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter en Aart van der Put. Dirkje is overleden op 03-01-1937 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 70 jaar oud (oorzaak: griep) [bron: Aktenummer: 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1937. Bij de overlijdensaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker) en verzekeringsagent. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Dirkje trouwde, 20 jaar oud, op 17-09-1887 in Heerde [bron: Aktenummer: 26] met Berend Veldkamp, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirkje en Berend was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Jacob van Leeuwen (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Zie VII-ai voor persoonsgegevens van Berend.
Kinderen van Dirkje en Berend:
1 Berendina Veldkamp, geboren op 06-04-1888 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-el.
2 Hendrik Veldkamp, geboren op 24-08-1890 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-em.
3 Hendrikus Veldkamp, geboren op 14-03-1893 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 39]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1893. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Hendrikus is overleden.
4 Fennigje Veldkamp, geboren op 21-09-1895 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 136]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1895. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) Johannes Docter (gemeentebode). Fennigje is overleden op 13-02-1919 om 03:00 in Heerde, 23 jaar oud (oorzaak: tuberculosis pulmonum (longtering)) [bron: Aktenummer: 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1919. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Teunis Scholten en Berend Veldkamp. Fennigje bleef ongehuwd.
5 Dirkje Veldkamp, geboren op 12-04-1898 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-en.
6 Bartha Veldkamp, geboren op 11-04-1900 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 56]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1900. Bij de geboorteaangifte van Bartha was de volgende getuige aanwezig: Jacob v Leeuwen (veldwachter) en Cornelis Vinke (schoenmaker). Bartha is overleden op 10-09-1901 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud (oorzaak: dysenteria (buikpijn, diarree met bloed)) [bron: Aktenr 84]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1901. Bij de overlijdensaangifte van Bartha was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jans en Jan Willem Remmels.
7 Bartha Veldkamp, geboren op 18-06-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 87]. Bartha is overleden.
8 Willem Veldkamp, geboren op 18-06-1902 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 88]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-07-1902. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Teunis Scholten. Willem is overleden op 15-07-1902 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 27 dagen oud (oorzaak: sordes intestinorum (zwerende darmen)) [bron: Aktenr 51]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1902. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Heideveld en Evert Sondorp.
9 Egbert Jan Veldkamp, geboren op 23-01-1905 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde). Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Albert Koetzier (herbergier). Egbert is overleden op 24-01-1905 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 dag oud (oorzaak: Te vroeg geboren) [bron: Aktenr 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1905. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Willem Stijf (landarbeider) en Gerrit Eilander (arbeider).
10 Jennigje Veldkamp, geboren op 27-04-1906 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 70]. Bij de geboorteaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter en Egbert Veldkamp. Jennigje is overleden op 20-02-1916 om 03:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 9 jaar oud (oorzaak: meningitis tuberculosa (hersenvliesontsteking)) [bron: Akten: 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1916. Bij de overlijdensaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Antoon van der Meulen (fabrieksarbeider) en Ruth Jans (fabrieksarbeider).
11 Roelof Johannes Veldkamp, geboren op 15-11-1909 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 182]. Bij de geboorteaangifte van Roelof was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier (herbergier) en Albert Jan Vinke. Roelof is overleden op 16-02-1910 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 maanden oud (oorzaak: meningitis (hersenvliesontsteking)) [bron: Aktenummer: 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1910. Bij de overlijdensaangifte van Roelof was de volgende getuige aanwezig: Evert Heideveld (arbeider) en Derk Veldkamp (arbeider).
12 Berend Veldkamp, geboren op 21-06-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-eo.
IX-el Berendina Veldkamp is geboren op 06-04-1888 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 63], dochter van Berend Veldkamp (zie VII-ai) en Dirkje Veldkamp (zie VIII-au). Bij de geboorteaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Jan v Leeuwen (winkelier) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Berendina is overleden op 06-01-1963 in Wapenveld (Gem. Heerde), 74 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Berendina trouwde, 20 jaar oud, op 06-03-1909 in Heerde [bron: Aktenummer: 5] met Jan Visser, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berendina en Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Veldkamp (oom van de bruid) en Harmen uijt den Bogaard en Albert Koetzier (herbergier) en Johannes Bredewout. Jan is geboren op 04-09-1887 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 107], zoon van Johan Visser en Jantje van Duren. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerit Steenbergen (arbeider) en Evert Logtenberg (winkelier). Jan is overleden op 27-02-1960 in Wapenveld (Gem. Heerde), 72 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Jan: Gewoond hebbende aan de Merelweg te Wapenveld (F333)
Dit huis is 3 keer afgebrand
Beroep:
Fabrieksarbeider
Kinderen van Berendina en Jan:
1 Dirkje Visser, geboren op 23-05-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-eu.
2 Jannetje Visser, geboren op 17-02-1914. Volgt X-ev.
3 Berend Visser, geboren op 05-04-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ew.
4 Johan Visser, geboren op 07-01-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ex.
5 Hendrika F Visser, geboren op 31-12-1919. Volgt X-ey.
6 Berend Jan (Jan) Visser, geboren op 08-04-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ez.
7 Gerrit Visser, geboren op 16-01-1923. Volgt X-fa.
8 Hendrika Visser, geboren op 16-12-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrika is overleden op 12-02-1927 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 13].
9 Hendrika Visser, geboren op 13-02-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-fb.
10 Heintje Visser, geboren op 22-01-1929. Volgt X-fc.
11 Dirk Visser, geboren op 30-06-1930. Volgt X-fd.
X-eu Dirkje Visser is geboren op 23-05-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 81], dochter van Jan Visser en Berendina Veldkamp (zie IX-el). Dirkje is overleden. Dirkje trouwde, 25 jaar oud, op 15-06-1935 met Anton Mensink, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirkje en Anton was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bosman en Berend Veldkamp (oom van de bruid). Anton is geboren op 15-08-1902 in Hattem [bron: Aktenr 71], zoon van Janna uit de Bulten, stiefzoon van Gerhardus Mensink. Anton is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
Kinderen van Dirkje en Anton:
1 Berend Jan Mensink, geboren op 26-08-1935 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-cq.
2 Janna Mensink, geboren op 11-05-1939. Volgt XI-cr.
3 Berendina (Dinie) Mensink, geboren omstreeks 1942 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-cs.
4 Anton (Alex) Mensink, geboren omstreeks 1945 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-ct.
XI-cq Berend Jan Mensink is geboren op 26-08-1935 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Anton Mensink en Dirkje Visser (zie X-eu). Berend is overleden op 14-10-2015 in Zwolle, 80 jaar oud. Hij is begraven op 19-10-2015 in Wapenveld (Kwartelweg). Berend trouwde met Dini van Unen.
Kinderen van Berend en Dini:
1 Bea Mensink. Volgt XII-s.
2 Anton Mensink, geboren op 16-02 (jaar onbekend). Volgt XII-t.
XII-s Bea Mensink, dochter van Berend Jan Mensink (zie XI-cq) en Dini van Unen. Bea trouwde met Proper.
XII-t Anton Mensink is geboren op 16-02 (jaar onbekend), zoon van Berend Jan Mensink (zie XI-cq) en Dini van Unen. Anton trouwde met Marijke??????. Marijke is geboren op 24-04-1957 in Heerde.
