Auteur Piet Heres Website: www.pietheres.nl  (voor email zie website)

Parenteel Veldkamp

U komt de naam van Aalderen, van de Wetering, Remmerts, Remmers tegen maar ze stammen allemaal af van Pouwel Assies. De namen Remmerts met of zonder T zijn hoogstwaarschijnlijk verschrijvingen geweest door de ambtenaar van de burgelijke stand

I Pouwel Assies is geboren in 1620 in Heino. Pouwel is overleden in 06-1692, 71 of 72 jaar oud.
Notitie bij Pouwel: Pouwel Assies woonde in het buurtschap Lente op het landgoed den Alerdinck waar hij een bescheiden woning had die hij deelde met 2 anderen. Of dit zijn vrouw en nog 1 kind was of 2 kinderen weten we niet.
Van het huwelijk van Fennigje Pouwels en Gerrit Pouwels weten we dat zij kwamen uit Lenthe. Van de testamenten van Evertje, Hendrik en Gerrit Pouwels weten we dat Pouwel Assies hun vader was. We weten ook dat Pouwel Assies in iedergeval van 1675 tot 1682 woonde in een huis op het landgoed den Alerdinck in het buurtschap Lente. Het lidmaten register van Zwolle leert ons dat Pouwel Assies in mei 1692 naar Zwolle is gekomen met attestatie van Heino.

Hoewel Heino niet onder het buurtschap Lente valt gaat het hier om waar Pouwel Assies kerkte. Aangezien de bewoners van de buurtschappen zich niet zo veel gelegen lieten aan de kerkelijke en bestuurlijke grenzen bij de keuze van hun kerk, maar deze keuze meer bepaalde op de bereikbaarheid en eigen vrije keuze, kunnen we stellen dat Pouwel in Heino kerkte maar nog steeds woonachtig kan zijn geweest in het buurtschap Lente. Van de kinderen weten we dat deze reeds voor 1675 in Zwolle leefde. Hendrik is daar immers in 1677 al getrouwd, Fennigje al in 1674 en Gerrit in 1684 waarbij zijn vader toen nog in leven was.
Assuerus zoon van Hendrik Pouwels wordt in 1714 burger van Zwolle en voert als familienaam van Aalderen. Zijn broers noemen zich ook van Alerdinck of Aalderink wat later bij de meeste verbasterd tot van Aalderen. We kunnen nu met hoge mate van zekerheid zeggen dat deze naam is gebaseerd op de plek waar hun vaders als kind zijn opgegroeid en in iedergeval hun grootvader een lange tijd heeft gewoond. Of er een familie relatie bestaat met de eerst vermelde bewoner Beert Alerinc kan niet worden vastgesteld. Voor nu blijft Pouwel Assies de oudst bekende voorvader die met zijn kinderen woonde in een huis dat onderdeel was van het landgoed ’den Alerdinck’ in al zijn omvang. Daarmee is de oorsprong van de familienaam ’van Aalderen’ definitief verbonden aan dit landgoed.
Misschien dat verdere bestudering van de leenprotocollen, belastingkohieren en andere oude archieven in de toekomst nog meer inzichten verschaft over den Alerdinck en zijn bewoners.


Pouwel trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1650 met Aaltje NN. Aaltje is overleden.
Kinderen van Pouwel en Aaltje:
1 [waarschijnlijk] Anna Pouwels. Volgt II-a.
2 [waarschijnlijk] Michiel Pouwels. Michiel is overleden.
3 [waarschijnlijk] Annegien Pouwels. Annegien is overleden.
4 Catrina Pouwels. Catrina is overleden.
5 [waarschijnlijk] Jan Pouwels. Volgt II-b.
6 [waarschijnlijk] Maria Pouwels. Maria is overleden. Zij is begraven op 07-01-1729 in Zwolle.
7 [waarschijnlijk] Matthijs Pouwels. Matthijs is overleden. Hij is begraven op 21-03-1732 in Zwolle.
8 [waarschijnlijk] Jurrien Pouwels. Volgt II-c.
9 [waarschijnlijk] Geesjen Pouwels. Geesjen is overleden. Zij is begraven op 21-02-1737 in Zwolle.
10 [waarschijnlijk] Willem Pouwels. Willem is overleden. Hij is begraven op 12-11-1738 in Zwolle.
11 [waarschijnlijk] Aaltien Pouwels. Volgt II-d.
12 Hendrik Pouwels, geboren omstreeks 1650 in Heino. Volgt II-e.
13 Pouwel Pouwels, geboren omstreeks 1653. Pouwel is overleden.
14 Fennigje Pouwels, geboren omstreeks 1655 in Lenthe (Gem.Dalfsen). Volgt II-f.
15 Evertje Pouwels, geboren omstreeks 1660. Volgt II-g.
16 Gerrit Pouwels, geboren vr 1666 in Lenthe (Gem.Dalfsen). Volgt II-h.
II-a Anna Pouwels, dochter van [waarschijnlijk] Pouwel Assies (zie I) en Aaltje NN. Anna is overleden. Zij is begraven op 25-09-1706 in Zwolle. Anna trouwde met Jan Andries. Jan is overleden.
II-b Jan Pouwels, zoon van [waarschijnlijk] Pouwel Assies (zie I) en Aaltje NN. Jan is overleden. Hij is begraven op 19-04-1714 in Zwolle.
Notitie bij Jan: Jan Pouwels wed. soldaet vd Comp. vd overste Lt Weijler en maria Berents jd in de Manties Steege
Jan trouwde met Maria Berents. Maria is overleden.
II-c Jurrien Pouwels, zoon van [waarschijnlijk] Pouwel Assies (zie I) en Aaltje NN. Jurrien is overleden. Jurrien begon een relatie met NN. Zij is overleden.
Kind van Jurrien en NN:
1 Pouwel Jurriens. Pouwel is overleden. Hij is begraven op 28-07-1720 in Zwolle.
II-d Aaltien Pouwels, dochter van [waarschijnlijk] Pouwel Assies (zie I) en Aaltje NN. Aaltien is overleden. Zij is begraven op 21-08-1739 in Zwolle. Aaltien trouwde met Jan van Duuren. Jan is overleden.
II-e Hendrik Pouwels is geboren omstreeks 1650 in Heino, zoon van Pouwel Assies (zie I) en Aaltje NN. Hendrik is overleden op 21-05-1699 in Zwolle, ongeveer 49 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik Pauwelsz heet in 1677 jongeman van Heino (waar het goed ‘De Alerdink’ ligt) hij komt in 1678 met attestatie uit Heino naar Zwolle

Hendrik heeft op of bij de Havezate Den Alerdinck gewerk of gewoond.
Vandaar de naam van Aalderen die de kinderen droegen.

Volledige zekerheid over het eerdere huwelijk van Hendrik Pauwelsz zal er wel nooit kunnen komen, maar ik meen dat er voldoende gronden zijn om met u aan te nemen dat het op 13 nov 1677 gesloten huwelijk van een Hendrik Pauwelsz met Trijne Jans wel degelijk onze Hendrik betreft. Het is immers een logisch relaas: Hendrik Pauwelsz heet in 1677 jongeman van Heino (waar het goed ‘De Alerdink’ ligt) hij komt in 1678 met attestatie uit Heino naar Zwolle (zie lidmatenboek 1, blz. 277) en woont in 1679 bij tweede huweiijk inderdaad te Zwolle, nl. op de Nijstad, terwijl zijn nakomelingen zich enkele tientallen jaren later van Alerdink, van Aalderink en van Aalderen gaan noemen. En een andere Hendrik Pauwelsz, een eventuele naam- en tijdgenoot die verwarring zou kunnen geven vond ik niet (over een Hendrik Pauwelsz X Jenneke Jans zal ik straks nog wat zeggen!!). Het lijkt mij derhalve dat we gevoegelijk aan kunnen nemen dat de man van Trijne Jans en de weduwnaar die met Mechteld Jacobs trouwde een en dezelfde persoon zijn. Dan kom ik nu aan een gegeven dat ik 14 april jl. op de valreep in de kaartenbak vond: Hendrik Pauwelsz, man van Trijne Jans, maakte 26 aug 1678 te Zwolle zijn testament. Het fiche vermeidde dat het testament de bladzijden 242-244 besloeg. Dat betekende dat het te lang was om een doorsnee testament op de langstlevende te zijn; die beslaan meestal minder ruimte. Er moet dus meer instaan en juist dat feit deed mij besluiten terug te gaan en het testament in originali in te zien. En dat bleek de moelie waard te zijn: Hendrik Pauwelsz en Trijne Jans, Echtelieden, maakten inderdaad elkaar over en weer tot erfgenaam, maar bovendien liet Hendrik honderd gulden en al zijn kleren als legaat na aan zijn vader Pouwel Assies. Mocht vader Pouwel op Hendrik’s sterfdag niet meer in leven zijn, dan zou hetzelfde legaat gaan naar Hendrik’s broers en zusters (van wie zo jammer!!- niet de namen werden genoemd). Trijne Jans deed iets dergelijks: zij bestemde een legaat voor haar twee zusters, die WEL met name werden genoemd, nl. Aeltie Jans en Anna Jans. Conclusie: Hendrik’s vader heette Pouwel Assies en was in elk geval op 26 aug 1678 nog in leven, Hendrik had meerdere broers en zusters (tenminste twee van elk!) en bovendien was er nu een logische verklaring voor de voornaam van Hendrik’s oudste zoon: Assuerus is immers de officiele vorm van de volkse voornaam Asse of Asje. Onze voorvader van 1683 was blijkbaar NAAR ZIJN OVERGROOTVADER genoemd. Dat een in leven zijnde grootvader bij de vernoeming werd overgeslagen komt vaker voor, vooral in conservatieve gemeenschappen. Er leefde blijkbaar nog het oude heidense idee dat met de naam iets van de kracht over zou gaan van de vernoemde en dat deze er door zou verzwakken; een naam had een zekere magische kracht en wie over de naam kon beschikken, kon de drager schaden, denkt u maar aan het sprookje van Repelsteeltje.
Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 13-11-1677 in Zwolle met Trijne Jansen, nadat zij op 20-10-1677 in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Bron [onder]trouw Zwolle RBSO 725 folio 190]. Trijne is overleden in 1678. Trijne is weduwe van Hendrik Lamberts (ovl. vr 1677).
Notitie bij Trijne: Trijntijn Jansen, Hendrik Lamberts nagelaten weduwe - op de Nieu[w]stad
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 31-07-1679 in Zwolle met Mechteld Jacobs, nadat zij op 01-07-1679 in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan. Mechteld is geboren in Nijstad (Gem.Zwolle). Mechteld is overleden na 24-04-1718.
Notitie bij Mechteld: Mechteld Jacobs heette bij huwelijk jongedochter van Oldeneel, welk gehucht dichtbij de kerk van Windesheim ligt.
Kinderen van Hendrik en Mechteld:
1 Catarina van Aalderen, geboren op 17-06-1680 in Zwolle. Volgt III-a.
2 Jennetaie van Aalderen, geboren op 19-10-1681. Jennetaie is overleden.
3 Assuerus van Aalderen, geboren op 19-08-1683 in Zwolle. Volgt III-b.
4 Aaltje van Aalderen, geboren in 1686 in Zwolle. Zij is gedoopt op 05-01-1686 in Zwolle. Aaltje is overleden.
5 Jacob van Aalderen, geboren op 11-03-1687. Volgt III-c.
6 Machteld van Aalderen, geboren in 1690 in Zwolle. Volgt III-d.
7 Hermannus van Aalderen, geboren op 06-04-1693. Volgt III-e.
8 Evertjen van Aalderen, geboren op 19-11-1695. Evertjen is overleden.
9 Janna van Aalderen, geboren op 21-05-1699. Janna is overleden.
II-f Fennigje Pouwels is geboren omstreeks 1655 in Lenthe (Gem.Dalfsen), dochter van Pouwel Assies (zie I) en Aaltje NN. Fennigje is overleden.
Notitie bij Fennigje: Fennigje Pouwels, jongedochter van Lente, trouwde Zwolle 1 aug 1674 met Gerrit Hendriksz, met bovendien de toevoeging: de proclamaties gaan ook Ter Heijn (= tot Heino). Waaruit blijkt dat Lente onder het kerspel Heino viel (hoewel soms naar Dalfsen wordt verwezen).
Fennigje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 01-08-1674 in Heino met Gerrit Hendriks, nadat zij op 25-07-1674 in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan [bron: Bron [onder]trouw Zwolle RBSO 725 - folio 95]. Gerrit is geboren in Genne (Gem.Zwollerkerspel). Gerrit is overleden.
II-g Evertje Pouwels is geboren omstreeks 1660, dochter van Pouwel Assies (zie I) en Aaltje NN. Evertje is overleden.
Notitie bij Evertje: jonge dochter op den dijk
Evertje trouwde in Zwolle met Herman Mensing, nadat zij op 10-04-1686 in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 27-04-1686 in Zwolle. Herman is overleden.
Notitie bij Herman: Hermen Mensing, weduwnaar op het Eilant
Kind van Evertje en Herman:
1 Aaltje Mensing, geboren op 31-07-1690. Aaltje is overleden.
II-h Gerrit Pouwels is geboren vr 1666 in Lenthe (Gem.Dalfsen), zoon van Pouwel Assies (zie I) en Aaltje NN. Gerrit is overleden omstreeks 1711 in Zwolle, minstens 45 jaar oud.
Notitie bij Gerrit: Dalfsen trouwboek
Gerrit Pouwelsz, in 1684 jongeman van Lente (-- een gehucht bij Wijthmen en niet ver ten noorden van de Alerdink!), trouwde Zwolle 20 april 1684 met Hendrikje Aloffs, jongedochter van Zwolle,

1684- 20 april - Gerit Pouwels trouwt met Hendrickie Aleffs te Zwolle op attestatie van Dalfsen - Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 726, f292.

Bron [onder]trouw Zwolle RBSO 726
22-03-1684 Gerrit Pauls jm en Henrikien Aalfs jd - de proclamatien gaan mede te Dalfsen.
Enkele kinderen noemen zich later van Aalderink-van Aalderen-Aaldrink enz
Gerrit trouwde, minstens 18 jaar oud, op 20-04-1684 in Zwolle [bron: Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 726, f292.] met Hendrikje Alofs, nadat zij op 23-03-1684 in ondertrouw zijn gegaan [bron: Ondertr./tr. Zwolle, RBSO 726, f292.]. Hendrikje is geboren in Zwolle, dochter van Alef Arents en Aaltje Hendriks. Hendrikje is overleden op 10-10-1747 in Zwolle. Hendrikje trouwde later na 1718 met Jurrien Klein.
Notitie bij Hendrikje: Hendrikje Alofs voor den armen op 10-10-1747
Beroep:
Dienende bij de Ontvanger Wicherlinck
Kinderen van Gerrit en Hendrikje:
1 Aaltje Gerrits, geboren in 1685 in Zwolle. Zij is gedoopt op 26-03-1685 in Zwolle. Aaltje is overleden vr 1696, ten hoogste 11 jaar oud.
2 Alof Gerrits, geboren in 1686 in Zwolle. Hij is gedoopt op 23-09-1686 in Zwolle. Alof is overleden vr 1689, ten hoogste 3 jaar oud.
3 Alof Gerrits (Veldkamp), geboren in 1689 in Zwolle (Buurtschap Schelle). Volgt III-f.
4 Asje Gerrits, geboren in 1690 in Zwolle. Hij is gedoopt op 13-04-1690 in Zwolle. Asje is overleden vr 1701, ten hoogste 11 jaar oud.
5 Henricus van Aalderen, geboren op 15-04-1693 in Zwolle. Volgt III-g.
6 Aaltie Gerrits, geboren in 1696 in Zwolle. Zij is gedoopt op 23-08-1696 in Zwolle. Aaltie is overleden.
7 Assien Gerrits (Alderich), geboren in 1701 in Zwolle. Volgt III-h.
III-a Catarina van Aalderen is geboren op 17-06-1680 in Zwolle, dochter van Hendrik Pouwels (zie II-e) en Mechteld Jacobs. Zij is gedoopt op 27-06-1680 in Zwolle. Catarina is overleden. Catarina trouwde, ongeveer 48 jaar oud, omstreeks 1728 met Jan Steenbergen (Thijszn). Jan is overleden.
Kinderen van Catarina en Jan:
1 Annigje Steenbergen, geboren op 16-12-1729 in Zwolle. Annigje is overleden.
2 Claas Steenbergen, geboren op 30-10-1732 in Zwolle. Claas is overleden.
III-b Assuerus van Aalderen is geboren op 19-08-1683 in Zwolle, zoon van Hendrik Pouwels (zie II-e) en Mechteld Jacobs. Assuerus is overleden op 31-12-1754 in Zwolle, 71 jaar oud.
Notitie bij Assuerus: Woonde in 1812 in de Waterstraat 134 1e wijk
Reg van Alle huizen, 1812 blz 68-69

Assuerus zoon van Hendrik Pouwels wordt in 1714 burger van Zwolle en voert als familienaam van Aalderen. Zijn broers noemen zich ook van Alerdinck of Aalderink wat later bij de meeste verbasterd tot van Aalderen. We kunnen nu met hoge mate van zekerheid zeggen dat deze naam is gebaseerd op de plek waar hun vaders als kind zijn opgegroeid en in iedergeval hun grootvader een lange tijd heeft gewoond. Of er een familie relatie bestaat met de eerst vermelde bewoner Beert Alerinc kan niet worden vastgesteld. Voor nu blijft Pouwel Assies de oudst bekende voorvader die met zijn kinderen woonde in een huis dat onderdeel was van het landgoed ’den Alerdinck’ in al zijn omvang. Daarmee is de oorsprong van de familienaam ’van Aalderen’ definitief verbonden aan dit landgoed.
Misschien dat verdere bestudering van de leenprotocollen, belastingkohieren en andere oude archieven in de toekomst nog meer inzichten verschaft over den Alerdinck en zijn bewoners.
Beroep:
Meester knopenmaker
Assuerus trouwde, 29 jaar oud, op 13-08-1713 in Zwolle met Hendrika Morren, 24 of 25 jaar oud. Hendrika is geboren in 1688 in Zwolle, dochter van Gerrit Morren (Hendriks) en Grietje Jansen (Scholte). Zij is gedoopt op 28-05-1688 in Zwolle. Hendrika is overleden op 18-09-1747 in Zwolle, 58 of 59 jaar oud.
Kinderen van Assuerus en Hendrika:
1 Gerrit van Aalderen, geboren in 1713 in Zwolle. Hij is gedoopt op 18-06-1713 in Zwolle. Gerrit is overleden.
2 Magteltje van Aalderen, geboren in 1714 in Zwolle. Zij is gedoopt op 21-10-1714 in Zwolle. Magteltje is overleden.
3 Hendricus van Aalderen, geboren in 1716 in Zwolle. Volgt IV-a.
4 Johanna van Aalderen, geboren in 1718 in Zwolle. Zij is gedoopt op 25-07-1718 in Zwolle. Johanna is overleden.
5 Catarina van Aalderen, geboren in 1720 in Zwolle. Zij is gedoopt op 18-04-1720 in Zwolle. Catarina is overleden op 04-12-1720 in Zwolle, geen jaar oud.
6 Grietien van Aalderen, geboren in 1721 in Zwolle. Zij is gedoopt op 08-09-1721 in Zwolle. Grietien is overleden.
7 Catrina van Aalderen, geboren in 1723 in Zwolle. Zij is gedoopt op 16-11-1723 in Zwolle. Catrina is overleden.
8 Hermannus van Aalderen, geboren in 1726 in Zwolle. Hij is gedoopt op 12-05-1726 in Zwolle. Hermannus is overleden op 01-11-1726 in Zwolle, geen jaar oud.
9 Hermannus van Aalderen, geboren in 1728 in Zwolle. Volgt IV-b.
III-c Jacob van Aalderen is geboren op 11-03-1687, zoon van Hendrik Pouwels (zie II-e) en Mechteld Jacobs. Jacob is overleden op 07-05-1742, 55 jaar oud. Jacob trouwde, 30 jaar oud, op 11-05-1717 in Zwolle met Geertruid Rutgers. Geertruid is overleden.
Kinderen van Jacob en Geertruid:
1 Berendina van Aalderink, geboren in 1716. Berendina is overleden.
2 Catie van Aalderink, geboren in 1719. Catie is overleden.
3 Henricus van Aalderink, geboren in 1721. Henricus is overleden.
4 Henderikus van Aalderink, geboren in 1723. Henderikus is overleden.
5 Johanna van Aalderink, geboren in 1725. Johanna is overleden.
6 Aleida van Aalderink, geboren in 1727. Aleida is overleden.
7 Hermina van Aalderink, geboren in 1730. Hermina is overleden.
8 Hermannus van Aaldering, geboren in 1733. Hermannus is overleden.
9 Anna Maria van Aalderink, geboren in 1736. Anna is overleden.
10 Willem van Aalderen, geboren in 1738 in Zwolle. Willem is overleden.
III-d Machteld van Aalderen is geboren in 1690 in Zwolle, dochter van Hendrik Pouwels (zie II-e) en Mechteld Jacobs. Zij is gedoopt op 01-04-1690 in Zwolle. Machteld is overleden op 27-12-1764, 73 of 74 jaar oud. Machteld trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 24-04-1718 in Zwolle met Henricus van Aalderen, 25 jaar oud, nadat zij op 02-04-1718 in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan. Zie III-g voor persoonsgegevens van Henricus.
Kinderen van Machteld en Henricus:
1 Gerrit van Aeldering, geboren in 1720 in Zwolle. Hij is gedoopt op 31-03-1720 in Zwolle. Gerrit is overleden.
2 Hendrikus van Aelderink, geboren in 1721 in Zwolle. Hij is gedoopt op 24-08-1721 in Zwolle. Hendrikus is overleden.
3 Jacobus van Aaldrink, geboren in 1723 in Zwolle. Volgt IV-c.
4 Assuerus van Aalderen, geboren in 1724 in Zwolle. Volgt IV-d.
5 Hermannus van Aaldrick, geboren in 1728 in Zwolle. Hij is gedoopt op 15-08-1728 in Zwolle. Hermannus is overleden.
6 Catharina van Alderink, geboren in 1731 in Zwolle. Zij is gedoopt op 12-04-1731 in Zwolle. Catharina is overleden.
III-e Hermannus van Aalderen is geboren op 06-04-1693, zoon van Hendrik Pouwels (zie II-e) en Mechteld Jacobs. Hermannus is overleden op 14-10-1767, 74 jaar oud. Hermannus trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1718 in Zwolle met Aaltje Prins. Aaltje is overleden op 07-06-1777.
Kinderen van Hermannus en Aaltje:
1 Henricus van Aalderen, geboren in 1720 in Zwolle. Hij is gedoopt op 18-04-1720 in Zwolle. Henricus is overleden.
2 Pieter van Aalderen, geboren in 1721 in Zwolle. Hij is gedoopt op 17-06-1721 in Zwolle. Pieter is overleden op 02-05-1753 in Zwolle, 31 of 32 jaar oud.
3 Margarita van Aalderen, geboren in 1723 in Zwolle. Volgt IV-e.
4 Hendrikus van Aalderen, geboren in 1726 in Zwolle. Hij is gedoopt op 13-01-1726 in Zwolle. Hendrikus is overleden in 1734 in Zwolle, 7 of 8 jaar oud.
5 Catrina van Aalderen, geboren in 1730 in Zwolle. Zij is gedoopt op 21-05-1730 in Zwolle. Catrina is overleden vr 1732, ten hoogste 2 jaar oud.
6 Catharina van Aalderen, geboren in 1732 in Zwolle. Volgt IV-f.
7 Hendrikus van Aalderen, geboren in 1734 in Zwolle. Hij is gedoopt op 04-03-1734 in Zwolle. Hendrikus is overleden.
III-f Alof Gerrits (Veldkamp) is geboren in 1689 in Zwolle (Buurtschap Schelle), zoon van Gerrit Pouwels (zie II-h) en Hendrikje Alofs. Hij is gedoopt op 20-03-1689 in Zwolle. Alof is overleden.
Notitie bij Alof: In het register van inwoners van Schelle 1741 – 1748 [Bron: ORA Zw’kerspel nr. 656]

In het huis no. 8 woont Alof Gerrits en Arendina Jans. hij komt van de Dieserpoort en zij van Schelle, ze wonen er 9 jaar en hebben 4 kinderen – - Bij hen in woont Aaltje Everts de moeder van Arendina , zij komt uit Spoolde en woont er 4 jaar,– kostwinning is : rentleven en religie is gereformeerd
Aaltje Evers was weduwe van Jan Arents

Genoemd in de P.Q. 1749 van Zalk en Veecaten
Beroep:
Daghuurder
Alof trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 22-04-1726 in Zwolle met Arendina Jans, 24 of 25 jaar oud. Arendina is geboren in 1701 in Zwolle, dochter van Jan Neuteboom (Arends) en Aaltje Everts. Zij is gedoopt op 18-09-1701 in Zwolle. Arendina is overleden in 1778, 76 of 77 jaar oud. Zij is begraven op 17-03-1778 in Zwolle.
Kinderen van Alof en Arendina:
1 Alofs (Veldkamp). Hij of zij is overleden. Hij of zij is begraven op 20-03-1744 in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
2 Alofs (Veldkamp). Hij of zij is overleden. Hij of zij is begraven op 30-09-1747 in Zwolle (begraafpl. Bergklooster).
3 Jan Alofs (Veldkamp), geboren in 1726 in Zalk en Veecaten. Volgt IV-g.
4 Gerrit Alofs (Veldkamp), geboren in 1728 in Zalk en Veecaten. Hij is gedoopt op 09-09-1728 in Zwolle. Gerrit is overleden vr 1730, ten hoogste 2 jaar oud.
5 Gerrit Alofs (Veldkamp), geboren in 1730 in Zalk en Veecaten. Hij is gedoopt op 12-11-1730 in Zwolle. Gerrit is overleden vr 1740, ten hoogste 10 jaar oud.
6 Willem Alofs (Veldkamp), geboren in 1732 in Zalk en Veecaten. Hij is gedoopt op 19-10-1732 in Zwolle. Willem is overleden.
7 Egbert Alofs (Veldkamp), geboren in 1732 in Zalk en Veecaten. Hij is gedoopt op 19-10-1732 in Zwolle. Egbert is overleden vr 1736, ten hoogste 4 jaar oud.
8 Wibbegien (Wibbe) Alefs (Veldkamp), geboren in 1734 in Zalk. Volgt IV-h.
9 Egbert Alofs (Veldkamp), geboren in 1736 in Zalk en Veecaten. Volgt IV-i.
10 Hendrik Alefs, geboren in 1738 in Zalk en Veecaten. Volgt IV-j.
11 Gerrit Alofs (Veldkamp), geboren in 1740 in Zalk en Veecaten. Hij is gedoopt op 14-08-1740 in Zwolle. Gerrit is overleden vr 1746, ten hoogste 6 jaar oud.
12 Evert Alofs (Veldkamp), geboren in 1742 in Zalk en Veecaten. Hij is gedoopt op 07-12-1742 in Zwolle. Evert is overleden.
13 Gerrit Alofs (Veldkamp), geboren in 1746 in Zalk en Veecaten. Hij is gedoopt op 27-03-1746 in Zwolle. Gerrit is overleden.
III-g Henricus van Aalderen is geboren op 15-04-1693 in Zwolle, zoon van Gerrit Pouwels (zie II-h) en Hendrikje Alofs. Hij is gedoopt op 25-04-1693 in Zwolle. Henricus is overleden op 01-11-1753, 60 jaar oud.
Notitie bij Henricus: Henricus en Machteld waren een volle neef en nicht van elkaar
Henricus trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1718 in Zwolle met Machteld van Aalderen, 27 of 28 jaar oud, nadat zij op 02-04-1718 in Zwolle in ondertrouw zijn gegaan. Zie III-d voor persoonsgegevens van Machteld.
Kinderen van Henricus en Machteld: zie III-d.
III-h Assien Gerrits (Alderich) is geboren in 1701 in Zwolle, zoon van Gerrit Pouwels (zie II-h) en Hendrikje Alofs. Hij is gedoopt op 07-08-1701 in Zwolle. Assien is overleden. Assien trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 07-05-1730 in Kampen met Geesje Vlaminck, 27 of 28 jaar oud. Geesje is geboren in 1702 in Kampen. Zij is gedoopt op 30-07-1702 in Kampen. Geesje is overleden.
Kinderen van Assien en Geesje:
1 Gerrit van Aalderink, geboren in 1731 in Kampen. Volgt IV-k.
2 Pieter Aalderink, geboren in 1733 in Kampen. Volgt IV-l.
3 Hendrikje Alderich, geboren in 1735 in Kampen. Zij is gedoopt op 09-11-1735 in Kampen. Hendrikje is overleden.
4 Jannes Alderich, geboren in 1738 in Kampen. Hij is gedoopt op 02-02-1738 in Kampen. Jannes is overleden.
5 Geertjen Alderich, geboren in 1739 in Kampen. Zij is gedoopt op 15-07-1739 in Kampen. Geertjen is overleden.
IV-a Hendricus van Aalderen is geboren in 1716 in Zwolle, zoon van Assuerus van Aalderen (zie III-b) en Hendrika Morren. Hij is gedoopt op 24-09-1716 in Zwolle. Hendricus is overleden.
Notitie bij Hendricus: reg van alle huizen 1812; 2e wijk waterstraat 29, blz 15-16 en de Dijk 27; blz 18-19 en 1e wijk diezerstraat 117-118
12 jun 1760 verkrijgen huis staande in de pletterstraat
Hendricus trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 07-05-1747 in Zwolle met Marta Regterink. Marta is overleden.
Kinderen van Hendricus en Marta:
1 Hendricus van Aalderen, geboren in 1747 in Zwolle. Hendricus is overleden.
2 Azwerus van Aalderen, geboren in 1748 in Zwolle. Azwerus is overleden.
3 Hermannus van Aalderen, geboren in 1749 in Zwolle. Hermannus is overleden vr 1754 in Zwolle, ten hoogste 5 jaar oud.
4 Hendrina van Aalderen, geboren in 1751 in Zwolle. Zij is gedoopt op 29-03-1751 in Zwolle. Hendrina is overleden vr 1754, ten hoogste 3 jaar oud.
5 Arent van Aalderen, geboren in 1754 in Zwolle. Arent is overleden.
6 Hermannus van Aalderen, geboren in 1754 in Zwolle. Hermannus is overleden.
7 Hendrina van Aalderen, geboren in 1754 in Zwolle. Hendrina is overleden.
8 Gerrit van Aalderen, geboren in 1757 in Zwolle. Volgt V-a.
9 Aaltjen van Aalderen, geboren in 1759 in Zwolle. Aaltjen is overleden.
10 Jacobus van Aalderen, geboren in 1759 in Zwolle. Jacobus is overleden.
IV-b Hermannus van Aalderen is geboren in 1728 in Zwolle, zoon van Assuerus van Aalderen (zie III-b) en Hendrika Morren. Hij is gedoopt op 27-06-1728 in Zwolle. Hermannus is overleden op 22-10-1819 in Zwolle, 90 of 91 jaar oud.
Beroep:
Meester knopenmaker
Hermannus trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 25-11-1754 in Zwolle met Bartha Hellendoorn, 30 of 31 jaar oud. Bartha is geboren in 1723. Zij is gedoopt op 12-12-1723. Bartha is overleden op 14-01-1789 in Zwolle, 65 of 66 jaar oud.
Kinderen van Hermannus en Bartha:
1 Assuerus van Aalderen, geboren in 1755 in Zwolle. Volgt V-b.
2 Wieldert van Aalderen, geboren in 1757 in Zwolle. Wieldert is overleden.
3 Hendrina Helena van Aalderen, geboren in 1759 in Zwolle. Hendrina is overleden.
4 Johanna van Aalderen, geboren in 1762 in Zwolle. Johanna is overleden.
5 Johannes van Aalderen, geboren in 1766 in Zwolle. Johannes is overleden.
IV-c Jacobus van Aaldrink is geboren in 1723 in Zwolle, zoon van Henricus van Aalderen (zie III-g) en Machteld van Aalderen (zie III-d). Hij is gedoopt op 06-01-1723 in Zwolle. Jacobus is overleden in 1812 in Zwolle, 88 of 89 jaar oud. Jacobus trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 29-11-1745 in Zwolle met Jacomine Jacobs. Jacomine is overleden.
Kinderen van Jacobus en Jacomine:
1 Hendrikus van Aalderink, geboren in 1745 in Zwolle. Hendrikus is overleden.
2 Hendrickien van Aalderen, geboren in 1747 in Zwolle. Hendrickien is overleden vr 1748, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Hendrickien van Aalderink, geboren in 1748 in Zwolle. Hendrickien is overleden.
4 Herman Roelof van Aaldering, geboren in 1750 in Zwolle. Herman is overleden.
5 Willem van Aalderen, geboren in 1753 in Zwolle. Willem is overleden.
IV-d Assuerus van Aalderen is geboren in 1724 in Zwolle, zoon van Henricus van Aalderen (zie III-g) en Machteld van Aalderen (zie III-d). Hij is gedoopt op 24-01-1724 in Zwolle. Assuerus is overleden. Assuerus trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 27-10-1751 in Kampen met Geertrui van der Veen. Geertrui is overleden.
IV-e Margarita van Aalderen is geboren in 1723 in Zwolle, dochter van Hermannus van Aalderen (zie III-e) en Aaltje Prins. Zij is gedoopt op 11-07-1723 in Zwolle. Margarita is overleden. Margarita trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 09-05-1763 in Zwolle met Christiaan Voet (Voer)??. Christiaan is overleden.
Kinderen van Margarita en Christiaan:
1 Hermannus Voet (Voer)??, geboren in 1764 in Zwolle. Hermannus is overleden.
2 Johanna Voet (Voer)??, geboren in 1770 in Zwolle. Johanna is overleden.
IV-f Catharina van Aalderen is geboren in 1732 in Zwolle, dochter van Hermannus van Aalderen (zie III-e) en Aaltje Prins. Zij is gedoopt op 23-10-1732 in Zwolle. Catharina is overleden op 31-01-1795 in Zwolle, 62 of 63 jaar oud. Catharina trouwde met Andries Beukelaar. Andries is overleden.
Kinderen van Catharina en Andries:
1 Luberta Beukelaar, geboren in 1769. Luberta is overleden.
2 Johanna Beukelaar, geboren in 1774. Johanna is overleden.
IV-g Jan Alofs (Veldkamp) is geboren in 1726 in Zalk en Veecaten, zoon van Alof Gerrits (Veldkamp) (zie III-f) en Arendina Jans. Hij is gedoopt op 17-11-1726 in Zwolle. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Jan Alofs weduwe van de Niestadt op 25-01-1743
Jan trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 07-10-1764 in Zalk met Klaasje Ruijl (Harms). Klaasje is geboren in Zalk. Klaasje is overleden.
Kinderen van Jan en Klaasje:
1 Evert Jans (Veldkamp/Veldman), geboren op 15-09-1765 in Zalk. Evert is overleden.
2 Anna Jans (Veldkamp/Veldman), geboren op 29-03-1767 in Zalk. Anna is overleden.
3 Arendina Jans (Veldkamp/Veldman), geboren op 22-01-1769 in Zalk. Arendina is overleden.
4 Evertje Jans (Veldkamp/Veldman), geboren op 09-02-1772 in Zalk. Evertje is overleden.
Notitie bij Evertje: Getuige bij de doop Jannetie Jans vr. van Willem Gerrits
5 Aaltje Jans, geboren op 19-09-1773 in Zalk. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Hendrine Geerligs. Aaltje is overleden.
6 Albertje Jans (Veldkamp/Veldman), geboren op 03-11-1776 in Zalk. Volgt V-c.
7 Peter Jans (Veldkamp/Veldman), geboren op 03-01-1779 in Zalk. Bij de geboorteaangifte van Peter was de volgende getuige aanwezig: Petertje Ruil. Peter is overleden.
8 Hermannus Jans (Veldkamp/Veldman), geboren op 19-11-1780 in Zalk. Hermannus is overleden.
9 Annigje Jans (Veldkamp/Veldman), geboren op 12-01-1783 in Zalk. Annigje is overleden.
IV-h Wibbegien (Wibbe) Alefs (Veldkamp) is geboren in 1734 in Zalk, dochter van Alof Gerrits (Veldkamp) (zie III-f) en Arendina Jans. Zij is gedoopt op 30-09-1734 in Zwolle. Wibbe is overleden op 17-01-1812 in Zwolle, 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 17 jan]. Wibbe trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 21-06-1767 in Zalk met Egbert Hendriks, nadat zij op 29-05-1767 in Zalk in ondertrouw zijn gegaan. Egbert is geboren in Berkum. Egbert is overleden.
IV-i Egbert Alofs (Veldkamp) is geboren in 1736 in Zalk en Veecaten, zoon van Alof Gerrits (Veldkamp) (zie III-f) en Arendina Jans. Hij is gedoopt op 07-03-1736 in Zwolle. Egbert is overleden vr 1804, ten hoogste 68 jaar oud.
Notitie bij Egbert: Alle gegevens van dit gezin komen uit:
RBSO 789b - Windesheim (onder)trouwen 9 apr 1775 - 6 nov 1796
trb. Zwollerkerspel - RBSO 823 (1795-1802) en RBSO 824 (1803-1811)
Doopboeken Zalk
nr. 573a --- [1603, 7 augustus - 1764, 18 november]
nr. 574 --- [1764 nov. - 1812 , 22 maart]

Egbert wordt vermeld in de VOT 1795 Zwollerkerspel onder {Westenholte]} op no. 31 – beroep daghuurder –
Beroep:
Daghuurder
Egbert trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 24-05-1770 in Zalk met Janna Remmelts, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op 27-04-1770 in Zalk in ondertrouw zijn gegaan. Janna is geboren omstreeks 1740 in Berkum (Zwollerkerspel), dochter van Remmelt Gerrits en NN. Janna is overleden.
Notitie bij Janna: Doet belijdenis op 24-6-1759, N.H.4 bl.57 , Janna Remmelts
Kinderen van Egbert en Janna:
1 Jannetje Alofs, geboren in 1771 in Zalk. Zij is gedoopt op 16-06-1771 in Zalk. Bij de doop van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Wibbe Alofs en Trijntje Remmelt. Jannetje is overleden vr 1773, ten hoogste 2 jaar oud.
2 Arendina Alofs, geboren in 1771 in Zalk. Zij is gedoopt op 16-06-1771 in Zalk. Bij de doop van Arendina was de volgende getuige aanwezig: Wibbe Alofs en Trijntje Remmelt. Arendina is overleden vr 1777, ten hoogste 6 jaar oud.
3 Remmelt Engberts (Veldkamp), geboren in 1772 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt V-d.
4 Jannetje Engberts (Veldkamp), geboren op 10-10-1773 in Zalk. Volgt V-e.
5 Alef Alofs, geboren in 1775 in Zalk. Hij is gedoopt op 12-03-1775 in Hattem. Bij de doop van Alef was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Klaas.. Alef is overleden.
6 Arendina (Diena) Engberts (Veldkamp), geboren in 1777 in Wilsum (Ov). Volgt V-f.
7 Hermina Alefs, geboren in 1778 in Zalk. Volgt V-g.
8 Evertje Alofs, geboren in 1780 in Zalk. Zij is gedoopt op 10-09-1780 in Zalk. Bij de doop van Evertje was de volgende getuige aanwezig: Wibbigje Alefs. Evertje is overleden.
IV-j Hendrik Alefs is geboren in 1738 in Zalk en Veecaten, zoon van Alof Gerrits (Veldkamp) (zie III-f) en Arendina Jans. Hij is gedoopt op 16-03-1738 in Zwolle. Hendrik is overleden op 17-12-1790 in Dieze (Gem.Zwollerkerspel), 51 of 52 jaar oud.
Notitie bij Hendrik: Hendrik Alefs waarschijnlijk hertrouwd met Janna Engberts ?
uit dit huwelijk: zoon Engbert

trb Zwollerkerspel
Janna Engberts weduwe van Hendrik Alofs bruidegoms moeder is getuige bij het huwelijk van haar zoon
Engbert Hendriks jm in Diese , gereformeerd, met Jannetje Gerrits jd in Bercum d.v. Gerrit Lamberts in Bercum
ondertr. 18-04- huw. 3 mei 1807.

woonplaats:

Diezerpoort (ook: Dieze, Nijstad, Nieuwstad) is een woonwijk in de Overijsselse plaats Zwolle
De wijk ligt op een zandrug die in het Weichselien is gevormd door opgewaaid zand, zogenaamd dekzand. Al in de 10e eeuw woonden er mensen op de plek waar deze wijk ligt.

In de vroege middeleeuwen was Dieze een zelfstandige boermarke, maar in 1384 werd Dieze aan Zwolle toegevoegd. Hiermee is Dieze een van de oudste wijken van Zwolle. Rond de 17e eeuw groeide Dieze uit tot een belangrijke voorstad, ook wel Nieuwstad of Nijstad genoemd. Via deze Nieuwstad kwamen veel mensen Zwolle binnen om naar de markt te gaan. Toch bestond destijds het grootste gedeelte van de huidige woonwijk uit onontgonnen gebied.

In de tweede helft van de 19e eeuw vond er een grote uitbreiding plaats en werden er vele arbeiderswoningen neergezet. Ook werden bestaande straten verlengd en nieuwe aangelegd.
Beroep:
Koemelker/Daghuurder
Hendrik:
(1) trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 07-01-1770 in Hattem met Aaltje Derks, nadat zij op 22-12-1769 in Hattem in ondertrouw zijn gegaan. Aaltje is geboren in Hattem. Aaltje is overleden in 1779 in Zwolle.
(2) trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 04-06-1780 in Zwolle met Janna Engberts. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Janna was de volgende getuige aanwezig: Arendina Jans (moeder van bruidegom). Janna is overleden.
Beroep:
Dienstmeid te Herfte
Kinderen van Hendrik en Aaltje:
1 Alof Hendriks, geboren in 1770 in Zwolle. Hij is gedoopt op 25-02-1770 in Zwolle. Alof is overleden.
2 Derk Hendriks, geboren in 1772 in Zwolle. Hij is gedoopt op 18-10-1772 in Zwolle. Derk is overleden vr 1773, ten hoogste 1 jaar oud.
3 Derk Hendriks, geboren in 1773 in Zwolle. Hij is gedoopt op 07-10-1773 in Zwolle. Derk is overleden.
4 Evert Hendriks (v.d.Wetering), geboren in 1776 in Dieze (Gem.Zwollerkerspel). Volgt V-h.
5 Hendrik van de Wetering (Hendriks), geboren in 1779 in Zwolle. Volgt V-i.
Kinderen van Hendrik en Janna:
6 Engbert Hendriks, geboren in 1781 in Dieze (Gem.Zwollerkerspel). Hij is gedoopt op 21-07-1781 in Zwolle. Engbert is overleden vr 1782, ten hoogste 1 jaar oud.
7 Engbert Hendriks, geboren in 1782 in Dieze (Gem.Zwollerkerspel). Volgt V-j.
IV-k Gerrit van Aalderink is geboren in 1731 in Kampen, zoon van Assien Gerrits (Alderich) (zie III-h) en Geesje Vlaminck. Hij is gedoopt op 25-02-1731 in Kampen. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1754 in Kampen met Geertrui Brink, ongeveer 23 jaar oud. Geertrui is geboren in 1731 in Kampen. Zij is gedoopt op 26-08-1731 in Kampen. Geertrui is overleden.
Kinderen van Gerrit en Geertrui:
1 Azwerus van Aalderink, geboren in 1755 in Kampen. Volgt V-k.
2 Annatien van Aalderink, geboren in 1756 in Kampen. Volgt V-l.
3 Gesintijn van Aalderink, geboren in 1758 in Kampen. Zij is gedoopt op 06-12-1758 in Kampen. Gesintijn is overleden.
4 Berent van Aalderink, geboren in 1761 in Kampen. Volgt V-m.
5 Hendrieke van Aalderink, geboren in 1763 in Kampen. Zij is gedoopt op 12-06-1763 in Kampen. Hendrieke is overleden.
6 Geertien van Aalderink, geboren in 1765 in Kampen. Zij is gedoopt op 30-10-1765 in Kampen. Geertien is overleden.
7 Johannis van Aalderink, geboren in 1767 in Kampen. Hij is gedoopt op 02-12-1767 in Kampen. Johannis is overleden.
8 Hendrika van Aalderink, geboren in 1770 in Kampen. Zij is gedoopt op 05-08-1770 in Kampen. Hendrika is overleden.
9 Johanna van Aalderink, geboren in 1773 in Kampen. Volgt V-n.
IV-l Pieter Aalderink is geboren in 1733 in Kampen, zoon van Assien Gerrits (Alderich) (zie III-h) en Geesje Vlaminck. Hij is gedoopt op 01-01-1733 in Kampen. Pieter is overleden.
Notitie bij Pieter: Pieter vaart in 1758 als jongmatroos met de Scholtenburg naar Kaap de Goede Hoop en gaat daar aan boord van de Zuiderburg naar Batavia in 1760 gerepatrieerd te Blijdorp.
Pieter trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1762 in Kampen met Elsien ter Veer, ongeveer 27 jaar oud. Elsien is geboren in 1735 in Kampen. Zij is gedoopt op 06-03-1735 in Kampen. Elsien is overleden.
Kinderen van Pieter en Elsien:
1 Abraham Aalderink, geboren in 1763 in Kampen. Hij is gedoopt op 30-10-1763 in Kampen. Abraham is overleden op 02-02-1784, 20 of 21 jaar oud.
Notitie bij Abraham: Abraham treedt 12 okt 1783 in dienst van de VOC als matroos en vaart uit op de Gouverneur-Generaal de Clerck, hij overlijdt tijdens de reis.
2 Gesiena Aalderink, geboren in 1765 in Kampen. Zij is gedoopt op 24-02-1765 in Kampen. Gesiena is overleden.
3 Anna Geertruij Aalderink, geboren in 1766 in Kampen. Zij is gedoopt op 02-11-1766 in Kampen. Anna is overleden.
4 Azwerus van Aalderink, geboren in 1767 in Kampen. Volgt V-o.
5 Geertruij Anna Aalderink, geboren in 1770 in Kampen. Volgt V-p.
6 Siemen Aalderink, geboren in 1773 in Kampen. Hij is gedoopt op 17-02-1773 in Kampen. Siemen is overleden.
V-a Gerrit van Aalderen is geboren in 1757 in Zwolle, zoon van Hendricus van Aalderen (zie IV-a) en Marta Regterink. Hij is gedoopt op 21-03-1757 in Zwolle. Gerrit is overleden.
Beroep:
Bakker
Gerrit trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 29-05-1786 in Zwolle met Hermpjen Brinkert. Hermpjen is overleden.
Kinderen van Gerrit en Hermpjen:
1 Hendrik van Aalderen, geboren in 1782 in Zwolle. Hendrik is overleden.
2 Berendina Aleida van Aalderen, geboren op 16-10-1789 in Zwolle. Volgt VI-a.
3 Martha van Aalderen, geboren op 07-11-1791 in Zwolle. Volgt VI-b.
4 Gerrit Jan van Aalderen, geboren in 1794 in Zwolle. Gerrit is overleden.
5 Jansjen van Aalderen, geboren in 1799 in Zwolle. Volgt VI-c.
6 Aaltien van Aalderen, geboren op 20-11-1807 in Zwolle. Volgt VI-d.
V-b Assuerus van Aalderen is geboren in 1755 in Zwolle, zoon van Hermannus van Aalderen (zie IV-b) en Bartha Hellendoorn. Assuerus is overleden.
Beroep:
Grutter te Zwolle en kapitein der klepwakers
Assuerus trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 22-04-1785 in Hasselt (Ov) met Martha Buisman, 19 jaar oud. Martha is geboren op 20-04-1766 in Hasselt (Ov). Martha is overleden op 12-12-1825 in Zwolle, 59 jaar oud.
Kinderen van Assuerus en Martha:
1 Hermannus van Aalderen, geboren op 05-12-1785 in Zwolle. Volgt VI-e.
2 Alberdina Barta van Aalderen, geboren op 16-09-1787 in Zwolle. Alberdina is overleden op 10-08-1788 in Zwolle, 10 maanden oud.
3 Alberdina Barta van Aalderen, geboren op 23-09-1788 in Zwolle. Alberdina is overleden.
4 Barta van Aalderen, geboren op 18-10-1789 in Zwolle. Volgt VI-f.
5 Willem van Aalderen, geboren op 09-01-1792 in Zwolle. Volgt VI-g.
6 Gerhard Rudolf (Roelof) van Aalderen, geboren op 25-12-1793 in Zwolle. Volgt VI-h.
7 Jannes van Aalderen, geboren op 27-05-1795 in Zwolle. Jannes is overleden op 15-10-1829 in Zwolle, 34 jaar oud.
8 Alberdina van Aalderen, geboren op 01-12-1796 in Zwolle. Volgt VI-i.
9 Johanna van Aalderen, geboren op 20-01-1799 in Zwolle. Volgt VI-j.
10 Dora van Aalderen, geboren op 05-01-1801 in Zwolle. Volgt VI-k.
11 Gerridina Cornelia van Aalderen, geboren op 18-08-1802 in Zwolle. Volgt VI-l.
V-c Albertje Jans (Veldkamp/Veldman) is geboren op 03-11-1776 in Zalk, dochter van Jan Alofs (Veldkamp) (zie IV-g) en Klaasje Ruijl (Harms). Bij de geboorteaangifte van Albertje was de volgende getuige aanwezig: Johanna Jans. Albertje is overleden. Albertje:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1800 in Zalk en Veecaten met Bert Asjes. Bert is geboren in Kamperveen. Bert is overleden vr 1811.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 15-11-1811 in Doornspijk [bron: Aktenummer: 12] met Hermanus Raeskes, 35 of 36 jaar oud. Hermanus is geboren in 1775, zoon van Barened Raeskes en Steventje Ruijl. Hermanus is overleden.
Beroep:
Wagenmaker
V-d Remmelt Engberts (Veldkamp) is geboren in 1772 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr. 52], zoon van Egbert Alofs (Veldkamp) (zie IV-i) en Janna Remmelts. Hij is gedoopt op 28-08-1772 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Bij de doop van Remmelt was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Remmelts. Remmelt is overleden op 11-08-1843 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenr 52]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1843.
Notitie bij Remmelt: In het boek Geschiedenis van de Heerder Familienamen van dhr. Otten staat:
De president van de rechtbank te Arnhem gelast in een schrijven van 8-11-1825 dat ,,diegenen der inwoonderen die in de gemeente Heerden geene vaste geslachtsnamen hebben" in een door hem toegestuurd register alsnog worden ingeschreven.
Remmert Engbers heeft toen de naam Veldman gekozen in de periode van 23-1-1826 t/m 5-5-1826.

Remmert is met zijn ouders voor 1785 verhuist naar Westenholte

Bij het 1e huwelijk staat vermeld dat Remmert in Westenholte geboren is en bij zijn 2e huwelijk staat geboren in Zalk en Veecaten.
Hij is nadat hij getrouwd was in Wapenveld gaan wonen, gezien de geboorteakte van zijn 1e kind 4 maanden later

Deze Veldkamp wordt op verschillende manieren genoemd in de archieven .En ook de latere kinderen.