Kind van Anton en Marijke:
1 Janine Mensink. Volgt XIII-a.
XIII-a Janine Mensink, dochter van Anton Mensink (zie XII-t) en Marijke??????. Janine trouwde met Regterschot.
XI-cr Janna Mensink is geboren op 11-05-1939, dochter van Anton Mensink en Dirkje Visser (zie X-eu). Janna trouwde met Nico van de Lang. Nico is een zoon van Roelof Theodorus van de Lang en Hendrika Fenna Bredewolt.
XI-cs Berendina (Dinie) Mensink is geboren omstreeks 1942 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Anton Mensink en Dirkje Visser (zie X-eu). Dinie trouwde met Stoffer Liefers. Stoffer is geboren op 18-06-1942 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Klaas Liefers en Johanna Catharina Langenberg. Stoffer is overleden op 16-06-2014, 71 jaar oud. Hij is gecremeerd op 22-06-2014 in Zwolle (Kranenburg).
Kinderen van Dinie en Stoffer:
1 Andy Liefers.
2 Johan Liefers, geboren op 12-07-1968 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XII-u.
XII-u Johan Liefers is geboren op 12-07-1968 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Stoffer Liefers en Berendina (Dinie) Mensink (zie XI-cs). Johan is overleden op 02-05-2015 in Wapenveld (Gem. Heerde), 46 jaar oud. Hij is begraven op 07-05-2015 in Wapenveld (Kwartelweg). Johan trouwde met Trijntje Stijf. Trijntje is geboren op 08-02-1968 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Harmen Stijf en Alie Sanders.
Kinderen van Johan en Trijntje:
1 Christophe Liefers.
2 Rosalie Liefers.
XI-ct Anton (Alex) Mensink is geboren omstreeks 1945 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Anton Mensink en Dirkje Visser (zie X-eu). Alex is overleden. Alex trouwde met Olthuis.
X-ev Jannetje Visser is geboren op 17-02-1914, dochter van Jan Visser en Berendina Veldkamp (zie IX-el). Jannetje trouwde met Kouwveld.
X-ew Berend Visser is geboren op 05-04-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jan Visser en Berendina Veldkamp (zie IX-el). Berend is overleden op 01-12-1986 in Wapenveld (Gem. Heerde), 70 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Berend trouwde met Johanna Remmerts. Zie X-eg voor persoonsgegevens van Johanna.
Kinderen van Berend en Johanna: zie X-eg.
X-ex Johan Visser is geboren op 07-01-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jan Visser en Berendina Veldkamp (zie IX-el). Johan is overleden op 17-05-2005 in Zwolle, 87 jaar oud. Hij is begraven op 23-05-2005 in Wapenveld (Kwartelweg). Johan trouwde, 24 jaar oud, op 21-03-1942 in Heerde met Geertje Veldkamp, 23 jaar oud. Zie IX-gx voor persoonsgegevens van Geertje.
Kind van Johan en Geertje:
1 Berendina (Dinie) Visser, geboren op 13-01-1944 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-cu.
XI-cu Berendina (Dinie) Visser is geboren op 13-01-1944 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Johan Visser (zie X-ex) en Geertje Veldkamp (zie IX-gx). Dinie is overleden op 03-05-2013 in Wapenveld (Gem. Heerde), 69 jaar oud. Zij is begraven op 08-05-2013 in Wapenveld (Kwartelweg). Dinie trouwde, 23 jaar oud, op 04-10-1967 in Heerde met Jan Rorije, 23 jaar oud. Zie X-du voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Dinie en Jan: zie X-du.
X-ey Hendrika F Visser is geboren op 31-12-1919, dochter van Jan Visser en Berendina Veldkamp (zie IX-el). Hendrika trouwde met B. van Rijssen.
X-ez Berend Jan (Jan) Visser is geboren op 08-04-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jan Visser en Berendina Veldkamp (zie IX-el). Jan is overleden op 21-09-2001 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Jan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1944 met Johanna Everdina (Jo) Veldkamp, ongeveer 20 jaar oud. Zie IX-gy voor persoonsgegevens van Jo.
Kinderen van Jan en Jo:
1 Jan Visser, geboren op 17-08-1946 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-cv.
2 Bea Visser, geboren omstreeks 1950. Volgt XI-cw.
XI-cv Jan Visser is geboren op 17-08-1946 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Berend Jan (Jan) Visser (zie X-ez) en Johanna Everdina (Jo) Veldkamp (zie IX-gy). Jan trouwde, 22 jaar oud, op 30-05-1969 in Heerde met Aartje van Ommen, 24 jaar oud. Aartje is geboren op 13-11-1944 in Heerde, dochter van Arend Jan van Ommen en Evertje Jager.
Kinderen van Jan en Aartje:
1 Bert Visser, geboren op 21-08-1970 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XII-v.
2 Eric Visser, geboren op 14-05-1973 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XII-w.
XII-v Bert Visser is geboren op 21-08-1970 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jan Visser (zie XI-cv) en Aartje van Ommen. Bert trouwde, 28 jaar oud, op 03-09-1998 in Heerde met Clarinda Veldkamp, 22 jaar oud. Clarinda is geboren op 16-12-1975 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Arend Veldkamp en Nelly Haas.
Kinderen van Bert en Clarinda:
1 Tessa Visser, geboren op 28-09-2004 in Zwolle.
2 Jesper Visser, geboren op 06-12-2006 in Zwolle.
XII-w Eric Visser is geboren op 14-05-1973 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Jan Visser (zie XI-cv) en Aartje van Ommen. Eric trouwde, 33 jaar oud, op 10-05-2007 in Heerde met Hillie Veldwijk, 29 jaar oud. Hillie is geboren op 09-02-1978 in Zwolle, dochter van Herman Veldwijk en Annie Stotterboom.
Kind van Eric en Hillie:
1 Jan Visser, geboren op 05-07-2007 in Wapenveld (Gem. Heerde).
XI-cw Bea Visser is geboren omstreeks 1950, dochter van Berend Jan (Jan) Visser (zie X-ez) en Johanna Everdina (Jo) Veldkamp (zie IX-gy). Bea trouwde met Jan Hessel de Veen.
Kinderen van Bea en Jan:
1 Vera de Veen. Volgt XII-x.
2 Simone de Veen.
3 Ruben de Veen.
XII-x Vera de Veen, dochter van Jan Hessel de Veen en Bea Visser (zie XI-cw). Vera trouwde met Arie Wolf. Arie is geboren op 23-07-1972, zoon van Albert Wolf en Hermina Stijf.
X-fa Gerrit Visser is geboren op 16-01-1923, zoon van Jan Visser en Berendina Veldkamp (zie IX-el). Gerrit trouwde met Willempje Bos.
X-fb Hendrika Visser is geboren op 13-02-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Jan Visser en Berendina Veldkamp (zie IX-el). Hendrika is overleden op 01-11-2000, 73 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrika trouwde met Gerrit Willem Remmers. Zie IX-ct voor persoonsgegevens van Gerrit.
Kinderen van Hendrika en Gerrit: zie IX-ct.
X-fc Heintje Visser is geboren op 22-01-1929, dochter van Jan Visser en Berendina Veldkamp (zie IX-el). Heintje trouwde met D. Scheffer.
X-fd Dirk Visser is geboren op 30-06-1930, zoon van Jan Visser en Berendina Veldkamp (zie IX-el). Dirk trouwde met Stiene Bode.
IX-em Hendrik Veldkamp is geboren op 24-08-1890 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 110], zoon van Berend Veldkamp (zie VII-ai) en Dirkje Veldkamp (zie VIII-au). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1890. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Harmen uit den Bogaard (herbergier). Hendrik is overleden op 24-05-1914 om 20:00 in Heerde, 23 jaar oud (oorzaak: meningitis tuberculosa (hersenvliesontsteking)) [bron: Aktenr: 53]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1914. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jacob Bredewoud en Jan Olthuis (winkelier).
Notitie bij Hendrik: Hendrik en Johanna waren een volle neef en nicht van elkaar
Beroep:
Fabrieksarbeider
Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 04-05-1912 in Heerde [bron: Aktenr: 17] met Johanna Veldkamp, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Berend Jan Draaijer en Jan van Dijk en Marten van der Wal en Albert Koetzier (tapper). Zie VIII-cm voor persoonsgegevens van Johanna.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Berendina Veldkamp, is geboren vóór 06-06-1913 in Heerde, dochter van Hendrik Veldkamp en Johanna Veldkamp. Berendina is overleden op 06-06-1917 om 01:00 in Heerde, minstens 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 70]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1917. Bij de overlijdensaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Bijsterbosch (arbeider) en Gerrit Jan Mulder (arbeider
2 Hendrikje Veldkamp, geboren op 17-05-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-fe.
X-fe Hendrikje Veldkamp is geboren op 17-05-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Hendrik Veldkamp (zie IX-em) en Johanna Veldkamp (zie VIII-cm). Hendrikje is overleden op 19-03-1992, 77 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrikje trouwde, 23 jaar oud, op 29-05-1937 in Heerde met Hendrik Jan de Graaf, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikje en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Mannes De Graaf (grootvader van de bruidegom) en Berend Veldkamp (grootvader van de bruid). Hendrik is geboren op 09-09-1913, zoon van Albert de Graaf en Tonia Bredewolt. Hendrik is overleden op 29-12-1974, 61 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Hendrikje en Hendrik:
1 T. de Graaf. Volgt XI-cx.
2 Albert de Graaf, geboren op 26-06-1938. Volgt XI-cy.
3 Johanna de Graaf, geboren op 13-06-1939.
XI-cx T. de Graaf, dochter van Hendrik Jan de Graaf en Hendrikje Veldkamp (zie X-fe). T. trouwde met J. van Dijk.
XI-cy Albert de Graaf is geboren op 26-06-1938, zoon van Hendrik Jan de Graaf en Hendrikje Veldkamp (zie X-fe). Albert trouwde met D. Rorije.
IX-en Dirkje Veldkamp is geboren op 12-04-1898 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 45], dochter van Berend Veldkamp (zie VII-ai) en Dirkje Veldkamp (zie VIII-au). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1898. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Willem Veldkamp. Dirkje is overleden op 30-09-1964 in Wapenveld (Gem. Heerde), 66 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Dirkje trouwde, 33 jaar oud, op 12-09-1931 in Heerde [bron: Aktenr 56] met Rijk Oosterbroek, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirkje en Rijk was de volgende getuige aanwezig: Jan Dries Oosterbroek (broer van de bruidegom) Jan Visser (zwager van de bruid). Rijk is geboren op 28-05-1898 in Hattem [bron: Aktenr 51], zoon van Gerrit Oosterbroek en Grietje Treep. Rijk is overleden op 27-01-1983 in Wapenveld (Gem. Heerde), 84 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Kind van Dirkje en Rijk:
1 Gerrit B Oosterbroek, geboren op 30-01-1930.
IX-eo Berend Veldkamp is geboren op 21-06-1911 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Berend Veldkamp (zie VII-ai) en Dirkje Veldkamp (zie VIII-au). Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Klaas van Dijk en Albert Koetzier (herbergier). Berend is overleden op 21-09-1972 in Wapenveld (Gem. Heerde), 61 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Berend: Gewoond hebbende aan de Merelweg
Had als bijnaam: Berend Duumpie
Berend kreeg een hartstilstand toen het echtpaar op visite was in Oene en dit greep Willemina zo aan, dat zij enkele uren later ook overleed.
Beroep:
Arbeider
Berend trouwde, 25 jaar oud, op 12-12-1936 in Heerde met Willemina Boerdam, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Willemina was de volgende getuige aanwezig: Jan Visser (zwager van de bruidegom) en Rijk Oosterbroek (zwager van de bruidegom). Zie X-kh voor persoonsgegevens van Willemina.
Kinderen van Berend en Willemina:
1 Berend Dirk (Bennie) Veldkamp, geboren op 11-11-1937 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ff.
2 Fennigje Veldkamp, geboren op 24-02-1941 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-fg.
3 Dirkje (Dicky) Veldkamp, geboren op 24-02-1941 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-fh.
X-ff Berend Dirk (Bennie) Veldkamp is geboren op 11-11-1937 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Berend Veldkamp (zie IX-eo) en Willemina Boerdam (zie X-kh). Bennie is overleden op 18-02-2009 in Hattem, 71 jaar oud. Hij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk). Bennie trouwde met Johanna (Annie) Witteveen. Annie is geboren op 07-06-1945. Annie is overleden op 02-12-2021, 76 jaar oud. Zij is begraven in Hattem (Kerkhofdijk)
Kinderen van Bennie en Annie:
1 Bennie Veldkamp.
2 Johan Veldkamp.
X-fg Fennigje Veldkamp is geboren op 24-02-1941 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Berend Veldkamp (zie IX-eo) en Willemina Boerdam (zie X-kh). Fennigje is overleden op 03-03-2018, 77 jaar oud. Zij is begraven op 08-03-2018 in Wapenveld (Kwartelweg). Fennigje trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1961 met Klaas Rorije, ongeveer 27 jaar oud. Zie X-la voor persoonsgegevens van Klaas.
Kinderen van Fennigje en Klaas:
1 Willemina (Wilma) Rorije, geboren op 18-07-1963 in Oldebroek. Volgt XI-cz.
2 Sarliena Rorije, geboren op 23-09-1964 in Oldebroek.
3 Sarris Rorije, geboren op 26-07-1969 in Heerde. Volgt XI-da.
4 Bertine Rorije, geboren op 06-03-1973 in Heerde. Volgt XI-db.
5 Carla Rorije, geboren op 25-02-1981 in Heerde.
XI-cz Willemina (Wilma) Rorije is geboren op 18-07-1963 in Oldebroek, dochter van Klaas Rorije en Fennigje Veldkamp (zie I). Wilma is overleden op 06-03-2020, 56 jaar oud. Wilma trouwde met Mark Veldkamp. Zie XI-gx voor persoonsgegevens van Mark. Mark is geboren in 1970, zoon van Jan Veldkamp en Henny Hulleman. 