Bijvoorbeeld:
Remmers
Remmerts
Remmels Veldkamp
Remmelt Engberts
Remmers Veldman
Remmert Egberts
Remmert Eimbers
Beroep:
Arbeider
Remmelt:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 21-04-1794 in Windesheim (Gem. Zwolle) met Geertjen Arents, 20 jaar oud, nadat zij op 11-04-1794 in Windesheim (Gem. Zwolle) in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Remmelt en Geertjen was de volgende getuige aanwezig: Bruidegoms vader en een schriftelijk consent van bruids moeder. Geertjen is geboren op 23-05-1773 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: DTB 877, 9-8 (Heerde)], dochter van Arent Ariens en Aaltje Mannes. Zij is gedoopt op 30-05-1773 in Heerde [bron: DTB 877, 9-8 (Heerde)]. Bij de doop van Geertjen was de volgende getuige aanwezig: Derkjen Mannes.. Geertjen is overleden op 24-09-1799 in Heerde, 26 jaar oud. Zij is begraven op 28-09-1799 in Heerde.
Notitie bij Geertjen: Voor hun huwelijk woonden Remmert en Geertje te Harculo.
Waarschijnlijk werkten ze daar allebei
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 29-05-1803 in Heerde [bron: Huwelijk is ingezegend door Ds Brederode] met Fennigje van de Berg (Willems), 22 jaar oud, nadat zij op 30-04-1803 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Fennigje is geboren op 11-02-1781 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Willem van den Berg (Alberts) en Berendjen Egberts (Roeke). Zij is gedoopt op 11-02-1781 in Heerde. Fennigje is overleden op 17-11-1845 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 64 jaar oud [bron: Aktenr 83 (DTB 877, 59-2. Gelders Archief)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-11-1845.
Notitie bij Fennigje: Fennigjen wordt met achternaam wel benoemd als: Willems - Alberts - v.d.Berg.
Het kerkelijk huwelijk is ingezegend door Ds Brederode in de NH Kerk te Heerde
Kinderen van Remmelt en Geertjen:
1 Arent Remmerts, geboren op 02-09-1794 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 07-09-1794 in Heerde. Arent is overleden op 19-09-1794 in Wapenveld (Gem. Heerde), 17 dagen oud. Hij is begraven op 22-09-1794.
2 Janna Remmers, geboren op 23-04-1796 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-m.
3 Arent Remmerts (Veldkamp), geboren op 14-09-1799 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 22-09-1799 in Heerde [bron: DTB 877 Heerde]. Bij de doop van Arent was de volgende getuige aanwezig: Willempje Harms. Arent is overleden op 03-12-1809 in Wapenveld (Gem. Heerde), 10 jaar oud [bron: DTB 886].
Kinderen van Remmelt en Fennigje:
4 Berendina Remmerts (Veldkamp), geboren op 01-01-1804 in Wapenveld (Gem. Heerde). Zij is gedoopt op 08-01-1804 in Heerde [bron: DTB 878 Heerde]. Berendina is overleden.
5 Eimbert (Egbert) Remmerts (Veldkamp), geboren op 26-08-1805 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-n.
6 Willem Albert Remmerts (Veldkamp), geboren op 16-05-1807 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-o.
7 Berent Remmerts (Veldkamp), geboren op 21-06-1809 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hij is gedoopt op 23-07-1809 [bron: DTB 878, 92-2]. Berent is overleden op 09-03-1811 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud. Hij is begraven op 12-03-1811 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: DTB 884, 127-6 / DTB 886. 87-7].
8 Berent Veldkamp (Veldman), geboren op 16-03-1811 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-p.
9 Evert Egberts (Veldkamp), geboren op 23-05-1814 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 28]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1814. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Willem Coenjes en Hendrik v Leeuwen. Evert is overleden op 19-11-1814 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 63]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-11-1814. Hij is begraven op 21-11-1814 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: DTB 884 Heerde].
10 Jennigje Egbers (Veldkamp), geboren op 02-11-1815 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 62]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1815. Bij de geboorteaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Willem Coenjes en Hendrik v Leeuwen. Jennigje is overleden op 25-05-1818 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-05-1818. Bij de overlijdensaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Lubbert Rutgers en Remmelt Egberts.
Notitie bij Jennigje: Overleden in Wapenveld in haar huis nummer 324
11 Jennigje Veldman (Veldkamp), geboren op 26-12-1819 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-q.
12 Lijsje Egberts (Veldkamp), geboren op 05-04-1823 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 41]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1823. Bij de geboorteaangifte van Lijsje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Langenberg (kleermaker) en Albert Willems. Lijsje is overleden op 01-05-1824 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1824. Bij de overlijdensaangifte van Lijsje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Langenberg (kleermaker) en Jan Hendriks.
Notitie bij Lijsje: In de overlijdensakte staat overleden in een hut zonder nummer
13 Liebe (Lijsje) Veldkamp (Engberts), geboren op 23-09-1825 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VI-r.
14 Janna Veldkamp, geboren op 18-10-1829 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 101]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1829. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Jan Herman v Essen en Herman Bone. Janna is overleden.
V-e Jannetje Engberts (Veldkamp) is geboren op 10-10-1773 in Zalk, dochter van Egbert Alofs (Veldkamp) (zie IV-i) en Janna Remmelts. Bij de doop van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Remmels. Jannetje is overleden vr 1816, ten hoogste 43 jaar oud. Jannetje trouwde, 25 jaar oud, op 06-04-1799 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) met Lambert Boerman, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannetje en Lambert was de volgende getuige aanwezig: Janna Remmels moeder van de bruid en Gerrit Zwakenberg als getuige van de bruidegom. Lambert is geboren op 14-12-1766 in Den Ham (Ov). Lambert is overleden op 18-01-1828 in Zalk en Veecaten, 61 jaar oud [bron: Aktenummer: 1]. Lambert trouwde later op 06-06-1816 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 2] met Hendrieka Timmerman (Arends) (geb. 1772).
Kinderen van Jannetje en Lambert:
1 Jan Boerman, geboren op 19-12-1811 in Zwolle. Volgt VI-s.
2 Johan Hendrik Boerman, geboren op 29-06-1815 in Zwolle. Johan is overleden.
V-f Arendina (Diena) Engberts (Veldkamp) is geboren in 1777 in Wilsum (Ov), dochter van Egbert Alofs (Veldkamp) (zie IV-i) en Janna Remmelts. Zij is gedoopt op 12-01-1777 in Wilsum (Ov). Bij de doop van Diena was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Klaas. Diena is overleden op 23-09-1839 om 20:00 in Westenholte (Gem. Zwollerkerspel), 61 of 62 jaar oud [bron: Aktenr 67]. Bij de overlijdensaangifte van Diena was de volgende getuige aanwezig: Jan van Dijk en Aalt Docter.
Notitie bij Diena: Gedoopt op 12-01-1777 in Wilsum, ingeschreven in doopboek Zalk.
Te Wilsum gedoopt omdat de IJssel wegens ijs niet passabel was.
Overleden in de buurtschap Westenholte
Diena trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 20-02-1804 met Peter Nielant (Gerrits), 38 of 39 jaar oud, nadat zij op 03-02-1804 in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Diena en Peter was de volgende getuige aanwezig: Engb. Olofs ’s bruids vader en Wibbigjen Hendriks. Peter is geboren in 1765 in Westenholte (Gem. Zwollerkerspel), zoon van Gerrit Peters en Wibbigjen Hendriks. Peter is overleden op 18-11-1851 in Westenholte (Gem. Zwollerkerspel), 85 of 86 jaar oud [bron: Aktenr 75].
Notitie bij Peter: Peter Gerrits wordt Nieuwland, Nielant en ook Nijland genoemd
Kinderen van Diena en Peter:
1 Gerrit Nijland, geboren in 1804 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt VI-t.
2 Willem Nielant, geboren in 1808 in Zwolle. Volgt VI-u.
3 Jan Nielant, geboren op 18-11-1809 in Zwolle. Volgt VI-v.
4 Jannigje Nieland (Gerrits), geboren in 1812 in Westenholte (Gem.Zwolle). Volgt VI-w.
5 Hendrik Nieuwland, geboren in 1815 in Westenholte (Gem.Zwolle). Volgt VI-x.
6 Aaltje Nielant, geboren in 1817 in Westenholte (Gem.Zwolle). Volgt VI-y.
V-g Hermina Alefs is geboren in 1778 in Zalk, dochter van Egbert Alofs (Veldkamp) (zie IV-i) en Janna Remmelts. Zij is gedoopt op 10-05-1778 in Zalk. Bij de doop van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Wibbigje Alefs. Hermina is overleden op 14-05-1862 om 17:00 in Zwolle, 83 of 84 jaar oud [bron: Aktenr 214]. Bij de overlijdensaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Hendriks en Lammert Groenstege.
Notitie bij Hermina: Ook wel Hermina Arends genoemd.
Overleden in een huis in de Assendorpersteeg buiten de Sassenpoort.
Hermina:
(1) trouwde, 43 of 44 jaar oud, op 24-10-1822 in Zwolle [bron: Aktenummer: 107] met Andries ter Molen, 56 of 57 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hermina en Andries was de volgende getuige aanwezig: Teunis ter Molen (zoon van de bruidegom) en Arend ter Molen (broer van de bruidegom) en Jan Jansen (zwager van de bruidegom) en Hendrikus Kroeseman. Andries is geboren in 1765 in Zwolle, zoon van Teunis Asjes en Lijsbeth Jans. Hij is gedoopt op 31-03-1765 in Zwolle. Andries is overleden vr 1828, ten hoogste 63 jaar oud. Andries is weduwnaar van Aaltje Dijkslag (Dirks) (ovl. vr 1812). Andries is weduwnaar van Janna Jansen (1783-vr 1822), met wie hij trouwde op 12-06-1812 in Zwolle [bron: Aktenummer: 53].
Beroep:
Kleermaker
(2) trouwde, 49 of 50 jaar oud, op 20-11-1828 in Zwolle [bron: Aktenummer: 88] met Jan Mulder, 55 jaar oud. Jan is geboren op 29-01-1773 in Hattem, zoon van Berend Mulder en Janna Jans. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Weduwnaar van Aaltjen Jansen Hofland
Beroep:
Molenaarsknecht
V-h Evert Hendriks (v.d.Wetering) is geboren in 1776 in Dieze (Gem.Zwollerkerspel), zoon van Hendrik Alefs (zie IV-j) en Aaltje Derks. Hij is gedoopt op 05-11-1776 in Zwolle. Evert is overleden op 10-03-1836 in Zwolle, 59 of 60 jaar oud [bron: Aktenr 82].
Beroep:
Koemelker/Daghuurder
Evert trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 17-08-1800 in Zwolle met Marrije (Maria) Scholte (Gerrits), 21 of 22 jaar oud. Maria is geboren in 1778 in Zwolle, dochter van Gerrit Scholte en Grietje Santhuys. Zij is gedoopt op 25-09-1778 in Zwolle. Maria is overleden in 12-1821 in Zwolle, 42 of 43 jaar oud [bron: Aktenummer: 17 dec].
Kinderen van Evert en Maria:
1 Hendrik van de Wetering, geboren in 1800 in Westenholte (Gem.Zwolle). Hij is gedoopt op 11-12-1800. Hendrik is overleden in 1803, 2 of 3 jaar oud. Hij is begraven op 12-09-1803 in Zwolle.
2 Gerridina van de Wetering, geboren in 1802 in Westenholte (Gem.Zwolle). Zij is gedoopt op 05-01-1802. Gerridina is overleden vr 1804, ten hoogste 2 jaar oud.
3 Hendrik van de Wetering, geboren in 1803 in Frankhuis (Gem.Zwollerkerspel). Hij is gedoopt op 10-08-1803. Hendrik is overleden in 1803, geen jaar oud. Hij is begraven op 30-08-1803 in Zwolle.
4 Gerritdina van de Wetering, geboren op 14-12-1804 in Zwolle. Volgt VI-z.
5 Aaltien Wetering, geboren in 1806 in Zwolle. Zij is gedoopt op 16-08-1806 in Zwolle. Aaltien is overleden op 03-09-1806 in Zwolle, geen jaar oud.
6 Hendrik van de Wetering, geboren op 26-10-1807 in Zwolle. Volgt VI-aa.
7 Arend van de Wetering, geboren in 1811 in Zwolle. Volgt VI-ab.
8 Gerrit van de Wetering, geboren op 04-04-1813 in Zwolle. Volgt VI-ac.
9 Derk Jan van de Wetering, geboren op 24-09-1816 in Zwolle. Volgt VI-ad.
10 Grietje van de Wetering, geboren op 11-02-1819 in Zwolle. Volgt VI-ae.
V-i Hendrik van de Wetering (Hendriks) is geboren in 1779 in Zwolle, zoon van Hendrik Alefs (zie IV-j) en Aaltje Derks. Hij is gedoopt op 06-12-1779 in Zwolle. Hendrik is overleden op 20-07-1855 in Elburg, 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 49].
Beroep:
Runmolenaar
Hendrik:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 10-09-1801 in Heerde met Geertrui Meijers, 25 jaar oud, nadat zij op 21-08-1801 in Heerde in ondertrouw zijn gegaan. Geertrui is geboren op 16-04-1776 in Heerde, dochter van Hendrik Meijers en Hendriena Horst. Zij is gedoopt op 21-04-1776 in Heerde. Geertrui is overleden op 29-04-1829 in Elburg, 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 20].
(2) trouwde, 50 of 51 jaar oud, op 07-02-1830 in Elburg [bron: Aktenummer: 2] met Stijntje Zoet (Eiberts), 49 jaar oud. Stijntje is geboren op 14-01-1781 in Elburg, dochter van Eibert Zoet en Beertje Zwart. Stijntje is overleden op 18-02-1854 in Elburg, 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 2].
Notitie bij Stijntje: Wed.v. Hannes van de Beek (Everts)
Kinderen van Hendrik en Geertrui:
1 Hendrik van de Weterink, geboren op 19-10-1801 in Heerde. Volgt VI-af.
2 Derk Jan van de Wetering (Hendriks), geboren op 10-03-1805 in Hattem. Volgt VI-ag.
3 Willem van de Wetering (Hendriks), geboren op 24-03-1808 in Hattem. Volgt VI-ah.
4 Gerrit van de Wetering, geboren op 09-10-1810 in Heerde. Volgt VI-ai.
V-j Engbert Hendriks is geboren in 1782 in Dieze (Gem.Zwollerkerspel), zoon van Hendrik Alefs (zie IV-j) en Janna Engberts. Hij is gedoopt op 28-11-1782 in Zwolle. Engbert is overleden. Engbert trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 03-05-1807 in Zwolle met Jannetje Gerrits, nadat zij op 18-04-1807 in ondertrouw zijn gegaan. Jannetje is geboren in Berkum (Gem.Zwolle), dochter van Gerrit Lamberts. Jannetje is overleden.
V-k Azwerus van Aalderink is geboren in 1755 in Kampen, zoon van Gerrit van Aalderink (zie IV-k) en Geertrui Brink. Hij is gedoopt op 16-04-1755 in Kampen. Azwerus is overleden in 1815 in Kampen, 59 of 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 189]. Azwerus trouwde met Johanna Aarts. Johanna is overleden.
Kinderen van Azwerus en Johanna:
1 Greitien van Aalderink, geboren in 1782 in Kampen. Zij is gedoopt op 21-09-1782 in Kampen. Greitien is overleden.
2 Geertruij van Aalderink, geboren in 1784 in Kampen. Zij is gedoopt op 08-08-1784 in Kampen. Geertruij is overleden vr 1787, ten hoogste 3 jaar oud.
3 Geertruid van Aalderink, geboren in 1787 in Kampen. Volgt VI-aj.
4 Johanna van Aalderink, geboren in 1792 in Kampen. Volgt VI-ak.
V-l Annatien van Aalderink is geboren in 1756 in Kampen, dochter van Gerrit van Aalderink (zie IV-k) en Geertrui Brink. Zij is gedoopt op 05-12-1756 in Kampen. Annatien is overleden. Annatien trouwde met Hendrik Alberts. Hendrik is overleden.
V-m Berent van Aalderink is geboren in 1761 in Kampen, zoon van Gerrit van Aalderink (zie IV-k) en Geertrui Brink. Hij is gedoopt op 01-01-1761 in Kampen. Berent is overleden. Berent trouwde met Gerritdina Ottenhof. Gerritdina is overleden.
Kinderen van Berent en Gerritdina:
1 Gerrit Willem van Aalderink, geboren in 1786. Gerrit is overleden.
2 Evert van Aalderink, geboren in 1789. Evert is overleden.
V-n Johanna van Aalderink is geboren in 1773 in Kampen, dochter van Gerrit van Aalderink (zie IV-k) en Geertrui Brink. Zij is gedoopt op 17-02-1773 in Kampen. Johanna is overleden. Johanna trouwde met Jan de Haan (Zegers). Jan is overleden.
V-o Azwerus van Aalderink is geboren in 1767 in Kampen, zoon van Pieter Aalderink (zie IV-l) en Elsien ter Veer. Hij is gedoopt op 04-10-1767 in Kampen. Azwerus is overleden.
Beroep:
Chirurgijn en vroedmeester
Azwerus trouwde met [misschien] Gesina Aletta Saakes. Gesina is overleden.
Kinderen van Azwerus en Gesina:
1 Gerritje van Aalderink, geboren op 04-09-1802 in Amsterdam. Volgt VI-al.
2 Clara Maria van Aalderink, geboren op 27-06-1806 in Amsterdam. Volgt VI-am.
V-p Geertruij Anna Aalderink is geboren in 1770 in Kampen, dochter van Pieter Aalderink (zie IV-l) en Elsien ter Veer. Zij is gedoopt op 14-01-1770 in Kampen. Geertruij is overleden. Geertruij trouwde met Jan van Putten. Jan is overleden.
VI-a Berendina Aleida van Aalderen is geboren op 16-10-1789 in Zwolle, dochter van Gerrit van Aalderen (zie V-a) en Hermpjen Brinkert. Berendina is overleden. Berendina:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 09-02-1816 in Hasselt (Ov) [bron: Aktenummer: 1] met Jan Hendrik Greve, 28 jaar oud. Jan is geboren op 17-06-1787 in Hasselt (Ov). Jan is overleden op 17-05-1820 in Hasselt (Ov), 32 jaar oud [bron: Aktenr 10].
Beroep:
Bakker
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 03-08-1823 in Hasselt (Ov) [bron: Aktenummer: 6] met Reint Schutte, 31 jaar oud. Reint is geboren op 17-04-1792 in Zwolle. Reint is overleden.
Kind van Berendina en Jan:
1 Hendrik Jan Greve, geboren in 1818 in Hasselt (Ov). Volgt VII-a.
VI-b Martha van Aalderen is geboren op 07-11-1791 in Zwolle, dochter van Gerrit van Aalderen (zie V-a) en Hermpjen Brinkert. Martha is overleden op 29-11-1835 in Dalfsen, 44 jaar oud [bron: Aktenummer: 68]. Martha trouwde, 20 jaar oud, op 23-10-1812 in Zwolle [bron: Aktenummer: 75] met Gerrit Jan Overweg, 21 jaar oud. Gerrit is geboren op 17-07-1791 in Zwolle. Gerrit is overleden.
Kind van Martha en Gerrit:
1 Hermina Overweg, geboren in 1815 in Dalfsen. Volgt VII-b.
VI-c Jansjen van Aalderen is geboren in 1799 in Zwolle, dochter van Gerrit van Aalderen (zie V-a) en Hermpjen Brinkert. Jansjen is overleden op 25-10-1878 in Dalfsen, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 114]. Jansjen trouwde, 42 of 43 jaar oud, op 23-07-1842 in Dalfsen [bron: Aktenummer: 22] met Warner Overweg, 24 of 25 jaar oud. Warner is geboren in 1817 in Dalfsen. Warner is overleden.
Beroep:
Koekbakker
VI-d Aaltien van Aalderen is geboren op 20-11-1807 in Zwolle, dochter van Gerrit van Aalderen (zie V-a) en Hermpjen Brinkert. Aaltien is overleden. Aaltien trouwde, 22 jaar oud, op 06-05-1830 in Zwolle [bron: Aktenummer: 40] met Hermannus Gerritsen, 29 jaar oud. Hermannus is geboren op 12-02-1801 in Rijssen. Hermannus is overleden.
Beroep:
Bakker
VI-e Hermannus van Aalderen is geboren op 05-12-1785 in Zwolle, zoon van Assuerus van Aalderen (zie V-b) en Martha Buisman. Hermannus is overleden op 14-03-1831 in Bergen op Zoom, 45 jaar oud [bron: Inventarisnr: 667].
Notitie bij Hermannus: Soldaat,later korporaal der Overijsselseschutterij.Hij is op 7-3-1831 in het militairhospitaal in Bergen op Zoom overleden.
Beroep:
Militair
Hermannus trouwde, 34 jaar oud, op 15-04-1820 in Deventer [bron: Aktenummer: 21] met Jenneken Krudde, 24 jaar oud. Jenneken is geboren op 20-09-1795 in Deventer. Jenneken is overleden op 31-07-1832 in Zwolle, 36 jaar oud.
Kinderen van Hermannus en Jenneken:
1 Johanna Hendrika van Aalderen, geboren op 03-09-1819 in Deventer. Volgt VII-c.
2 Assuerus van Aalderen, geboren in 1822 in Zwolle. Volgt VII-d.
3 Jan Hendrik van Aalderen, geboren op 14-11-1822 in Zwolle. Volgt VII-e.
4 Hendrik Jan van Aalderen, geboren op 25-07-1826 in Zwolle. Volgt VII-f.
VI-f Barta van Aalderen is geboren op 18-10-1789 in Zwolle, dochter van Assuerus van Aalderen (zie V-b) en Martha Buisman. Barta is overleden in 1842 in Deventer, 52 of 53 jaar oud. Barta trouwde, 34 jaar oud, op 02-12-1823 in Deventer [bron: Aktenummer: 8] met Pieter Gerard Lammers, 25 jaar oud. Pieter is geboren op 01-07-1798 in Deventer. Pieter is overleden.
VI-g Willem van Aalderen is geboren op 09-01-1792 in Zwolle, zoon van Assuerus van Aalderen (zie V-b) en Martha Buisman. Willem is overleden op 09-09-1858 in Meppel, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 140].
Beroep:
Koetsier
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 08-07-1819 [bron: Aktenummer: 16] met Janna Werlingshoff, 29 of 30 jaar oud. Janna is geboren in 1789 in Zwolle. Janna is overleden op 20-09-1864 in Meppel, 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 247].
Kind van Willem en Janna:
1 Hendrikus van Aalderen, geboren op 23-05-1818 in Zwolle. Volgt VII-g.
VI-h Gerhard Rudolf (Roelof) van Aalderen is geboren op 25-12-1793 in Zwolle, zoon van Assuerus van Aalderen (zie V-b) en Martha Buisman. Hij is gedoopt op 29-12-1795 in Zwolle. Roelof is overleden op 08-05-1876 in Ommen Stad, 82 jaar oud.
Beroep:
Rijksambtenaar.visiteur commies te paard bij s,Rijksbelastingen
Roelof trouwde, 39 jaar oud, op 04-05-1833 in Ommen Ambt [bron: Aktenummer: 8] met Geertje Schippers, 26 jaar oud. Geertje is geboren op 11-09-1806 in Ommen Ambt. Geertje is overleden op 21-10-1872 in Ommen Ambt, 66 jaar oud [bron: Aktenummer 73].
Notitie bij Geertje: Geboren op schip aan de nieuwebrug te Ommen
Kinderen van Roelof en Geertje:
1 Gerrit Assuerus Lambertus van Aalderen, geboren in 1835 in Ommen. Volgt VII-h.
2 Gerritdina Johanna van Aalderen, geboren in 1840 in Hardenberg Stad. Volgt VII-i.
VI-i Alberdina van Aalderen is geboren op 01-12-1796 in Zwolle, dochter van Assuerus van Aalderen (zie V-b) en Martha Buisman. Alberdina is overleden op 14-12-1832 in Zwolle, 36 jaar oud. Alberdina trouwde, 25 jaar oud, op 06-11-1822 in Deventer [bron: Aktenummer: 88] met Arend Jan Krudde, 22 jaar oud. Arend is geboren op 16-02-1800 in Deventer. Arend is overleden op 01-01-1824 in Deventer, 23 jaar oud.
Beroep:
Timmerman
VI-j Johanna van Aalderen is geboren op 20-01-1799 in Zwolle, dochter van Assuerus van Aalderen (zie V-b) en Martha Buisman. Johanna is overleden op 21-02-1829 in Vollenhove Stad, 30 jaar oud. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op 02-11-1824 in Vollenhove Stad [bron: Aktenummer: 5] met Matthijs Mondria, 21 jaar oud. Matthijs is geboren op 28-12-1802 in Vollenhove Stad. Matthijs is overleden op 18-02-1881 in Vollenhove Stad, 78 jaar oud.
Beroep:
Bakker
VI-k Dora van Aalderen is geboren op 05-01-1801 in Zwolle, dochter van Assuerus van Aalderen (zie V-b) en Martha Buisman. Dora is overleden in 1849 in Zwartsluis, 47 of 48 jaar oud. Dora:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 01-11-1823 in Deventer [bron: Aktenummer: 87] met Bernardus de Lange, 22 jaar oud. Bernardus is geboren op 22-03-1801 in Deventer. Bernardus is overleden in 1833 in Zwartsluis, 31 of 32 jaar oud [bron: Aktenummer: 35].
Beroep:
Verwer
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 30-06-1838 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 16] met Johannes Wilhelmus Museler, 35 jaar oud. Johannes is geboren op 08-04-1803 in Ennigerloh (Pruisen) (Dld). Johannes is overleden in 1879 in Hasselt (Ov), 75 of 76 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
VI-l Gerridina Cornelia van Aalderen is geboren op 18-08-1802 in Zwolle, dochter van Assuerus van Aalderen (zie V-b) en Martha Buisman. Gerridina is overleden op 12-10-1844 in Zwolle, 42 jaar oud. Gerridina:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 31-03-1830 in Amsterdam met Johannes Rikkers. Johannes is overleden op 17-03-1841 in Amsterdam.
Beroep:
Matroos
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 17-03-1841 in Amsterdam met Wouter Korting, 23 jaar oud. Wouter is geboren op 30-11-1817 in Amsterdam. Wouter is overleden op 30-04-1902 in Amsterdam, 84 jaar oud.
VI-m Janna Remmers is geboren op 23-04-1796 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Remmelt Engberts (Veldkamp) (zie V-d) en Geertjen Arents. Zij is gedoopt op 24-04-1796 in Heerde [bron: DTB 877 Heerde]. Janna is overleden op 08-08-1873 om 10:00 in Kampen, 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 311]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1873. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van Heerde en Peter Hendrik van den Berg.
Notitie bij Janna: Overleden in haar huis staande op het Bolwerk Wijk 3 nummer 388, zijnde het Gereformeerd Bestedelingenhuis.
Afkondiging huwelijk op 24 Februari en 3 maart in Kampen en de 10e en 17e Maart in Heerde
Janna trouwde, 26 jaar oud, op 02-05-1822 in Kampen [bron: Aktenummer: 33] met Jan van Santen, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Jan was de volgende getuige aanwezig: Berend van Santen (vader van de bruidegom) en Remmert Egberts (vader van de bruid) en Wouter Lammers en johan Gerard Kerver. Jan is geboren op 31-03-1801 in IJsselmuiden, zoon van Berend van Santen (Jans) en Trijntje Douws. Jan is overleden vr 1873 in Kampen, ten hoogste 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 128].
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Janna en Jan:
1 Willemina van Santen, geboren op 20-12-1822 in Kampen [bron: Aktenr 318]. Willemina is overleden.
2 Berendje van Zanten, geboren in 1825 in Kampen. Volgt VII-j.
3 Geertje van Zanten, geboren op 12-05-1830 in Kampen. Volgt VII-k.
VI-n Eimbert (Egbert) Remmerts (Veldkamp) is geboren op 26-08-1805 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Remmelt Engberts (Veldkamp) (zie V-d) en Fennigje van de Berg (Willems). Hij is gedoopt op 01-09-1805 in Heerde [bron: DTB 878 Heerde]. Egbert is overleden op 05-01-1880 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 74 jaar oud [bron: Aktenr: 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1880. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Evert van Ommen en Hendrik Remmerts.
Notitie bij Egbert: De achternaam wordt ook hier verschillend geschreven in het Rijksarchief
Eimber Veldman
Eimber Remmerts
Egbert Remmers
Egbert Veldkamp
De naam Eimbert,Eimert,Eibert etc. is een Veluwse verbastering van Egbert
Beroep:
Arbeider
Egbert:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 20-10-1827 in Heerde [bron: Aktenummer: 23] met Fennigje Fiks (Willems), 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Ark (broodbakker) en Berend van Dijk en Johannes Dikkeschei en Berend Borreman. Fennigje is geboren op 06-04-1807 in Wapenveld (Gem. Heerde), dochter van Willem Fiks (Jans) en Janna Karsenberg. Zij is gedoopt op 12-04-1807 in Heerde. Fennigje is overleden op 26-07-1859 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 52 jaar oud [bron: Aktenr 96]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-07-1859. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Jan Heideveld en Aart van de Put.
Notitie bij Fennigje: De achternaam van Fennigje wordt op verschillende manieren geschreven zoals.

Fiks
Willems
Willems Fiks
(2) trouwde, 59 jaar oud, op 18-02-1865 in Heerde [bron: Aktenummer: 2] met Trijntje van den Berg, 35 jaar oud. Trijntje is geboren op 18-10-1829 om 21:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 102], dochter van Jan van den Berg en Janna Zwerus (Herms). Trijntje is overleden op 30-10-1914 om 05:00 in Heerde, 85 jaar oud [bron: Aktenummer: 113]. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Jacob Schreurs en Hendrik Langenberg. Trijntje is weduwe van Jan Harmsen (1823-1864), met wie zij trouwde op 07-04-1849 in Heerde.
Kinderen van Egbert en Fennigje:
1 Reintje Veldman, geboren op 12-02-1828 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-l.
2 Fennigje Veldkamp, geboren op 28-12-1830 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 126]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1830. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Jan Nijman en Harm Bredewoud. Zij is gedoopt op 28-12-1830 in Heerde. Fennigje is overleden op 14-02-1834 om 18:00 in Heerde, 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1834. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Bredewout en Rutger Boeve.
3 Willem Veldkamp, geboren op 25-08-1833 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-m.
4 Fennigje Remmerts, geboren op 01-11-1835 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-n.
5 Jennigje Remmers, geboren op 13-11-1837 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-o.
6 NN Remmerts, levenloos geboren zoon, geboren op 07-01-1839 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 3]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1839. Bij de overlijdensaangifte van NN was de volgende getuige aanwezig: Harmen Bredewoud en Rutger Boeve.
7 Willempje Remmers, geboren op 24-12-1839 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-p.
8 NN Remmerts, levenloos geboren dochter, geboren op 20-04-1842 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 42].
Notitie bij NN: Dit kind heeft 25 minuten geleefd volgens de overlijdensakte
9 Geertje Remmerts, geboren op 29-06-1843 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 66]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1843. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Bredewolt en Klaas Langenberg. Geertje is overleden op 05-03-1846 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1846. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Langenberg en Hendrikus Boeve.
10 Berendina Veldkamp, geboren op 26-12-1845 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-q.
Kinderen van Egbert en Trijntje:
11 Egberdina Veldman, geboren op 06-05-1868 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 66]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-05-1868. Bij de geboorteaangifte van Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwacher) en Johannes Docter (gemeentebode). Egberdina is overleden op 26-04-1869 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 11 maanden oud [bron: Aktenr 49]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-04-1869. Bij de overlijdensaangifte van Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis en Evert van Ommen.
12 Egbert Jan Veldman, geboren op 29-10-1873 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 155]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1873. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Derk Willem Leertouwer (schoenmaker) en Wicher ten Have (rijtuigenverhuurder). Egbert is overleden op 08-11-1873 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 10 dagen oud [bron: Aktenr 114]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-11-1873. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis en Frederik Wagenaar.
VI-o Willem Albert Remmerts (Veldkamp) is geboren op 16-05-1807 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Remmelt Engberts (Veldkamp) (zie V-d) en Fennigje van de Berg (Willems). Hij is gedoopt op 24-05-1807 in Heerde [bron: DTB 878 Heerde]. Willem is overleden op 22-11-1884 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 77 jaar oud (oorzaak: collapsus, marasmus senilis (ouderdomszwakte, bewusteloosheid)) [bron: Aktenummer: 107]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Heideveld en Hendrik Remmerts.
Notitie bij Willem: Huwelijksafkondigingen op 13 en 20 April 1828
Ook hier weer verschillende namen bij de kinderen
Vrijgesteld van militaire dienst hij had nummer 107,
Signalement
Lengte 1 el en 570 strepen
Ogen: blauw
Wenkbrauwen: Bruin
Beroep:
Dagloner
Willem trouwde, 20 jaar oud, op 25-04-1828 in Heerde [bron: Aktenummer: 10] met Derkje Langenberg, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Derkje was de volgende getuige aanwezig: Jan v Norel en Willem Coenjes en Berend v Dijk en Johannes Dikkeschei. Derkje is geboren op 11-01-1803 in Heerde, dochter van Hendrik Langenberg en Geesje Stijf (Klaassen). Zij is gedoopt op 23-01-1803 in Heerde. Derkje is overleden op 09-02-1888 om 15:00 in Heerde, 85 jaar oud [bron: Aktenummer: 16]. Bij de overlijdensaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Bredewolt en Evert Bredewolt.
Beroep:
Dienstmeid
Kinderen van Willem en Derkje:
1 (Pleeg) Arend Langenberg, geboren op 05-10-1826 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-r.
2 Reintje Veldkamp, geboren op 16-01-1829 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-s.
3 Hendrik Veldkamp, geboren op 15-02-1831 om 06:00 in Heerde [bron: Aktenr 19]. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Albert Willems en Berent Remmers. Hendrik is overleden op 26-11-1832 om 01:00 in Heerde, 1 jaar oud [bron: Aktenr: 64]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1832. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Rutger Boeve en Lubbert Bredewout.
4 Hendrik Veldkamp, geboren op 07-07-1833 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-t.
5 Berent Veldkamp, geboren op 08-11-1835 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-u.
6 Gerrit Remmers (Veldkamp), geboren op 06-02-1838 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-v.
7 Fredrik Veldkamp, geboren op 08-03-1840 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-w.
8 Derkje Veldkamp, geboren op 29-07-1842 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-x.
9 Willem Veldkamp, geboren op 26-01-1845 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-y.
VI-p Berent Veldkamp (Veldman) is geboren op 16-03-1811 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Remmelt Engberts (Veldkamp) (zie V-d) en Fennigje van de Berg (Willems). Hij is gedoopt op 07-04-1811 [bron: DTB 878, 116-3]. Berent is overleden op 13-11-1903 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 92 jaar oud [bron: Aktenummer: 116]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1903.
Notitie bij Berent: Ook hier weer de naamsveranderingen, zoals Veldman-Veldkamp-Remmerts enz.
Zie ook voorouders.
Beroep:
Arbeider
Berent:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op 16-08-1828 in Heerde [bron: Aktenummer: 20] met Klasina Langenberg (Hendriks), 29 jaar oud. Klasina is geboren op 23-10-1798 in Heerde, dochter van Hendrik Langenberg en Geesje Stijf (Klaassen). Zij is gedoopt op 27-10-1798 in Heerde. Klasina is overleden op 07-03-1847 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 48 jaar oud [bron: Aktenummer: 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-03-1847.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 19-06-1847 in Heerde [bron: Aktenummer: 22] met Hendrikje Roeke, 20 jaar oud. Hendrikje is geboren op 30-07-1826 om 01:00 in Heerde [bron: Aktenr 74], dochter van Egbert Hendriks (Roeke) en Janna Langenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-07-1826. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Jan Steenbergen en Jan v d Kolk. Hendrikje is overleden op 11-06-1872 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 59]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-06-1872.
Notitie bij Hendrikje: Ook wel Hendrikje Roke genoemd
Kinderen van Berent en Klasina:
1 (Pleeg) Hendrikje Langenberg, geboren op 13-01-1825 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-z.
2 Fennigje Veldman, geboren op 28-04-1828 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-aa.
3 Hendrik Remmerts (Veldkamp), geboren op 28-02-1832 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-ab.
4 Reinder Remmerts, geboren op 11-05-1835 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-ac.
5 Aaltje Remmers (Veldkamp), geboren op 18-03-1838 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 41]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-03-1838. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Willem Bosch en Lubbert Bredewolt. Aaltje is overleden op 05-02-1841 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1841. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Bredewolt en Rutger Boeve.
6 Berendina Veldkamp, geboren op 20-12-1840 om 17:00 in Heerde [bron: Aktenr 136]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1840. Bij de geboorteaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Willem (Remmerts) Veldkamp en Klaas Langenberg. Berendina is overleden op 03-01-1841 om 07:00 in Heerde, 14 dagen oud [bron: Aktenr: 1 in B.S: Heerde]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1841. Bij de overlijdensaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Harm Bredewolt en Rutger Boeve.
7 Willem Veldkamp, geboren op 15-08-1842 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 81]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1842. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Johannes Langenberg en Klaas Boeve. Willem is overleden op 23-04-1856 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 13 jaar oud [bron: Aktenummer: 34]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-04-1856. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Vemde en Jacob Bijsterbosch.
Kinderen van Berent en Hendrikje:
8 Klasina Veldkamp, geboren op 17-02-1849 in Heerde. Volgt VII-ad.
9 Egbert Veldkamp, geboren op 06-02-1852 in Heerde. Volgt VII-ae.
10 Janna Veldkamp, geboren op 24-02-1854 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-af.
11 Willempje Veldkamp, geboren op 04-03-1857 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-ag.
12 Hendrikus Veldkamp, geboren op 08-03-1860 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-ah.
13 Berend Veldkamp, geboren op 14-04-1863 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-ai.
14 Hendrika Veldkamp, geboren op 15-07-1865 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-aj.
15 Jannigje Veldkamp, geboren op 12-04-1870 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-ak.
VI-q Jennigje Veldman (Veldkamp) is geboren op 26-12-1819 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 109], dochter van Remmelt Engberts (Veldkamp) (zie V-d) en Fennigje van de Berg (Willems). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1819. Bij de geboorteaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Langenberg (kleermaker) en Albert Willems. Jennigje is overleden op 04-01-1883 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 63 jaar oud [bron: Aktenr 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1883. Bij de overlijdensaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Derk Olthuis en Lammert Harms.
Notitie bij Jennigje: Jannigje wordt ook wel geschreven als Jennigje.
Veldman wordt ook wel geschreven als Remmerts Veldkamp of als Remmels Veldkamp, Veldman of als Veldkamp
Jennigje trouwde, 16 jaar oud, op 30-09-1836 in Heerde [bron: Aktenummer: 20] met Willem Bos, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jennigje en Willem was de volgende getuige aanwezig: Johannes Dikkeschei en Jan van Ark (bakker) en Willem van Zomeren en Jan van Straten. Willem is geboren op 15-10-1802 in Heerde, zoon van Gerrit Jan Bos en Geesje Willems. Hij is gedoopt op 17-10-1802 in Heerde. Willem is overleden op 22-05-1882 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 59]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Remmerts en Gerrit Remmerts. Willem is weduwnaar van Steventje van den Berg (Willems) (1802-1836), met wie hij trouwde op 02-05-1828 in Heerde.
Notitie bij Willem: Bosch wordt ook wel geschreven als Bos
Beroep:
Dagloner
Kinderen van Jennigje en Willem:
1 Fennigje Bos, geboren op 12-03-1839 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-al.
2 Gehardus Bos, geboren op 21-08-1841 in Heerde. Volgt VII-am.
3 Reintje Bos, geboren op 05-10-1843 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-an.
4 Steventje Bosch, geboren op 29-10-1845 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt VII-ao.
5 Gerrigje Bosch, geboren op 01-06-1849 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-ap.
6 Willem Bos, geboren op 24-04-1853 in Heerde. Volgt VII-aq.
VI-r Liebe (Lijsje) Veldkamp (Engberts) is geboren op 23-09-1825 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 85], dochter van Remmelt Engberts (Veldkamp) (zie V-d) en Fennigje van de Berg (Willems). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1825. Bij de geboorteaangifte van Lijsje was de volgende getuige aanwezig: Derk v Marle en Rijkert Rieksen (veldwachter). Lijsje is overleden op 13-11-1892 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 150]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1892. Bij de overlijdensaangifte van Lijsje was de volgende getuige aanwezig: Jan Scholten en Johannes Jans.
Notitie bij Lijsje: Lijsje wordt ook wel is geschreven als Liebe
En de achternaam Veldkamp-Remmerts of Engeberts of Engberts
Beroep:
Arbeidster
Lijsje trouwde, 17 jaar oud, op 26-08-1843 in Heerde [bron: Aktenummer: 22] met Ruth Bredewout, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Lijsje en Ruth was de volgende getuige aanwezig: Klaas Piet en Johannes Langenberg en Gerhardus Veenhuisen en Warner Veenhuisen. Ruth is geboren op 24-02-1823 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 24], zoon van ?????? en Jennigje Bredewout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1823. Bij de geboorteaangifte van Ruth was de volgende getuige aanwezig: Lambert Overdijk en Lambert Meijer. Ruth is overleden op 16-03-1908 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 85 jaar oud [bron: Aktenummer: 27]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-03-1908. Bij de overlijdensaangifte van Ruth was de volgende getuige aanwezig: Maarten Bijsterbosch (doodgraver) en Jacob Horst.
Notitie bij Ruth: Bredewout wordt ook wel geschreven als Bredewolt of Bredewoud
Dit gezin heeft in de buurtschap Hoorn gewoond (Gem.Heerde)
Aangifte gedaan door opa Bredewout.