XI-da Sarris Rorije is geboren op 26-07-1969 in Heerde, zoon van Klaas Rorije (zie X-la) en Fennigje Veldkamp (zie X-fg). Sarris begon een relatie met Marjan Eggink.
XI-db Bertine Rorije is geboren op 06-03-1973 in Heerde, dochter van Klaas Rorije (zie X-la) en Fennigje Veldkamp (zie X-fg). Bertine trouwde met Veldhuis.
X-fh Dirkje (Dicky) Veldkamp is geboren op 24-02-1941 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Berend Veldkamp (zie IX-eo) en Willemina Boerdam (zie X-kh). Dicky trouwde, 22 jaar oud, op 15-08-1963 in Zwolle met Engbert Bongers, 24 jaar oud. Engbert is geboren op 24-08-1938, zoon van Berend Jan Bongers en Jennifje Meijer.
Kind van Dicky en Engbert:
1 Bianca Bongers, geboren in 1972. Volgt XI-dc.
XI-dc Bianca Bongers is geboren in 1972, dochter van Engbert Bongers en Dirkje (Dicky) Veldkamp (zie X-fh). Bianca trouwde met Lionel Gremont.
VIII-av Roelofje Veldkamp is geboren op 15-07-1870 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 105], dochter van Hendrik Veldkamp (zie VII-t) en Fennigje van ’t Veld. Bij de geboorteaangifte van Roelofje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Hekeren en Johannes Docter. Roelofje is overleden op 12-07-1948 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 77 jaar oud [bron: Aktenr: 54]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1948. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Roelofje: Geboorte aangifte is niet door de vader gedaan maar door Christina Gerritsen (Vroedvrouw)
Roelofje trouwde, 19 jaar oud, op 31-05-1890 in Heerde [bron: Aktenr: 18] met Egbert Scholten, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Roelofje en Egbert was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Jannes Martens (veldwachter) en Jacob van Leeuwen (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Zie VIII-u voor persoonsgegevens van Egbert.
Kinderen van Roelofje en Egbert: zie VIII-u.
VIII-aw Fennigje Veltkamp is geboren op 02-12-1873 om 15:00 in Arnhem [bron: Aktenr 1183], dochter van Hendrik Veldkamp (zie VII-t) en Fennigje van ’t Veld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-12-1873. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Jeremia Steijn en Gradus Willemsen. Fennigje is overleden op 03-04-1941 om 07:00 in Heerde, 67 jaar oud [bron: Aktenr 44]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1941.
Notitie bij Fennigje: Hoe het komt dat Fennigje als enigste in Arnhem is geboren is een raadsel en als enigste, Veldkamp met een T
Fennigje trouwde, 22 jaar oud, op 29-02-1896 in Heerde [bron: Aktenr: 10] met Teunis Scholten, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fennigje en Teunis was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp (zwager van de bruid) en Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode) en Hendrik Mondria (winkelier). Zie VIII-x voor persoonsgegevens van Teunis.
Kinderen van Fennigje en Teunis: zie VIII-x.
VIII-ax Reintje Veldkamp is geboren op 04-05-1879 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 73], dochter van Hendrik Veldkamp (zie VII-t) en Fennigje van ’t Veld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1879. Bij de geboorteaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen en Johannes Docter. Reintje is overleden op 22-07-1941 om 19:00 in Zwolle, 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 71]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1941. Reintje trouwde, 23 jaar oud, op 20-12-1902 in Heerde [bron: Aktenr: 61] met Jacob Horst, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Reintje en Jacob was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Roelof Cornelis van de Put en Gerrit van de Hoeve (schoenmaker). Jacob is geboren op 10-06-1873 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 88], zoon van Hendrik Horst en Willempjen Zomerdijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1873. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (huurkoetsierr) en Berend v Apeldoorn (landbouwer). Jacob is overleden op 17-07-1952 in Hattem, 79 jaar oud [bron: Aktenr 23].
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Reintje en Jacob:
1 NN Horst, levenloos geboren zoon, geboren op 21-10-1903 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 108].
2 NN Horst, levenloos geboren kind, geboren op 20-06-1905 in Heerde [bron: Aktenummer: 61].
3 Fredrik Hendrik Horst, geboren op 02-11-1906 in Heerde. Fredrik is overleden.
4 Frederik Hendrik Caesar Horst, geboren op 02-11-1906 in Zwolle. Volgt IX-ep.
5 Reintje Jacoba Ceserina Horst, geboren op 31-10-1910 in Heerde. Reintje is overleden.
6 Steven Jan Caesar Horst, geboren op 03-02-1917 in Heerde. Steven is overleden.
IX-ep Frederik Hendrik Caesar Horst is geboren op 02-11-1906 in Zwolle [bron: Aktenr 861], zoon van Jacob Horst en Reintje Veldkamp (zie VIII-ax). Frederik is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
Frederik trouwde, 26 jaar oud, op 12-11-1932 in Heerde [bron: Aktenr 69] met Jannigje Bosman, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Frederik en Jannigje was de volgende getuige aanwezig: Jan van de Vrugt (gemeentebode) en Jacob van der Beek. Zie X-ng voor persoonsgegevens van Jannigje.
VII-u Berent Veldkamp is geboren op 08-11-1835 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 117], zoon van Willem Albert Remmerts (Veldkamp) (zie VI-o) en Derkje Langenberg. Bij de geboorteaangifte van Berent was de volgende getuige aanwezig: Albert Willems en Remmert Veldkamp. Berent is overleden op 13-10-1919 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 83 jaar oud [bron: Aktenr: 97]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1919. Bij de overlijdensaangifte van Berent was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus ten Hoven en Steven Brouwer.
Notitie bij Berent: Had als bijnaam " Duumpie"
Beroep:
Arbeider
Berent trouwde, 27 jaar oud, op 02-04-1863 in Heerde [bron: Aktenr: 13] met Johanna Stijf, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berent en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van de Grift (schoenmaker) en Timen van Ark (bakker) en Joachim Montizaan (horlogemaker) en Albertus Montizaan (horlogemaker). Johanna is geboren op 14-02-1840 om 02:00 in Heerde [bron: Aktenr 21], dochter van Harmen Jan Stijf en Berendina van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1840. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jurrien v Dullink (schoenmaker) en Johannes Dikkeschei. Johanna is overleden op 23-10-1903 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 63 jaar oud [bron: Aktenr: 109]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-10-1903. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Evert Bredewolt en Marten Bijsterbosch.
Kinderen van Berent en Johanna:
1 Willem Veldkamp, geboren op 31-08-1863 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 126]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1863. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put en Jan Hendriks (beiden veldwachter). Willem is overleden op 29-11-1890 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 27 jaar oud (oorzaak: verdronken) [bron: Aktenr 113]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1890. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Derk Olthuis en Willem Veldkamp.

Willem bleef ongehuwd.

Beroep:
Arbeider
2 Berend Jan Veldkamp, geboren op 12-05-1865 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 62]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1865. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwacher) en Johannes Docter (gemeentebode). Berend is overleden op 29-03-1867 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 39]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1867. Bij de overlijdensaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van ’t Veld en Johannes Olthuis.