Rut is ingeschreven voor de Nationale Militie; dat aan hem vervolgens bij de loting het nommer 179 is ten deele gevallen, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Lijsje en Ruth:
1 Jan Bredewolt, geboren op 24-02-1844 in Heerde. Volgt VII-ar.
2 Reintje Bredewout, geboren op 25-10-1845 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 127]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1845. Bij de geboorteaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Beekman en Johannes Langenberg. Reintje is overleden op 15-04-1847 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 41]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1847. Bij de overlijdensaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Klaas Langenberg en Jan Jans.
3 Fennigje Bredewolt, geboren op 17-11-1848 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-as.
4 Evert Bredewout, geboren op 13-05-1851 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-at.
5 Reintje Bredewold, geboren op 19-03-1854 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 46]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1854. Bij de geboorteaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Johan Joachim Vahl en Maas v Leeuwen (bakker). Reintje is overleden op 27-05-1888 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 34 jaar oud [bron: Aktenummer: 66]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-05-1888. Bij de overlijdensaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Rut Bredewolt en Jan Scholten. Reintje bleef ongehuwd.
6 Gergje Bredewolt, geboren op 03-02-1857 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-au.
7 Jannes Bredewout, geboren op 08-09-1861 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-av.
8 Lijsje Bredewout, geboren op 26-10-1863 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VII-aw.
9 Ruth Bredewold, geboren op 12-05-1866 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 81]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-05-1866. Bij de geboorteaangifte van Ruth was de volgende getuige aanwezig: Aart v d Put (Veldwachter) en Jacob Pleiter (veldwachter). Ruth is overleden op 15-04-1891 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 24 jaar oud [bron: Aktenummer: 52]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1891. Bij de overlijdensaangifte van Ruth was de volgende getuige aanwezig: Derk Olthuis en Willem Stijf. Ruth bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
VI-s Jan Boerman is geboren op 19-12-1811 in Zwolle, zoon van Lambert Boerman en Jannetje Engberts (Veldkamp) (zie V-e). Hij is gedoopt op 24-12-1811. Jan is overleden. Jan:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 28-02-1833 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 2] met Engeltje Glimga Bos, 21 jaar oud. Engeltje is geboren op 25-02-1812 in Hattem. Engeltje is overleden vr 1872, ten hoogste 60 jaar oud.
Notitie bij Engeltje: Ook wel genaamd Engeltje Klemminga
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 04-04-1872 in Kamperveen [bron: Aktenummer: 1] met Willemina Klumper, 45 of 46 jaar oud. Willemina is geboren in 1826 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Willemina is overleden. Willemina is weduwe van Aart van Ommen (geb. 1818), met wie zij trouwde op 21-08-1850 in Hattem [bron: Aktenummer: 11].
Kinderen van Jan en Engeltje:
1 Lambert Boerman, geboren in 1834 in Kamperveen. Volgt VII-ax.
2 Grietje Boerman, geboren op 28-04-1837 in Zalk en Veecaten. Grietje is overleden.
3 Albert Boerman, geboren op 10-06-1840 in Zalk en Veecaten. Albert is overleden.
4 Jan Boerman, geboren op 17-12-1843 in Zalk en Veecaten. Jan is overleden.
5 Jennigje Boerman, geboren op 10-09-1848 in Zalk en Veecaten. Jennigje is overleden.
6 Engeltje Boerman, geboren op 22-07-1851 in Zalk en Veecaten. Engeltje is overleden.
7 Berendje Boerman, geboren op 22-12-1856 in Zalk en Veecaten. Berendje is overleden.
VI-t Gerrit Nijland is geboren in 1804 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), zoon van Peter Nielant (Gerrits) en Arendina (Diena) Engberts (Veldkamp) (zie V-f). Gerrit is overleden op 01-10-1870 in Zalk en Veecaten, 65 of 66 jaar oud. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jakob Niemeijer (veldwachter) en Albert van Ittersum.
Beroep:
Daghuurder
Gerrit trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 30-05-1829 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 26] met Geertruid van Unen (Ernst), 21 of 22 jaar oud. Geertruid is geboren in 1807. Geertruid is overleden op 04-04-1863 in Zalk en Veecaten, 55 of 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 7].
Kinderen van Gerrit en Geertruid:
1 Peter Nijland, geboren op 12-01-1831 in Kamperveen. Volgt VII-ay.
2 Albert Nijland, geboren op 24-09-1832. Albert is overleden.
3 Arendina Nijland, geboren op 16-12-1834 in Zalk en Veecaten. Arendina is overleden.
4 Jan Nijland, geboren op 25-11-1836 in Zalk en Veecaten. Volgt VII-az.
5 Klaas Nijland, geboren op 07-04-1839 in Zalk en Veecaten. Volgt VII-ba.
6 Aaltjen Nieuwland, geboren op 05-02-1841 in Zalk en Veecaten. Volgt VII-bb.
7 Jannigje Nijland, geboren op 23-02-1844 in Zalk en Veecaten. Volgt VII-bc.
VI-u Willem Nielant is geboren in 1808 in Zwolle, zoon van Peter Nielant (Gerrits) en Arendina (Diena) Engberts (Veldkamp) (zie V-f). Willem is overleden.
Beroep:
Flankeur infanterie
Willem trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 18-04-1835 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 11] met Jennigjen van Unen, 20 of 21 jaar oud. Jennigjen is geboren in 1814 in Zalk. Jennigjen is overleden.
VI-v Jan Nielant is geboren op 18-11-1809 in Zwolle, zoon van Peter Nielant (Gerrits) en Arendina (Diena) Engberts (Veldkamp) (zie V-f). Jan is overleden in 02-1865 in Zwolle, 55 jaar oud [bron: Aktenummer: 9 feb].
Beroep:
Arbeider
Jan trouwde, 33 jaar oud, op 30-03-1843 in Zwolle [bron: Aktenummer: 21] met Johanna ter Stege, 26 jaar oud. Johanna is geboren op 18-10-1816 in Zwolle, dochter van Jan ter Stege en Dina Engberts. Johanna is overleden in 02-1888 in Zwolle, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 28 feb].
Kind van Jan en Johanna:
1 Janna Nielant, geboren in 1845 in Zwolle. Volgt VII-bd.
VI-w Jannigje Nieland (Gerrits) is geboren in 1812 in Westenholte (Gem.Zwolle), dochter van Peter Nielant (Gerrits) en Arendina (Diena) Engberts (Veldkamp) (zie V-f). Jannigje is overleden. Jannigje trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 26-03-1846 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 9] met Hendrik Nijmeier, 24 of 25 jaar oud. Hendrik is geboren in 1821 in Westenholte (Gem.Zwolle). Hendrik is overleden.
VI-x Hendrik Nieuwland is geboren in 1815 in Westenholte (Gem.Zwolle), zoon van Peter Nielant (Gerrits) en Arendina (Diena) Engberts (Veldkamp) (zie V-f). Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 19-10-1837 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 4] met Janna Visscher (Gerrits), 20 jaar oud. Janna is geboren op 26-09-1817 in Zalk en Veecaten. Janna is overleden.
Kinderen van Hendrik en Janna:
1 Arendina Nieuwland, geboren op 08-02-1838 in Zalk en Veecaten. Arendina is overleden.
2 Peter Nieuwland, geboren op 17-11-1840 in Zalk en Veecaten. Peter is overleden op 17-11-1840 in Zalk en Veecaten, geen dag oud.
VI-y Aaltje Nielant is geboren in 1817 in Westenholte (Gem.Zwolle), dochter van Peter Nielant (Gerrits) en Arendina (Diena) Engberts (Veldkamp) (zie V-f). Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 25-03-1841 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 5] met Jan Willem van den Belt, 28 of 29 jaar oud. Jan is geboren in 1812 in Westenholte (Gem.Zwolle). Jan is overleden op 15-11-1893 in Hellendoorn, 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 128].
Beroep:
Daghuurder
Kinderen van Aaltje en Jan:
1 Geesje van den Belt, geboren in 1842 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt VII-be.
2 Peter van den Belt, geboren in 1847 in Zwolle. Peter is overleden op 11-07-1855 in Dalfsen, 7 of 8 jaar oud [bron: Aktenummer: 63].
3 Maria Gerridina van den Belt, geboren in 1855 in Dalfsen. Volgt VII-bf.
VI-z Gerritdina van de Wetering is geboren op 14-12-1804 in Zwolle, dochter van Evert Hendriks (v.d.Wetering) (zie V-h) en Marrije (Maria) Scholte (Gerrits). Gerritdina is overleden. Gerritdina trouwde, 23 jaar oud, op 10-04-1828 in Zwolle [bron: Aktenummer: 18] met Gerrit Jan van der Gronden, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op 15-03-1802 in Zwolle. Gerrit is overleden.
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Gerritdina en Gerrit:
1 Evert van der Gronden, geboren in 1833 in Zwolle. Volgt VII-bg.
2 Arend van der Gronden, geboren in 1836 in Zwolle. Volgt VII-bh.
3 Gerrit van der Gronden, geboren in 1839 in Zwolle. Volgt VII-bi.
4 Aaltje van der Gronden, geboren in 1843 in Zwolle. Volgt VII-bj.
5 Grietje van der Gronden, geboren in 1850 in Zwolle. Volgt VII-bk.
VI-aa Hendrik van de Wetering is geboren op 26-10-1807 in Zwolle, zoon van Evert Hendriks (v.d.Wetering) (zie V-h) en Marrije (Maria) Scholte (Gerrits). Hendrik is overleden.
Beroep:
Milicien
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 19-06-1834 in Zwolle [bron: Aktenummer: 73] met Tonia Niesink, 24 jaar oud. Tonia is geboren op 08-09-1809 in Zwolle. Tonia is overleden.
Kinderen van Hendrik en Tonia:
1 Hermina Everdina van de Wetering, geboren in 1837 in Zwolle. Volgt VII-bl.
2 Aaltje van de Wetering, geboren in 1841 in Zwolle. Volgt VII-bm.
3 Hendrik van de Wetering, geboren in 1843 in Vollenhove Ambt. Volgt VII-bn.
4 Maria van de Wetering, geboren in 1846 in Vollenhove Ambt. Volgt VII-bo.
5 Harm van de Wetering, geboren in 1848 in Vollenhove Ambt. Volgt VII-bp.
6 Arend van de Wetering, geboren in 1851 in Vollenhove Ambt. Volgt VII-bq.
7 Antonie van de Wetering, geboren in 1852 in Vollenhove Ambt. Volgt VII-br.
VI-ab Arend van de Wetering is geboren in 1811 in Zwolle, zoon van Evert Hendriks (v.d.Wetering) (zie V-h) en Marrije (Maria) Scholte (Gerrits). Hij is gedoopt op 12-01-1811 in Zwolle. Arend is overleden op 17-06-1870 in Loosduinen, 58 of 59 jaar oud [bron: Aktenummer: 32].
Beroep:
Pluimgraaf
Arend trouwde, ten hoogste 31 jaar oud, vr 1842 met Grietje de Klein, ten hoogste 28 jaar oud. Grietje is geboren in 1814 in Utrecht. Grietje is overleden op 02-02-1886 in Loosduinen, 71 of 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 4].
Kinderen van Arend en Grietje:
1 Evert van de Wetering, geboren op 08-11-1841 in Baarn. Volgt VII-bs.
2 Jozina Hendrika van de Wetering, geboren op 08-11-1842 in Baarn. Volgt VII-bt.
3 Hendrik van de Wetering, geboren op 21-08-1843 in Baarn. Hendrik is overleden op 05-09-1843 in Baarn, 15 dagen oud [bron: Aktenummer: 29].
4 Maria van de Wetering, geboren op 01-07-1844 in Baarn. Maria is overleden op 10-07-1844 in Baarn, 9 dagen oud [bron: Aktenummer: 19].
5 Maria van de Wetering, geboren op 12-10-1846 in Baarn. Volgt VII-bu.
6 Carolina van de Wetering, geboren op 25-03-1848 in Eemnes. Volgt VII-bv.
7 Hendrik van de Wetering, geboren op 07-10-1849 in Baarn. Hendrik is overleden op 05-04-1850 in Baarn, 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 15].
8 Hendrik van de Wetering, geboren op 24-03-1852 in Baarn. Hendrik is overleden op 15-08-1852 in Baarn, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 19].
9 Hendrik van de Wetering, geboren op 05-03-1854 in Baarn. Volgt VII-bw.
10 NN van de Wetering, levenloos geboren dochter, geboren op 21-08-1855 in Baarn [bron: Aktenummer: 41].
VI-ac Gerrit van de Wetering is geboren op 04-04-1813 in Zwolle, zoon van Evert Hendriks (v.d.Wetering) (zie V-h) en Marrije (Maria) Scholte (Gerrits). Gerrit is overleden op 23-06-1869 in Zwolle, 56 jaar oud [bron: Aktenr 314].
Beroep:
Azijnmakersknecht
Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op 18-06-1840 in Zwolle [bron: Aktenummer: 64] met Willemina Teunis, 32 jaar oud. Willemina is geboren op 26-10-1807 in Zwolle. Willemina is overleden op 07-11-1890 in Zwolle, 83 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Willemina:
1 Evert van de Wetering, geboren in 08-1840 in Zwolle. Evert is overleden op 14-06-1841 in Zwolle, 10 maanden oud [bron: Aktenr 185].
2 Aaltje van de Wetering, geboren in 1843 in Zwolle. Volgt VII-bx.
3 Jacoba van de Wetering, geboren in 1849 in Zwolle. Jacoba is overleden op 01-03-1870 in Zwolle, 20 of 21 jaar oud [bron: Aktenr 88].
Beroep:
Ondermaitres op de naaischool der armeninrigting
VI-ad Derk Jan van de Wetering is geboren op 24-09-1816 in Zwolle, zoon van Evert Hendriks (v.d.Wetering) (zie V-h) en Marrije (Maria) Scholte (Gerrits). Derk is overleden in 02-1887 in Zwolle, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 21 feb].
Beroep:
Arbeider
Derk trouwde, 24 jaar oud, op 29-04-1841 in Zwolle [bron: Aktenummer: 31] met Maria Zielman, 23 jaar oud. Maria is geboren op 28-04-1818 in Hasselt (Ov). Maria is overleden.
Kinderen van Derk en Maria:
1 Maria van de Wetering, geboren in 1849 in Zwolle. Volgt VII-by.
2 Derkien van de Wetering, geboren in 1854 in Zwolle. Volgt VII-bz.
3 Everdina van de Wetering, geboren in 1857 in Zwolle. Volgt VII-ca.
VI-ae Grietje van de Wetering is geboren op 11-02-1819 in Zwolle, dochter van Evert Hendriks (v.d.Wetering) (zie V-h) en Marrije (Maria) Scholte (Gerrits). Grietje is overleden op 29-04-1879 in Sappemeer, 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 42]. Grietje trouwde, 29 jaar oud, op 02-11-1848 in Zwolle [bron: Aktenummer: 97] met Hendrik de Ruiter, 28 jaar oud. Hendrik is geboren op 20-10-1820 in Zwolle. Hendrik is overleden op 22-11-1876 in Sappemeer, 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 90].
Beroep:
Touwslager
Kinderen van Grietje en Hendrik:
1 Christiaan de Ruiter, geboren op 25-08-1849 in Meppel. Volgt VII-cb.
2 Evert de Ruiter, geboren in 1853 in Meppel. Evert is overleden op 05-04-1866 in Sappemeer, 12 of 13 jaar oud [bron: Aktenummer: 24].
3 Gerrit de Ruiter, geboren in 1856 in Meppel. Gerrit is overleden op 14-08-1877 in Sappemeer, 20 of 21 jaar oud [bron: Aktenummer: 65].
Beroep:
Grofsmidsknecht
4 Maria de Ruiter, geboren in 04-1859 in Sappemeer. Maria is overleden op 11-05-1859 in Sappemeer, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 35].
5 Maria de Ruiter, geboren op 01-10-1861 in Sappemeer. Maria is overleden op 10-09-1871 in Sappemeer, 9 jaar oud [bron: Aktenummer: 58].
VI-af Hendrik van de Weterink is geboren op 19-10-1801 in Heerde, zoon van Hendrik van de Wetering (Hendriks) (zie V-i) en Geertrui Meijers. Hij is gedoopt op 25-10-1801 in Heerde. Hendrik is overleden.
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 41 jaar oud, op 22-06-1843 in Deventer [bron: Aktenummer: 44] met Hermina Kruithof (Gerrits), 41 of 42 jaar oud. Hermina is geboren in 1801 in Oldebroek. Hermina is overleden in 1866 in Deventer, 64 of 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 314].
Kind van Hendrik en Hermina:
1 Hendrik van de Wetering, geboren in 1843 in Deventer. Volgt VII-cc.
VI-ag Derk Jan van de Wetering (Hendriks) is geboren op 10-03-1805 in Hattem, zoon van Hendrik van de Wetering (Hendriks) (zie V-i) en Geertrui Meijers. Derk is overleden op 05-11-1844 in Elburg, 39 jaar oud [bron: Aktenummer: 54].
Beroep:
Runmolenaar
Derk trouwde, 27 jaar oud, op 06-10-1832 in Elburg [bron: Aktenummer: 5] met Gerritje Leuzink, 18 of 19 jaar oud. Gerritje is geboren in 1813 in Elburg. Gerritje is overleden.
Kinderen van Derk en Gerritje:
1 Hendrik van de Wetering, geboren in 1834 in Elburg. Hendrik is overleden op 22-09-1875 in Elburg, 40 of 41 jaar oud [bron: Aktenummer: 59].
2 Barend van de Wetering, geboren in 1835 in Elburg. Volgt VII-cd.
3 Gerrit van de Wetering, geboren in 1836 in Elburg. Volgt VII-ce.
4 Andries van de Weterink, geboren op 26-11-1837 in Elburg. Andries is overleden op 20-07-1838 in Elburg, 7 maanden oud [bron: Aktenummer: 20].
5 Andries van de Wetering, geboren in 1839 in Elburg. Volgt VII-cf.
6 Lammert van de Wetering, geboren in 1841 in Elburg. Lammert is overleden op 31-08-1842 in Elburg, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 34].
7 Lammert van de Wetering, geboren in 1843 in Elburg. Lammert is overleden op 09-03-1844 in Elburg, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 21].
8 Gerard van de Wetering, geboren in 1844 in Elburg. Gerard is overleden op 04-11-1859 in Elburg, 14 of 15 jaar oud [bron: Aktenummer: 74].
9 Jansje van de Wetering, geboren in 06-1845 in Elburg. Jansje is overleden op 29-11-1845 in Elburg, 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 54].
VI-ah Willem van de Wetering (Hendriks) is geboren op 24-03-1808 in Hattem, zoon van Hendrik van de Wetering (Hendriks) (zie V-i) en Geertrui Meijers. Hij is gedoopt op 07-04-1808 in Hattem. Willem is overleden op 13-02-1881 in Elburg, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 16].
Beroep:
Runmolenaarsknecht
Willem trouwde, 22 jaar oud, op 30-10-1830 in Elburg [bron: Aktenummer: 22] met Jentje Visscher (Heijmans), 20 of 21 jaar oud. Jentje is geboren in 1809 in Elburg. Jentje is overleden op 22-06-1864 in Elburg, 54 of 55 jaar oud [bron: Aktenummer: 28].
Kinderen van Willem en Jentje:
1 Johannes van de Wetering, geboren in 1838 in Elburg. Volgt VII-cg.
2 Gerrit van de Weterink, geboren in 12-1840 in Elburg. Gerrit is overleden op 03-02-1841 in Elburg, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 3].
3 Gerrit van de Wetering, geboren in 1842 in Elburg. Volgt VII-ch.
4 Geertuida van de Wetering, geboren in 1845 in Elburg. Volgt VII-ci.
5 Martinus van de Wetering, geboren in 1848 in Elburg. Volgt VII-cj.
6 Jan van de Wetering, geboren in 07-1851 in Elburg. Jan is overleden op 28-02-1852 in Elburg, 7 maanden oud [bron: Aktenummer: 19].
7 Jansje van de Wetering, geboren op 10-08-1853 in Elburg. Volgt VII-ck.
8 Willem van de Wetering, geboren in 1856 in Genemuiden. Volgt VII-cl.
VI-ai Gerrit van de Wetering is geboren op 09-10-1810 in Heerde, zoon van Hendrik van de Wetering (Hendriks) (zie V-i) en Geertrui Meijers. Hij is gedoopt op 21-10-1810 in Heerde. Gerrit is overleden op 15-02-1888 in Elburg, 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 9].
Beroep:
Bakker
Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 07-05-1840 in Zwolle [bron: Aktenummer: 36] met Antonia Honhof, 23 jaar oud. Antonia is geboren op 16-05-1816 in Olst. Antonia is overleden op 18-12-1873 in Elburg, 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 72].
Kinderen van Gerrit en Antonia:
1 Christoffel van de Wetering, geboren in 1841 in Elburg. Volgt VII-cm.
2 Geertruida Wilhelmina van de Wetering, geboren in 1844 in Elburg. Volgt VII-cn.
3 Frederik Jan van de Wetering, geboren op 30-07-1846 in Epe. Volgt VII-co.
4 Hendrik Willem van de Wetering, geboren in 1850 in Elburg. Volgt VII-cp.
5 Arend van de Wetering, geboren in 1852 in Elburg. Arend is overleden op 20-11-1855 in Elburg, 2 of 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 70].
6 Arend van de Wetering, geboren op 22-01-1858 in Elburg. Volgt VII-cq.
VI-aj Geertruid van Aalderink is geboren in 1787 in Kampen, dochter van Azwerus van Aalderink (zie V-k) en Johanna Aarts. Zij is gedoopt op 28-11-1787 in Kampen. Geertruid is overleden. Geertruid trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 12-11-1813 in Kampen [bron: Aktenummer: 57] met Jan van Beverwijk, 22 jaar oud. Jan is geboren op 03-08-1791. Jan is overleden.
Beroep:
Chirurgijn
VI-ak Johanna van Aalderink is geboren in 1792 in Kampen, dochter van Azwerus van Aalderink (zie V-k) en Johanna Aarts. Zij is gedoopt op 09-05-1792 in Kampen. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 28-01-1819 in Kampen [bron: Aktenummer: 3] met Geert Last, 23 jaar oud. Geert is geboren op 20-02-1795 in IJsselmonde. Geert is overleden.
Beroep:
Turfmaker
VI-al Gerritje van Aalderink is geboren op 04-09-1802 in Amsterdam, dochter van Azwerus van Aalderink (zie V-o) en Gesina Aletta Saakes. Gerritje is overleden op 04-11-1838 in Nieuwer Amstel, 36 jaar oud. Gerritje trouwde, 25 jaar oud, op 21-05-1828 in Nieuwer Amstel [bron: Aktenummer: 25] met Johannes Jacobus Ploos Amstel, 29 jaar oud. Johannes is geboren op 11-06-1798 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 04-07-1798 in Haarlem. Johannes is overleden op 21-07-1882 in Nieuwer Amstel, 84 jaar oud. Johannes trouwde later op 06-06-1839 in Nieuwer Amstel [bron: Aktenummer: 31] met Clara Maria van Aalderink (1806-1847), zie VI-am. Johannes trouwde later op 21-09-1848 in Nieuwer Amstel met Catharina Cornelia Louwerens (1814-1898).
Beroep:
Ontvanger van de gemeente Nieuwer-Amstel
VI-am Clara Maria van Aalderink is geboren op 27-06-1806 in Amsterdam, dochter van Azwerus van Aalderink (zie V-o) en Gesina Aletta Saakes. Clara is overleden op 28-12-1847 in Nieuwer Amstel, 41 jaar oud. Clara trouwde, 32 jaar oud, op 06-06-1839 in Nieuwer Amstel [bron: Aktenummer: 31] met Johannes Jacobus Ploos Amstel, 40 jaar oud. Johannes is geboren op 11-06-1798 in Amsterdam. Hij is gedoopt op 04-07-1798 in Haarlem. Johannes is overleden op 21-07-1882 in Nieuwer Amstel, 84 jaar oud. Johannes is weduwnaar van Gerritje van Aalderink (1802-1838), met wie hij trouwde op 21-05-1828 in Nieuwer Amstel [bron: Aktenummer: 25], zie VI-al. Johannes trouwde later op 21-09-1848 in Nieuwer Amstel met Catharina Cornelia Louwerens (1814-1898).
Beroep:
Ontvanger van de gemeente Nieuwer-Amstel
VII-a Hendrik Jan Greve is geboren in 1818 in Hasselt (Ov), zoon van Jan Hendrik Greve en Berendina Aleida van Aalderen (zie VI-a). Hendrik is overleden. Hendrik trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 04-07-1841 in Hasselt (Ov) [bron: Aktenummer: 13] met Hermina Overweg, 25 of 26 jaar oud. Zie VII-b voor persoonsgegevens van Hermina.
VII-b Hermina Overweg is geboren in 1815 in Dalfsen, dochter van Gerrit Jan Overweg en Martha van Aalderen (zie VI-b). Hermina is overleden. Hermina trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 04-07-1841 in Hasselt (Ov) [bron: Aktenummer: 13] met Hendrik Jan Greve, 22 of 23 jaar oud. Zie VII-a voor persoonsgegevens van Hendrik.
VII-c Johanna Hendrika van Aalderen is geboren op 03-09-1819 in Deventer, dochter van Hermannus van Aalderen (zie VI-e) en Jenneken Krudde. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 21-05-1840 in Zwolle [bron: Aktenummer: 51] met Marten Linthorst, 27 jaar oud. Marten is geboren op 02-11-1812 in Zwolle. Marten is overleden.
Beroep:
Behanger
VII-d Assuerus van Aalderen is geboren in 1822 in Zwolle, zoon van Hermannus van Aalderen (zie VI-e) en Jenneken Krudde. Assuerus is overleden.
Beroep:
Schoenmaker
Assuerus trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 08-05-1861 in Zwolle [bron: Aktenummer: 56] met Jansien Rooijen, 33 of 34 jaar oud. Jansien is geboren in 1827 in Zwolle. Jansien is overleden.
VII-e Jan Hendrik van Aalderen is geboren op 14-11-1822 in Zwolle, zoon van Hermannus van Aalderen (zie VI-e) en Jenneken Krudde. Jan is overleden in 11-1905 in Zwolle, 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 27 nov].
Beroep:
Timmerman
Jan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 15-11-1849 in Zwolle [bron: Aktenummer: 110] met Alberdiena Eggenhuizen, 26 jaar oud. Alberdiena is geboren op 20-09-1823 in Zwolle. Alberdiena is overleden in 09-1855 in Zwolle, 31 jaar oud [bron: Aktenummer: 25 sep].
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 06-11-1856 in Zwolle [bron: Aktenummer: 125] met Janna Imhoof, 25 of 26 jaar oud. Janna is geboren in 1830 in Zwolle. Janna is overleden in 05-1898 in Zwolle, 67 of 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 23 mei].
VII-f Hendrik Jan van Aalderen is geboren op 25-07-1826 in Zwolle, zoon van Hermannus van Aalderen (zie VI-e) en Jenneken Krudde. Hendrik is overleden.
Beroep:
Schilder
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 03-05-1849 in Zwolle [bron: Aktenummer: 34] met Gerritdine Vos, 25 jaar oud. Gerritdine is geboren op 14-10-1823 in Wijhe. Gerritdine is overleden.
VII-g Hendrikus van Aalderen is geboren op 23-05-1818 in Zwolle, zoon van Willem van Aalderen (zie VI-g) en Janna Werlingshoff. Hendrikus is overleden op 25-09-1874 in Meppel, 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 165].
Beroep:
Voerman
Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op 27-06-1844 in Meppel [bron: Aktenummer: 30] met Jantje de Graaf, 25 jaar oud. Jantje is geboren op 04-12-1818 in Zwartsluis. Jantje is overleden op 26-03-1910 in Meppel, 91 jaar oud [bron: Aktenummer: 33].
Kinderen van Hendrikus en Jantje:
1 Willem van Aalderen, geboren op 12-08-1845 in Meppel [bron: Aktenummer: 132]. Willem is overleden op 11-02-1847 in Meppel, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 24].
2 Assuerus van Aalderen, geboren op 23-08-1849 in Meppel. Volgt VIII-a.
3 Hendrikje van Aalderen, geboren op 01-01-1852 in Meppel. Volgt VIII-b.
4 Janna van Aalderen, geboren op 17-05-1854 in Meppel. Volgt VIII-c.
5 Jacobus van Aalderen, geboren op 16-10-1858 in Meppel. Volgt VIII-d.
VII-h Gerrit Assuerus Lambertus van Aalderen is geboren in 1835 in Ommen, zoon van Gerhard Rudolf (Roelof) van Aalderen (zie VI-h) en Geertje Schippers. Gerrit is overleden op 17-01-1905 in Rheden, 69 of 70 jaar oud.
Beroep:
Schipper
Gerrit trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 04-11-1863 in Arnhem [bron: Aktenummer: 197] met Johanna Roordink, 25 of 26 jaar oud. Johanna is geboren in 1837 in Amersfoort. Johanna is overleden op 03-12-1916 in Laag Soeren, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 296].
VII-i Gerritdina Johanna van Aalderen is geboren in 1840 in Hardenberg Stad, dochter van Gerhard Rudolf (Roelof) van Aalderen (zie VI-h) en Geertje Schippers. Gerritdina is overleden. Gerritdina trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 02-05-1863 in Ommen Stad [bron: Aktenummer: 7] met Evert Anthonie de Groot, 25 of 26 jaar oud. Evert is geboren in 1837 in Ommen Stad. Evert is overleden.
VII-j Berendje van Zanten is geboren in 1825 in Kampen, dochter van Jan van Santen en Janna Remmers (zie VI-m). Berendje is overleden. Berendje trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 02-02-1860 in Kampen [bron: Aktenummer: 5] met Isaac de Haan, 34 of 35 jaar oud. Isaac is geboren in 1825 in Hoorn. Isaac is overleden.
Beroep:
Arbeider
VII-k Geertje van Zanten is geboren op 12-05-1830 om 21:00 in Kampen, dochter van Jan van Santen en Janna Remmers (zie VI-m). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1830. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Hermen Ridderinkhof en Gerrit v Doren. Geertje is overleden. Geertje trouwde, 22 jaar oud, op 05-08-1852 in Kampen [bron: Aktenummer: 80] met Johannes Bruitsman, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 11-12-1827 in Kampen. Johannes is overleden.
Beroep:
Sigarenmaker
Kind van Geertje en Johannes:
1 Johannes Bruitsman, geboren in 1860 in Kampen. Volgt VIII-e.
VII-l Reintje Veldman is geboren op 12-02-1828 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 15], dochter van Eimbert (Egbert) Remmerts (Veldkamp) (zie VI-n) en Fennigje Fiks (Willems). Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1828. Bij de geboorteaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Jan (Klaassen) Piet en Lubbert Bredewout. Reintje is overleden op 31-10-1917 om 15:00 in Heerde, 89 jaar oud [bron: Aktenr. 105]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-11-1917. Bij de overlijdensaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Schakelaar en Gerrit van Leeuwen. Reintje trouwde, 23 jaar oud, op 13-12-1851 in Heerde [bron: Aktenummer: 36] met Albert Jan Martens, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Reintje en Albert was de volgende getuige aanwezig: Aart van Ommen en Lulof van Zomeren en Harmen Prins en Gerrit van Ommen. Albert is geboren op 26-07-1829 om 12:00 in Heerde [bron: Aktenr 73], zoon van Steven Martens en Gerritdina Dekker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-07-1829. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: H.Reinerts en Jan Steenbergen. Albert is overleden op 17-06-1906 om 23:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 56]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-06-1906. Bij de overlijdensaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Harm van Velzen (koopman) en Cornelis van Velzen.
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Reintje en Albert:
1 Stijntje Martens, geboren op 22-05-1852 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 70]. Zij is gedoopt op 26-05-1852 in Heerde. Stijntje is overleden op 24-03-1861 in Heerde, 8 jaar oud [bron: Aktenummer: 28].
2 Fennigje Martens, geboren op 08-04-1854 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt VIII-f.
3 Gerritdina Martens, geboren op 02-02-1856 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt VIII-g.
4 Egbert Martens, geboren op 19-03-1858 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt VIII-h.
5 Johanna Martens, geboren op 22-07-1860 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt VIII-i.
6 Stina Martens, geboren op 02-08-1862 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt VIII-j.
7 Gerrit Martens, geboren op 09-05-1865 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt VIII-k.
8 Klasina Martens, geboren op 22-12-1867 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt VIII-l.
9 NN Martens, levenloos geboren zoon, geboren op 10-02-1870 in Heerde [bron: Aktenummer: 19].
10 NN Martens, levenloos geboren dochter, geboren op 20-10-1871 in Heerde [bron: Aktenummer: 115].
11 NN Martens, levenloos geboren dochter, geboren op 28-11-1873 in Heerde [bron: Aktenummer: 124].
VII-m Willem Veldkamp is geboren op 25-08-1833 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 88], zoon van Eimbert (Egbert) Remmerts (Veldkamp) (zie VI-n) en Fennigje Fiks (Willems). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1833. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jan Klaassen en Lubbert Bredewout. Willem is overleden op 20-04-1891 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 57 jaar oud (oorzaak: phthisis pulmonalis (longtering)) [bron: Aktenummer: 53]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1891. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis (koopman) en Gerhard van Leeuwen (karman).
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 20 jaar oud, op 26-11-1853 in Heerde [bron: Aktenummer: 36] met Aaltje Joostema, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Aart van Leeuwen en Jochem Montizaan en Gerrit Willem Post en Johannes Montizaan. Aaltje is geboren op 13-09-1831 om 19:00 in Heerde [bron: Aktenr 70], dochter van Gerrit Joostema en Maria Hengeveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-09-1831. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Jurrien v Dullink en Jan Bogaard (schoenmaker). Aaltje is overleden op 27-01-1901 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1902. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Jannes Kommer en Jan Willem Remmels.
Kinderen van Willem en Aaltje:
1 Egbert Veldkamp, geboren op 02-11-1854 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 140]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1854. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: . Egbert is overleden op 13-01-1865 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 10 jaar oud [bron: Aktenummer: 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1865.
2 Maria Veldkamp, geboren op 10-02-1857 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-m.
3 Fennigje Veldkamp, geboren op 19-02-1859 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 24]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1859. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwacher) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Fennigje is overleden op 19-03-1861 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 27]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1861. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Langenberg en Jan Heideveld.
4 Fennigje Veldkamp, geboren op 16-08-1861 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 105]. Fennigje is overleden op 16-09-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde), 24 jaar oud (oorzaak: tuberculosis acuta (acute vorm van tuberculose)) [bron: Aktenummer: 76]. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Jannes Olthuis en Jannes Kommer. Fennigje bleef ongehuwd.
5 Gerrigje Veldkamp, geboren op 30-01-1864 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 19]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-02-1864. Bij de geboorteaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Jurrien van de Worp en Jan Mulder. Gerrigje is overleden op 09-02-1868 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-02-1868. Bij de overlijdensaangifte van Gerrigje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Heideveld en Evert van Ommen.
6 Egbert Veldkamp, geboren op 04-04-1866 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 63]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1866. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) Johannes Docter (gemeentebode). Egbert is overleden op 15-02-1868 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 17]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1868. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Evert van Ommen en Gerrit Heideveld.
7 Gerritdina Veldkamp, geboren op 05-07-1869 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-n.
8 Willem Veldkamp, geboren op 08-06-1872 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 72]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-06-1872. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Frederik Meijer en Jan v Lohuizen (smid). Willem is overleden op 09-09-1892 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 20 jaar oud (oorzaak: tuberculosis pulmonum (longtering)) [bron: Aktenummer: 140]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1892. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Reinder Remmers en Johannes Docter (gemeentebode). Willem bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
9 Derk Jan Veldkamp, geboren op 19-09-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-o.
10 Egbert Veldkamp, geboren op 19-03-1877 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 52]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1877. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Willem Stolk. Egbert is overleden op 26-05-1886 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 9 jaar oud (oorzaak: phtisis tuberculosis (longtering)) [bron: Aktenummer: 49]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1886. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp en Egbert Veldkamp.
VII-n Fennigje Remmerts is geboren op 01-11-1835 om 00:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 114], dochter van Eimbert (Egbert) Remmerts (Veldkamp) (zie VI-n) en Fennigje Fiks (Willems). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1835. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Rutger (Jans) Boeve en Lubbert Bredewollt. Fennigje is overleden op 08-03-1914 om 03:00 in Heerde, 78 jaar oud [bron: Aktenr 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-03-1914. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Cornelis van Velzen en Gerhard van Leeuwen. Fennigje trouwde, 23 jaar oud, op 19-02-1859 in Heerde [bron: Aktenummer: 5] met Gerrit Veluwenkamp, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fennigje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit voor de Poorte en Aart van de Put (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter) en Jan Broekhuis. Gerrit is geboren op 17-02-1828 om 20:00 in Kamperveen [bron: Aktenr 5], zoon van Konelis Veluwenkamp en Hendriene van Dijk. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jan Noordman en Frerik Wolters van Zuthem. Gerrit is overleden op 04-12-1908 om 17:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 80 jaar oud [bron: Aktenummer: 113]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-12-1918. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan Dekker en Hendrik van de Grift.
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Fennigje en Gerrit:
1 Hendrina Veluwenkamp, geboren op 30-08-1859 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 116]. Hendrina is overleden op 03-03-1931 in Heerde, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 18]. Hendrina bleef ongehuwd.
2 Egbert Veluwenkamp, geboren op 28-04-1861 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 49]. Egbert is overleden op 29-04-1861 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 1 dag oud [bron: Aktenummer: 43].
3 Egbert Veluwenkamp, geboren op 14-12-1862 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 164]. Egbert is overleden vr 1869, ten hoogste 7 jaar oud.
4 Cornelis Veluwenkamp, geboren op 21-07-1866 in Heerde. Volgt VIII-p.
5 NN Veluwenkamp, levenloos geboren zoon, geboren op 26-05-1868 in Heerde [bron: Aktenummer: 61].
6 Egbert Veluwenkamp, geboren op 30-10-1869 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 160]. Egbert is overleden op 10-02-1946 in Heerde, 76 jaar oud [bron: Aktenr: 88].
7 Gerrit Veluwenkamp, geboren op 29-01-1873 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 16]. Gerrit is overleden op 18-08-1940 in Heerde, 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 80]. Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Landbouwer
8 Trijntje Veluwenkamp, geboren op 13-03-1875 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt VIII-q.
9 Fennigje Veluwenkamp, geboren op 25-08-1877 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt VIII-r.
10 Marrigje Veluwenkamp, geboren op 02-11-1881 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt VIII-s.
VII-o Jennigje Remmers is geboren op 13-11-1837 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 123], dochter van Eimbert (Egbert) Remmerts (Veldkamp) (zie VI-n) en Fennigje Fiks (Willems). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1837. Bij de geboorteaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Berend Remmerts en Lubbert Bredewoud. Jennigje is overleden op 03-06-1877 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 39 jaar oud [bron: Aktenr 61]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-06-1877. Bij de overlijdensaangifte van Jennigje was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis en Gerrit Bredewolt. Jennigje trouwde, 25 jaar oud, op 18-09-1863 in Heerde [bron: Aktenummer: 31] met Jan Scholten, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jennigje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Timen van Ark (bakker) en Jan Willem Montizaan (klompenmaker) en Johannes Montizaan (klompenmaker) en Albertus montizaan (horlogemaker). Jan is geboren op 21-02-1836 om 16:00 in Heerde [bron: Aktenr 28], zoon van Teunis Cornelis Scholten en Annigjen Klaassen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1836. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Klaas Piet en Remmelt Egberts. Jan is overleden op 03-05-1922 om 16:00 in Heerde, 86 jaar oud [bron: Aktenummer: 58]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-05-1922. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan Visser en Jan Veeneman.
Notitie bij Jan: Gewoond hebbende te Wapenveld Wijk F51
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Jennigje en Jan:
1 Johanna Scholten, geboren op 23-08-1864 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-t.
2 Egbert Scholten, geboren op 26-12-1865 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-u.
3 Teunis Scholten, geboren op 08-03-1867 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-v.
4 Fennigje Scholten, geboren op 09-03-1870 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-w.
5 Teunis Scholten, geboren op 19-10-1872 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-x.
6 Heintje Scholten, geboren op 29-09-1875 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 149]. Heintje is overleden op 11-04-1889 in Heerde, 13 jaar oud [bron: Aktenummer: 36].
VII-p Willempje Remmers is geboren op 24-12-1839 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 148], dochter van Eimbert (Egbert) Remmerts (Veldkamp) (zie VI-n) en Fennigje Fiks (Willems). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1839. Bij de geboorteaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Rutger Boeve en Klaas Langenberg. Willempje is overleden op 15-06-1909 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 69 jaar oud [bron: Aktenr 63]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-06-1909.
Notitie bij Willempje: Willempje en Gerrit waren neef en nicht van elkaar
Willempje trouwde, 23 jaar oud, op 06-06-1863 in Heerde [bron: Aktenummer: 22] met Gerrit Remmers (Veldkamp), 25 jaar oud. Zie VII-v voor persoonsgegevens van Gerrit.
Kinderen van Willempje en Gerrit:
1 Dirkje Remmers, geboren op 24-08-1863 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 118]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-08-1863. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwacher) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Dirkje is overleden op 06-12-1863 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 maanden oud [bron: Aktenr 93]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-12-1863.
2 Egbert Remmers, geboren op 04-10-1864 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-y.
3 Dirkje Remmers, geboren op 15-06-1867 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-z.
4 Frederik Remmers, geboren op 27-08-1869 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-aa.
5 Wilhelmina Remmers, geboren op 26-08-1870 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 118]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1870. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Hekeren en Johannes Docter. Wilhelmina is overleden op 07-09-1870 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 12 dagen oud [bron: Aktenr 83]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-09-1870. Bij de overlijdensaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Jan Heideveld en Ruth Bredewolt.
6 Wilhelmina Remmers, geboren op 09-10-1871 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 144]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1871. Bij de geboorteaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Wilhelmina is overleden op 27-04-1873 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr 44]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1873. Bij de overlijdensaangifte van Wilhelmina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Remmers en Jan Willem Oldenhof (klompenmaker).
7 Teunis Remmers, geboren op 08-09-1874 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 118]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1874. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Beumer en Lubbert Vinke. Teunis is overleden op 22-09-1875 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr 108]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-08-1875. Bij de overlijdensaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis en Hendrik Remmerts.
8 Gerrit Remmers, geboren op 09-08-1876 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ab.
9 Willempje Remmers, geboren op 11-12-1878 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ac.
10 Jan Willem Remmers, geboren op 15-02-1881 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 20]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-02-1881. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen en Johannes Docter. Jan is overleden op 02-04-1883 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenr 56]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1883. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Veluwenkamp en Gerrit Remmers.
11 Willem Remmers, geboren op 06-03-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ad.
12 Reinder Remmers, geboren op 10-05-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ae.
VII-q Berendina Veldkamp is geboren op 26-12-1845 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 151], dochter van Eimbert (Egbert) Remmerts (Veldkamp) (zie VI-n) en Fennigje Fiks (Willems). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1845. Bij de geboorteaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Harmen Bredewolt en Johannes Langenberg. Berendina is overleden op 28-01-1910 om 13:00 in Heerde (buurtschap Markluiden), 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-01-1910. Bij de overlijdensaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Hermannus van Ommen en Jan van de Vrugt (gemeentebode).
Notitie bij Berendina: Berendina en Gehardus waren nicht en neef van elkaar
Berendina trouwde, 20 jaar oud, op 23-06-1866 in Heerde [bron: Aktenummer: 19] met Gehardus Bos, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berendina en Gehardus was de volgende getuige aanwezig: Albertus Montizaan (horlogemaker) en Jacobus Pleiter en Jan Hendriks (beide veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Zie VII-am voor persoonsgegevens van Gehardus.
Kinderen van Berendina en Gehardus:
1 Jennigje Bos, geboren op 25-12-1866 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-af.
2 Egberdina Bos, geboren op 08-11-1869 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 164]. Egberdina is overleden op 05-12-1878 in Wapenveld (Gem. Heerde), 9 jaar oud [bron: Aktenummer: 119].
3 Willem Bos, geboren op 16-08-1872 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ag.
4 Trijntje Bos, geboren op 18-04-1875 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 56]. Trijntje is overleden op 23-05-1877 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 58].
5 Frederik Bos, geboren op 04-11-1877 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 165]. Frederik is overleden op 21-01-1880 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 10].
6 Egberdina Bos, geboren op 16-11-1879 in Heerde. Volgt VIII-ah.
7 Frederik Bos, geboren op 27-03-1881 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 40]. Frederik is overleden op 12-10-1882 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 101].
8 Gerhardus Bos, geboren op 08-03-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 34]. Gerhardus is overleden op 29-10-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 96].
9 Teunis Bos, geboren op 21-08-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ai.
VII-r Arend Langenberg is geboren op 05-10-1826 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 108], zoon van Derkje Langenberg, pleegzoon van Willem Albert Remmerts (Veldkamp) (zie VI-o). Bij de geboorteaangifte van Arend was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Langenberg en Hendrik Egberts Roeke en Lubbert Bredewout. Arend is overleden op 15-11-1891 in Heerde, 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 120].
Beroep:
Arbeider
Arend trouwde, 26 jaar oud, op 24-12-1852 in Heerde [bron: Aktenummer: 42] met Egberdina van Dijk, 27 jaar oud. Egberdina is geboren op 21-04-1825 om 04:00 in Vorchten (Gem.Heerde) [bron: Aktenr 44], dochter van Kornelis van Dijk en Janna Holthuis. Bij de geboorteaangifte van Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Teunis van Straten en Jan Maas van Leeuwen. Egberdina is overleden op 29-12-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde), 58 jaar oud [bron: Aktenummer: 154]. Bij de overlijdensaangifte van Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik During en Jacob Meijer.
Kinderen van Arend en Egberdina:
1 Johanna Langenberg, geboren op 18-01-1853 in Vorchten (Gem.Heerde). Volgt VIII-aj.
2 NN Langenberg, levenloos geboren dochter, geboren op 19-08-1854 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 74].
3 NN Langenberg, levenloos geboren dochter, geboren op 01-01-1856 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 1].
4 Derk Langenberg, geboren op 21-04-1858 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ak.
5 NN Langenberg, levenloos geboren zoon, geboren op 02-07-1860 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 86].
6 NN Langenberg, levenloos geboren zoon, geboren op 01-01-1868 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 1].
VII-s Reintje Veldkamp is geboren op 16-01-1829 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 7], dochter van Willem Albert Remmerts (Veldkamp) (zie VI-o) en Derkje Langenberg. Bij de geboorteaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Eimert Veldkamp en Albert van den Berg. Reintje is overleden op 27-03-1895 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 66 jaar oud (oorzaak: vitium cordis (gebrek aan het hart)) [bron: Aktenummer: 41]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-03-1895. Bij de overlijdensaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Remmerts en Johannes Eckelboom.
Notitie bij Reintje: De bruid en haren ouders verklaren niet te kunnen tekenen vanwege dat ze de schrijfkunst niet te hebben geleerd.
Reintje trouwde, 22 jaar oud, op 22-03-1851 in Heerde [bron: Aktenummer: 5] met Jan Jans, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Reintje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Reinder Boeve en Wolter Kamphuis en Maas Gerrit van Leeuwen. Jan is geboren op 13-03-1823 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 33], zoon van Aaltje Jans. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1823. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan Tromp en Teunis Scholten. Jan is overleden op 14-01-1880 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1880. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Remmerts en Reinder Remmerts.
Notitie bij Jan: Gewoond hebbende te Wapenveld Wijk F49
Beroep:
Dagloner
Kind van Reintje uit onbekende relatie:
1 Steven Veldkamp, geboren op 06-07-1847 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 57]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-07-1847. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Johannes docter (gemeentebode) en Aart van de Put (veldwachter). Steven is overleden op 28-01-1848 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 6 maanden oud [bron: Aktenummer: 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-01-1848. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Fiks en Jan Jans.
Notitie bij Steven: Steven is aangegeven door de vroedvrouw Christina Gerritsen
Kinderen van Reintje en Jan:
2 Albert Jans, geboren op 04-01-1852 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-al.
3 Willemina Jans, geboren op 01-08-1853 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-am.
4 Jan Gerrit Jans, geboren op 11-04-1856 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-an.
5 Derkje Jans, geboren op 07-06-1858 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ao.
6 Johannes Jans, geboren op 12-09-1861 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ap.
7 Hendrikje Jans, geboren op 29-04-1864 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-aq.
8 Reintje Jans, geboren op 24-06-1867 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ar.
9 Johanna Jans, geboren op 24-06-1872 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 75]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-06-1872. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp Lubbert Mooij. Johanna is overleden op 10-09-1874 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 97]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1874.
VII-t Hendrik Veldkamp is geboren op 07-07-1833 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 68], zoon van Willem Albert Remmerts (Veldkamp) (zie VI-o) en Derkje Langenberg. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Albert van den Berg en Remmert Egberts. Hendrik is overleden op 30-01-1892 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 58 jaar oud (oorzaak: vitium cordis (gebrek aan het hart)) [bron: Aktenummer: 44]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-02-1892. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Arend van de Hoeve en Jan Bosman.
Notitie bij Hendrik: Gewoond hebbende in wijk F161
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 29-10-1859 in Heerde [bron: Aktenummer: 35] met Fennigje van ’t Veld, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter) Jan Hendriks (veldwachter) en Lubbert Roest (rijksveldwachter). Fennigje is geboren op 14-05-1839 om 06:00 in Heerde [bron: Aktenr 56], dochter van Andries van ’t Veld en Janna van de Beek. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1839. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Reint Hilbrink en Hendrik v Leeuwen (kleermaker). Fennigje is overleden op 28-03-1925 om 03:30 in Heerde, 85 jaar oud [bron: Aktenummer: 26]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1925. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Klaas van ’t Veld en Marinus Boerdam.
Kinderen van Hendrik en Fennigje:
1 Aaltje Veldkamp, geboren op 20-11-1859 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-as.
2 Willem Veldkamp, geboren op 29-05-1863 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-at.
3 Dirkje Veldkamp, geboren op 03-12-1866 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-au.
4 Roelofje Veldkamp, geboren op 15-07-1870 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-av.
5 Fennigje Veltkamp, geboren op 02-12-1873 in Arnhem. Volgt VIII-aw.
6 Hendrik Veldkamp, geboren op 04-08-1876 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 109]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1876. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Jannes Martens (Veldwachrer). Hendrik is overleden op 22-12-1950 in Heerde, 74 jaar oud (oorzaak: myodegeneratio cordis (hartziekte)) [bron: Aktenr. 98]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-12-1950. Hendrik bleef ongehuwd.
7 Reintje Veldkamp, geboren op 04-05-1879 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ax.
8 Jan Veldkamp, geboren op 26-01-1883 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 12]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-01-1883. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (Veldwachter) Johannes Docter (Gemeentebode). Jan is overleden op 29-08-1948 om 04:00 in Heerde, 65 jaar oud [bron: Aktenr: 67]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-08-1948. Jan bleef ongehuwd.
VII-u Berent Veldkamp is geboren op 08-11-1835 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 117], zoon van Willem Albert Remmerts (Veldkamp) (zie VI-o) en Derkje Langenberg. Bij de geboorteaangifte van Berent was de volgende getuige aanwezig: Albert Willems en Remmert Veldkamp. Berent is overleden op 13-10-1919 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 97]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1919. Bij de overlijdensaangifte van Berent was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus ten Hoven en Steven Brouwer.
Notitie bij Berent: Had als bijnaam " Duumpie"
Beroep:
Arbeider
Berent trouwde, 27 jaar oud, op 02-04-1863 in Heerde [bron: Aktenummer: 13] met Johanna Stijf, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 14-02-1840 om 02:00 in Heerde [bron: Aktenr 21], dochter van Harmen Jan Stijf en Berendina van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-02-1840. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jurrien v Dullink (schoenmaker) en Johannes Dikkeschei. Johanna is overleden op 23-10-1903 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 63 jaar oud [bron: Aktenummer: 109]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-10-1903.
Kinderen van Berent en Johanna:
1 Willem Veldkamp, geboren op 31-08-1863 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 126]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1863. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Aart van derPut en Jan Hendriks (beiden veldwachter). Willem is overleden op 29-11-1890 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 27 jaar oud (oorzaak: verdronken) [bron: Aktenr 113]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-12-1890.
Notitie bij Willem: Overleden in het huis van zijn ouders
Willem bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
2 Berend Jan Veldkamp, geboren op 12-05-1865 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 62]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-05-1865. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwacher) en Johannes Docter (gemeentebode). Berend is overleden op 29-03-1867 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 39]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1867.
3 Dirk Veldkamp, geboren op 09-01-1867 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ay.
4 Jantje Veldkamp, geboren op 29-09-1869 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-az.
5 Berent Veldkamp, geboren op 30-08-1872 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ba.
6 Dirkje Veldkamp, geboren op 22-11-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bb.
7 Albertje Veldkamp, geboren op 06-04-1877 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 68]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-04-1877. Bij de geboorteaangifte van Albertje was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Jan van Lohuizen. Albertje is overleden op 23-12-1877 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 8 maanden oud (oorzaak: bronchitis capellaris (bronchitus)) [bron: Aktenummer: 121]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1877.
8 Johanna Berendina Veldkamp, geboren op 22-04-1879 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 62]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-04-1879. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (Veldwachter) Johannes Docter (Gemeentebode). Johanna is overleden op 30-08-1880 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud (oorzaak: collapsus (bewusteloosheid) leed aan diarhaea) [bron: Aktenr 90]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-08-1880.
9 Johannes Veldkamp, geboren op 20-08-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bc.
VII-v Gerrit Remmers (Veldkamp) is geboren op 06-02-1838 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 12], zoon van Willem Albert Remmerts (Veldkamp) (zie VI-o) en Derkje Langenberg. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Willem Bosch en Klaas Langenberg. Gerrit is overleden op 25-02-1895 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 57 jaar oud [bron: Aktenr 27]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1895.
Notitie bij Gerrit: De 2de maart Kommandand van het regiment Infantarie verleend mits deze vergunning, tot het aangaan van een huwelijk aan de milicien der ligting van H 59 Gerrit Remmerts van het regement.Het bestuur dat deze milicien in het huwelijk opneemt, wordt verzocht van de voltrekking er van, aan de Hoofd-Adminustratie van het korps gevestigd te Maastricht kennis te geven, op dat de gevorderde aantekening daarvan in het Stamboek kan geschieden.
Beroep:
Dagloner
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 06-06-1863 in Heerde [bron: Aktenummer: 22] met Willempje Remmers, 23 jaar oud. Zie VII-p voor persoonsgegevens van Willempje.
Kinderen van Gerrit en Willempje: zie VII-p.
VII-w Fredrik Veldkamp is geboren op 08-03-1840 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 28], zoon van Willem Albert Remmerts (Veldkamp) (zie VI-o) en Derkje Langenberg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1840. Bij de geboorteaangifte van Fredrik was de volgende getuige aanwezig: Klaas (Jans) Piet en Klaas Langenberg. Fredrik is overleden op 04-07-1873 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 33 jaar oud [bron: Aktenummer: 73]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-07-1873. Bij de overlijdensaangifte van Fredrik was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis en Jannes Martens (veldwachter).
Beroep:
Arbeider
Fredrik trouwde, 22 jaar oud, op 25-10-1862 in Heerde [bron: Aktenummer: 32] met Klasina van Munster, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fredrik en Klasina was de volgende getuige aanwezig: Timen van Ark en Johannes Montizaan (klompenmaker) en Albert Mulderij (bode) en Teunis Eilander. Klasina is geboren op 16-05-1843 om 16:00 in Heerde [bron: Aktenr 52], dochter van Hendrik van Munster en Johanna (Anna) de Beer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-05-1843. Bij de geboorteaangifte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Gerrit v Zalk en Hendrik Mens. Klasina is overleden op 20-10-1891 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 48 jaar oud [bron: Aktenr 108]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1891. Bij de overlijdensaangifte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Disselhof en Lulof Beumer. Klasina trouwde later op 29-03-1879 in Heerde [bron: Aktenummer: 15] met Hendrik Rietberg (1840-1903).