3 Dirk Veldkamp, geboren op 09-01-1867 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ay.
4 Jantje Veldkamp, geboren op 29-09-1869 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-az.
5 Berent Veldkamp, geboren op 30-08-1872 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ba.
6 Dirkje Veldkamp, geboren op 22-11-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bb.
7 Albertje Veldkamp, geboren op 06-04-1877 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 68]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1877. Bij de geboorteaangifte van Albertje was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Jan van Lohuizen. Albertje is overleden op 23-12-1877 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 8 maanden oud (oorzaak: bronchitis capellaris (bronchitus)) [bron: Aktenummer: 121]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1877. Bij de overlijdensaangifte van Albertje was de volgende getuige aanwezig: Egbert Veldkamp.
8 Johanna Berendina Veldkamp, geboren op 22-04-1879 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 62]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1879. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (Veldwachter) Johannes Docter (Gemeentebode). Johanna is overleden op 30-08-1880 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud (oorzaak: collapsus (bewusteloosheid) leed aan diarhaea) [bron: Aktenr 90]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-08-1880. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Evert Bredewold en Johannes Docter.
9 Johannes Veldkamp, geboren op 20-08-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bc.
VIII-ay Dirk Veldkamp is geboren op 09-01-1867 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 6], zoon van Berent Veldkamp (zie VII-u) en Johanna Stijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1867. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwacher) en Johannes Docter (gemeentebode). Dirk is overleden op 24-01-1941 om 21:00 in Heerde, 74 jaar oud (oorzaak: longembolie) [bron: Aktenr: 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1941. Bij de overlijdensaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Jan Smit.
Notitie bij Dirk: Gewoond hebbende in wijk F249
Beroep:
Arbeider
Dirk trouwde, 25 jaar oud, op 17-09-1892 in Heerde [bron: Aktenr: 30] met Willemina Bredewout, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk en Willemina was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Hendrik Mondria (kuiper) en Lubbertus Brugman en Antonie Rorije (kleermaker). Willemina is geboren op 08-05-1869 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 64], dochter van Ruth Bredewout en Stijntje Meijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1869. Bij de geboorteaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Willemina is overleden op 18-09-1950 om 13:30 in Zwolle, 81 jaar oud [bron: Aktenr: 505]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1950.
Kinderen van Dirk en Willemina:
1 Berend Veldkamp, geboren op 16-01-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-eq.
2 Rika Veldkamp, geboren op 02-11-1896 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 148]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1896. Bij de geboorteaangifte van Rika was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Wallenburg en Berent Veltkamp. Rika is overleden op 25-01-1901 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 jaar oud (oorzaak: combustio (brandwonden)) [bron: Aktenr 9]. Bij de overlijdensaangifte van Rika was de volgende getuige aanwezig: Jannes van Ommen en Hendrik Jan Liefers.
3 Jan Willem Veldkamp, geboren op 10-02-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-er.
4 Ruth Veldkamp, geboren op 01-10-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-es.
5 Steven Veldkamp, geboren op 07-01-1905 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 6]. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Hendrikus Vorderman (bakker). Steven is overleden op 21-01-1909 om 14:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 jaar oud (oorzaak: diphteritis (keelpijn en hoge koorts)) [bron: Aktenummer: 6]. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Evert Veldkamp en Hendrik Jan Liefers.
IX-eq Berend Veldkamp is geboren op 16-01-1894 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 4], zoon van Dirk Veldkamp (zie VIII-ay) en Willemina Bredewout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1894. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Berend is overleden op 02-08-1973 in Wapenveld (Gem. Heerde), 79 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Berend: Had als bijnaam ,,de Osse" Gewoond hebbende aan de Nachtegaalweg (wijk F226)
Beroep:
Fabrieksarbeider
Berend trouwde, 24 jaar oud, op 14-09-1918 in Heerde [bron: Aktenummer: 45] met Janna Bosman, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Janna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Bosman (broer van de bruid) en Jan Bredewout. Janna is geboren op 22-02-1893 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 32], dochter van Hendrik Bosman en Jannigje Stijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-02-1893. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Viering en Johannes Docter (gemeentebode). Janna is overleden op 29-08-1973 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Berend en Janna:
1 Dirk Veldkamp, geboren op 29-09-1920 in Heerde. Dirk is overleden op 27-07-1925 om 23:45 in Heerde, 4 jaar oud (oorzaak: mazelen) [bron: Aktenummer: 82]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-07-1925. Bij de overlijdensaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Willem Stijf (landarbeider) en Hendrik Remmerts (landarbeider).
2 Jannigje (Janna) Veldkamp, geboren op 05-01-1925 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-fi.
3 Dirk Willem (Dirk) Veldkamp, geboren op 18-03-1932 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-fj.
X-fi Jannigje (Janna) Veldkamp is geboren op 05-01-1925 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Berend Veldkamp (zie IX-eq) en Janna Bosman. Janna is overleden op 23-05-2019 in Wapenveld (Gem. Heerde), 94 jaar oud. Zij is begraven op 27-05-2019 in Wapenveld (Kwartelweg).  Janna trouwde, 20 jaar oud, op 06-10-1945 in Heerde met Bertus Blom, 25 jaar oud. Bertus is geboren op 27-06-1920 in Heerde, zoon van Lodewijk Teunis Blom en Hendrikje van Velzen. Bertus is overleden op 28-12-1998, 78 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Janna en Bertus:
1 Hendrikje Johanna Blom, geboren op 07-10-1946 in Heerde. Volgt XI-dd.
2 Bea Wilhelmina Blom, geboren op 26-04-1955 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-de.
3 Leontien Blom, geboren op 19-01-1963 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-df.
4 Bertina Janita Blom, geboren op 22-12-1965 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt XI-dg.
XI-dd Hendrikje Johanna Blom is geboren op 07-10-1946 in Heerde, dochter van Bertus Blom en Jannigje (Janna) Veldkamp (zie X-fi). Hendrikje trouwde met Cornelis (Kees) Kroeze.
XI-de Bea Wilhelmina Blom is geboren op 26-04-1955 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Bertus Blom en Jannigje (Janna) Veldkamp (zie X-fi). Bea trouwde met Gerrit Jan van de Beek.
XI-df Leontien Blom is geboren op 19-01-1963 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Bertus Blom en Jannigje (Janna) Veldkamp (zie X-fi). Leontien trouwde met Dick Veldwijk.
XI-dg Bertina Janita Blom is geboren op 22-12-1965 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Bertus Blom en Jannigje (Janna) Veldkamp (zie X-fi). Bertina trouwde met Tjeerd Jonker. Tjeerd is een zoon van Albert Jonker en Hilma Eppenga.
X-fj Dirk Willem (Dirk) Veldkamp is geboren op 18-03-1932 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Berend Veldkamp (zie IX-eq) en Janna Bosman. Dirk is overleden op 05-08-2007 in Wapenveld (Gem. Heerde), 75 jaar oud. Hij is begraven op 10-08-2007 in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Dirk trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1954 met Gerritje (Gerrie) Veldkamp, ongeveer 24 jaar oud. Zie X-ai voor persoonsgegevens van Gerrie.
Kinderen van Dirk en Gerrie: zie X-ai.