Kinderen van Fredrik en Klasina:
1 Hendrik Willem (Henry) Veldkamp, geboren op 11-03-1864 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bd.
2 Dirk Veldkamp, geboren op 30-10-1865 in Heerde. Volgt VIII-be.
3 Johanna Veldkamp, geboren op 10-03-1868 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 38]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1868. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Hekeren en Johannes Docter. Johanna is overleden op 30-07-1868 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 85]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Heideveld en Johannes Langenberg.
4 Johannes Veldkamp, geboren op 18-09-1869 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bf.
5 Frederik Veldkamp, geboren op 16-08-1872 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 106]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-08-1872. Bij de geboorteaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen en Daniel Gerrit Haverkamp. Frederik is overleden.
Notitie bij Frederik: Frederik Veldkamp is op 30 juli 1920 ambtshalve afgeschreven uit het bevolkingsregister van Heerde naar Duitsland, evenals zijn stiefbroers Jan en Hendrik Rietberg. Ze hebben zich dus niet netjes afgemeld en men wist dus niet precies waarheen en de vertrekdatum kan ook veel eerder liggen dan 1920, alleen denkelijk wel na het overlijden van hun (stief-)vader Hendrik Rietberg in 1903.
VII-x Derkje Veldkamp is geboren op 29-07-1842 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 73], dochter van Willem Albert Remmerts (Veldkamp) (zie VI-o) en Derkje Langenberg. Bij de geboorteaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Klaas Boeve en Berend Veldkamp. Derkje is overleden op 16-02-1874 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 31 jaar oud [bron: Aktenummer: 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1874. Bij de overlijdensaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Derk Olthuis en Lammert Hermsen.
Beroep:
Dienstmeid
Derkje trouwde, 30 jaar oud, op 05-10-1872 in Heerde [bron: Aktenummer: 28] met Egbert Veldkamp, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Derkje en Egbert was de volgende getuige aanwezig: Klaas Langenberg (oom van de bruid) en Jacobus Pleiter (veldwachter) en Harmen Tiemens (schoenmaker) en Willem Fiks. Zie VII-ae voor persoonsgegevens van Egbert.
Kind van Derkje en Egbert:
1 NN Veldkamp, levenloos geboren dochter, geboren op 14-01-1874 om 17:00 in Heerde [bron: Aktenummer: 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1874.
VII-y Willem Veldkamp is geboren op 26-01-1845 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr. 14], zoon van Willem Albert Remmerts (Veldkamp) (zie VI-o) en Derkje Langenberg. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Fiks en Derk Bredewout. Willem is overleden op 14-08-1906 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 61 jaar oud (oorzaak: erysipelas (Wondroos of belroos)) [bron: Aktenummer: 69]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1906. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: G.IJzerman en H.Bosman.
Notitie bij Willem: Huwelijksafkondigingen op 10 en 17 November 1867
Vanaf hier wordt de naam Veldkamp steeds gevoerd.
Vrijgesteld van militaire dienst lichting 1865 met nr 45
Ze hebben geen huwelijkskosten hoeven te betalen omdat ze onvermogendd waren.
Beroep:
Dagloner
Willem trouwde, 22 jaar oud, op 22-11-1867 in Heerde [bron: Aktenummer: 37] met Geertje Boeve, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Geertje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus v Heekeren en Jan Hendriks en Johannes Docter en Gerrit Berghuis. Geertje is geboren op 25-11-1843 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr. 139], dochter van Rutger (Ruth) Boeve en Willemina Piet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-11-1843. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Dikkeschei en Klaas Boeve. Geertje is overleden op 17-03-1929 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 85 jaar oud [bron: Aktenummer: 30]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1929. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jans en Hermannus Bredewolt.
Notitie bij Geertje: Gewoond hebbende in wijk F90
Kinderen van Willem en Geertje:
1 Dirkje Veldkamp, geboren op 11-05-1868 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bg.
2 Rutger Veldkamp, geboren op 22-04-1870 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bh.
3 Willemina Veldkamp, geboren op 25-06-1872 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bi.
4 Willem Veldkamp, geboren op 15-09-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bj.
5 Geertje Veldkamp, geboren op 18-07-1876 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bk.
6 Johannes Veldkamp, geboren op 23-04-1879 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 64]. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Pleiter en Gerhardus IJzerman. Johannes is overleden op 20-07-1883 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 jaar oud (oorzaak: bronchitis acuta (bronchitus)) [bron: Aktenr 102]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-07-1883. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: J. van ’t Veld en J. Martens.
7 Reintje Veldkamp, geboren op 27-06-1882 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bl.
8 Johanna Veldkamp, geboren op 24-01-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bm.
9 Johannes Veldkamp, geboren op 01-04-1886 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bn.
VII-z Hendrikje Langenberg is geboren op 13-01-1825 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 5], dochter van Klasina Langenberg (Hendriks), pleegdochter van Berent Veldkamp (Veldman) (zie VI-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-01-1825. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks en Albert Willems. Hendrikje is overleden op 11-09-1886 in Zutphen, 61 jaar oud. Hendrikje trouwde, 21 jaar oud, op 12-09-1846 in Voorst [bron: Aktenummer: 50] met Jan Hofmeier, 28 jaar oud. Jan is geboren op 17-07-1818 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 63]. Jan is overleden.
Beroep:
Klompenmaker
Kinderen van Hendrikje en Jan:
1 Albert Jan Hofmeier, geboren in 1848 in Voorst (Gem. Twello). Volgt VIII-bo.
2 Karel Hofmeier, geboren in 1851 in Terwolde (Gem. Voorst). Karel is overleden op 13-01-1854 in Terwolde (Gem. Voorst), 2 of 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 8].
3 Hendrika Hofmeier, geboren op 15-10-1853 in Voorst (Gem. Twello). Volgt VIII-bp.
4 Tonia Hofmeier, geboren in 1859 in Voorst (Gem. Twello). Volgt VIII-bq.
5 Gerharda Hofmeier, geboren in 1868 in Zutphen. Volgt VIII-br.
VII-aa Fennigje Veldman is geboren op 28-04-1828 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 39 erkend 16.8.1828)], dochter van Berent Veldkamp (Veldman) (zie VI-p) en Klasina Langenberg (Hendriks). Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Zandbergen en Hendrik (Hendriks) Palm. Fennigje is overleden op 12-09-1878 om 20:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 50 jaar oud [bron: Aktenummer: 95]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-09-1878. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit van Oene en Jannes Rietberg.
Notitie bij Fennigje: Bij de voorouders van Fennigje komt de naam Veldkamp ook voor, dit is een gevolg van de vele namen die sommige voorouders aannamen.
Fennigje is aangegeven door haar Oma Geesje Langenberg
Fennigje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 03-09-1853 in Heerde [bron: Aktenummer: 27] met Egbert Rorije, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fennigje en Egbert was de volgende getuige aanwezig: Jochem Montizaan en Johannes Montizaan en Albert Mulderij en David Jozephus van der Wal. Egbert is geboren op 08-09-1828 om 12:00 in Heerde [bron: Aktenr 77], zoon van Albert Rorije en Aaltje Waterkamp (Egberts). Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Egbert van Leeuwen en Hendrik Lubberts van Essen. Egbert is overleden op 17-02-1857 om 21:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 28 jaar oud [bron: Aktenummer: 16]. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Salomon Okkerse en Gerrit Dekker.
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 14-04-1860 in Heerde [bron: Aktenummer: 11] met Hendrikus Burgers, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fennigje en Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Hendrik van Oene en Dirk van ’t Veld en Albert Jan Tiemens en Jan Koetsier. Hendrikus is geboren op 04-06-1833 om 18:00 in Heerde [bron: Aktenr 55], zoon van Hendrik Burgers en Jennigje Verhoeve. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-06-1833. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Lambert Regterschot en Gerrit v d Put. Hendrikus is overleden op 09-04-1897 om 04:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 63 jaar oud [bron: Aktenummer: 41]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1897. Hendrikus trouwde later op 18-01-1879 in Heerde [bron: Aktenummer: 1] met Geesje Roeke (1833-1899).
Notitie bij Hendrikus: Dit gezin heeft in de buurtschap Hoorn gewoond (Gem.Heerde)
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Fennigje en Egbert:
1 Aaltje Rorije, geboren op 16-02-1854 in Heerde (buurtschap Hoorn). Aaltje is overleden op 14-05-1873 in Vorchten (Gem.Heerde), 19 jaar oud [bron: Aktenummer: 51]. Aaltje bleef ongehuwd.
2 Egberdina Rorije, geboren op 19-07-1857 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 80]. Egberdina is overleden op 13-05-1875 in Heerde (buurtschap Hoorn), 17 jaar oud [bron: Aktenummer: 58].
Kinderen van Fennigje en Hendrikus:
3 Jan Burgers, geboren op 26-02-1861 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt VIII-bs.
4 Klaas Burgers, geboren op 10-07-1864 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt VIII-bt.
5 Berendina Burgers, geboren op 22-10-1869 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 154]. Berendina is overleden op 20-04-1871 om 17:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 54]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-04-1871.
6 Hendrikus Burgers, geboren op 22-10-1869 om 09:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 155]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-10-1869. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Haas en Johannes Docter (gemeentebode). Hendrikus is overleden op 18-06-1887 om 06:00 in Heerde (buurtschap Hoorn), 17 jaar oud [bron: Aktenummer: 52]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-06-1887.
VII-ab Hendrik Remmerts (Veldkamp) is geboren op 28-02-1832 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 13], zoon van Berent Veldkamp (Veldman) (zie VI-p) en Klasina Langenberg (Hendriks). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-02-1832. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Albert (Willems) van den Berg en Lubbert Bredewout. Hendrik is overleden op 13-11-1920 om 07:30 in Heerde, 88 jaar oud [bron: Aktenr 87]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-11-1920. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis (schoenmaker) en Gerard Put (stoker).
Notitie bij Hendrik: Ook hier weer de naam van Remmerts i.p.v.Veldkamp
Beroep:
Arbeider
Hendrik:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 24-12-1853 in Heerde [bron: Aktenummer: 39] met Teuntje Hendriks, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Teuntje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) Berent Aarts (veldwachter) en Jochem Montizaan en Johannes Montizaan. Teuntje is geboren op 12-05-1827 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 62], dochter van NN en Geertrujid Hendriks. Bij de geboorteaangifte van Teuntje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Heideveld en Wolter Kamphuis. Teuntje is overleden op 28-11-1871 in Wapenveld (Gem. Heerde), 44 jaar oud [bron: Aktenr 131].
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 03-02-1872 in Heerde [bron: Aktenummer: 3] met Harmpje Heideveld, 22 jaar oud. Harmpje is geboren op 09-02-1849 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 25], dochter van Jan Heideveld en Aaltje Wegge (Gerrits). Harmpje is overleden op 23-09-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde), 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 89].
Kinderen van Hendrik en Teuntje:
1 Berend Jan Remmerts, geboren op 20-01-1855 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 10]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1855. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Willem Boeve en Johannes Montizaan (klompenmaker). Berend is overleden op 16-12-1857 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenr 119]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1857. Bij de overlijdensaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Jan Bredewoud en Aart van de Put.
2 Geertrui Remmerts, geboren op 24-05-1856 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bu.
3 Klasina Remmerts, geboren op 18-04-1859 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bv.
4 Hendrik Remmerts, geboren op 01-05-1864 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bw.
Kinderen van Hendrik en Harmpje:
5 NN Remmerts, levenloos geboren zoon, geboren op 15-04-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 46].
6 NN Remmerts, levenloos geboren zoon, geboren op 30-09-1875 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 109].
7 NN Remmerts, levenloos geboren dochter, geboren op 19-09-1877 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 99].
8 NN Remmerts, levenloos geboren dochter, geboren op 23-11-1879 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 155].
9 NN Remmerts, levenloos geboren dochter, geboren op 29-08-1882 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 86].
10 NN Remmerts, levenloos geboren dochter, geboren op 27-07-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 79].
VII-ac Reinder Remmerts (zie foto) is geboren op 11-05-1835 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 62], zoon van Berent Veldkamp (Veldman) (zie VI-p) en Klasina Langenberg (Hendriks). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-05-1835. Bij de geboorteaangifte van Reinder was de volgende getuige aanwezig: Willem Remmerts en Albert van den Berg. Reinder is overleden op 10-02-1907 om 03:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 71 jaar oud [bron: Aktenr 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1907. Bij de overlijdensaangifte van Reinder was de volgende getuige aanwezig: Albert Jans en Johannes Jans.
Notitie bij Reinder: Gewoond hebbende op de hoek Leeuwerikweg-Merelweg te Wapenveld
Beroep:
Arbeider
Reinder trouwde, 32 jaar oud, op 18-04-1868 in Heerde [bron: Aktenummer: 8] met Fennigje Bos, 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Reinder en Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) Berent Aarts (veldwachter) en Jan Hendriks (veldwachter) en johannes Docter (gemeentebode) en Harmen uit den Bogaard (kleermaker). Zie VII-al voor persoonsgegevens van Fennigje.
Kinderen van Reinder en Fennigje:
1 Klasina Remmerts, geboren op 07-03-1869 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bx.
2 Jan Willem Remmerts, geboren op 16-12-1870 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-by.
3 Berend Remmerts, geboren op 19-08-1873 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 119]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-08-1873. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (huurkoetsier) en Jan v Lohuizen (smid). Berend is overleden op 27-04-1874 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 8 maanden oud [bron: Aktenr 49]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1874. Bij de overlijdensaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis en Johannes Docter (gemeentebode).
4 Berend Remmerts, geboren op 04-02-1875 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 19]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1875. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Johan Joachim Vahl en Jannes Martens (veldwachter). Berend is overleden op 07-11-1889 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 14 jaar oud [bron: Aktenr 94]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-11-1889. Bij de overlijdensaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Willem Veldkamp en Gerrit Remmerts.
5 Fennigje Remmerts, geboren op 24-01-1878 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 14]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1878. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Roelof Cornelis v d Put (gepesioeneerd militair) en Jan haas. Fennigje is overleden op 28-12-1879 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr 179]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1879. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Derk Olthuis en Sarris Rorije.
6 Reinder Remmerts, geboren op 21-04-1880 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-bz.
7 Hendrik Remmerts, geboren op 24-11-1882 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ca.
VII-ad Klasina Veldkamp is geboren op 17-02-1849 om 13:00 in Heerde [bron: Aktenr 28], dochter van Berent Veldkamp (Veldman) (zie VI-p) en Hendrikje Roeke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1849. Bij de geboorteaangifte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Ruth Bredewolt en Willem Veldkamp. Klasina is overleden op 14-12-1921 om 16:30 in Heerde, 72 jaar oud (oorzaak: emphysema pulmonum (longziekte)) [bron: Aktenr. 115]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1921. Bij de overlijdensaangifte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Jacob Bijsterbosch (boswachter) en Derk Rorije. Klasina trouwde, 23 jaar oud, op 13-04-1872 in Heerde [bron: Aktenummer: 15] met Gerrit Fiks, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Klasina en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (kleermaker) en Berend Docter en Jan Noome en Jacobus Pleiter (veldwachter). Gerrit is geboren op 02-05-1849 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 59], zoon van Gerrit Fiks en Barta Eilander (Jans). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-05-1849. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Albert Jan Tiemens (schoenmaker) en J.J. Vahl. Gerrit is overleden op 19-12-1920 om 00:30 in Heerde, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 95]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1920. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan Marskamp (spoorwegbeambte) en Jacob Bijsterbosch (boswachter).
Notitie bij Gerrit: Gewoond hebbende in wijk F28
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Klasina en Gerrit:
1 Bertha Fiks, geboren op 08-11-1872 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 148]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-11-1872. Bij de geboorteaangifte van Bertha was de volgende getuige aanwezig: Jacob Roke en Dirk Breet. Bertha is overleden op 13-11-1872 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 5 dagen oud [bron: Aktenr 107]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-11-1872.
2 NN Fiks, levenloos geboren zoon, geboren op 22-10-1873 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 109]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1873.
3 Berend Fiks, geboren op 19-10-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cb.
4 Bartus Fiks, geboren op 15-03-1876 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cc.
5 Hendrika Fiks, geboren op 15-10-1877 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cd.
6 Gerritje Fiks, geboren op 25-04-1879 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ce.
7 Gerrit Fiks, geboren op 09-09-1881 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cf.
8 Klasina Fiks, geboren op 27-09-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cg.
9 Egbert Jan Fiks, geboren op 07-03-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ch.
10 Willempje Fiks, geboren op 31-08-1887 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ci.
11 Hermina Fiks, geboren op 14-07-1890 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 93]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-07-1890. Bij de geboorteaangifte van Hermina was de volgende getuige aanwezig: Jacob v Leeuwen (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Hermina is overleden op 08-01-1892 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr 11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1892.
VII-ae Egbert Veldkamp is geboren op 06-02-1852 om 07:00 in Heerde [bron: Aktenr 24], zoon van Berent Veldkamp (Veldman) (zie VI-p) en Hendrikje Roeke. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Albert Jan Tiemens en Maas (Gerrits) van Leeuwen. Egbert is overleden op 03-10-1941 om 05:00 in Heerde, 89 jaar oud [bron: Aktenummer: 86]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1941. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Bosman.
Notitie bij Egbert: Gewoond hebbende in wijk F293, Merelweg hoek Leeuwerikweg.
Had als bijnaam "de Taarte"
Beroep:
Dagloner
Egbert:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 05-10-1872 in Heerde [bron: Aktenummer: 28] met Derkje Veldkamp, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Derkje was de volgende getuige aanwezig: Klaas Langenberg (oom van de bruid) en Jacobus Pleiter (veldwachter) en Harmen Tiemens (schoenmaker) en Willem Fiks. Zie VII-x voor persoonsgegevens van Derkje.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 29-09-1877 in Heerde [bron: Aktenummer: 30] met Janna Fiks, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Janna was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks (veldwachter) en Jannes Martens (veldwachter) en Anne Hoekstra (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Janna is geboren op 27-01-1855 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 14], dochter van Gerrit Fiks en Barta Eilander (Jans). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1855. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Langenberg en Jan Willem van ’t Geregt. Janna is overleden op 01-09-1896 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 41 jaar oud [bron: Aktenummer: 85]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-09-1896. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Jan Bredewolt en johannes Jans.
(3) trouwde, 45 jaar oud, op 27-03-1897 in Heerde [bron: Aktenummer: 10] met Janna Catharina Olthuis, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Janna was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en johannes Docter (gemeentebode) en Hendrik Mondria (winkelier) en Hendrik Wieneke. Janna is geboren op 29-05-1862 om 06:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 75], dochter van Jannes Olthuis en Hendrikje IJzerman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-05-1862. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Snel en Albertus Montizaan (horlogemaker). Janna is overleden op 06-08-1929 om 21:00 in Heerde, 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 91]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-08-1929. Janna trouwde voorheen op 12-04-1888 in Elburg [bron: Aktenummer: 8] met Martinus Land (1861-1943). Dit huwelijk werd ontbonden op 03-08-1894 in Elburg.
Kind van Egbert en Derkje: zie VII-x.
Kinderen van Egbert en Janna (2):
2 Berend Veldkamp, geboren op 20-01-1878 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 7]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1878. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Maas Jacob Roskam en Wicher ten Have (herbergier). Berend is overleden.
Notitie bij Berend: In 1920 naar Duitsland vertrokken
3 Bartus Veldkamp, geboren op 03-04-1880 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 37]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1880. Bij de geboorteaangifte van Bartus was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Berend Jan Maten. Bartus is overleden.
Notitie bij Bartus: Op 3-5-1917 naar Zwolle vertrokken
4 Hendrika Veldkamp, geboren op 09-09-1882 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cj.
5 Gerrit Veldkamp, geboren op 02-12-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ck.
6 Egberdina Veldkamp, geboren op 23-05-1889 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cl.
7 Johanna Veldkamp, geboren op 01-06-1892 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cm.
8 Klaas Veldkamp, geboren op 06-03-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cn.
9 Gerhard Veldkamp, geboren op 15-08-1896 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 108]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-08-1896. Bij de geboorteaangifte van Gerhard was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Gerhard is overleden op 08-12-1896 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 maanden oud (oorzaak: dyspepsia (verstoring in het spijsverteringsysteem)) [bron: Aktenr 114]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-12-1896. Bij de overlijdensaangifte van Gerhard was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus Bos en Jacob Dul.
Kinderen van Egbert en Janna (3):
10 Jansje Veldkamp, geboren op 29-06-1898 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 92]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-06-1898. Bij de geboorteaangifte van Jansje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Jansje is overleden op 14-07-1898 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 15 dagen oud (oorzaak: sordes intestinorum (zwerende darmen)) [bron: Aktenr 69]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-07-1898. Bij de overlijdensaangifte van Jansje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan van Dijk (winkelier) en Johannes Jans.
11 Johannes Veldkamp, geboren op 29-01-1902 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 14]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1902. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Johan de Graaf (winkelier) en Hendrikus de Graaf. Johannes is overleden op 14-02-1903 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud (oorzaak: tussis convulsiva (acute infectieziekte der ademhalingsorganen)) [bron: Aktenummer: 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-1903. Bij de overlijdensaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Jan Scholten en Jan Horst.
12 Hendrikje Veldkamp, geboren op 27-09-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 137]. Hendrikje is overleden op 28-01-1922 om 03:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 17 jaar oud (oorzaak: tuberculosis pulmonum (longtering)) [bron: Aktenummer: 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1922. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Derk Rorije en Reinder Remmers.
VII-af Janna Veldkamp is geboren op 24-02-1854 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 28], dochter van Berent Veldkamp (Veldman) (zie VI-p) en Hendrikje Roeke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-02-1854. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Joachim Montizaan (klompenmaker) en Johannes Montizaan (klompenmaker). Janna is overleden op 19-10-1914 om 09:30 in Heerde, 60 jaar oud (oorzaak: angina pectoris (hartkramp)) [bron: Aktenummer: 109]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1914. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Tijmen Koopman en Albertus Rorije. Janna trouwde, 28 jaar oud, op 16-09-1882 in Heerde [bron: Aktenummer: 30] met Egbert Martens, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Egbert was de volgende getuige aanwezig: Steven Bekamp (zwager van de bruidegom) en Wicher ten Have (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Zie VIII-h voor persoonsgegevens van Egbert.
Kinderen van Janna en Egbert:
1 Aaltje Martens, geboren op 30-09-1882 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt IX-ag.
2 Berend Martens, geboren op 31-10-1883 om 02:00 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 149]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1883. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Jan Meijer. Berend is overleden op 12-10-1884 om 16:00 in Heerde (buurtschap Assendorp), 11 maanden oud [bron: Aktenr 99]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1884.
3 Berend Martens, geboren op 03-01-1886 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 2]. Berend is overleden op 11-04-1886 in Heerde (buurtschap Assendorp), 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 36].
4 Hendrika Martens, geboren op 11-04-1887 om 04:00 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 35]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1887. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hein Dikkeschei (kanaalarbeider) en Johannes Docter (gemeentebode). Hendrika is overleden op 28-01-1894 om 06:00 in Heerde (buurtschap Assendorp), 6 jaar oud [bron: Aktenummer: 15].
VII-ag Willempje Veldkamp is geboren op 04-03-1857 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 19], dochter van Berent Veldkamp (Veldman) (zie VI-p) en Hendrikje Roeke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1857. Bij de geboorteaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan en Hendrik Montizaan. Willempje is overleden op 02-04-1943 om 04:00 in Heerde, 86 jaar oud (oorzaak: suikerziekte) [bron: Aktenr: 30]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-04-1943. Bij de overlijdensaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker). Willempje trouwde, 25 jaar oud, op 22-04-1882 in Heerde [bron: Aktenummer: 12] met Jannes van Ommen, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willempje en Jannes was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jacobus Pleiter en Jan Hendriks (beiden veldwachter). Jannes is geboren op 09-02-1861 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 16], zoon van Evert van Ommen en Evertje Bredewout. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-02-1861. Bij de geboorteaangifte van Jannes was de volgende getuige aanwezig: joachim Montizaan (horlogemaker) en Albert Mulderij (postbode). Jannes is overleden op 31-03-1942 om 05:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 81 jaar oud (oorzaak: decompensatio cordis=Hartfalen) [bron: Aktenummer: 44]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-04-1942. Bij de overlijdensaangifte van Jannes was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker).
Notitie bij Jannes: Huwelijksafkondigingen op 9April en 16 April 1882
Wonende in sectie F69 (Flessenbergerweg)
Beroep:
Dagloner
Kinderen van Willempje en Jannes:
1 Everdina van Ommen, geboren op 28-01-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-co.
2 Berendina van Ommen, geboren op 10-04-1884 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cp.
3 Evert van Ommen, geboren op 19-10-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cq.
4 NN van Ommen, levenloos geboren dochter, geboren op 21-06-1888 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 73]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-06-1888.
5 Johanna van Ommen, geboren op 15-01-1896 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 6]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1896. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Frederik Meijer. Johanna is overleden op 26-03-1897 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr: 36]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1897.
6 Johanna Willemina van Ommen, geboren op 19-03-1898 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cr.
7 Hendrikus van Ommen, geboren op 10-03-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cs.
VII-ah Hendrikus Veldkamp is geboren op 08-03-1860 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 36], zoon van Berent Veldkamp (Veldman) (zie VI-p) en Hendrikje Roeke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1860. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Willem Hengelvelt en Jan Heideveld. Hendrikus is overleden op 06-10-1940 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud (oorzaak: darmkanker) [bron: Aktenummer: 88]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1940. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Willem Fredriks.
Notitie bij Hendrikus: Gewoond hebbende in wijk F244
Beroep:
Dagloner
Hendrikus trouwde, 26 jaar oud, op 12-02-1887 in Heerde [bron: Aktenummer: 1] met Hendrikje Jans, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikus en Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Albert Jans (broer van de bruid) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jacob van Leeuwen (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Zie VIII-aq voor persoonsgegevens van Hendrikje.
Kinderen van Hendrikus en Hendrikje:
1 Hendrikje Veldkamp, geboren op 24-12-1887 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-eb.
2 Jan Veldkamp, geboren op 12-11-1889 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 160]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-11-1889. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Jan is overleden op 31-10-1981 in Wapenveld (Gem. Heerde), 91 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Jan: Is op 19-12-1918 vertrokken naar Sittard, later weer terug naar Wapenveld
Jan bleef ongehuwd.
3 Berend Veldkamp, geboren op 14-04-1892 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 47]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1892. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Egbert Gijsbertus van den Berg (schoenmaker). Berend is overleden op 30-03-1894 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 46]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1894.
4 Reintje Veldkamp, geboren op 11-09-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ec.
5 Hendrikus Veldkamp, geboren op 18-04-1898 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 49]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-04-1898. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Jacob v Leeuwen en Johannes Naberhuis (beiden veldwachter). Hendrikus is overleden op 21-04-1898 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 dagen oud [bron: Aktenr 38]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1898.
Notitie bij Hendrikus: De vroedvrouw Henderina Wijnberg heeft aangifte gedaan van Hendrikus
6 Berend Veldkamp, geboren op 23-12-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ed.
7 Hendrikus Veldkamp, geboren op 20-10-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ee.
VII-ai Berend Veldkamp is geboren op 14-04-1863 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 45], zoon van Berent Veldkamp (Veldman) (zie VI-p) en Hendrikje Roeke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-04-1863. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwacher) en Albertus ten Have. Berend is overleden op 19-07-1951 in Wapenveld (Gem. Heerde), 88 jaar oud [bron: Aktenr: 67]. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Berend: Gewoond hebbende op F237
Beroep:
Dagloner
Berend trouwde, 24 jaar oud, op 17-09-1887 in Heerde [bron: Aktenummer: 26] met Dirkje Veldkamp, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berend en Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Jacob van Leeuwen (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Zie VIII-au voor persoonsgegevens van Dirkje.
Kinderen van Berend en Dirkje:
1 Berendina Veldkamp, geboren op 06-04-1888 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ej.
2 Hendrik Veldkamp, geboren op 24-08-1890 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ek.
3 Hendrikus Veldkamp, geboren op 14-03-1893 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 39]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1893. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Hendrikus is overleden.
4 Fennigje Veldkamp, geboren op 21-09-1895 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 136]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1895. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) Johannes Docter (gemeentebode). Fennigje is overleden op 13-02-1919 om 03:00 in Heerde, 23 jaar oud (oorzaak: tuberculosis pulmonum (longtering)) [bron: Aktenummer: 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1919. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Teunis Scholten en Berend Veldkamp. Fennigje bleef ongehuwd.
5 Dirkje Veldkamp, geboren op 12-04-1898 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-el.
6 Bartha Veldkamp, geboren op 11-04-1900 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 56]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1900. Bij de geboorteaangifte van Bartha was de volgende getuige aanwezig: Jacob v Leeuwen (veldwachter) en Cornelis Vinke (schoenmaker). Bartha is overleden op 10-09-1901 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud (oorzaak: dysenteria (buikpijn, diarree met bloed)) [bron: Aktenr 84]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-09-1901. Bij de overlijdensaangifte van Bartha was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jans en Jan Willem Remmels.
7 Bartha Veldkamp, geboren op 18-06-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 87]. Bartha is overleden.
8 Willem Veldkamp, geboren op 18-06-1902 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 88]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-07-1902. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Teunis Scholten. Willem is overleden op 15-07-1902 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 27 dagen oud (oorzaak: sordes intestinorum (zwerende darmen)) [bron: Aktenr 51]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1902. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Heideveld en Evert Sondorp.
9 Egbert Jan Veldkamp, geboren op 23-01-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde). Egbert is overleden op 24-01-1905 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 dag oud (oorzaak: Te vroeg geboren) [bron: Aktenummer: 10]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1905.
10 Jennigje Veldkamp, geboren op 27-04-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 70]. Jennigje is overleden op 20-02-1916 om 03:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 9 jaar oud (oorzaak: meningitis tuberculosa (hersenvliesontsteking)) [bron: Aktenummer: 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1916.
11 Roelof Johannes Veldkamp, geboren op 15-11-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 182]. Roelof is overleden op 16-02-1910 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 maanden oud (oorzaak: meningitis (hersenvliesontsteking)) [bron: Aktenummer: 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-02-1910.
12 Berend Veldkamp, geboren op 21-06-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-em.
VII-aj Hendrika Veldkamp is geboren op 15-07-1865 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 85], dochter van Berent Veldkamp (Veldman) (zie VI-p) en Hendrikje Roeke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-07-1865. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Aart van de Put (veldwachter). Hendrika is overleden op 30-09-1903 om 07:00 in Heerde, 38 jaar oud (oorzaak: Plotselinge dood) [bron: Aktenr. 100]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-10-1903. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jans en Johannes Eckelboom. Hendrika trouwde, 25 jaar oud, op 30-05-1891 in Heerde [bron: Aktenummer: 24] met Egbert Remmers, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrika en Egbert was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Jannes Eckelboom en Hermanus Cozijnsen (schoenmaker) en Antonie Rorije (kleermaker). Zie VIII-y voor persoonsgegevens van Egbert.
Kinderen van Hendrika en Egbert:
1 Willempje Remmers, geboren op 05-03-1892 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 32]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-03-1892. Bij de geboorteaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Willem Bos en Jannes Martens (veldwachter). Willempje is overleden op 09-09-1916 om 23:00 in Heerde, 24 jaar oud [bron: Aktenr 94]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1916. Bij de overlijdensaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Albert Langenberg en Arend Liefers.
2 Berend Remmers, geboren op 06-05-1893 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 67]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1893. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Arend Bijsterbosch. Berend is overleden op 05-03-1894 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 9 maanden oud [bron: Aktenummer: 36]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1894. Bij de overlijdensaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Willem Stijf en Jan Olthuis.
3 Berendina Johanna Remmers, geboren op 24-07-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cb.
4 Gerrit Remmers, geboren op 19-03-1896 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 39]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1896. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Johannes Eckelboom. Gerrit is overleden op 14-03-1898 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-03-1898. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jan Scholten en Hendrik Horst.
5 Hendrika Remmers, geboren op 11-12-1897 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 159]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-12-1897. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Johannes Naberhuis (veldwachter). Hendrika is overleden op 12-08-1903 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 5 jaar oud [bron: Aktenummer: 84]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-08-1903. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Willem Stijf en Hendrik Jan Liefers.
6 Gerrit Remmers, geboren op 04-07-1899 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 93]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1899. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Cornelis Vinke (schoenmaker). Gerrit is overleden.
7 Dirkje Remmers, geboren op 12-03-1902 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 39]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-03-1902. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Jalink en Gerrit Wijgmans (winkelier). Dirkje is overleden op 04-03-1903 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 11 maanden oud [bron: Aktenummer: 31]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1903. Bij de overlijdensaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Jan Scholten en Hendrik Horst.
8 Hendrika Remmers, geboren in 09-1903 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrika is overleden op 11-12-1904 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 115]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-12-1904. Bij de overlijdensaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Evert Rorije en Jacob Augustinus.
9 Egbert Remmers, geboren in 09-1903 in Wapenveld (Gem. Heerde). Egbert is overleden op 15-04-1904 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 7 maanden oud [bron: Aktenummer: 39]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1904. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Jan Scholten en Hermannus Spanhaak.
VII-ak Jannigje Veldkamp is geboren op 12-04-1870 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 57], dochter van Berent Veldkamp (Veldman) (zie VI-p) en Hendrikje Roeke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-04-1870. Bij de geboorteaangifte van Jannigje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jacob Bredewolt. Jannigje is overleden op 03-02-1949 om 11:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 78 jaar oud (oorzaak: bronchopneumonia (longontsteking)) [bron: Aktenr: 13]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-02-1949. Bij de overlijdensaangifte van Jannigje was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Jannigje trouwde, 26 jaar oud, op 18-07-1896 in Heerde [bron: Aktenummer: 34] met Derk Jan Veldkamp, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jannigje en Derk was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp (broer van de bruid) en Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes docter (gemeentebode) en Hendrik Mondria. Zie VIII-o voor persoonsgegevens van Derk.
Kinderen van Jannigje en Derk:
1 Willem Veldkamp, geboren op 21-02-1897 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 36]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1897. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Harmen uit den Bogaard (herbergier). Willem is overleden op 15-01-1917 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 19 jaar oud (oorzaak: miliaire tuberculose (tuberculose)) [bron: Aktenummer: 5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-01-1917. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Remmerts en Ruth Jans. Willem bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
2 Berendina Veldkamp, geboren op 13-05-1898 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 65]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1898. Bij de geboorteaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Jan van Leeiwen (winkelier). Berendina is overleden op 11-04-1900 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud (oorzaak: morbus brightii (nierontsteking)) [bron: Aktenr 37]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-04-1900. Bij de overlijdensaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Arend Jan Hofmeijer en Arie van Merle.
3 Derk Jan Veldkamp, geboren op 03-08-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-av.
4 Alina Berendina Veldkamp, geboren op 22-03-1903 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 50]. Alina is overleden op 15-06-1905 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 58]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-06-1905. Bij de overlijdensaangifte van Alina was de volgende getuige aanwezig: Jan Scholten en Hendrik Jan Liefers.
5 Bartha Willemina Veldkamp, geboren op 05-02-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-aw.
VII-al Fennigje Bos is geboren op 12-03-1839 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 29], dochter van Willem Bos en Jennigje Veldman (Veldkamp) (zie VI-q). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-03-1839. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Albert Willem v d Berg en Lubbert Bredewout. Fennigje is overleden op 07-04-1910 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 53]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1910. Bij de overlijdensaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Jan Scholten en Teunis Scholten. Fennigje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 05-09-1863 in Heerde [bron: Aktenummer: 29] met Jan Stijf, 26 jaar oud. Jan is geboren op 12-10-1836 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 107], zoon van Klaas Stijf en Janna Gigas (Gerrits). Jan is overleden op 11-05-1864 in Kampen, 27 jaar oud [bron: Aktenummer: 58]. Hij is begraven in Heerde.
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 29 jaar oud, op 18-04-1868 in Heerde [bron: Aktenummer: 8] met Reinder Remmerts, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Fennigje en Reinder was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) Berent Aarts (veldwachter) en Jan Hendriks (veldwachter) en johannes Docter (gemeentebode) en Harmen uit den Bogaard (kleermaker). Zie VII-ac voor persoonsgegevens van Reinder.
Kinderen van Fennigje en Jan:
1 Janna Stijf, geboren op 10-02-1863 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-ct.
2 Willem Stijf, geboren op 09-04-1864 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cu.
Kinderen van Fennigje en Reinder: zie VII-ac.
VII-am Gehardus Bos is geboren op 21-08-1841 om 16:00 in Heerde [bron: Aktenr 96], zoon van Willem Bos en Jennigje Veldman (Veldkamp) (zie VI-q). Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1841. Bij de geboorteaangifte van Gehardus was de volgende getuige aanwezig: Jan Eilander en johannes Langenberg. Gehardus is overleden op 21-09-1918 om 10:00 in Heerde, 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 78]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-09-1918. Bij de overlijdensaangifte van Gehardus was de volgende getuige aanwezig: Jan Jacobus van Ark (timmerman) en Hendrik IJzerman (timmerman).
Beroep:
Arbeider
Gehardus trouwde, 24 jaar oud, op 23-06-1866 in Heerde [bron: Aktenummer: 19] met Berendina Veldkamp, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gehardus en Berendina was de volgende getuige aanwezig: Albertus Montizaan (horlogemaker) en Jacobus Pleiter en Jan Hendriks (beide veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Zie VII-q voor persoonsgegevens van Berendina.
Kinderen van Gehardus en Berendina: zie VII-q.
VII-an Reintje Bos is geboren op 05-10-1843 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 111], dochter van Willem Bos en Jennigje Veldman (Veldkamp) (zie VI-q). Reintje is overleden op 21-08-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde), 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 69]. Reintje trouwde, 20 jaar oud, op 11-03-1864 in Heerde [bron: Aktenummer: 6] met Gerrit Eckelboom, 29 jaar oud. Gerrit is geboren op 12-03-1834 in Zalk en Veecaten, zoon van Maria Eckelboom. Gerrit is overleden op 19-03-1894 in Heerde, 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 43].
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Reintje en Gerrit:
1 Johannes Eckelboom, geboren op 17-01-1865 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cv.
2 Martinus Eckelboom, geboren op 16-06-1867 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cw.
3 Gerrigje Eckelboom, geboren op 26-01-1871 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cx.
4 Tonia Eckelboom, geboren op 02-03-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cy.
5 Gerrit Eckelboom, geboren op 14-02-1876 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 23]. Gerrit is overleden.
6 Willem Jan Eckelboom, geboren op 08-05-1878 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 71]. Willem is overleden.
7 Mannus Eckelboom, geboren op 12-06-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-cz.
8 Gerrit Jan Eckelboom, geboren op 15-06-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-da.
VII-ao Steventje Bosch is geboren op 29-10-1845 om 09:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 128], dochter van Willem Bos en Jennigje Veldman (Veldkamp) (zie VI-q). Bij de geboorteaangifte van Steventje was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp en Ruth Bredewoud. Steventje is overleden op 04-03-1935 in Wapenveld (Gem. Heerde), 89 jaar oud [bron: Aktenummer: 16]. Steventje trouwde, 22 jaar oud, op 02-05-1868 in Heerde [bron: Aktenummer: 11] met Jan Bredewolt, 24 jaar oud. Zie VII-ar voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Steventje en Jan:
1 Elisabeth Bredewolt, geboren op 14-12-1869 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 181]. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter en Johannes Docter. Elisabeth is overleden op 18-06-1871 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 74]. Bij de overlijdensaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Jan Heideveld en Johannes Docter.
2 Elisabeth Bredewolt, geboren op 29-06-1871 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-db.
3 Janna Bredewolt, geboren op 05-06-1873 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-dc.
4 Rutger Bredewolt, geboren op 08-12-1875 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 184]. Bij de geboorteaangifte van Rutger was de volgende getuige aanwezig: Jan v Lohuizen en Daniel Gerrit Haverkamp. Rutger is overleden op 16-02-1876 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 23]. Bij de overlijdensaangifte van Rutger was de volgende getuige aanwezig: Egbert Veldman en Hendrik Veldkamp.
5 Willem Jan Bredewolt, geboren op 03-06-1877 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 97]. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Willem Stolk. Willem is overleden op 29-12-1878 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 127]. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Remmerts en Derk Olthuis.
6 Rika Bredewolt, geboren op 18-11-1879 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 174]. Bij de geboorteaangifte van Rika was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have en Jan v Lohuizen. Rika is overleden op 30-07-1880 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 63]. Bij de overlijdensaangifte van Rika was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp en Anne Hoekstra.
7 Jan Willem Bredewolt, geboren op 29-12-1880 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 188]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan v Lohuizen en Jannes Martens. Jan is overleden op 13-12-1898 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 17 jaar oud [bron: Aktenummer: 110]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jacob Augustinus en Albert Ruiter.
8 Steven Bredewolt, geboren op 12-06-1884 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 69]. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Steven is overleden op 27-06-1885 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 55]. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Willem Veldkamp en Gerrit Remmerts.
9 Rijk Bredewolt, geboren op 26-04-1886 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-dd.
VII-ap Gerrigje Bosch is geboren op 01-06-1849 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 67], dochter van Willem Bos en Jennigje Veldman (Veldkamp) (zie VI-q). Gerrigje is overleden op 11-01-1926 in Heerde, 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 8]. Gerrigje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op 25-03-1871 in Hattem [bron: Aktenummer: 6] met Jan Meijer, 30 jaar oud. Jan is geboren op 14-12-1840 in Hattem [bron: Aktenr 078]. Jan is overleden op 08-07-1872 in Wapenveld (Gem. Heerde), 31 jaar oud [bron: Aktenummer: 70].
Beroep:
Papiermakersknecht
(2) trouwde, 28 jaar oud, op 18-08-1877 in Heerde [bron: Aktenummer: 25] met Harm van Velzen, 26 jaar oud. Harm is geboren op 01-04-1851 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 47], zoon van Hendrikus van Velzen en Geertje Visser. Harm is overleden op 25-06-1925 in Heerde, 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 64].
Beroep:
Dagloner
Kind van Gerrigje en Jan:
1 Jan Gerrit Meijer, geboren op 01-03-1873 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 35]. Jan is overleden.
Kind van Gerrigje en Harm:
2 Jennigje van Velzen, geboren op 28-06-1881 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt VIII-de.
VII-aq Willem Bos is geboren op 24-04-1853 in Heerde [bron: Aktenr 63], zoon van Willem Bos en Jennigje Veldman (Veldkamp) (zie VI-q). Willem is overleden op 18-03-1929 in Heerde, 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 28].
Notitie bij Willem: Gewoond hebbende op de Koerberg in Heerde
Beroep:
Landbouwer
Willem trouwde, 27 jaar oud, op 12-06-1880 in Heerde [bron: Aktenummer: 20] met Aaltjen Woelderink, 28 of 29 jaar oud. Aaltjen is geboren in 1851 in Hardenberg Ambt. Aaltjen is overleden op 23-03-1934 in Heerde, 82 of 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 19].
Kinderen van Willem en Aaltjen:
1 Willem Jan Bos, geboren op 17-02-1881 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 22]. Willem is overleden op 24-03-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 53].
2 Willem Jan Bos, geboren op 29-07-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 103]. Willem is overleden op 25-12-1891 in Heerde, 8 jaar oud [bron: Aktenummer: 140].
3 Gerrit Bos, geboren op 02-07-1887 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 73]. Gerrit is overleden op 06-08-1887 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 73].
4 Jennigje Bos, geboren op 02-07-1887 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 74]. Jennigje is overleden op 07-08-1887 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 74].
5 Gerrit Jan Bos, geboren op 12-09-1888 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 148]. Gerrit is overleden.
VII-ar Jan Bredewolt is geboren op 24-02-1844 om 18:00 in Heerde [bron: Aktenr. 23], zoon van Ruth Bredewout en Liebe (Lijsje) Veldkamp (Engberts) (zie VI-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1844. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Johannes Langenberg en Gerhardus Veenhuizen. Jan is overleden op 29-03-1924 om 22:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud [bron: Aktenummer: 20].
Notitie bij Jan: Gewoond hebbende F29
Beroep:
Arbeider
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 02-05-1868 in Heerde [bron: Aktenummer: 11] met Steventje Bosch, 22 jaar oud. Zie VII-ao voor persoonsgegevens van Steventje.
Kinderen van Jan en Steventje: zie VII-ao.
VII-as Fennigje Bredewolt is geboren op 17-11-1848 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 123], dochter van Ruth Bredewout en Liebe (Lijsje) Veldkamp (Engberts) (zie VI-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-11-1848. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkam en Willem Veldkamp. Fennigje is overleden op 26-06-1932 om 05:30 in Wijhe, 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 19]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-06-1932. Fennigje:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 20-02-1875 in Heerde [bron: Aktenummer: 6] met Roelof van der Hulst, 33 jaar oud. Roelof is geboren op 13-12-1841 in Wijhe. Roelof is overleden op 01-04-1887 in Herxen (Gem.Wijhe), 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 34].
Beroep:
Boerenknecht
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 14-03-1891 in Wijhe [bron: Aktenummer: 5] met Koendert Eikelboom, 43 of 44 jaar oud. Koendert is geboren in 1847 in Wijhe, zoon van Lucas Eikelboom en Willemina van der Wal. Koendert is overleden op 30-09-1917 in Wijhe, 69 of 70 jaar oud [bron: Aktenr 441].
Kind van Fennigje uit onbekende relatie:
1 Elisabeth Bredewolt, geboren op 28-12-1873 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-df.
Kinderen van Fennigje en Roelof:
2 Gerrit van der Hulst, geboren op 28-11-1875 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt VIII-dg.
3 Rieka van der Hulst, geboren op 28-11-1875 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt VIII-dh.
4 Gerrit Jan van der Hulst, geboren op 27-06-1877 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Volgt VIII-di.
5 Fennigje van der Hulst, geboren op 24-03-1879 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle). Fennigje is overleden op 29-01-1881 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
6 Geertje van der Hulst, geboren op 19-11-1880 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 174]. Geertje is overleden.
Kind van Fennigje en Koendert:
7 Willemina Lucretia Eikelboom, geboren op 24-03-1893 om 22:00 in Wijhe [bron: Aktenr 35]. Bij de geboorteaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Albert Draaijer en Peter Balster. Willemina is overleden.
VII-at Evert Bredewout is geboren op 13-05-1851 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 59], zoon van Ruth Bredewout en Liebe (Lijsje) Veldkamp (Engberts) (zie VI-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1851. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Maas v Leeuwen (bakker) en Johan Joachim Vahl. Evert is overleden op 14-03-1927 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 26]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-03-1927. Hij is begraven in Wapenveld (Gem. Heerde).
Notitie bij Evert: Gewoond hebbende F107
Evert is met 4 anderen op 3-2-1869 veroordeeld tot 5 jaar gevangenis na mishandeling van een plaatsgenoot Albert Visscher. Een liefdesgeschiedenis was de oorzaak. Een meisje dat met een van de vijf verkering had, gaf de voorkeur aan Albert. Deze werd aan het eind van de kermis in elkaar geslagen.
Ze zaten in het huis van Correctie in Hoorn (NH)
(Bron Wapenveld 150 jaar dorp jaargang 1993 nr 68)
Beroep:
Dagloner