IX-er Jan Willem Veldkamp is geboren op 10-02-1899 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 35], zoon van Dirk Veldkamp (zie VIII-ay) en Willemina Bredewout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-02-1899. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Jan is overleden op 27-03-1980 in Wapenveld (Gem. Heerde), 81 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Jan: Gewoond hebbende in wijk F206
Beroep:
Fabrieksarbeider
Jan trouwde, 30 jaar oud, op 23-03-1929 in Heerde [bron: Aktenr 17] met Gerritje Bosman, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Willem Veldkamp (broeder van de bruidegom) en Andries Bosman (broeder van de bruid). Gerritje is geboren op 30-11-1897 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 150], dochter van Hendrik Bosman en Jannigje Stijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-12-1897. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Lubertus v Egteren en Jannes Martens (veldwachter). Gerritje is overleden op 28-03-1967 in Wapenveld (Gem. Heerde), 69 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kind van Jan en Gerritje:
1 Willemina Veldkamp, geboren op 01-06-1929 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-fk.
X-fk Willemina Veldkamp is geboren op 01-06-1929 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Jan Willem Veldkamp (zie IX-er) en Gerritje Bosman. Willemina is overleden op 23-03-2012, 82 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Willemina trouwde, 23 jaar oud, op 27-06-1952 in Heerde met Hendrikus Veldkamp, 24 jaar oud. Zie X-em voor persoonsgegevens van Hendrikus.
Kind van Willemina en Hendrikus: zie X-em.
IX-es Ruth Veldkamp is geboren op 01-10-1901 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 147], zoon van Dirk Veldkamp (zie VIII-ay) en Willemina Bredewout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1901. Bij de geboorteaangifte van Ruth was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Ruth is overleden op 22-11-1950 om 19:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 49 jaar oud (oorzaak: schedelbasisbreuk) [bron: Aktenr: 85]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-11-1950. Bij de overlijdensaangifte van Ruth was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Ruth: Gewoond hebbende F98
Ruth bleef kinderloos.
Beroep:
Landarbeider
Ruth trouwde, 29 jaar oud, op 07-03-1931 in Heerde [bron: Aktenr 14] met Gerritje Bredewout, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Ruth en Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Berend Berends (zwager van de bruid) en Berend Veldkamp (broeder van de bruidegom). Zie IX-kc voor persoonsgegevens van Gerritje.
VIII-az Jantje Veldkamp is geboren op 29-09-1869 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 136], dochter van Berent Veldkamp (zie VII-u) en Johanna Stijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1869. Bij de geboorteaangifte van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) Johannes Docter (gemeentebode). Jantje is overleden op 02-12-1944 om 00:30 in Heerde, 75 jaar oud (oorzaak: myodegeneratio cordis (hartziekte)) [bron: Aktenr: 104]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1944. Bij de overlijdensaangifte van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Olthuis (koopman). Jantje trouwde, 30 jaar oud, op 12-05-1900 in Heerde [bron: Aktenr: 13] met Evert Hengeveld, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jantje en Evert was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan van Dijk (winkelier) en Jan Boeve (logementhouder) en Klaas Mensink (vrachtrijder) en Evert IJzerman. Evert is geboren op 19-10-1871 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 151], zoon van Harmen Hengeveld en Grietje Zwanepol. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-10-1871. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Jan van ’t Veld en Derk Olthuis. Evert is overleden op 15-01-1950 om 08:00 in Heerde, 78 jaar oud [bron: Aktenr 5]. Bij de overlijdensaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker).
Beroep:
Arbeider
VIII-ba Berent Veldkamp is geboren op 30-08-1872 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 111], zoon van Berent Veldkamp (zie VII-u) en Johanna Stijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1872. Bij de geboorteaangifte van Berent was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp (oom van aangever) en Jan van lohuizen. Berent is overleden op 14-05-1954 om 03:15 in Heerde, 81 jaar oud [bron: Aktenr: 37]. Bij de overlijdensaangifte van Berent was de volgende getuige aanwezig: Derk de Graaf (aanspreker). Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Koetsier
Berent trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1896 in Heerde [bron: Aktenr: 25] met Johanna Eilander, 31 jaar oud. Johanna is geboren op 14-10-1864 om 11:00 in Epe [bron: Aktenr 209], dochter van Willem Arend Eilander en Johanna Boeve. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1864. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Wensink (veldwachter) en Cornelis Johannes Bunte (veldwachter). Johanna is overleden op 14-04-1936 om 05:30 in Heerde, 71 jaar oud [bron: Aktenr: 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1936. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johan Borg (aanspreker). Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Berent en Johanna:
1 Wilhelmina Johanna Veldkamp, geboren op 08-05-1888 in Heerde (buurtschap ’t Veen). Volgt IX-et.
2 Berendina Johanna Veldkamp, geboren op 02-05-1897 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-eu.
3 Willem Arend Veldkamp, geboren op 22-10-1899 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt IX-ev.
4 Berend Jan Veldkamp, geboren op 10-11-1904 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt IX-ew.
IX-et Wilhelmina Johanna Veldkamp is geboren op 08-05-1888 om 02:00 in Heerde (buurtschap ’t Veen) [bron: Aktenr 85 (erkend:16.5.1896)], dochter van Berent Veldkamp (zie VIII-ba) en Johanna Eilander. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jan van Leeuwen. Wilhelmina is overleden op 02-03-1982 in Heerde, 93 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Wilhelmina: Wilhelmina Johanna is bij de geboorte aangegeven door de vroedvrouw Henderina Wijnberg
Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op 20-09-1913 in Heerde [bron: Aktenummer: 43] met Roelof Deur, 27 jaar oud. Roelof is geboren op 26-06-1886 om 20:00 in Heerde [bron: Aktenr 78], zoon van Hendrik Berend Deur en Janna Durink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1886. Bij de geboorteaangifte van Roelof was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks en Aart v Leeuwen. Roelof is overleden op 05-03-1958 in Heerde, 71 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Roelof is weduwnaar van Lammerdina Alida van Leeuwen (1886-1912), met wie hij trouwde op 26-03-1910 in Heerde.
Beroep:
Kleermaker
Kind van Wilhelmina en Roelof:
1 Janna Deur, geboren op 18-11-1914 in Heerde. Volgt X-fl.
X-fl Janna Deur is geboren op 18-11-1914 in Heerde, dochter van Roelof Deur en Wilhelmina Johanna Veldkamp (zie IX-et). Janna is overleden op 14-08-2001, 86 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Janna trouwde met Andries Westendorp. Andries is geboren op 29-06-1914. Andries is overleden op 05-01-1983, 68 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
IX-eu Berendina Johanna Veldkamp is geboren op 02-05-1897 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 69], dochter van Berent Veldkamp (zie VIII-ba) en Johanna Eilander. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-05-1897. Bij de geboorteaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Wallenburg en Hendrikus Plakmeijer. Berendina is overleden op 28-02-1936 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 38 jaar oud (oorzaak: carcinoma uteri (baarmoederkanker)) [bron: Aktenummer: 14]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-02-1936. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Berendina trouwde, 21 jaar oud, op 21-09-1918 in Heerde [bron: Aktenummer: 46] met Zwier Bart Nitrauw, 26 jaar oud. Zwier is geboren op 13-05-1892 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 63], zoon van Bernardus Willem Nitrauw en Koosje Post. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1892. Bij de geboorteaangifte van Zwier was de volgende getuige aanwezig: Warnerius Sleijster en Johannes Rorije. Zwier is overleden op 08-01-1961 in Wapenveld (Gem. Heerde), 68 jaar oud.