Evert trouwde, 22 jaar oud, op 01-08-1873 in Heerde [bron: Aktenummer: 26] met Trijntje Groenewoud, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Evert en Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Maas Gerrit v Leeuwen en Albertus Montizaan en Jan v Lohuizen en Daniel Gerrit Haverkamp. Trijntje is geboren op 18-05-1852 om 19:00 in Weststellingerwerf (Scherpenzeel) (Frl) [bron: Aktenr. 154], dochter van Jan Groenewoud (Jurjens) en Geertje Poorte (Harmens). Bij de geboorteaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan Huisman en Klaas Kuiper. Trijntje is overleden op 08-02-1942 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 89 jaar oud [bron: Aktenummer: 18]. Bij de overlijdensaangifte van Trijntje was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker). Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Trijntje: Als geboorteplaats wordt ook Weststellingwerf gegeven
Kinderen van Evert en Trijntje:
1 Elisabeth Bredewout, geboren op 25-08-1875 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-dj.
2 Jan Bredewout, geboren op 04-06-1878 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 85]. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jan v Lohuizen en Wicher ten Have. Jan is overleden op 23-12-1878 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 6 maanden oud [bron: Aktenummer: 125]. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan IJzerman en Jan van der Hoeve.
3 Geertje Bredewout, geboren op 02-11-1879 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-dk.
4 Rika Bredewout, geboren op 16-03-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-dl.
5 Johannes Bredewout, geboren op 18-01-1887 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-dm.
6 Jantje Bredewout, geboren op 26-03-1890 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-dn.
7 Evert Bredewout, geboren op 23-04-1893 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 56]. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Evert is overleden op 14-09-1911 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 18 jaar oud [bron: Aktenummer: 82]. Bij de overlijdensaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Egbert Veldkamp en Hendrik Remmerts.
Beroep:
Arbeider
8 Jan Bredewout, geboren op 12-07-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-do.
VII-au Gergje Bredewolt is geboren op 03-02-1857 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr. 13], dochter van Ruth Bredewout en Liebe (Lijsje) Veldkamp (Engberts) (zie VI-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1857. Bij de geboorteaangifte van Gergje was de volgende getuige aanwezig: Johan Joachim Vahl en Maas v Leeuwen (bakker). Gergje is overleden op 05-03-1928 om 16:30 in Heerde, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 25]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1928. Gergje trouwde, 26 jaar oud, op 12-05-1883 in Heerde [bron: Aktenummer: 15] met Jannes Kommer, 24 jaar oud. Jannes is geboren op 21-07-1858 om 16:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 96], zoon van Jan Kommer en Gerritje Bredewoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-07-1858. Bij de geboorteaangifte van Jannes was de volgende getuige aanwezig: Aart v d Put (veldwachter) en Jan Willem Oldenhof (klompenmaker). Jannes is overleden op 15-04-1915 om 02:00 in Heerde, 56 jaar oud (oorzaak: bronchopneumonia = longonsteking) [bron: Aktenr 50]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1915.
Notitie bij Jannes: Gewoond hebbende in wijk F94
Beroep:
Fabrieksarbeider
Kinderen van Gergje en Jannes:
1 NN Kommer, geboren op 08-03-1884 in Heerde. NN is overleden op 08-03-1884 om 19:00 in Heerde, geen dag oud [bron: Aktenummer: 35]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-03-1884.
2 Elisabeth Kommer, geboren op 03-02-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-dp.
3 Rika Kommer, geboren op 21-05-1887 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 55]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-05-1887. Bij de geboorteaangifte van Rika was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Hendrikus Vorderman (bakker). Rika is overleden op 27-01-1892 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 jaar oud [bron: Aktenr 39]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-01-1892.
4 Gerrit Jan Kommer, geboren op 09-08-1890 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 101]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1890. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jacob v Leeuwen (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Gerrit is overleden op 24-01-1892 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenr 36]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1892.
5 Gerrit Jan Kommer, geboren op 24-01-1893 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 19]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-01-1893. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Willem Overbosch (winkelier) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Gerrit is overleden op 11-06-1916 in Wijhe, 23 jaar oud [bron: Aktenummer: 67]. Gerrit bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
6 Gerritje Kommer, geboren op 18-01-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt VIII-dq.
VII-av Jannes Bredewout is geboren op 08-09-1861 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr. 120], zoon van Ruth Bredewout en Liebe (Lijsje) Veldkamp (Engberts) (zie VI-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-09-1861. Bij de geboorteaangifte van Jannes was de volgende getuige aanwezig: Frederik Regterschot en Teunis Eilander. Jannes is overleden op 25-08-1936 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 59]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-08-1936. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Jannes: Gewoond hebbende F 173
Beroep:
Dagloner
Jannes trouwde, 25 jaar oud, op 12-03-1887 in Heerde [bron: Aktenummer: 5] met Janna Stijf, 24 jaar oud. Zie VIII-ct voor persoonsgegevens van Janna.
Kinderen van Jannes en Janna:
1 Elisabeth Bredewout, geboren op 15-09-1887 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 111]. Elisabeth is overleden op 05-05-1892 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 97 en 98].
2 Fennigje Bredewout, geboren op 12-09-1889 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-jt.
3 Rika Bredewout, geboren op 27-02-1892 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ju.
4 Reintje Bredewout, geboren op 11-02-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 22]. Reintje is overleden op 27-11-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde), 17 jaar oud [bron: Aktenummer: 106].
5 Johanna Bredewout, geboren op 25-03-1896 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-jv.
6 Elisabeth Bredewout, geboren op 10-07-1897 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 96]. Elisabeth is overleden op 26-09-1897 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 83].
7 Johannes Bredewout, geboren op 22-07-1898 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 104]. Johannes is overleden op 28-07-1898 in Wapenveld (Gem. Heerde), 6 dagen oud [bron: Aktenummer: 71].
8 Trijntje Bredewout, geboren op 14-10-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-jw.
9 Gerritje Bredewout, geboren op 04-09-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-jx.
VII-aw Lijsje Bredewout is geboren op 26-10-1863 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr. 161], dochter van Ruth Bredewout en Liebe (Lijsje) Veldkamp (Engberts) (zie VI-r). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-10-1863. Bij de geboorteaangifte van Lijsje was de volgende getuige aanwezig: Aart v d Put (veldwachter) en Jan Hendriks (veldwachter). Lijsje is overleden op 06-10-1915 om 21:00 in Heerde, 51 jaar oud [bron: Aktenummer: 91]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-10-1915. Lijsje trouwde, 29 jaar oud, op 04-02-1893 in Heerde [bron: Aktenummer: 1] met Albert Jans, 41 jaar oud. Zie VIII-al voor persoonsgegevens van Albert.
Kinderen van Lijsje en Albert:
1 Ruth Jans, geboren op 10-12-1893 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dp.
2 Rika Jans, geboren op 09-05-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 74]. Rika is overleden op 04-01-1897 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 3].
VII-ax Lambert Boerman is geboren in 1834 in Kamperveen, zoon van Jan Boerman (zie VI-s) en Engeltje Glimga Bos. Lambert is overleden. Lambert trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 16-08-1862 in Kamperveen [bron: Aktenummer: 4] met Janna Zwerus, 39 of 40 jaar oud. Janna is geboren in 1822 in Kamperveen. Janna is overleden.
VII-ay Peter Nijland is geboren op 12-01-1831 in Kamperveen, zoon van Gerrit Nijland (zie VI-t) en Geertruid van Unen (Ernst). Peter is overleden.
Beroep:
Boerenknecht
Peter trouwde, 29 jaar oud, op 08-08-1860 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenummer: 2] met Hermpje Russchenberg, 23 of 24 jaar oud. Hermpje is geboren in 1836 in Zalk en Veecaten. Hermpje is overleden.
VII-az Jan Nijland is geboren op 25-11-1836 in Zalk en Veecaten, zoon van Gerrit Nijland (zie VI-t) en Geertruid van Unen (Ernst). Jan is overleden. Jan trouwde, 27 jaar oud, op 17-03-1864 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenummer: 3] met Hendrikje Hofstede, 24 of 25 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1839 in Wilsum (Ov). Hendrikje is overleden.
VII-ba Klaas Nijland is geboren op 07-04-1839 in Zalk en Veecaten, zoon van Gerrit Nijland (zie VI-t) en Geertruid van Unen (Ernst). Klaas is overleden. Klaas trouwde, 26 jaar oud, op 28-02-1866 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 1] met Driesje van Ommen, 28 of 29 jaar oud. Driesje is geboren in 1837 in Oldebroek. Driesje is overleden.
VII-bb Aaltjen Nieuwland is geboren op 05-02-1841 in Zalk en Veecaten, dochter van Gerrit Nijland (zie VI-t) en Geertruid van Unen (Ernst). Aaltjen is overleden. Aaltjen trouwde, 29 jaar oud, op 27-10-1870 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 8] met Lubbertus van ’t Veld, 28 jaar oud. Lubbertus is geboren op 24-02-1842 in Heerde [bron: Aktenr 32]. Lubbertus is overleden.
Beroep:
Arbeider
VII-bc Jannigje Nijland is geboren op 23-02-1844 in Zalk en Veecaten, dochter van Gerrit Nijland (zie VI-t) en Geertruid van Unen (Ernst). Jannigje is overleden. Jannigje trouwde, 26 jaar oud, op 27-04-1870 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenummer: 5] met Rutger Rietberg, 22 of 23 jaar oud. Rutger is geboren in 1847 in Zwolle, zoon van Jan Rietberg en Janna Rietberg. Rutger is overleden op 25-03-1926 in Oldebroek, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 29].
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Jannigje en Rutger:
1 Jentje Rietberg, geboren op 02-08-1870 in Wilsum (Ov). Volgt VIII-dr.
2 Gerrit Rietberg, geboren op 30-10-1876 in Wilsum (Ov). Volgt VIII-ds.
3 Peter Rietberg, geboren in 1880 in Wilsum (Ov). Volgt VIII-dt.
VII-bd Janna Nielant is geboren in 1845 in Zwolle, dochter van Jan Nielant (zie VI-v) en Johanna ter Stege. Janna is overleden. Janna trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 22-10-1868 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 17] met Jan Onderdijk, 29 of 30 jaar oud. Jan is geboren in 1838 in Harculo (Zwollerkerspel). Jan is overleden.
Beroep:
Arbeider
VII-be Geesje van den Belt is geboren in 1842 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), dochter van Jan Willem van den Belt en Aaltje Nielant (zie VI-y). Geesje is overleden op 30-07-1912 in Hellendoorn, 69 of 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 89]. Geesje:
(1) trouwde, 17 of 18 jaar oud, op 11-10-1860 in Hellendoorn [bron: Aktenummer: 35] met Jan Hendrik Nijmeijer, 37 of 38 jaar oud. Jan is geboren in 1822 in Hellendoorn. Jan is overleden op 11-01-1878 in Hellendoorn, 55 of 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 5].
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 09-11-1878 in Hellendoorn [bron: Aktenummer: 47] met Jan Kruiskamp, 28 of 29 jaar oud. Jan is geboren in 1849 in Den Ham (Ov). Jan is overleden.
Beroep:
Landbouwer
VII-bf Maria Gerridina van den Belt is geboren in 1855 in Dalfsen, dochter van Jan Willem van den Belt en Aaltje Nielant (zie VI-y). Maria is overleden. Maria trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 25-09-1875 in Hellendoorn [bron: Aktenummer: 28] met Gerrit Willem van den Belt, 25 of 26 jaar oud. Gerrit is geboren in 1849 in Zwolle. Gerrit is overleden.
Beroep:
Pakhuisknecht
VII-bg Evert van der Gronden is geboren in 1833 in Zwolle, zoon van Gerrit Jan van der Gronden en Gerritdina van de Wetering (zie VI-z). Evert is overleden op 23-12-1915 in Winschoten, 81 of 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 142].
Beroep:
Schoenmaker
Evert trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 19-05-1859 in Zwolle [bron: Aktenummer: 57] met Willemina Wesselink, 26 of 27 jaar oud. Willemina is geboren in 1832 in Dalfsen. Willemina is overleden.
VII-bh Arend van der Gronden is geboren in 1836 in Zwolle, zoon van Gerrit Jan van der Gronden en Gerritdina van de Wetering (zie VI-z). Arend is overleden.
Beroep:
Kastenmaker
Arend trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 20-09-1860 in Zwolle [bron: Aktenummer: 138] met Hermpje Jansen, 22 of 23 jaar oud. Hermpje is geboren in 1837 in Zwolle. Hermpje is overleden.
VII-bi Gerrit van der Gronden is geboren in 1839 in Zwolle, zoon van Gerrit Jan van der Gronden en Gerritdina van de Wetering (zie VI-z). Gerrit is overleden.
Beroep:
Pakhuisknecht
Gerrit trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 09-01-1862 in Zwolle [bron: Aktenummer: 3] met Johanna Hermina Bos, 22 of 23 jaar oud. Johanna is geboren in 1839 in Oldebroek. Johanna is overleden.
VII-bj Aaltje van der Gronden is geboren in 1843 in Zwolle, dochter van Gerrit Jan van der Gronden en Gerritdina van de Wetering (zie VI-z). Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 12-02-1874 in Zwolle [bron: Aktenummer: 14] met Gerrit Rietberg, 28 of 29 jaar oud. Gerrit is geboren in 1845 in Zwolle, zoon van Gerrit Jan Rietberg en Alijda Klaziena van Dorsten. Gerrit is overleden.
VII-bk Grietje van der Gronden is geboren in 1850 in Zwolle, dochter van Gerrit Jan van der Gronden en Gerritdina van de Wetering (zie VI-z). Grietje is overleden. Grietje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 16-08-1877 in Zwolle [bron: Aktenummer: 115] met Johannes Jakobus van der Kaal, 26 of 27 jaar oud. Johannes is geboren in 1850 in Zwolle. Johannes is overleden.
Beroep:
Smid
VII-bl Hermina Everdina van de Wetering is geboren in 1837 in Zwolle, dochter van Hendrik van de Wetering (zie VI-aa) en Tonia Niesink. Hermina is overleden. Hermina:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 04-05-1861 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 7] met Jan Driegen, 29 of 30 jaar oud. Jan is geboren in 1831 in Vollenhove Ambt. Jan is overleden vr 1876, ten hoogste 45 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
(2) trouwde, 38 of 39 jaar oud, op 03-03-1876 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 3] met Anthonij Zandbergen, 38 of 39 jaar oud. Anthonij is geboren in 1837 in Vollenhove Ambt. Anthonij is overleden.
Beroep:
Arbeider
VII-bm Aaltje van de Wetering is geboren in 1841 in Zwolle, dochter van Hendrik van de Wetering (zie VI-aa) en Tonia Niesink. Aaltje is overleden op 29-01-1912 in Vollenhove Ambt, 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 4]. Aaltje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 03-03-1865 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 3] met Geuje Winters, 24 of 25 jaar oud. Geuje is geboren in 1840 in Vollenhove Ambt. Geuje is overleden.
Beroep:
Arbeider
VII-bn Hendrik van de Wetering is geboren in 1843 in Vollenhove Ambt, zoon van Hendrik van de Wetering (zie VI-aa) en Tonia Niesink. Hendrik is overleden op 02-07-1914 in Vollenhove Ambt, 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 30].
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 15-05-1874 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 10] met Jacobje Sandbergen, 24 of 25 jaar oud. Jacobje is geboren in 1849 in Vollenhove Ambt. Jacobje is overleden in 1894 in Vollenhove Ambt, 44 of 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 9].
Kinderen van Hendrik en Jacobje:
1 Jentje van de Wetering, geboren in 1880 in Vollenhove Ambt. Volgt VIII-du.
2 Hendrik van de Wetering, geboren in 1881 in Vollenhove Ambt. Volgt VIII-dv.
3 Willem van de Wetering, geboren in 1884 in Vollenhove Ambt. Volgt VIII-dw.
VII-bo Maria van de Wetering is geboren in 1846 in Vollenhove Ambt, dochter van Hendrik van de Wetering (zie VI-aa) en Tonia Niesink. Maria is overleden op 10-10-1875 in Zwartsluis, 28 of 29 jaar oud [bron: Aktenr 94]. Maria trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 29-08-1868 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 33] met Arend Eshuis, 20 of 21 jaar oud. Arend is geboren in 1847 in Meppel. Arend is overleden.
Beroep:
Timmermansknecht
VII-bp Harm van de Wetering is geboren in 1848 in Vollenhove Ambt, zoon van Hendrik van de Wetering (zie VI-aa) en Tonia Niesink. Harm is overleden op 21-04-1913 in Vollenhove Ambt, 64 of 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 11].
Beroep:
Arbeider
Harm:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 23-10-1873 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 21] met Roelofje Mooijweer, 24 of 25 jaar oud. Roelofje is geboren in 1848 in Vollenhove Ambt. Roelofje is overleden vr 1879, ten hoogste 31 jaar oud.
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 13-03-1879 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 5] met Hendrika Bruintjes, 17 of 18 jaar oud. Hendrika is geboren in 1861 in Vollenhove Ambt. Hendrika is overleden.
Kind van Harm en Roelofje:
1 Tonia van de Wetering, geboren in 1874 in Vollenhove Ambt. Volgt VIII-dx.
Kinderen van Harm en Hendrika:
2 Geertje van de Wetering, geboren in 1881 in Vollenhove Ambt. Volgt VIII-dy.
3 Hendrik van de Wetering, geboren in 1883 in Vollenhove Ambt. Volgt VIII-dz.
4 Diena van de Wetering, geboren in 1887 in Vollenhove Ambt. Volgt VIII-ea.
VII-bq Arend van de Wetering is geboren in 1851 in Vollenhove Ambt, zoon van Hendrik van de Wetering (zie VI-aa) en Tonia Niesink. Arend is overleden op 27-04-1938 in Vollenhove Ambt, 86 of 87 jaar oud [bron: Aktenummer: 9]. Arend trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 15-08-1878 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 10] met Klaasje Visscher, 19 of 20 jaar oud. Klaasje is geboren in 1858 in Vollenhove Ambt. Klaasje is overleden op 14-10-1941 in Vollenhove Ambt, 82 of 83 jaar oud [bron: Aktenummer: 35].
Kinderen van Arend en Klaasje:
1 Tonia van de Wetering, geboren in 1879 in Vollenhove Ambt. Volgt VIII-eb.
2 Jan van de Wetering, geboren in 1881 in Vollenhove Ambt. Volgt VIII-ec.
3 Geertje van de Wetering, geboren in 1883 in Vollenhove Ambt. Volgt VIII-ed.
4 Jacob van de Wetering, geboren in 1893 in Vollenhove Ambt. Volgt VIII-ee.
5 Aaltje van de Wetering, geboren in 1896 in Vollenhove Ambt. Volgt VIII-ef.
6 Gosem van de Wetering, geboren in 1898 in Vollenhove Ambt. Volgt VIII-eg.
7 Evert van de Wetering, geboren in 1901 in Vollenhove Ambt. Volgt VIII-eh.
8 Arend van de Wetering, geboren in 1904 in Vollenhove Ambt. Volgt VIII-ei.
VII-br Antonie van de Wetering is geboren in 1852 in Vollenhove Ambt, zoon van Hendrik van de Wetering (zie VI-aa) en Tonia Niesink. Antonie is overleden op 20-10-1924 in Zwartsluis, 71 of 72 jaar oud [bron: Aktenr 33].
Beroep:
Arbeider
Antonie:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 19-08-1875 in Genemuiden [bron: Aktenummer: 15] met Arendina Esti, 21 of 22 jaar oud. Arendina is geboren in 1853 in Zwartsluis. Arendina is overleden in 1889 in Zwartsluis, 35 of 36 jaar oud [bron: Aktenummer: 24].
(2) trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 17-12-1892 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 29] met Wobbigje Korten, 26 of 27 jaar oud. Wobbigje is geboren in 1865 in Zwartsluis. Wobbigje is overleden op 19-01-1939 in Heerenveen, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 3].
Kinderen van Antonie en Wobbigje:
1 Berend van de Wetering, geboren in 1894 in Zwartsluis. Volgt VIII-ej.
2 Jan van de Wetering, geboren in 1905 in Zwartsluis. Volgt VIII-ek.
VII-bs Evert van de Wetering is geboren op 08-11-1841 in Baarn [bron: Aktenummer: 65], zoon van Arend van de Wetering (zie VI-ab) en Grietje de Klein. Evert is overleden. Evert trouwde, 26 jaar oud, op 23-10-1868 in Baarn [bron: Aktenummer: 3] met Elisabeth Buddingh, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 06-05-1844 in Doorn. Elisabeth is overleden.
Kind van Evert en Elisabeth:
1 Arend van de Wetering, geboren in 1871 in Warmond. Volgt VIII-el.
VII-bt Jozina Hendrika van de Wetering is geboren op 08-11-1842 in Baarn [bron: Aktenummer: 64], dochter van Arend van de Wetering (zie VI-ab) en Grietje de Klein. Jozina is overleden op 27-12-1863 in Haastrecht, 21 jaar oud [bron: Aktenummer: 70]. Jozina trouwde, 20 jaar oud, op 01-05-1863 in Baarn [bron: Aktenummer: 8] met Jacob Fortuin, 24 of 25 jaar oud. Jacob is geboren in 1838 in Stoutenburg. Jacob is overleden. Jacob trouwde later op 16-11-1867 in Baarn [bron: Aktenummer: 18] met Maria van de Wetering (geb. 1846), zie VII-bu.
VII-bu Maria van de Wetering is geboren op 12-10-1846 in Baarn [bron: Aktenummer: 48], dochter van Arend van de Wetering (zie VI-ab) en Grietje de Klein. Maria is overleden. Maria trouwde, 21 jaar oud, op 16-11-1867 in Baarn [bron: Aktenummer: 18] met Jacob Fortuin, 28 of 29 jaar oud. Jacob is geboren in 1838 in Stoutenburg. Jacob is overleden. Jacob is weduwnaar van Jozina Hendrika van de Wetering (1842-1863), met wie hij trouwde op 01-05-1863 in Baarn [bron: Aktenummer: 8], zie VII-bt.
VII-bv Carolina van de Wetering is geboren op 25-03-1848 in Eemnes, dochter van Arend van de Wetering (zie VI-ab) en Grietje de Klein. Carolina is overleden op 31-08-1895 in ’s Gravenhage, 47 jaar oud [bron: Aktenummer: 71]. Carolina trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1875 met Arie Hermannus Schrier, 28 of 29 jaar oud. Arie is geboren in 1846 in Warmond. Arie is overleden op 24-09-1929 in Loosduinen, 82 of 83 jaar oud.
VII-bw Hendrik van de Wetering is geboren op 05-03-1854 in Baarn, zoon van Arend van de Wetering (zie VI-ab) en Grietje de Klein. Hendrik is overleden op 15-08-1917 in ’s Gravenhage, 63 jaar oud.
Beroep:
Hovenier
Hendrik:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 11-01-1879 in Loosduinen [bron: Aktenummer: 1] met Wilhelmina Tebbe, 24 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 18-06-1854 in Staphorst. Wilhelmina is overleden vr 01-1906, ten hoogste 51 jaar oud.
(2) trouwde, 52 jaar oud, op 21-03-1906 in ’s Gravenhage met Johanna Ronhaar, 34 jaar oud. Johanna is geboren op 29-12-1871 in Hellendoorn. Johanna is overleden op 12-09-1960 in ’s Gravenhage, 88 jaar oud. Zij is begraven op 15-09-1960 in ’s Gravenhage.
Kinderen van Hendrik en Wilhelmina:
1 Anna Mathilda van de Wetering, geboren op 07-04-1879 in Loosduinen [bron: Aktenummer: 29]. Anna is overleden.
2 Arend van de Wetering, geboren op 24-12-1880 in ’s Gravenhage. Volgt VIII-em.
3 Margaretha van de Wetering, geboren op 11-07-1884 in Baarn [bron: Aktenummer: 79]. Margaretha is overleden.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
4 Arend Jan van de Wetering, geboren op 10-05-1907 in ’s Gravenhage. Arend is overleden.
5 Hendrika van de Wetering, geboren op 16-05-1908 in ’s Gravenhage. Volgt VIII-en.
6 Bernard van de Wetering, geboren op 13-12-1909 in ’s Gravenhage. Bernard is overleden.
7 Dina (Dini) van de Wetering, geboren op 29-01-1911 in ’s Gravenhage. Dini is overleden.
8 Evert van de Wetering, geboren op 20-07-1913 in ’s Gravenhage. Evert is overleden.
9 Johanna van de Wetering, geboren op 23-09-1914 in ’s Gravenhage. Johanna is overleden.
10 Elisabeth van de Wetering, geboren op 30-09-1915 in ’s Gravenhage. Elisabeth is overleden.
VII-bx Aaltje van de Wetering is geboren in 1843 in Zwolle, dochter van Gerrit van de Wetering (zie VI-ac) en Willemina Teunis. Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 21-03-1867 in Zwolle [bron: Aktenummer: 21] met Gerard Weijl, 20 of 21 jaar oud. Gerard is geboren in 1846 in Zwolle. Gerard is overleden.
Beroep:
IJzergieter
VII-by Maria van de Wetering is geboren in 1849 in Zwolle, dochter van Derk Jan van de Wetering (zie VI-ad) en Maria Zielman. Maria is overleden vr 1910, ten hoogste 61 jaar oud. Maria:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 21-07-1870 in Zwolle [bron: Aktenummer: 103] met Gerrit Jan Pothof, 22 of 23 jaar oud. Gerrit is geboren in 1847 in Dalfsen. Gerrit is overleden.
Beroep:
Boerenknecht
(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, op 10-05-1883 in Zwolle [bron: Aktenummer: 66] met Roelof Schreur, 21 of 22 jaar oud. Roelof is geboren in 1861 in Hardenberg Ambt. Roelof is overleden vr 1910, ten hoogste 49 jaar oud. Roelof trouwde later op 14-04-1910 in Zwolle [bron: Aktenummer: 45] met Jansje ten Katen (geb. 1864).
Beroep:
Arbeider
VII-bz Derkien van de Wetering is geboren in 1854 in Zwolle, dochter van Derk Jan van de Wetering (zie VI-ad) en Maria Zielman. Derkien is overleden. Derkien trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 09-05-1877 in Zwolle [bron: Aktenummer: 64] met Rutger Lambertus van den Berg, 18 of 19 jaar oud. Rutger is geboren in 1858 in Zwolle. Rutger is overleden.
Beroep:
Smid
VII-ca Everdina van de Wetering is geboren in 1857 in Zwolle, dochter van Derk Jan van de Wetering (zie VI-ad) en Maria Zielman. Everdina is overleden. Everdina:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 20-02-1879 in Zwolle [bron: Aktenummer: 28] met Jan van Dijk, 26 of 27 jaar oud. Jan is geboren in 1852 in Driebergen. Jan is overleden vr 1903, ten hoogste 51 jaar oud.
Beroep:
Smid
(2) trouwde, 45 of 46 jaar oud, op 18-06-1903 in Zwolle [bron: Aktenummer: 95] met Jan Weener, 45 of 46 jaar oud. Jan is geboren in 1857 in Hasselt (Ov). Jan is overleden.
Beroep:
Koopman
VII-cb Christiaan de Ruiter is geboren op 25-08-1849 in Meppel [bron: Aktenummer: 144], zoon van Hendrik de Ruiter en Grietje van de Wetering (zie VI-ae). Christiaan is overleden op 10-02-1883 in Sappemeer, 33 jaar oud [bron: Aktenummer: 15].
Beroep:
Smidsknecht later Inlandsch kramer
Christiaan trouwde, 30 jaar oud, op 29-05-1880 in Hoogezand [bron: Aktenummer: 25] met Trijntje Poortman, 27 of 28 jaar oud. Trijntje is geboren in 1852 in Hoogezand. Trijntje is overleden.
VII-cc Hendrik van de Wetering is geboren in 1843 in Deventer, zoon van Hendrik van de Weterink (zie VI-af) en Hermina Kruithof (Gerrits). Hendrik is overleden op 27-04-1886 in Deventer, 42 of 43 jaar oud [bron: Aktenummer: 204].
Beroep:
Tabakskerver
Hendrik trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 30-09-1875 in Deventer [bron: Aktenummer: 109] met Derkjen Willemina van Bremen, 21 of 22 jaar oud. Derkjen is geboren in 1853 in Deventer. Derkjen is overleden.
VII-cd Barend van de Wetering is geboren in 1835 in Elburg, zoon van Derk Jan van de Wetering (Hendriks) (zie VI-ag) en Gerritje Leuzink. Barend is overleden op 08-05-1916 in Elburg, 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 20].
Beroep:
Dagloner
Barend trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 15-12-1860 in Elburg [bron: Aktenummer: 24] met Gesina Samelina de Vries, 19 of 20 jaar oud. Gesina is geboren in 1840 in Elburg. Gesina is overleden op 17-08-1900 in Elburg, 59 of 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 42].
Kinderen van Barend en Gesina:
1 Dirk Jan van de Wetering, geboren in 1862 in Elburg. Dirk is overleden op 05-09-1883 in Elburg, 20 of 21 jaar oud [bron: Aktenummer: 42].
Beroep:
Huisknecht
2 Aaltje van de Wetering, geboren in 1864 in Elburg. Volgt VIII-eo.
3 Peter van de Wetering, geboren in 1867 in Elburg. Peter is overleden op 05-03-1871 in Elburg, 3 of 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 22].
4 Gerritje van de Wetering, geboren in 1871 in Elburg. Volgt VIII-ep.
5 Piet van de Wetering, geboren in 1873 in Elburg. Volgt VIII-eq.
6 Hendrika van de Wetering, geboren in 1876 in Elburg. Volgt VIII-er.
7 Thomas van de Wetering, geboren in 1880 in Elburg. Volgt VIII-es.
VII-ce Gerrit van de Wetering is geboren in 1836 in Elburg, zoon van Derk Jan van de Wetering (Hendriks) (zie VI-ag) en Gerritje Leuzink. Gerrit is overleden op 19-07-1866 in Nieuwleusen, 29 of 30 jaar oud [bron: Aktenummer: 126].
Beroep:
Kalkbrander later Polderwerker
Gerrit trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 27-06-1861 in Epe [bron: Aktenummer: 36] met Matje Wijnbergen, 24 of 25 jaar oud. Matje is geboren in 1836 in Doornspijk. Matje is overleden op 17-02-1910 in Apeldoorn, 73 of 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 113]. Matje trouwde later op 22-03-1884 in Heerde [bron: Aktenummer: 12] met Jan Willem Borren (geb. 1838).
Kinderen van Gerrit en Matje:
1 Cornelia van de Weterink, geboren in 1863 in Hellendoorn. Volgt VIII-et.
2 Johan Hermen van de Wetering, geboren in 08-1863 in Elburg. Johan is overleden op 11-02-1865 in Epe, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 20].
3 Jan van de Wetering, geboren op 27-12-1864 in Epe [bron: Aktenr 261]. Jan is overleden op 04-01-1865 in Epe, 8 dagen oud [bron: Aktenummer: 2].
4 Gerrigje van de Wetering, geboren op 07-10-1866 in Epe. Volgt VIII-eu.
VII-cf Andries van de Wetering is geboren in 1839 in Elburg, zoon van Derk Jan van de Wetering (Hendriks) (zie VI-ag) en Gerritje Leuzink. Andries is overleden op 25-07-1917 in Elburg, 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 40].
Beroep:
Dagloner
Andries:
(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 21-06-1862 in Elburg [bron: Aktenummer: 10] met Grietje Zoet, 25 of 26 jaar oud. Grietje is geboren in 1836 in Elburg. Grietje is overleden op 13-08-1866 in Elburg, 29 of 30 jaar oud [bron: Aktenummer: 51].
(2) trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 02-05-1867 in Elburg [bron: Aktenummer: 8] met Geertje de Ridder, 31 of 32 jaar oud. Geertje is geboren in 1835 in Elburg. Geertje is overleden op 28-04-1913 in Elburg, 77 of 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 15].
Kinderen van Andries en Grietje:
1 Hendrik Jan van de Wetering, geboren in 1863 in Elburg. Volgt VIII-ev.
2 Berendina van de Wetering, geboren in 1864 in Elburg. Berendina is overleden op 04-05-1865 in Elburg, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 28].
Kinderen van Andries en Geertje:
3 Gerrit van de Wetering, geboren in 1868 in Amersfoort. Volgt VIII-ew.
4 Gerharda Hendrika van de Wetering, geboren op 01-12-1869 in Amersfoort [bron: Aktenummer: 378]. Gerharda is overleden op 26-09-1871 in Amersfoort, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 365].
5 Gerharda Hendrika van de Wetering, geboren in 1873 in Elburg. Volgt VIII-ex.
6 Hanna Hendrika van de Wetering, geboren in 1874 in Elburg. Volgt VIII-ey.
7 Gerard van de Wetering, geboren in 1878 in Elburg. Volgt VIII-ez.
VII-cg Johannes van de Wetering is geboren in 1838 in Elburg, zoon van Willem van de Wetering (Hendriks) (zie VI-ah) en Jentje Visscher (Heijmans). Johannes is overleden op 04-04-1909 in Elburg, 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 15].
Beroep:
Milicien
Johannes trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 29-06-1861 in Elburg [bron: Aktenummer: 8] met Aaltje Pruis, 22 of 23 jaar oud. Aaltje is geboren in 1838 in Elburg. Aaltje is overleden.
Kinderen van Johannes en Aaltje:
1 Jantje van de Wetering, geboren in 1861 in Elburg. Volgt VIII-fa.
2 Hermina van de Wetering, geboren in 05-1862 in Elburg. Hermina is overleden op 03-02-1863 in Elburg, 9 maanden oud [bron: Aktenummer: 8].
3 NN van de Wetering, levenloos geboren zoon, geboren op 30-12-1863 in Elburg [bron: Aktenummer: 58].
4 Harmina van de Wetering, geboren in 1866 in Elburg. Volgt VIII-fb.
5 NN van de Wetering, levenloos geboren zoon, geboren op 29-01-1868 in Elburg [bron: Aktenummer: 8].
6 Willemina van de Wetering, geboren in 1869 in Elburg. Willemina is overleden op 22-10-1871 in Elburg, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 84].
7 Jan Willem van de Wetering, geboren in 1872 in Elburg. Volgt VIII-fc.
8 Johannes van de Wetering, geboren in 1875 in Elburg. Volgt VIII-fd.
9 Willem van de Wetering, geboren in 03-1877 in Elburg. Willem is overleden op 19-06-1877 in Elburg, 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 27].
10 Willemina Aleida van de Wetering, geboren in 1878 in Elburg. Volgt VIII-fe.
VII-ch Gerrit van de Wetering is geboren in 1842 in Elburg, zoon van Willem van de Wetering (Hendriks) (zie VI-ah) en Jentje Visscher (Heijmans). Gerrit is overleden op 20-11-1924 in Elburg, 81 of 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 36].
Beroep:
Dagloner
Gerrit:
(1) trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 12-05-1864 in Elburg [bron: Aktenummer: 7] met Gerritje Groothuis, 25 of 26 jaar oud. Gerritje is geboren in 1838 in Ermelo. Gerritje is overleden op 06-12-1897 in Elburg, 58 of 59 jaar oud [bron: Aktenummer: 57].
(2) trouwde, 57 of 58 jaar oud, op 06-09-1900 in Elburg [bron: Aktenummer: 17] met Marrigje le Poire, 46 of 47 jaar oud. Marrigje is geboren in 1853 in Doornspijk. Marrigje is overleden.
Notitie bij Marrigje: Weduwe van Jakob van der Heiden
Kinderen van Gerrit en Gerritje:
1 Jantje van de Wetering, geboren in 1865 in Elburg. Jantje is overleden op 03-08-1883 in Elburg, 17 of 18 jaar oud [bron: Aktenummer: 31].
2 Hendrika van de Wetering, geboren in 1870 in Elburg. Hendrika is overleden op 04-11-1872 in Elburg, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 46].
3 Gerrit van de Wetering, geboren in 1875 in Elburg. Gerrit is overleden op 11-08-1884 in Elburg, 8 of 9 jaar oud [bron: Aktenummer: 47].
VII-ci Geertuida van de Wetering is geboren in 1845 in Elburg, dochter van Willem van de Wetering (Hendriks) (zie VI-ah) en Jentje Visscher (Heijmans). Geertuida is overleden op 05-10-1917 in Elburg, 71 of 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 50]. Geertuida trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 03-12-1864 in Elburg [bron: Aktenummer: 14] met Jacobus Westerink, 24 of 25 jaar oud. Jacobus is geboren in 1839 in Elburg. Jacobus is overleden op 04-08-1918 in Elburg, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 30].
Beroep:
Visscher
Kinderen van Geertuida en Jacobus:
1 Berendina Westerink, geboren in 1865 in Elburg. Berendina is overleden op 30-12-1877 in Elburg, 11 of 12 jaar oud [bron: Aktenummer: 58].
2 Willem Westerink, geboren op 08-03-1868 in Elburg. Willem is overleden op 18-03-1868 in Elburg, 10 dagen oud [bron: Aktenummer: 24].
3 Jantje Westerink, geboren in 1869 in Elburg. Volgt VIII-ff.
4 Willemina Westerink, geboren in 1870 in Elburg. Volgt VIII-fg.
5 Jacoba Westerink, geboren in 1871 in Elburg. Jacoba is overleden op 18-12-1893 in Elburg, 21 of 22 jaar oud [bron: Aktenummer: 52].
6 Trijntje Westerink, geboren in 1875 in Elburg. Volgt VIII-fh.
7 Jacobus Westerink, geboren in 1877 in Elburg. Volgt VIII-fi.
8 Berendina Westerink, geboren op 09-12-1879 in Elburg. Berendina is overleden op 23-12-1879 in Elburg, 14 dagen oud [bron: Aktenummer: 76].
9 Berendina Westerink, geboren in 1881 in Elburg. Berendina is overleden op 02-06-1901 in Elburg, 19 of 20 jaar oud [bron: Aktenummer: 33].
10 Geertruida Westerink, geboren in 1883 in Elburg. Geertruida is overleden op 13-09-1899 in Elburg, 15 of 16 jaar oud [bron: Aktenummer: 39].
11 Dirk Westerink, geboren in 1886 in Elburg. Dirk is overleden op 09-12-1896 in Elburg, 9 of 10 jaar oud [bron: Aktenummer: 61].
VII-cj Martinus van de Wetering is geboren in 1848 in Elburg, zoon van Willem van de Wetering (Hendriks) (zie VI-ah) en Jentje Visscher (Heijmans). Martinus is overleden op 27-11-1927 in Elburg, 78 of 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 37].
Beroep:
Visscher
Martinus trouwde, 36 of 37 jaar oud, op 04-09-1885 in Elburg [bron: Aktenummer: 18] met Janna Broekhuijzen, 21 of 22 jaar oud. Janna is geboren in 1863 in Elburg. Janna is overleden op 06-04-1943 in Elburg, 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenummer: 9].
Kinderen van Martinus en Janna:
1 Johannes van de Wetering, geboren in 1887 in Elburg. Johannes is overleden op 10-10-1888 in Elburg, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 45].
2 Geertje van de Wetering, geboren in 11-1893 in Elburg. Geertje is overleden op 06-12-1893 in Elburg, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 50].
3 Gerritje van de Wetering, geboren in 05-1896 in Elburg. Gerritje is overleden op 14-09-1896 in Elburg, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 45].
4 Gerrit van de Wetering, geboren in 1898 in Elburg. Gerrit is overleden op 10-02-1909 in Elburg, 10 of 11 jaar oud [bron: Aktenummer: 8].
5 Martinus van de Wetering, geboren in 03-1901 in Elburg. Martinus is overleden op 08-02-1902 in Elburg, 11 maanden oud [bron: Aktenummer: 10].
VII-ck Jansje van de Wetering is geboren op 10-08-1853 in Elburg [bron: Aktenr 47], dochter van Willem van de Wetering (Hendriks) (zie VI-ah) en Jentje Visscher (Heijmans). Jansje is overleden op 23-09-1926 in Elburg (buurtschap Schoten), 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 23]. Zij is begraven in Begraafplaats Burchtstraat. Jansje trouwde, 18 jaar oud, op 07-06-1872 in Elburg [bron: Aktenummer: 10] met Johannes (Hannes) aan ’t Goor, 21 jaar oud. Hannes is geboren op 31-08-1850 in Elburg [bron: Aktenr 50], zoon van Jan aan ’t Goor en Heijltje Broekhuijzen. Hannes is overleden op 09-11-1927 in Elburg, 77 jaar oud [bron: Aktenummer: 35]. Hij is begraven in Begraafplaats Burchtstraat.
Notitie bij Hannes: Johannes woonde met zijn gezin in de Ellestraat 29 (Noord 80).
Beroep:
Visscher
Kinderen van Jansje en Hannes:
1 Heijltje aan ’t Goor, geboren op 12-12-1872 in Elburg. Volgt VIII-fj.
2 Jantje aan ’t Goor, geboren op 17-12-1874 in Elburg. Volgt VIII-fk.
3 Willemina aan ’t Goor, geboren op 03-03-1876 in Elburg. Volgt VIII-fl.
4 Johannes aan ’t Goor, geboren op 02-03-1878 in Elburg. Volgt VIII-fm.
5 Jansje aan ’t Goor, geboren op 27-03-1880 in Elburg. Volgt VIII-fn.
6 Jannetje aan ’t Goor, geboren op 31-01-1882 in Elburg. Volgt VIII-fo.
7 Jan Willem aan ’t Goor, geboren op 26-09-1883 in Elburg. Volgt VIII-fp.
8 Geertje aan ’t Goor, geboren op 16-07-1886 in Elburg. Volgt VIII-fq.
9 Jan aan ’t Goor, geboren op 19-05-1888 in Elburg. Volgt VIII-fr.
10 Hendrik Jan (Henk) aan ’t Goor, geboren op 25-09-1890 in Elburg. Volgt VIII-fs.
11 Eibert aan ’t Goor, geboren op 24-09-1893 in Elburg [bron: Aktenr 59]. Eibert is overleden op 30-11-1893 in Elburg, 2 maanden oud [bron: Aktenr 49].
VII-cl Willem van de Wetering is geboren in 1856 in Genemuiden, zoon van Willem van de Wetering (Hendriks) (zie VI-ah) en Jentje Visscher (Heijmans). Willem is overleden.
Beroep:
Schilder
Willem:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 29-04-1880 in Genemuiden [bron: Aktenummer: 9] met Hendrika Hammer, 34 of 35 jaar oud. Hendrika is geboren in 1845 in Genemuiden. Hendrika is overleden in 1902 in Genemuiden, 56 of 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 24].
(2) trouwde, 46 of 47 jaar oud, op 05-11-1903 in Genemuiden [bron: Aktenummer: 22] met Hendrika van Rees, 46 of 47 jaar oud. Hendrika is geboren in 1856 in Genemuiden. Hendrika is overleden op 14-09-1942 in Genemuiden, 85 of 86 jaar oud [bron: Aktenummer: 24].
Kinderen van Willem en Hendrika (1):
1 Jacob van de Wetering, geboren in 1887 in Genemuiden. Volgt VIII-ft.
2 Arend van de Wetering, geboren in 1890 in Genemuiden. Volgt VIII-fu.
3 Grietje van de Wetering, geboren in 1894 in Genemuiden. Volgt VIII-fv.
VII-cm Christoffel van de Wetering is geboren in 1841 in Elburg, zoon van Gerrit van de Wetering (zie VI-ai) en Antonia Honhof. Christoffel is overleden.
Beroep:
Schippersknecht
Christoffel:
(1) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 22-07-1865 in Elburg [bron: Aktenummer: 15] met Hendrikje (Heintje) Binnekamp, 22 of 23 jaar oud. Heintje is geboren in 1842 in Elburg. Heintje is overleden vr 1879, ten hoogste 37 jaar oud.
(2) trouwde, 37 of 38 jaar oud, op 30-01-1879 in Kampen [bron: Aktenummer: 8] met Geertruida Docter, 29 of 30 jaar oud. Geertruida is geboren in 1849 in Elburg. Geertruida is overleden.
Kinderen van Christoffel en Heintje:
1 Dirk van de Wetering, geboren in 1866 in Elburg. Dirk is overleden op 10-01-1867 in Elburg, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 2].
2 Tonia van de Wetering, geboren in 1869 in Elburg. Volgt VIII-fw.
3 Dirk van de Wetering, geboren in 1871 in Elburg. Volgt VIII-fx.
4 Hendrikje van de Wetering, geboren in 1874 in Elburg. Volgt VIII-fy.
5 Gerrit van de Wetering, geboren op 31-07-1874 in Elburg. Volgt VIII-fz.
Kinderen van Christoffel en Geertruida:
6 Beerd Teunis van de Wetering, geboren in 1880 in Kampen. Volgt VIII-ga.
7 Hermina Christina van de Wetering, geboren in 1885 in Kampen. Volgt VIII-gb.
8 Wijnand Arnoldus van de Wetering, geboren in 1887 in Kampen. Volgt VIII-gc.
VII-cn Geertruida Wilhelmina van de Wetering is geboren in 1844 in Elburg, dochter van Gerrit van de Wetering (zie VI-ai) en Antonia Honhof. Geertruida is overleden. Geertruida trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 28-04-1870 in Elburg [bron: Aktenummer: 8] met Martinus Binnenkamp, 24 of 25 jaar oud. Martinus is geboren in 1845 in Elburg. Martinus is overleden.
Beroep:
Dagloner
VII-co Frederik Jan van de Wetering is geboren op 30-07-1846 in Epe [bron: Aktenr 93], zoon van Gerrit van de Wetering (zie VI-ai) en Antonia Honhof. Frederik is overleden op 25-02-1921 in Elburg, 74 jaar oud [bron: Aktenummer: 3].
Beroep:
Touwslager
Frederik trouwde, 26 jaar oud, op 25-04-1873 in Elburg [bron: Aktenummer: 6] met Gerrigje Schenk, 23 of 24 jaar oud. Gerrigje is geboren in 1849 in Elburg. Gerrigje is overleden op 12-01-1929 in Elburg, 79 of 80 jaar oud [bron: Aktenummer: 2].
Kinderen van Frederik en Gerrigje:
1 Frans van de Wetering, geboren in 09-1874 in Elburg. Frans is overleden op 05-01-1875 in Elburg, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 1].
2 Roelofje van de Wetering, geboren in 1880 in Elburg. Volgt VIII-gd.
3 Johanna van de Wetering, geboren in 1886 in Elburg. Volgt VIII-ge.
4 Reintje van de Wetering, geboren in 1894 in Elburg. Volgt VIII-gf.
VII-cp Hendrik Willem van de Wetering is geboren in 1850 in Elburg, zoon van Gerrit van de Wetering (zie VI-ai) en Antonia Honhof. Hendrik is overleden op 17-03-1919 in Elburg, 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 14].
Beroep:
Visscher
Hendrik trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 21-11-1873 in Elburg [bron: Aktenummer: 19] met Jansje Broekhuizen, 21 of 22 jaar oud. Jansje is geboren in 1851 in Elburg. Jansje is overleden op 27-04-1916 in Elburg, 64 of 65 jaar oud [bron: Aktenummer: 18].
Kinderen van Hendrik en Jansje:
1 Gerrit van de Wetering, geboren in 1874 in Elburg. Volgt VIII-gg.
2 Johannes van de Wetering, geboren in 1876 in Elburg. Johannes is overleden op 11-07-1888 in Elburg, 11 of 12 jaar oud [bron: Aktenummer: 33].
3 Antonia van de Wetering, geboren in 1878 in Elburg. Antonia is overleden op 19-11-1884 in Elburg, 5 of 6 jaar oud [bron: Aktenummer: 66].
4 Nenna van de Wetering, geboren in 1880 in Elburg. Volgt VIII-gh.
5 Eibertje van de Wetering, geboren in 1882 in Elburg. Volgt VIII-gi.
6 Arend van de Wetering, geboren in 1883 in Elburg. Volgt VIII-gj.
7 Antonie van de Wetering, geboren in 1885 in Elburg. Volgt VIII-gk.
8 Hannes van de Wetering, geboren in 1886 in Elburg. Volgt VIII-gl.
9 Hendrik Willem van de Wetering, geboren in 02-1888 in Elburg. Hendrik is overleden op 25-12-1888 in Elburg, 10 maanden oud [bron: Aktenummer: 55].
10 Johanna Hendrika van de Wetering, geboren in 1890 in Elburg. Volgt VIII-gm.
VII-cq Arend van de Wetering is geboren op 22-01-1858 in Elburg, zoon van Gerrit van de Wetering (zie VI-ai) en Antonia Honhof. Arend is overleden op 07-03-1943 in Elburg, 85 jaar oud [bron: Aktenummer: 8].
Beroep:
Huisknecht
Arend:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 22-01-1881 in Elburg [bron: Aktenummer: 1] met Beertje ten Hoope, 25 of 26 jaar oud. Beertje is geboren in 1855 in Elburg. Beertje is overleden op 18-07-1893 in Elburg, 37 of 38 jaar oud [bron: Aktenummer: 27].
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 17-07-1895 in Harderwijk [bron: Aktenummer: 34] met Jentje van de Wetering, 32 of 33 jaar oud. Jentje is geboren in 1862 in Harderwijk, dochter van Hendrik van de Wetering en Jannetje Klaver. Jentje is overleden.
Kinderen van Arend en Beertje:
1 Antonia van de Wetering, geboren in 1881 in Elburg. Antonia is overleden op 11-06-1882 in Elburg, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 22].
2 Antonia van de Wetering, geboren in 1883 in Elburg. Antonia is overleden op 27-10-1897 in Elburg, 13 of 14 jaar oud [bron: Aktenummer: 48].
3 Albertus van de Wetering, geboren in 1884 in Elburg. Volgt VIII-gn.
4 Gerrit van de Wetering, geboren op 05-06-1886 in Elburg. Volgt VIII-go.
5 Gerard van de Wetering, geboren in 01-1888 in Elburg. Gerard is overleden op 18-06-1888 in Elburg, 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 30].
6 Hendrik Willem van de Wetering, geboren in 1892 in Elburg. Volgt VIII-gp.
Kind van Arend en Jentje:
7 Antonia van de Wetering, geboren in 1902 in Elburg. Volgt VIII-gq.
VIII-a Assuerus van Aalderen is geboren op 23-08-1849 in Meppel [bron: Aktenummer: 142], zoon van Hendrikus van Aalderen (zie VII-g) en Jantje de Graaf. Assuerus is overleden op 07-06-1928 in Meppel, 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 69].
Beroep:
Scheepsjager
Assuerus trouwde, 22 jaar oud, op 08-06-1872 in Meppel [bron: Aktenummer: 31] met Aaltje Hollander, 21 of 22 jaar oud. Aaltje is geboren in 1850 in Meppel. Aaltje is overleden op 15-07-1931 in Meppel, 80 of 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 97].
Kinderen van Assuerus en Aaltje:
1 Hendrikus van Aalderen, geboren op 26-03-1873 in Meppel. Volgt IX-a.
2 Jantien van Aalderen, geboren op 17-03-1875 in Meppel [bron: Aktenummer: 59]. Jantien is overleden.
3 Jantiena van Aalderen, geboren op 07-09-1877 in Meppel. Volgt IX-b.
4 Jan van Aalderen, geboren op 21-09-1879 in Meppel. Volgt IX-c.
5 Hendrikje van Aalderen, geboren op 09-03-1882 in Meppel. Volgt IX-d.
6 Antoon van Aalderen, geboren op 06-08-1884 in Meppel. Volgt IX-e.
7 Assuerus van Aalderen, geboren op 02-11-1886 in Meppel. Volgt IX-f.
8 Willem van Aalderen, geboren op 16-12-1889 in Meppel. Volgt IX-g.
9 Gerard van Aalderen, geboren op 08-12-1891 in Meppel. Volgt IX-h.
10 Alwart van Aalderen, geboren op 26-07-1896 in Meppel. Volgt IX-i.
VIII-b Hendrikje van Aalderen is geboren op 01-01-1852 in Meppel [bron: Aktenummer: 1], dochter van Hendrikus van Aalderen (zie VII-g) en Jantje de Graaf. Hendrikje is overleden op 16-05-1931 in Meppel, 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 70]. Hendrikje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 05-04-1877 in Kampen [bron: Aktenummer: 32] met Evert Jan Maurer, 18 of 19 jaar oud. Evert is geboren in 1858 in Kampen. Evert is overleden vr 1889, ten hoogste 31 jaar oud.
Beroep:
Sigarenmaker
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 28-09-1889 in Meppel [bron: Aktenummer: 30] met Hendrikus van der Veen, 31 of 32 jaar oud. Hendrikus is geboren in 1857 in Meppel. Hendrikus is overleden.
VIII-c Janna van Aalderen is geboren op 17-05-1854 in Meppel [bron: Aktenummer: 90], dochter van Hendrikus van Aalderen (zie VII-g) en Jantje de Graaf. Janna is overleden. Janna:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 01-03-1879 in Meppel [bron: Aktenummer: 11] met Jan Fredrik Swam, 47 of 48 jaar oud. Jan is geboren in 1831 in Almelo. Jan is overleden.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 05-08-1908 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.4E;fol.3v] met Cornelis Jacobus van der Pluim, 52 of 53 jaar oud. Cornelis is geboren in 1855 in Zuid-Schalkwijk. Cornelis is overleden.
VIII-d Jacobus van Aalderen is geboren op 16-10-1858 in Meppel [bron: Aktenummer: 158], zoon van Hendrikus van Aalderen (zie VII-g) en Jantje de Graaf. Jacobus is overleden.
Beroep:
Arbeider
Jacobus trouwde, 24 jaar oud, op 14-07-1883 in Meppel [bron: Aktenummer: 42] met Gerritje Kluppel, 23 of 24 jaar oud. Gerritje is geboren in 1859 in Hasselt (Ov). Gerritje is overleden.
Kinderen van Jacobus en Gerritje:
1 Jantje van Aalderen, geboren op 03-06-1884 in Meppel. Volgt IX-j.
2 Reinder van Aalderen, geboren op 15-12-1885 in Meppel. Volgt IX-k.
3 Willem van Aalderen, geboren op 20-05-1888 in Coevorden [bron: Aktenummer: 42]. Willem is overleden.
4 Henderikus van Aalderen, geboren op 01-03-1890 in Coevorden. Volgt IX-l.
5 Johan van Aalderen, geboren op 04-11-1891 in Coevorden [bron: Aktenummer: 87]. Johan is overleden.
6 Jacobus van Aalderen, geboren op 06-10-1895 in Meppel [bron: Aktenummer: 245]. Jacobus is overleden op 23-12-1895 in Meppel, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 236].
7 Gerritje van Aalderen, geboren op 06-10-1895 in Meppel [bron: Aktenummer: 246]. Gerritje is overleden op 02-11-1895 in Meppel, 27 dagen oud [bron: Aktenummer: 214].
8 Hendrikje van Aalderen, geboren op 31-01-1898 in Meppel. Volgt IX-m.
9 Gerritje van Aalderen, geboren op 08-09-1899 in Meppel. Volgt IX-n.
10 Dina van Aalderen, geboren op 18-04-1901 in Meppel [bron: Aktenummer: 75]. Dina is overleden.
11 Jacobus van Aalderen, geboren op 03-10-1902 in Meppel. Volgt IX-o.
12 Jantinus van Aalderen, geboren in 1904 in Meppel. Volgt IX-p.
VIII-e Johannes Bruitsman is geboren in 1860 in Kampen, zoon van Johannes Bruitsman en Geertje van Zanten (zie VII-k). Johannes is overleden. Johannes trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 28-04-1892 in Kampen [bron: Aktenummer: 40] met Geertruida Stefana Bossink, 22 of 23 jaar oud. Geertruida is geboren in 1869 in Kampen. Geertruida is overleden.
Kind van Johannes en Geertruida:
1 Johannes Gerardus Bruitsman, geboren in 1894 in Kampen. Volgt IX-q.
VIII-f Fennigje Martens is geboren op 08-04-1854 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 56], dochter van Albert Jan Martens en Reintje Veldman (zie VII-l). Fennigje is overleden op 29-09-1935 in Zwolle, 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 66]. Fennigje trouwde, 23 jaar oud, op 30-03-1878 in Heerde [bron: Aktenummer: 11] met Egbert Roke, 24 jaar oud. Egbert is geboren op 08-04-1853 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 53], zoon van Hendrik Roeke en Gerrigje Palm. Egbert is overleden op 24-03-1904 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 50 jaar oud [bron: Aktenr 31].
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Fennigje en Egbert:
1 Hendrik Roke, geboren op 22-06-1879 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt IX-r.
2 Reintje Roke, geboren op 01-12-1881 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt IX-s.
3 Gerritje Roke, geboren op 22-01-1885 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt IX-t.
4 Aaltje Roke, geboren op 02-06-1887 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt IX-u.
5 Johanna Roke, geboren op 14-12-1889 in Heerde (buurtschap Assendorp). Volgt IX-v.
6 Fennigje Roke, geboren op 05-01-1894 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt IX-w.
7 Egbert Roke, geboren op 13-08-1897 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt IX-x.
VIII-g Gerritdina Martens is geboren op 02-02-1856 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 16], dochter van Albert Jan Martens en Reintje Veldman (zie VII-l). Gerritdina is overleden op 27-07-1931 in Zwolle, 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 69]. Gerritdina trouwde, 23 jaar oud, op 08-11-1879 in Heerde [bron: Aktenr. 66] met Steven Bekamp, 26 jaar oud. Steven is geboren op 03-05-1853 in Oene (Gem.Epe) [bron: Aktenr 108], zoon van Johannes Bekamp en Hendrikje Pleiter. Steven is overleden op 17-12-1933 in Heerde, 80 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Gerritdina en Steven:
1 Johannes Bekamp, geboren op 16-03-1881 in Heerde. Volgt IX-y.
2 Reintje Bekamp, geboren op 26-01-1883 in Heerde. Volgt IX-z.
3 Johan Bekamp, geboren op 08-06-1885 in Heerde. Volgt IX-aa.
4 Albert Jan (Ab) Bekamp, geboren op 28-09-1887 in Heerde. Volgt IX-ab.
5 Jansje Bekamp, geboren op 24-11-1890 in Heerde. Volgt IX-ac.
6 Gerritdina Bekamp, geboren op 01-08-1893 in Heerde [bron: Aktenr 113]. Gerritdina is overleden op 17-11-1894 in Heerde, 1 jaar oud.
7 Gerritdina Bekamp, geboren op 13-10-1895 in Heerde. Volgt IX-ad.
8 Steven Bekamp, geboren op 24-02-1898 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt IX-ae.
9 Hendrikus Johannes Bekamp, geboren op 08-02-1900 in Heerde. Volgt IX-af.
VIII-h Egbert Martens is geboren op 19-03-1858 om 22:00 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 48], zoon van Albert Jan Martens en Reintje Veldman (zie VII-l). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-03-1858. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan (klompenmaker) en Peter Winterink (gemeenteontvanger). Egbert is overleden op 04-02-1941 om 23:00 in Heerde, 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-02-1941. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Teunis van Essen (bosarbeider).
Beroep:
Dagloner
Egbert trouwde, 24 jaar oud, op 16-09-1882 in Heerde [bron: Aktenummer: 30] met Janna Veldkamp, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Janna was de volgende getuige aanwezig: Steven Bekamp (zwager van de bruidegom) en Wicher ten Have (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Zie VII-af voor persoonsgegevens van Janna.
Kinderen van Egbert en Janna: zie VII-af.
VIII-i Johanna Martens is geboren op 22-07-1860 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 93], dochter van Albert Jan Martens en Reintje Veldman (zie VII-l). Johanna is overleden op 19-02-1933 in Heerde, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 18]. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 22-01-1881 in Heerde met Gerrit Jan Bekamp, 22 jaar oud. Gerrit is geboren op 23-02-1858 in Epe [bron: Aktenr 50], zoon van Johannes Bekamp en Hendrikje Pleiter. Gerrit is overleden op 28-06-1938 in Heerde, 80 jaar oud.
Kinderen van Johanna en Gerrit:
1 Hendrikje Bekamp, geboren op 13-08-1882 in Heerde. Volgt IX-ah.
2 Albert Jan Bekamp, geboren op 26-01-1885 in Heerde. Albert is overleden op 05-04-1888 in Heerde, 3 jaar oud.
3 Reintje Bekamp, geboren op 23-04-1889 in Heerde. Volgt IX-ai.
4 NN Bekamp, levenloos geboren kind, geboren op 16-11-1892 in Heerde.
5 Johanna Bekamp, geboren op 16-04-1894 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt IX-aj.
6 Albert Jan Bekamp, geboren op 18-05-1898 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 68]. Albert is overleden.
7 Gerrit Jan Bekamp, geboren op 07-05-1901 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 69]. Gerrit is overleden.
8 Steven Bekamp, geboren na 1902. Steven is overleden op 30-01-1941 in Heerde, ten hoogste 39 jaar oud.
Beroep:
Koopman
VIII-j Stina Martens is geboren op 02-08-1862 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 104], dochter van Albert Jan Martens en Reintje Veldman (zie VII-l). Stina is overleden op 21-12-1932 in Heerde, 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 88]. Stina trouwde, 20 jaar oud, op 24-02-1883 in Heerde met Reindert de Weerd, 23 of 24 jaar oud. Reindert is geboren in 1859 in Epe. Reindert is overleden.
VIII-k Gerrit Martens is geboren op 09-05-1865 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 60], zoon van Albert Jan Martens en Reintje Veldman (zie VII-l). Gerrit is overleden. Gerrit:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 24-06-1893 in Heerde [bron: Aktenummer: 30] met Willemina Smit, 20 of 21 jaar oud. Willemina is geboren in 1872 in Heerde. Willemina is overleden in 1908 in Heerde, 35 of 36 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op 26-06-1909 in Heerde [bron: Aktenummer: 26] met Johanna Maria Noot, 31 jaar oud. Johanna is geboren in 04-1878 in Zwolle. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-04-1878. Johanna is overleden.
Notitie bij Johanna: Weduwe van Gerrit van Velde
Kind van Gerrit en Johanna:
1 NN Martens, levenloos geboren kind, geboren op 13-03-1910 in Heerde [bron: Aktenummer: 39].
VIII-l Klasina Martens is geboren op 22-12-1867 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 189], dochter van Albert Jan Martens en Reintje Veldman (zie VII-l). Klasina is overleden. Klasina trouwde, 23 jaar oud, op 02-05-1891 in Heerde met Jan Nieuwenhuis, 25 jaar oud. Jan is geboren op 24-02-1866 in Epe [bron: Aktenr 052]. Jan is overleden op 07-09-1934 in Heerde, 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 62].
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Klasina en Jan:
1 Egbertje Nieuwenhuis, geboren op 28-12-1909 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt IX-ak.
2 Jacob Nieuwenhuis, geboren op 29-03-1912 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt IX-al.
VIII-m Maria Veldkamp is geboren op 10-02-1857 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 16], dochter van Willem Veldkamp (zie VII-m) en Aaltje Joostema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1857. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Johannes Montizaan (klompenmaker) en Hendrik Montizaan (horlogemaker). Maria is overleden op 20-02-1900 om 04:00 in Hattem, 43 jaar oud [bron: Aktenummer: 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1900.
Notitie bij Maria: Bij overlijden wonende in Wijk B nummer103
Maria trouwde, 27 jaar oud, op 29-10-1884 in Hattem [bron: Aktenummer: 25] met Peter de Ruiter, 23 jaar oud. Peter is geboren op 07-08-1861 om 10:00 in Hattem [bron: Aktenr 068], zoon van Teunis de Ruiter en Jantjen IJzerman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1861. Bij de geboorteaangifte van Peter was de volgende getuige aanwezig: Johannes Kleibrink (Visser) en Johannes Arend Brehler. Peter is overleden na 1939, minstens 78 jaar oud. Peter trouwde later op 22-07-1904 in Hattem met Aaltjen de Weerdt (1861-1939).
Notitie bij Peter: Geboren in huis Wijk A nummer 1800
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Maria en Peter:
1 Albert de Ruiter, geboren op 03-09-1881 in Heerde. Volgt IX-am.
2 Jantje de Ruiter, geboren in 1886 in Hattem. Jantje is overleden op 24-04-1904 in Hattem, 17 of 18 jaar oud [bron: Aktenummer: 17].
3 Willem de Ruiter, geboren in 1887 in Hattem. Willem is overleden op 20-04-1889 in Hattem, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 25].
4 Teunis de Ruiter, geboren in 1888 in Hattem. Teunis is overleden op 16-02-1889 in Hattem, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 10].
5 Willem de Ruiter, geboren op 05-06-1890 in Hattem. Volgt IX-an.
6 Peter de Ruiter, geboren in 1892 in Hattem. Volgt IX-ao.
7 Aaltje de Ruiter, geboren in 1894 in Hattem. Volgt IX-ap.
8 Teunis de Ruiter, geboren in 1895 in Hattem. Volgt IX-aq.
9 Harmpje de Ruiter, geboren in 1897 in Hattem. Harmpje is overleden op 27-06-1898 in Hattem, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 36].
VIII-n Gerritdina Veldkamp is geboren op 05-07-1869 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 86], dochter van Willem Veldkamp (zie VII-m) en Aaltje Joostema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1869. Bij de geboorteaangifte van Gerritdina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus v Heekeren en Johannes Docter (gemeentebode). Gerritdina is overleden op 31-10-1911 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 42 jaar oud (oorzaak: tuberculosis pulmonum (longtering)) [bron: Aktenr: 98]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1911. Bij de overlijdensaangifte van Gerritdina was de volgende getuige aanwezig: Antoon van der Meulen en Johannes Tessemaker. Gerritdina trouwde, 20 jaar oud, op 26-10-1889 in Heerde [bron: Aktenummer: 43] met Willem Stijf, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritdina en Willem was de volgende getuige aanwezig: Peter de Ruiter (zwager van de bruid) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter) en Hendrikus Vorderman (bakker). Zie VIII-cu voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Gerritdina en Willem:
1 Fennigje Stijf, geboren op 29-09-1890 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ar.
2 Aaltje Stijf, geboren op 18-11-1892 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-as.
3 Johanna Stijf, geboren op 07-03-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 36]. Johanna is overleden op 09-05-1914 in Heerde, 20 jaar oud [bron: Aktenummer: 46]. Johanna bleef ongehuwd.
4 Willem Stijf, geboren op 03-10-1896 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-at.
5 Reinder Stijf, geboren op 10-08-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 107]. Reinder is overleden.
6 Dirkje Stijf, geboren op 08-10-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 153]. Dirkje is overleden.
Kind van Dirkje uit onbekende relatie:

 
1 Gerard Stijf, geboren in 04-1926 in ’s Gravenhage. Gerard is overleden op 29-01-1927 om 07:00 in ’s Gravenhage, 9 maanden oud [bron: Aktenr 530].

 

7 Maria Stijf, geboren op 03-04-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-au.
8 Gerrit Willem Stijf, geboren op 22-05-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 91]. Gerrit is overleden.
9 Jacoba Stijf, geboren op 24-11-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 184]. Jacoba is overleden.
Jacoba trouwde, 25 jaar oud, op 06-06-1934 in ’s Gravenhage [bron: Aktenr 620] met Johannes Daalhuijzen, 25 of 26 jaar oud. Johannes is geboren in 1908, zoon van Henri Franciscus Daalhuijzen en Antje van der Meer. Johannes is overleden.
Beroep:
    Chauffeur
10 Wilhelmina Stijf, geboren op 18-09-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 144]. Wilhelmina is overleden.
VIII-o Derk Jan Veldkamp is geboren op 19-09-1874 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 128], zoon van Willem Veldkamp (zie VII-m) en Aaltje Joostema. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-09-1874. Bij de geboorteaangifte van Derk was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Liefers en Jacob Dul. Derk is overleden op 19-11-1953 in Wapenveld (Gem. Heerde), 79 jaar oud (oorzaak: apoplexia cerebri (beroerte, bloeding)) [bron: Aktenr: 86]. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Derk: Derk Jan had een spekwinkeltje.(Merelweg) Hij verkocht van daaruit spek, vlees en veel vet altijd op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag.
Had als bijnaam ,,de Bomhoed"
Beroep:
Arbeider
Derk trouwde, 21 jaar oud, op 18-07-1896 in Heerde [bron: Aktenummer: 34] met Jannigje Veldkamp, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Derk en Jannigje was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp (broer van de bruid) en Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes docter (gemeentebode) en Hendrik Mondria. Zie VII-ak voor persoonsgegevens van Jannigje.
Kinderen van Derk en Jannigje: zie VII-ak.
VIII-p Cornelis Veluwenkamp is geboren op 21-07-1866 in Heerde [bron: Aktenr 111], zoon van Gerrit Veluwenkamp en Fennigje Remmerts (zie VII-n). Cornelis is overleden op 18-05-1948 in Heerde, 81 jaar oud [bron: Aktenr: 39]. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Boerenknecht
Cornelis trouwde, 30 jaar oud, op 23-01-1897 in Heerde [bron: Aktenummer: 2] met Gerrigje Eckelboom, 25 jaar oud. Zie VIII-cx voor persoonsgegevens van Gerrigje.
Kinderen van Cornelis en Gerrigje:
1 Gerrit Veluwenkamp, geboren op 13-10-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde). Gerrit is overleden op 03-06-1898 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 jaar oud.
2 Fennigje Veluwenkamp, geboren op 13-06-1897 in Heerde. Volgt IX-ax.
VIII-q Trijntje Veluwenkamp is geboren op 13-03-1875 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 41], dochter van Gerrit Veluwenkamp en Fennigje Remmerts (zie VII-n). Trijntje is overleden op 15-03-1932 in Heerde, 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 26]. Trijntje trouwde, 41 jaar oud, op 21-10-1916 in Heerde [bron: Aktenummer: 39] met Harmen Jan van Lohuizen, 34 of 35 jaar oud. Harmen is geboren in 1881 in Heerde. Harmen is overleden.
VIII-r Fennigje Veluwenkamp is geboren op 25-08-1877 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 129], dochter van Gerrit Veluwenkamp en Fennigje Remmerts (zie VII-n). Fennigje is overleden op 12-03-1951 in Ermelo, 73 jaar oud [bron: Aktenr: 34]. Fennigje trouwde, 35 jaar oud, op 25-01-1913 in Heerde [bron: Aktenummer: 3] met Marinus Langenberg, 34 jaar oud. Marinus is geboren op 24-11-1878 in Heerde (buurtschap de Koerberg) [bron: Aktenr 179], zoon van Egbert Langenberg en Aaltje Bijsterbosch. Marinus is overleden op 28-12-1918 in Heerde, 40 jaar oud [bron: Aktenummer: 146].
Beroep:
Koopman
VIII-s Marrigje Veluwenkamp is geboren op 02-11-1881 om 19:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 153], dochter van Gerrit Veluwenkamp en Fennigje Remmerts (zie VII-n). Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-11-1881. Bij de geboorteaangifte van Marrigje was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en johannes Docter (gemeentebode0. Marrigje is overleden op 17-02-1950 om 12:00 in Heerde, 68 jaar oud [bron: Aktenr: 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1950. Bij de overlijdensaangifte van Marrigje was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Marrigje trouwde, 17 jaar oud, op 06-05-1899 in Heerde [bron: Aktenummer: 16] met Willem Veldkamp, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Marrigje en Willem was de volgende getuige aanwezig: Teunis Kers en Gerrit van Triest en Johannes van Triest en Gerrit Steven van Laar. Zie VIII-bj voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Marrigje en Willem:
1 Willem Veldkamp, geboren op 22-02-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ay.
2 Gerrit Veldkamp, geboren op 04-08-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-az.
3 Gerard Veldkamp, geboren op 07-09-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde). Gerard is overleden op 14-12-1906 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud (oorzaak: meningitis (hersenvliesontsteking)) [bron: Aktenummer: 101]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1906.
4 Fennigje Veldkamp, geboren op 30-04-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ba.
5 Geertje Veldkamp, geboren op 17-02-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde). Geertje is overleden op 29-12-1917 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 6 jaar oud (oorzaak: endocarditis (ontsteking aan de hartkleppen)) [bron: Aktenummer: 117]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1917.
6 Marrigje Veldkamp, geboren op 26-10-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bb.
7 NN Veldkamp, levenloos geboren kind, geboren op 30-11-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 108].
8 Willem Jan Veldkamp, geboren op 22-01-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde). Willem is overleden op 05-08-1931 om 12:30 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), 14 jaar oud [bron: Aktenummer: 73 en 59]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-08-1931. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jacob Bijsterbosch (jachtopziener) en Gerrit Veldkamp (broer van de overledene). Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Willem: Is verdronken in de IJssel bij de steenfabriek te Windesheim waar hij werkte
Beroep:
Fabrieksarbeider
9 Gerard Veldkamp, geboren op 13-01-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bc.
10 Egberdina (Dina) Veldkamp, geboren op 21-12-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bd.
11 Derk Veldkamp, geboren op 18-05-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-be.
VIII-t Johanna Scholten is geboren op 23-08-1864 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 158], dochter van Jan Scholten en Jennigje Remmers (zie VII-o). Johanna is overleden op 29-07-1943 in Apeldoorn, 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 558]. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 05-02-1887 in Brummen [bron: Aktenummer: 7] met Evert Jan Hissink, 29 jaar oud. Evert is geboren op 23-05-1857 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 165]. Evert is overleden op 24-07-1921 in Apeldoorn, 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 352].
Beroep:
Dagloner
Kinderen van Johanna en Evert:
1 Jacobus Johannes Hissink, geboren in 1887 in Voorst. Volgt IX-bf.
2 Jan Hissink, geboren in 1889 in Voorst. Volgt IX-bg.
3 Evert Jan Hissink, geboren in 1891 in Voorst. Volgt IX-bh.
4 Jenneken Hissink, geboren in 1891 in Voorst. Volgt IX-bi.
5 Jannetje Hissink, geboren in 1895 in Voorst. Volgt IX-bj.
6 Fredrikus Martinus Hissink, geboren in 1898 in Voorst. Volgt IX-bk.
7 Johanna Egberdina Hissink, geboren op 01-03-1900 in Voorst. Johanna is overleden op 12-03-1900 in Voorst, 11 dagen oud [bron: Aktenummer: 71].
8 Egberdina Hissink, geboren op 30-04-1901 in Voorst. Egberdina is overleden op 09-05-1901 in Voorst, 9 dagen oud [bron: Aktenummer: 79].
9 NN Hissink, levenloos geboren dochter, geboren op 18-05-1902 in Voorst [bron: Aktenummer: 91].
VIII-u Egbert Scholten is geboren op 26-12-1865 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 175], zoon van Jan Scholten en Jennigje Remmers (zie VII-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1865. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Aart van de Put (veldwachter). Egbert is overleden op 25-03-1933 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 22]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1933. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Egbert: Gewoond hebbende te Wapenveld Wijk F119
Beroep:
Fabrieksarbeider
Egbert trouwde, 24 jaar oud, op 31-05-1890 in Heerde [bron: Aktenummer: 18] met Roelofje Veldkamp, 19 jaar oud. Zie VIII-av voor persoonsgegevens van Roelofje.
Kinderen van Egbert en Roelofje:
1 Jan Scholten, geboren op 09-04-1891 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bl.
2 Hendrik Scholten, geboren op 27-05-1892 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 70]. Hendrik is overleden op 26-12-1938 in Wapenveld (Gem. Heerde), 46 jaar oud [bron: Aktenummer: 105]. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Hendrik bleef ongehuwd.
Beroep:
Landarbeider
3 Johan Scholten, geboren op 22-02-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bm.
4 Fennigje Scholten, geboren op 15-11-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 162]. Fennigje is overleden.
5 Roelofje Scholten, geboren op 23-10-1897 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 136]. Roelofje is overleden op 08-11-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde), 21 jaar oud [bron: Aktenummer: 103]. Roelofje bleef ongehuwd.
6 Heintje Scholten, geboren op 22-11-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bn.
7 Egberdina Scholten, geboren op 14-12-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bo.
8 Albert Scholten, geboren op 08-04-1903 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 55]. Albert is overleden op 15-04-1903 in Wapenveld (Gem. Heerde), 7 dagen oud [bron: Aktenummer: 51].
9 Aaltje Scholten, geboren op 19-03-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 41]. Aaltje is overleden op 05-04-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde), 15 jaar oud [bron: Aktenummer: 47]. Aaltje bleef ongehuwd.
Beroep:
Fabrieksarbeidster
10 Anteunis Cornelis Scholten, geboren op 06-04-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bp.
11 Dirk Scholten, geboren op 16-06-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bq.
12 NN Scholten, levenloos geboren kind, geboren op 21-08-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 88].
13 Egbert Scholten, geboren op 20-04-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-br.
14 Frederik Johannes Scholten, geboren op 27-03-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bs.
VIII-v Teunis Scholten is geboren op 08-03-1867 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 47], zoon van Jan Scholten en Jennigje Remmers (zie VII-o). Teunis is overleden na 1937, minstens 70 jaar oud.
Notitie bij Teunis: Gewoond hebbende te Wapenveld Wijk F120
Beroep:
Boerenknecht
Teunis trouwde, 22 jaar oud, op 29-06-1889 in Heerde [bron: Aktenummer: 23] met Hendrika Kornelia Rorije, 21 jaar oud. Hendrika is geboren op 08-03-1868 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 35], dochter van Hendrik Rorije en Kornelia van het Veld. Hendrika is overleden op 30-07-1937 in Heerde, 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 76].
Kinderen van Teunis en Hendrika:
1 Jennigje Scholten, geboren op 03-11-1889 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 153]. Jennigje is overleden op 15-02-1890 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 27].
2 Hendrika Cornelia Scholten, geboren op 19-10-1890 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 135]. Hendrika is overleden op 01-09-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde), 21 jaar oud.
3 Jennigje Scholten, geboren op 08-02-1893 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bt.
4 Cornelis Scholten, geboren op 24-06-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde). Cornelis is overleden op 19-02-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde), 7 maanden oud [bron: Aktenummer: 22].
5 Cornelia Scholten, geboren op 29-12-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bu.
6 Janna Scholten, geboren op 22-05-1898 in Wapenveld (Gem. Heerde). Janna is overleden op 28-06-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde), 19 jaar oud [bron: Aktenummer: 78].
7 Teunis Scholten, geboren op 18-11-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bv.
8 Hendrik Scholten, geboren op 19-06-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrik is overleden op 18-04-1922 in Heerde, 19 jaar oud [bron: Aktenummer: 55].
9 Heintje Scholten, geboren in 1905 in Heerde. Heintje is overleden op 27-12-1919 in Heerde, 13 of 14 jaar oud [bron: Aktenummer: 112].
10 Sientje Scholten, geboren op 02-08-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bw.
11 Dirkje Scholten, geboren in 06-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Dirkje is overleden op 23-11-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde), 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 79].
VIII-w Fennigje Scholten is geboren op 09-03-1870 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 38], dochter van Jan Scholten en Jennigje Remmers (zie VII-o). Fennigje is overleden. Fennigje trouwde, 22 jaar oud, op 07-01-1893 in Voorst [bron: Aktenummer: 1] met Johannes Post, 29 jaar oud. Johannes is geboren op 23-11-1863 in Epe [bron: Aktenr 265], zoon van Gerrit Post en Gerrigje van de Burg. Johannes is overleden op 18-09-1942 in Voorst (Gem. Twello), 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 110].
Beroep:
Boerenknecht
Kinderen van Fennigje en Johannes:
1 Gerritje Post, geboren in 1893 in Voorst. Volgt IX-bx.
2 Johan Post, geboren op 15-09-1894 in Wilp (Gem. Voorst). Johan is overleden op 17-09-1894 in Wilp (Gem. Voorst), 2 dagen oud [bron: Aktenummer: 154].
3 Johanna Post, geboren in 09-1895 in Wilp (Gem. Voorst). Johanna is overleden op 11-03-1896 in Wilp (Gem. Voorst), 6 maanden oud [bron: Aktenummer: 45].
4 Geertruida Post, geboren op 22-12-1896 in Wilp (Gem. Voorst). Geertruida is overleden op 30-12-1896 in Wilp (Gem. Voorst), 8 dagen oud [bron: Aktenummer: 198].
5 NN Post, levenloos geboren zoon, geboren op 29-11-1897 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenummer: 167].
6 NN Post, levenloos geboren zoon, geboren op 20-11-1898 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenummer: 194].
7 NN Post, levenloos geboren zoon, geboren op 23-11-1899 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenummer: 182].
8 NN Post, levenloos geboren zoon, geboren op 11-09-1900 in Voorst [bron: Aktenummer: 148].
9 NN Post, levenloos geboren zoon, geboren op 18-12-1901 in Voorst [bron: Aktenummer: 170].
10 NN Post, levenloos geboren dochter, geboren op 14-06-1905 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenummer: 98].
11 NN Post, levenloos geboren kind, geboren op 23-11-1907 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenummer: 152].
12 NN Post, levenloos geboren kind, geboren op 31-05-1912 in Wilp (Gem. Voorst) [bron: Aktenummer: 71].
VIII-x Teunis Scholten is geboren op 19-10-1872 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 139], zoon van Jan Scholten en Jennigje Remmers (zie VII-o). Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1872. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Aart v d Put (tolgaarder) en Jan v Lohuizen (smid). Teunis is overleden op 08-08-1965 in Wapenveld (Gem. Heerde), 92 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Teunis trouwde, 23 jaar oud, op 29-02-1896 in Heerde [bron: Aktenummer: 10] met Fennigje Veltkamp, 22 jaar oud. Zie VIII-aw voor persoonsgegevens van Fennigje.
Kinderen van Teunis en Fennigje:
1 Jan Scholten, geboren op 01-09-1896 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 115]. Jan is overleden op 02-10-1896 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 99].
2 Fennigje Scholten, geboren op 03-09-1897 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-by.
3 Johanna Scholten, geboren op 25-05-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-bz.
4 Hendrik Scholten, geboren op 05-06-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 81]. Hendrik is overleden.
5 Jan Scholten, geboren op 27-01-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 16]. Jan is overleden.
6 Cornelis Scholten, geboren op 25-04-1907 in Wapenveld (Gem. Heerde). Cornelis is overleden.
7 Willem Scholten, geboren op 12-01-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ca.
8 Egbert Scholten, geboren op 31-07-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Egbert is overleden.
9 Frederik Scholten, geboren op 07-09-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde). Frederik is overleden.
VIII-y Egbert Remmers is geboren op 04-10-1864 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 177], zoon van Gerrit Remmers (Veldkamp) (zie VII-v) en Willempje Remmers (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1864. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Lubbert Roest (jachtopziener) en Jan Hendriks (veldwachter). Egbert is overleden op 12-08-1927 om 13:30 in Heerde, 62 jaar oud [bron: Aktenr 70]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-08-1927. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan van ’t Veld (aanspreker) en Albert Koetzier (herbergier).
Notitie bij Egbert: Wonende in de wijk F 22
Beroep:
Dagloner
Egbert:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 30-05-1891 in Heerde [bron: Aktenummer: 24] met Hendrika Veldkamp, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Jannes Eckelboom en Hermanus Cozijnsen (schoenmaker) en Antonie Rorije (kleermaker). Zie VII-aj voor persoonsgegevens van Hendrika.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 24-09-1904 in Heerde [bron: Aktenummer: 39] met Grietje Boeve, 54 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Grietje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Harmen uit de Bogaard (herbergier) en Jan Olthuis en Willem Bosch (barbier). Grietje is geboren op 29-09-1849 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 125], dochter van Rutger (Ruth) Boeve en Willemina Piet. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1849. Bij de geboorteaangifte van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Willem Veldkamp en Klaas Langenberg. Grietje is overleden op 30-04-1925 om 01:00 in Heerde, 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 42]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-04-1925. Grietje is weduwe van Teunis van Kolthoorn (1827-1881), met wie zij trouwde op 20-04-1878 in Heerde [bron: Aktenummer: 14]. Grietje is weduwe van Evert Rietberg (1842-1903), met wie zij trouwde op 26-11-1881 in Heerde [bron: Aktenummer: 32].
Kinderen van Egbert en Hendrika: zie VII-aj.
VIII-z Dirkje Remmers is geboren op 15-06-1867 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 86], dochter van Gerrit Remmers (Veldkamp) (zie VII-v) en Willempje Remmers (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-06-1867. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Eckelboom en Johannes Docter. Dirkje is overleden op 16-08-1937 om 10:30 in Heerde, 70 jaar oud [bron: Aktenr 79]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-08-1937. Bij de overlijdensaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker). Dirkje trouwde, 22 jaar oud, op 05-09-1889 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 58] met Gerrit Hulleman, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirkje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Albertus van der Kolk (ambtenaar ter secretarie) en Klaas van Os (veldwachter) en Gerrit Willem Zielman en Peter van Vleuten (ambtenaar ter secretarie). Gerrit is geboren op 02-12-1863 om 13:00 in Heerde (buurtschap ’t Veen) [bron: Aktenr 187], zoon van Aart Hulleman en Grietje Willink. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1863. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Gijsbert Smit en Jan de Boer. Gerrit is overleden op 30-04-1944 om 12:00 in Heerde, 80 jaar oud [bron: Aktenr 38]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-05-1944. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker).
Beroep:
Veldarbeider
Kinderen van Dirkje en Gerrit:
1 Aart Hulleman, geboren op 27-02-1890 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 34]. Aart is overleden op 03-08-1890 in Heerde, 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 74].
2 Aart Hulleman, geboren op 23-04-1893 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 57]. Aart is overleden op 09-04-1894 in Heerde, 11 maanden oud [bron: Aktenummer: 48].
3 Willempje Hulleman, geboren op 05-02-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cc.
4 Gerritje Hulleman, geboren op 18-12-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 182]. Gerritje is overleden.
5 Gerrit Hulleman, geboren op 30-01-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cd.
6 Dirk Hulleman, geboren op 17-06-1909. Dirk is overleden.
VIII-aa Frederik Remmers is geboren op 27-08-1869 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 114], zoon van Gerrit Remmers (Veldkamp) (zie VII-v) en Willempje Remmers (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-08-1869. Bij de geboorteaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Hekeren en Johannes Docter. Frederik is overleden op 05-03-1940 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 70 jaar oud [bron: Aktenr 30]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1940. Bij de overlijdensaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Pannekoek.
Notitie bij Frederik: Wonende in wijk F175 te Wapenveld
Beroep:
Arbeider
Frederik trouwde, 27 jaar oud, op 03-04-1897 in Heerde [bron: Aktenummer: 12] met Geertje Stijf, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Frederik en Geertje was de volgende getuige aanwezig: Egbert Remmers (broer van de bruidegom) en Arend Stijf (broer van de bruid) en Gerrit Geldermaan (oom van de bruid) en Berend Eikelboom. Geertje is geboren op 08-08-1874 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 108], dochter van Gerrit Stijf en Janna Gelderman. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-08-1874. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Arent Stijf (de opa) en Maas Jacob Roskam. Geertje is overleden op 30-03-1954 in Wapenveld (Gem. Heerde), 79 jaar oud.
Kinderen van Frederik en Geertje:
1 Gerrit Jan Remmers, geboren op 02-10-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ce.
2 Willempje Remmers, geboren op 09-04-1898 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cf.
3 Arend Remmers, geboren op 20-02-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cg.
4 Gerrit Remmers, geboren op 11-07-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ch.
5 Jan Remmers, geboren op 01-01-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ci.
6 Frederik Remmers, geboren op 22-10-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cj.
7 Reinder Remmers, geboren op 29-12-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 201]. Reinder is overleden op 22-02-1907 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 16]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1907. Bij de overlijdensaangifte van Reinder was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jansen en Berend Veldkamp.
8 Geertje Remmers, geboren op 28-08-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 134]. Geertje is overleden op 10-09-1908 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 13 dagen oud [bron: Aktenummer: 88]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1908. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Harm Sanders en Mannus van der Scheer.
9 Johanna Geertruida Remmers, geboren op 28-08-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 133]. Johanna is overleden op 15-09-1910 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 18 dagen oud [bron: Aktenr 91]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-09-1910. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit IJzerman en Berend Eikelboom.
10 Gerrit Willem Remmers, geboren op 14-09-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 150]. Gerrit is overleden op 06-10-1911 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 22 dagen oud [bron: Aktenummer: 93]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1911. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Albertus Zwerus en Berend Eikelboom.
11 Gerhard Remmers, geboren op 13-11-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Gerhard is overleden op 06-05-1913 om 23:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 33]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1913. Bij de overlijdensaangifte van Gerhard was de volgende getuige aanwezig: Jacob Marinus Honders en Gerrit Willem Visser.
12 Gerhard Remmers, geboren op 12-03-1914 in Heerde. Volgt IX-ck.
13 Dirk Remmers, geboren op 20-11-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde). Dirk is overleden op 02-05-1921 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 5 jaar oud [bron: Aktenummer: 50]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1921. Bij de overlijdensaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Egbert Jan Regterschot en Hendrik Jager.
14 Janna Frederika Geertruida Remmers, geboren op 02-07-1917 in Heerde. Volgt IX-cl.
15 Albert Remmers, geboren op 26-05-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cm.
VIII-ab Gerrit Remmers is geboren op 09-08-1876 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 112], zoon van Gerrit Remmers (Veldkamp) (zie VII-v) en Willempje Remmers (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-08-1876. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp en Johannes Docter. Gerrit is overleden.
Notitie bij Gerrit: Gewoond hebbende in wijk F191
Beroep:
Arbeider
Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op 27-03-1909 in Heerde [bron: Aktenummer: 8] met Willempje Fiks, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Willempje was de volgende getuige aanwezig: Egbert en Reinder Remmers (broers van de bruidegom) en Derk Visser en Albert Koetzier (herbergier). Zie VIII-ci voor persoonsgegevens van Willempje.
Kinderen van Gerrit en Willempje:
1 Gerrit Remmers, geboren op 03-03-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 39]. Gerrit is overleden.
2 Gerhard Remmers, geboren op 25-02-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cn.
3 Klasina Remmers, geboren op 02-09-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-co.
4 Willempje Remmers, geboren op 22-08-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde). Willempje is overleden.
5 Frederika Remmers, geboren op 07-01-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cp.
6 Berend Remmers, geboren op 07-06-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cq.
7 Egbert Jan Remmers, geboren op 18-10-1917 in Heerde. Egbert is overleden op 20-11-1942 in Heerde, 25 jaar oud [bron: Aktenummer: 102].
8 Dirk Remmers, geboren op 05-04-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde). Dirk is overleden.
9 Hendrika Remmers, geboren op 29-07-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde).
10 Gerrit Willem Remmers, geboren op 01-06-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cr.
11 Bartus Remmers, geboren op 02-12-1924.
12 Cornelis Hendrikus Remmers, geboren op 21-04-1926 in Wapenveld (Gem. Heerde).
13 Reindert Remmers, geboren op 26-04-1927 in Heerde. Reindert is overleden op 28-07-1927 in Heerde, 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 68].
VIII-ac Willempje Remmers is geboren op 11-12-1878 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 184], dochter van Gerrit Remmers (Veldkamp) (zie VII-v) en Willempje Remmers (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1878. Bij de geboorteaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen en Wicher ten Have (herbergier). Willempje is overleden op 23-07-1948 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 69 jaar oud [bron: Aktenr 56]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1948. Bij de overlijdensaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Willempje trouwde, 19 jaar oud, op 04-06-1898 in Heerde [bron: Aktenummer: 20] met Jan Willem Remmerts, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willempje en Jan was de volgende getuige aanwezig: Aart IJzerman (vrachtrijder) en Jan van Leeuwen (winkelier) en Cornelis Vinke (schoenmaker) en Jan Olchert Doornbos (horlogemaker). Zie VIII-by voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Willempje en Jan:
1 Rika Remmerts, geboren op 05-03-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cs.
2 Gerrit Jan Remmerts, geboren op 29-06-1901 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 100]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-07-1901. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Gerrit Wijgmans (winkelier). Gerrit is overleden op 02-09-1924 om 14:30 in St.Michiels-Gestel, 23 jaar oud [bron: Aktenummer: 61 en 40]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Josephus Becht (sergeant majoor) en Hendrikus Hoevenaars (gemeentebode).
Notitie bij Gerrit: Gerrit Jan is hoogstwaarschijnlijk overleden als militair
Beroep:
Grondwerker
3 Willem Remmerts, geboren op 26-12-1903 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ct.
4 Derkje Remmerts, geboren op 29-05-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cu.
5 Jan Willem Remmerts, geboren op 22-08-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cv.
6 Willempje Remmerts, geboren op 24-06-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cw.
7 Fennigje Remmerts, geboren op 21-08-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde). Fennigje is overleden.
8 Reinder Remmerts, geboren op 29-03-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde). Reinder is overleden op 07-11-1984, 68 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
9 Johannes Remmerts, geboren in 08-1918 in Heerde. Johannes is overleden op 28-12-1918 in Heerde, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 148].
10 Gerrit Remmerts, geboren in 08-1918 in Heerde. Gerrit is overleden op 28-12-1918 in Heerde, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 147].
11 Johannes Remmerts, geboren op 02-06-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cx.
12 Gerrit Remmerts, geboren op 29-12-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cy.
VIII-ad Willem Remmers is geboren op 06-03-1883 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 32], zoon van Gerrit Remmers (Veldkamp) (zie VII-v) en Willempje Remmers (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1883. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Maas Jacob Roskamp en Johannes Docter. Willem is overleden op 05-07-1908 om 12:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 25 jaar oud [bron: Aktenr 65]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-07-1908. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Dries Bos en Hendrik During.
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 22 jaar oud, op 18-03-1905 in Heerde [bron: Aktenummer: 11] met Johanna Ruiter, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Remmers (broer van de bruidegom) en Harmen uit den Bogaard en Roelof Cornelis van de Put en Albert Koetzier (herbergier). Johanna is geboren op 19-05-1886 om 01:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 61], dochter van Willem Ruiter en Johanna Wagenaar. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1886. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Johanna is overleden. Johanna trouwde later op 27-11-1909 in Heerde [bron: Aktenummer: 45] met Johannes Tessemaker (geb. 1882).
Kinderen van Willem en Johanna:
1 Willempje Remmers, geboren op 30-12-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-cz.
2 Jan Willem Remmers, geboren op 31-08-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-da.
VIII-ae Reinder Remmers is geboren op 10-05-1885 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 77], zoon van Gerrit Remmers (Veldkamp) (zie VII-v) en Willempje Remmers (zie VII-p). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-05-1885. Bij de geboorteaangifte van Reinder was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (Veldwachter) Johannes Docter (Gemeentebode). Reinder is overleden.
Notitie bij Reinder: Gewoond hebbende in wijk F610
Beroep:
Fabrieksarbeider
Reinder trouwde, 23 jaar oud, op 17-04-1909 in Heerde [bron: Aktenummer: 10] met Hendrika van Velzen, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Reinder en Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Nijmeijer (herbergier) en Jan Jacob van Ark (bakker) en Steven Bekamp en Cornelis Vinke (schoenmaker). Hendrika is geboren op 05-04-1889 om 18:00 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 48], dochter van Kornelis van Velzen en Willempje Tellegen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1889. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) Hendrik Jager. Hendrika is overleden op 16-11-1942 om 23:30 in Zwolle, 53 jaar oud [bron: Aktenummer: 101]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1942.
Kinderen van Reinder en Hendrika:
1 Gerrit Willem Remmers, geboren op 15-05-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-db.
2 Willempje Remmers, geboren in 09-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde). Willempje is overleden op 26-11-1910 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 111]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1910. Bij de overlijdensaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis (koopman) en Jacob Bredewoud.
3 Kornelis Remmers, geboren op 12-02-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dc.
4 Willem Remmers, geboren in 02-1914 in Heerde. Willem is overleden op 03-08-1914 om 03:00 in Heerde, 6 maanden oud [bron: Aktenummer: 77]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1914. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Gerhard Put en Frank Hollander (chauffeur).
5 Wilhelmina Remmers, geboren op 11-07-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde). Wilhelmina is overleden.
6 Egberdina Remmers, geboren op 22-01-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde). Egberdina is overleden.
7 Gerard W Remmers, geboren op 18-08-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde). Gerard is overleden.
8 Gerritje Remmers, geboren op 22-10-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde).
9 Reiniera Hendrika Remmers, geboren op 12-09-1925 in Wapenveld (Gem. Heerde).
VIII-af Jennigje Bos is geboren op 25-12-1866 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 196], dochter van Gehardus Bos (zie VII-am) en Berendina Veldkamp (zie VII-q). Jennigje is overleden op 29-02-1948 in Wapenveld (Gem. Heerde), 81 jaar oud [bron: Aktenr 19]. Jennigje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 24-12-1891 in Heerde met Klaas Bijsterbosch, 39 jaar oud. Klaas is geboren op 25-06-1852 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 92], zoon van Jacob Bijsterbosch en Aaltjen Kroeze. Klaas is overleden op 27-08-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde), 58 jaar oud [bron: Aktenr 89].
Beroep:
Dagloner
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 08-02-1913 in Heerde [bron: Aktenummer: 7] met Hendrik Jan Liefers, 38 jaar oud. Hendrik is geboren op 19-09-1874 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 127], zoon van Gerrit Liefers en Reintje Bijsterbosch. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jacob Dul en Willem Veldkamp. Hendrik is overleden. Hendrik is weduwnaar van Geertje Bredewout (1879-1912), met wie hij trouwde op 22-09-1900 in Heerde [bron: Aktenummer: 30], zie VIII-dk.
Kinderen van Jennigje en Klaas:
1 Egberdina Bijsterbosch, geboren op 26-03-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dd.
2 Grada Bijsterbosch, geboren op 19-10-1906 in Heerde. Volgt IX-de.
3 Jennigje Bijsterbosch, geboren op 13-05-1910 in Heerde. Volgt IX-df.
VIII-ag Willem Bos is geboren op 16-08-1872 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 105], zoon van Gehardus Bos (zie VII-am) en Berendina Veldkamp (zie VII-q). Willem is overleden op 14-01-1936 in Heerde, 63 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Willem: Gewoond hebbende F75
Beroep:
Arbeider
Willem:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 22-09-1894 in Heerde [bron: Aktenummer: 33] met Reintje Jans, 27 jaar oud. Zie VIII-ar voor persoonsgegevens van Reintje.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 18-01-1911 in Heerde met Dirkje Hulleman, 41 jaar oud. Dirkje is geboren op 01-08-1869 in Epe. Dirkje is overleden op 02-09-1938 in Heerde, 69 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Willem en Reintje:
1 Gerhardus Bos, geboren op 07-05-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 72]. Gerhardus is overleden op 09-04-1915 in Wapenveld (Gem. Heerde), 19 jaar oud.
2 Jan Bos, geboren op 19-12-1896 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 174]. Jan is overleden op 15-04-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde), 12 jaar oud.
3 Berend Bos, geboren op 19-04-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 61]. Berend is overleden op 29-09-1982, 82 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Berend bleef ongehuwd.
4 Reintje Bos, geboren op 08-03-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 38]. Reintje is overleden.
5 Willempje Bos, geboren op 08-03-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 37]. Willempje is overleden.
6 Willem Jan Bos, geboren op 23-09-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde). Willem is overleden.
7 Hendrikus Bos, geboren op 10-05-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrikus is overleden.
VIII-ah Egberdina Bos is geboren op 16-11-1879 in Heerde [bron: Aktenr 173], dochter van Gehardus Bos (zie VII-am) en Berendina Veldkamp (zie VII-q). Egberdina is overleden. Egberdina trouwde, 21 jaar oud, op 24-11-1900 in Heerde [bron: Aktenummer: 49] met Jan van Essen, 25 jaar oud. Jan is geboren op 27-04-1875 in Heerde (buurtschap Markluiden). Jan is overleden [bron: Aktenr 61].
VIII-ai Teunis Bos is geboren op 21-08-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 122], zoon van Gehardus Bos (zie VII-am) en Berendina Veldkamp (zie VII-q). Teunis is overleden.
Beroep:
Dagloner
Teunis trouwde, 24 jaar oud, op 22-01-1910 in Epe [bron: Aktenummer: 8] met Hendrika Alberta Brouwer, 50 jaar oud. Hendrika is geboren op 23-09-1859 in Epe [bron: Aktenr 180]. Hendrika is overleden.
Notitie bij Hendrika: Weduwe van Gradus Steenvoort; Weduwe van Evert Blaauwenoort
VIII-aj Johanna Langenberg is geboren op 18-01-1853 in Vorchten (Gem.Heerde) [bron: Aktenr 11], dochter van Arend Langenberg (zie VII-r) en Egberdina van Dijk. Johanna is overleden op 14-06-1926 in Heerde, 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 56]. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op 17-05-1873 in Heerde [bron: Aktenummer: 18] met Gerrit Renshoff, 27 jaar oud. Gerrit is geboren op 07-08-1845 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 95]. Gerrit is overleden op 11-09-1921 in Heerde, 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 90].
Beroep:
Landbouwer
Kinderen van Johanna en Gerrit:
1 Wicher Renshoff, geboren op 15-08-1873 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dg.
2 Arend Renshoff, geboren op 01-11-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 152]. Arend is overleden.
3 Johanna Martha Renshoff, geboren op 01-03-1876 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dh.
4 Egberdina Renshoff, geboren op 25-01-1878 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-di.
5 Chrisje Renshoff, geboren op 01-03-1880 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dj.
6 Johanna Renshoff, geboren op 07-11-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 153]. Johanna is overleden op 13-11-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde), 6 dagen oud [bron: Aktenummer: 137].
7 Gerrit Jan Renshoff, geboren op 25-05-1886 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 63]. Gerrit is overleden op 14-09-1886 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 89].
8 Dirkje Renshoff, geboren op 23-08-1887 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dk.
9 NN Renshoff, levenloos geboren zoon, geboren op 11-01-1890 in Heerde [bron: Aktenummer: 8].
10 Janna Renshoff, geboren op 14-10-1891 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 136]. Janna is overleden.
11 Gerritje Renshoff, geboren op 16-03-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 45]. Gerritje is overleden op 12-01-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde), 9 maanden oud [bron: Aktenummer: 8].
VIII-ak Derk Langenberg is geboren op 21-04-1858 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 64], zoon van Arend Langenberg (zie VII-r) en Egberdina van Dijk. Derk is overleden op 24-01-1930 in Heerde, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 8].
Beroep:
Landbouwer
Derk trouwde, 24 jaar oud, op 27-05-1882 in Heerde [bron: Aktenummer: 18] met Anna van der Scheer, 19 jaar oud. Anna is geboren op 21-10-1862 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 133]. Anna is overleden op 29-08-1938 in Heerde, 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 68].
Kinderen van Derk en Anna:
1 Arend Langenberg, geboren op 07-09-1882 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 107]. Arend is overleden op 14-12-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 150].
2 Hermina Langenberg, geboren op 14-10-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dl.
3 Arendina Langenberg, geboren op 21-01-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dm.
4 NN Langenberg, levenloos geboren zoon, geboren op 22-02-1887 in Heerde [bron: Aktenummer: 17].
5 NN Langenberg, levenloos geboren zoon, geboren op 27-02-1888 in Heerde [bron: Aktenummer: 32].
6 Sarris Langenberg, geboren op 04-10-1889 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dn.
7 NN Langenberg, levenloos geboren dochter, geboren op 18-02-1893 in Heerde [bron: Aktenummer: 19].
VIII-al Albert Jans is geboren op 04-01-1852 om 00:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 3], zoon van Jan Jans en Reintje Veldkamp (zie VII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1852. Bij de geboorteaangifte van Albert was de volgende getuige aanwezig: Maas v Leeuwen (bakker) en Johan Joachim Vahl. Albert is overleden op 09-01-1919 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1919.
Beroep:
Arbeider
Albert:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 01-04-1880 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 1] met Elsje van Dijk, 20 of 21 jaar oud. Elsje is geboren in 1859 in Zalk en Veecaten, dochter van Jan van Dijk en Johanna Disselhof. Elsje is overleden in 1890 in Zalk en Veecaten, 30 of 31 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 04-02-1893 in Heerde [bron: Aktenummer: 1] met Lijsje Bredewout, 29 jaar oud. Zie VII-aw voor persoonsgegevens van Lijsje.
Kinderen van Albert en Elsje:
1 Johanna Jans, geboren in 1882 in Zalk en Veecaten. Volgt IX-do.
2 Jan Jans, geboren in 1883 in Zalk en Veecaten. Jan is overleden op 15-06-1890 in Heerde, 6 of 7 jaar oud [bron: Aktenummer: 65].
3 Albert Jans, geboren in 1887 in Zalk en Veecaten. Albert is overleden op 23-09-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde), 16 of 17 jaar oud [bron: Aktenummer: 91]. Albert bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Albert en Lijsje: zie VII-aw.
VIII-am Willemina Jans is geboren op 01-08-1853 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 101], dochter van Jan Jans en Reintje Veldkamp (zie VII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-08-1853. Bij de geboorteaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Maas v Leeuwen (bakker) en Lodewijk Montizaan (horlogemaker). Willemina is overleden op 14-11-1892 om 05:00 in Heerde, 39 jaar oud [bron: Aktenummer: 152]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-11-1892. Willemina trouwde, 25 jaar oud, op 12-10-1878 in Heerde [bron: Aktenummer: 34] met Harmen de Graaf, 24 jaar oud. Harmen is geboren op 13-02-1854 in Heerde (buurtschap Horsthoek) [bron: Aktenr 22]. Harmen is overleden op 26-04-1910 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 58].
VIII-an Jan Gerrit Jans is geboren op 11-04-1856 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 52], zoon van Jan Jans en Reintje Veldkamp (zie VII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1856. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Timen v Ark (bakker) en Hendrik Montizaan (horlogemaker). Jan is overleden op 22-10-1948 om 13:00 in Harderwijk, 92 jaar oud [bron: Aktenummer: 88]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1948.
Notitie bij Jan: Jan Gerrit is in 1881 vertrokken naar Harderwijk
Beroep:
Boerenknecht
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1879 in Heerde [bron: Aktenummer: 20] met Johanna Brouwer, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 26-10-1857 in Ermelo. Johanna is overleden op 01-12-1918 in Hierden (Gem. Harderwijk), 61 jaar oud [bron: Aktenummer: 353].
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Janna Jans, geboren op 28-09-1880 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dq.
2 Hendrik Jans, geboren op 08-01-1882 in Hierden (Gem. Harderwijk). Volgt IX-dr.
3 Reind Jans, geboren op 10-06-1883 in Hierden (Gem. Harderwijk). Reind is overleden op 25-04-1885 in Harderwijk, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 77].
4 Harm Jans, geboren op 10-06-1883 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 97]. Harm is overleden op 05-07-1885 in Harderwijk, 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 111].
5 Reintje Jans, geboren op 27-10-1884 in Harderwijk. Volgt IX-ds.
6 Harmtje Jans, geboren op 07-01-1886 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 7]. Harmtje is overleden op 25-12-1891 in Hierden (Gem. Harderwijk), 5 jaar oud [bron: Aktenummer: 183].
7 Derkje Jans, geboren op 01-11-1887 in Hierden (Gem. Harderwijk). Derkje is overleden op 03-01-1892 in Hierden (Gem. Harderwijk), 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 7].
8 Heintje Jans, geboren op 14-07-1889 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 152]. Heintje is overleden op 23-12-1891 in Hierden (Gem. Harderwijk), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 177].
9 Gerritje Jans, geboren op 03-11-1891 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 212]. Gerritje is overleden op 18-12-1891 in Hierden (Gem. Harderwijk), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 167].
10 Gerrit Jans, geboren op 24-01-1893 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 22]. Gerrit is overleden op 26-01-1893 in Hierden (Gem. Harderwijk), 2 dagen oud [bron: Aktenummer: 20].
11 Dirkje Jans, geboren op 27-01-1894 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 25]. Dirkje is overleden op 02-02-1901 in Hierden (Gem. Harderwijk), 7 jaar oud [bron: Aktenummer: 22].
12 Hentje Jans, geboren op 27-01-1894 in Hierden (Gem. Harderwijk). Volgt IX-dt.
13 Gerrit Jan Jans, geboren op 24-04-1896 in Hierden (Gem. Harderwijk). Volgt IX-du.
14 Harmen Jans, geboren op 26-01-1898 in Hierden (Gem. Harderwijk) [bron: Aktenummer: 13]. Harmen is overleden.
VIII-ao Derkje Jans is geboren op 07-06-1858 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 88], dochter van Jan Jans en Reintje Veldkamp (zie VII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-06-1858. Bij de geboorteaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Derk Hendriks (wagenmaker) en Berend Jan Hendriks (kuiper). Derkje is overleden op 23-11-1927 in Wijhe, 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 57]. Derkje trouwde, 23 jaar oud, op 21-10-1881 in Olst [bron: Aktenummer: 32] met Jannes Beltman, 38 of 39 jaar oud. Jannes is geboren in 1842 in Olst. Jannes is overleden op 09-04-1931 in Wijhe, 88 of 89 jaar oud [bron: Aktenummer: 22].
Kinderen van Derkje en Jannes:
1 Gerritdina Beltman, geboren in 1883 in Wijhe. Volgt IX-dv.
2 Derk Jan Beltman, geboren in 1895 in Wijhe. Volgt IX-dw.
VIII-ap Johannes Jans is geboren op 12-09-1861 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 123], zoon van Jan Jans en Reintje Veldkamp (zie VII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-09-1861. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks (veldwachter) en Albertus Montizaan (horlogemaker). Johannes is overleden op 27-12-1942 om 06:00 in Heerde, 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 114]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-12-1942.
Notitie bij Johannes: Gewoond hebbende te Wapenveld Wijk F72
Beroep:
Arbeider
Johannes trouwde, 38 jaar oud, op 16-09-1899 in Heerde [bron: Aktenummer: 24] met Hendrika Johanna Olthuis, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op 10-04-1873 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 59], dochter van Jannes Olthuis en Hendrikje IJzerman. Hendrika is overleden op 16-05-1945 in Heerde, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 60].
Kinderen van Johannes en Hendrika:
1 Reintje Jans, geboren op 15-07-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 111]. Reintje is overleden op 23-09-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 94].
2 Johanna Jans, geboren op 20-09-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dx.
3 Reintje Jans, geboren op 13-12-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dy.
4 Janna Jans, geboren op 06-05-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-dz.
5 Hendrikje Jans, geboren in 02-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrikje is overleden op 27-03-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 45].
6 Johannes Jans, geboren in 04-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde). Johannes is overleden op 05-12-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde), 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 116].
7 Albert Jans, geboren op 29-10-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde). Albert is overleden op 22-12-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde), 7 jaar oud [bron: Aktenummer: 142].
8 Hendrikus Jans, geboren op 15-09-1915. Volgt IX-ea.
9 Hendrikje Jans, geboren op 14-08-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrikje is overleden.
VIII-aq Hendrikje Jans is geboren op 29-04-1864 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 84], dochter van Jan Jans en Reintje Veldkamp (zie VII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-04-1864. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Remmerts en Jan Hendriks (veldwachter). Hendrikje is overleden op 17-01-1925 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 8]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1925. Bij de overlijdensaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Reinder Stijf en Berend Veldkamp. Hendrikje trouwde, 22 jaar oud, op 12-02-1887 in Heerde [bron: Aktenummer: 1] met Hendrikus Veldkamp, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrikje en Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Albert Jans (broer van de bruid) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jacob van Leeuwen (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Zie VII-ah voor persoonsgegevens van Hendrikus.
Kinderen van Hendrikje en Hendrikus: zie VII-ah.
VIII-ar Reintje Jans is geboren op 24-06-1867 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 89], dochter van Jan Jans en Reintje Veldkamp (zie VII-s). Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1867. Bij de geboorteaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Hekeren en Johannes Docter (gemeentebode). Reintje is overleden op 04-09-1909 om 18:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 42 jaar oud [bron: Aktenummer: 82]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-09-1909. Reintje trouwde, 27 jaar oud, op 22-09-1894 in Heerde [bron: Aktenummer: 33] met Willem Bos, 22 jaar oud. Zie VIII-ag voor persoonsgegevens van Willem.
Kinderen van Reintje en Willem: zie VIII-ag.
VIII-as Aaltje Veldkamp is geboren op 20-11-1859 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 163], dochter van Hendrik Veldkamp (zie VII-t) en Fennigje van ’t Veld. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Johan Joachim Vahl en Hendrik Schuurman. Aaltje is overleden op 18-01-1927 om 17:00 in Heerde, 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 4]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-01-1927. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Reinier de Graaf en Jan IJzerman. Aaltje trouwde, 30 jaar oud, op 15-11-1890 in Heerde [bron: Aktenummer: 46] met Steven Jan Mulder, 36 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Aaltje en Steven was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Gerrit Jan Houtman (vrachtrijder) en Hendrikus Vorderman (bakker) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Steven is geboren op 05-02-1854 om 07:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 15], zoon van Gerrit Jan Mulder en Teuntje Eilander. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1854. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Hendrik v Oene en Hermannus Mens. Steven is overleden op 14-09-1927 om 02:00 in Zwolle, 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 75 en 377]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-09-1927. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Johannes Wilhelmus Josephus Bosgoed en Johannes Oostindien (begrafenisondernemer). Steven is weduwnaar van Bartje van het Veld (1858-1889), met wie hij trouwde op 03-11-1883 in Heerde [bron: Aktenummer: 42].
Beroep:
Schoenmaker
VIII-at Willem Veldkamp is geboren op 29-05-1863 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 70], zoon van Hendrik Veldkamp (zie VII-t) en Fennigje van ’t Veld. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Wolf en Aart van der Put. Willem is overleden op 19-10-1939 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 76 jaar oud (oorzaak: kanker van de endeldarm) [bron: Aktenummer: 66]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1939. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker). Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Willem: Gewoond hebbende in wijk F412
Beroep:
Dagloner
Willem:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 20-09-1890 in Heerde [bron: Aktenummer: 36] met Johanna van Putten, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Jacob van Leeuwen (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Johanna is geboren op 05-04-1868 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 50], dochter van Derk van Putten en Janna Blok. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-04-1868. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwacher) en johannes Docter (gemeentebode). Johanna is overleden op 05-05-1892 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 24 jaar oud [bron: Aktenummer: 99]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1892. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gradus Vrieze (molenaar) en Bernardus Willem Nitrauw.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 30-11-1901 in Heerde [bron: Aktenummer: 48] met Kornelia van Putten, 40 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Kornelia was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Roelof Cornelis van de Put en Evert Jan Vinke en Frederik Vinke. Kornelia is geboren op 27-09-1861 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 135], dochter van Derk van Putten en Janna Blok. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1861. Bij de geboorteaangifte van Kornelia was de volgende getuige aanwezig: Gerrit v Oosten en Albertus Montizaan (horlogemaker). Kornelia is overleden op 27-11-1929 om 07:30 in Heerde, 68 jaar oud [bron: Aktenummer: 112]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-11-1929. Bij de overlijdensaangifte van Kornelia was de volgende getuige aanwezig: Herman Gijsendorfer en Berend Kamp.
Kinderen van Willem en Johanna:
1 Fennigje Veldkamp, geboren op 18-12-1890 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-eg.
2 NN Veldkamp, levenloos geboren zoon, geboren op 04-05-1892 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 97].
Kinderen van Willem en Kornelia:
3 Dirk Jan Veldkamp, geboren op 24-06-1886 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ef.
4 Willem Veldkamp, geboren op 13-08-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-eh.
5 Hendrik Jan Veldkamp, geboren op 08-10-1903 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrik is overleden op 03-08-1904 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 9 maanden oud [bron: Aktenummer: 74]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1904.
6 Johanna Veldkamp, geboren op 16-01-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ei.
VIII-au Dirkje Veldkamp is geboren op 03-12-1866 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 184], dochter van Hendrik Veldkamp (zie VII-t) en Fennigje van ’t Veld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1866. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter en Aart van der Put. Dirkje is overleden op 03-01-1937 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 70 jaar oud (oorzaak: griep) [bron: Aktenummer: 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1937. Bij de overlijdensaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker). Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Dirkje trouwde, 20 jaar oud, op 17-09-1887 in Heerde [bron: Aktenummer: 26] met Berend Veldkamp, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirkje en Berend was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Jacob van Leeuwen (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Zie VII-ai voor persoonsgegevens van Berend.
Kinderen van Dirkje en Berend: zie VII-ai.
VIII-av Roelofje Veldkamp is geboren op 15-07-1870 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 105], dochter van Hendrik Veldkamp (zie VII-t) en Fennigje van ’t Veld. Bij de geboorteaangifte van Roelofje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Hekeren en Johannes Docter. Roelofje is overleden op 12-07-1948 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 77 jaar oud [bron: Aktenr: 54]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1948. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Roelofje: Geboorte aangifte is niet door de vader gedaan maar door Christina Gerritsen (Vroedvrouw)
Roelofje trouwde, 19 jaar oud, op 31-05-1890 in Heerde [bron: Aktenummer: 18] met Egbert Scholten, 24 jaar oud. Zie VIII-u voor persoonsgegevens van Egbert.
Kinderen van Roelofje en Egbert: zie VIII-u.
VIII-aw Fennigje Veltkamp is geboren op 02-12-1873 om 15:00 in Arnhem [bron: Aktenr 1183], dochter van Hendrik Veldkamp (zie VII-t) en Fennigje van ’t Veld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-12-1873. Bij de geboorteaangifte van Fennigje was de volgende getuige aanwezig: Jeremia Steijn en Gradus Willemsen. Fennigje is overleden op 03-04-1941 om 07:00 in Heerde, 67 jaar oud [bron: Aktenr 44]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-04-1941.
Notitie bij Fennigje: Hoe het komt dat Fennigje als enigste in Arnhem is geboren is een raadsel
Fennigje trouwde, 22 jaar oud, op 29-02-1896 in Heerde [bron: Aktenummer: 10] met Teunis Scholten, 23 jaar oud. Zie VIII-x voor persoonsgegevens van Teunis.
Kinderen van Fennigje en Teunis: zie VIII-x.
VIII-ax Reintje Veldkamp is geboren op 04-05-1879 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 73], dochter van Hendrik Veldkamp (zie VII-t) en Fennigje van ’t Veld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-05-1879. Bij de geboorteaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen en Johannes Docter. Reintje is overleden op 22-07-1941 om 19:00 in Zwolle, 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 71]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1941. Reintje trouwde, 23 jaar oud, op 20-12-1902 in Heerde [bron: Aktenummer: 61] met Jacob Horst, 29 jaar oud. Jacob is geboren op 10-06-1873 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 88], zoon van Hendrik Horst en Willempjen Zomerdijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1873. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (huurkoetsierr) en Berend v Apeldoorn (landbouwer). Jacob is overleden.
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Reintje en Jacob:
1 NN Horst, levenloos geboren zoon, geboren op 21-10-1903 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 108].
2 NN Horst, levenloos geboren kind, geboren op 20-06-1905 in Heerde [bron: Aktenummer: 61].
3 Fredrik Hendrik Horst, geboren op 02-11-1906 in Heerde. Fredrik is overleden.
4 Frederik Hendrik Caesar Horst, geboren op 02-11-1906 in Zwolle. Volgt IX-en.
5 Reintje Jacoba Ceserina Horst, geboren op 31-10-1910 in Heerde. Reintje is overleden.
6 Steven Jan Caesar Horst, geboren op 03-02-1917 in Heerde. Steven is overleden.
VIII-ay Dirk Veldkamp is geboren op 09-01-1867 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 6], zoon van Berent Veldkamp (zie VII-u) en Johanna Stijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1867. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Aart van de Put (veldwacher) en Johannes Docter (gemeentebode). Dirk is overleden op 24-01-1941 om 21:00 in Heerde, 74 jaar oud (oorzaak: longembolie) [bron: Aktenummer: 6]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-01-1941.
Notitie bij Dirk: Gewoond hebbende in wijk F249
Beroep:
Arbeider
Dirk trouwde, 25 jaar oud, op 17-09-1892 in Heerde [bron: Aktenummer: 30] met Willemina Bredewout, 23 jaar oud. Willemina is geboren op 08-05-1869 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 64], dochter van Ruth Bredewout en Stijntje Meijer. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1869. Bij de geboorteaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks (veldwachter) en johannes Docter (gemeentebode). Willemina is overleden op 18-09-1950 om 13:30 in Zwolle, 81 jaar oud [bron: Aktenummer: 505]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1950.
Kinderen van Dirk en Willemina:
1 Berend Veldkamp, geboren op 16-01-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-eo.
2 Rika Veldkamp, geboren op 02-11-1896 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 148]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1896. Bij de geboorteaangifte van Rika was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Wallenburg en Berent Veltkamp. Rika is overleden op 25-01-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 jaar oud (oorzaak: combustio (brandwonden)) [bron: Aktenr 9].
3 Jan Willem Veldkamp, geboren op 10-02-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ep.
4 Ruth Veldkamp, geboren op 01-10-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-eq.
5 Steven Veldkamp, geboren op 07-01-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 6]. Steven is overleden op 21-01-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 jaar oud (oorzaak: diphteritis (keelpijn en hoge koorts)) [bron: Aktenummer: 6].
VIII-az Jantje Veldkamp is geboren op 29-09-1869 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 136], dochter van Berent Veldkamp (zie VII-u) en Johanna Stijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1869. Bij de geboorteaangifte van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) Johannes Docter (gemeentebode). Jantje is overleden op 02-12-1944 om 00:30 in Heerde, 75 jaar oud (oorzaak: myodegeneratio cordis (hartziekte)) [bron: Aktenr: 104]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-12-1944. Jantje trouwde, 30 jaar oud, op 12-05-1900 in Heerde [bron: Aktenummer: 13] met Evert Hengeveld, 28 jaar oud. Evert is geboren op 19-10-1871 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 151], zoon van Harmen Hengeveld en Grietje Zwanepol. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-10-1871. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Jan van ’t Veld en Derk Olthuis. Evert is overleden.
Beroep:
Arbeider
VIII-ba Berent Veldkamp is geboren op 30-08-1872 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 111], zoon van Berent Veldkamp (zie VII-u) en Johanna Stijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-08-1872. Bij de geboorteaangifte van Berent was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp (oom van aangever) en Jan van lohuizen. Berent is overleden op 14-05-1954 in Heerde, 81 jaar oud [bron: Aktenr: 37]. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Koetsier
Berent trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1896 in Heerde [bron: Aktenummer: 25] met Johanna Eilander, 31 jaar oud. Johanna is geboren op 14-10-1864 om 11:00 in Epe [bron: Aktenr 209], dochter van Willem Arend Eilander en Johanna Boeve. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1864. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Wensink (veldwachter) en Cornelis Johannes Bunte (veldwachter). Johanna is overleden op 14-04-1936 om 05:30 in Heerde, 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-04-1936. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Berent en Johanna:
1 Wilhelmina Johanna Veldkamp, geboren op 08-05-1888 in Heerde (buurtschap ’t Veen). Volgt IX-er.
2 Berendina Johanna Veldkamp, geboren op 02-05-1897 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-es.
3 Willem Arend Veldkamp, geboren op 22-10-1899 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt IX-et.
4 Berend Jan Veldkamp, geboren op 10-11-1904 in Heerde (buurtschap Hoorn). Volgt IX-eu.
VIII-bb Dirkje Veldkamp is geboren op 22-11-1874 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 168], dochter van Berent Veldkamp (zie VII-u) en Johanna Stijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-11-1874. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Johan Jacob van Toornenbergen en Peter ten Have. Dirkje is overleden. Dirkje trouwde, 26 jaar oud, op 09-03-1901 in Heerde [bron: Aktenummer: 5] met Hendrikus Stijf, 25 jaar oud. Hendrikus is geboren op 14-09-1875 om 14:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 136], zoon van Hendrik Stijf en Hendrika Koster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1875. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Jacob Buitenkamp en Koendert Wagenaar. Hendrikus is overleden op 24-04-1932 om 04:30 in Deventer, 56 jaar oud [bron: Aktenummer: 174]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1932.
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Dirkje en Hendrikus:
1 NN Stijf, levenloos geboren dochter, geboren op 13-03-1902 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenummer: 26].
2 Hendrik Jan Stijf, geboren op 07-04-1903 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 52]. Hendrik is overleden op 28-08-1903 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 88].
3 Johanna Hendrika Stijf, geboren op 19-03-1904 in Epe. Volgt IX-ev.
4 Hendrika Stijf, geboren in 05-1905 in Terwolde (Gem. Voorst). Hendrika is overleden op 31-10-1905 in Terwolde (Gem. Voorst), 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 167].
5 Berend Stijf, geboren op 29-06-1906 in Epe [bron: Aktenr 162]. Berend is overleden op 15-01-1935 in Diepenveen, 28 jaar oud [bron: Aktenummer: 4]. Berend bleef ongehuwd.
Beroep:
Arbeider
6 Rika Stijf, geboren op 03-04-1908 in Epe [bron: Aktenr 083]. Rika is overleden op 02-03-1910 in Epe, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 41].
7 Hendrikus Stijf, geboren op 17-12-1911 in Epe [bron: Aktenr 309]. Hendrikus is overleden op 13-02-1912 in Epe, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 27].
VIII-bc Johannes Veldkamp (zie foto) is geboren op 20-08-1883 om 17:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 117], zoon van Berent Veldkamp (zie VII-u) en Johanna Stijf. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-08-1883. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter en (gemeentebode) Jan van Lohuizen. Johannes is overleden op 15-01-1965 in Heerde, 81 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Notitie bij Johannes: Had als bijnaam "Uiltien". Hebben aan de Merelweg-Nachtegaalweg tussen het fietspad en de Merelweg gewoond
Beroep:
Arbeider
Johannes trouwde, 27 jaar oud, op 13-05-1911 in Heerde [bron: Aktenummer: 24] met Hendrikje Bosch, 22 jaar oud. Hendrikje is geboren op 15-11-1888 om 21:00 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenr 172], dochter van Hendrik Jan Bosch en Jennegien van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-11-1888. Bij de geboorteaangifte van Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Lambert Jan Bolleman en Klaas v d Wetering. Hendrikje is overleden op 22-12-1974 in Heerde (buurtschap Assendorp), 86 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Johannes en Hendrikje:
1 NN Veldkamp, levenloos geboren kind, geboren op 11-02-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 18].
2 Hendrik Jan (Henk) Veldkamp, geboren op 21-08-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ew.
3 Berend Veldkamp, geboren op 03-07-1916 in Heerde. Volgt IX-ex.
4 Jan Veldkamp, geboren op 22-03-1919 in Heerde. Jan is overleden.
Notitie bij Jan: Heeft gewoond op Flessenbergerweg 3
Had als bijnaam Jan Palla
Jan bleef ongehuwd.
5 Johan Veldkamp, geboren op 28-10-1922 in Heerde. Johan is overleden op 11-06-1925, 2 jaar oud.
6 Hendrikus Veldkamp, geboren in 04-1925 in Heerde. Hendrikus is overleden op 11-06-1925 in Heerde, 2 maanden oud (oorzaak: enteritis (darmontsteking)) [bron: Aktenummer: 60].
7 Hendrikus Veldkamp, geboren op 11-09-1927 in Heerde.
Hendrikus is overleden op 03-09-2011 in Veldhoven (Nbr), 83 jaar oud. Hendrikus trouwde met Suus van Bortel.

Kinderen van Hendrikus en Suus:

 
1 Erik Veldkamp.
2 Agniet Veldkamp.
3 Jeroen Veldkamp.
4 Hedy Veldkamp.

 

8 NN Veldkamp, levenloos geboren kind, geboren op 14-03-1930 in Heerde [bron: Aktenummer: 22].
9 Dirk Veldkamp, geboren op 14-03-1930 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ey.
Passenger List VIII-bd Hendrik Willem (Henry) Veldkamp is geboren op 11-03-1864 om 15:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 47], zoon van Fredrik Veldkamp (zie VII-w) en Klasina van Munster. Bij de geboorteaangifte van Henry was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter en Jan Hendriks (beiden veldwachter). Henry is overleden op 23-05-1947 in Kent City Michigan (USA), 83 jaar oud.
Notitie bij Henry: Hendrik Willem Veldkamp heeft gewerkt op de boerderij van Kiesebrink te Wapenveld. Op een zeker moment is er toen is een gevecht ontstaan tussen Hendrik Willem Veldkamp en Kiesebrink met het gebruik van een mes. Hendrik Willem Veldkamp is na dat gevecht vertrokken in 1882 naar Amerika.
Hij vertrok samen naar Amerika met zijn oom, Hendrik van Munster de broer van zijn moeder.
Hendrik Willem Veldkamp kwam in 1879 als knecht op de boerderij wonen, hij was 15 jaar. Op 01-04-1882 is hij uitgeschreven wegens vertrek naar Michigan, USA. Hij was toen 18 jaar oud.
Herm Kiezebrink was overleden in 1877; van de 2 zoons wordt alleen Egbert Jan aangeduid als landbouwer, hij heeft blijkbaar na het overlijden van zijn vader in 1877 de boerderij overgenomen met zijn moeder, die ook als landbouwer wordt aangeduid. Het lijkt aannemelijk dat hij de ruzie had met Hendrik Veldkamp. Hij was op 01-04-1882 16 jaar. Zijn broer Hermannus was 19 jaar. Zij waren allen dus zeer jong. Bij het gevecht zijn geen doden gevallen.
In het brievenboek Heerde, waarin processen verbaal werden genoteerd wordt geen melding gemaakt van een proces verbaal in deze zaak. Men heeft de steekpartij kennelijk niet aangegeven. Ook in het plaatselijk blad Nieuws en Advertentieblad voor Epe, Heerde, Wijhe, Olst en omstreken is niets over het gevecht te vinden.
Henry:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 01-12-1892 in Holland Township, Ottawa, MI, USA met Ralvena Kramer, 16 jaar oud. Ralvena is geboren op 15-4-1876 in Spring Lake, Ottawa, Michigan, dochter van Henry Kramer en Willemina Tooran. Ralvena is overleden in 16-09-1909 in Ottowa Michigan, USA, 33 jaar oud. Overleden na de bevalling van haar 5e kind
(2) trouwde, 47 of 48 jaar oud, in 1912 in Ottawa County, Michigan met Reka Shoemaker, 21 of 22 jaar oud. Reka is geboren op 26-06-1890 in West Olive, Ottawa, Michigan. Reka is overleden op 09-12-1965 in Michigan (USA), 75 jaar oud.
Kinderen van Henry en Ralvena:
1 Frederick (Fred) Veltkamp, geboren op 10-09-1893 in Holland Michigan USA. Volgt IX-ez.
2 Henry jr Veldkamp, geboren op 31-12-1894 in Holland Michigan USA. Henry is overleden op 04-01-1895 in Holland Michigan USA, 4 dagen oud.
3 Klassina Veldkamp, geboren op 31-12-1897 in Holland Michigan USA. Klassina is overleden op 04-01-1898 in Holland Michigan USA, 4 dagen oud.
4 William sr Veltkamp, geboren op 15-06-1902 in Holland Michigan USA. Volgt IX-fa.
5 Ralphena Veltkamp, geboren op 10-09-1909 in Holland Michigan USA. Ralphena is overleden op 17-09-1909 in Holland Michigan USA, 7 dagen oud
Kinderen van Henry en Reka:
6 Charles (Chuck) Veltkamp, geboren op 13-03-1913 in Holland, Michigan USA. Volgt IX-fb.
7 Gertrude Veltkamp, geboren in 1915 in USA. Volgt IX-fc.
8 Dick Veltkamp, geboren op 03-04-1918 in Solon Township (USA). Dick is overleden op 12-04-2009 in Solon Township (USA), 91 jaar oud.
9 Sena Veltkamp, geboren op 04-04-1921 in USA. Volgt IX-fd.
10 John Veltkamp, geboren op 03-10-1923 in USA. John is overleden op 07-02-1989 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 65 jaar oud.
11 Hatti Veltkamp, geboren op 15-07-1926 in Allegan (USA). Volgt IX-fe.
12 Alvin Stanley Veltkamp, geboren op 13-09-1928 in USA. Volgt IX-ff.
VIII-be Dirk Veldkamp is geboren op 30-10-1865 om 22:30 in Heerde [bron: Aktenr 141], zoon van Fredrik Veldkamp (zie VII-w) en Klasina van Munster. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1865. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Dirk is overleden op 05-06-1950 om 01:30 in Ermelo, 84 jaar oud [bron: Aktenr 144 en 46]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1950. Bij de overlijdensaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Jan van Ommen (begrafenisondernemer te Ermelo).
Notitie bij Dirk: Dirk Veldkamp en zijn vrouw zijn verhuisd naar Wijhe, Overijssel.
Beroep:
Boerenknecht
Dirk trouwde, 30 jaar oud, op 17-10-1896 in Heerde [bron: Aktenummer: 46] met Janna Kiesebrink, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirk en Janna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Doornink en Johannes Docter (gemeentebode) en Jan Boeve (logementhouder) en Cornelis Vinke (schoenmaker). Janna is geboren op 14-05-1869 om 07:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 69], dochter van Teunis Kiesebrink en Christina Zwerus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1869. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Johannes Jacobus van Hekeren en Johannes Docter. Janna is overleden op 29-11-1944 om 03:00 in Heerde, 75 jaar oud [bron: Aktenr 101]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1944. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Dirk van den Bosch.
Kinderen van Dirk en Janna:
1 Frederik Veldkamp, geboren op 02-02-1897 om 17:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 19]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-02-1897. Bij de geboorteaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Cornelis Vinke (schoenmaker). Frederik is overleden op 18-07-1908 om 07:00 in Veessen (Gem. Heerde), 11 jaar oud (oorzaak: vitium cordis (gebrek aan het hart)) [bron: Aktenr 69]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-07-1908. Bij de overlijdensaangifte van Frederik was de volgende getuige aanwezig: Steven van Marle en Gerrit Gelderman.
2 Christina Johanna Klasina Veldkamp, geboren op 15-09-1899 om 02:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 129]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-09-1899. Bij de geboorteaangifte van Christina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Cornelis Vinke (schoenmaker). Christina is overleden op 20-11-1899 om 23:00 in Heerde (buurtschap de Werven), 2 maanden oud (oorzaak: enteritis (darmontsteking)) [bron: Aktenr 107]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-11-1899. Bij de overlijdensaangifte van Christina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Jan Ridderbroek en Gerrit van Merle.
3 Teunis Veldkamp, geboren op 20-09-1900 om 20:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 143]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1900. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en johannes Docter (gemeentebode). Teunis is overleden op 07-12-1900 om 07:00 in Heerde (buurtschap de Werven), 2 maanden oud [bron: Aktenr 108]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-12-1900. Bij de overlijdensaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Peter van Essen en Gerrit Bredewout.
VIII-bf Johannes Veldkamp is geboren op 18-09-1869 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 131], zoon van Fredrik Veldkamp (zie VII-w) en Klasina van Munster. Johannes is overleden op 23-10-1899 in Enschede, 30 jaar oud [bron: Aktenummer: 368].
Beroep:
Boerenknecht
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 02-04-1898 in Staphorst [bron: Aktenummer: 27] met Geesje Zweers, 18 jaar oud. Geesje is geboren op 16-03-1880 om 21:00 in Staphorst [bron: Aktenr 40], dochter van Jan Zweers en Jantje Doomine. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-03-1880. Bij de geboorteaangifte van Geesje was de volgende getuige aanwezig: Jan van der Haar en Hendrik Israels (veldwachter). Geesje is overleden. Geesje trouwde later op 06-05-1905 in Staphorst [bron: Aktenummer: 38] met Jan Jager (geb. 1880).
Notitie bij Geesje: Geboren aan het Ballingslag te Staphorst
Kind van Johannes en Geesje:
1 Clara Johanna Veldkamp, geboren in 1898 in Schnellenhaus (Duitsland). Volgt IX-fg.
VIII-bg Dirkje Veldkamp is geboren op 11-05-1868 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 70], dochter van Willem Veldkamp (zie VII-y) en Geertje Boeve. Bij de geboorteaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Harmen Post. Dirkje is overleden op 11-07-1946 om 09:00 in Heerde, 78 jaar oud (oorzaak: Kanker) [bron: Aktenr: 54]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1946. Bij de overlijdensaangifte van Dirkje was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker).
Notitie bij Dirkje: De vader van de bruidegom en de moeder van bruid hebben de huwelijksakte niet ondertekend omdat ze niet konden schrijven
Dirkje trouwde, 19 jaar oud, op 14-04-1888 in Heerde [bron: Aktenummer: 10] met Egbert Jan Regterschot, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Dirkje en Egbert was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) Johannes Docter en Hendrik van Duren en Fredrik Jongerman. Egbert is geboren op 06-07-1864 om 21:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 123], zoon van Geurt Regterschot en Hendrika Roeke. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-07-1864. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Aart v d Put (Veldwachter) en Jan Hendriks (veldwachter). Egbert is overleden op 10-08-1937 om 22:00 in Heerde, 73 jaar oud [bron: Aktenummer: 77]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-08-1937. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Marten van der Wal.
Beroep:
Dagloner
Kinderen van Dirkje en Egbert:
1 Geurt Regterschot, geboren op 10-10-1888 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 160]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1888. Bij de geboorteaangifte van Geurt was de volgende getuige aanwezig: Abraham Cohen (koopman) Hendrikus Vorderman (bakker). Geurt is overleden.
2 Willem Regterschot, geboren op 24-02-1891 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-fh.
3 Hendrik Regterschot, geboren op 30-10-1892 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-fi.
4 Geertje Regterschot, geboren op 07-05-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-fj.
5 Egbert Jan Regterschot, geboren op 18-12-1895 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 182]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-12-1895. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Harmen uit de Bogaard (herbergier). Egbert is overleden op 18-06-1898 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 61]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-06-1898. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Jan Loman en Johannes Jans.
6 Dirk Regterschot, geboren op 08-06-1897 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 79]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-06-1897. Bij de geboorteaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Johannes Naberhuis (veldwachter). Dirk is overleden op 09-06-1898 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 53]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-1898. Bij de overlijdensaangifte van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Jan Loman en Jan Scholten.
7 Egbert Jan Regterschot, geboren op 03-02-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-fk.
8 Dirkje Regterschot, geboren op 15-07-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-fl.
9 Ruth Regterschot, geboren op 01-12-1902 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 167]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1902. Bij de geboorteaangifte van Ruth was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Harmen uit de Bogaard (herbergier). Ruth is overleden op 10-02-1903 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 18]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1903. Ruth bleef ongehuwd.
10 Wilhelmina Regterschot, geboren op 01-12-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-fm.
11 Ruth Regterschot, geboren op 02-09-1904 in Heerde. Volgt IX-fn.
12 Albert Regterschot, geboren op 22-01-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 13]. Albert is overleden op 29-01-1909 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 16]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1909.
VIII-bh Rutger Veldkamp is geboren op 22-04-1870 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 65], zoon van Willem Veldkamp (zie VII-y) en Geertje Boeve. Bij de geboorteaangifte van Rutger was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter en Antonie Hissink. Rutger is overleden op 02-09-1953 in Wapenveld (Gem. Heerde), 83 jaar oud (oorzaak: arteriosclerose (slagaderverkalking)) [bron: Aktenr: 69]. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Rutger: Gewoond hebbende in wijk F144
Beroep:
Arbeider
Rutger trouwde, 24 jaar oud, op 18-08-1894 in Heerde [bron: Aktenummer: 25] met Janna Disselhof, 18 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Rutger en Janna was de volgende getuige aanwezig: (logementhouder) Arend Boeve en Johannes Docter (gemeentebode) en Willem Frederik v Dijk en Jan Boeve. Janna is geboren op 01-12-1875 om 12:00 in Heerde (buurtschap de Werven) [bron: Aktenr 181], dochter van Hendrik Disselhof en Geertje van Olst. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1875. Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Wicher Visscher en Wicher ten Have (herbergier). Janna is overleden op 04-11-1946 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 70 jaar oud [bron: Aktenr 75]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-11-1946. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Rutger en Janna:
1 Willem Veldkamp, geboren op 09-12-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-fo.
2 Geertje Veldkamp, geboren op 16-02-1898 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-fp.
3 Gerritje Veldkamp, geboren op 23-05-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-fq.
4 NN Veldkamp, levenloos geboren dochter, geboren op 27-06-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 60].
5 Hendrik Veldkamp, geboren op 18-04-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-fr.
6 Rutger Veldkamp, geboren op 25-09-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-fs.
7 Janna Veldkamp, geboren op 06-07-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ft.
8 Jan Veldkamp, geboren op 28-06-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-fu.
9 NN Veldkamp, levenloos geboren kind, geboren op 03-02-1920 in Heerde [bron: Aktenummer: 12].
VIII-bi Willemina Veldkamp is geboren op 25-06-1872 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 76], dochter van Willem Veldkamp (zie VII-y) en Geertje Boeve. Bij de geboorteaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: Jan Heideveld en Jan van Lohuizen. Willemina is overleden op 24-09-1891 om 07:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 19 jaar oud (oorzaak: phthisis pulmonalis (longtering)) [bron: Aktenummer: 98]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-09-1891. Bij de overlijdensaangifte van Willemina was de volgende getuige aanwezig: G.Eilander. Willemina trouwde, 17 jaar oud, op 12-04-1890 in Heerde [bron: Aktenummer: 7] met Aart Langenberg, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willemina en Aart was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Graaf een Willem Jan van Apeldoorn en Jan van Leeuwen en Gerrit ten Have. Aart is geboren op 05-01-1867 om 22:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 3], zoon van Egbert Langenberg en Aaltje Bijsterbosch. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1867. Bij de geboorteaangifte van Aart was de volgende getuige aanwezig: Willem v d Beek en Johannes Docter (gemeentebode). Aart is overleden op 15-03-1939 om 03:30 in Heerde, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 24]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-03-1939. Bij de overlijdensaangifte van Aart was de volgende getuige aanwezig: Jan van Essen. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Aart trouwde later op 08-10-1892 in Heerde [bron: Aktenummer: 32] met Elsje Smit (1867-1918).
Beroep:
Landbouwer
VIII-bj Willem Veldkamp is geboren op 15-09-1874 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 124], zoon van Willem Veldkamp (zie VII-y) en Geertje Boeve. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen en Wicher ten Have (herbergier). Willem is overleden op 27-04-1934 om 16:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 59 jaar oud (oorzaak: tuberculosis pulmonum (longtering)) [bron: Aktenummer: 35]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-04-1934. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Jacob Bijsterbosch (boschwachter) en Gerrit Dul.
Notitie bij Willem: Gewoond hebbende Wijk F141
Beroep:
Arbeider
Willem trouwde, 24 jaar oud, op 06-05-1899 in Heerde [bron: Aktenummer: 16] met Marrigje Veluwenkamp, 17 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Marrigje was de volgende getuige aanwezig: Teunis Kers en Gerrit van Triest en Johannes van Triest en Gerrit Steven van Laar. Zie VIII-s voor persoonsgegevens van Marrigje.
Kinderen van Willem en Marrigje: zie VIII-s.
VIII-bk Geertje Veldkamp is geboren op 18-07-1876 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 100], dochter van Willem Veldkamp (zie VII-y) en Geertje Boeve. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens en Anne Hoekstra (beiden veldwachter). Geertje is overleden op 16-06-1945 in Wapenveld (Gem. Heerde), 68 jaar oud (oorzaak: apoplexia cerebri (beroerte, bloeding)) [bron: Aktenr: 70]. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Geertje trouwde, 19 jaar oud, op 02-05-1896 in Heerde [bron: Aktenummer: 17] met Gerrit Eilander, 31 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Hengeveld en Johannes Docter (gemeentebode) en Hendrikus Vorderman en Jan Jacob van Ark. Gerrit is geboren op 11-01-1865 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 4], zoon van Gerhardus Eilander en Jennigje van den Berg. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1865. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Aart v d Put (veldwachter) en Lubbert Ruest (jachtopziener). Gerrit is overleden op 31-01-1941 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 12]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-02-1941. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (aanspreker). Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Geertje en Gerrit:
1 Jennigje Eilander, geboren op 09-02-1897 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-fv.
2 Willem Eilander, geboren op 15-09-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-fw.
3 Gerritje Eilander, geboren op 03-09-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-fx.
4 Geertje Eilander, geboren op 17-02-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 30]. Geertje is overleden op 15-06-1906 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 54]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-06-1906.
5 Geertje Eilander, geboren op 09-06-1907 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-fy.
6 Gerrit Jan Eilander, geboren op 05-06-1908. Volgt IX-fz.
7 Gerrit Eilander, geboren op 02-06-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ga.
8 Gerhard Eilander, geboren op 04-07-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 105]. Gerhard is overleden op 21-09-1923 om 07:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 12 jaar oud [bron: Aktenummer: 64].
9 NN Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 30-12-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 94].
10 Gerrit Jan Eilander, geboren op 30-10-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde). Gerrit is overleden.
11 NN Eilander, levenloos geboren kind, geboren op 08-10-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 75].
VIII-bl Reintje Veldkamp is geboren op 27-06-1882 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 71], dochter van Willem Veldkamp (zie VII-y) en Geertje Boeve. Bij de geboorteaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen en Johannes Docter. Reintje is overleden op 01-10-1946 om 21:30 in Heerde, 64 jaar oud (oorzaak: apoplexia cerebri (beroerte, bloeding)) [bron: Aktenr: 64]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-10-1946. Bij de overlijdensaangifte van Reintje was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Reintje trouwde, 21 jaar oud, op 04-06-1904 in Heerde [bron: Aktenummer: 28] met Jacob Bredewoud, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Reintje en Jacob was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jan Boeve (logementhouder) en Jan Petrus Zoerink en Lubbert IJzerman. Jacob is geboren op 14-11-1883 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 156], zoon van Jacob Bredewoud en Garrigjen Wietten. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-11-1883. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Jacob is overleden in 1958 in Heerde, 74 of 75 jaar oud.
Notitie bij Jacob: Gewoond hebbende wijk F220
Beroep:
Fabrieksarbeider
Kinderen van Reintje en Jacob:
1 Jacob Bredewoud, geboren op 21-11-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 169]. Jacob is overleden op 23-02-1905 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 24]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-02-1905.
2 Geertje Bredewoud, geboren op 21-11-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 178]. Geertje is overleden op 27-12-1908 om 16:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 119]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-12-1908.
3 Gerritje Bredewoud, geboren op 17-03-1907 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 46]. Gerritje is overleden op 04-10-1907 om 09:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 6 maanden oud [bron: Aktenummer: 70]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-10-1907.
4 Jacob Bredewoud, geboren op 26-04-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-gb.
5 Gerrit Willem Bredewoud, geboren op 25-04-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-gc.
6 Gerrit Bredewoud, geboren op 13-10-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 161]. Gerrit is overleden op 13-09-1914 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 95]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-09-1914.
7 Reintje Bredewoud, geboren in 01-1914 in Heerde. Reintje is overleden op 03-09-1914 in Heerde, 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 91].
8 Gerrit Bredewoud, geboren op 26-12-1915 in Heerde. Volgt IX-gd.
9 Gerrit Jan Bredewoud, geboren op 23-01-1918 in Heerde. Volgt IX-ge.
10 Dirk Bredewoud, geboren in 1921 in Heerde. Dirk is overleden op 17-02-1922 om 15:00 in Heerde, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1922.
11 Jan Bredewoud, geboren op 20-09-1922 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-gf.
12 Rutger Bredewoud, geboren op 18-06-1924. Volgt IX-gg.
13 Willem Bredewoud, geboren op 05-02-1927. Volgt IX-gh.
VIII-bm Johanna Veldkamp is geboren op 24-01-1885 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 23], dochter van Willem Veldkamp (zie VII-y) en Geertje Boeve. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Berend Veldkamp en Dries Brouwer. Johanna is overleden op 19-11-1960 in Wapenveld (Gem. Heerde), 75 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 09-11-1907 in Heerde [bron: Aktenummer: 52] met Evert van Ommen, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Evert was de volgende getuige aanwezig: Teunis Bredehoff en Albert Dragt en Albert Koetzier (herbergier) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Zie VIII-cq voor persoonsgegevens van Evert.
Kinderen van Johanna en Evert:
1 Gerrie van Ommen. Volgt IX-gi.
2 Jannes van Ommen, geboren op 09-02-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-gj.
3 Geertruida van Ommen, geboren op 14-03-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 51]. Geertruida is overleden op 17-04-1909 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 52]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-04-1909.
4 Willem van Ommen, geboren op 10-04-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-gk.
5 Willem Jan van Ommen, geboren op 26-08-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-gl.
6 Geerhard van Ommen, geboren op 15-09-1913 in Heerde. Volgt IX-gm.
7 Johanna van Ommen, geboren op 19-01-1916 in Heerde. Johanna is overleden op 20-11-1937 om 16:00 in Heerde, 21 jaar oud [bron: Aktenummer: 96]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-11-1937. Johanna bleef ongehuwd.
Beroep:
Fabrieksarbeidster
8 Evert van Ommen, geboren op 08-12-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-gn.
9 Dirkje van Ommen, geboren op 20-04-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-go.
10 Bernhard Johannes van Ommen, geboren op 14-07-1920 in Heerde. Volgt IX-gp.
11 Rutger van Ommen, geboren in 11-1921 in Heerde. Rutger is overleden op 26-05-1922 om 10:00 in Heerde, 6 maanden oud [bron: Aktenummer: 62]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-05-1922.
12 Rutger van Ommen, geboren in 08-1924 in Heerde. Rutger is overleden op 28-10-1924 om 22:30 in Heerde, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 74]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-10-1924.
13 Marinus van Ommen, geboren op 14-06-1925 in Heerde. Marinus is overleden op 28-06-1925 om 11:30 in Heerde, 14 dagen oud [bron: Aktenummer: 65]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1925.
14 Everdina van Ommen, geboren op 14-06-1925 in Heerde. Everdina is overleden op 29-06-1925 om 09:00 in Heerde, 15 dagen oud [bron: Aktenummer: 66]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1925.
VIII-bn Johannes Veldkamp is geboren op 01-04-1886 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 47], zoon van Willem Veldkamp (zie VII-y) en Geertje Boeve. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-04-1886. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter en Jannes Martens. Johannes is overleden op 29-06-1961 in Zwolle, 75 jaar oud. Hij is begraven op 03-07-1961 in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Johannes: Gewoond hebbende aan de Parallelweg (Wijk F204)
Geen grafsteen, ligt op nummer 217 op begraafplaats in Wapenveld
Afkondiging van het huwelijk was op 26-8-1906 en op 2-9-1906
Vrijgesteld van militaire dienst
Beroep:
Arbeider
Johannes trouwde, 20 jaar oud, op 08-09-1906 in Heerde [bron: Aktenummer: 32] met Berendina van Ommen, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Berendina was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetsier (herbergier) en Jan v d Vrugt (gemeentebode) en Jan v Dijk en Gerrit Eikelboom. Zie VIII-cp voor persoonsgegevens van Berendina.
Kinderen van Johannes en Berendina:
1 Willem Veldkamp, geboren op 13-01-1907 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-gq.
2 Jan Willem Veldkamp, geboren op 17-02-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-gr.
3 NN Veldkamp, levenloos geboren kind, geboren op 25-05-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 60].
4 Geertje Veldkamp, geboren in 06-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde). Geertje is overleden op 01-11-1911 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 5 maanden oud (oorzaak: bronchopneumonia (longontsteking)) [bron: Aktenummer: 99]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-11-1911. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Jan de Ruiter en Jan van der Vrugt (gemeentebode).
5 Willemina Johanna (Mina) Veldkamp, geboren op 21-07-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-gs.
6 Johannes Veldkamp, geboren op 02-07-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde). Johannes is overleden op 16-07-1913 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 14 dagen oud [bron: Aktenummer: 59]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-07-1913.
7 Geertje Veldkamp, geboren op 02-07-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde). Geertje is overleden op 25-07-1913 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 23 dagen oud [bron: Aktenummer: 64]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-07-1913.
8 Dirkje Veldkamp, geboren in 07-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde). Dirkje is overleden op 27-10-1914 om 06:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 111]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1914.
9 Geertje Veldkamp, geboren in 09-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde). Geertje is overleden op 27-05-1917 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 8 maanden oud (oorzaak: bronchopneumonia (longontsteking)) [bron: Aktenummer: 65]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-05-1917.
10 Everdina Veldkamp, geboren op 29-01-1918 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-gt.
11 Geertje Veldkamp, geboren op 05-03-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-gu.
12 Johannes Veldkamp, geboren in 04-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde). Johannes is overleden op 21-08-1920 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 maanden oud (oorzaak: enteritis (darmontsteking)) [bron: Aktenummer: 65]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1920.
13 Evert Jan Veldkamp, geboren in 07-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Evert is overleden op 07-08-1921 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 maand oud (oorzaak: gastro enteritis (buikgriep)) [bron: Aktenummer: 78]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-08-1921.
14 Rutger Veldkamp, geboren in 01-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde). Rutger is overleden op 12-01-1925 om 19:30 in Wapenveld (Gem. Heerde), 0 of 1 jaar oud (oorzaak: poliomyelitis (kinderverlamming)) [bron: Aktenummer: 2]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1925.
15 Johanna Everdina (Jo) Veldkamp, geboren op 16-12-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-gv.
16 Dirkje Veldkamp, geboren op 22-11-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde). Dirkje is overleden op 10-10-1928 in Zwolle, 10 maanden oud (oorzaak: pneumonia (longontsteking)) [bron: Aktenummer: 86]. Zij is begraven in Wapenveld (Gem. Heerde).
VIII-bo Albert Jan Hofmeier is geboren in 1848 in Voorst (Gem. Twello), zoon van Jan Hofmeier en Hendrikje Langenberg (zie VII-z). Albert is overleden.
Beroep:
Klompenmaker
Albert trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 07-05-1879 in Zutphen [bron: Aktenummer: 35] met Johanna Hendrika Essink, 22 of 23 jaar oud. Johanna is geboren in 1856 in Wisch. Johanna is overleden.
VIII-bp Hendrika Hofmeier is geboren op 15-10-1853 in Voorst (Gem. Twello), dochter van Jan Hofmeier en Hendrikje Langenberg (zie VII-z). Hendrika is overleden op 07-10-1874 in Zutphen, 20 jaar oud [bron: Aktenummer: 358]. Hendrika trouwde, 18 jaar oud, op 22-05-1872 in Zutphen [bron: Aktenummer: 59] met Gerrit Willem Kraassenberg, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op 01-04-1847 in Zutphen. Gerrit is overleden op 12-07-1872 in Zutphen, 25 jaar oud [bron: Aktenummer: 250].
Beroep:
Metselaar
Kinderen van Hendrika en Gerrit:
1 Gerdina Hendrika Kraassenberg, geboren in 1872 in Zutphen. Gerdina is overleden op 15-10-1944 in Brummen, 71 of 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 85].
2 Hendrika Kraassenberg, geboren op 13-03-1873 in Zutphen. Hendrika is overleden op 07-10-1874 in Zutphen, 1 jaar oud.
VIII-bq Tonia Hofmeier is geboren in 1859 in Voorst (Gem. Twello), dochter van Jan Hofmeier en Hendrikje Langenberg (zie VII-z). Tonia is overleden op 21-04-1902 in Oegstgeest, 42 of 43 jaar oud [bron: Aktenummer: 45]. Tonia trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 19-03-1880 in Zutphen [bron: Aktenummer: 19] met Berend Berghuijs, 21 of 22 jaar oud. Berend is geboren in 1858 in Deventer. Berend is overleden.
Beroep:
Koopman
VIII-br Gerharda Hofmeier is geboren in 1868 in Zutphen, dochter van Jan Hofmeier en Hendrikje Langenberg (zie VII-z). Gerharda is overleden op 08-11-1920 in Zutphen, 51 of 52 jaar oud. Gerharda trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 07-03-1888 in Zutphen [bron: Aktenummer: 20] met Wilhelmus Jacobus Assink, 23 of 24 jaar oud. Wilhelmus is geboren in 1864 in Doesburg. Wilhelmus is overleden op 08-01-1950 in Zutphen, 85 of 86 jaar oud.
Beroep:
Timmerman
VIII-bs Jan Burgers is geboren op 26-02-1861 om 23:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 28], zoon van Hendrikus Burgers en Fennigje Veldman (zie VII-aa). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1861. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Derk v Lohuizen (schoenmaker) en Johannes Montizaan (klompenmaker). Jan is overleden op 03-02-1919 om 04:30 in Olst, 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-02-1919.
Notitie bij Jan: Overleden in een huis te Duur genummerd 86
Beroep:
Dagloner
Jan trouwde, 20 jaar oud, op 27-11-1881 in Heerde [bron: Aktenummer: 33] met Gerrigje Roke, 19 jaar oud. Gerrigje is geboren op 11-02-1862 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 15], dochter van Hendrik Roeke en Gerrigje Palm. Gerrigje is overleden op 24-11-1926 in Olst, 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 50].
Kinderen van Jan en Gerrigje:
1 Hendrikus Burgers, geboren op 17-03-1882 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 38]. Hendrikus is overleden.
2 Gerrigje Burgers, geboren op 15-04-1883 in Olst. Volgt IX-gw.
3 Gerrit Jan Burgers, geboren op 07-08-1885 in Olst. Gerrit is overleden op 03-09-1890 in Olst, 5 jaar oud.
4 Frederik Burgers, geboren op 03-09-1886 in Olst. Frederik is overleden op 04-10-1890 in Olst, 4 jaar oud.
5 Hendrik Burgers, geboren op 14-08-1888 in Olst. Volgt IX-gx.
6 Johannes Burgers, geboren op 12-04-1890 in Olst. Johannes is overleden op 21-05-1890 in Olst, 1 maand oud.
7 Geertjen Burgers, geboren op 08-06-1891 in Olst. Volgt IX-gy.
8 Frederik Burgers, geboren op 21-01-1894 in Olst. Volgt IX-gz.
9 Johanna Klazina Burgers, geboren op 26-06-1895 in Olst. Volgt IX-ha.
10 Johannes Lambertus Burgers, geboren op 10-11-1896 in Olst. Johannes is overleden.
11 Gerrit Jan Burgers, geboren op 30-12-1897 in Olst. Gerrit is overleden op 06-02-1902 in Olst, 4 jaar oud.
12 Gerrit Burgers, geboren op 02-08-1899 in Olst. Gerrit is overleden.
13 Martha Johanna Burgers, geboren op 15-12-1900 in Olst. Martha is overleden op 31-10-1903 in Olst, 2 jaar oud.
14 Gerritdina (Dina) Burgers, geboren op 29-06-1902 in Olst. Volgt IX-hb.
VIII-bt Klaas Burgers is geboren op 10-07-1864 om 14:00 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 124], zoon van Hendrikus Burgers en Fennigje Veldman (zie VII-aa). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-07-1864. Bij de geboorteaangifte van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Aart v d Put (veldwachter) en Jacob Boeve (logementhouder). Klaas is overleden op 16-07-1914 om 16:30 in Zutphen, 50 jaar oud [bron: Aktenummer: 164]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1914.
Beroep:
Leerlooiersknecht
Klaas:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 18-09-1889 in Zutphen [bron: Aktenummer: 92] met Jenneken Wenneker, 22 of 23 jaar oud. Jenneken is geboren in 1866 in Warnsveld (Gld). Jenneken is overleden vr 28-12-1894, ten hoogste 28 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 28-12-1894 in Zutphen [bron: Aktenummer: 137] met Henders Hilverdink, 20 of 21 jaar oud. Henders is geboren in 1873 in Soeren (Gem. Apeldoorn). Henders is overleden.
Kind van Klaas en Jenneken:
1 Frederik Burgers, geboren in 1894 in Zutphen. Volgt IX-hc.
Kinderen van Klaas en Henders:
2 Angenita Burgers, geboren in 1899 in Zutphen. Volgt IX-hd.
3 Henders Burgers, geboren in 1901 in Zutphen. Volgt IX-he.
VIII-bu Geertrui Remmerts is geboren op 24-05-1856 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 69], dochter van Hendrik Remmerts (Veldkamp) (zie VII-ab) en Teuntje Hendriks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-05-1856. Bij de geboorteaangifte van Geertrui was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) Hendrik Montizaan (horlogemaker). Geertrui is overleden op 16-09-1917 om 07:00 in Hattem, 61 jaar oud [bron: Aktenummer: 48]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-09-1917. Bij de overlijdensaangifte van Geertrui was de volgende getuige aanwezig: Christiaan Jaspers en Hendrik Renes.
Notitie bij Geertrui: Overleden in haar huis Wijk B nummer 145
Geertrui trouwde, 23 jaar oud, op 21-02-1880 in Heerde [bron: Aktenr 3] met Eimert Wagtelenberg, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertrui en Eimert was de volgende getuige aanwezig: Jacob Wagtelenberg (broer van de bruidegom) enGerrit de Brake en Wicher ten Have (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Eimert is geboren op 08-09-1859 om 10:00 in Hattem [bron: Aktenr 75], zoon van Jan Wagtelenberg en Jantien van der Horst. Bij de geboorteaangifte van Eimert was de volgende getuige aanwezig: Jan Karel Wendt (wagenmaker) en Mannus Schuurhuis. Eimert is overleden op 13-07-1918 om 04:30 in Hattem, 58 jaar oud [bron: Aktenummer: 29]. Bij de overlijdensaangifte van Eimert was de volgende getuige aanwezig: johannes Evert Streng (grafdelver) en Hendrik Viering.
Beroep:
Dagloner
Kinderen van Geertrui en Eimert:
1 Jan Wagtelenberg, geboren op 03-06-1880 in Wapenveld (Gem. Heerde). Jan is overleden op 23-06-1880 in Wapenveld (Gem. Heerde), 20 dagen oud [bron: Aktenummer: 58].
2 Hendrik Wagtelenberg, geboren op 29-08-1881 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-hf.
3 Jantje Wagtelenberg, geboren op 23-06-1884 in Hattem. Volgt IX-hg.
4 Jan Wagtelenberg, geboren op 12-08-1887 in Hattem. Volgt IX-hh.
5 Tonia Wagtelenberg, geboren op 23-10-1891 in Hattem. Volgt IX-hi.
6 Eimert Wagtelenberg, geboren op 07-10-1893 in Hattem. Volgt IX-hj.
7 Harm Wagtelenberg, geboren op 28-10-1896 in Hattem [bron: Aktenr 088]. Harm is overleden op 02-08-1900 in Hattem, 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 47].
VIII-bv Klasina Remmerts is geboren op 18-04-1859 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 63], dochter van Hendrik Remmerts (Veldkamp) (zie VII-ab) en Teuntje Hendriks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-04-1859. Bij de geboorteaangifte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Montizaan (horlogemaker) en Aart v d Put (veldwachter). Klasina is overleden op 19-01-1942 om 14:30 in Heerde, 82 jaar oud [bron: Aktenummer: 7]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1942. Bij de overlijdensaangifte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis (schoenmaker). Klasina trouwde, 32 jaar oud, op 30-04-1891 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle) [bron: Aktenummer: 17] met Frederik Kamphuis, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Klasina en Frederik was de volgende getuige aanwezig: Albertus van der Kolk en Klaas van Os (veldwachter) en Karel Staarman en Harm Deuzeman (veldwachter). Frederik is geboren op 14-11-1863 in Ommen Stad, zoon van Jan Kamphuis en Hendrikje Kamphuis. Frederik is overleden.
Beroep:
Timmerman
Kinderen van Klasina en Frederik:
1 Hendrikje Kamphuis, geboren in 1891 in IJsselmuiden. Volgt IX-hk.
2 Hendrik Jan Kamphuis, geboren op 02-02-1894 in IJsselmuiden. Volgt IX-hl.
3 Margaretha Kamphuis, geboren in 1897 in IJsselmuiden. Volgt IX-hm.
4 Tonia Kamphuis, geboren op 27-03-1899. Tonia is overleden.
VIII-bw Hendrik Remmerts is geboren op 01-05-1864 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 85], zoon van Hendrik Remmerts (Veldkamp) (zie VII-ab) en Teuntje Hendriks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-05-1864. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jan Jans en Jan Hendriks. Hendrik is overleden na 1924, minstens 60 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 15-03-1888 in Hattem [bron: Aktenummer: 5] met Maria Berendina Wagtelenberg, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Maria was de volgende getuige aanwezig: Teunis Reijmerink en Jannes van Raalte en Jannes Wijnen (tapper) en Gerrit Wiesenberg. Maria is geboren op 03-06-1867 om 02:00 in Hattem [bron: Aktenr 45], dochter van Jan Wagtelenberg en Jantje van der Horst. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jacob de Weerd en Berend Lunenberg (wagenmaker). Maria is overleden op 04-12-1924 om 15:00 in Hattem, 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 41]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Jan Brouwer (winkelier) en Derk Teunis Kemper (gemeenteveldwachter).
Notitie bij Maria: Geboren in Wijk A nummer12
Kinderen van Hendrik en Maria:
1 Tonia Remmerts, geboren op 26-07-1889 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-hn.
2 Jan Remmerts, geboren op 04-06-1894 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ho.
3 Berendina Remmerts, geboren op 04-06-1894 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 71]. Bij de geboorteaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Jacob van Leeuwen (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Berendina is overleden.
4 NN Remmerts, levenloos geboren zoon, geboren op 28-02-1900 in Hattem [bron: Aktenummer: 25].
5 Hendrik Remmerts, geboren op 09-02-1903 in Hattem. Volgt IX-hp.
VIII-bx Klasina Remmerts is geboren op 07-03-1869 om 16:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 34], dochter van Reinder Remmerts (zie VII-ac) en Fennigje Bos (zie VII-al). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1869. Bij de geboorteaangifte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jan Hendriks (veldwachter). Klasina is overleden op 02-08-1947 om 05:30 in Heerde, 78 jaar oud [bron: Aktenr 71]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1947. Bij de overlijdensaangifte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Klasina trouwde, 20 jaar oud, op 13-07-1889 in Heerde [bron: Aktenr 26] met Derk Rorije, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Klasina en Derk was de volgende getuige aanwezig: Willem Stijf (stiefbroer van de bruid) en Harmen uit den bogaard (herbergier) en Jacob van Leeuwen (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Derk is geboren op 16-04-1863 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 46], zoon van Hendrik Rorije en Kornelia van het Veld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-04-1863. Bij de geboorteaangifte van Derk was de volgende getuige aanwezig: Johan Joachim Vahl en Sarris van der Scheer. Derk is overleden op 19-02-1947 om 02:00 in Heerde, 83 jaar oud [bron: Aktenr 20]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-02-1947. Bij de overlijdensaangifte van Derk was de volgende getuige aanwezig: Jan visser.
Notitie bij Derk: Gewoond hebbende te Wapenveld Wijk F71 (Leeuwerikweg)
Beroep:
Dagloner
Kinderen van Klasina en Derk:
1 Hendrik Rorije, geboren op 11-04-1890 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-hq.
2 Fennigje Rorije, geboren op 27-08-1891 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-hr.
3 Cornelia Rorije, geboren op 31-05-1893 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-hs.
4 Reinder Rorije, geboren op 06-04-1895 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ht.
5 Derk Rorije, geboren op 08-11-1896 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-hu.
6 Klaas Rorije, geboren op 20-09-1898 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-hv.
7 Sarris Rorije, geboren op 19-02-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-hw.
8 NN Rorije, levenloos geboren dochter, geboren op 16-12-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 87].
9 Johanna Rorije, geboren op 28-01-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-hx.
10 Roelofje Rorije, geboren op 08-12-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-hy.
11 Hendrikus Cornelis Rorije, geboren op 25-04-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 75]. Hendrikus is overleden op 05-01-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud.
12 Hendrik Cornelis Rorije, geboren in 1910 in Wapenveld (Gem. Heerde). Hendrik is overleden op 05-01-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 2].
VIII-by Jan Willem Remmerts is geboren op 16-12-1870 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 189], zoon van Reinder Remmerts (zie VII-ac) en Fennigje Bos (zie VII-al). Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1870. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Johannes Jacobus v Heekeren. Jan is overleden op 02-09-1944 om 15:30 in Zwolle, 73 jaar oud [bron: Aktenr 74 en 601]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-09-1944. Bij de overlijdensaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Veldarbeider
Jan:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 01-04-1893 in Heerde [bron: Aktenr. 11] met Elisabeth Bredewolt, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Hendrik Mondria (kuiper) en Willem Jan van Apeldoorn (bakker) en Evert Heideveld. Zie VIII-df voor persoonsgegevens van Elisabeth.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 04-06-1898 in Heerde [bron: Aktenummer: 20] met Willempje Remmers, 19 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Willempje was de volgende getuige aanwezig: Aart IJzerman (vrachtrijder) en Jan van Leeuwen (winkelier) en Cornelis Vinke (schoenmaker) en Jan Olchert Doornbos (horlogemaker). Zie VIII-ac voor persoonsgegevens van Willempje.
Kinderen van Jan en Elisabeth:
1 NN Remmerts, levenloos geboren zoon, geboren op 18-03-1895 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 35]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-03-1895.
2 NN Remmerts, levenloos geboren dochter, geboren op 05-09-1896 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 89].
Kinderen van Jan en Willempje: zie VIII-ac.
VIII-bz Reinder Remmerts is geboren op 21-04-1880 om 19:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 47], zoon van Reinder Remmerts (zie VII-ac) en Fennigje Bos (zie VII-al). Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-04-1880. Bij de geboorteaangifte van Reinder was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendriks (veldwachter) en Anne Hoekstra (veldwachter). Reinder is overleden op 29-09-1953 in Wapenveld (Gem. Heerde), 73 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Reinder trouwde, 27 jaar oud, op 11-05-1907 in Heerde [bron: Aktenr. 21] met Johanna van den Bosch, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Reinder en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Nijmeijer (herbergier) en Dirk Visser en Berend Smit (smid) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Johanna is geboren op 29-10-1883 om 06:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 147], dochter van Berend van den Bosch en Janna van Dijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-10-1883. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Willem Fiks (wegwerker). Johanna is overleden op 17-12-1943 om 10:00 in Heerde, 60 jaar oud [bron: Aktenr 92]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-12-1943. Bij de overlijdensaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Dirk Boerdam.
Kind van Reinder en Johanna:
1 Fennigje Berendina (Fenne) Remmerts, geboren op 24-01-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-hz.
VIII-ca Hendrik Remmerts (zie foto) is geboren op 24-11-1882 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 161], zoon van Reinder Remmerts (zie VII-ac) en Fennigje Bos (zie VII-al). Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-11-1882. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Johannes Martens (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Hendrik is overleden op 29-02-1968 in Wapenveld (Gem. Heerde), 85 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Hendrik: Gewoond hebbende in wijk F238
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 18-06-1910 in Heerde [bron: Aktenummer: 36] met Hendrikje Veldkamp, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrik en Hendrikje was de volgende getuige aanwezig: Jan Veldkamp (broer van de bruid) en Harmen uit den Bogaard en Gerrit Jan van Dijk (winkelier) en Albert Koetzier (herbergier). Zie IX-eb voor persoonsgegevens van Hendrikje.
Kinderen van Hendrik en Hendrikje:
1 Hendrikus Remmerts, geboren op 13-04-1911 in Heerde. Volgt X-dn.
2 Reinder Remmerts, geboren op 08-05-1913 in Heerde. Reinder is overleden.
3 Hendrikje Remmerts, (zie foto) geboren op 02-10-1914 in Heerde. Volgt X-do.
4 Frederik Remmerts, (zie foto) geboren op 03-09-1916 in Heerde. Frederik is overleden op 02-07-1942 om 13:00 in Zwolle, 25 jaar oud [bron: Aktenummer: 75]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1942. Frederik bleef ongehuwd.
Beroep:
Grondwerker
5 Klaas Remmerts, (zie foto) geboren op 06-12-1918 in Heerde. Klaas is overleden op 09-03-1995, 76 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp). Klaas trouwde met Aleida Draaijer. Aleida is geboren op 01-11-1919. Aleida is overleden op 19-03-2011, 91 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
6 Reintje Remmerts, (zie foto) geboren op 17-05-1921 in Heerde. Volgt X-dp.
7 Johanna Remmerts, geboren op 29-12-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-dq.
8 Berendina Hendrika Remmerts, geboren op 08-02-1926 in Heerde.
9 Hendrik Remmerts, geboren in 05-1928 in Heerde. Hendrik is overleden op 27-01-1929 in Heerde, 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 8].
10 Johannes Remmerts, geboren op 23-01-1930 in Heerde. Volgt X-dr.
VIII-cb Berend Fiks is geboren op 19-10-1874 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 144], zoon van Gerrit Fiks en Klasina Veldkamp (zie VII-ad). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-10-1874. Bij de geboorteaangifte van Berend was de volgende getuige aanwezig: Jan v Lohuizen (smid) en Wicher ten Have (herbergier). Berend is overleden op 05-02-1952 in Wapenveld (Gem. Heerde), 77 jaar oud [bron: Aktenr 11]. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Berend: Gewoond hebbende in wijk F136
Beroep:
Arbeider
Berend trouwde, 26 jaar oud, op 05-10-1901 in Heerde [bron: Aktenummer: 41] met Aaltje Eilander, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op 14-01-1877 in Zalk en Veecaten, dochter van Jan Eilander en Hendrikje Goudbeek. Aaltje is overleden op 26-02-1943 in Wapenveld (Gem. Heerde), 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 20]. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Berend en Aaltje:
1 Gerritje Fiks, geboren op 25-07-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ia.
2 Arend Jan Fiks, geboren op 09-09-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ib.
3 Klaas Fiks, geboren op 12-06-1907 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ic.
4 Hendrikje Fiks, geboren op 18-09-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-id.
5 Berendina Fiks, geboren op 13-01-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ie.
6 Albert Fiks, geboren in 1914 in Heerde. Albert is overleden op 27-12-1915 in Heerde, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 118].
7 Aaltje Fiks, geboren op 06-11-1921 in Heerde. Aaltje is overleden op 21-01-1924 in Heerde, 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 3].
VIII-cc Bartus Fiks is geboren op 15-03-1876 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 40], zoon van Gerrit Fiks en Klasina Veldkamp (zie VII-ad). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1876. Bij de geboorteaangifte van Bartus was de volgende getuige aanwezig: Anne Hoekstra (veldwachter) en Jan v Lohuizen (smid). Bartus is overleden op 17-04-1954 in Wapenveld (Gem. Heerde), 78 jaar oud [bron: Aktenr 31]. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Arbeider-Slager-Koopman
Bartus trouwde, 22 jaar oud, op 17-09-1898 in Heerde [bron: Aktenummer: 29] met Janna Bredewolt, 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Bartus en Janna was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard en Gerrit Lammers en Roelof Cornelis v d Put en Paul Kamphuis. Zie VIII-dc voor persoonsgegevens van Janna.
Kinderen van Bartus en Janna:
1 Gerrit Fiks, geboren op 15-12-1898 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 173]. Gerrit is overleden op 19-01-1906 in Heerde, 7 jaar oud [bron: Aktenr 6].
2 Jan Fiks, geboren op 16-04-1900 in Heerde [bron: Aktenr 58]. Jan is overleden op 22-01-1906 in Heerde, 5 jaar oud [bron: Aktenummer: 8].
3 Klaas Fiks, geboren op 19-06-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 90]. Klaas is overleden op 04-06-1902 in Heerde, 11 maanden oud [bron: Aktenr 44].
4 Steven Fiks, geboren op 13-07-1902 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 100]. Steven is overleden op 24-01-1906 in Heerde, 3 jaar oud [bron: Aktenr 11].
5 Klaas Fiks, geboren op 28-11-1903 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-if.
6 Janna Barta Fiks, geboren op 23-11-1904 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 170]. Janna is overleden op 27-01-1906 in Heerde, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
7 Gerrit Jan Fiks, geboren op 15-02-1906 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 36]. Gerrit is overleden op 19-07-1906 in Heerde (buurtschap Hoorn), 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 63].
8 Bartus Fiks, geboren op 11-02-1907 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ig.
9 Gerrit Jan Fiks, geboren op 21-03-1908 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 50]. Gerrit is overleden op 15-08-1908 in Heerde (buurtschap Hoorn), 4 maanden oud [bron: Aktenr 80].
10 Steven Fiks, geboren op 07-10-1909 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 165]. Steven is overleden op 07-06-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde), 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 73].
11 Johannes Fiks, geboren op 29-05-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ih.
12 Steven Fiks, geboren op 05-09-1912 in Heerde [bron: Aktenr 137]. Steven is overleden op 13-04-1941 in Heerde, 28 jaar oud [bron: Aktenummer: 46].
Beroep:
Fabrieksarbeider
13 Gerritje Fiks, geboren op 16-01-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde). Gerritje is overleden.
14 Jan Fiks, geboren op 25-06-1916 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ii.
15 Berend Fiks, geboren op 24-06-1917 in Heerde. Berend is overleden op 26-05-1940 in Wapenveld (Gem. Heerde), 22 jaar oud [bron: Aktenummer: 56]. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Berend bleef ongehuwd.
Beroep:
Metaalbewerker
VIII-cd Hendrika Fiks is geboren op 15-10-1877 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 157], dochter van Gerrit Fiks en Klasina Veldkamp (zie VII-ad). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-10-1877. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Visser en Johannes Docter (gemeentebode0. Hendrika is overleden op 27-01-1924 om 12:30 in Zwolle, 46 jaar oud [bron: Aktenummer: 6 en 55]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-01-1924. Hendrika trouwde, 25 jaar oud, op 14-03-1903 in Heerde [bron: Aktenummer: 12] met Harmen Bredewout, 29 jaar oud. Harmen is geboren op 22-01-1874 om 20:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 12], zoon van Jan Bredewout en Hermina Krebbers. Bij de geboorteaangifte van Harmen was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter en Gerrit IJzerman. Harmen is overleden op 28-01-1954 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud [bron: Aktenr 8].
Notitie bij Harmen: Gewoond hebbende in wijk F193
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Hendrika en Harmen:
1 Jan Bredewout, geboren op 07-02-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ij.
2 Klasina Bredewout, geboren op 02-05-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ik.
3 Harmen Bredewout, geboren op 13-08-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-il.
VIII-ce Gerritje Fiks is geboren op 25-04-1879 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 68], dochter van Gerrit Fiks en Klasina Veldkamp (zie VII-ad). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1879. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Maas Jacob Roskam. Gerritje is overleden op 05-03-1946 om 06:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 66 jaar oud [bron: Aktenr 23]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-03-1946. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Gerritje trouwde, 23 jaar oud, op 20-09-1902 in Heerde [bron: Aktenummer: 42] met Jacob Dul, 35 jaar oud. Jacob is geboren op 02-03-1867 in Heerde. Jacob is overleden op 23-01-1959 in Wapenveld (Gem. Heerde), 91 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Gerritje en Jacob:
1 Jacoba Dul, geboren op 26-01-1903 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-im.
2 Gerrit Dul, geboren op 15-01-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 11]. Gerrit is overleden op 21-02-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 26].
3 Gerrit Dul, geboren in 01-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde). Gerrit is overleden op 19-07-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde), 6 maanden oud [bron: Aktenummer: 68].
4 Gerrit Dul, geboren op 11-02-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-in.
5 Grietje Dul, geboren op 05-08-1907 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 121]. Grietje is overleden op 10-01-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde), 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 4].
6 NN Dul, levenloos geboren kind, geboren op 20-09-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 93].
7 Klasina Dul, geboren op 07-09-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 139]. Klasina is overleden op 11-10-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde), 1 maand oud [bron: Aktenummer: 71].
8 Grietje Dul, geboren op 07-09-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 140]. Grietje is overleden op 16-06-1913 in Wapenveld (Gem. Heerde), 9 maanden oud [bron: Aktenummer: 48].
9 Klaas Dul, geboren op 01-09-1914. Volgt IX-io.
10 Hendrikus Dul, geboren in 12-1919 in Heerde. Hendrikus is overleden op 11-03-1920 in Heerde, 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 26].
11 Gerritje Dul, geboren in 06-1921 in Heerde. Gerritje is overleden op 13-02-1922 in Heerde, 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 17].
12 Jacob Gerrit Dul, geboren op 07-06-1925. Volgt IX-ip.
VIII-cf Gerrit Fiks is geboren op 09-09-1881 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 119], zoon van Gerrit Fiks en Klasina Veldkamp (zie VII-ad). Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-09-1881. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Jacobus de Weert (groenteknecht) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Gerrit is overleden op 15-07-1945 om 16:30 in Zwolle, 63 jaar oud [bron: Aktenr 92 en 568]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1945. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Veldarbeider
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 26-01-1907 in Heerde [bron: Aktenummer: 2] met Johanna Eilander, 21 jaar oud. Johanna is geboren op 10-02-1885 in Zalk en Veecaten, dochter van Jan Eilander en Hendrikje Goudbeek. Johanna is overleden op 18-05-1972 in Wapenveld (Gem. Heerde), 87 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Gerrit en Johanna:
1 Gerritje Fiks, geboren op 07-08-1907 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-iq.
2 Arend Jan Fiks, geboren op 27-02-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 41]. Arend is overleden op 18-11-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde), 8 maanden oud [bron: Aktenummer: 109].
3 Hendrikje Fiks, geboren op 21-05-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ir.
4 Klasina Fiks, geboren op 02-08-1913 in Heerde. Klasina is overleden op 05-10-1914 in Heerde, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 104].
5 Klaas Fiks, geboren op 23-07-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-is.
6 Arendina Johanna Fiks, geboren op 11-04-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde).
7 Gerrit Fiks, geboren op 17-10-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-it.
VIII-cg Klasina Fiks (zie foto) is geboren op 27-09-1883 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 132], dochter van Gerrit Fiks en Klasina Veldkamp (zie VII-ad). Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-09-1883. Bij de geboorteaangifte van Klasina was de volgende getuige aanwezig: Gerhardus IJzerman en Jacob Bredewold. Klasina is overleden op 10-04-1970 in Wapenveld (Gem. Heerde), 86 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Klasina:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 02-04-1910 in Heerde [bron: Aktenummer: 13] met Hendrikus Pannekoek, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Klasina en Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Remmers (zwager van de bruid) en Gerrit Fiks (broer van de bruid). Hendrikus is geboren op 09-10-1888 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 158], zoon van Berend Pannekoek en Hendrika van Velzen. Hendrikus is overleden op 23-09-1919 in Heerde (buurtschap Hoornerveen), 30 jaar oud [bron: Aktenummer: 90].
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 15-05-1920 in Heerde [bron: Aktenummer: 21] met Jan Kommer, 35 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Klasina en Jan was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Remmers en Gerrit Fiks. Jan is geboren op 07-05-1885 om 10:00 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 75], zoon van Gerrit Jan Kommer en Hermina Buitenkamp. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1885. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jacob Buitenkamp en Johannes Docter (gemeentebode). Jan is overleden op 26-04-1966 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud. Hij is begraven op 29-04-1966 in Wapenveld (Kwartelweg). Jan is weduwnaar van Egbertje Boeve (1885-1918), met wie hij trouwde op 03-12-1904 in Heerde [bron: Aktenummer: 49].
Notitie bij Jan: Jan woonde voor zijn huwelijk in Callantsoog (waarschijnlijk bij een boer gewerkt)
Huwelijksafkondiging te Heerde en Callantsoog op 20-11 en op 27-11-1904
Dit gezin woonde aan de Wapenvelderkerkweg
Beroep:
Opperman/Metselaar
Kinderen van Klasina en Hendrikus:
1 Bernhard Pannekoek, geboren op 19-06-1911 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt IX-iu.
2 Gerrit Pannekoek, geboren op 06-05-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-iv.
Kinderen van Klasina en Jan:
1 Bernhard Pannekoek, geboren op 19-06-1911 in Heerde (buurtschap Hoornerveen). Volgt IX-iu.
2 Gerrit Pannekoek, geboren op 06-05-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-iv.
3 Klaas Kommer, geboren op 03-04-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-iw.
4 Klasina Janna (Tante zus) Kommer, geboren op 10-01-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-ix.
VIII-ch Egbert Jan Fiks is geboren op 07-03-1885 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 44], zoon van Gerrit Fiks en Klasina Veldkamp (zie VII-ad). Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-03-1885. Bij de geboorteaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Egbertus Gijsbertus van den Berg (schoenmaker). Egbert is overleden op 06-02-1917 om 22:30 in Heerde, 31 jaar oud [bron: Aktenummer: 20]. Bij de overlijdensaangifte van Egbert was de volgende getuige aanwezig: Jan Olthuis (winkelier) Jacob Horst.
Notitie bij Egbert: Gewoond hebbende in wijk F126b
Beroep:
Arbeider
Egbert trouwde, 30 jaar oud, op 27-03-1915 in Heerde [bron: Aktenummer: 8] met Johanna Veldkamp, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egbert en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Fiks (broer van de bruidegom) en Gerrit Remmers (zwager van de bruidegom). Zie VIII-cm voor persoonsgegevens van Johanna.
VIII-ci Willempje Fiks is geboren op 31-08-1887 om 18:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 104], dochter van Gerrit Fiks en Klasina Veldkamp (zie VII-ad). Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-09-1887. Bij de geboorteaangifte van Willempje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Johannes Hendriks. Willempje is overleden. Willempje trouwde, 21 jaar oud, op 27-03-1909 in Heerde [bron: Aktenummer: 8] met Gerrit Remmers, 32 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willempje en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Egbert en Reinder Remmers (broers van de bruidegom) en Derk Visser en Albert Koetzier (herbergier). Zie VIII-ab voor persoonsgegevens van Gerrit.
Kinderen van Willempje en Gerrit: zie VIII-ab.
VIII-cj Hendrika Veldkamp is geboren op 09-09-1882 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 110], dochter van Egbert Veldkamp (zie VII-ae) en Janna Fiks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-09-1882. Bij de geboorteaangifte van Hendrika was de volgende getuige aanwezig: Jacobus Pleiter (veldwachter) Johannes Docter (gemeentebode). Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, 20 jaar oud, op 27-09-1902 in Heerde [bron: Aktenummer: 48] met Gerrit Sanders, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Hendrika en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Harmen uit de Bogaard (herbergier) en Roelof Cornelis van de Put en Jan Olthuis. Gerrit is geboren op 23-10-1877 om 10:00 in Oldebroek [bron: Aktenr 128], zoon van Willem Sanders en Willempje Hollander. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1877. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Hulshof en Johannes Dijkhof (bakker). Gerrit is overleden.
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Hendrika en Gerrit:
1 Willempje Sanders, geboren op 22-07-1903 in Oldebroek [bron: Aktenr 137]. Willempje is overleden.
2 Egberdina Johanna Sanders, geboren op 10-04-1905 in Oldebroek. Volgt IX-iy.
3 Johanna Sanders, geboren op 28-02-1906 in Oldebroek [bron: Aktenr 39]. Johanna is overleden.
4 Egbert Sanders, geboren op 08-10-1907 in Oldebroek [bron: Aktenr 150]. Egbert is overleden.
5 Hendrika Sanders, geboren op 09-12-1909 in Wezep (Gem. Oldebroek) [bron: Aktenr 206]. Hendrika is overleden.
6 Gerritje Sanders, geboren op 11-10-1912 in Wezep (Gem. Oldebroek) [bron: Aktenr 171]. Gerritje is overleden.
7 Bertha Sanders, geboren op 03-09-1913. Bertha is overleden.
8 NN Sanders, levenloos geboren kind, geboren op 24-11-1914 in Wezep (Gem.Oldebroek) Veldbuurt [bron: Aktenr 128].
9 NN Sanders, levenloos geboren kind, geboren op 11-09-1915 in Wezep (Gem.Oldebroek) Veldbuurt [bron: Aktenummer: 110].
10 Willem Sanders, geboren op 12-09-1915 in Wezep (Gem.Oldebroek) Veldbuurt. Willem is overleden op 15-09-1915 in Wezep (Gem.Oldebroek) Veldbuurt, 3 dagen oud [bron: Aktenummer: 111].
11 Annigje Sanders, geboren op 14-10-1916. Annigje is overleden.
12 Willem Sanders, geboren op 11-01-1918 in Oldebroek. Volgt IX-iz.
13 Gerrit Sanders, geboren op 14-04-1919. Gerrit is overleden.
14 Berendje Sanders, geboren op 28-09-1921. Volgt IX-ja.
15 Jan Sanders, geboren op 17-01-1923. Jan is overleden.
VIII-ck Gerrit Veldkamp is geboren op 02-12-1885 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 173], zoon van Egbert Veldkamp (zie VII-ae) en Janna Fiks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-12-1885. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Lubbert Roest (rijksveldwachter) en Hendrik v Apeldoorn (winkelier). Gerrit is overleden op 25-07-1953 in Wapenveld (Gem. Heerde), 67 jaar oud (oorzaak: carcinoma ventriculi (maagzweer)) [bron: Aktenr: 62]. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Stoker/Fabrieksarbeider
Gerrit:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 13-06-1908 in Heerde [bron: Aktenummer: 28] met Gerritje Jongerman, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Jan Smit (bierbottelaar) en Albert Koetzier (herbergier) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Gerritje is geboren op 17-07-1887 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 80], dochter van Frederik Jongerman en Jennigje Bredewold. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-07-1887. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Marten Borreman. Gerritje is overleden op 15-02-1920 om 20:30 in Heerde, 32 jaar oud [bron: Aktenummer: 15]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-1920. Bij de overlijdensaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Nikkels en Heinrich van Essen.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 11-03-1922 in Heerde [bron: Aktenr. 9] met Derkje Heideveld, 27 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerrit en Derkje was de volgende getuige aanwezig: Willem Stijf (stiefvader van de bruid) en Cornelis Dijkgraaf. Derkje is geboren op 08-05-1894 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 61], dochter van Evert Heideveld en Aartje Olthuis. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-05-1894. Bij de geboorteaangifte van Derkje was de volgende getuige aanwezig: Jacob v Leeuwen (veldwachter) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Derkje is overleden op 03-08-1957 in Wapenveld (Gem. Heerde), 63 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Derkje: De moeder van de bruid kon niet tekenen omdat ze de schrijfkunst niet machtig was
Kinderen van Gerrit en Gerritje:
1 Egbert Veldkamp, geboren op 03-02-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-jb.
2 Frederik Veldkamp, geboren op 30-10-1910 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-jc.
3 Johannes Veldkamp, geboren op 29-08-1912 in Wapenveld (Gem. Heerde). Johannes is overleden op 19-01-1921 om 01:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 8 jaar oud (oorzaak: pneumonia (longontsteking)) [bron: Aktenummer: 9]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-01-1921.
4 Jacob Veldkamp, geboren op 21-11-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde). Jacob is overleden op 26-11-1938 om 17:00 in Zwolle, 24 jaar oud [bron: Aktenummer: 91]. Jacob bleef ongehuwd.
Beroep:
Fabrieksarbeider
5 Gerritje Veldkamp, geboren op 03-02-1917 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-jd.
6 Gerrit Veldkamp, geboren op 13-08-1919 in Heerde. Gerrit is overleden op 01-03-1920 om 07:00 in Heerde, 6 maanden oud (oorzaak: gastro enteritis (buikgriep)) [bron: Aktenummer: 21]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1920.
Kinderen van Gerrit en Derkje:
7 NN Veldkamp, levenloos geboren kind, geboren op 10-02-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 13].
8 Derkje Veldkamp, geboren op 10-02-1924 in Heerde. Volgt IX-je.
9 Johanna Catharina Veldkamp, geboren op 12-08-1925 in Heerde. Volgt IX-jf.
10 NN Veldkamp, levenloos geboren kind, geboren op 26-12-1926 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenummer: 99].
11 Gerrit Veldkamp, geboren op 26-09-1928 in Heerde. Volgt IX-jg.
12 Aartje Veldkamp, geboren op 06-06-1930 in Heerde. Aartje is overleden op 15-08-1930 om 05:00 in Heerde, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 49]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1930.
13 Wilhelmina Veldkamp, geboren op 10-04-1932 in Zwolle. Volgt IX-jh.
14 Klaas Veldkamp, geboren op 05-11-1934 in Heerde. Volgt IX-ji.
VIII-cl Egberdina Veldkamp is geboren op 23-05-1889 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 64], dochter van Egbert Veldkamp (zie VII-ae) en Janna Fiks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1889. Bij de geboorteaangifte van Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode0. Egberdina is overleden op 11-05-1909 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 19 jaar oud [bron: Aktenr 57]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-05-1909. Bij de overlijdensaangifte van Egberdina was de volgende getuige aanwezig: Steven Johannes van den Berg en Berend Horst (koopman).
Notitie bij Egberdina: Aangifte van de geboorte van Egberdina heeft de vroedvrouw gedaan Henderina Wijnberg
Egberdina trouwde, 19 jaar oud, op 13-06-1908 in Heerde [bron: Aktenummer: 30] met Albert Jan (Ab) Bekamp, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Egberdina en Ab was de volgende getuige aanwezig: Hendrik Nijmeijer (oud herbergier) en Berend Smit (smid) en Steven johannes van den Berg en Johan Wilbrink. Zie IX-ab voor persoonsgegevens van Ab.
Kind van Egberdina en Ab:
1 Steven Bekamp, geboren op 11-02-1908 in Heerde. Steven is overleden op 10-04-1909 in Epe, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 50].
VIII-cm Johanna Veldkamp is geboren op 01-06-1892 om 02:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 72], dochter van Egbert Veldkamp (zie VII-ae) en Janna Fiks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-06-1892. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Jacubus Pleiter (veldwachter). Johanna is overleden op 31-01-1971 in Wapenveld (Gem. Heerde), 78 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Johanna:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op 04-05-1912 in Heerde [bron: Aktenummer: 17] met Hendrik Veldkamp, 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Berend Jan Draaijer en Jan van Dijk en Marten van der Wal en Albert Koetzier (tapper). Zie IX-ek voor persoonsgegevens van Hendrik.
(2) trouwde, 22 jaar oud, op 27-03-1915 in Heerde [bron: Aktenummer: 8] met Egbert Jan Fiks, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Egbert was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Fiks (broer van de bruidegom) en Gerrit Remmers (zwager van de bruidegom). Zie VIII-ch voor persoonsgegevens van Egbert.
(3) trouwde, 27 jaar oud, op 12-07-1919 in Heerde [bron: Aktenummer: 36] met Stoffer Langenberg, 38 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johanna en Stoffer was de volgende getuige aanwezig: Johannes Langenberg (broer van de bruidegom) en klaas Veldkamp (broer van de bruid). Stoffer is geboren op 20-12-1880 om 10:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 185], zoon van Hendrik Langenberg en Elsje Heideveld. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1880. Bij de geboorteaangifte van Stoffer was de volgende getuige aanwezig: Maas Jacob Roskam en Wicher ten Have (herbergier). Stoffer is overleden op 29-07-1965 in Wapenveld (Gem. Heerde), 84 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Fabrieksarbeider
Kinderen van Johanna en Hendrik:
1 Berendina Veldkamp, geboren in 1913 in Heerde. Berendina is overleden op 06-06-1917 om 01:00 in Heerde, 3 of 4 jaar oud [bron: Aktenummer: 70]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1917.
2 Hendrikje Veldkamp, geboren op 17-05-1914 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-em.
Kinderen van Johanna en Stoffer:
3 Egbert Langenberg, geboren op 25-03-1920 in Wapenveld (Gem. Heerde).
4 Elsje Langenberg, geboren op 27-04-1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-jj.
5 Johanna C Langenberg, geboren op 22-04-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde).
6 Hendrika Langenberg, geboren op 14-07-1930 in Wapenveld (Gem. Heerde).
VIII-cn Klaas Veldkamp (zie foto) is geboren op 06-03-1894 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 35], zoon van Egbert Veldkamp (zie VII-ae) en Janna Fiks. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1894. Bij de geboorteaangifte van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Klaas is overleden op 31-05-1978 in Wapenveld (Gem. Heerde), 84 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Klaas: Had als bijnaam ’’de Foedel’’. Gewoond hebbende in wijk F236
Aangifte geboorte door de vroedvrouw Henderina Wijnberg
Beroep:
Arbeider
Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 05-05-1917 in Heerde [bron: Aktenummer: 19] met Aaltje Stijf, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Klaas en Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Teunis Bille (zwager van de bruid) en Gerrit Brugman. Zie IX-as voor persoonsgegevens van Aaltje.
Kinderen van Klaas en Aaltje:
1 Gerrit Willem Veldkamp, geboren in 07-1918 in Heerde. Gerrit is overleden op 14-10-1918 in Heerde, 3 maanden oud (oorzaak: gastro enteritis (buikgriep)) [bron: Aktenummer: 85].
2 Egbert Veldkamp, geboren op 24-07-1919 in Heerde. Volgt X-o.
3 Gerritdina Veldkamp, geboren op 16-08-1920 in Heerde. Volgt X-p.
4 Johanna Veldkamp, geboren op 04-12-1923 in Heerde. Volgt X-q.
5 Willem (Wim) Veldkamp, geboren op 06-08-1928 in Heerde, Wim is overleden op 22-07-2001 in Heerde, 72 jaar oud. Hij is gecremeerd in Zwolle (Kranenburg)
Wim trouwde ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1952  met Hendrikje Bredewout, ongeveer 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden omstreeks 1973. Hendrikje is geboren op 28-05-1931. Hendrikje is overleden op 26-08-1997, 66 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).