Beroep:
Kantoorbediende
Kinderen van Berendina en Zwier:
1 Koosje Nitrauw, geboren op 30-03-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-fm.
2 Johanna Berendina Nitrauw, geboren op 06-11-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-fn.
3 Bernardus Willem Nitrauw, geboren op 24-02-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-fo.
4 Berend Nitrauw, geboren op 08-02-1926. Volgt X-fp.
5 Betsy Nitrauw, geboren op 08-09-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde).
6 Johannes Nitrauw, geboren op 01-04-1929 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-fq.
7 Zwier Bart Nitrauw, geboren op 02-05-1932 in Wapenveld (Gem. Heerde). Zwier is overleden op 02-08-1943 in Wapenveld (Gem. Heerde), 11 jaar oud.
8 Wilhelmina (Minie) Nitrauw, geboren op 19-10-1933 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-fr.
X-fm Koosje Nitrauw is geboren op 30-03-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Zwier Bart Nitrauw en Berendina Johanna Veldkamp (zie IX-eu). Koosje is overleden op 02-09-1989 in Wapenveld (Gem. Heerde), 70 jaar oud. Koosje trouwde, 37 jaar oud, op 22-08-1956 in Heerde met Gerrit Jan Regterschot, 39 jaar oud. Gerrit is geboren op 13-02-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Cornelis Regterschot en Wilhelmina Bredewolt. Gerrit is overleden op 04-07-1995 in Wapenveld (Gem. Heerde), 78 jaar oud.
Kinderen van Koosje en Gerrit:
1 Cornelis (Cor) Regterschot, geboren op 02-02-1959 in Heerde.
2 Bernardien Johanna (Hanny) Regterschot, geboren op 06-09-1960 in Zwolle. Volgt XI-dh.
3 Gert Karel Regterschot, geboren op 25-07-1963 in Wapenveld (Gem. Heerde).
XI-dh Bernardien Johanna (Hanny) Regterschot is geboren op 06-09-1960 in Zwolle, dochter van Gerrit Jan Regterschot en Koosje Nitrauw (zie X-fm). Hanny trouwde, 24 jaar oud, op 12-10-1984 in Heerde met Ferdi van Winsum, 28 jaar oud. Ferdi is geboren op 15-09-1956.
X-fn Johanna Berendina Nitrauw is geboren op 06-11-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Zwier Bart Nitrauw en Berendina Johanna Veldkamp (zie IX-eu). Johanna is overleden. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 28-08-1946 met Arend van der Helm, 28 jaar oud. Arend is geboren op 27-11-1917 in Diever (Dr). Arend is overleden op 03-06-1987 in Wapenveld (Gem. Heerde), 69 jaar oud.
X-fo Bernardus Willem Nitrauw is geboren op 24-02-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Zwier Bart Nitrauw en Berendina Johanna Veldkamp (zie IX-eu). Bernardus is overleden. Bernardus trouwde, 24 jaar oud, op 10-12-1947 in Heerde met Maria Louise Kooger, 27 jaar oud. Maria is geboren op 17-06-1920.
X-fp Berend Nitrauw is geboren op 08-02-1926, zoon van Zwier Bart Nitrauw en Berendina Johanna Veldkamp (zie IX-eu). Berend is overleden. Berend trouwde, 25 jaar oud, op 12-10-1951 in Heerde met Engeltje Westendorp, 26 jaar oud. Engeltje is geboren op 18-07-1925.
X-fq Johannes Nitrauw is geboren op 01-04-1929 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Zwier Bart Nitrauw en Berendina Johanna Veldkamp (zie IX-eu). Johannes is overleden. Johannes:
(1) trouwde met Dirkje Broekhuis. Dirkje is geboren op 25-12-1928. Dirkje is overleden op 27-07-1994, 65 jaar oud.
(2) trouwde, 68 jaar oud, op 26-02-1998 in Hattem met Jantiena Vos, 67 jaar oud. Jantiena is geboren op 26-10-1930.
X-fr Wilhelmina (Minie) Nitrauw is geboren op 19-10-1933 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Zwier Bart Nitrauw en Berendina Johanna Veldkamp (zie IX-eu). Minie trouwde, 23 jaar oud, op 06-03-1957 in Heerde met Willem ter Velde, 24 jaar oud. Willem is geboren op 20-06-1932.
IX-ev Willem Arend Veldkamp is geboren op 22-10-1899 om 08:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 151], zoon van Berent Veldkamp (zie VIII-ba) en Johanna Eilander. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1899. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Zevenbergen (hoofd ener school) en Jan Boeve (logementhouder). Willem is overleden op 16-03-1966 in Heerde, 66 jaar oud.
Beroep:
Schildersbedrijf
Willem trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1922 in Heerde [bron: Aktenummer: 26] met Hendrika Wilhelmina Heres, 25 jaar oud. Hendrika is geboren op 01-08-1896 om 13:00 in Heerde [bron: Aktenr 102], dochter van Willemina Heres, pleegdochter van Jan Willem Fijn. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1896. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Hendrika is overleden op 22-03-1989 in Heerde, 92 jaar oud.
Notitie bij Hendrika: De geboorteaangifte heeft gedaan de vroedvrouw Henderina Wijnberg
Kinderen van Willem en Hendrika:
1 Berend Johannes Veldkamp, geboren op 31-07-1923 in Heerde. Volgt X-fs.
2 Johanna (Annie) Veldkamp, geboren op 02-04-1925 in Heerde. Annie is overleden op 05-02-2022 in Heerde, 96 jaar oud. Zij is begraven op 10-02-2022 in Heerde (Engelmanskamp). Annie bleef ongehuwd.
X-fs Berend Johannes Veldkamp is geboren op 31-07-1923 in Heerde, zoon van Willem Arend Veldkamp (zie IX-ev) en Hendrika Wilhelmina Heres. Berend is overleden op 19-04-2017 in Heerde, 93 jaar oud. Hij is begraven op 25-04-2017 in Heerde (Engelmanskamp). Berend trouwde met Dirkje Regterschot. Dirkje is geboren op 07-06-1926. Dirkje is overleden op 14-01-1997, 70 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Berend en Dirkje:
1 Willem (Wim) Veldkamp. Volgt XI-di.
2 Anneke Veldkamp. Volgt XI-dj.
3 Henry Veldkamp. Volgt XI-dk.
4 Ruth Veldkamp. Volgt XI-dl.
5 Jodien Veldkamp. Volgt XI-dm.
6 Edwin Veldkamp. Volgt XI-dn.
XI-di Willem (Wim) Veldkamp, zoon van Berend Johannes Veldkamp (zie X-fs) en Dirkje Regterschot. Wim trouwde met Annelies Stoevenbeld.
Kinderen van Wim en Annelies:
1 Ingrid Veldkamp.
2 Michiel Veldkamp.
3 Marloes Veldkamp.
XI-dj Anneke Veldkamp, dochter van Berend Johannes Veldkamp (zie X-fs) en Dirkje Regterschot. Anneke trouwde met Hans de Vries.
XI-dk Henry Veldkamp, zoon van Berend Johannes Veldkamp (zie X-fs) en Dirkje Regterschot. Henry trouwde met Yvonne Westerink.
Kinderen van Henry en Yvonne:
1 Gerben Veldkamp.
2 Rick Veldkamp.
3 Henriet Veldkamp.
XI-dl Ruth Veldkamp, zoon van Berend Johannes Veldkamp (zie X-fs) en Dirkje Regterschot. Ruth trouwde met Mannie Marskamp.
Kinderen van Ruth en Mannie:
1 Bernice Veldkamp.
2 Dennis Veldkamp.
XI-dm Jodien Veldkamp, dochter van Berend Johannes Veldkamp (zie X-fs) en Dirkje Regterschot. Jodien ging samenwonen met Johan Zweers.
XI-dn Edwin Veldkamp, zoon van Berend Johannes Veldkamp (zie X-fs) en Dirkje Regterschot. Edwin trouwde met Janet Tijssen.
Kinderen van Edwin en Janet:
1 Anouk Veldkamp.
2 Fleur Veldkamp.
IX-ew Berend Jan Veldkamp is geboren op 10-11-1904 om 05:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 158], zoon van Berent Veldkamp (zie VIII-ba) en Johanna Eilander. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Zevenbergen (hoofd ener school) en Gradus Koopman. Berend is overleden op 22-04-1992 in Heerde, 87 jaar oud. Berend trouwde, 28 jaar oud, op 17-06-1933 in Heerde [bron: Aktenr 27] met Siena Wilhelmina van Ommen, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Siena was de volgende getuige aanwezig: Willem Arend Veldkamp (broer van de bruidegom) en Arend Jan van Ommen (broer van de bruid). Siena is geboren op 23-01-1909 in Heerde (buurtschap Assendorp), dochter van Aart van Ommen en Clasina Wilhelmina Bomhof. Siena is overleden op 17-04-1951 in Heerde, 42 jaar oud.
Kinderen van Berend en Siena:
1 Berend Johannes Veldkamp, geboren op 20-08-1933 in Heerde. Volgt X-ft.
2 Aart Veldkamp, geboren op 07-10-1936 in Heerde. Volgt X-fu.
3 Johannes Veldkamp, geboren op 07-03-1940 in Heerde. Volgt X-fv.
4 Simon Willem Veldkamp, geboren op 28-08-1942 in Heerde. Simon is overleden op 02-12-1944 in Heerde, 2 jaar oud.
5 Willem Arend Veldkamp, geboren op 27-09-1944 in Heerde. Volgt X-fw.
X-ft Berend Johannes Veldkamp is geboren op 20-08-1933 in Heerde, zoon van Berend Jan Veldkamp (zie IX-ew) en Siena Wilhelmina van Ommen. Berend trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1958 in Heerde met Sara van Dorp, 23 jaar oud. Sara is geboren op 10-11-1934 in Epe. Sara is overleden op 23-08-2015 in Geldrop, 80 jaar oud. Zij is begraven op 27-08-2015 in Heeze.
Kinderen van Berend en Sara:
1 Daniella Veldkamp.
2 Natalia Veldkamp.
X-fu Aart Veldkamp is geboren op 07-10-1936 in Heerde, zoon van Berend Jan Veldkamp (zie IX-ew) en Siena Wilhelmina van Ommen. Aart is overleden op 04-02-2000 in Apeldoorn, 63 jaar oud. Aart:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 20-07-1961 in Heerde met Teuni Vos, 21 jaar oud. Teuni is geboren op 07-09-1939, dochter van Johannes Egbertus Vos en Anna Proper.
(2) begon een relatie, minstens 25 jaar oud, na 1961 met Ria Kok.
X-fv Johannes Veldkamp is geboren op 07-03-1940 in Heerde, zoon van Berend Jan Veldkamp (zie IX-ew) en Siena Wilhelmina van Ommen. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 04-03-1966 in Heerde met Mientje van Munster, 25 jaar oud. Mientje is geboren op 09-03-1940 in Oene (Gem.Epe).
X-fw Willem Arend Veldkamp is geboren op 27-09-1944 in Heerde, zoon van Berend Jan Veldkamp (zie IX-ew) en Siena Wilhelmina van Ommen. Willem is overleden op 02-10-2013 in Heerde, 69 jaar oud. Hij is begraven op 07-10-2013 in Heerde (Engelmanskamp). Willem trouwde, 25 jaar oud, op 03-07-1970 in Heerde met Maaike Popijus, 22 jaar oud. Maaike is geboren op 30-06-1948.
Kinderen van Willem en Maaike:
1 Ivo Theodoor Veldkamp. Volgt XI-do.
2 Esther Christine (Esther) Veldkamp. Volgt XI-dp.
XI-do Ivo Theodoor Veldkamp, zoon van Willem Arend Veldkamp (zie X-fw) en Maaike Popijus. Ivo trouwde met Letitia Mukherjee.
Kinderen van Ivo en Letitia:
1 Felix Veldkamp.
2 Anaïs Veldkamp.
XI-dp Esther Christine (Esther) Veldkamp, dochter van Willem Arend Veldkamp (zie X-fw) en Maaike Popijus. Esther trouwde met Matthijs Stelling.
Kinderen van Esther en Matthijs:
1 Pheline Stelling.
2 Ceriel Stelling.
VIII-bb Dirkje Veldkamp is geboren op 22-11-1874 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 168], dochter van Berent Veldkamp (zie VII-u) en Johanna Stijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1874. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Johan Jacob van Toornenbergen en Peter ten Have. Dirkje is overleden op 09-03-1956 om 07:00 in Voorst, 81 jaar oud [bron: Aktenr 34]. Bij de overlijdensaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Denekamp (timmerman). Dirkje trouwde, 26 jaar oud, op 09-03-1901 in Heerde [bron: Aktenr: 5] met Hendrikus Stijf, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirkje en Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Willem Jan van Apeldoorn (bakker) en Hendrikus Vorderman (bakker) en Koendert Schakelaar en Willem Overbosch (winkelier). Hendrikus is geboren op 14-09-1875 om 14:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 136], zoon van Hendrik Stijf en Hendrika Koster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1875. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Jacob Buitenkamp en Koendert Wagenaar. Hendrikus is overleden op 24-04-1932 om 04:30 in Deventer, 56 jaar oud [bron: Aktenr: 174]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1932.
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, minstens 58 jaar oud, na 1932 met Karel Hendrik Wemeijer, minstens 71 jaar oud. Karel is geboren 31-05-1860 in Smilde, zoon van Karel Hendrik Wemeijer en Gerritjen Otten. Karel is overleden op 06-04-1950 in Olst, 88 of 89 jaar oud [bron: Aktenr 15]. Karel is weduwnaar van Hendrika Berendina Schurink, met wie hij trouwde op 26-03-1885.
Beroep:
    Schipper
Kinderen van Dirkje en Hendrikus:
1 NN Stijf, levenloos geboren dochter, geboren op 13-03-1902 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenummer: 26].
2 Hendrik Jan Stijf, geboren op 07-04-1903 om 23:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 52]. Bij de geboorteaangifte van H