Kinderen van Wim en Hendrikje:

 
1 Klaas Veldkamp.
2 Dick Veldkamp.
 
VIII-co Everdina van Ommen is geboren op 28-01-1883 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 16], dochter van Jannes van Ommen en Willempje Veldkamp (zie VII-ag). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-01-1883. Bij de geboorteaangifte van Everdina was de volgende getuige aanwezig: Lambert Harmsen en Johannes Docter (gemeentebode). Everdina is overleden op 14-12-1908 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 25 jaar oud [bron: Aktenummer: 115]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-12-1908. Everdina trouwde, 22 jaar oud, op 24-06-1905 in Heerde [bron: Aktenummer: 39] met Jan Bredewout, 22 jaar oud. Jan is geboren op 12-12-1882 om 15:00 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenr 29], zoon van Harmen Bredewout en Hendrikje Visscher. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Peter Brienne en Eduard Bertrand Spirlet. Jan is overleden op 23-03-1928 in Zwolle, 45 jaar oud [bron: Aktenummer: 16]. Jan trouwde later op 22-04-1911 in Heerde [bron: Aktenummer: 20] met Aaltje Martens (1882-1912), zie IX-ag. Jan trouwde later op 29-04-1916 in Heerde [bron: Aktenummer: 17] met Maria Bredewold (1874-1956).
Notitie bij Jan: Gewoond hebbende F 119, ten tijde van zijn overlijden wonende in Hattem volgens overlijdensakte.
Beroep:
Arbeider/ Boschbaas
Kinderen van Everdina en Jan:
1 Harmen Bredewout, geboren op 18-01-1906 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 18]. Harmen is overleden.
2 Johannes Bredewout, geboren op 12-02-1907 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 27]. Johannes is overleden op 31-12-1907 in Wapenveld (Gem. Heerde), 10 maanden oud [bron: Aktenummer: 1].
3 Willem Bredewout, geboren op 29-11-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-jk.
VIII-cp Berendina van Ommen (zie foto) is geboren op 10-04-1884 om 13:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 50], dochter van Jannes van Ommen en Willempje Veldkamp (zie VII-ag). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1884. Bij de geboorteaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Wicher ten Have (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Berendina is overleden op 05-03-1945 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 60 jaar oud [bron: Aktenr 28]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-03-1945. Bij de overlijdensaangifte van Berendina was de volgende getuige aanwezig: Willem Lensink. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Berendina: Geboren aan de Flessenbergerweg (Annemans land)
Geen grafsteen ligt op een algemene plaats op begraafplaats te Wapenveld, waarschijnlijk omdat er geen geld was.
( plaats onbekend, dus niet bij de man)
Berendina trouwde, 22 jaar oud, op 08-09-1906 in Heerde [bron: Aktenummer: 32] met Johannes Veldkamp, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Berendina en Johannes was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetsier (herbergier) en Jan v d Vrugt (gemeentebode) en Jan v Dijk en Gerrit Eikelboom. Zie VIII-bn voor persoonsgegevens van Johannes.
Kinderen van Berendina en Johannes: zie VIII-bn.
VIII-cq Evert van Ommen is geboren op 19-10-1885 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 155], zoon van Jannes van Ommen en Willempje Veldkamp (zie VII-ag). Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-10-1885. Bij de geboorteaangifte van Evert was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jacobus Pleiter (veldwachter). Evert is overleden op 23-06-1971 in Wapenveld (Gem. Heerde), 85 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Beroep:
Arbeider later Koopman
Evert trouwde, 22 jaar oud, op 09-11-1907 in Heerde [bron: Aktenummer: 52] met Johanna Veldkamp, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Evert en Johanna was de volgende getuige aanwezig: Teunis Bredehoff en Albert Dragt en Albert Koetzier (herbergier) en Jan van de Vrugt (gemeentebode). Zie VIII-bm voor persoonsgegevens van Johanna.
Kinderen van Evert en Johanna: zie VIII-bm.
VIII-cr Johanna Willemina van Ommen is geboren op 19-03-1898 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 34], dochter van Jannes van Ommen en Willempje Veldkamp (zie VII-ag). Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-03-1898. Bij de geboorteaangifte van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Johanna is overleden op 07-01-1957 in Wapenveld (Gem. Heerde), 58 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Johanna trouwde, 23 jaar oud, op 22-10-1921 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenummer: 46] met Gerrit Willem Fredriks, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 02-02-1897 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 20], zoon van Gerrit Fredriks en Willempje Bosman. Gerrit is overleden op 21-01-1990 in Wapenveld (Gem. Heerde), 92 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Gerrit: Dit gezin heeft aan de Merelweg gewoond te Wapenveld (F246)
Beroep:
Fabrieksarbeider
Kinderen van Johanna en Gerrit:
1 Gerrit Fredriks, geboren op 15-02-1922 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-jl.
2 Jan Willem Fredriks, geboren op 07-05-1924 in Heerde. Jan is overleden op 21-08-1925 in Heerde, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 93].
3 Jan Willem Fredriks, geboren op 16-03-1926 in Heerde. Jan is overleden op 09-04-1926 in Heerde, 24 dagen oud [bron: Aktenummer: 34].
4 Marinus Fredriks, geboren op 27-03-1928 in Heerde. Volgt IX-jm.
5 Jannes (Jans) Fredriks, geboren op 02-04-1930 in Heerde. Volgt IX-jn.
6 Willempje Fredriks, geboren op 12-02-1932 in Heerde. Willempje is overleden op 18-02-1932 in Heerde, 6 dagen oud [bron: Aktenummer: 16].
7 Willem Fredriks, geboren op 12-02-1932 in Heerde. Volgt IX-jo.
8 Willempje (Willie) Fredriks, geboren op 26-02-1937 in Heerde. Volgt IX-jp.
9 Stijntje Fredriks, geboren op 26-02-1937 in Heerde. Volgt IX-jq.
VIII-cs Hendrikus van Ommen (zie foto) is geboren op 10-03-1899 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 48], zoon van Jannes van Ommen en Willempje Veldkamp (zie VII-ag). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1899. Bij de geboorteaangifte van Hendrikus was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode0. Hendrikus is overleden op 01-02-1980 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Engelmanskamp).
Notitie bij Hendrikus: Gewoond hebbende aan de Flessenbergerweg (Annemansland) tegenover de Hubo
Hendrikus trouwde, 47 jaar oud, op 06-05-1946 in Heerde met Johanna Lubertha (Johanna) van Ark, 29 jaar oud. Johanna is geboren op 05-05-1917 in Heerde. Johanna is overleden op 11-10-2008 om 00:30 in Heerde, 91 jaar oud. Zij is begraven op 16-10-2008 in Heerde (Engelmanskamp).
Kinderen van Hendrikus en Johanna:
1 Willempje Johanna (Willie) van Ommen, geboren op 02-04-1950 in Zwolle. Volgt IX-jr.
2 Jan Jacob (Jan) van Ommen, geboren op 11-04-1959 in Zwolle. Volgt IX-js.
VIII-ct Janna Stijf is geboren op 10-02-1863 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr. 17 (erkend:5.9.1863)], dochter van Jan Stijf en Fennigje Bos (zie VII-al). Janna is overleden op 04-08-1942 in Wapenveld (Gem. Heerde), 79 jaar oud [bron: Aktenummer: 78]. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Janna trouwde, 24 jaar oud, op 12-03-1887 in Heerde [bron: Aktenummer: 5] met Jannes Bredewout, 25 jaar oud. Zie VII-av voor persoonsgegevens van Jannes.
Kinderen van Janna en Jannes: zie VII-av.
VIII-cu Willem Stijf is geboren op 09-04-1864 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 72], zoon van Jan Stijf en Fennigje Bos (zie VII-al). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-04-1864. Bij de geboorteaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Gerrit de Weerd en Marianus Hendrikus van der Zedde (winkelier). Willem is overleden op 10-04-1942 om 21:15 in Zwolle, 78 jaar oud [bron: Aktenummer: 50 en 225]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1942. Bij de overlijdensaangifte van Willem was de volgende getuige aanwezig: Lambert Doornink (verzekeringsagent).
Beroep:
Dagloner
Willem:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 26-10-1889 in Heerde [bron: Aktenummer: 43] met Gerritdina Veldkamp, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Gerritdina was de volgende getuige aanwezig: Peter de Ruiter (zwager van de bruid) en Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter) en Hendrikus Vorderman (bakker). Zie VIII-n voor persoonsgegevens van Gerritdina.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op 29-01-1921 in Heerde [bron: Aktenummer: 3] met Aartje Olthuis, 49 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Willem en Aartje was de volgende getuige aanwezig: Willem Bos (neef van de bruidegom) en Reinder Stijf (zoon van de bruidegom). Aartje is geboren op 19-10-1871 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 153], dochter van Derk Olthuis en Hendrikje Port. Aartje is overleden op 14-04-1926 in Heerde, 54 jaar oud [bron: Aktenummer: 37]. Aartje is weduwe van Evert Heideveld (1860-1915), met wie zij trouwde op 15-04-1893 in Heerde [bron: Aktenummer: 15].
Kinderen van Willem en Gerritdina: zie VIII-n.
VIII-cv Johannes Eckelboom is geboren op 17-01-1865 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 11], zoon van Gerrit Eckelboom en Reintje Bos (zie VII-an). Johannes is overleden op 05-12-1945 in Heerde, 80 jaar oud [bron: Aktenr 124].
Beroep:
Arbeider
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 04-08-1888 in Heerde [bron: Aktenummer: 25] met Jennigje Kommer, 24 jaar oud. Jennigje is geboren op 25-05-1864 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 100], dochter van Jan Kommer en Gerritje Bredewoud. Jennigje is overleden op 15-12-1955 in Heerde, 91 jaar oud (oorzaak: myodegeneratio cordis=Hartziekte) [bron: Aktenr 64].
Notitie bij Jennigje: Woonde in de Veldzijde in Wapenveld
Kinderen van Johannes en Jennigje:
1 Rika Eckelboom, geboren op 16-08-1889 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 106]. Rika is overleden op 18-01-1892 in Wapenveld (Gem. Heerde), 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 30].
2 Rika Eckelboom, geboren op 05-08-1893 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-jy.
3 Gerritje Eckelboom, geboren op 16-04-1896 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 59]. Gerritje is overleden op 21-04-1919 in Wapenveld (Gem. Heerde), 23 jaar oud [bron: Aktenummer: 51].
4 Geertje Eckelboom, geboren op 23-06-1899 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 86]. Geertje is overleden op 21-04-1900 in Wapenveld (Gem. Heerde), 9 maanden oud [bron: Aktenummer: 44].
5 Geertje Eckelboom, geboren op 17-04-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 62]. Geertje is overleden op 12-11-1925 in Wapenveld (Gem. Heerde), 24 jaar oud [bron: Aktenummer: 113].
Beroep:
Kostuumnaaister;
6 Johannes Eckelboom, geboren op 21-03-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 40]. Johannes is overleden op 09-07-1904 in Wapenveld (Gem. Heerde), 3 maanden oud [bron: Aktenummer: 64].
VIII-cw Martinus Eckelboom is geboren op 16-06-1867 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 85], zoon van Gerrit Eckelboom en Reintje Bos (zie VII-an). Martinus is overleden op 08-05-1915 in Arnhem, 47 jaar oud.
Beroep:
Arbeider
Martinus trouwde, 22 jaar oud, op 29-05-1890 in Heteren (Gld) [bron: Aktenummer: 16] met Dina Jansen, 22 of 23 jaar oud. Dina is geboren in 1867 in Driel. Dina is overleden.
Kinderen van Martinus en Dina:
1 Reintje Eckelboom, geboren op 23-05-1891 in Driel (Gld) [bron: Aktenr 44]. Reintje is overleden op 21-09-1913 in Soest, 22 jaar oud [bron: Aktenummer: 54]. Reintje bleef ongehuwd.
2 Johanna Eckelboom, geboren in 1893 in Driel. Johanna is overleden op 24-12-1894 in Heteren (Gld), 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 42].
3 Johanna Eckelboom, geboren in 1895 in Heteren (Gld). Volgt IX-jz.
4 Dina Eckelboom, geboren in 1901 in Heteren (Gld). Volgt IX-ka.
5 Maria Eckelboom, geboren op 01-04-1903 in Arnhem [bron: Aktenr 459]. Maria is overleden op 22-02-1944 in Nijmegen, 40 jaar oud [bron: Aktenummer: 0886].
VIII-cx Gerrigje Eckelboom is geboren op 26-01-1871 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 21], dochter van Gerrit Eckelboom en Reintje Bos (zie VII-an). Gerrigje is overleden op 03-01-1948 in Heerde, 76 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Gerrigje trouwde, 25 jaar oud, op 23-01-1897 in Heerde [bron: Aktenummer: 2] met Cornelis Veluwenkamp, 30 jaar oud. Zie VIII-p voor persoonsgegevens van Cornelis.
Kinderen van Gerrigje en Cornelis: zie VIII-p.
VIII-cy Tonia Eckelboom is geboren op 02-03-1874 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 35], dochter van Gerrit Eckelboom en Reintje Bos (zie VII-an). Tonia is overleden. Tonia trouwde, 26 jaar oud, op 21-06-1900 in Hattem met Jan Duinkerken, 28 jaar oud. Jan is geboren op 09-08-1871 in Hattem [bron: Aktenr 064]. Jan is overleden.
VIII-cz Mannus Eckelboom is geboren op 12-06-1883 in Wapenveld (Gem. Heerde), zoon van Gerrit Eckelboom en Reintje Bos (zie VII-an). Mannus is overleden [bron: Aktenr 78]. Mannus trouwde, 26 jaar oud, op 13-11-1909 in Heerde met Maria Johanna Jager, 17 of 18 jaar oud. Maria is geboren in 1891 in Epe. Maria is overleden.
VIII-da Gerrit Jan Eckelboom is geboren op 15-06-1885 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 89], zoon van Gerrit Eckelboom en Reintje Bos (zie VII-an). Gerrit is overleden op 12-02-1971 in Heerde, 85 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 04-05-1912 in Heerde met Hermina Draaijer, 25 jaar oud. Hermina is geboren op 16-12-1886 in Heerde. Hermina is overleden op 27-01-1982 in Heerde, 95 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
VIII-db Elisabeth Bredewolt is geboren op 29-06-1871 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 91], dochter van Jan Bredewolt (zie VII-ar) en Steventje Bosch (zie VII-ao). Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter en Jannes Martens. Elisabeth is overleden op 03-10-1948 in Heerde, 77 jaar oud [bron: Aktenr 031]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-10-1948.
Notitie bij Elisabeth: Elisabeth is op 25-2-1897 vertrokken naar Hattem na haar huwelijk met Arnoldus Willem Brehler
Elisabeth:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 20-04-1895 in Heerde [bron: Aktenummer: 5] met Steven Rorije, 35 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elisabeth en Steven was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter en Jan Boeve en Johannes Gelderman en Arend Jan Wagenvoord. Steven is geboren op 02-05-1859 om 14:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 72], zoon van Hendrik Rorije en Kornelia van het Veld. Bij de geboorteaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Johan Joachim Vahl en Gerrit van de Hoeve. Steven is overleden op 13-07-1895 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 36 jaar oud [bron: Aktenummer: 80]. Bij de overlijdensaangifte van Steven was de volgende getuige aanwezig: Jan Scholten en Derk Olthuis.
Notitie bij Steven: Gewoond hebbende te Wapenveld Wijk F76,
Beroep:
Arbeider
(2) trouwde, 25 jaar oud, op 03-10-1896 in Heerde [bron: Aktenummer: 42] met Arnoldus Willem Brehler, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elisabeth en Arnoldus was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter en Harmen uit den Bogaard en Hendrik Mondria en Johannes Gelderman. Arnoldus is geboren op 15-08-1866 om 10:00 in Hattem [bron: Aktenr 63], zoon van Arnoldus Willem Brehler en Margrieta Antonis Katen. Bij de geboorteaangifte van Arnoldus was de volgende getuige aanwezig: Wolter ten Katen en Steven Tijssen. Arnoldus is overleden op 20-09-1905 om 09:00 in Hattem, 39 jaar oud [bron: Aktenummer: 45]. Bij de overlijdensaangifte van Arnoldus was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Neuteboom en Berend Veltkamp.
Notitie bij Arnoldus: Geboren in Wijk A nummer 227 en overleden in Wijk A nummer 234
Beroep:
Klompenmaker
(3) trouwde, 40 jaar oud, op 13-09-1911 in Hattem [bron: Aktenummer: 20] met Wiechert Bastiani, 41 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elisabeth en Wiechert was de volgende getuige aanwezig: Derk Bastiani (broer van de bruidegom) en Hendrik Jan Bastiani (broer van de bruidegom) en Berend Borreman en Derk Teunis Kemper. Wiechert is geboren op 13-11-1869 om 21:00 in Hattem [bron: Aktenr 87], zoon van Hendrik Bastiani en Jansjen Zomerdijk. Bij de geboorteaangifte van Wiechert was de volgende getuige aanwezig: Jan Zomerdijk en Kornelis Oosterbroek. Wiechert is overleden op 29-10-1943 om 03:30 in Hattem, 73 jaar oud [bron: Aktenr 51]. Bij de overlijdensaangifte van Wiechert was de volgende getuige aanwezig: Berend Wolter ten Katen. Wiechert is weduwnaar van Jacoba Wiessenberg (1871-1910), met wie hij trouwde op 27-12-1893 in Hattem [bron: Aktenummer: 24].
Notitie bij Wiechert: Geboren in Wijk C nummer 85
Beroep:
Arbeider
Kind van Elisabeth en Steven:
1 Steven Rorije, geboren op 09-02-1896 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 15]. Steven is overleden op 25-02-1898 in Hattem, 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 15].
Kinderen van Elisabeth en Arnoldus:
2 Arnoldus Willem Brehler, geboren op 20-09-1897 in Hattem. Volgt IX-kb.
3 NN Brehler, levenloos geboren zoon, geboren op 19-02-1899 in Hattem [bron: Aktenummer: 11].
4 Jan Brehler, geboren op 14-05-1900 in Hattem [bron: Aktenr 031]. Jan is overleden.
5 Marinus Anton Brehler, geboren op 12-10-1901 in Hattem [bron: Aktenr 094]. Marinus is overleden.
6 Stina Brehler, geboren op 23-03-1903 in Hattem. Volgt IX-kc.
7 Linda Ellen Brehler, geboren op 25-07-1904 in Hattem. Volgt IX-kd.
8 Margretha Antonia Brehler, geboren op 25-07-1904 in Hattem. Volgt IX-ke.
9 Willempje Brehler, geboren op 11-10-1905 in Hattem [bron: Aktenr 101]. Willempje is overleden op 13-04-1911 in Hattem, 5 jaar oud [bron: Aktenummer: 9].
Kind van Elisabeth en Wiechert:
10 Jansje Bastiani, geboren op 14-06-1912 in Hattem [bron: Aktenr 54]. Jansje is overleden.
VIII-dc Janna Bredewolt is geboren op 05-06-1873 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 86], dochter van Jan Bredewolt (zie VII-ar) en Steventje Bosch (zie VII-ao). Bij de geboorteaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Jan van Lohuizen en Wichert ten Have. Janna is overleden op 22-06-1949 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 48]. Bij de overlijdensaangifte van Janna was de volgende getuige aanwezig: Willem Leusink (aanspreker). Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Janna: Vader afwezig tijdens de bevalling
Janna trouwde, 25 jaar oud, op 17-09-1898 in Heerde [bron: Aktenummer: 29] met Bartus Fiks, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Janna en Bartus was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard en Gerrit Lammers en Roelof Cornelis v d Put en Paul Kamphuis. Zie VIII-cc voor persoonsgegevens van Bartus.
Kinderen van Janna en Bartus: zie VIII-cc.
VIII-dd Rijk Bredewolt is geboren op 26-04-1886 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 56], zoon van Jan Bredewolt (zie VII-ar) en Steventje Bosch (zie VII-ao). Bij de geboorteaangifte van Rijk was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens en Johannes Docter. Rijk is overleden op 07-04-1968 in Wapenveld (Gem. Heerde), 81 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Rijk: Gewoond hebbende F33
Beroep:
Steenfabrieksarbeider
Rijk trouwde, 22 jaar oud, op 18-07-1908 in Heerde [bron: Aktenummer: 34] met Jannetje Wilhelmina van Tongeren, 20 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Rijk en Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard en Willem Vorstelman en Albert Koetsier en Reinder Remmerts. Jannetje is geboren op 26-04-1888 om 17:00 in Veessen (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 79], dochter van Gerrit van Tongeren en Hendrika Dekker. Bij de geboorteaangifte van Jannetje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter en Harmen Jan van Gelder. Jannetje is overleden op 01-07-1968 in Wapenveld (Gem. Heerde), 80 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Kinderen van Rijk en Jannetje:
1 Arend Bredewolt, geboren op 23-04-1908 in Heerde. Volgt IX-kf.
2 Jan Bredewolt, geboren op 08-07-1909 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-kg.
3 Stina Bredewolt, geboren op 26-11-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-kh.
4 Hendrika Bredewolt, geboren op 08-09-1916 in Heerde. Volgt IX-ki.
5 Rijk Bredewolt, geboren op 14-12-1919 in Heerde. Volgt IX-kj.
6 Jannetje Wilhelmina Bredewolt, geboren op 22-11-1922 in Heerde. Volgt IX-kk.
7 Johannes Bredewolt, geboren in 06-1925 in Heerde. Johannes is overleden op 30-05-1941 in Heerde, 15 jaar oud [bron: Aktenummer: 61].
8 Willempje (Willie) Bredewolt, geboren op 29-02-1928 in Heerde. Volgt IX-kl.
9 Jan Willem Bredewolt, geboren op 07-04-1931 in Heerde. Jan is overleden op 13-12-1941 in Heerde, 10 jaar oud [bron: Aktenummer: 113].
VIII-de Jennigje van Velzen is geboren op 28-06-1881 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 76], dochter van Harm van Velzen en Gerrigje Bosch (zie VII-ap). Jennigje is overleden op 09-09-1936 in Heerde, 55 jaar oud [bron: Aktenummer: 62]. Jennigje trouwde, 19 jaar oud, op 09-02-1901 in Heerde [bron: Aktenummer: 2] met Egbert Langenberg, 25 jaar oud. Egbert is geboren op 09-05-1875 in Heerde (buurtschap Hoorn) [bron: Aktenr 71], zoon van Egbert Langenberg en Aaltje Bijsterbosch. Egbert is overleden op 18-09-1944, 69 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Kinderen van Jennigje en Egbert:
1 Aaltje Langenberg, geboren op 10-08-1901 in Olst. Volgt IX-km.
2 Harm Langenberg, geboren op 07-01-1903 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Volgt IX-kn.
3 Egbert Langenberg, geboren op 13-01-1904 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Volgt IX-ko.
4 Gerrigje Langenberg, geboren op 06-07-1905 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Volgt IX-kp.
5 Johanna Langenberg, geboren in 03-1907 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Johanna is overleden op 07-02-1908 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 11 maanden oud [bron: Aktenummer: 15].
6 Johannes Langenberg, geboren op 04-09-1908 in Heerde. Volgt IX-kq.
7 Hendrik Langenberg, geboren op 08-01-1910 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Volgt IX-kr.
8 Aart Langenberg, geboren in 03-1911 in Heerde (buurtschap Horsthoek). Aart is overleden op 17-09-1911 in Heerde (buurtschap Horsthoek), 6 maanden oud [bron: Aktenummer: 86].
9 Maria Langenberg, geboren in 1913 in Heerde. Maria is overleden op 01-01-1916 in Heerde, 2 of 3 jaar oud [bron: Aktenummer: 1].
10 Arend Jan Langenberg, geboren in 06-1915 in Heerde. Arend is overleden op 21-10-1915 in Heerde, 4 maanden oud [bron: Aktenummer: 95].
11 Jan Langenberg, geboren in 06-1915 in Heerde. Jan is overleden op 02-01-1918 in Heerde, 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 2].
12 Arend Jan Langenberg, geboren in 1920 in Heerde. Arend is overleden op 03-08-1921 in Heerde, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 77].
VIII-df Elisabeth Bredewolt is geboren op 28-12-1873 om 11:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr. 188], dochter van Fennigje Bredewolt (zie VII-as). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-12-1873. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Lubbert Roest (rijksveldwachter) en Johannes Docter (gemeentebode). Elisabeth is overleden op 16-02-1897 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 23 jaar oud [bron: Aktenummer: 24]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-02-1897. Bij de overlijdensaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Hendrikus Veldkamp en Berend Veldkamp. Elisabeth trouwde, 19 jaar oud, op 01-04-1893 in Heerde [bron: Aktenr. 11] met Jan Willem Remmerts, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elisabeth en Jan was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Hendrik Mondria (kuiper) en Willem Jan van Apeldoorn (bakker) en Evert Heideveld. Zie VIII-by voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Elisabeth en Jan: zie VIII-by.
VIII-dg Gerrit van der Hulst is geboren op 28-11-1875 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), zoon van Roelof van der Hulst en Fennigje Bredewolt (zie VII-as). Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-11-1875 [bron: zwolle]. Gerrit is overleden op 29-05-1946 in Zwolle, 70 jaar oud. Gerrit trouwde, 21 jaar oud, op 23-04-1897 in Wijhe [bron: Aktenummer: 4] met Dina Bannink, 19 jaar oud. Dina is geboren op 10-12-1877 in Wijhe. Dina is overleden op 06-03-1932 in Wijhe, 54 jaar oud.
Kind van Gerrit en Dina:
1 Diena van der Hulst, geboren in 1902 in Wijhe. Volgt IX-ks.
VIII-dh Rieka van der Hulst is geboren op 28-11-1875 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), dochter van Roelof van der Hulst en Fennigje Bredewolt (zie VII-as). Rieka is overleden op 21-10-1938 in Wijhe, 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 42]. Rieka trouwde, 29 jaar oud, op 04-02-1905 in Wijhe [bron: Aktenummer: 2] met Willem van Duren, 28 jaar oud. Willem is geboren op 25-06-1876 in Olst. Willem is overleden op 05-02-1959 in Wijhe, 82 jaar oud.
VIII-di Gerrit Jan van der Hulst is geboren op 27-06-1877 in Zwollerkerspel (Gem. Zwolle), zoon van Roelof van der Hulst en Fennigje Bredewolt (zie VII-as). Gerrit is overleden op 24-10-1954 in Olst, 77 jaar oud. Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op 13-07-1905 in Heino [bron: Aktenummer: 14] met Alida Dorgelo, 22 jaar oud. Alida is geboren op 06-02-1883 in Heino. Alida is overleden op 13-10-1949 in Olst, 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 58].
VIII-dj Elisabeth Bredewout is geboren op 25-08-1875 om 08:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 123], dochter van Evert Bredewout (zie VII-at) en Trijntje Groenewoud. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Jan v Lohuizen en Egbert Veldkamp. Elisabeth is overleden op 14-02-1928 in Zwolle, 52 jaar oud [bron: Aktenummer: 17]. Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op 29-09-1900 in Heerde [bron: Aktenummer: 34] met Antoon van der Meulen, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elisabeth en Antoon was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Roelof Cornelius v d Put en Antonie Rorije en Johan de Graaf. Antoon is geboren op 20-11-1873 in Kampen, zoon van Johannes van der Meulen en Hendrika Buitenkamp. Antoon is overleden op 20-11-1945 in Zwolle, 72 jaar oud [bron: Aktenummer: 862]. Hij is begraven in Heerde.
Beroep:
Arbeider
Kind van Elisabeth uit onbekende relatie:
1 Teunis Bredewout, geboren op 03-09-1899 om 07:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 121]. Bij de geboorteaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: johannes docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Teunis is overleden op 15-09-1899 om 22:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 12 dagen oud [bron: Aktenr 84]. Bij de overlijdensaangifte van Teunis was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens (veldwachter) en Berend Veldkamp.
Notitie bij Teunis: Aangifte gedaan door de vrouw Hinderina Wijnberg
Kinderen van Elisabeth en Antoon:
2 Hendrikus van der Meulen, geboren op 17-05-1902 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 76]. Hendrikus is overleden.
3 Trijntje van der Meulen, geboren op 27-12-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-kt.
VIII-dk Geertje Bredewout is geboren op 02-11-1879 om 21:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 165], dochter van Evert Bredewout (zie VII-at) en Trijntje Groenewoud. Bij de geboorteaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Jan Draaijer en Johannes Docter. Geertje is overleden op 20-05-1912 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde), 32 jaar oud [bron: Aktenummer: 46]. Bij de overlijdensaangifte van Geertje was de volgende getuige aanwezig: Bartus Veldkamp en Hendrik Bosman. Geertje trouwde, 20 jaar oud, op 22-09-1900 in Heerde [bron: Aktenummer: 30] met Hendrik Jan Liefers, 26 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertje en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Aart Ordelman en Sarris Rorije en Harmen uit den Bogaard en Steven Okkerse. Hendrik is geboren op 19-09-1874 om 23:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 127], zoon van Gerrit Liefers en Reintje Bijsterbosch. Bij de geboorteaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Jacob Dul en Willem Veldkamp. Hendrik is overleden. Hendrik trouwde later op 08-02-1913 in Heerde [bron: Aktenummer: 7] met Jennigje Bos (1866-1948), zie VIII-af.
Kinderen van Geertje en Hendrik:
1 Evert Liefers, geboren op 25-03-1901 in Hattem. Volgt IX-ku.
2 Evert Liefers, geboren op 25-05-1901 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 81]. Evert is overleden.
3 Gerrit Liefers, geboren op 24-11-1905 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-kv.
4 Trijntje Liefers, geboren op 20-02-1908 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 38]. Trijntje is overleden.
5 Roelof Liefers, geboren op 28-06-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-kw.
VIII-dl Rika Bredewout is geboren op 16-03-1883 om 05:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 37], dochter van Evert Bredewout (zie VII-at) en Trijntje Groenewoud. Bij de geboorteaangifte van Rika was de volgende getuige aanwezig: Jannes Martens en Johannes Docter. Rika is overleden op 26-12-1956 in Groningen, 73 jaar oud. Rika trouwde, 21 jaar oud, op 28-05-1904 in Heerde [bron: Aktenummer: 26] met Gerrit Jan Timmerman, 35 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Rika en Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Gerrit Horst en Paul Kamphuis en Albert Koetsier. Gerrit is geboren op 15-02-1869 om 01:00 in Blokzijl (Ov), zoon van Jan Poepjes en Hendrika Timmerman. Bij de geboorteaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Wiecher Weijs en Gerrit Jan Veluwenkamp. Gerrit is overleden op 20-03-1933 om 16:00 in Heerde, 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 20]. Bij de overlijdensaangifte van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Willem Klein Tijssink (aanspreker) en Steven visser (doodgraver).
Notitie bij Gerrit: Geboren in een huis staan in de Kerkstraat.
Op 16-5-1892 is de geslachtsnaam veranderd in Timmerman
Beroep:
Agent v.d. Singermij
VIII-dm Johannes Bredewout is geboren op 18-01-1887 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 8], zoon van Evert Bredewout (zie VII-at) en Trijntje Groenewoud. Bij de geboorteaangifte van Johannes was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) Jacobus Pleiter (veldwachter). Johannes is overleden.
Notitie bij Johannes: Gewoond hebbende F241
Beroep:
Arbeider
Johannes trouwde, 26 jaar oud, op 06-11-1913 in Hattem [bron: Aktenummer: 32] met Tonia Wagtelenberg, 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Tonia was de volgende getuige aanwezig: Anton van der Meulen (zwager van de bruidegom) en Dirk de Graaf. Zie IX-hi voor persoonsgegevens van Tonia.
Kinderen van Johannes en Tonia:
1 Evert Bredewout, geboren op 16-02-1918. Evert is overleden.
2 Eimert G Bredewout, geboren op 20-03-1919. Eimert is overleden.
3 Trijntje Bredewout, geboren op 08-09-1921.
4 Jannetje Frederika (Jentie) Bredewout, geboren op 01-01-1925. Volgt X-jd.
VIII-dn Jantje Bredewout is geboren op 26-03-1890 om 03:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 41], dochter van Evert Bredewout (zie VII-at) en Trijntje Groenewoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-03-1890. Bij de geboorteaangifte van Jantje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Jannes Martens (veldwachter). Jantje is overleden op 04-09-1972 in Zeist, 82 jaar oud. Jantje trouwde, 24 jaar oud, op 30-06-1914 in ’s Gravenhage [bron: http://worldroots.com/brigitte/royal/fatherofeurope/fredkareldesc1810.htm] met Frederik Wilhelm Adriaan Karel Baron van Knobelsdorff, 48 jaar oud. Frederik is geboren op 04-09-1865 in Laag Keppel, zoon van Hendrik Antoni Zwier Baron van Knobelsdorff en Adelaide Jeanne Henriette Barones van Pallandt. Frederik is overleden op 14-12-1932 in ’s Gravenhage, 67 jaar oud.
Notitie bij Frederik: Geboren op huize Groot Zande
Kinderen van Jantje en Frederik:
1 Frederik Willem Adriaan Karel Baron van Knobelsdorff, geboren op 12-04-1911 in ’s Gravenhage. Volgt IX-kx.
2 Wilhelmine Adelaide Barones van Knobelsdorff, geboren op 20-04-1912 in ’s Gravenhage. Volgt IX-ky.
3 Hendrik Antonie Zwier baron van Knobelsdorff, geboren op 04-08-1914 in Rijswijk. Volgt IX-kz.
4 Drs. Willem Ernest Baron van Knobelsdorff, geboren op 15-07-1916 in ’s Gravenhage. Volgt IX-la.
5 Johannes Baron van Knobelsdorff, geboren op 19-09-1917 in ’s Gravenhage. Volgt IX-lb.
6 Adolphine Caroline Barones van Knobelsdorff, geboren op 05-12-1919 in ’s Gravenhage. Volgt IX-lc.
7 Ruth Adrienne Barones van Knobelsdorff, geboren op 16-10-1921 in ’s Gravenhage. Volgt IX-ld.
VIII-do Jan Bredewout is geboren op 12-07-1895 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 97], zoon van Evert Bredewout (zie VII-at) en Trijntje Groenewoud. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-07-1895. Bij de geboorteaangifte van Jan was de volgende getuige aanwezig: Jannes martens (veldwachter) en Jacob v Leeuwen (veldwachter). Jan is overleden op 05-03-1985 in Wapenveld (Gem. Heerde), 89 jaar oud. Hij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg).
Notitie bij Jan: Gewoond hebbende in wijk F263
Beroep:
Voerman
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 17-04-1920 in Heerde [bron: Aktenummer: 15] met Reintje Veldkamp, 24 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Reintje was de volgende getuige aanwezig: Arend Veldkamp en Johannes van den Beek. Zie IX-ec voor persoonsgegevens van Reintje.
Kinderen van Jan en Reintje:
1 Trijntje Bredewout, geboren in 1921 in Wapenveld (Gem. Heerde). Trijntje is overleden op 14-05-1926 in Wapenveld (Gem. Heerde), 4 of 5 jaar oud [bron: Aktenummer: 51].
2 Hendrikje Bredewout, geboren op 26-10-1922 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ds.
3 Gerrit Bredewout, geboren op 28-07-1923 in Wapenveld (Gem. Heerde).
4 Evert Bredewout, geboren op 13-09-1927 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-dt.
5 Trijntje Bredewout, geboren op 05-04-1929 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-du.
6 Hendrikus Bredewout, geboren op 10-01-1932 in Wapenveld (Gem. Heerde).
7 Elisabeth G Bredewout, geboren op 23-03-1938 in Wapenveld (Gem. Heerde).
VIII-dp Elisabeth Kommer (zie foto) is geboren op 03-02-1885 om 12:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 31], dochter van Jannes Kommer en Gergje Bredewolt (zie VII-au). Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-02-1885. Bij de geboorteaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Willem Adriaan Hendrikus Dalhuisen (bakkersknecht). Elisabeth is overleden op 15-03-1940 om 06:00 in Heerde, 55 jaar oud [bron: Aktenummer: 37]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-03-1940. Elisabeth trouwde, 19 jaar oud, op 02-04-1904 in Heerde [bron: Aktenummer: 12] met Hermannus Spanhaak, 28 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Elisabeth en Hermannus was de volgende getuige aanwezig: Harmen uit den Bogaard (herbergier) en Johannes Docter (gemeentebode). Hermannus is geboren op 03-02-1876 in Oldebroek [bron: Aktenr 18], zoon van Rijk Spanhaak en Hendrikje uit de Bulten. Hermannus is overleden.
Notitie bij Hermannus: Heeft gewoond aan de spoorlijn te Wapenveld (Nachtegaalweg)
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Elisabeth en Hermannus:
1 Johanna Spanhaak, geboren op 27-01-1905. Volgt IX-le.
2 Rika Spanhaak, geboren op 24-08-1906 in Oldebroek. Volgt IX-lf.
3 Gerrit Spanhaak, geboren in 1908 in Oldebroek. Gerrit is overleden op 12-03-1909 in Oldebroek, 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 27].
4 Hendrikje Spanhaak, geboren op 11-03-1911 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt IX-lg.
5 Gerrigjen Spanhaak, geboren op 27-12-1914. Volgt IX-lh.
6 Gerritdina Johanna Spanhaak, geboren op 28-01-1918. Volgt IX-li.
7 NN Spanhaak, levenloos geboren kind, geboren op 04-02-1921 in Heerde [bron: Aktenummer: 16].
VIII-dq Gerritje Kommer is geboren op 18-01-1899 om 04:00 in Wapenveld (Gem. Heerde) [bron: Aktenr 18], dochter van Jannes Kommer en Gergje Bredewolt (zie VII-au). Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-01-1899. Bij de geboorteaangifte van Gerritje was de volgende getuige aanwezig: Johannes Docter (gemeentebode) en Hendrikus Vorderman (bakker). Gerritje is overleden op 23-07-1982 in Wapenveld (Gem. Heerde), 83 jaar oud. Zij is begraven in Wapenveld (Kwartelweg). Gerritje trouwde, 21 jaar oud, op 30-10-1920 in Heerde [bron: Aktenummer: 63] met Hendrik Rorije, 30 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Gerritje en Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Albert Koetzier en Jan Willem Vorstelman. Zie IX-hq voor persoonsgegevens van Hendrik.
Kinderen van Gerritje en Hendrik:
1 Derk Rorije, geboren op 22-04-1921 in Heerde. Volgt X-jf.
2 Johannes Rorije, geboren op 24-10-1922 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-jg.
3 Klaas Rorije, geboren op 11-09-1924 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-jh.
4 Gerrit Jan Rorije, geboren op 22-09-1926 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-ji.
5 Gerritje Rorije, geboren op 19-04-1929 in Heerde. Volgt X-jj.
6 Hendrika Rorije, geboren op 19-12-1931 in Wapenveld (Gem. Heerde). Volgt X-jk.
VIII-dr Jentje Rietberg is geboren op 02-08-1870 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenr 14], dochter van Rutger Rietberg en Jannigje Nijland (zie VII-bc). Jentje is overleden op 24-01-1933 in Oldebroek, 62 jaar oud. Jentje trouwde, 25 jaar oud, op 06-05-1896 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 7] met Anthonij Eikenaar, 22 of 23 jaar oud. Anthonij is geboren in 1873 in Zalk en Veecaten. Anthonij is overleden.
Kinderen van Jentje en Anthonij:
1 Zwaantje Eikenaar. Volgt IX-lj.
2 Jennigje Eikenaar, geboren in 1900 in Oldebroek. Volgt IX-lk.
VIII-ds Gerrit Rietberg is geboren op 30-10-1876 in Wilsum (Ov) [bron: Aktenr 20], zoon van Rutger Rietberg en Jannigje Nijland (zie VII-bc). Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op 12-03-1903 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 1] met Janna Eikenaar, 27 of 28 jaar oud. Janna is geboren in 1875 in Zalk en Veecaten. Janna is overleden.
VIII-dt Peter Rietberg is geboren in 1880 in Wilsum (Ov), zoon van Rutger Rietberg en Jannigje Nijland (zie VII-bc). Peter is overleden. Peter trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 25-04-1907 in Zalk en Veecaten [bron: Aktenummer: 1] met Elisabeth Knikker, 21 of 22 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1885 in Oldebroek. Elisabeth is overleden.
VIII-du Jentje van de Wetering is geboren in 1880 in Vollenhove Ambt, dochter van Hendrik van de Wetering (zie VII-bn) en Jacobje Sandbergen. Jentje is overleden. Jentje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 21-06-1907 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 10] met Jan Corporaal, 21 of 22 jaar oud. Jan is geboren in 1885 in Vollenhove Ambt. Jan is overleden.
Beroep:
Landbouwer
VIII-dv Hendrik van de Wetering is geboren in 1881 in Vollenhove Ambt, zoon van Hendrik van de Wetering (zie VII-bn) en Jacobje Sandbergen. Hendrik is overleden.
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 19-12-1907 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 22] met Trijntje Apperloo, 17 of 18 jaar oud. Trijntje is geboren in 1889 in Vollenhove Ambt. Trijntje is overleden.
Kind van Hendrik en Trijntje:
1 Jacoba van de Wetering, geboren in 1912 in Vollenhove Ambt. Volgt IX-ll.
VIII-dw Willem van de Wetering is geboren in 1884 in Vollenhove Ambt, zoon van Hendrik van de Wetering (zie VII-bn) en Jacobje Sandbergen. Willem is overleden.
Beroep:
Wegwerker
Willem trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 01-05-1914 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 9] met Roelofje Rook, 35 jaar oud. Roelofje is geboren op 08-10-1878 in Vollenhove Ambt. Roelofje is overleden.
VIII-dx Tonia van de Wetering is geboren in 1874 in Vollenhove Ambt, dochter van Harm van de Wetering (zie VII-bp) en Roelofje Mooijweer. Tonia is overleden op 02-03-1941 in Enschede, 66 of 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 212]. Tonia trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 01-05-1897 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 6] met Hendrikus Gelderman, 35 of 36 jaar oud. Hendrikus is geboren in 1861 in Vollenhove Ambt. Hendrikus is overleden.
Beroep:
Landbouwer
VIII-dy Geertje van de Wetering is geboren in 1881 in Vollenhove Ambt, dochter van Harm van de Wetering (zie VII-bp) en Hendrika Bruintjes. Geertje is overleden op 26-10-1947 in Vollenhove, 65 of 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 40]. Geertje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 23-04-1909 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 4] met Jan van de Wetering, 27 of 28 jaar oud. Zie VIII-ec voor persoonsgegevens van Jan.
VIII-dz Hendrik van de Wetering is geboren in 1883 in Vollenhove Ambt, zoon van Harm van de Wetering (zie VII-bp) en Hendrika Bruintjes. Hendrik is overleden.
Beroep:
Tuinknecht
Hendrik trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 12-04-1906 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 2] met Trijntje Bos, 20 of 21 jaar oud. Trijntje is geboren in 1885 in Vollenhove Ambt. Trijntje is overleden.
VIII-ea Diena van de Wetering is geboren in 1887 in Vollenhove Ambt, dochter van Harm van de Wetering (zie VII-bp) en Hendrika Bruintjes. Diena is overleden. Diena trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 28-04-1916 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 3] met Derk van der Vegt, 29 of 30 jaar oud. Derk is geboren in 1886 in Vollenhove Ambt. Derk is overleden.
Beroep:
Arbeider
VIII-eb Tonia van de Wetering is geboren in 1879 in Vollenhove Ambt, dochter van Arend van de Wetering (zie VII-bq) en Klaasje Visscher. Tonia is overleden. Tonia trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 29-12-1898 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 21] met Hendrik Jan Visscher, 26 of 27 jaar oud. Hendrik is geboren in 1871 in Vollenhove Ambt. Hendrik is overleden.
Beroep:
Arbeider
VIII-ec Jan van de Wetering is geboren in 1881 in Vollenhove Ambt, zoon van Arend van de Wetering (zie VII-bq) en Klaasje Visscher. Jan is overleden. Jan trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 23-04-1909 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 4] met Geertje van de Wetering, 27 of 28 jaar oud. Zie VIII-dy voor persoonsgegevens van Geertje.
VIII-ed Geertje van de Wetering is geboren in 1883 in Vollenhove Ambt, dochter van Arend van de Wetering (zie VII-bq) en Klaasje Visscher. Geertje is overleden. Geertje trouwde, 41 of 42 jaar oud, op 11-12-1925 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 20] met Jan Ridderinkhof, 44 of 45 jaar oud. Jan is geboren in 1880 in Zwartsluis. Jan is overleden.
Beroep:
Tuinman
VIII-ee Jacob van de Wetering is geboren in 1893 in Vollenhove Ambt, zoon van Arend van de Wetering (zie VII-bq) en Klaasje Visscher. Jacob is overleden.
Beroep:
Boerenknecht
Jacob trouwde, 35 of 36 jaar oud, op 07-06-1929 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 14] met Trijntje Hansman, 27 of 28 jaar oud. Trijntje is geboren in 1901 in Vollenhove Ambt. Trijntje is overleden.
VIII-ef Aaltje van de Wetering is geboren in 1896 in Vollenhove Ambt, dochter van Arend van de Wetering (zie VII-bq) en Klaasje Visscher. Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 16-05-1919 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 8] met Jan Rook, 25 of 26 jaar oud. Jan is geboren in 1893 in Vollenhove Ambt. Jan is overleden.
Beroep:
Arbeider
VIII-eg Gosem van de Wetering is geboren in 1898 in Vollenhove Ambt, zoon van Arend van de Wetering (zie VII-bq) en Klaasje Visscher. Gosem is overleden.
Beroep:
Expeditieknecht
Gosem trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 01-03-1923 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.2A;fol.18v] met Catharina Koolhaas, 22 of 23 jaar oud. Catharina is geboren in 1900 in Haarlemmermeer. Catharina is overleden.
VIII-eh Evert van de Wetering is geboren in 1901 in Vollenhove Ambt, zoon van Arend van de Wetering (zie VII-bq) en Klaasje Visscher. Evert is overleden.
Beroep:
Arbeider
Evert trouwde, 30 of 31 jaar oud, op 28-04-1932 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 7] met Harmpje van Egten, 23 of 24 jaar oud. Harmpje is geboren in 1908 in Vollenhove Ambt. Harmpje is overleden.
VIII-ei Arend van de Wetering is geboren in 1904 in Vollenhove Ambt, zoon van Arend van de Wetering (zie VII-bq) en Klaasje Visscher. Arend is overleden.
Beroep:
Koopman
Arend trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 15-07-1932 in Vollenhove Ambt [bron: Aktenummer: 12] met Egbertje Bruintjes, 23 of 24 jaar oud. Egbertje is geboren in 1908 in Vollenhove Ambt. Egbertje is overleden.
VIII-ej Berend van de Wetering is geboren in 1894 in Zwartsluis, zoon van Antonie van de Wetering (zie VII-br) en Wobbigje Korten. Berend is overleden.
Beroep:
Schipper
Berend trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 21-09-1923 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 17] met Annigje Hensen, 23 of 24 jaar oud. Annigje is geboren in 1899 in Zwartsluis. Annigje is overleden.
Kind van Berend en Annigje:
1 Annigje van de Wetering, geboren in 1927 in Zwartsluis. Annigje is overleden op 16-05-1928 in Diever (Dr), 0 of 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 17].
VIII-ek Jan van de Wetering is geboren in 1905 in Zwartsluis, zoon van Antonie van de Wetering (zie VII-br) en Wobbigje Korten. Jan is overleden.
Beroep:
Zeilmaker
Jan trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 08-05-1931 in Zwartsluis [bron: Aktenummer: 10] met Cornelia Bos, 21 of 22 jaar oud. Cornelia is geboren in 1909 in Hoogkerk. Cornelia is overleden.
VIII-el Arend van de Wetering is geboren in 1871 in Warmond, zoon van Evert van de Wetering (zie VII-bs) en Elisabeth Buddingh. Arend is overleden. Arend trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 06-10-1904 in Warmond [bron: Aktenummer: 13] met Jacoba Overvliet, 24 of 25 jaar oud. Jacoba is geboren in 1879 in Woubrugge. Jacoba is overleden.
VIII-em Arend van de Wetering is geboren op 24-12-1880 in ’s Gravenhage, zoon van Hendrik van de Wetering (zie VII-bw) en Wilhelmina Tebbe. Arend is overleden. Arend:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 12-01-1914 in Sneek [bron: Aktenummer: 4] met Minke Bouma, 35 jaar oud. Minke is geboren op 21-07-1878 in Wymbritseradeel (Frl) [bron: Aktenummer: A 229]. Minke is overleden op 28-02-1923 in Maartensdijk, 44 jaar oud [bron: Aktenummer: 6].
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 24-09-1924 in Utrecht [bron: Aktenummer: 922] met Hiltje Vermeulen, 45 of 46 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 24-06-1925. Hiltje is geboren in 1878 in Haarlemmermeer. Hiltje is overleden.
VIII-en Hendrika van de Wetering is geboren op 16-05-1908 in ’s Gravenhage, dochter van Hendrik van de Wetering (zie VII-bw) en Johanna Ronhaar. Hendrika is overleden op 05-04-1990 in Heerde, 81 jaar oud. Zij is begraven op 10-04-1990 in Zwolle. Hendrika trouwde, 39 jaar oud, op 04-03-1948 in ’s Gravenhage met Jacob Willem Jalink, 50 jaar oud. Jacob is geboren op 17-07-1897 in ’s Gravenhage. Jacob is overleden op 09-11-1975 in Epe, 78 jaar oud. Hij is gecremeerd op 13-11-1975 in Dieren.
Beroep:
Ambtenaar bij de Opium- en Zoutregie te Ned. Indi
VIII-eo Aaltje van de Wetering is geboren in 1864 in Elburg, dochter van Barend van de Wetering (zie VII-cd) en Gesina Samelina de Vries. Aaltje is overleden op 21-11-1939 in Elburg, 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 20]. Aaltje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 15-07-1886 in Elburg [bron: Aktenummer: 6] met Bernard Jansen, 26 of 27 jaar oud. Bernard is geboren in 1859 in Doesburg. Bernard is overleden.
Beroep:
Timmerman
VIII-ep Gerritje van de Wetering is geboren in 1871 in Elburg, dochter van Barend van de Wetering (zie VII-cd) en Gesina Samelina de Vries. Gerritje is overleden op 06-10-1947 in Deventer, 75 of 76 jaar oud [bron: Aktenummer: 467]. Gerritje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 30-01-1896 in Elburg [bron: Aktenummer: 3] met Albertus Frederik de Beauveser, 28 of 29 jaar oud. Albertus is geboren in 1867 in Deventer. Albertus is overleden.
Beroep:
Schoenmaker
VIII-eq Piet van de Wetering is geboren in 1873 in Elburg, zoon van Barend van de Wetering (zie VII-cd) en Gesina Samelina de Vries. Piet is overleden.
Beroep:
Timmerman
Piet trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 26-10-1905 in Elburg [bron: Aktenummer: 11] met Berendina Teekman, 32 of 33 jaar oud. Berendina is geboren in 1872 in Elburg. Berendina is overleden.
Kind van Piet en Berendina:
1 Maria van de Wetering, geboren op 21-09-1906 in Elburg. Maria is overleden op 12-10-1906 in Elburg, 21 dagen oud [bron: Aktenummer: 41].
VIII-er Hendrika van de Wetering is geboren in 1876 in Elburg, dochter van Barend van de Wetering (zie VII-cd) en Gesina Samelina de Vries. Hendrika is overleden op 02-12-1947 in Elburg, 70 of 71 jaar oud [bron: Aktenummer: 25]. Hendrika trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 22-08-1901 in Elburg [bron: Aktenummer: 20] met Albert Hengeveld, 24 of 25 jaar oud. Albert is geboren in 1876 in Elburg. Albert is overleden.
Beroep:
Schippersknecht
VIII-es Thomas van de Wetering is geboren in 1880 in Elburg, zoon van Barend van de Wetering (zie VII-cd) en Gesina Samelina de Vries. Thomas is overleden.
Beroep:
Schoenmaker
Thomas trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 18-04-1901 in Elburg [bron: Aktenummer: 6] met Rijkje Goris, 19 of 20 jaar oud. Rijkje is geboren in 1881 in Elburg. Rijkje is overleden.
Kind van Thomas en Rijkje:
1 Barend van de Wetering, geboren op 27-08-1901 in Oudshoorn [bron: Aktenummer: 71]. Barend is overleden.
VIII-et Cornelia van de Weterink is geboren in 1863 in Hellendoorn, dochter van Gerrit van de Wetering (zie VII-ce) en Matje Wijnbergen. Cornelia is overleden op 30-03-1938 in Apeldoorn, 74 of 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 195]. Cornelia trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 09-08-1884 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 85] met Gerrit Jacob Voorhorst, 20 of 21 jaar oud. Gerrit is geboren in 1863 in Voorst. Gerrit is overleden.
Beroep:
Tuinman
VIII-eu Gerrigje van de Wetering is geboren op 07-10-1866 in Epe [bron: Aktenr 175], dochter van Gerrit van de Wetering (zie VII-ce) en Matje Wijnbergen. Gerrigje is overleden op 13-02-1942 in Apeldoorn, 75 jaar oud [bron: Aktenummer: 155]. Gerrigje trouwde, 20 jaar oud, op 21-05-1887 in Apeldoorn [bron: Aktenummer: 60] met Roelof Bronkhorst, 23 of 24 jaar oud. Roelof is geboren in 1863 in Apeldoorn. Roelof is overleden.
Beroep:
Boerenknecht
VIII-ev Hendrik Jan van de Wetering is geboren in 1863 in Elburg, zoon van Andries van de Wetering (zie VII-cf) en Grietje Zoet. Hendrik is overleden op 05-05-1925 in Elburg, 61 of 62 jaar oud [bron: Aktenummer: 16].
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 26-05-1887 in Heerde [bron: Aktenummer: 13] met Johanna Ordelman, 20 of 21 jaar oud. Johanna is geboren in 1866 in Olst. Johanna is overleden.
Kinderen van Hendrik en Johanna:
1 Andries van de Wetering, geboren in 1888 in Elburg. Volgt IX-lm.
2 Aart van de Wetering, geboren in 09-1889 in Elburg. Aart is overleden op 02-11-1889 in Elburg, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 42].
3 Aaltje van de Wetering, geboren in 10-1890 in Elburg. Aaltje is overleden op 21-12-1890 in Elburg, 2 maanden oud [bron: Aktenummer: 51].
4 Aaltje van de Wetering, geboren in 08-1893 in Elburg. Aaltje is overleden op 30-09-1893 in Elburg, 1 maand oud [bron: Aktenummer: 39].
5 Aaltje van de Wetering, geboren op 02-01-1901 in Haarlemmerliede. Aaltje is overleden op 03-02-1912 in Ermelo (buutschap ’s Heerenloo), 11 jaar oud [bron: Aktenummer: 9].
VIII-ew Gerrit van de Wetering is geboren in 1868 in Amersfoort, zoon van Andries van de Wetering (zie VII-cf) en Geertje de Ridder. Gerrit is overleden.
Beroep:
Dagloner
Gerrit trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 21-03-1895 in Elburg [bron: Aktenummer: 5] met Aleida van Driesten, 25 of 26 jaar oud. Aleida is geboren in 1869 in Elburg. Aleida is overleden.
Kind van Gerrit en Aleida:
1 Andries van de Wetering, geboren in 06-1899 in Elburg. Andries is overleden op 09-11-1899 in Elburg, 5 maanden oud [bron: Aktenummer: 51].
VIII-ex Gerharda Hendrika van de Wetering is geboren in 1873 in Elburg, dochter van Andries van de Wetering (zie VII-cf) en Geertje de Ridder. Gerharda is overleden. Gerharda trouwde, 18 of 19 jaar oud, op 06-04-1892 in Nieuwer Amstel [bron: Aktenummer: 50] met Gerrit van Sijpveld, 22 of 23 jaar oud. Gerrit is geboren in 1869 in Nieuwer Amstel. Gerrit is overleden.
Beroep:
Conducteur
VIII-ey Hanna Hendrika van de Wetering is geboren in 1874 in Elburg, dochter van Andries van de Wetering (zie VII-cf) en Geertje de Ridder. Hanna is overleden. Hanna:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 28-11-1894 in Nieuwer Amstel [bron: Aktenummer: 237] met Gerrit van der Genugten, 20 of 21 jaar oud. Gerrit is geboren in 1873 in Nieuwer Amstel. Gerrit is overleden vr 1924, ten hoogste 51 jaar oud.
Beroep:
Werkman
(2) trouwde, 49 of 50 jaar oud, op 01-05-1924 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.8B;fol.30v] met Cornelis Rogge, 52 of 53 jaar oud. Cornelis is geboren in 1871 in Zaandam. Cornelis is overleden.
Beroep:
Onderbaas in een melkinrichting
VIII-ez Gerard van de Wetering is geboren in 1878 in Elburg, zoon van Andries van de Wetering (zie VII-cf) en Geertje de Ridder. Gerard is overleden.
Beroep:
Opzichter
Gerard trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 18-10-1906 in Elburg [bron: Aktenummer: 26] met Gerritje Westerink, 28 of 29 jaar oud. Gerritje is geboren in 1877 in Elburg. Gerritje is overleden.
VIII-fa Jantje van de Wetering is geboren in 1861 in Elburg, dochter van Johannes van de Wetering (zie VII-cg) en Aaltje Pruis. Jantje is overleden. Jantje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 04-08-1883 in Elburg [bron: Aktenummer: 26] met Andries Martinus IJsendijk, 19 of 20 jaar oud. Andries is geboren in 1863 in Amsterdam. Andries is overleden.
Beroep:
Zeepzieder
VIII-fb Harmina van de Wetering is geboren in 1866 in Elburg, dochter van Johannes van de Wetering (zie VII-cg) en Aaltje Pruis. Harmina is overleden op 05-09-1936 in Elburg, 69 of 70 jaar oud [bron: Aktenummer: 27]. Harmina trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 10-01-1889 in Elburg [bron: Aktenummer: 3] met Lammert Binnenkamp, 22 of 23 jaar oud. Lammert is geboren in 1866 in Elburg. Lammert is overleden.
Beroep:
Tuinman
VIII-fc Jan Willem van de Wetering is geboren in 1872 in Elburg, zoon van Johannes van de Wetering (zie VII-cg) en Aaltje Pruis. Jan is overleden op 29-08-1927 in Elburg, 54 of 55 jaar oud [bron: Aktenummer: 30].
Beroep:
Landbouwer
Jan trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 11-02-1897 in Elburg [bron: Aktenummer: 2] met Geertje Eikelboom, 23 of 24 jaar oud. Geertje is geboren in 1873 in Zwartsluis. Geertje is overleden.
Kinderen van Jan en Geertje:
1 Aaltje van de Wetering, geboren in 1897 in Elburg. Aaltje is overleden op 24-08-1899 in Elburg, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 35].
2 NN van de Wetering, levenloos geboren kind, geboren op 28-07-1900 in Elburg [bron: Aktenummer: 37].
3 Aaltje van de Wetering, geboren in 1903 in Elburg. Aaltje is overleden op 20-11-1924 in Elburg, 20 of 21 jaar oud [bron: Aktenummer: 35].
4 Reinou van de Wetering, geboren in 1905 in Elburg. Reinou is overleden op 12-01-1907 in Elburg, 1 of 2 jaar oud [bron: Aktenummer: 3].
VIII-fd Johannes van de Wetering is geboren in 1875 in Elburg, zoon van Johannes van de Wetering (zie VII-cg) en Aaltje Pruis. Johannes is overleden op 07-09-1935 in Elburg, 59 of 60 jaar oud [bron: Aktenummer: 23].
Beroep:
Landbouwer
Johannes trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 16-06-1910 in Elburg [bron: Aktenummer: 12] met Hendrika Broekhuizen, 31 of 32 jaar oud. Hendrika is geboren in 1878 in Elburg. Hendrika is overleden.
VIII-fe Willemina Aleida van de Wetering is geboren in 1878 in Elburg, dochter van Johannes van de Wetering (zie VII-cg) en Aaltje Pruis. Willemina is overleden. Willemina trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 31-10-1901 in Elburg [bron: Aktenummer: 23] met Dirk Boomgaard, 18 of 19 jaar oud. Dirk is geboren in 1882 in Elburg. Dirk is overleden.
Beroep:
Landbouwer
VIII-ff Jantje Westerink is geboren in 1869 in Elburg, dochter van Jacobus Westerink en Geertuida van de Wetering (zie VII-ci). Jantje is overleden. Jantje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 04-02-1892 in Elburg [bron: Aktenummer: 4] met Hendrik Voerman, 22 of 23 jaar oud. Hendrik is geboren in 1869 in Doesburg. Hendrik is overleden.
Beroep:
Schipper
VIII-fg Willemina Westerink is geboren in 1870 in Elburg, dochter van Jacobus Westerink en Geertuida van de Wetering (zie VII-ci). Willemina is overleden op 03-03-1939 in Elburg, 68 of 69 jaar oud [bron: Aktenummer: 5]. Willemina trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 17-11-1898 in Elburg [bron: Aktenummer: 10] met Gerrit Docter, 29 of 30 jaar oud. Gerrit is geboren in 1868 in Elburg. Gerrit is overleden.
Beroep:
Letterzetter
Kind van Willemina en Gerrit:
1 Hendrikus Docter, geboren op 17-03-1910 in Elburg. Volgt IX-ln.
VIII-fh Trijntje Westerink is geboren in 1875 in Elburg, dochter van Jacobus Westerink en Geertuida van de Wetering (zie VII-ci). Trijntje is overleden op 13-10-1903 in Nijkerk, 27 of 28 jaar oud [bron: Aktenummer: 111]. Trijntje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 12-05-1898 in Elburg [bron: Aktenummer: 4] met Berend Broekhuizen, 23 of 24 jaar oud. Berend is geboren in 1874 in Nijkerk. Berend is overleden.
Beroep:
Winkelbediende
VIII-fi Jacobus Westerink is geboren in 1877 in Elburg, zoon van Jacobus Westerink en Geertuida van de Wetering (zie VII-ci). Jacobus is overleden.
Beroep:
Visscher
Jacobus trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 01-02-1900 in Elburg [bron: Aktenummer: 2] met Lubberta Wilhelmina Ponstein, 22 of 23 jaar oud. Lubberta is geboren in 1877 in Elburg. Lubberta is overleden.
VIII-fj Heijltje aan ’t Goor is geboren op 12-12-1872 in Elburg [bron: Aktenr 71], dochter van Johannes (Hannes) aan ’t Goor en Jansje van de Wetering (zie VII-ck). Heijltje is overleden op 16-05-1955 in Haarlem, 82 jaar oud. Zij is begraven in Elburg Begraafplaats Burchtstraat. Heijltje trouwde, 21 jaar oud, op 04-10-1894 in Elburg [bron: Aktenr 16] met Johannes Karel Wijland, 22 jaar oud. Johannes is geboren op 01-09-1872 in Zeist [bron: Aktenr 123], zoon van Johannes Wijland en Maria Eilzabeth van Elst. Johannes is overleden op 02-10-1956 in IJmuiden, 84 jaar oud. Hij is begraven in Elburg Begraafplaats Burchtstraat.
Beroep:
Loodgieter
VIII-fk Jantje aan ’t Goor is geboren op 17-12-1874 in Elburg [bron: Aktenr 104], dochter van Johannes (Hannes) aan ’t Goor en Jansje van de Wetering (zie VII-ck). Jantje is overleden op 17-02-1900 in Rotterdam, 25 jaar oud [bron: Aktenr 1114]. Jantje trouwde, 18 jaar oud, op 14-12-1893 in Kampen [bron: Aktenr 137] met Daniel Ridderinkhof, 24 jaar oud. Daniel is geboren op 03-03-1869 in Kampen, zoon van Herman Ridderinkhof en Evertje van den Brink. Daniel is overleden op 04-03-1945 in Rotterdam, 76 jaar oud.
Beroep:
Touwslager
VIII-fl Willemina aan ’t Goor is geboren op 03-03-1876 in Elburg [bron: Aktenr 16], dochter van Johannes (Hannes) aan ’t Goor en Jansje van de Wetering (zie VII-ck). Willemina is overleden op 04-01-1914 in Kampen, 37 jaar oud [bron: Aktenr 2]. Willemina trouwde, 18 jaar oud, op 20-12-1894 in Kampen [bron: Aktenr 125] met Berend Tennekes, 21 jaar oud. Berend is geboren op 09-06-1873 in Kampen, zoon van Hendrik Tennekes en Harmina Bakker. Berend is overleden op 19-03-1955 in Kampen, 81 jaar oud.
Notitie bij Berend: Dit gezin kreeg 7 kinderen
Beroep:
Sigarensorteerder
VIII-fm Johannes aan ’t Goor is geboren op 02-03-1878 in Elburg [bron: Aktenr 15], zoon van Johannes (Hannes) aan ’t Goor en Jansje van de Wetering (zie VII-ck). Johannes is overleden op 24-09-1960 in Deventer, 82 jaar oud [bron: Aktenr 453]. Hij is begraven in Elburg Begraafplaats Burchtstraat.
Notitie bij Johannes: Hannes woonde met zijn gezin in de Noorderkerkstraat 14 in Elburg
Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 01-08-1901 in Elburg [bron: Aktenr 17] met Petronella Ponstein, 20 jaar oud. Petronella is geboren op 09-07-1881 in Elburg [bron: Aktenr 47], dochter van Gerrit Ponstein en Hendrika Johanna Spek. Petronella is overleden op 29-03-1952 in Elburg, 70 jaar oud. Zij is begraven in Begraafplaats Burchtstraat.
Kinderen van Johannes en Petronella:
1 Johannes aan ’t Goor, geboren op 23-02-1902 in Elburg. Volgt IX-lo.
2 Hendrika Johanna aan ’t Goor, geboren op 24-05-1903 in Elburg. Volgt IX-lp.
3 Jan aan ’t Goor, geboren op 09-05-1907 in Elburg. Volgt IX-lq.
4 Gerrit aan ’t Goor, geboren op 10-01-1910 in Elburg. Volgt IX-lr.
5 Jansje aan ’t Goor, geboren op 31-01-1912 in Elburg. Volgt IX-ls.
6 Bertha Willemina aan ’t Goor, geboren op 24-05-1914 in Elburg. Volgt IX-lt.
7 Petronella aan ’t Goor, geboren op 20-09-1916 in Elburg. Volgt IX-lu.
8 Heiltje aan ’t Goor, geboren op 13-12-1918 in Elburg. Volgt IX-lv.
9 Johanna aan ’t Goor, geboren op 13-12-1920 in Elburg. Volgt IX-lw.
10 Hendrik Willem aan ’t Goor, geboren op 11-04-1923 in Elburg. Volgt IX-lx.
VIII-fn Jansje aan ’t Goor is geboren op 27-03-1880 in Elburg [bron: Aktenr 30], dochter van Johannes (Hannes) aan ’t Goor en Jansje van de Wetering (zie VII-ck). Jansje is overleden op 20-04-1936 in Amsterdam, 56 jaar oud.
Notitie bij Jansje: Jansje en Joop waren nicht en neef van elkaar
Jansje trouwde, 26 jaar oud, op 12-04-1906 in Elburg met Johannes Cornelis (Joop) Wijnbelt, 24 jaar oud. Joop is geboren op 26-01-1882 in Amsterdam, zoon van Hendrik Wijnbelt en Alijda Maria aan ’t Goor. Joop is overleden op 24-10-1961 in ’s Gravenhage, 79 jaar oud.
Beroep:
Boekbinder
Kind van Jansje en Joop:
1 Aleida Maria Wijnbelt, geboren op 05-04-1910 in Amsterdam. Volgt IX-ly.
VIII-fo Jannetje aan ’t Goor is geboren op 31-01-1882 in Elburg [bron: Aktenr 11], dochter van Johannes (Hannes) aan ’t Goor en Jansje van de Wetering (zie VII-ck). Jannetje is overleden op 22-10-1966 in Elburg, 84 jaar oud. Zij is begraven in Begraafplaats Burchtstraat. Jannetje trouwde, 19 jaar oud, op 01-08-1901 in Elburg [bron: Aktenr 16] met Aart Jansen, 23 jaar oud. Aart is geboren op 10-12-1877 in Harderwijk [bron: Aktenr 218], zoon van Jan Jansen en Heintje ten Have. Aart is overleden op 04-04-1954 in Elburg, 76 jaar oud. Hij is begraven in Begraafplaats Burchtstraat.
Beroep:
Visscher
VIII-fp Jan Willem aan ’t Goor is geboren op 26-09-1883 in Elburg [bron: Aktenr 74], zoon van Johannes (Hannes) aan ’t Goor en Jansje van de Wetering (zie VII-ck). Jan is overleden op 30-10-1950 in Amsterdam, 67 jaar oud [bron: Aktenr 38]. Hij is begraven in Elburg Begraafplaats Burchtstraat.
Beroep:
Visscher
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 20-04-1911 in Elburg [bron: Aktenr 7] met Reintje van Dragt, 28 jaar oud. Reintje is geboren op 27-01-1883 in Elburg [bron: Aktenr 13], dochter van Johannes van Dragt en Lubberdina Kruithof. Reintje is overleden.
Kinderen van Jan en Reintje:
1 Johannes aan ’t Goor, geboren op 03-05-1911 in Elburg. Volgt IX-lz.
2 Jan Willem (Wim) aan ’t Goor, geboren op 25-02-1914 in Elburg. Volgt IX-ma.
3 Lubberdina Reintje (Dinie) aan ’t Goor, geboren op 12-06-1921 in Elburg. Volgt IX-mb.
VIII-fq Geertje aan ’t Goor is geboren op 16-07-1886 in Elburg [bron: Aktenr 54], dochter van Johannes (Hannes) aan ’t Goor en Jansje van de Wetering (zie VII-ck). Geertje is overleden op 04-05-1969 in Elburg, 82 jaar oud. Zij is begraven in Begraafplaats Burchtstraat. Geertje trouwde, 24 jaar oud, op 11-05-1911 in Elburg [bron: Aktenr 10] met Goossen van Ommen, 27 jaar oud. Goossen is geboren op 28-08-1883 in Elburg [bron: Aktenr 62], zoon van Eibert van Ommen en Gerardina Hendrika van tongeren. Goossen is overleden op 22-09-1969 in Elburg, 86 jaar oud. Hij is begraven in Begraafplaats Burchtstraat.
Notitie bij Goossen: Dit gezin kreeg 5 kinderen
Beroep:
Visscher
VIII-fr Jan aan ’t Goor is geboren op 19-05-1888 in Elburg [bron: Aktenr 44], zoon van Johannes (Hannes) aan ’t Goor en Jansje van de Wetering (zie VII-ck). Jan is overleden op 14-02-1972 in Raalte, 83 jaar oud. Hij is begraven in Elburg Begraafplaats Burchtstraat.
Beroep:
Visscher
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1912 in Elburg [bron: Aktenr 7] met Aaltje Goosensen, 27 jaar oud. Aaltje is geboren op 13-11-1884 in Elburg [bron: Aktenr 72], dochter van Hendrik Goosensen en Grietje Broekhuijzen. Aaltje is overleden op 17-07-1959 in Elburg, 74 jaar oud. Zij is begraven in Elburg Begraafplaats Burchtstraat.
Kinderen van Jan en Aaltje:
1 Hannes aan ’t Goor, geboren op 08-09-1913 in Elburg. Volgt IX-mc.
2 Grietje aan ’t Goor, geboren op 24-09-1914 in Elburg. Volgt IX-md.
3 Hendrik aan ’t Goor, geboren op 19-07-1917 in Elburg. Volgt IX-me.
4 Jansje (Jans) aan ’t Goor, geboren op 06-07-1920 in Elburg. Volgt IX-mf.
5 Aartje aan ’t Goor, geboren op 16-01-1923 in Elburg. Volgt IX-mg.
6 Jannetje Wilhelmina aan ’t Goor, geboren op 06-05-1926 in Elburg. Volgt IX-mh.
VIII-fs Hendrik Jan (Henk) aan ’t Goor is geboren op 25-09-1890 in Elburg [bron: Aktenr 65], zoon van Johannes (Hannes) aan ’t Goor en Jansje van de Wetering (zie VII-ck). Henk is overleden op 27-04-1966 in Elburg, 75 jaar oud. Hij is begraven in Begraafplaats Burchtstraat.
Beroep:
Visscher
Henk trouwde, 24 jaar oud, op 11-03-1915 in Elburg [bron: Aktenr 3] met Johanna van Dragt, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 08-07-1891 in Elburg [bron: Aktenr 46], dochter van Johannes van Dragt en Lubberdina Kruithof. Johanna is overleden op 19-01-1977 in Zwolle, 85 jaar oud. Zij is begraven in Elburg Begraafplaats Burchtstraat.
Kinderen van Henk en Johanna:
1 NN aan ’t Goor, levenloos geboren kind, geboren op 16-08-1918 in Elburg [bron: Aktenr 31].
2 Lubberdina Johanna (Dina) aan ’t Goor, geboren op 05-04-1920 in Elburg. Volgt IX-mi.
3 Jansje aan ’t Goor, geboren op 20-09-1926 in Elburg. Volgt IX-mj.
VIII-ft Jacob van de Wetering is geboren in 1887 in Genemuiden, zoon van Willem van de Wetering (zie VII-cl) en Hendrika Hammer. Jacob is overleden.
Beroep:
Huisschilder
Jacob trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 09-03-1911 in Genemuiden [bron: Aktenummer: 3] met Jennigje van Dalfsen, 24 of 25 jaar oud. Jennigje is geboren in 1886 in Genemuiden. Jennigje is overleden.
VIII-fu Arend van de Wetering is geboren in 1890 in Genemuiden, zoon van Willem van de Wetering (zie VII-cl) en Hendrika Hammer. Arend is overleden.
Beroep:
Schildersknecht
Arend trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 30-05-1919 in Genemuiden [bron: Aktenummer: 13] met Hendrikje van Rees, 26 of 27 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1892 in Genemuiden. Hendrikje is overleden.
Kind van Arend en Hendrikje:
1 Elisabeth van de Wetering, geboren in 1923 in Genemuiden. Elisabeth is overleden op 16-10-1942 in Genemuiden, 18 of 19 jaar oud [bron: Aktenummer: 27].
VIII-fv Grietje van de Wetering is geboren in 1894 in Genemuiden, dochter van Willem van de Wetering (zie VII-cl) en Hendrika Hammer. Grietje is overleden. Grietje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 31-03-1921 in Genemuiden [bron: Aktenummer: 8] met Helmich Visscher, 24 of 25 jaar oud. Helmich is geboren in 1896 in Genemuiden. Helmich is overleden.
Beroep:
Veehouder
VIII-fw Tonia van de Wetering is geboren in 1869 in Elburg, dochter van Christoffel van de Wetering (zie VII-cm) en Hendrikje (Heintje) Binnekamp. Tonia is overleden. Tonia trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 05-02-1891 in Kampen [bron: Aktenummer: 8] met Jan van Asperen, 23 of 24 jaar oud. Jan is geboren in 1867 in Zwolle. Jan is overleden.
Beroep:
Stoffeerder
VIII-fx Dirk van de Wetering is geboren in 1871 in Elburg, zoon van Christoffel van de Wetering (zie VII-cm) en Hendrikje (Heintje) Binnekamp. Dirk is overleden op 30-08-1937 in Kampen, 65 of 66 jaar oud [bron: Aktenummer: 162].
Beroep:
Schipper later Arbeider
Dirk:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 25-06-1891 in Kampen [bron: Aktenummer: 65] met Geertje Westerink, 19 of 20 jaar oud. Geertje is geboren in 1871 in Elburg. Geertje is overleden vr 1904, ten hoogste 33 jaar oud.
(2) trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 04-08-1904 in Kampen [bron: Aktenummer: 86] met Lammertdina Engberts, 31 of 32 jaar oud. Lammertdina is geboren in 1872 in Meppel. Lammertdina is overleden vr 1920, ten hoogste 48 jaar oud.
(3) trouwde, 48 of 49 jaar oud, op 27-05-1920 in Kampen [bron: Aktenummer: 80] met Trijntje van Eekeren, 26 of 27 jaar oud. Trijntje is geboren in 1893 in Kampen. Trijntje is overleden.
Kind van Dirk en Geertje:
1 Christina Geertruida van de Wetering, geboren in 1897 in Kampen. Volgt IX-mk.
Kinderen van Dirk en Lammertdina:
2 Lammertdina van de Wetering, geboren in 1905 in Kampen. Volgt IX-ml.
3 Geertruida van de Wetering, geboren in 1907 in Kampen. Volgt IX-mm.
4 Jansje van de Wetering, geboren in 1908 in Kampen. Volgt IX-mn.
5 Lammert van de Wetering, geboren in 1916 in Kampen. Lammert is overleden op 17-03-1924 in Doornspijk (buurtschap Zuiderrot), 7 of 8 jaar oud [bron: Aktenummer: 15].
VIII-fy Hendrikje van de Wetering is geboren in 1874 in Elburg, dochter van Christoffel van de Wetering (zie VII-cm) en Hendrikje (Heintje) Binnekamp. Hendrikje is overleden. Hendrikje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 19-11-1896 in Kampen [bron: Aktenummer: 140] met Klaas Kanis, 23 of 24 jaar oud. Klaas is geboren in 1872 in Kampen. Klaas is overleden.
Beroep:
Voerman
Kinderen van Hendrikje en Klaas:
1 Geertruida Kanis. Volgt IX-mo.
2 Klaas Kanis, geboren in 1900 in Kampen. Volgt IX-mp.
3 Christoffel Kanis, geboren in 1902 in Kampen. Volgt IX-mq.
VIII-fz Gerrit van de Wetering is geboren op 31-07-1874 in Elburg, zoon van Christoffel van de Wetering (zie VII-cm) en Hendrikje (Heintje) Binnekamp. Gerrit is overleden.
Beroep:
Schipper
Gerrit:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op 28-11-1901 in Kampen [bron: Aktenummer: 158] met Tetje Betzema, 20 of 21 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 16-08-1909 in Kampen. Tetje is geboren in 1880 in Balk (Gaasterland Frl). Tetje is overleden.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 01-09-1910 in Kampen [bron: Aktenummer: 84] met Harmpje van der Steege, 28 of 29 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 17-05-1935 in Kampen. Harmpje is geboren in 1881 in Kampen. Harmpje is overleden.
VIII-ga Beerd Teunis van de Wetering is geboren in 1880 in Kampen, zoon van Christoffel van de Wetering (zie VII-cm) en Geertruida Docter. Beerd is overleden.
Beroep:
Schippersknecht
Beerd trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 25-04-1901 in Kampen [bron: Aktenummer: 39] met Martha Doorenweerd, 17 of 18 jaar oud. Martha is geboren in 1883 in Harlingen. Martha is overleden op 28-04-1940 in Meppel, 56 of 57 jaar oud [bron: Aktenummer: 121].
Kinderen van Beerd en Martha:
1 Petronella van de Wetering, geboren in 1904 in Koudekerk. Volgt IX-mr.
2 Christoffel van de Wetering, geboren op 26-09-1905 in Kampen. Christoffel is overleden op 08-10-1905 in Veessen (Gem. Heerde), 12 dagen oud [bron: Aktenummer: 95].
3 Peter van de Wetering, geboren in 05-1918 in Kampen. Peter is overleden op 19-04-1919 in Emmen, 11 maanden oud [bron: Aktenummer: 188].
VIII-gb Hermina Christina van de Wetering is geboren in 1885 in Kampen, dochter van Christoffel van de Wetering (zie VII-cm) en Geertruida Docter. Hermina is overleden. Hermina trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 03-05-1906 in Kampen [bron: Aktenummer: 37] met Jacobus de Boer, 20 of 21 jaar oud. Jacobus is geboren in 1885 in Lemmer (Gem. Lemsterland). Jacobus is overleden.
Beroep:
Schipper
VIII-gc Wijnand Arnoldus van de Wetering is geboren in 1887 in Kampen, zoon van Christoffel van de Wetering (zie VII-cm) en Geertruida Docter. Wijnand is overleden.
Beroep:
Arbeider
Wijnand trouwde, 39 of 40 jaar oud, op 17-11-1927 in Kampen [bron: Aktenummer: 113] met Jannigje van Staverden, 31 of 32 jaar oud. Jannigje is geboren in 1895 in Kampen. Jannigje is overleden.
VIII-gd Roelofje van de Wetering is geboren in 1880 in Elburg, dochter van Frederik Jan van de Wetering (zie VII-co) en Gerrigje Schenk. Roelofje is overleden. Roelofje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 18-06-1902 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.22;fol.2] met Martinus van Zoeren, 20 of 21 jaar oud. Martinus is geboren in 1881 in Elburg. Martinus is overleden.
Beroep:
Slager
VIII-ge Johanna van de Wetering is geboren in 1886 in Elburg, dochter van Frederik Jan van de Wetering (zie VII-co) en Gerrigje Schenk. Johanna is overleden op 01-12-1933 in Elburg, 46 of 47 jaar oud [bron: Aktenummer: 28]. Johanna trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 03-06-1915 in Elburg [bron: Aktenummer: 8] met Jan Speldekamp, 23 of 24 jaar oud. Jan is geboren in 1891 in Elburg. Jan is overleden.
Beroep:
Landbouwer
VIII-gf Reintje van de Wetering is geboren in 1894 in Elburg, dochter van Frederik Jan van de Wetering (zie VII-co) en Gerrigje Schenk. Reintje is overleden. Reintje trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 21-10-1915 in Elburg [bron: Aktenummer: 19] met Hendrik Tatje, 23 of 24 jaar oud. Hendrik is geboren in 1891 in Elburg. Hendrik is overleden.
Beroep:
Mandenmaker
VIII-gg Gerrit van de Wetering is geboren in 1874 in Elburg, zoon van Hendrik Willem van de Wetering (zie VII-cp) en Jansje Broekhuizen. Gerrit is overleden op 20-10-1937 in Elburg, 62 of 63 jaar oud [bron: Aktenummer: 25].
Beroep:
Visscher
Gerrit trouwde, 31 of 32 jaar oud, op 05-04-1906 in Elburg [bron: Aktenummer: 9] met Willempje Land, 30 of 31 jaar oud. Willempje is geboren in 1875 in Elburg. Willempje is overleden.
VIII-gh Nenna van de Wetering is geboren in 1880 in Elburg, dochter van Hendrik Willem van de Wetering (zie VII-cp) en Jansje Broekhuizen. Nenna is overleden. Nenna trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 18-12-1901 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.43;fol.32v] met Paulus Boon, 22 of 23 jaar oud. Paulus is geboren in 1878 in Grootebroek. Paulus is overleden.
Beroep:
Bediende
VIII-gi Eibertje van de Wetering is geboren in 1882 in Elburg, dochter van Hendrik Willem van de Wetering (zie VII-cp) en Jansje Broekhuizen. Eibertje is overleden op 27-02-1923 in Almelo, 40 of 41 jaar oud [bron: Aktenummer: 46]. Eibertje trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 11-08-1911 in Almelo-Stad [bron: Aktenummer: 50] met Jan Prinsen, 30 of 31 jaar oud. Jan is geboren in 1880 in Almelo-Stad. Jan is overleden.
Beroep:
Schilder
VIII-gj Arend van de Wetering is geboren in 1883 in Elburg, zoon van Hendrik Willem van de Wetering (zie VII-cp) en Jansje Broekhuizen. Arend is overleden op 22-04-1947 in Elburg, 63 of 64 jaar oud [bron: Aktenummer: 12].
Beroep:
Visser
Arend trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 23-07-1908 in Elburg [bron: Aktenummer: 15] met Niesje Ponstein, 27 of 28 jaar oud. Niesje is geboren in 1880 in Elburg. Niesje is overleden.
VIII-gk Antonie van de Wetering is geboren in 1885 in Elburg, zoon van Hendrik Willem van de Wetering (zie VII-cp) en Jansje Broekhuizen. Antonie is overleden.
Beroep:
Dekknecht
Antonie trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 06-06-1912 in Elburg [bron: Aktenummer: 11] met Hendrikje van der Veen, 23 of 24 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1888 in Elburg. Hendrikje is overleden.
Kind van Antonie en Hendrikje:
1 Hendrik Willem van de Wetering, geboren in 08-1917 in Elburg. Hendrik is overleden op 18-12-1918 in Elburg, 1 jaar oud [bron: Aktenummer: 54].
VIII-gl Hannes van de Wetering is geboren in 1886 in Elburg, zoon van Hendrik Willem van de Wetering (zie VII-cp) en Jansje Broekhuizen. Hannes is overleden.
Beroep:
IJzersmid
Hannes trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 08-09-1910 in Elburg [bron: Aktenummer: 19] met Aaltje de Gunst, 23 of 24 jaar oud. Aaltje is geboren in 1886 in Elburg. Aaltje is overleden.
Kind van Hannes en Aaltje:
1 Jansje van de Wetering, geboren in 1915 in Oldebroek. Volgt IX-ms.
VIII-gm Johanna Hendrika van de Wetering is geboren in 1890 in Elburg, dochter van Hendrik Willem van de Wetering (zie VII-cp) en Jansje Broekhuizen. Johanna is overleden. Johanna trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 10-05-1912 in Almelo-Stad [bron: Aktenummer: 30] met Gerrit Theodorus Ulenreef, 21 of 22 jaar oud. Gerrit is geboren in 1890 in Wageningen. Gerrit is overleden.
Beroep:
Winkelier
VIII-gn Albertus van de Wetering is geboren in 1884 in Elburg, zoon van Arend van de Wetering (zie VII-cq) en Beertje ten Hoope. Albertus is overleden.
Beroep:
Mandenmaker
Albertus trouwde, 29 of 30 jaar oud, op 24-12-1914 in Nunspeet [bron: Aktenummer: 46] met Jannetje Mulder, 20 of 21 jaar oud. Jannetje is geboren in 1893 in Elspeet (Gem.Ermelo). Jannetje is overleden.
VIII-go Gerrit van de Wetering is geboren op 05-06-1886 in Elburg, zoon van Arend van de Wetering (zie VII-cq) en Beertje ten Hoope. Gerrit is overleden op 04-02-1975 in Elburg, 88 jaar oud.
Beroep:
Fabrieksarbeider
Gerrit trouwde, 25 jaar oud, op 02-08-1911 in Wormerveer [bron: Aktenummer: 41] met Bregtje Prins, 27 jaar oud. Bregtje is geboren op 11-10-1883 in Wormerveer. Bregtje is overleden op 24-12-1956 in Zaandijk, 73 jaar oud.
Kind van Gerrit en Bregtje:
1 Arend van de Wetering, geboren op 13-04-1914 in Zaandijk. Volgt IX-mt.
VIII-gp Hendrik Willem van de Wetering is geboren in 1892 in Elburg, zoon van Arend van de Wetering (zie VII-cq) en Beertje ten Hoope. Hendrik is overleden.
Beroep:
Gasfitter
Hendrik trouwde, 23 of 24 jaar oud, op 29-06-1916 in Elburg [bron: Aktenummer: 7] met Pietje de Beer, 22 of 23 jaar oud. Pietje is geboren in 1893 in Elburg. Pietje is overleden.
VIII-gq Antonia van de Wetering is geboren in 1902 in Elburg, dochter van Arend van de Wetering (zie VII-cq) en Jentje van de Wetering. Antonia is overleden. Antonia trouwde, 20 of 21 jaar oud, op 28-03-1923 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.2A;fol.47v] met Hendrik Jan Binnekamp, 22 of 23 jaar oud. Hendrik is geboren in 1900 in Elburg. Hendrik is overleden.
Beroep:
Spoorwegarbeider
IX-a Hendrikus van Aalderen is geboren op 26-03-1873 in Meppel [bron: Aktenummer: 66], zoon van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Hendrikus is overleden. Hendrikus trouwde, 24 jaar oud, op 05-06-1897 in Meppel [bron: Aktenummer: 42] met Hendrikje Jonker, 26 of 27 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1870 in Havelte. Hendrikje is overleden.
IX-b Jantiena van Aalderen is geboren op 07-09-1877 in Meppel [bron: Aktenummer: 190], dochter van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Jantiena is overleden. Jantiena trouwde, 25 jaar oud, op 01-08-1903 in Meppel [bron: Aktenummer: 47] met Albert de Vries, 24 of 25 jaar oud. Albert is geboren in 1878 in Havelte. Albert is overleden.
IX-c Jan van Aalderen is geboren op 21-09-1879 in Meppel [bron: Aktenummer: 196], zoon van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Jan is overleden op 20-12-1946 in Meppel, 67 jaar oud [bron: Aktenummer: 263].
Beroep:
Schoenmaker
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 21-11-1903 in Meppel [bron: Aktenummer: 64] met Roelofje van Urk, 21 of 22 jaar oud. Roelofje is geboren in 1881 in Meppel. Roelofje is overleden.
IX-d Hendrikje van Aalderen is geboren op 09-03-1882 in Meppel [bron: Aktenummer: 59], dochter van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Hendrikje is overleden. Hendrikje trouwde, 22 jaar oud, op 04-02-1905 in Meppel [bron: Aktenummer: 4] met Lambert van Delden, 21 of 22 jaar oud. Lambert is geboren in 1883 in Meppel. Lambert is overleden.
IX-e Antoon van Aalderen is geboren op 06-08-1884 in Meppel [bron: Aktenummer: 153], zoon van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Antoon is overleden. Antoon trouwde, 22 jaar oud, op 06-10-1906 in Meppel [bron: Aktenummer: 79] met Hendrikje Klinge, 18 of 19 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1887 in Hoogeveen. Hendrikje is overleden.
IX-f Assuerus van Aalderen is geboren op 02-11-1886 in Meppel [bron: Aktenummer: 259], zoon van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Assuerus is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
Assuerus trouwde, 27 jaar oud, op 08-05-1914 in Lochem [bron: Aktenummer: 11] met Gerritdina Johanna Geels, 23 of 24 jaar oud. Gerritdina is geboren in 1890 in Lochem. Gerritdina is overleden.
IX-g Willem van Aalderen is geboren op 16-12-1889 in Meppel [bron: Aktenummer: 293], zoon van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Willem is overleden. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 22-05-1915 in Meppel [bron: Aktenummer: 24] met Jentje Warrink, 20 of 21 jaar oud. Jentje is geboren in 1894 in Zuidwolde. Jentje is overleden.
IX-h Gerard van Aalderen is geboren op 08-12-1891 in Meppel [bron: Aktenummer: 270], zoon van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Gerard is overleden.
Beroep:
Slagersknecht
Gerard trouwde, 25 jaar oud, op 09-02-1917 in Lochem [bron: Aktenummer: 10] met Maria Wijnanda Wolterse, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1893 in Vlijmen. Maria is overleden.
IX-i Alwart van Aalderen is geboren op 26-07-1896 in Meppel [bron: Aktenummer: 183], zoon van Assuerus van Aalderen (zie VIII-a) en Aaltje Hollander. Alwart is overleden.
Beroep:
Smid
Alwart trouwde, 34 jaar oud, op 31-10-1930 in Havelte [bron: Aktenummer: 38] met Margje Jans, 26 of 27 jaar oud. Margje is geboren in 1903 in Havelte. Margje is overleden.
IX-j Jantje van Aalderen is geboren op 03-06-1884 in Meppel [bron: Aktenummer: 118], dochter van Jacobus van Aalderen (zie VIII-d) en Gerritje Kluppel. Jantje is overleden. Jantje trouwde, 21 jaar oud, op 05-05-1906 in Meppel [bron: Aktenummer: 25] met Herman Bernardus Becker, 21 of 22 jaar oud. Herman is geboren in 1884 in Winschoten. Herman is overleden.
IX-k Reinder van Aalderen is geboren op 15-12-1885 in Meppel [bron: Aktenummer: 290], zoon van Jacobus van Aalderen (zie VIII-d) en Gerritje Kluppel. Reinder is overleden. Reinder:
(1) trouwde met Bartje Hoekstra. Het huwelijk werd ontbonden vr 1927.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 09-03-1927 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.7A;fol.7] met Pietje Goed, 38 of 39 jaar oud. Pietje is geboren in 1888 in Nieuwer Amstel. Pietje is overleden.
IX-l Henderikus van Aalderen is geboren op 01-03-1890 in Coevorden [bron: Aktenummer: 19], zoon van Jacobus van Aalderen (zie VIII-d) en Gerritje Kluppel. Henderikus is overleden. Henderikus trouwde, 23 jaar oud, op 10-01-1914 in Meppel [bron: Aktenummer: 1] met Anna de Vries, 20 of 21 jaar oud. Anna is geboren in 1893 in Schoterland (Gem. Heerenveen). Anna is overleden.
IX-m Hendrikje van Aalderen is geboren op 31-01-1898 in Meppel [bron: Aktenummer: 31], dochter van Jacobus van Aalderen (zie VIII-d) en Gerritje Kluppel. Hendrikje is overleden. Hendrikje trouwde, 26 jaar oud, op 10-12-1924 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.6H;fol.28v] met Hendrik Snoek, 24 of 25 jaar oud. Hendrik is geboren in 1899 in Haarlem. Hendrik is overleden.
Beroep:
Vuurstoker op de visserij
IX-n Gerritje van Aalderen is geboren op 08-09-1899 in Meppel [bron: Aktenummer: 240], dochter van Jacobus van Aalderen (zie VIII-d) en Gerritje Kluppel. Gerritje is overleden. Gerritje trouwde, 21 jaar oud, op 17-11-1920 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.2K;fol.31] met Willem Johannes van Bekkum, 24 of 25 jaar oud. Willem is geboren in 1895 in Amsterdam. Willem is overleden.
Beroep:
Fabrieksarbeider
IX-o Jacobus van Aalderen is geboren op 03-10-1902 in Meppel [bron: Aktenummer: 254], zoon van Jacobus van Aalderen (zie VIII-d) en Gerritje Kluppel. Jacobus is overleden.
Beroep:
Chauffeur
Jacobus trouwde, 25 jaar oud, op 13-09-1928 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.2E;fol.39] met Eeltje Leij, 20 of 21 jaar oud. Eeltje is geboren in 1907 in Amsterdam. Eeltje is overleden.
IX-p Jantinus van Aalderen is geboren in 1904 in Meppel, zoon van Jacobus van Aalderen (zie VIII-d) en Gerritje Kluppel. Jantinus is overleden.
Beroep:
Chauffeur
Jantinus trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 09-09-1926 in Amsterdam [bron: Aktenummer: reg.8E;fol.43v] met Margaretha Johanna Elisabeth Maria Boenning, 25 of 26 jaar oud. Margaretha is geboren in 1900 in Amsterdam. Margaretha is overleden.
IX-q Johannes Gerardus Bruitsman is geboren in 1894 in Kampen, zoon van Johannes Bruitsman (zie VIII-e) en Geertruida Stefana Bossink. Johannes is overleden. Johannes trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 21-02-1919 in Kampen [bron: Aktenummer: 22] met Johanna Baptista Theodora Bakker, 21 of 22 jaar oud. Johanna is geboren in 1897 in Kampen. Johanna is overleden.
IX-r Hendrik Roke is geboren op 22-06-1879 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 90], zoon van Egbert Roke en Fennigje Martens (zie VIII-f). Hendrik is overleden.
Beroep:
Arbeider
Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op 03-08-1901 in Heerde [bron: Aktenummer: 36] met Klaasjen van ’t Veld, 21 of 22 jaar oud. Klaasjen is geboren in 1879 in Kampen, dochter van Jan van ’t Veld en Jannigje Kroes. Klaasjen is overleden.
Kinderen van Hendrik en Klaasjen:
1 Egbert Roke, geboren op 01-09-1902 in Heerde (buurtschap Hoornerveen) [bron: Aktenr 127]. Egbert is overleden.
2 Jan Roke, geboren op 02-04-1905 in Apeldoorn [bron: Aktenr 305]. Jan is overleden.
3 Fennigje Roke, geboren op 29-08-1907 in Hattem [bron: Aktenr 85]. Fennigje is overleden op 28-04-1908 in Hattem, 7 maanden oud.
4 Ferdinand Roke, geboren op 18-11-1908 in Hattem [bron: Aktenr 95]. Ferdinand is overleden.
5 Johan Roke, geboren op 06-08-1910 in Heerde [bron: Aktenr 121]. Johan is overleden.
6 Johanna Roke, geboren op 03-12-1912 in Apeldoorn [bron: Aktenr 996]. Johanna is overleden.
IX-s Reintje Roke is geboren op 01-12-1881 in Heerde (buurtschap Assendorp) [bron: Aktenr 168], dochter van Egbert Roke en Fennigje Martens (zie VIII-f). Reintje is overleden op 30-03-1963, 81 jaar oud. Zij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat). Reintje trouwde, 18 jaar oud, op 15-09-1900 in Heerde [bron: Aktenummer: 29] met Berend van den Beld, 22 jaar oud. Berend is geboren op 17-08-1878 in Heerde [bron: Aktenr 127], zoon van Willem van den Beld en Gerritje Plakmeijer. Berend is overleden op 01-02-1961, 82 jaar oud. Hij is begraven in Heerde (Mr. Nijhofstraat).
Beroep:
Arbeider
Kinderen van Reintje en Berend: